FANDOM


Şablon:İH/STK

Bakınız

D .İH . İHİ . Şablon:İH. Şablon:İnsan hakları Şablon:İnsan hakları bakınız . Şablon:İnsan Hakları Mevzuatı . Hukuk-u insaniye . İnsan hakları ihlalleri AYM/BBY/Hakim Fatih Genç Başvurusu Türkiye İnsan Hakları Davalarına Destek Projesi. Turkey Human Rights Litigation Support Project. TLSP. 15 Ekim 2019’da “Türkiye’de Adalete Erişim? OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonuna Dair Bir Değerlendirme

* Kaynak: Magna Carta

HaklarEdit

 • Theoretical distinctions / Teorik ayrımlar
 • Natural and legal rights /Doğal ve hukuki haklar
 • Claim rights and liberty rights /Talep etme hakları ve özgürlük hakları
 • Negative and positive rights / Negatif ve pozitif haklar
 • Individual and Group rights / Bireysel ve Grup hakları
 • Human rights divisions / İnsan hakları kısımları
 • Three generations / Üç kuşak haklar
 • Civil and political /Sivil ve siyasi
 • Economic, social and cultural / Ekonomik, sosyal ve kültürel Haklar
 • Right holders / Hak sahipleri
 • Animals · Humans / Hayvanlar · İnsanlar
 • Men · Women Men / Kadınlar
 • Fathers · Mothers / Babalar · Anneler
 • Children · Youth · Fetuses · Students / Çocuklar · Gençlik · fetusa · Öğrenciler
 • Minorities · LGBT / Azınlıklar · LGBT
 • Other groups of rights / Haklarının Diğer gruplar
 • Authors' · Digital · Labor / Yazar · Dijital · İşçi
 • Linguistic · Reproductive / Dilsel · Üreme


Human rights are "basic rights and freedoms to which all humans are entitled." [ 1 ] Examples of rights and freedoms which have come to be commonly thought of as human rights include civil and political rights , such as the right to life and liberty , freedom of expression , and equality before the law ; and economic, social and cultural rights , including the right to participate in culture , the right to be treated with respect and dignity, the right to food , the right to work , and the right to education in some countries.
Insan hakları "temel hak ve olan tüm insanların hakkı olan özgürlükleri vardır." [Insan hakları yaşam ve özgürlük hakkı gibi sivil ve siyasi haklar, yer 1] hak ve özgürlüklerin Örnekler yaygın düşünülebilir geldiniz, ifade özgürlüğü ve yasalar önünde eşitlik ve ekonomik, sosyal ve kültürel haklar, sağ kültür katılmak dahil, sağ ve haysiyetine saygı ile davranılması, yemek için sağa, sağ ve sağa çalışma Bazı ülkelerde eğitim.

“ " All human beings are born free and equal in dignity and rights. Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. Akıl ve vicdana sahiptirler ve donatılmış birbirlerine kardeşlik ruhu içinde hareket etmelidirler. ” "

—Article 1 of the United Nations Universal Declaration of Human Rights (UDHR) [ 2 ] -Madde 1 Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları (UDHR) ve [2] Contents Içeriği [hide]

 • 1 History 1 Tarihçe
 • 2 International norms 2 Uluslararası normlar
  • 2.1 Humanitarian Law 2,1 İnsancıl Hukuk
  • 2.2 Universal Declaration of Human Rights 2,2 Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi
  • 2.3 Law 2,3 Hukuku
   • 2.3.1 Treaties 2.3.1 Antlaşmalar
   • 2.3.2 Enforcement of law Hukukun 2.3.2 Uygulama
   • 2.3.3 Universal Jurisdiction 2.3.3 Evrensel Yargı
 • 3 United Nations 3 Birleşmiş Milletler
  • 3.1 Human Rights Council 3,1 İnsan Hakları Konseyi
  • 3.2 Security Council 3,2 Güvenlik Konseyi
  • 3.3 Other UN Treaty Bodies 3,3 Diğer BM Antlaşması Organları
 • 4 Regional human rights 4 Bölgesel insan hakları
  • 4.1 Africa 4,1 Afrika
  • 4.2 Americas 4,2 Amerika
  • 4.3 Asia 4,3 Asya
  • 4.4 Europe 4,4 Avrupa
  • 4.5 Oceania 4,5 Okyanusya
 • 5 Philosophies 5 Felsefeler
  • 5.1 Natural rights 5,1 Doğal haklar
  • 5.2 Social contract 5,2 Sosyal sözleşme
  • 5.3 Reciprocity 5,3 Karşılıklılık
  • 5.4 Other theories of human rights Insan haklarının 5,4 Diğer teorileri
  • 5.5 Critiques of human rights 5,5 Critiques insan hakları
 • 6 Concepts in human rights Insan hakları 6 Kavramlar
  • 6.1 Indivisibility and categorization 6,1 bölünmezliği ve kategorizasyon
   • 6.1.1 Indivisibility 6.1.1 bölünmezliği
   • 6.1.2 Categorization 6.1.2 Kategorizasyon
  • 6.2 Universalism vs. cultural relativism Kültürel izafiye vs 6,2 Evrenselcilik
  • 6.3 State and non-state actors 6,3 Devlet ve devlet dışı aktörler
  • 6.4 Theory of value and property 6,4 Teorisi değer ve mülk
 • 7 Legal issues 7 Yasal konular
  • 7.1 Human rights vs. national security Ulusal güvenlik vs 7,1 İnsan hakları
  • 7.2 Human rights violations 7,2 İnsan hakları ihlalleri
 • 8 Currently debated rights 8 Şu anda tartışılan hakları
  • 8.1 Environmental rights 8,1 Çevre hakları
  • 8.2 Future generations 8,2 Gelecek nesillere
  • 8.3 Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) rights 8,3 Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transgender (LGBT) hakları
  • 8.4 Trade 8,4 Ticaret
  • 8.5 Water 8,5 Su
  • 8.6 Crime and Punishment 8,6 Suç ve Ceza
  • 8.7 Fetal rights 8,7 Fetal hakları
  • 8.8 Reproductive rights 8,8 Üreme hakları
  • 8.9 Medicine 8,9 Tıp
 • 9 See also 9 Ayrıca bakınız
 • 10 References 10 Referanslar
 • 11 Bibliography 11 Kaynakça
 • 12 External links 12 Dış bağlantılar


History [Değiştir] Tarihçe Edit

Main article: History of human rights / Ana madde: İnsan Hakları Tarihi

The Magna Carta was issued in England in 1215. Magna Carta İngiltere de 1215 yılında yayınlandı.

Although ideas of rights and liberty existed for all of human society, it is unclear how much such liberties can be described as "human rights" in the modern sense.

Her ne kadar hakları fikir ve özgürlük tüm toplum için insan var, o belli değil ne kadar bu özgürlükler "insan hakları" modern anlamda olarak tanımlanabilir.

Some historians argue [ citation needed ] that in non-Western cultures – and indeed in the West before the late Middle Ages – there was no concept of human rights, although important ethical concepts were nonetheless present.

Bazı tarihçiler iddia [kaynak belirtilmeli] bu geç Orta Çağ önce Batı'da olmayan Batı kültürleri - ve aslında - insan hakları kavramı yok oldu, önemli etik kavramları yine de vardı ancak.

The concept of rights certainly existed in pre-modern cultures; ancient philosophers such as Aristotle wrote extensively on the rights ( to dikaion in ancient Greek , roughly a "just claim") of citizens to property and participation in public affairs.

Hakları kavramı kesinlikle pre-modern kültür; Aristo gibi antik filozofları yoğun hakları konusunda vatandaşların Antik Yunan, kabaca "sadece iddia olarak (için dikaion") mülkiyet ve kamu işlerine katılma yazdı var. However, neither the Greeks nor the Romans had any concept of universal human rights; slavery, for instance, was justified both in ancient and modern times as a natural condition. [ 3 ] Medieval charters of liberty such as the English Magna Carta were not charters of human rights, let alone general charters of rights. Ancak, ne Yunanlılar ne Romalılar evrensel insan haklarının bir kavram vardı; kölelik, örneğin, doğal bir durum olarak antik ve modern zamanlarda hem de haklı olarak. [3] İngilizce Magna Carta gibi özgürlük Ortaçağ kiralamada değildi charters insan hakları, ve tek başına haklarının genel Charters sağlar. They instead constituted a form of limited political and legal agreement to address specific political circumstances, in the case of Magna Carta later being mythologised in the course of early modern debates about rights. [ 4 ] Bunun yerine, Magna Carta durumunda daha sonra hakları konusunda erken modern tartışmaların içinde olmak mythologised sınırlı siyasi ve hukuki anlaşma belirli siyasi koşullar adresine bir formu oluşturmaktadır.

Much of modern human rights law and the basis of most modern interpretations of human rights can be traced back to relatively recent European history. Çok modern bir insan hakları hukuku ve insan haklarının en modern yorumların temelinde geri nispeten son Avrupa tarihine kadar uzanır. The Twelve Articles of the Black Forest (1525) are considered to be the first record of human rights in Europe. Oniki Makaleler Black Forest (1525) ve Avrupa'da insan haklarının ilk kayıt olarak kabul edilir. They were part of the peasants' demands raised towards the Swabian League in the Peasants' War in Germany. Onlar köylülerin taleplerini bir parçası olduğunu Swabian Ligi Köylü Savaşı içinde doğru Almanya'da büyüdü. The British Bill of Rights (or “An Act Declaring the Rights and Liberties of the Subject and Settling the Succession of the Crown”) of 1689 made illegal a range of oppressive governmental actions in the United Kingdom. İngiliz Yurttaş Hakları Beyannamesi (veya "Bir Yasası") 1689 yasadışı Birleşik Krallık baskıcı hükümet eylem aralıklı Haklar ve Özgürlükler Konu ve Crown ile Veraset Yerleşme bildirilmesi. Two major revolutions occurred during the 18th century, in the United States (1776) and in France (1789), leading to the adoption of the United States Declaration of Independence and the French Declaration of the Rights of Man and of the Citizen respectively, both of which established certain legal rights . Iki büyük inkılâp 18. yüzyıl boyunca, Amerika Birleşik Devletleri içinde ve (1776) oluştu Fransa (1789), Amerika Birleşik Devletleri Bağımsızlık Bildirgesi kabul edilmesi ve Fransızca Hakları Bildirisi İnsan ve Yurttaş of için sırasıyla, lider olarak her iki hangi belirli yasal haklar kurulmuş. Additionally, the Virginia Declaration of Rights of 1776 encoded a number of fundamental civil rights and civil freedoms into law. Ayrıca, Virginia Haklar Bildirgesi ve 1776 ile temel vatandaşlık hakları ve hukukun içine sivil özgürlüklerin bir numarası kodlanmıştır. Declaration of the Rights of Man and of the Citizen approved by the National Assembly of France , August 26, 1789. Deklarasyon Hakları İnsan ve Yurttaş Fransa Ulusal Meclisi, 26 Ağustos 1789 ile onaylanan. “ " We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness. Biz besbelli, tüm erkekler eşit oluşturulur olmak için, bu onların Oluşturan belirli devredilemez hakları ile donatılmış olan bu gerçekleri tutun ki arasındaki bu hayat, özgürlük ve The Pursuit of Happiness vardır. ” "


—United States Declaration of Independence, 1776 -Amerika Birleşik Devletleri Bağımsızlık Bildirgesi, 1776 ve

These were followed by developments in philosophy of human rights by philosophers such as Thomas Paine , John Stuart Mill and GWF Hegel during the 18th and 19th centuries. Bu Thomas Paine, John Stuart Mill ve GWF Hegel gibi filozoflar tarafından insan hakları felsefesinde gelişmeler 18. ve 19. yüzyıllar boyunca takip edildi. The term human rights probably came into use sometime between Paine's The Rights of Man and William Lloyd Garrison 's 1831 writings in The Liberator saying he was trying to enlist his readers in "the great cause of human rights" [ 5 ] Terim insan hakları muhtemelen kullanılmaya bazen Paine's Hakları Adam ve William Lloyd Garrison 'Kurtarıcı olarak o da "insan hakları büyük nedeni okurlarına askere çalışıyordu [5 söyleyerek 1.831 yazıları ler arasında geldi]

In the 19th century, human rights became a central concern over the issue of slavery . 19. yüzyılda, insan hakları kölelik sorunu üzerinde merkezi bir ilgi oldu. A number of reformers such as William Wilberforce in Britain, worked towards the abolition of slavery . İngiltere'de William Wilberforce gibi reformcular bir dizi, köleliğin kaldırılması yolunda çalıştı. This was acheived in the British Empire by the Slave Trade Act 1807 and the Slavery Abolition Act 1833 . Bu Slave Ticaret Kanunu 1807 ve Kölelik kaldırılması Yasası 1833 tarafından Britanya İmparatorluğu elde edildi. In the United States, many northern states abolished their institution of slavery by the mid 19th century, although southern states were still very much economically dependent on slave labour. Ancak güney eyaletlerinde hala çok ekonomik köle işgücü bağımlı olduğunu Amerika Birleşik Devletleri, birçok kuzey devletlerin 19. yüzyılda, kölelik kurumlarının kaldırıldı. Conflict and debates over the expansion of slavery to new territories cultimated in the southern states' secession and the American Civil War . Çatışma ve tartışmalar kölelik genişleme üzerinde yeni bölgeler güney devletlerin ayrılma yılında cultimated ve Amerikan İç Savaşı için. During the reconstruction period immediately following the war, several amendments to the United States Constitution were made. Hemen Amerika Birleşik Devletleri Anayasası, bazı değişiklikler ile savaşı sonrasında yeniden inşa dönemi sırasında yapılmıştır. These included the 13th amendment , banning slavery, 14th amendment , assuring full citizenship and civil rights to all people born in the United States, and the 15th amendment , guaranteeing African Americans the right to vote. Bu değişiklik 13, 14 değişiklik, tam vatandaşlık ve tüm insanların ABD doğumlu sivil haklar sağlama, köleliği yasaklayan ve 15 değişiklik, oy hakkı Afrikalı Amerikalılar garanti dahil.

Many groups and movements have managed to achieve profound social changes over the course of the 20th century in the name of human rights. Birçok grup ve hareket insan hakları adına 20. yüzyıl boyunca derin toplumsal değişimler elde başarmışlardır. In Western Europe and North America , labour unions brought about laws granting workers the right to strike, establishing minimum work conditions and forbidding or regulating child labour . Batı Avrupa ve Kuzey Amerika, sendikalar yasalarının grev hakkı verilmesi hakkında getiren işçiler, asgari çalışma koşulları oluşturulması ve yasaklayan ya da düzenleyen çocuk işçiliği olarak. The women's rights movement succeeded in gaining for many women the right to vote . National liberation movements in many countries succeeded in driving out colonial powers. Kadın hakları hareketi birçok kadın için doğru birçok ülkede sömürgeci güçlerin dışına başardı da. Ulusal kurtuluş hareketleri oy için elde başardı. One of the most influential was Mahatma Gandhi 's movement to free his native India from British rule. Biri en etkili Mahatma Gandi 'İngiliz kural dan memleketi Türkiye serbest dolaşımı için var oldu. Movements by long-oppressed racial and religious minorities succeeded in many parts of the world, among them the civil rights movement , and more recent diverse identity politics movements, on behalf of women and minorities in the United States. Tarafından Hareketleri uzun ve daha yeni, farklı kimlik siyaseti hareketleri, kadın ve Amerika Birleşik Devletleri azınlıkların adına sivil haklar hareketi aralarında ırksal ve dinsel azınlıkların dünyanın birçok yerinde başarılı, ezilen.

The establishment of the International Committee of the Red Cross , the 1864 Lieber Code and the first of the Geneva Conventions in 1864 laid the foundations of International humanitarian law , to be further developed following the two World Wars. Uluslararası Kızılhaç Komitesi, 1864 Lieber Kodu ve Cenevre Sözleşmeleri ve 1864 yılında ilk ve kurulması, daha iki dünya savaşı aşağıdaki geliştirilecek olan Uluslararası insani hukuk ve temellerini attı.

The World Wars, and the huge losses of life and gross abuses of human rights that took place during them were a driving force behind the development of modern human rights instruments . Dünya Savaşları ve hayat ve onları sırasında gerçekleşen insan hakları brüt suiistimal büyük kayıp, modern insan hakları belgelerinde ve gelişiminin arkasındaki itici güç vardı. The League of Nations was established in 1919 at the negotiations over the Treaty of Versailles following the end of World War I . The League's goals included disarmament, preventing war through collective security, settling disputes between countries through negotiation, diplomacy and improving global welfare. Milletler Cemiyeti 1919 yılında Versay Antlaşması üzerinde görüşmeler de I. Dünya Savaşı sonuna aşağıdaki kurulmuştur. Ligi hedefleri, kolektif güvenlik yoluyla savaş önlenmesi, müzakere yoluyla, diplomasi ülke arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde silahsızlanma dahil ve küresel refahı artırmak. Enshrined in its Charter was a mandate to promote many of the rights which were later included in the Universal Declaration of Human Rights. Onun Tekne Kiralama enshrined bir görev daha sonra Evrensel İnsan Hakları dahil edildi haklarının birçok teşvik oldu.

At the 1945 Yalta Conference , the Allied Powers agreed to create a new body to supplant the League's role. 1945 Yalta Konferansı olarak, Müttefik Kuvvetler Ligi rolünü yerini yeni bir beden oluşturmak için anlaştılar. This body was to be the United Nations . Bu vücut Birleşmiş Milletler olacaktı. The United Nations has played an important role in international human rights law since its creation. Birleşmiş Milletler Kuruluşundan bu yana uluslararası insan hakları hukukunun önemli bir rol oynamıştır. Following the World Wars the United Nations and its members developed much of the discourse and the bodies of law which now make up international humanitarian law and international human rights law . Dünya Savaşı sonrasında Birleşmiş Milletler ve onun üye ve hukukun artık uluslararası insani hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku oluşturan organları çok söylem geliştirdi. [ edit ] International norms [Değiştir] Uluslararası normlar [ edit ] Humanitarian Law [Değiştir] İnsani Hukuk Original Geneva Convention in 1864. Orijinal Cenevre Sözleşmesi 1864 yılında. Main article: Geneva Conventions Ana madde: Cenevre Sözleşmeleri Main article: Humanitarian law Ana madde: İnsancıl hukuk

The Geneva Conventions came into being between 1864 and 1949 as a result of efforts by Henry Dunant , the founder of the International Committee of the Red Cross . Cenevre Sözleşmeleri 1864 ve 1949 arasında Henry Dunant, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve kurucusu çabaları sonucunda varlığı başladı. The conventions safeguard the human rights of individuals involved in armed conflict, and build on the 1899 and 1907 Hague Conventions , the international community's first attempt to formalize the laws of war and war crimes in the nascent body of secular international law. Sözleşmeler, kişilerin silahlı çatışma yer alan insan haklarının korunması ve 1.899 ve 1.907 Lahey Kongreler, uluslararası toplumun ilk girişimi laik uluslararası hukukun henüz olgunlaşmamış vücut savaş ve savaş suçları yasaları şekillendirmek için üzerine inşa. The conventions were revised as a result of World War II and readopted by the international community in 1949. Sözleşmeler Dünya Savaşı'nın bir sonucu olarak revize edildi ve uluslararası toplum tarafından 1949 yılında readopted.

The Geneva Conventions define what is today referred to as humanitarian law . Cenevre Sözleşmeleri bugün tanımlamak için insani hukuk olarak anılacaktır. The International Committee of the Red Cross is the controlling body of the Geneva conventions. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi ve Cenevre sözleşmelerin kontrol organıdır. [ edit ] Universal Declaration of Human Rights [Değiştir] Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi Main article: Universal Declaration of Human Rights Ana madde: Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi "It is not a treaty ...[In the future, it] may well become the international Magna Carta ." [ 6 ] Eleanor Roosevelt with the Spanish text of the Universal Declaration in 1949. "Bu bir anlaşma değil ... [Gelecekte, o] iyi uluslararası Magna Carta olabilir." [6] Eleanor Roosevelt 1949 yılında Evrensel Bildirisi ve İspanyolca metin.

The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) is a non-binding declaration adopted by the United Nations General Assembly [ 7 ] in 1948, partly in response to the atrocities of World War II . İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (UDHR) bir bağlayıcı olmayan beyanları Birleşmiş Milletler Genel Kurulu [7 tarafından benimsenen] 1948 yılında, Dünya Savaşı ve zulümleri karşısında kısmen olduğunu. Although the UDHR is a non-binding resolution, it is now considered to be a central component of international customary law which may be invoked under appropriate circumstances by national and other judiciaries. [ 8 ] The UDHR urges member nations to promote a number of human, civil, economic and social rights, asserting these rights are part of the "foundation of freedom, justice and peace in the world." Rağmen UDHR bağlayıcı olmayan bir kararı, o anda hangi uygun koşullar altında ulusal ve diğer yargı tarafından çağrılmış olabilir uluslararası teamül hukuku merkezi bir bileşeni olarak kabul edilir. [8] UDHR bir dizi teşvik etmek için üye ülkelerin çağrısı insan , ekonomik, sivil ve sosyal hakları, bu hakların dünyada özgürlük, adalet ve barış "temel bir parçası olduğunu iddia etmek." The declaration was the first international legal effort to limit the behaviour of states and press upon them duties to their citizens following the model of the rights-duty duality . Bildirge hak-görev dualite model aşağıdaki ilk uluslararası hukuki çaba onlara kendi vatandaşlarına karşı görevleri devlet ve basın davranış sınırı oldu. “ " ...recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world ... haysiyetin tanınması ve İnsanlık ailesinin tüm üyelerinin eşit ve devredilemez haklara ve dünyada özgürlük, adalet ve barışın temelidir ” "

—Preamble to the Universal Declaration of Human Rights, 1948 -Önsöz İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, 1948 için

The UDHR was framed by members of the Human Rights Commission, with former First Lady Eleanor Roosevelt as Chair, who began to discuss an International Bill of Rights in 1947. UDHR İnsan Hakları Komisyonu üyeleri tarafından, eski First Lady Eleanor Roosevelt Başkanı olan 1947 yılında Uluslararası Bill Hakları görüşmek başladı olarak birlikte çerçeveli idi. The members of the Commission did not immediately agree on the form of such a bill of rights, and whether, or how, it should be enforced. Komisyon üyeleri hemen haklarının böyle bir yasa tasarısının formda katılmıyorum ve yaptım, yoksa nasıl, bu zorunlu olmalıdır. The Commission proceeded to frame the UDHR and accompanying treaties, but the UDHR quickly became the priority. [ 9 ] Canadian law professor John Humprey and French lawyer René Cassin were responsible for much of the cross-national research and the structure of the document respectively, where the articles of the declaration were interpretative of the general principle of the preamble. Komisyon UDHR ve beraberindeki anlaşmalar çerçevesinde, ancak devam UDHR hızlı önceliği oldu. [9] Kanadalı hukuk profesörü John Humprey ve Fransız hukukçu René Cassin arası çok ulusal araştırma ve belgenin yapısı sırasıyla sorumlu olduklarını, nerede ilanının makaleleri Önsöz genel prensip yorumsal edildi. The document was structured by Cassin to include the basic principles of dignity, liberty, equality and brotherhood in the first two articles, followed successively by rights pertaining to individuals; rights of individuals in relation to each other and to groups; spiritual, public and political rights; and economic, social and cultural rights. Belge Cassin tarafından ilk iki makalelerde onuru, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik temel ilkeleri dahil, gittikçe bireylerin hakları ile ilgili takip yapısal olarak, her grup ve diğer ilgili bireylerin hakları; manevi, kamusal ve siyasal hakları ve ekonomik, sosyal ve kültürel haklar. The final three articles place, according to Cassin, rights in the context of limits, duties and the social and political order in which they are to be realized. [ 9 ] Humphrey and Cassin intended the rights in the UDHR to be legally enforceable through some means, as is reflected in the third clause of the preamble: [ 9 ] Son üç makale yer Cassin, sınırları, görev ve ve bunların fark için siyasi düzeni. [9] Humphrey ve Cassin sosyal UDHR içinde bazı yasal hakları ile uygulanabilir olması amaçlanmıştır bağlamında hakları göre anlamına gelir olarak Önsöz üçüncü fıkrasında yansıtılır: [9] “ " Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law. Oysa o önemlidir, eğer adam zorunda değil, son çare olarak, zulüm ve baskıya karşı isyan için insan haklarının bir hukuk rejimi ile korunması gereken başvuru için. ” "

—Preamble to the Universal Declaration of Human Rights, 1948 -Önsöz İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, 1948 için

Some of the UDHR was researched and written by a committee of international experts on human rights, including representatives from all continents and all major religions, and drawing on consultation with leaders such as Mahatma Gandhi. [ 10 ] [ 11 ] The inclusion of both civil and political rights and economic, social and cultural rights [ 9 ] [ 12 ] was predicated on the assumption that basic human rights are indivisible and that the different types of rights listed are inextricably linked. Bazı UDHR bir araştırma ve tüm kıtalarda ve tüm büyük dinlerin temsilcileri dahil olmak üzere insan hakları konusunda uluslararası uzmanlar, bir komite tarafından yazılmış ve Mahatma Gandi gibi liderleri ile istişare üzerinde çizim. [10] [11] Her iki sivil dahil ve siyasi haklar ve ekonomik, sosyal ve kültürel haklar [9] [12] farzederek temel insan hakları ve bölünmez olan hakların listelenen farklı ayrılmaz bağlı esas oldu. This principle was not then opposed by any member states (the declaration was adopted unanimously, with the abstention of the Eastern Bloc , Apartheid South Africa and Saudi Arabia ), however this principle was later subject to significant challenges. [ 12 ] Bu ilke daha sonra herhangi bir üye devletlerin (bildiri oybirliğiyle, Doğu Bloku, Apartheid Güney Afrika ve Suudi Arabistan ve kaçınma ile) kabul edilmiştir, ancak bu ilke daha sonra önemli sorunlar tabi olarak karşı değildi. [12]

The Universal Declaration was bifurcated into two distinct and different covenants, a Covenants on Civil and Political Rights and another Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Evrensel Bildirgesi Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar iki ayrı ve farklı sözleşmeleri, bir Sözleşmelerinde Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ve başka içine çatal oldu. Over the objection of the more developed states [Capitalist], which questioned the relevance and propriety of such provisions in covenants on human rights, both begin with the right of people to self-determination and to sovereignty over their natural resources. Daha gelişmiş ülkelerin [Kapitalist] olan alaka ve insan hakları sözleşmelerine hükümlerinin uygunluk, hem kendini insanların kaderlerini tayin ve egemenlik için doğal kaynaklar üzerinde başlayan sorguya itiraz, Over. Then the two covenants go different ways. [ 13 ] Sonra iki sözleşmeleri farklı şekilde gidin. [13]

The drafters of the Covenants initially intended only one instrument. Sözleşmelerinde ve drafters başlangıçta sadece bir araç amaçlanmıştır. The original drafts included only political and civil rights, but economic and social rights were added early. Orijinal taslaklar, sadece siyasi ve sivil haklar dahil ekonomik ve sosyal haklar erken eklendi. Western States then fought for, and obtained, a division into two covenants. Batılı Devletler sonra için savaşan ve iki sözleşmeleri içine bir bölümü aldı. They insisted that economic and social right were essentially aspirations or plans, not rights, since their realization depended on availability of resources and on controversial economic theory and ideology. Onlar bu yana gerçekleşme kaynaklarının kullanılabilirliği ve tartışmalı ekonomik teori ve ideoloji üzerinde bağlı olduğu ekonomik ve sosyal hakkı esas özlemleri veya planları değil, hakları olduğunu vurguladı. These, they said, were not appropriate subjects for binding obligations and should not be allowed to dilute the legal character of provisions honoring political-civil rights; states prepared to assume obligations to respect political-civil rights should not be mitments [ ambiguous ] . Bu, onlar için bağlayıcı yükümlülükleri konu ve uygun olmayan hükümleri siyasi-sivil haklar onurlandıran yasal karakterini sulandırmak için izin verilmemesi gerektiğini söyledi; devletlerin yükümlülüklerini üstlenme siyasi-sivil haklar mitments [muğlak olmamalı saygı hazır]. There was wide agreement and clear recognition that the means required to enforce or induce compliance with socio-economic undertakings were different from the means required for civil-political rights. [ 14 ] Orada geniş anlaşma ve net bir tanıma uygulamak veya sosyo uyumu teşvik gerekli demektir-ekonomik teşebbüsler sivil-siyasal hakları için gerekli demektir farklı idi. [14]

Because of the divisions over which rights to include, and because some states declined to ratify any treaties including certain specific interpretations of human rights, and despite the Soviet bloc and a number of developing countries arguing strongly for the inclusion of all rights in a so-called Unity Resolution , the rights enshrined in the UDHR were split into two separate covenants, allowing states to adopt some rights and derogate others. [ citation needed ] Though this allowed the covenants to be created, one commentator has written that it denied the proposed principle that all rights are linked which was central to some interpretations of the UDHR. [ 15 ] [ 16 ] Üzerinde haklar dahil bölünmeler Çünkü ve çünkü bazı devletlerin insan hakları bazı özel yorumlar da dahil olmak üzere herhangi bir anlaşmaları onaylamayı reddetti ve Sovyet bloku ve gelişmekte olan ülkelerde bir dizi güçlü tüm hakları dahil edilmesi için bir çok tartışmaya rağmen iki ayrı sözleşmeleri içine devletlerin bazı hak ve eksiltmek başkalarına kabul izin bölünmüş olduğunu Birlik Çözünürlük, hakları UDHR içinde enshrined çağırdı. [değiştir] Her ne kadar bu sözleşmeleri oluşturulmasına izin, bir yorumcu bu önerilen ilke yalanladı yazmıştır tüm haklar UDHR bazı yorumlara merkezi olarak bağlantılıdır. [15] [16] [show] v • d • e v • d • e Articles of the Universal Declaration of Human Rights Makaleler Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi ve [show] General principles Genel ilkeler

Article 1: Freedom , Egalitarianism , Dignity and Brotherhood Madde 1: Özgürlük, eşitlik, Dignity ve Kardeşlik Article 2: Universality of rights Madde 2: hakları Evrensellik [show] International Covenant on Civil and Political Rights Haklar Uluslararası Sözleşmesi'nin Sivil ve Siyasi

Article 1 and 2: Right to freedom from discrimination · Article 3: Right to life , liberty and security of person · Article 4: Freedom from slavery · Article 5: Freedom from torture and cruel and unusual punishment · Article 6: Right to personhood · Article 7: Equality before the law · Article 8: Right to effective remedy from the law · Article 9: Freedom from arbitrary arrest, detention and exile · Article 10: Right to a fair trial · Article 11.1: Presumption of innocence · Article 11.2: Prohibition of retrospective law · Article 12: Right to privacy · Article 13: Freedom of movement · Article 14: Right of asylum · Article 15: Right to a nationality · Article 16: Right to marriage and family life · Article 17: Right to property · Article 18: Freedom of thought , conscience and religion · Article 19: Freedom of opinion and expression · Article 20.1: Freedom of assembly · Article 20.2: Freedom of association · Article 21.1: Right to participation in government · Article 21.2: Right of equal access to public office · Article 21.3: Right to universal suffrage Madde 1 ve 2: ayrımcılıktan özgürlük hakkı · Madde 3: hayat, özgürlük ve · Madde 4: Özgürlük kölelik · Madde 5 den: Özgürlük gelen işkence ve acımasız ve olağandışı cezayı · Madde 6 kişi güvenliği hakkı: kişi-· hakkı Madde 7: Yasa · Madde 8 önce Eşitlik: etkili çare Sağdan gelen yasa · Madde 9: Özgürlük keyfi tutuklama, gözaltı ve sürgün · Madde 10 den: masumiyet adil yargılanma · Madde 11.1: Presumption hakkı · Madde 11,2: yasağın geriye dönük yasa · Madde 12 ve: gizlilik · Madde 13: Özgürlük hareketi · Madde 14 ve: Hakkının iltica · Madde 15: Soldan bir milliyet · Madde 16 Sağdan: evlilik ve aile hayatı · Madde 17 Sağdan: Sağ mülkiyet için · Madde 18: Düşünce, vicdan ve din · Madde 19 ve: Özgürlük düşünce ve ifade hükümet · Madde 21,2 olarak katılımı · Madde 20,1: Dernek · Madde 20,2: Dernek kurma hürriyeti Madde · 21,1 ile: Soldan: eşit Hakkının kamu görevi · Madde 21,3 erişmek: evrensel oy hakkı [show] International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights Haklar Uluslararası Sözleşmesi Ekonomik, Sosyal ve Kültürel

Article 1 and 2: Right to freedom from discrimination · Article 22: Right to social security · Article 23.1: Right to work · Article 23.2: Right to equal pay for equal work · Article 23.3: Right to just remuneration · Article 23.4: Right to join a trade union · Article 24: Right to rest and leisure · Article 25.1: Right to an adequate standard of living · Article 25.2: Right to special care and assistance for mothers and children · Article 26.1: Right to education · Article 26.2: Human rights education · Article 26.3: Right to choice of education · Article 27.1: Right to participate in culture · Article 27.2: Right to intellectual property Madde 1 ve 2: ayrımcılık · Madde 22 den özgürlük hakkı: Sosyal güvenlik · Madde 23,1 hakkı: Sağ · Madde 23,2 çalışmak için: eşit iş · Madde 23,3 karşılığında eşit ücrete hakkı: sadece ücret · Madde 23,4 hakkı: Soldan katılmak bir sendika · Madde 24: dinlenme ve eğlence · Madde 25,1 hakkı: Madde · 25,2 yaşam yeterli bir standart hakkı: özel bakım ve yardım hakkı anne ve çocuk · Madde 26,1: için eğitim hakkı · Madde 26,2: İnsan hakları eğitimi · Madde 26,3: eğitim · Madde 27,1 seçimi hakkı: Sağ kültür · Madde 27,2 katılmak için: fikri mülkiyet hakkı [show] Context, limitations and duties Bağlam, sınırlamalar ve görevleri

Article 28: Social order · Article 29.1: Social responsibility · Article 29.2: Limitations of human rights · Article 29.3: The supremacy of the purposes and principles of the United Nations Madde 28: Sosyal sipariş · Madde 29,1: Sosyal sorumluluk · Madde 29,2: Sınırlamalar insan hakları · Madde 29,3 sayısı: amaçlar ve Birleşmiş Milletler prensiplerini üstünlüğü Article 30: Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein. Madde 30: Bu bildirinin hiçbir hükmü, herhangi bir Devlet, grup ya da herhangi bir kişi herhangi bir faaliyete girişme ya da herhangi bir hareket herhangi bir hak ve özgürlüklerin ve yoketmeye yönelik gerçekleştirmek için değer kaybı ima olarak yorumlanamaz. Category:Human rights · Human rights portal Kategori: İnsan hakları · İnsan hakları portal [ edit ] Law [Değiştir] Hukuk Main article: International human rights law Ana madde: Uluslararası insan hakları hukuku Main article: International human rights instruments Ana madde: Uluslararası insan hakları belgelerinde

Human rights law is a system of laws, both domestic and international, designed to promote human rights. Insan hakları hukuku yasalarının bir sistem, hem iç hem de, insan haklarını geliştirmek için tasarlanmış uluslararası bir. [ edit ] Treaties [Değiştir] Antlaşmalar

In 1966, the International Covenant on Civil and Political Rights ( ICCPR ) and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights ( ICESCR ) were adopted by the United Nations , between them making the rights contained in the UDHR binding on all states that have signed this treaty, creating human rights law. 1966 yılında, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar (ICCPR) ve Uluslararası Sözleşmesi üzerinde Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar (ICESCR) tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından, onları hak UDHR sahip olduğunuz bütün devletler için bağlayıcı bulunan yapım arasında kabul edilmiştir , insan hakları hukuku oluşturarak bu antlaşma imzaladı.

Since then numerous other treaties ( pieces of legislation ) have been offered at the international level. O zamandan bu yana mevzuatın çeşitli başka anlaşmalar (adet) uluslararası düzeyde sunulmaktadır. They are generally known as human rights instruments . Genellikle insan hakları belgelerinde olarak bilinir. Some of the most significant are: Bazı en önemli şunlardır:

  * Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination ( CERD ) (adopted 1966, entry into force: 1969) [1] Sözleşme Irk Ayrımcılığının (CERD) Tüm Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması () 1966, gücü: 1969 girmesini kabul etmiştir [1]
  * Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women ( CEDAW ) (entry into force: 1981) [2] Güç: 1981 içine Sözleşmesi Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kadınlar (CEDAW) of Önlenmesi (giriş) [2]
  * United Nations Convention Against Torture ( CAT ) (adopted 1984, entry into force: 1984) [3] Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşme (CAT) (yürürlüğe: 1984 girmesinden) 1984 kabul edilen [3]
  * Convention on the Rights of the Child ( CRC ) (adopted 1989, entry into force: 1989) [4] Sözleşme Hakkı Çocuk (CRC) üzerine (yürürlüğe giriş: 1989) 1989 kabul edilen [4]
  * International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families ( ICRMW ) (adopted 1990, entry into force: 2003) Uluslararası Sözleşme Koruma Hakları Tüm Göçmen İşçilerin ve Üyeler Ailelerine (ICRMW) ve (yürürlüğe giriş tarihi: 2003) 1990 kabul

[ edit ] Enforcement of law [Değiştir] Uygulama hukukun

The enforcement of international human rights law is the responsibility of the Nation State , and its the primary responsibility of the State to make human rights a reality. [ citation needed ] There is currently no international court that upholds human rights law (the International Criminal Court deals with crimes against humanity , war crimes and genocide ), [ citation needed ] although the Council of Europe is responsible for both the European Convention on Human Rights , and the European Court of Human Rights that acts as a court of last appeal for human rights issues in member states (see the section Europe below). [ 17 ] Uluslararası insan hakları hukukunun uygulanması ulus devlet sorumluluğu ve devletin kendi birincil sorumluluğu bir gerçek insan hakları yapmak olduğunu. [Değiştir] Şu anda bu (Uluslararası Ceza Mahkemesi insan hakları hukuku onadı hiçbir uluslararası mahkeme bir insanlık, savaş suçları ve soykırım), karşı suçlar ile fırsatlar [değiştir] Her ne kadar Avrupa Konseyi İnsan Hakları hem Avrupa Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sorumludur insan hakları için son temyiz mahkemesi gibi davranır üye devletlerde sorunları () bölümü Avrupa aşağıya bakın. [17]

In practice, many human rights are very difficult to legally enforce due to the absence of consensus on the application of certain rights, the lack of relevant national legislation or of bodies empowered to take legal action to enforce them. [ citation needed ] Uygulamada, birçok insan hakları çok yasal bazı hakların uygulanması hakkında fikir birliği olmaması nedeniyle uygulamak için, ilgili ulusal mevzuat veya organları bunları uygulamak için yasal önlem alma yetkisine of eksikliği. [Değiştir zordur] [ edit ] Universal Jurisdiction [Değiştir] Evrensel Yargı

Universal jurisdiction is a controversial principle in international law whereby states claim criminal jurisdiction over persons whose alleged crimes were committed outside the boundaries of the prosecuting state, regardless of nationality, country of residence, or any other relation with the prosecuting country. Evrensel yargı uluslararası hukuk sayede devletleri olan sözde suçları yargılamak devletin sınırları dışında işlenen kişilerin üzerinde ceza yargı yetkisine iddia tartışmalı bir ilke ne olursa olsun, milliyet, ikamet ülke veya kovuşturmada ülke ile herhangi bir ilişki olduğunu göstermektedir. The state backs its claim on the grounds that the crime committed is considered a crime against all, which any state is authorized to punish. Devlet gerekçesiyle suç tümü, herhangi bir devlet cezalandırmak hangi yetkili karşı bir suç olarak kabul edilir üzerindeki iddiasını destekliyor. The concept of universal jurisdiction is therefore closely linked to the idea that certain international norms are erga omnes , or owed to the entire world community, as well as the concept of jus cogens . [ 18 ] Evrensel yargı kavramı bu nedenle yakından fikrine bağlı olduğu bazı uluslararası normlara erga omnes, ya da tüm dünya toplumuna borçlu yanı sıra jus cogens kavramı vardır. [18] [ edit ] United Nations [Değiştir] Birleşmiş Milletler Main article: United Nations Ana madde: Birleşmiş Milletler The UN General Assembly BM Genel Kurulu

The United Nations (UN) is the only multilateral governmental agency with universally accepted international jurisdiction for universal human rights legislation. [ 19 ] Human rights are primarily governed by the United Nations Security Council and the United Nations Human Rights Council , and there are numerous committees within the UN with responsibilities for safeguarding different human rights treaties. Birleşmiş Milletler (BM) evrensel insan hakları mevzuatının için evrensel olarak kabul görmüş uluslararası yargı ile tek taraflı toplum kuruluşudur. [19] İnsan hakları başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tabidir ve çok sayıda komiteler vardır farklı insan hakları anlaşmaları korumak için sorumlulukları ile BM içinde. The most senior body of the UN with regard to human rights is the Office of the High Commissioner for Human Rights. Insan hakları konusunda BM'nin en üst düzey vücut İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi olduğunu. The United Nations has an international mandate to: Birleşmiş Milletler, uluslararası bir görevi vardır: “ " ...achieve international co-operation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion. ... bir ekonomik, kültürel, sosyal ve insani karakter uluslararası sorunların çözümünde uluslararası işbirliğinin sağlanması ve geliştirilmesi ve insan haklarına saygıyı teşvik etmek ve ırk gibi ayrım için herkes için temel özgürlüklere olmadan cinsiyet, dil, veya din. ” "

—Article 1-3 of the United Nations Charter -Madde 1-3 Birleşmiş Milletler Şartı ve [ edit ] Human Rights Council [Değiştir] İnsan Hakları Konseyi United Nations Human Rights Council logo. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi logosu. Main article: United Nations Human Rights Council Ana madde: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi

The United Nations Human Rights Council , created at the 2005 World Summit to replace the United Nations Commission on Human Rights , has a mandate to investigate violations of human rights. [ 20 ] The Human Rights Council is a subsidiary body of the General Assembly [ 21 ] and reports directly to it. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, 2005 Dünya Zirvesi de İnsan Hakları Komisyonu Birleşmiş Milletler yerine oluşturulmuş bir görev insan hakları ihlallerini araştırmak için vardır. [20] İnsan Hakları Konseyi Genel Kurul kuruluşudur organıdır [21 ] ve rapor doğrudan. It ranks below the Security Council, which is the final authority for the interpretation of the United Nations Charter . [ 22 ] Forty-seven of the one hundred ninety-one member states sit on the council, elected by simple majority in a secret ballot of the United Nations General Assembly . O Güvenlik Konseyi olan Birleşmiş Milletler Şartı ve yorumlanması için son otoritedir aşağıdaki sırada. [22] Kırk yedi yüz ninety-bir üye devletlerin konseyi, bir gizli oyla ve basit çoğunluğu ile seçilir oturmak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu. Members serve a maximum of six years and may have their membership suspended for gross human rights abuses. Üyeleri ve altı yıl maksimum hizmet üyelik brüt insan hakları ihlalleri için askıya olabilir. The Council is based in Geneva , and meets three times a year; with additional meetings to respond to urgent situations. [ 23 ] Konseyi Cenevre de, temel ve uygun yılda üç kez; ile ek toplantılar acil durumlara yanıt vermek için. [23]

Independent experts ( rapporteurs ) are retained by the Council to investigate alleged human rights abuses and to provide the Council with reports. Bağımsız uzmanlar (raportörleri) Konseyi tarafından incelenmesi için iddia edilen insan hakları ihlalleri ve raporlar ile Konsey sağlamak için korunur.

The Human Rights Council may request that the Security Council take action when human rights violations occur. İnsan Hakları Konseyi, Güvenlik Konseyi'nde ne zaman insan hakları ihlalleri meydana eylemi isteyebilir. This action may be direct actions, may involve sanctions , and the Security Council may also refer cases to the International Criminal Court (ICC) even if the issue being referred is outside the normal jurisdiction of the ICC. [ 24 ] Bu eylemi eylemler, yaptırımlar içerebilir ve Güvenlik Konseyi de Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) bile sorun sevk olmak davayı anlamlara gelebilir doğrudan olabilir ICC normal yetkisi dışındadır. [24] [ edit ] Security Council [Değiştir] Güvenlik Konseyi Main article: United Nations Security Council Ana madde: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi United Nations Security Council . Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi.

The United Nations Security Council has the primary responsibility for maintaining international peace and security and is the only body of the UN that can authorize the use of force (including in the context of peace-keeping operations), or override member nations sovereignty by issuing binding Security Council resolutions . Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliğin korunması için birincil sorumluluğu vardır ve bu kuvvet (barış bağlamında dahil-koruma operasyonları) kullanımı veya geçersiz üye ülkelerin egemenlik veren tarafından yetki verebilir BM sadece organıdır bağlayıcı Güvenlik Konseyi kararları. Created by the UN Charter, it is classed as a Charter Body of the United Nations. BM Şartı tarafından düzenlendi, bu Birleşmiş Milletler Tüzüğü Vücut olarak sınıflandırılır olduğunu. The UN Charter gives the Security Council the power to: BM Şartı Güvenlik Konseyi'ne güç verir:

  * Investigate any situation threatening international peace; Herhangi bir durum, uluslararası barış tehdit araştırın;
  * Recommend procedures for peaceful resolution of a dispute; Bir anlaşmazlık barışçıl çözümü için prosedürler önermek;
  * Call upon other member nations to completely or partially interrupt economic relations as well as sea, air, postal, and radio communications, or to sever diplomatic relations; and Diğer üye ülkelerin üzerine tamamen veya kısmen de deniz, hava, posta ve radyo iletişim, ya da ekonomik ilişkileri kesme diplomatik ilişkileri sever için çağır ve
  * Enforce its decisions militarily if necessary. Alınan kararlar askeri gerekirse Enforce.

The Security Council hears reports from all organs of the United Nations, and can take action over any issue which it feels threatens peace and security, including human rights issues. Güvenlik Konseyi ve Birleşmiş Milletler bütün organları raporlar duyar bu da barış ve güvenlik, insan hakları konuları da dahil olmak üzere herhangi bir tehdit hissediyor konu üzerinden takip edebilir. It has at times been criticised for failing to take action to prevent human rights abuses, including the Darfur crisis , the Srebrenica massacre and the Rwandan Genocide . [ citation needed ] O zamanlarda, Darfur'daki kriz, Srebrenica katliamı ve Ruanda Soykırımı da dahil olmak üzere hareket insan hakları ihlalleri önlemek için tutmak için eleştiriliyor olmuştur. [Değiştir]

The Rome Statute of the International Criminal Court recognizes the Security Council the power to refer cases to the Court, where the Court could not otherwise exercise jurisdiction. Roma Statüsü, Uluslararası Ceza Mahkemesi güç Mahkemesi, burada Mahkeme aksi yargı egzersiz couldn't durumlarda başvurmak için Güvenlik Konseyi tanır. [ edit ] Other UN Treaty Bodies [Değiştir] Diğer BM Antlaşması Organları

A modern interpretation of the original Declaration of Human Rights was made in the Vienna Declaration and Programme of Action adopted by the World Conference on Human Rights in 1993. Orijinal Bildirgesi İnsan Hakları modern yorumu Viyana Deklarasyonu ve Eylem Programı ve Dünya Konferansı İnsan Hakları 1993 yılında tarafından kabul yapıldı. The degree of unanimity over these conventions, in terms of how many and which countries have ratified them varies, as does the degree to which they are respected by various states. Nasıl ve hangi ülkelere çok onları değişir onaylayan açısından bu sözleşmeler üzerinde oybirliği derecesi, gibi, bunların çeşitli devletler tarafından saygı gösterilmesini derece yok. The UN has set up a number of treaty-based bodies to monitor and study human rights, under the leadership of the UN High Commissioner for Human Rights (UNHCHR). BM izlemek için antlaşmanın bir dizi temel organları kurmuştur ve insan hakları çalışma, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (BMİHYK) için liderliğinde. The bodies are committees of independent experts that monitor implementation of the core international human rights treaties. Organları bağımsız uzmanlardan oluşan komiteler temel uluslararası insan hakları anlaşmaları bu monitör uygulama vardır. They are created by the treaty that they monitor. Onlar bu monitör antlaşma ile oluşturulur.

  * The Human Rights Committee promotes participation with the standards of the ICCPR . İnsan Hakları Komitesi ICCPR ve standartları ile katılımı teşvik etmektedir. The eighteen members of the committee express opinions on member countries and make judgements on individual complaints against countries which have ratified the treaty. Komite on sekiz üye üyesi ülkelere görüşleridir ve anlaşmayı onaylayan ülkelere karşı bireysel şikayetler konusunda yargılara olun. The judgements are not legally binding. Kararları yasal olarak bağlayıcı değildir.
  * The Committee on Economic, Social and Cultural Rights monitors the ICESCR and makes general comments on ratifying countries performance. Komite, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar ICESCR izler ve onaylanmasına ülkelerin performansı hakkında genel yorumlar yapar. It does not have the power to receive complaints. Bu güç şikayetler almak zorunda değildir.
  * The Committee on the Elimination of Racial Discrimination monitors the CERD and conducts regular reviews of countries' performance. Komite Irk Ayrımcılığın Önlenmesi CERD izler ve ülkelerin performansı düzenli değerlendirmeleri yürütmektedir. It can make judgements on complaints, but these are not legally binding. Bu şikayetler konusunda kararları yapabilir, ancak bu yasal olarak bağlayıcı değildir. It issues warnings to attempt to prevent serious contraventions of the convention. Bu konvansiyon ciddi aykırı önlemek girişimi için uyarı sorunları.
  * The Committee on the Elimination of Discrimination against Women monitors the CEDAW . Komite, Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi CEDAW izler. It receives states' reports on their performance and comments on them, and can make judgements on complaints against countries which have opted into the 1999 Optional Protocol. It ve bunların performans ve bunlar üzerinde yorumlar hakkında devletlerin raporları alır hangi 1.999 İhtiyari Protokol içine seçtiniz ülkelere karşı şikayetler konusunda yargılara yapabilirsiniz.
  * The Committee Against Torture monitors the CAT and receives states' reports on their performance every four years and comments on them. İşkenceyle Mücadele Komitesi CAT izler ve performans devletlerin raporları aldığı her dört yıl ve onları yorumlar. It may visit and inspect individual countries with their consent. Bu ziyaret edebilir ve kendi rızası ile tek tek ülkeler inceleyin.
  * The Committee on the Rights of the Child monitors the CRC and makes comments on reports submitted by states every five years. Komite, Çocuk Hakları üzerine CRC izler ve raporlar devletlerin her beş yılda tarafından sunulan yorum yapar. It does not have the power to receive complaints. Bu güç şikayetler almak zorunda değildir.
  * The Committee on Migrant Workers was established in 2004 and monitors the ICRMW and makes comments on reports submitted by states every five years. Göçmen İşçiler Komitesi 2004 yılında kurulmuştur ve ICRMW izler ve raporlar devletlerin her beş yılda tarafından sunulan yorum yapar. It will have the power to receive complaints of specific violations only once ten member states allow it. Sadece bir kez on üye devletler buna izin güç belirli ihlal şikayet almamız gerekir.
  * The Committee on the Rights of Persons with Disabilities was established in 2008 to monitor the Convention on the Rights of Persons with Disabilities . Komite Hakları Engelliler üzerine 2008 yılında Hakkı Engelliler üzerine Kongre izlemek için kurulmuştur.

Each treaty body receives secretariat support from the Treaties and Commission Branch of Office of the High Commissioner on Human Rights (OHCHR) in Geneva except CEDAW, which is supported by the Division for the Advancement of Women (DAW). Antlaşmalar ve Komisyon Şubesi İnsan Hakları Komiseri (OHCHR) Doğum of Cenevre'de CEDAW olan Advancement of Women (DAW) için Bölümü tarafından desteklenen hariç her antlaşma vücut alır sekreterya desteği. CEDAW meets at United Nations headquarters in New York; the other treaty bodies generally meet at the United Nations Office in Geneva. CEDAW New York'taki Birleşmiş Milletler merkezinde tanışır; diğer antlaşma organları genellikle Birleşmiş Milletler Cenevre buluşmak. The Human Rights Committee usually holds its March session in New York City. İnsan Hakları Komitesi, genellikle New York'ta kendi Mart toplantısını. [ edit ] Regional human rights [Değiştir] Bölgesel insan hakları

The three principal regional human rights instruments are the African Charter on Human and Peoples' Rights , the American Convention on Human Rights (the Americas) and the European Convention on Human Rights . Başlıca üç bölgesel insan hakları belgelerinde Afrika İnsan Hakları ve Halklar Hakları, Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi (Amerika) ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi üzerinde üzerinde bulunmaktadır. See also: List of human rights articles by country and National human rights institutions Ayrıca bakınız: ülke ve ulusal insan hakları kurumları tarafından insan hakları makaleleri listesi [ edit ] Africa [Değiştir] Afrika Main article: Human rights in Africa Ana madde: Afrika İnsan Hakları

The African Union (AU) is a supranational union consisting of fifty-three African states. [ 25 ] Established in 2001, the AU's purpose is to help secure Africa's democracy, human rights, and a sustainable economy, especially by bringing an end to intra-African conflict and creating an effective common market. [ 26 ] Afrika Birliği (AU) uluslar üstü bir birlik elli üç Afrika ülkeleri oluşur. [25] 2001 yılında kurulan AU amacı Afrika demokrasisi güvenli yardımcı olmak, özellikle içi bir son getirerek insan hakları ve sürdürülebilir bir ekonomi, -Afrika çatışma ve etkili bir ortak pazar oluşturmak. [26]

The African Charter on Human and Peoples' Rights is the region's principal human rights instrument and emerged under the aegis of the Organisation of African Unity (OAU) (since replaced by the African Union ). Afrika İnsan Hakları ve Halk Hakları bölgenin temel insan hakları araç ve Afrika Birliği Örgütü (OAU) ve himayesinde ortaya çıktı (bu yana Afrika Birliği tarafından) değiştirildi. The intention to draw up the African Charter on Human and Peoples' Rights was announced in 1979 and the Charter was unanimously approved at the OAU's 1981 Assembly. İnsan ve Halk Hakları Afrika Şartı hazırlamak üzere niyeti 1979 yılında ilan edildi Kiralama oybirliğiyle OAU's 1.981 Meclisi de kabul edildi. Pursuant to its Article 63 (whereby it was to "come into force three months after the reception by the Secretary General of the instruments of ratification or adherence of a simple majority" of the OAU's member states), the African Charter on Human and Peoples' Rights came into effect on 21 October 1986 – in honour of which 21 st of October was declared "African Human Rights Day". [ 27 ] Uyarınca kendi Madde 63 (bu sayede "yürürlüğe Genel Sekreteri onaylama veya OAU üyesi devletlerin salt çoğunluk" ile yapışma araçları tarafından resepsiyon üç ay sonra gelmek) idi, Afrika İnsan Hakları ve Halk üzerinde hakları yürürlüğe 21 Ekim 1986 tarihinde geldi - onur olan ve Ekim 21. "Afrika İnsan Hakları Günü". [27 ilan edildi]

The African Commission on Human and Peoples' Rights (ACHPR) is a quasi-judicial organ of the African Union tasked with promoting and protecting human rights and collective (peoples') rights throughout the African continent as well as interpreting the African Charter on Human and Peoples' Rights and considering individual complaints of violations of the Charter. Afrika Komisyonu İnsan ve Halk Hakları (ACHPR) üzerinde bir yarı-Afrika Birliği yargı organıdır teşvik ve insan hakları ve toplu korumakla görevli (Afrika kıtasının genelinde insanların) hakları da İnsan ve Afrika Kiralama yorumlama gibi insanların hakları ve Şartı'nın ihlali bireysel şikayetleri dikkate. The Commission has three broad areas of responsibility: [ 28 ] Komisyon sorumluluk üç geniş alanları: [28 vardır]

  * Promoting human and peoples' rights Teşvik ve halkların hakları insan
  * Protecting human and peoples' rights Korunması ve insanların insan hakları
  * Interpreting the African Charter on Human and Peoples' Rights Afrika İnsan Hakları ve Halk Hakları Yorumlama

In pursuit of these goals, the Commission is mandated to "collect documents, undertake studies and researches on African problems in the field of human and peoples, rights, organise seminars, symposia and conferences, disseminate information, encourage national and local institutions concerned with human and peoples' rights and, should the case arise, give its views or make recommendations to governments" (Charter, Art. 45). [ 28 ] Bu hedefleri peşinde, Komisyon "belgeleri toplamak, çalışmaları taahhüt ve insan ve halklar, hakları alanında Afrika sorunlar üzerinde araştırmalar, organize seminer, sempozyum ve konferanslar, bilgi yaymak görevlendirilmiştir ulusal ve yerel kurumlar ile ilgili teşvik insan ve halkların hakları ve durumda, gerekirse görüşlerini vermek veya hükümetlere tavsiyelerde bulunmak "(Kiralama, Sanat. 45). [28]

With the creation of the African Court on Human and Peoples' Rights (under a protocol to the Charter which was adopted in 1998 and entered into force in January 2004), the Commission will have the additional task of preparing cases for submission to the Court's jurisdiction. [ 29 ] In a July 2004 decision, the AU Assembly resolved that the future Court on Human and Peoples' Rights would be integrated with the African Court of Justice. Afrika İnsan ve Halk Hakları oluşturulması Kiralama 1998 yılında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir Ocak 2004'te bir protokol (altında) ile, Komisyon'un Mahkemenin yargı sunulmak üzere durumlarda hazırlama ek görev olacak . [29] Bir Temmuz 2004 kararında, AU Meclisi gelecek İnsan ve Halk Hakları Afrika Adalet Divanı ile entegre olacağını çözüldü.

The Court of Justice of the African Union is intended to be the “principal judicial organ of the Union” (Protocol of the Court of Justice of the African Union, Article 2.2). [ 30 ] Although it has not yet been established, it is intended to take over the duties of the African Commission on Human and Peoples' Rights, as well as act as the supreme court of the African Union, interpreting all necessary laws and treaties. Rağmen henüz kanıtlanmamıştır Adalet Divanı Afrika Birliği Birliği "başlıca yargı organı için" (Protokol Adalet Divanı Afrika Birliği, Madde 2.2). [30 of] amaçlanmaktadır, it is İnsan ve Halk Hakları Afrika Komisyonu görevini yanı sıra Afrika Birliği yüksek mahkeme olarak hareket, gerekli tüm yasaları ve anlaşmaları yorumlama çekmek amaçlanmıştır. The Protocol establishing the African Court on Human and Peoples' Rights entered into force in January 2004 [ 31 ] but its merging with the Court of Justice has delayed its establishment. Protokol Afrika İnsan ve Halk Hakları kurarak yürürlüğe Ocak 2004'te girmiştir [31] ancak Adalet Divanı ile birleştirilmesi Kuruluşundan erteledi. The Protocol establishing the Court of Justice will come into force when ratified by 15 countries. [ 32 ] Protokol Adalet Divanı kurulması kuvvet 15 ülke tarafından onaylanan girecektir. [32]

There are many countries in Africa accused of human rights violations by the international community and NGOs. [ 33 ] Afrika'da birçok ülkede insan hakları ihlallerinin uluslararası toplum ve sivil toplum örgütleri tarafından suçladı. [33] [show] v • d • e v • d • e Human rights in Africa Afrika İnsan Hakları Sovereign states Egemen devletler

Algeria · Angola · Benin · Botswana · Burkina Faso · Burundi · Cameroon · Cape Verde · Central African Republic · Chad · Comoros · Democratic Republic of the Congo · Republic of the Congo · Côte d'Ivoire (Ivory Coast) · Djibouti · Egypt 1 · Equatorial Guinea · Eritrea · Ethiopia · Gabon · The Gambia · Ghana · Guinea · Guinea-Bissau · Kenya · Lesotho · Liberia · Libya · Madagascar · Malawi · Mali · Mauritania · Mauritius · Morocco · Mozambique · Namibia · Niger · Nigeria · Rwanda · São Tomé and Príncipe · Senegal · Seychelles · Sierra Leone · Somalia · South Africa · Sudan · Swaziland · Tanzania · Togo · Tunisia · Uganda · Zambia · Zimbabwe Cezayir · Angola · Benin · Botsvana · Burkina Faso · Burundi · Kamerun · Cape Verde · Orta Afrika Cumhuriyeti · Çad · Komoros · Demokratik Kongo Cumhuriyeti · Cumhuriyeti Kongo · Fildişi Sahili (Fildişi Sahilleri) · Cibuti · Mısır 1 of of · Ekvator Ginesi · Eritre · Etiyopya · Gabon · Gambiya · Gana · Gine · Gine-Bissau · Kenya · Lesoto · Liberya · Libya · Madagaskar · Malavi · Mali · Moritanya · Mauritius · Fas · Mozambik · Namibya · Nijer · Türkiye · Ruanda · São Tomé ve Príncipe · Senegal · Seyşeller · Sierra Leone · Somali · Güney Afrika · Sudan · Svaziland · Tanzanya · Togo · Tunus · Uganda · Zambiya · Zimbabve Dependencies , Bağımlılıkları, autonomies , autonomies, other territories diğer bölgeler

Canary Islands / Ceuta / Melilla (Spain) · Madeira (Portugal) · Mayotte / Réunion (France) · Puntland · Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha (UK) · Socotra (Yemen) · Somaliland · Southern Sudan · Western Sahara · Zanzibar (Tanzania) Kanarya Adaları / Ceuta / Melilla (İspanya) · Madeira (Portekiz) · Mayotte / Réunion (Fransa) · Puntland · Saint Helena, Ascension ve Tristan da Cunha (UK) · Sokotra (Yemen) · Somaliland · Güney Sudan · Batı Sahra · Zanzibar (Tanzanya) Italics indicate an unrecognised or partially recognised country . 1 Transcontinental country . Italik bir veya kısmen kabul tanınmayan ülke gösterir. 1 Transcontinental ülke. [ edit ] Americas [Değiştir] Amerika

The Organization of American States (OAS) is an international organization, headquartered in Washington, DC , United States . Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) ile uluslararası bir organizasyon, Washington, DC, Amerika Birleşik Devletleri merkezi olduğunu. Its members are the thirty-five independent states of the Americas. Üyeleri otuz Amerika beş bağımsız devlet vardır. Over the course of the 1990s, with the end of the Cold War , the return to democracy in Latin America [ citation needed ] , and the thrust toward globalization , the OAS made major efforts to reinvent itself to fit the new context. Latin Amerika'da demokrasiye dönüş 1990'ların ders, Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte, Altı [kaynak belirtilmeli] ve küreselleşme doğru itme, OAS bağlamda sığdırmak için büyük çabalar kendini yeniden icat yaptı. Its stated priorities now include the following: [ 34 ] Onun belirtilen öncelikler şimdi şu: [34 dahil]

  * Strengthening democracy Güçlendirilmesi demokrasi
  * Working for peace Çalışma barış için
  * Protecting human rights Insan haklarının korunması
  * Combating corruption Yolsuzlukla Mücadele
  * The rights of Indigenous Peoples Yerli halkların hakları
  * Promoting sustainable development Sürdürülebilir kalkınma

The Inter-American Commission on Human Rights (the IACHR) is an autonomous organ of the Organization of American States , also based in Washington, DC Along with the Inter-American Court of Human Rights , based in San José , Costa Rica , it is one of the bodies that comprise the inter-American system for the promotion and protection of human rights. [ 35 ] The IACHR is a permanent body which meets in regular and special sessions several times a year to examine allegations of human rights violations in the hemisphere. Inter-Amerikan İnsan Hakları Komisyonu (IACHR) üzerinde Amerikan Devletleri Örgütü ve özerk bir organ, aynı zamanda Washington, DC boyunca Inter-Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi, San José, Kosta Rika, o merkezli ile merkezli bir bir o arası tanıtım ve insan haklarının korunması için Amerikan sistemini oluşturan organların. [35] IACHR olan ve özel oturumlar düzenli birkaç kez bir yıl yarımkürede insan hakları ihlal iddialarını incelemek için uygun kalıcı bir kurumdur . Its human rights duties stem from three documents: [ 36 ] Insan hakları görevleri üç belge kaynaklanıyor: [36]

  * the OAS Charter OAS Kiralama
  * the American Declaration of the Rights and Duties of Man Amerikan Haklar Bildirgesi ve Görevleri Man of
  * the American Convention on Human Rights Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi

The Inter-American Court of Human Rights was established in 1979 with the purpose of enforcing and interpreting the provisions of the American Convention on Human Rights. Inter-Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi 1979 yılında takibinden ve İnsan Hakları Amerikan Sözleşmesi hükümleri yorumlama amacı ile kurulmuştur. Its two main functions are thus adjudicatory and advisory. Iki ana fonksiyonlar böylece adjudicatory ve danışma. Under the former, it hears and rules on the specific cases of human rights violations referred to it. Altında eski, o işitir ve insan hakları ihlallerinin belirli durumlarda kural buna anılacaktır. Under the latter, it issues opinions on matters of legal interpretation brought to its attention by other OAS bodies or member states. [ 37 ] İkinci altında, diğer OAS organları veya üye devletlerin yasal yorumlama konularında dikkatini getirilen konular üzerinde görüş. [37]

Many countries in the Americas, such as Colombia, Canada, Cuba, Mexico, The United States, and Venezuela have been accused of human rights violations. Kolombiya, Kanada, Küba, Meksika, Amerika Birleşik Devletleri gibi Amerika, birçok ülke ve Venezuela'da insan hakları ihlalleriyle suçlanan edilmiştir. [show] v • d • e v • d • e Human rights in North America Kuzey Amerika insan hakları Sovereign states Egemen devletler

Antigua and Barbuda · Bahamas · Barbados · Belize · Canada · Costa Rica · Cuba · Dominica · Dominican Republic · El Salvador · Grenada · Guatemala · Haiti · Honduras · Jamaica · Mexico · Nicaragua · Panama 1 · Saint Kitts and Nevis · Saint Lucia · Saint Vincent and the Grenadines · Trinidad and Tobago 1 · United States Antigua ve Barbuda · Bahamalar · Barbados · Belize · Kanada · Kosta Rika · Küba · Dominika · Dominik Cumhuriyeti · El Salvador · Grenada · Guatemala · Haiti · Honduras · Jamaika · Meksika · Nikaragua · Panama 1 · Saint Kitts ve Nevis · Saint Lucia · Saint Vincent ve Grenadinler · Trinidad ve Tobago 1 · Amerika Birleşik Devletleri Dependencies and Bağımlılıkları ve other territories diğer bölgeler

Anguilla · Aruba 1 · Bermuda · British Virgin Islands · Cayman Islands · Greenland · Guadeloupe · Martinique · Montserrat · Netherlands Antilles 1 · Puerto Rico · Saint Barthélemy · Saint Martin · Saint Pierre and Miquelon · Turks and Caicos Islands · United States Virgin Islands Anguilla · Aruba 1 · Bermuda · İngiliz Virgin Adaları · Cayman Adaları · Grönland · Guadeloupe · Martinik · Montserrat · Hollanda Antilleri 1 · Porto Riko ·: Saint Barthélemy · Saint Martin · Saint Pierre ve Miquelon · Turks ve Caicos Adaları · ABD Virgin Adaları 1 Territories also in or commonly considered to be part of South America . 1 Toprakları da ya da yaygın olarak Güney Amerika parçası olarak düşünülmektedir. [show] v • d • e v • d • e Human rights in South America Güney Amerika insan hakları Sovereign states Egemen devletler

Argentina · Bolivia · Brazil · Chile · Colombia · Ecuador · Guyana · Panama 1 · Paraguay · Peru · Suriname · Trinidad and Tobago 1 · Uruguay · Venezuela Arjantin · Bolivya · Brezilya · Şili · Kolombiya · Ekvator · Guyana · Panama 1 · Paraguay · Peru · Surinam · Trinidad ve Tobago 1 · Uruguay · Venezuela Dependencies Bağımlılıkları

Aruba 1 / Netherlands Antilles 1 (Netherlands) · Falkland Islands / South Georgia and the South Sandwich Islands (UK) 2 · French Guiana (France) Aruba 1 / Hollanda Antilleri 1 (Hollanda) · Falkland Adaları / Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları (İngiltere) 2 · Fransız Guyanası (Fransa) 1 Territories also in or commonly considered to be part of North America and/or Central America . 2 Territories also in or commonly considered to be part of Antarctica . 1 Toprakları da ya da yaygın olarak Kuzey Amerika ve / veya Orta Amerika parçası olarak düşünülmektedir. 2 Toprakları da veya sık Antarktika bir parçası olarak düşünülmektedir. [ edit ] Asia [Değiştir] Asya Membership and expansion of the Asia Cooperation Dialogue. Üyelik ve Asya İşbirliği Diyaloğu genişlemesi. Note that the Republic of China (Taiwan) is recognised or acknowledged by the member states as part of the People's Republic of China (PRC), but de facto does not have any representation. Bu Çin Cumhuriyeti (Tayvan) kabul veya üye devletler tarafından People's Republic of China (PRC) bir parçası olarak kabul, ama Not fiili herhangi bir beyan yoktur. Main articles: Human rights in Asia , Human rights in East Asia , Human rights in Central Asia , and Human Rights in the Middle East Ana maddeler: Asya, Orta Doğu ve Doğu Asya, Orta Asya İnsan Hakları ve İnsan Hakları İnsan Hakları İnsan hakları

There are no Asia-wide organisations or conventions to promote or protect human rights. There are no Asya çapında kuruluşları ya da sözleşmeler teşvik etmek veya insan haklarını koruma. Countries vary widely in their approach to human rights and their record of human rights protection. Ülkelerde yaygın insan hakları kendi yaklaşım gösteren ve insan haklarının korunması onların kaydı.

The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) [ 38 ] is a geo-political and economic organization of 10 countries located in Southeast Asia, which was formed in 1967 by Indonesia , Malaysia , the Philippines , Singapore and Thailand . [ 39 ] The organisation now also includes Brunei , Vietnam , Laos , Myanmar and Cambodia . [ 38 ] Its aims include the acceleration of economic growth, social progress, cultural development among its members, and the promotion of regional peace [ 38 ] Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile [38] bir jeo-10 ülkeleri, Güneydoğu Asya olan 1967 yılında Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur ve Tayland tarafından kurulmuş bulunan siyasi ve ekonomik örgüttür. [39] organizasyon şimdi de Brunei, Vietnam içerir, Laos, Myanmar ve Kamboçya. [38] Bunun amacı ekonomik büyüme ivme üyeleri arasında, sosyal ilerleme, kültürel gelişme ve bölgesel barış ve promosyon [38 dahil]

The South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) is an economic and political organization of eight countries in Southern Asia, representing almost 1.5 billion people. Güney Asya Bölgesel İşbirliği Derneği (SAARC) için Güney Asya, yaklaşık 1.5 milyar insan temsil eden sekiz ülkenin ekonomik ve siyasi organizasyondur. It was established in 1985 by India , Pakistan , Bangladesh , Sri Lanka , Nepal , Maldives and Bhutan . O 1985 yılında Türkiye, Pakistan, Bangladeş, Sri Lanka, Nepal, Maldivler ve Butan tarafından kurulmuştur. In April 2007, at the Association's 14th summit, Afghanistan became its eighth member. [ 40 ] Nisan 2007, 14. Birliği zirvesinde olarak, Afganistan ile sekizinci üyesi oldu. [40]

The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (CCASG) is a trade bloc involving the seven Arab states of the Persian Gulf , with many economic and social objectives. İşbirliği Konseyi Körfez Arap Ülkelerinin (CCASG) için bir ticaret bloku birçok ekonomik ve sosyal hedefleri ile Fars Körfezi yedi Arap devletleri, zarar gördü. Created in 1981, the Council comprises the Persian Gulf states of Yemen Bahrain , Kuwait , Oman , Qatar , Saudi Arabia and the United Arab Emirates . [ 41 ] 1981 yılında düzenlendi, Konsey Yemen Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ve Fars Körfezi ülkeleri kapsamaktadır. [41]

The Asia Cooperation Dialogue (ACD) is a body created in 2002 to promote Asian cooperation at a continental level, helping to integrate the previously separate regional organizations of political or economical cooperation. Asya İşbirliği Diyalogu (ACD) bir vücut, 2002 yılında bir kıta düzeyinde Asya işbirliğini teşvik etmek için oluşturulmuş, politik veya ekonomik işbirliğinin daha önce ayrı bölgesel örgütlerin entegre yardımcı oluyor. The main objectives of the ACD are as follows: [ 42 ] Aşağıdaki gibidir: [42 KHA ana hedefleri nelerdir]

  * To promote interdependence among Asian countries in all areas of cooperation by identifying Asia's common strengths and opportunities which will help reduce poverty and improve the quality of life for Asian people whilst developing a knowledge-based society within Asia and enhancing community and people empowerment; Işbirliği her alanda Asya ülkeleri arasında Asya'nın ortak güçlü ve yoksulluğu azaltmaya yardımcı olur ve Asya kişi iken yaşam kalitesi gelişmekte olan bilgi-Asya içinde toplum tabanlı iyileştirmek ve toplum ve insan güçlenme geliştirme fırsatları belirleyerek dayanışma teşvik etmek;
  * To expand the trade and financial market within Asia and increase the bargaining power of Asian countries in lieu of competition and, in turn, enhance Asia's economic competitiveness in the global market; Asia içinde ticaret ve finansal pazar genişletmek için ve rekabet yerine Asya ülkelerinin pazarlık gücünü arttırmak ve sırayla küresel pazarda Asya'nın ekonomik rekabet gücünü artırmak;
  * To serve as the missing link in Asian cooperation by building upon Asia's potentials and strengths through supplementing and complementing existing cooperative frameworks so as to become a viable partner for other regions; Asya'nın ve güçlü potansiyeller üzerine bina tarafından Asya işbirliği içinde kayıp halka olarak ilave yoluyla hizmet etmek ve böylece diğer bölgeler için uygun bir ortak olmak için mevcut işbirliği çerçeveleri tamamlayıcı;
  * To ultimately transform the Asian continent into an Asian Community, capable of interacting with the rest of the world on a more equal footing and contributing more positively towards mutual peace and prosperity. Sonuçta bir Asya Topluluk, dünyanın geri kalanıyla daha eşit ve daha fazla etkileşim olumlu karşılıklı barış ve refah yolunda katkı yapabilecek içine Asya kıtasının dönüştürmek için.

None of the above organisations have a specific mandate to promote or protect human rights, but each has some human rights related economic, social and cultural objectives. [ 42 ] [ 43 ] Yukarıdaki kuruluşların hiçbiri belirli bir görev teşvik etmek veya insan haklarını koruma, ancak her bir insan hakları ekonomik, sosyal ve kültürel hedefleri ile ilgili bulunmaktadır. [42] [43]

A number of Asian countries are accused of serious human rights abuses by the international community and human rights organisations. [ 44 ] Asya ülkelerinde bir dizi ciddi insan hakları ihlalleri ve uluslararası toplum ve insan hakları örgütleri tarafından suçlanıyor. [44] [show] v • d • e v • d • e Human rights in Asia Asya İnsan Hakları Sovereign Egemen states devletler

Afghanistan · Armenia 1 · Azerbaijan 1 · Bahrain · Bangladesh · Bhutan · Brunei · Burma 2 · Cambodia · People's Republic of China · Cyprus 1 · East Timor 3 · Egypt 4 · Georgia 4 · India · Indonesia · Iran · Iraq · Israel · Japan · Jordan · Kazakhstan 4 · North Korea · South Korea · Kuwait · Kyrgyzstan · Laos · Lebanon · Malaysia · Maldives · Mongolia · Nepal · Oman · Pakistan · Philippines · Qatar · Russia 4 · Saudi Arabia · Singapore · Sri Lanka · Syria · Tajikistan · Republic of China 5 · Thailand · Turkey 4 · Turkmenistan · United Arab Emirates · Uzbekistan · Vietnam · Yemen Afganistan · Ermenistan 1 · Azerbaycan 1 · Bahreyn · Bangladeş · Butan · Brunei · Myanmar 2 · Kamboçya · Çin Halk Cumhuriyeti · Kıbrıs 1 · Doğu Timor 3 · Mısır 4 • Gürcistan 4 • Türkiye · Endonezya · İran · Irak · İsrail · Japonya ve · Ürdün · Kazakistan 4 • Kuzey Kore · Güney Kore · Kuveyt · Kırgızistan · Laos · Lübnan · Malezya · Maldivler · Moğolistan · Nepal · Umman · Pakistan · Türkiye · Katar · Rusya 4 • Suudi Arabistan · Singapur · Sri Lanka · Suriye · Tacikistan · Çin Cumhuriyeti 5 · Tayland · Türkiye 4 • Türkmenistan · Birleşik Arap Emirlikleri · Özbekistan · Vietnam · Yemen Dependencies , Bağımlılıkları, autonomies , autonomies, other territories diğer bölgeler

Aceh · Adjara 1 · Abkhazia 1 · Akrotiri and Dhekelia · Altai · British Indian Ocean Territory · Buryatia · Christmas Island · Cocos (Keeling) Islands · Guangxi · Hong Kong · Inner Mongolia · Iraqi Kurdistan · Jakarta · Khakassia · Macau · Nagorno-Karabakh · Nakhchivan · Ningxia · Northern Cyprus · Palestine · Papua · Sakha · South Ossetia 1 · Tibet · Tuva · West Papua · Xinjiang · Yogyakarta Aceh · Acara 1 · Abhazya 1 · Akrotiri ve Dikelya · Altay · İngiliz Hint Okyanusu Toprakları · Buryatya · Christmas Adası · Cocos (Keeling) Adaları · Guangxi · Hong Kong · İç Moğolistan · Irak Kürdistan · Cakarta · Hakasya · Macau · Dağlık Karabağ · Nahçıvan · Ningxia · Kuzey Kıbrıs · Filistin · Papua · Saha · Güney Osetya 1 · Tibet · Tuva · Batı Papua · Sincan · Yogyakarta Italics indicates an unrecognised or partially recognised country . 1 Sometimes included in Europe , depending on the border definitions . 2 Officially known as Myanmar . 3 Sometimes included in Oceania , and also known as Timor-Leste . 4 Transcontinental country . 5 Commonly known as Taiwan . Italik bir veya kısmen kabul tanınmayan ülke gösterir. 1 Bazen Avrupa dahil, sınır tanımlarına bağlı. 2 Resmen Türkiye olarak bilinir. Bazen 3 Okyanusya dahil, ayrıca Timor olarak bilinen-Leste. 4 Transcontinental ülke. 5 Yaygın Tayvan olarak bilinen . [ edit ] Europe [Değiştir] Avrupa The Flag of Europe is the flag of both the European Union and the Council of Europe . Avrupa Birliği ile hem Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ile bayrağı. Main article: Human rights in Europe Ana madde: Avrupa İnsan Hakları

The Council of Europe , founded in 1949, is the oldest organisation working for European integration. Avrupa Konseyi, 1949 yılında kurulan en eski kuruluş Avrupa entegrasyonu için çalışmaktadır. It is an international organisation with legal personality recognised under public international law and has observer status with the United Nations. Yasal kişilik uluslararası kamu hukuku çerçevesinde tanınan bir uluslararası kuruluş ve Birleşmiş Milletler ile gözlemci statüsünde katıldı. The seat of the Council of Europe is in Strasbourg in France . Avrupa Konseyi koltuk Strazburg yılında Fransa içinde olduğunu. The Council of Europe is responsible for both the European Convention on Human Rights and the European Court of Human Rights . [ 17 ] These institutions bind the Council's members to a code of human rights which, though strict, are more lenient than those of the United Nations charter on human rights. [ citation needed ] The Council also promotes the European Charter for Regional or Minority Languages and the European Social Charter . [ 45 ] Membership is open to all European states which seek European integration , accept the principle of the rule of law and are able and willing to guarantee democracy , fundamental human rights and freedoms . [ 46 ] Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hakkında gerek Avrupa Sözleşmesi sorumludur. [17] Bu kurumlar bağlamak Konseyi üyeleri olan, ancak sıkı insan haklarının bir kod için, daha fazla bu Türkiye daha yumuşak insan hakları Milletler charter. [değiştir] Konseyi Bölgesel veya Azınlık Dilleri ve Avrupa Sosyal Şartı için Avrupa Şartı destekler. [45] Üyelik olan, üstünlüğü ilkesini kabul Avrupa entegrasyonu aramaya tüm Avrupa devletleri açık hukuk ve güçlü ve demokrasi garanti istekli, temel insan hak ve özgürlükleri. [46]

The Council of Europe is separate from the European Union , but the latter is expected to accede to the European Convention and potentially the Council itself. [ citation needed ] The EU also has a separate human rights document; the Charter of Fundamental Rights of the European Union . [ 47 ] Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ayrıdır, ancak bir sonraki Avrupa Sözleşmesi'ne ve katılma potansiyel Konseyi kendisi. [Değiştir] AB ayrıca ayrı bir insan hakları belgesi vardır bekleniyor; Temel Haklar Şartı, Avrupa ve union. [47]

The European Convention on Human Rights defines and guarantees since 1950 human rights and fundamental freedoms in Europe. [ 48 ] All 47 member states of the Council of Europe have signed this Convention and are therefore under the jurisdiction of the European Court of Human Rights in Strasbourg. [ 48 ] In order to prevent torture and inhuman or degrading treatment (Article 3 of the Convention), the Committee for the Prevention of Torture was established. [ 49 ] İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi tanımlar ve teminatlar bu yana 1.950 insan hakları ve temel özgürlükler Avrupa. [48] Avrupa Konseyi tüm 47 üye ülke ve Strazburg Avrupa İnsan Hakları yetkisi altında ve bu yüzden bu Sözleşme imzalayan . [48] amacıyla (Madde 3 Sözleşmenin), İşkenceyi Önleme Komitesi için kurulmuştur işkence ve insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele önlemek için. [49]

The European Court of Human Rights is the only international court with jurisdiction to deal with cases brought by individuals (rather than states). [ 48 ] Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargı ile tek uluslararası mahkeme durumlarda bireylerin devletleri (yerine) getirdiği mücadele etmektir. [48] [show] v • d • e v • d • e Human rights in Europe Avrupa'da insan hakları Sovereign Egemen states devletler

Albania · Andorra · Armenia 1 · Austria · Azerbaijan 2 · Belarus · Belgium · Bosnia and Herzegovina · Bulgaria · Croatia · Cyprus 1 · Czech Republic · Denmark · Estonia · Finland · France · Georgia 2 · Germany · Greece · Hungary · Iceland · Ireland · Italy · Kazakhstan 3 · Latvia · Liechtenstein · Lithuania · Luxembourg · Macedonia · Malta · Moldova · Monaco · Montenegro · Netherlands · Norway · Poland · Portugal · Romania · Russia 3 · San Marino · Serbia · Slovakia · Slovenia · Spain · Sweden · Switzerland · Turkey 3 · Ukraine · United Kingdom ( England • Northern Ireland • Scotland • Wales ) States with limited Devletler ile sınırlı recognition tanıma

Abkhazia 2 · Kosovo · Nagorno-Karabakh 1 · Northern Cyprus 1 · South Ossetia 2 · Transnistria Other entities Diğer varlıklar

· · Dependencies , Bağımlılıkları, autonomies , autonomies, other territories diğer bölgeler

Adjara 1 · Adygea · Akrotiri and Dhekelia · Åland · Azores · Bashkortostan · Chechnya · Chuvashia · Crimea · Dagestan · Faroe Islands · Gagauzia · Gibraltar · Guernsey · Ingushetia · Jan Mayen · Jersey · Kabardino-Balkaria · Kalmykia · Karachay-Cherkessia · Republic of Karelia · Komi Republic · Madeira · Isle of Man · Mari El · Mordovia · Nakhchivan 1 · North Ossetia-Alania · Svalbard · Tatarstan · Udmurtia · Vojvodina 1 Geographically entirely in Asia , but nonetheless often considered European. 2 Partially or entirely in Asia, depending on the border definitions . 3 Transcontinental country . 1 Asya Coğrafi tamamen, ama yine de çoğu Avrupa sayılır. 2 Kısmen veya tamamen Asya'da, sınır tanımları üzerinde. 3 Transcontinental ülkeye bağlı. [ edit ] Oceania [Değiştir] Okyanusya

There are no regional approaches or agreements on human rights for Oceania, but most countries have a well-regarded human rights record. However, incorporated into the 2005 Pacific Plan , is the commitment to a plan of "defence and promotion of human rights" in the region. The idea of an institutionalized regional human rights framework is ongoing, with an objective to establish an ombudsman and security structures that goes beyond the Pacific Islands Forum . [5] [ 50 ]

Australia is the only western democracy with no constitutional or legislative bill of rights, but a number of laws have been enacted to protect human rights and the Constitution of Australia has been found to contain certain implied rights by the High Court. However, Australia has been criticised at various times for its immigration policies, treatment of asylum seekers, treatment of its indigenous population, and foreign policy. [show] v • d • e v • d • e Human rights in Oceania Sovereign states Egemen devletler

Australia · East Timor 1 · Fiji · Indonesia 1 · Kiribati · Papua New Guinea · Marshall Islands · Federated States of Micronesia · Nauru · New Zealand · Palau · Samoa · Solomon Islands · Tonga · Tuvalu · Vanuatu Dependencies and Bağımlılıkları ve other territories diğer bölgeler

American Samoa · Christmas Island · Cocos (Keeling) Islands · Cook Islands · French Polynesia · Guam · Hawaii · New Caledonia · Niue · Norfolk Island · Northern Mariana Islands · Pitcairn Islands · Rotuma · Tokelau · Wallis and Futuna 1 Transcontinental country . 1 Transcontinental ülke. [ edit ] Philosophies

Several theoretical approaches have been advanced to explain how and why human rights become part of social expectations.

One of the oldest Western philosophies on human rights is that they are a product of a natural law, stemming from different philosophical or religious grounds.

Other theories hold that human rights codify moral behavior which is a human social product developed by a process of biological and social evolution (associated with Hume ). Diğer teorileri insan haklarına bir insan sosyal ürün biyolojik ve sosyal evrim süreci tarafından geliştirilen (Hume ile) ilişkili ahlaki davranış sistemleştirmek tutun. Human rights are also described as a sociological pattern of rule setting (as in the sociological theory of law and the work of Weber ). Insan hakları da kural ayar sosyolojik bir model olarak açıklanan (hukukun sosyolojik teorisi ve Weber çalışmaları gibi). These approaches include the notion that individuals in a society accept rules from legitimate authority in exchange for security and economic advantage (as in Rawls ) - a social contract. Bu yaklaşımların kavramı bir toplumda bireylerin güvenlik ve ekonomik avantaj karşılığında yasal yetkilisinden kuralları kabul include (Rawls içinde) - Bir toplumsal sözleşme olarak. [ edit ] Natural rights [Değiştir] Doğal haklar Main articles: Natural law and Natural right Ana madde: Doğal hukuk ve doğal hakkı

Natural law theories base human rights on a “natural” moral, religious or even biological order that is independent of transitory human laws or traditions. Doğal hukuk teorileri insan haklarının temel bir "ahlaki, dini ya da geçici insan yasaları ya da gelenekleri bağımsız hatta biyolojik düzeni doğal.

Socrates and his philosophic heirs, Plato and Aristotle , posited the existence of natural justice or natural right ( dikaion physikon , δικαιον φυσικον , Latin ius naturale ). Sokrates ve onun felsefi mirasçıları, Platon ve Aristo, (dikaion physikon, δικαιον φυσικον, doğal adalet veya doğal hakkı varlığını oturtulması Latin naturale IUS). Of these, Aristotle is often said to be the father of natural law, [ 51 ] although evidence for this is due largely to the interpretations of his work by Thomas Aquinas . [ 52 ] Bunlardan, Aristoteles genellikle doğal hukukun babası [51] Ancak bu büyük ölçüde Thomas Aquinas, kendi çalışma yorumlara kaynaklanmaktadır için kanıtlar. [52 olduğu söylenir]

The development of this tradition of natural justice into one of natural law is usually attributed to the Stoics . [ 53 ] Doğal hukuk içine doğal adalet bu geleneğin gelişme genellikle Stoics atfedilen. [53]

Some of the early Church Fathers sought to incorporate the until then pagan concept of natural law into Christianity . Bazı erken Kilise Babaları ve Hıristiyanlık içine doğal hukuk o kadar pagan kavramını dahil etmek istedi. Natural law theories have featured greatly in the philosophies of Thomas Aquinas , Francisco Suárez , Richard Hooker , Thomas Hobbes , Hugo Grotius , Samuel von Pufendorf , and John Locke . Doğal hukuk teorileri büyük ölçüde Thomas Aquinas, Francisco Suarez, Richard Hooker, Thomas Hobbes, Hugo Grotius, Samuel von Pufendorf ve John Locke ile felsefeler şekil içinde var.

In the Seventeenth century Thomas Hobbes founded a contractualist theory of legal positivism on what all men could agree upon: what they sought (happiness) was subject to contention, but a broad consensus could form around what they feared (violent death at the hands of another). On yedinci yüzyılda Thomas Hobbes tüm erkekler ne kabul olabilir Doğum hukuki pozitivizm ve bir contractualist teorisi kurdu: Onlar (mutluluk) aradığı çekişme tabi, ama geniş bir görüş birliği başka bir elinde (şiddetli ölüm ne korkulan etrafında kurabilir ). The natural law was how a rational human, seeking to survive and prosper, would act. Doğal hukuk nasıl rasyonel bir insan, hayatta kalmak ve Prosper arayan, hareket olurdu. It was discovered by considering humankind's natural rights, whereas previously it could be said that natural rights were discovered by considering the natural law. Oysa daha önce bu doğal haklar doğal hukuk dikkate tarafından bulunmuştu söylenebilir Bu insanlığın doğal hakları göz önünde bulundurarak, keşfedilmiştir. In Hobbes' opinion, the only way natural law could prevail was for men to submit to the commands of the sovereign. Hobbes, 'fikir, geçerli olabilir tek yolu doğal hukuk erkek egemen bir komutlarına teslim oldu. In this lay the foundations of the theory of a social contract between the governed and the governor. Bu arasında bir sosyal sözleşme teorisinin temellerini atmak ve vali yönetilir.

Hugo Grotius based his philosophy of international law on natural law. Hugo Grotius doğal hukuk uluslararası hukuk felsefesini tabanlı. He wrote that "even the will of an omnipotent being cannot change or abrogate" natural law, which "would maintain its objective validity even if we should assume the impossible, that there is no God or that he does not care for human affairs." Diye yazdı, bir şeye kadir olma değiştiremez veya iptal "hangi" bile biz imkansız, hiçbir Tanrı olduğunu veya onun insan işler doesn't care üstlenmesi gerektiğini hedefi geçerliliğini korumak istiyorsunuz doğal hukuk, bir "düz olur." ( De iure belli ac pacis , Prolegomeni XI). (De iure Belli ac Pacis, Prolegomeni XI). This is the famous argument etiamsi daremus ( non esse Deum ), that made natural law no longer dependent on theology. Bu ünlü argüman olduğunu etiamsi daremus (non esse Deum), artık bağımlı teoloji doğal hukuk.

John Locke incorporated natural law into many of his theories and philosophy, especially in Two Treatises of Government . John Locke onun teorileri ve felsefesi, birçok içine Hükümeti iki ilmi özellikle doğal hukuk dahil. Locke turned Hobbes' prescription around, saying that if the ruler went against natural law and failed to protect "life, liberty, and property," people could justifiably overthrow the existing state and create a new one. Locke çevresinde, eğer hükümdar doğal yasalara karşı çıktı ve "hayat, özgürlük korumak için başarısız ve özelliği," insanların haklı mevcut durumu olabilir devirmek ve yeni bir tane oluşturmak söyleyerek Hobbes 'reçete döndü.

The Belgian philosopher of law Frank Van Dun is one among those who are elaborating a secular conception [ 54 ] of natural law in the liberal tradition. Hukuk filozofu Belçikalı Frank Van Dun bir olanlar liberal gelenek içinde laik bir anlayışı [54] doğal hukuk tertipleyerek vardır arasındadır. There are also emerging and secular forms of natural law theory that define human rights as derivative of the notion of universal human dignity. [ 55 ] Ayrıca ve evrensel insan onurunun kavramı türevi olarak insan hakları tanımlamak doğal hukuk teorisinin laik biçimleri ortaya çıkmaktadır. [55]

The term "human rights" has replaced the term "natural rights" in popularity, because the rights are less and less frequently seen as requiring natural law for their existence. [ 56 ] Çünkü hakları daha az sıklıkla varlıklarını doğal hukuk gerektiren olarak görülmektedir terim "insan hakları", popülaritesi terim "doğal haklar" yerini aldı. [56] [ edit ] Social contract [Değiştir] Sosyal sözleşme

The English philosopher Thomas Hobbes suggested the existence of a hypothetical social contract where a group of free individuals agree for the sake of the common good to form institutions to govern themselves. İngiliz filozof Thomas Hobbes, varsayımsal bir sosyal sözleşmenin varlığı, serbest bir grup ortak iyi uğruna kendilerini yönetme kurumları oluşturmayı kabul ediyorsunuz önerdi. They give up some liberties in exchange for protection from the Sovereign. Onlar Sovereign korunma karşılığında bazı özgürlükler vazgeçmek. This led to John Locke 's theory that a failure of the government to secure rights is a failure which justifies the removal of the government, and was mirrored in later postulation by Jean-Jacques Rousseau in his "Du Contrat Social" ( The Social Contract ). Bu John Locke 'da hükümetin başarısız hakları güvence altına alacak bir hükümetin çıkarılması haklı bir başarısızlık teorisi için, yol oldu ve Jean tarafından daha sonra postulation yansıyor-Jacques Rousseau'nun onun "Du Contrat Social" (Sosyal Sözleşme de ).

International equity expert Paul Finn has echoed this view: Uluslararası sermaye uzmanı Paul Finn bu görüşü yineledi vardır: “ " the most fundamental fiduciary relationship in our society is manifestly that which exists between the community (the people) and the state, its agencies and officials . Bizim toplumda en temel mutemet ilişki açıkça yani toplum arasında var olan (kişi) ve devlet, kendi kurumları ve yetkilileri. ” "

—Paul Finn [ 57 ] -Paul Finn [57]

The relationship between government and the governed in countries which follow the English law tradition is a fiduciary one. Hükümet arasındaki ilişki hangi İngiliz hukuk geleneğini takip ülkede yönetilen bir mütevelli biri olduğunu. In equity law, a politician's fiduciary obligations are not only the duties of good faith and loyalty, but also include duties of skill and competence in managing a country and its people. Iyi niyet ve sadakat eşitlik yasası, bir politikacı's mütevelli yükümlülükleri nelerdir sadece görev değil, aynı zamanda beceri ve yeterlilik bir ülke ve insanları yönetmede görevleri içerir. Originating from within the Courts of Equity , the fiduciary concept exists to prevent those holding positions of power from abusing their authority. Eşitlik, mütevelli kavram ve Mahkemeleri içinde kaynaklanan bu yetki kötüye güç ve mevkilerde önlemek için vardır. The fiduciary relationship between government and the governed arises from the governments ability to control people with the exercise of its power. Hükümet ve idare yeteneği hükümetlerin gücünün egzersiz insanların kontrolü kadar doğar arasında güvene dayanan bir ilişki. In effect, if a government has the power to abolish any rights, it is equally burdened with the fiduciary duty to protect such an interest because it would benefit from the exercise of its own discretion to extinguish rights which it alone had the power to dispose of. [ 57 ] Aslında, eğer bir hükümet güç herhangi bir hakkı ortadan kaldırmaya varsa, eşit mütevelli görevi çünkü kendi sağduyu egzersizden bu da tek başına iktidar atmayın zorunda hakları söndürmek için parası böyle bir çıkarını korumak için yatar . [57] [ edit ] Reciprocity [Değiştir] Karşılıklılık

The Golden Rule, or the ethic of reciprocity states that one must do unto others as one would be treated themselves; the principle being that reciprocal recognition and respect of rights ensures that one's own rights will be protected. Altın Kural, ya da karşılıklılık devletlerin etik, bir tek olarak başkalarının şöyle yapmanız gerekir kendilerini tedavi olacaktı; ilkesi, karşılıklı tanıma ve haklarına saygılı olmak o kişinin kendi haklarının korunmasını garanti eder. This principle can be found in all the world's major religions in only slightly differing forms, and was enshrined in the "Declaration Toward a Global Ethic" by the Parliament of the World's Religions in 1993. Bu ilke, tüm dünyanın önde gelen dinleri sadece biraz farklı formları, ve bulunabilir "Beyannamede doğru enshrined bir Global Etik" Parlamento 1993 yılında Dünya Dinler tarafından. [ edit ] Other theories of human rights [Değiştir] İnsan hakları Diğer teorileri

The philosopher John Finnis argues that human rights are justifiable on the grounds of their instrumental value in creating the necessary conditions for human well-being. [ 58 ] [ 59 ] Interest theories highlight the duty to respect the rights of other individuals on grounds of self-interest: Filozof John Finnis insan hakları] [59] Faiz teorileri kendini gerekçesiyle diğer bireylerin haklarına saygı görevi vurgulayın insan iyilik. [58 için gerekli koşulları oluşturmaya dönük enstrümantal değeri gerekçesiyle haklı olduğunu savunuyor çıkar: “ " Human rights law, applied to a State's own citizens serves the interest of states, by, for example, minimizing the risk of violent resistance and protest and by keeping the level of dissatisfaction with the government manageable Insan hakları hukuku, bir devletin kendi vatandaşlarına uygulanan örneğin ülkesinden biri faiz, hizmet, şiddetli direniş ve protesto ve yönetilebilir hükümeti ile memnuniyetsizliği düzeyde tutarak riski minimize ” "

—Niraj Nathwani in Rethinking refugee law [ 60 ]

The biological theory considers the comparative reproductive advantage of human social behavior based on empathy and altruism in the context of natural selection . [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] Biyolojik, sosyal teori, insan davranışlarının karşılaştırmalı üreme avantajı empati ve fedakarlık üzerine doğal seçim bağlamında dikkate dayalı. [61] [62] [63] Main article: Human security Ana madde: İnsan Güvenliği

Human security is an emerging school of thought which challenges the traditional, state-based conception of security and argues that a people-focused approach to security is more appropriate in the modern interdependent world and would be more effective in advancing the security of individuals and societies across the globe. Insan güvenliği düşünce olan geleneksel, güvenlik durumu tabanlı anlayışı ve bir kişi güvenlik odaklı yaklaşımı savunuyor daha modern dünya birbirine uygun olduğunu ve bireylerin ve toplumların güvenlik ilerleme etkili olacağını zorluklar yükselen bir okul dünya genelinde. [ edit ] Critiques of human rights [Değiştir] Eleştiriler insan hakları

Philosophers who have criticized the concept of human rights include Jeremy Bentham , Edmund Burke , Friedrich Nietzsche and Karl Marx [ citation needed ] . Filozoflar olan insan hakları kavramı eleştirildi sahip Jeremy Bentham, Edmund Burke, Friedrich Nietzsche ve Karl Marx [değiştir dahil]. A recent critique has been advanced by Charles Blattberg in his essay "The Ironic Tragedy of Human Rights." Yakın tarihli bir eleştiri Charles Blattberg tarafından onun denemesi "Ironic Tragedy İnsan Hakları ve ileri olmuştur." Blattberg argues that rights talk, being abstract, demotivates people from upholding the values that rights are meant to assert. [ 64 ] In his book After Virtue , Alasdair MacIntyre claimed the concept that all human beings have certain rights simply by virtue of being human was illogical, stated "the best reason for asserting so bluntly that there are no such rights is indeed of precisely the same type as the best reason which we possess for asserting that there are no witches and the best reason which we possess for asserting that there are no unicorns: every attempt to give good reasons for believing there are such rights has failed." [ 65 ] Blattberg hakların konuşmaya, soyut varlık, savunuyor değerler hak iddia amaçlanan korumak insanları demotivates. [64] Fazilet sonra kitabında, Alasdair MacIntyre olarak insan kavramını tüm insanların sayesinde sadece belirli haklara sahip iddia mantıksız, "bu yüzden açık açık ki böyle bir hakları vardır iddiası için en iyi sebep belirtilen gerçekten biz hiçbir cadılar ve biz olmadığını iddia etmek için hangi sahip iyi neden vardır iddiası için hangi sahip en iyi gerekçe olarak aynı tür hassas biridir hayır unicorns: her girişimi inanmak için iyi nedenler vermek için orada başarısız oldu gibi hakları vardır. "[65] [ edit ] Concepts in human rights [Değiştir] Kavramlar insan hakları [ edit ] Indivisibility and categorization [Değiştir] bölünmezliği ve kategorizasyon

The most common categorization of human rights is to split them into civil and political rights , and economic, social and cultural rights . Insan haklarının en yaygın sınıflandırma sivil ve siyasi haklar bunları bölmek, olduğu ve ekonomik, sosyal ve kültürel haklar.

Civil and political rights are enshrined in articles 3 to 21 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and in the International Covenant on Civil and Political Rights ( ICCPR ). Sivil ve siyasi haklar 21 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (UDHR) bir birine bakın 3 ve Medeni ve Siyasi Haklar (ICCPR) Uluslararası Sözleşmesi de üzerinde enshrined vardır. Economic, social and cultural rights are enshrined in articles 22 to 28 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights ( ICESCR ). Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar 28 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (UDHR) bir birine bakın 22 ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar (ICESCR) Uluslararası Sözleşmesi de üzerinde enshrined vardır. [ edit ] Indivisibility [Değiştir] bölünmezliği

The UDHR included both economic, social and cultural rights and civil and political rights because it was based on the principle that the different rights could only successfully exist in combination: Çünkü ilke üzerinde farklı haklar sadece başarıyla birlikte var olabileceği dayanıyordu UDHR de, sosyal ve kültürel, ekonomik hakları ve sivil ve siyasi haklar dahil: “ " The ideal of free human beings enjoying civil and political freedom and freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his civil and political rights, as well as his social, economic and cultural rights Eğer koşullar sayede herkes medeni ve siyasi haklara sahip olabilir oluşturulan özgür insan korku sivil ve siyasi özgürlük ve özgürlüğün tadını çıkarmak ve ideal ve sadece istediğiniz yanı sıra, toplumsal, ekonomik ve kültürel haklar elde edilebilir ” "

—International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic Social and Cultural Rights, 1966 Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi ve Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar, 1966 tarihinde

This is held to be true because without civil and political rights the public cannot assert their economic, social and cultural rights. Bu gerçek olamayacak kadar kamu ekonomik, sosyal ve kültürel haklar iddia edemez medeni ve siyasi haklarından dolayı olmadan düzenlenmektedir. Similarly, without livelihoods and a working society, the public cannot assert or make use of civil or political rights (known as the full belly thesis ). Benzer şekilde, olmadan geçim ve çalışan bir toplum, kamu iddia edemez veya sivil veya siyasi hakların kullanımı (tam karın tez olarak bilinen olun).

The indivisibility and interdependence of all human rights has been confirmed by the 1993 Vienna Declaration and Programme of Action : Bölünmezliği ve tüm insan hakları bağıllığı 1993 Viyana Deklarasyonu ve Eylem Programı tarafından onaylanmıştır: “ " All human rights are universal, indivisible and interdependent and related. Tüm insan hakları, evrensel bölünmez ve birbirine bağlı ve ilgili. The international community must treat human rights globally in a fair and equal manner, on the same footing, and with the same emphasis Uluslararası toplumun küresel adil ve eşit şekilde, aynı zeminde, insan hakları tedavi gerekir ve aynı vurgu ile ” "

— Vienna Declaration and Programme of Action , World Conference on Human Rights , 1993 - Viyana Deklarasyonu ve Eylem Programı, Dünya İnsan Hakları Konferansı, 1993 tarihinde ve

This statement was again endorsed at the 2005 World Summit in New York (paragraph 121). Bu ifade tekrar 2005 Dünya Zirvesi New York'ta (paragraf 121) onaylandı.

Although accepted by the signatories to the UDHR , most do not in practice give equal weight to the different types of rights. Some Western cultures have often given priority to civil and political rights, sometimes at the expense of economic and social rights such as the right to work , to education , health and housing. Bazı Batı kültürleri çoğu sivil ve siyasi haklar, ekonomik ve sosyal haklarının aleyhine bazen de eğitim, sağlık ve konut için çalışma hakkı, gibi öncelik verdik. For example, in the United States there is no universal access to healthcare free at the point of use. [ 66 ] That is not to say that Western cultures have overlooked these rights entirely (the welfare states that exist in Western Europe are evidence of this). Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri orada kullanım noktasında sağlık ücretsiz hiçbir evrensel erişimin. [66] Bu da Batı kültürleri tamamen (refah devletlerinin Batı Avrupa'da bulunan bu hakları gözardı söylemek bunun kanıtıdır değil ). Similarly the ex Soviet bloc countries and Asian countries have tended to give priority to economic, social and cultural rights, but have often failed to provide civil and political rights. Aynı şekilde eski Sovyet bloku ülkeleri ve Asya ülkeleri ekonomik, sosyal ve kültürel haklara öncelik vermek, ama genellikle içermiyor çoğu sivil ve siyasi haklar sağlamak için başarısız oldu. [ edit ] Categorization

Opponents of the indivisibility of human rights argue that economic, social and cultural rights are fundamentally different from civil and political rights and require completely different approaches. Insan haklarının bölünmezliği karşıtlarının da ekonomik, sosyal ve kültürel haklar tamamen medeni ve siyasi haklardan farklı ve tamamen farklı yaklaşımları gerektirir savunuyorlar. Economic, social and cultural rights are argued to be: [ 67 ] Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar olmak iddia vardır: [67]

  * positive , meaning that they require active provision of entitlements by the state (as opposed to the state being required only to prevent the breach of rights) olumlu, bunların devlet tarafından haklarının aktif hükmü gerektiren anlamı (gibi devlete karşı sadece haklarının ihlali önlemek için) gerekli olan
  * resource-intensive , meaning that they are expensive and difficult to provide kaynak-yoğun, onların pahalı ve zor sağlamak anlamına
  * progressive , meaning that they will take significant time to implement ilerici, bunların uygulanması için önemli bir zaman alacaktır anlamı
  * vague , meaning they cannot be quantitatively measured, and whether they are adequately provided or not is difficult to judge belirsiz, onlar nicelik ve ölçülen olamaz anlamına mı karşı yeterli derecede sağlanan veya yargıç zordur
  * ideologically divisive/political , meaning that there is no consensus on what should and shouldn't be provided as a right bölücü ideolojik / siyasal, orada ne bir hak olarak temin edilmemelidir gerektiği üzerinde fikir birliği yoktur anlamı
  * socialist , as opposed to capitalist gibi, kapitalist karşı sosyalist
  * non-justiciable , meaning that their provision, or the breach of them, cannot be judged in a court of law sigara yargılanabilir, kendi hüküm veya bunların ihlali, hukukun bir mahkemede yargılanma olamaz anlamı
  * aspirations or goals , as opposed to real 'legal' rights özlemleri veya gol olarak 'gerçek yasal haklarına karşı

Similarly civil and political rights are categorized as: Aynı şekilde sivil ve siyasi haklar olarak kategorize edilir:

  * negative , meaning the state can protect them simply by taking no action negatif, devlet sadece bir eylem alarak onları koruyabilir anlamı
  * cost-free maliyet ücretsiz
  * immediate , meaning they can be immediately provided if the state decides to eğer devlet karar verir hemen, anlamı hemen sağlanabilir
  * precise , meaning their provision is easy to judge and measure hassas, onların hükmü anlamını kolaydır hakim ve ölçmek
  * non-ideological/non-political non-ideological/non-political
  * capitalist kapitalist
  * justiciable yargılanabilir
  * real 'legal' rights 'gerçek yasal hakları

In The No-Nonsense Guide to Human Rights Olivia Ball and Paul Gready argue that for both civil and political rights and economic, social and cultural rights it is easy to find examples which do not fit into the above categorisation. Hayır In-Saçma Kılavuzu İnsan Hakları Olivia Ball ve Paul Gready için savunuyorlar, hem sivil ve siyasi haklar ve ekonomik, sosyal ve kültürel haklar hangi Yukarıdaki sınıflandırma içine uymaz örnekler bulmak kolaydır. Amongst several others, they highlight the fact that maintaining a judicial system, a fundamental requirement of the civil right to due process before the law and other rights relating to judicial process, is positive, resource-intensive, progressive and vague, while the social right to housing is precise, justiciable and can be a real 'legal' right. [ 68 ] Arasında birkaç diğerleri, onlar gerçek bir yargı sistemi, hukuk ve diğer haklar ile ilgili yargı süreci öncesi süreç için sivil hakkının temel bir ihtiyacı, bakımı, kaynak olumlu yoğun, ilerici ve belirsiz, vurgulamak ise sosyal hakkı konut, yargılanabilir ve hassas bir 'gerçek' yasal hakkı olabilir. [68]

Another categorization, offered by Karel Vasak , is that there are three generations of human rights : first-generation civil and political rights (right to life and political participation), second-generation economic, social and cultural rights (right to subsistence) and third-generation solidarity rights (right to peace, right to clean environment). Out of these generations, the third generation is the most debated and lacks both legal and political recognition. Bunlardan nesillerin, üçüncü nesil en çok tartışılan ve yoksun hukuki ve siyasi bilinmesidir. This categorisation is at odds with the indivisibility of rights, as it implicitly states that some rights can exist without others. Örtük olarak bazı haklar diğerleri olmadan var olabilir devletler Bu sınıflandırma haklarının bölünmezliği ile oran vardır. Prioritisation of rights for pragmatic reasons is however a widely accepted necessity. Öncelik pragmatik nedenlerle haklarının ancak yaygın biçimde kabul edilen zorunluluktur. Human rights expert Philip Alston argues: Insan hakları uzmanı Philip Alston savunuyor: “ " If every possible human rights element is deemed to be essential or necessary, then nothing will be treated as though it is truly important. Eğer her türlü insan hakları unsuru sayılır temel edilecek veya gerekli, sonra hiçbir şey sanki gerçekten önemlidir değerlendirilir. ” "

— Philip Alston [ 69 ]

He, and others, urge caution with prioritisation of rights: Hakların öncelik ile O ve diğerleri, dikkatli olun çağrısı: “ " ...the call for prioritizing is not to suggest that any obvious violations of rights can be ignored. ... önceliklendirmek için arama hakların herhangi bir bariz ihlalleri göz ardı edilebilir önermek değildir. ” "

— Philip Alston [ 69 ] “ " Priorities, where necessary, should adhere to core concepts (such as reasonable attempts at progressive realization) and principles (such as non-discrimination, equality and participation. Öncelikler, gerektiğinde temel kavramlar aşamalı gerçekleşme makul girişimleri (gibi) ve ilkeleri olmayan (örneğin ayrımcılık, eşitlik ve katılım için uygun olmalıdır. ” "

—Olivia Ball, Paul Gready [ 70 ]

Some human rights are said to be " inalienable rights ." Bazı insan hakları "devredilemez hakları söyleniyor." The term inalienable rights (or unalienable rights) refers to "a set of human rights that are fundamental, are not awarded by human power, and cannot be surrendered." Terim devredilemez hakları (veya devredilemez hakları) insan gücü tarafından verilen değil, temel insan haklarının bir dizi ", ve gelir teslim edilemez." [ edit ] Universalism vs. cultural relativism [Değiştir] Evrensellik vs kültürel relativizmin Main articles: Cultural relativism , Moral relativism , and Moral universalism Ana maddeler: Kültürel izafiye, Ahlak relativizmin ve Ahlak evrenselcilik Map: Estimated Prevalence of Female Genital Cutting (FGC) in Africa. Harita: Kadın Genital Tahmini yaygınlığı (FGC) Afrika Kesme. Data based on uncertain estimates. Veri belirsiz tahminlere dayalı.

The UDHR enshrines universal rights that apply to all humans equally, whichever geographical location, state, race or culture they belong to. UDHR enshrines evrensel haklarını tüm insanların eşit, onlar ait hangisi coğrafi konum, devlet, ırk ya da kültür geçerlidir.

Proponents of cultural relativism argue for acceptance of different cultures, which may have practices conflicting with human rights. Kültürel relativizmin taraftarları farklı kültürleri, kabul için hangi uygulamalar insan hakları ile çelişen olabilir savunuyorlar.

For example female genital mutilation occurs in different cultures in Africa , Asia and South America . It is not mandated by any religion, but has become a tradition in many cultures. Hiçbir din, ancak zorunlu olarak birçok kültürde gelenek haline gelmiştir. It is considered a violation of women's and girl's rights by much of the international community, and is outlawed in some countries. Bunu bir ihlali olarak kabul edilir uluslararası toplumun çok fazla kadın ve kız hakları ve bazı ülkelerde yasadışı olduğunu.

Universalism has been described by some as cultural, economic or political imperialism. In particular, the concept of human rights is often claimed to be fundamentally rooted in a politically liberal outlook which, although generally accepted in Europe , Japan or North America , is not necessarily taken as standard elsewhere.

For example, in 1981, the Iranian representative to the United Nations , Said Rajaie-Khorassani , articulated the position of his country regarding the Universal Declaration of Human Rights by saying that the UDHR was "a secular understanding of the Judeo-Christian tradition", which could not be implemented by Muslims without trespassing the Islamic law. [ 71 ] The former Prime Ministers of Singapore , Lee Kuan Yew , and of Malaysia , Mahathir bin Mohamad both claimed in the 1990s that Asian values were significantly different from western values and included a sense of loyalty and foregoing personal freedoms for the sake of social stability and prosperity, and therefore authoritarian government is more appropriate in Asia than democracy. This view is countered by Mahathir's former deputy: “ " To say that freedom is Western or unAsian is to offend our traditions as well as our forefathers, who gave their lives in the struggle against tyranny and injustices. ” "

—A Ibrabim in his keynote speech to the Asian Press Forum title Media and Society in Asia , 2 December 1994

and also by Singapore's opposition leader Chee Soon Juan who states that it is racist to assert that Asians do not want human rights. [ 72 ] [ 73 ]

An appeal is often made to the fact that influential human rights thinkers, such as John Locke and John Stuart Mill , have all been Western and indeed that some were involved in the running of Empires themselves. [ 74 ] [ 75 ] Itiraz çoğu gerçeği John Locke ve John Stuart Mill gibi etkili insan hakları düşünürler, bütün olarak ve gerçekten bazı İmparatorluklar ve yayınlamakla kendilerini dahil edildi Batı olması için yapılır. [74] [75]

Cultural relativism is a self-detonating position; if cultural relativism is true, then universalism must also be true. Relativistic arguments also tend to neglect the fact that modern human rights are new to all cultures, dating back no further than the UDHR in 1948. They also don't account for the fact that the UDHR was drafted by people from many different cultures and traditions, including a US Roman Catholic, a Chinese Confucian philosopher, a French zionist and a representative from the Arab League, amongst others, and drew upon advice from thinkers such as Mahatma Gandhi. [ 12 ] Onlar da gerçeği UDHR kişi tarafından pek çok farklı kültür ve gelenekleri, ABD Katolik, bir Çinli filozof Konfüçyüs, bir Fransız Siyonist ve Arap Birliği'nin bir temsilcisi, diğerleri arasında dahil, hazırlanan ve Drew için hesap yok Mahatma Gandi düşünürler tavsiye üzerine gibi. [12]

Michael Ignatieff has argued that cultural relativism is almost exclusively an argument used by those who wield power in cultures which commit human rights abuses, and that those whose human rights are compromised are the powerless. [ 76 ] This reflects the fact that the difficulty in judging universalism versus relativism lies in who is claiming to represent a particular culture.

Although the argument between universalism and relativism is far from complete, it is an academic discussion in that all international human rights instruments adhere to the principle that human rights are universally applicable. Rağmen evrensellik ve relativizmin arasındaki argüman uzakta tam is from, bütün uluslararası insan hakları belgelerinde ilkesi, insan hakları evrensel tabidir uygun bir akademik tartışma. The 2005 World Summit reaffirmed the international community's adherence to this principle: 2005 Dünya Zirvesi bu ilkeye uluslararası toplumun bağlılığı teyit etti: “ " The universal nature of human rights and freedoms is beyond question. ” "

—2005 World Summit, paragraph 120 -2.005 Dünya Zirvesi, paragraf 120 [ edit ] State and non-state actors [Değiştir] Devlet ve devlet dışı aktörler

Companies, NGOs, political parties, informal groups, and individuals are known as non-State actors . Şirketler, STK'lar, siyasi partiler, enformel gruplar ve bireyler sigara olarak bilinir-Devlet aktörleri. Non-State actors can also commit human rights abuses, but are not generally subject to human rights law other than under International Humanitarian Law, which applies to individuals. [ citation needed ] Also, certain national instruments such as the Human Rights Act 1998 (UK), impose human rights obligations on certain entities which are not traditionally considered as part of government (" public authorities "). [ citation needed ] Devlet dışı aktörler de, ama genellikle insan hakları hukuku Uluslararası İnsancıl Hukuk olan bireyler için de geçerlidir altında başka tabi değildir insan hakları ihlalleri işlemek olabilir. [Değiştir] Ayrıca, İnsan Hakları yasası 1998 (İngiltere gibi bazı ulusal aletleri ), geleneksel devletin parçası olarak ( "kamu makamlarının"). [değiştir kabul olmayan bazı kişiler insan hakları yükümlülüklerini empoze]

Multinational companies play an increasingly large role in the world, and are responsible for a large number of human rights abuses. [ 77 ] Although the legal and moral environment surrounding the actions of governments is reasonably well developed, that surrounding multinational companies is both controversial and ill-defined. [ citation needed ] Multinational companies' primary responsibility is to their shareholders , not to those affected by their actions. Such companies may be larger than the economies of some the states within which they operate, and can wield significant economic and political power. Bu şirketler bazı devletlerin ekonomileri daha da içinde onlar faaliyet ve büyük olabilir önemli ekonomik ve siyasi gücü ellerinde olabilir. No international treaties exist to specifically cover the behavior of companies with regard to human rights, and national legislation is very variable. Jean Ziegler , Special Rapporteur of the UN Commission on Human Rights on the right to food stated in a report in 2003: Hiçbir uluslararası antlaşmalar, özellikle insan hakları konusunda şirketlerin davranışı kapsayan ve ulusal mevzuat çok değişkendir. Jean Ziegler, Özel Raportörü BM Komisyonu ile İnsan Hakları gıda 2003 yılında bir rapor belirtilen sağda var: “ " the growing power of transnational corporations and their extension of power through privatization, deregulation and the rolling back of the State also mean that it is now time to develop binding legal norms that hold corporations to human rights standards and circumscribe potential abuses of their position of power. ulusötesi şirketlerin artan gücü ve özelleştirme, deregülasyon ve Devlet arka haddeleme da artık yasal normlar tutun da şirketlerin güç konumlarını potansiyel kötüye kısıtlamak insan hakları standartları ve bağlayıcı geliştirmenin zamanı anlamına yoluyla iktidar onların uzantısı . ” "

—Jean Ziegler [ 78 ]

In August 2003 the Human Rights Commission's Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights produced draft Norms on the responsibilities of transnational corporations and other business enterprises with regard to human rights . [ 79 ] These were considered by the Human Rights Commission in 2004, but have no binding status on corporations and are not monitored. [ 80 ] Ağustos 2003 İnsan Hakları Komisyonu'nun Alt Komisyonu Geliştirilmesi ve İnsan Hakları Üzerine yılında ulus ötesi şirketler ve diğer işletme sorumluluklar insan hakları konusunda taslak Normları üretti. [79] Bu İnsan Hakları Komisyonu tarafından 2004 yılında kabul edildi ama izlenmez ve kurumlar üzerinde bağlayıcı bir durum var. [80] [ edit ] Theory of value and property [Değiştir] Teori değer ve mülk See also: Property Ayrıca bakınız: Mülkiyet

Henry of Ghent articulated the theory that every person has a property interest in their own body. [ 81 ] John Locke uses the word property in both broad and narrow senses. In a broad sense, it covers a wide range of human interests and aspirations; more narrowly, it refers to material goods. Geniş bir anlamda, insan ilgi ve beklentileri geniş bir kapsar; daha dar, o malzeme mal anlamına gelir. He argues that property is a natural right and it is derived from labour. [ 82 ] In addition, property precedes government and government cannot "dispose of the estates of the subjects arbitrarily." O mülkiyet savunuyor doğal hakkı olup emek türetilmiştir. [82] Ayrıca, mülkiyet "konuları Estates of keyfi atmayın için hükümet ve hükümet önce gelir." To deny valid property rights according to Locke is to deny human rights. Locke göre geçerli mülkiyet haklarını engellemek için insan haklarını inkar etmektir. The British philosopher had significant impacts upon the development of the Government of the UK and was central to the fundamental founding philosophy of the United States . Karl Marx later critiqued Locke's theory of property in his Theories of Surplus Value , seeing the beginnings of a theory of surplus value in Locke's works. İngiliz filozof İngiltere Hükümeti gelişim üzerine ve Amerika Birleşik Devletleri ve temel kurucu felsefesi. Karl Marx için daha sonra artı değer onun Teorileri emlak Locke teorisini critiqued merkezi olduğunu, bir teori of başlangıçlar görmek önemli etkileri vardı Locke'un eserlerinde artı değer. In Locke's Second Treatise he argued that the right to own private property was unlimited as long as nobody took more than they could use without allowing any of their property to go to waste and that there were enough common resources of comparable quality available for others to create their own property. Locke'un İkinci İnceleme yılında bu hakkı özel mülk sahibi için daha da atık gitmek için herhangi bir kendi malın izin olmadan kullanabilirsiniz olarak hiç kimse daha aldı ve yeterli ortak kaynakları vardı sürece sınırsız olduğunu savundu kalite diğerleri için oluşturmak için kullanılabilir karşılaştırılabilir kendi mülkiyet. Locke did believe that some would be more "industrious and rational" than others and would amass more property, but believed this would not cause shortages. Locke bazı "çalışkan daha fazla olacak ve rasyonel" diğerlerinden daha fazla mal biriktirmek istiyorsunuz, inandım ama bu kesintilerine neden inanıyordu. Though this system could work before the introduction of money , Marx argued in Theories of Surplus Value that Locke's system would break down and claimed money was a contradiction of the law of nature on which private property was founded. [ 83 ] Ama bu sistem fayda ve başlamadan önce işe yarayabilir, Marx'ın artı değer kuramları bu Locke'un sistemi yıkmak istiyorsunuz ve para iddia iddia üzerinde özel mülkiyet kuruldu doğa kanunu bir çelişki oldu. [83] [ edit ] Legal issues [ edit ] Human rights vs. national security [Değiştir] İnsan hakları ulusal güvenlik vs See also: National security and Anti-terrorism legislation Ayrıca bakınız: Ulusal güvenlik ve Anti-terör yasaları

With the exception of non-derogable human rights (international conventions class the right to life, the right to be free from slavery, the right to be free from torture and the right to be free from retroactive application of penal laws as non-derogable [ 84 ] ), the UN recognises that human rights can be limited or even pushed aside during times of national emergency - although Olmayan istisna-derogable insan hakları (uluslararası sözleşmelere sınıf yaşama hakkı ile sağ kölelik dan, sağdan ücretsiz olması ve sağ işkence olmayan derogable olarak ceza yasalarının geriye dönük uygulama ücretsiz olarak ücretsiz olarak [ 84]), BM tanımaktadır insan hakları veya sınırlı olabilir hatta kenara ulusal acil zamanlarında itti - rağmen “ " the emergency must be actual, affect the whole population and the threat must be to the very existence of the nation. acil ve tehdit milletin varlığı için gereken bütün nüfusu etkileyen gerçek olmalıdır. The declaration of emergency must also be a last resort and a temporary measure Olağanüstü beyanları da son çare ve geçici bir önlem olması gerekir ” "

—United Nations. The Resource [ 84 ]

Rights that cannot be derogated for reasons of national security in any circumstances are known as peremptory norms or jus cogens . Hakları herhangi bir durumda, ulusal güvenlik nedeniyle kesin normları veya jus cogens olarak bilinir derogated olamaz. Such United Nations Charter obligations are binding on all states and cannot be modified by treaty. Gibi Birleşmiş Milletler Şartı yükümlülüklerine tüm devletlerin ve bağlayıcıdır antlaşma tarafından değiştirilemez.

Examples of national security being used to justify human rights violations include the Japanese American internment during World War II , [ 85 ] Stalin's Great Purge , [ 86 ] and the actual and alleged modern-day abuses of terror suspects rights by some western countries, often in the name of the War on Terror . [ 87 ] [ 88 ] Ulusal güvenlik örnekleri insan hakları ihlallerini haklı çıkarmak için kullanılan Dünya Savaşı sırasında Japon Amerikan hapsetme, [85] Stalin'in Büyük Temizlik, [86] ve terörün gerçek ve modern olduğu iddia edilen günlük ihlalleri dahil bazı Batı ülkelerinde, çoğu hak şüpheli terörle savaş adına. [87] [88] [ edit ] Human rights violations Aung San Suu Kyi is a prisoner of conscience and pro- democracy campaigner in Myanmar Aung San Suu Kyi vicdan ve Türkiye içinde yanlısı demokrasi kimse ile bir mahkum olduğunu See also: Genocides in history Ayrıca bakınız: tarihinde soykırım

Human rights violations occur when any state or non-state actor breaches any part of the UDHR treaty or other international human rights or humanitarian law. Insan hakları ihlalleri meydana herhangi bir devlet veya devlet dışı aktör ihlalleri UDHR antlaşma veya diğer uluslararası insan hakları ve insani hukukun bir parçası. In regard to human rights violations of United Nations laws. Birleşmiş Milletler yasaları insan hakları ihlallerine ilişkin olarak. Article 39 of the United Nations Charter designates the UN Security Council (or an appointed authority) as the only tribunal that may determine UN human rights violations. Madde 39 Birleşmiş Milletler Şartı ve BM Güvenlik Konseyi, BM insan hakları ihlalleri belirleyebilir sadece mahkemenin (veya seçilmiş bir otorite) belirler.

Human rights abuses are monitored by United Nations committees, national institutions and governments and by many independent non-governmental organizations , such as Amnesty International , International Federation of Human Rights , Human Rights Watch , World Organisation Against Torture , Freedom House , International Freedom of Expression Exchange and Anti-Slavery International . Insan hakları ihlalleri, Birleşmiş Milletler komiteler, ulusal kurumlar ve hükümetler ve birçok bağımsız olmayan tarafından Uluslararası Af Örgütü, Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Dünya Örgütü İşkence, Özgürlük Evi, Uluslararası İfade Özgürlüğü Karşı of gibi toplum kuruluşları, tarafından izlenir döviz ve Anti-Uluslararası Kölelik. These organisations collect evidence and documentation of alleged human rights abuses and apply pressure to enforce human rights laws. Bu örgütlere basınç insan hakları yasaları uygulamak için kanıt ve iddia edilen insan hakları ihlalleri ve belgeleri toplamak ve uygulamak.

Only a very few countries do not commit significant human rights violations, according to Amnesty International. Uluslararası Af Örgütü'ne göre sadece çok az sayıda ülkede önemli insan hakları ihlalleri taahhüt yoktur. In their 2004 human rights report (covering 2003), the Netherlands , Norway , Denmark , Iceland and Costa Rica are the only (mappable) countries that did not (in their opinion) violate at least some human rights significantly. [ 89 ] Bunlar 2004 insan hakları raporunda (), Hollanda, Norveç, Danimarka, İzlanda ve Kosta Rika kendi görüşüne () değil mi () mappable ülkeler sadece bazı insan haklarının en azından önemli ölçüde ihlal 2.003 kapsayan. [89]

There are a wide variety of databases available which attempt to measure, in a rigorous fashion, exactly what violations governments commit against those within their territorial jurisdiction. [ citation needed ] An example of this is the list created and maintained by Prof. Orada veritabanları titiz bir moda olan girişimi ölçmek için, kullanılabilir tam olarak ne ihlalleri hükümetler bu onların bölgesel yetki alanı içinde karşı taahhüt çeşitli vardır. [Değiştir] Bu örnek liste oluşturulur ve Prof tarafından yapılmaktadır Christian Davenport at the Kroc Institute - University of Notre Dame. [ 90 ] Christian Davenport KROC Enstitüsü - University of Notre Dame. [90]

Wars of aggression, war crimes and crimes against humanity , including genocide , are breaches of International humanitarian law and represent the most serious of human rights violations. Saldırganlık Savaşları, savaş suçları ve soykırım gibi insanlığa, karşı suçlar, uluslararası insani hukuk ihlallerini olan ve en çok insan hakları ihlallerine ilişkin ciddi temsil eder.

When a government closes a geographical region to journalists, it raises suspicions of human rights violations. Seven regions are currently closed to foreign journalists: Yedi bölgesinde şu anda yabancı gazeteciler için kapalı:

  * Chechnya , Russia [6] Çeçenistan, Rusya [6]
  * Myanmar (Burma) Myanmar (Burma)
  * North Korea Kuzey Kore
  * Papua, Indonesia [7] Papua, Endonezya [7]
  * Peshawar , Pakistan [8] Peşaver, Pakistan [8]
  * Tibet , People's Republic of China [9] Tibet, Çin Halk Cumhuriyeti ve [9]

[show] v • d • e v • d • e International criminal law Uluslararası Ceza Hukuku Sources of international Kaynakları uluslararası criminal law ceza hukuku Customary international law · Peremptory norm · Hague Conventions · Geneva Conventions · Nuremberg Charter · Nuremberg Principles · United Nations Charter · Genocide Convention · Convention Against Torture · Rome Statute Crimes against Karşı suçlar international law uluslararası hukuk Crime against humanity · Crime against peace · Crime of apartheid · Genocide · Piracy · Slave trade · War crime · War of aggression International courts Uluslararası mahkemeler

Nuremberg Trials · International Military Tribunal for the Far East · Nanjing War Crimes Tribunal · Khabarovsk War Crime Trials · International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia · International Criminal Tribunal for Rwanda · Special Panels of the Dili District Court · Special Court for Sierra Leone · Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia · Special Tribunal for Lebanon Nuremberg Trials · Uluslararası Askeri Mahkemesi Uzak Doğu · Nanjing Savaş Suçları Mahkemesi · Habarovsk Savaş Suçu Denemeler · Uluslararası Ceza Mahkemesi için eski Yugoslavya · Uluslararası Ceza Mahkemesi Dili Bölge Mahkemesi · Özel Mahkemesi ile Ruanda · Özel Panelleri için için Sierra Leone · için Olağanüstü odaları Lübnan için Kamboçya · Özel Mahkemesi ile Mahkemelerinde International Criminal Court Uluslararası Ceza Mahkemesi History Tarih List of war crimes · List of convicted war criminals Suçlu savaş suçlularının savaş suçları listesi · Listesi Related concepts Ilgili kavramlar Command responsibility · Laws of war · Universal jurisdiction Komuta sorumluluğu savaş · Kanunlar · Universal yargı [ edit ] Currently debated rights

Events and new possibilities can affect existing rights or require new ones. Etkinlikler ve yeni olanaklar mevcut haklarını etkileyebilir veya yenilerini gerektirir. Advances of technology, medicine, and philosophy constantly challenge the status quo of human rights thinking. Teknoloji, tıp Gelişmeler ve felsefe sürekli statükonun insan haklarının düşünme meydan. [ edit ] Environmental rights [Değiştir] Çevre hakları

There are two basic conceptions of environmental human rights in the current human rights system. Orada çevre, insan hakları iki temel kavramları mevcut insan hakları sistemi bulunmaktadır. The first is that the right to a healthy or adequate environment is itself a human right (as seen in both Article 21 of the African Charter of Human and People's Rights , and Article 11 of the San Salvador Protocol to the American Charter of Human Rights ). [ 91 ] [ 92 ] The second conception is the idea that environmental human rights can be derived from other human rights, usually - the right to life, the right to health, the right to private family life and the right to property (among many others). This second theory enjoys much more widespread use in human rights courts around the world, as those rights are contained in many human rights documents. Olarak bu hakları pek çok insan hakları belgeleri bulunur Bu ikinci teori, dünya çapında insan hakları mahkemelerinde çok daha yaygın kullanımı sahiptir.

The onset of various environmental issues , especially climate change , has created potential conflicts between different human rights. Çeşitli çevre sorunları ile başlangıcı, özellikle iklim değişikliği, farklı insan hakları arasındaki çatışma potansiyeli yaratmıştır. Human rights ultimately require a working ecosystem and healthy environment, but the granting of certain rights to individuals may damage these. İnsan hakları en sonunda çalışan bir ekosistem ve sağlıklı bir çevre gerektirir, ama veren bireylere belirli haklara bu zarar verebilir. Such as the conflict between right to decide number of offspring and the common need for a healthy environment, as noted in the tragedy of the commons . [ 93 ] In the area of environmental rights, the responsibilities of multinational corporations, so far relatively unaddressed by human rights legislation, is of paramount consideration. [ citation needed ]

Environmental Rights revolve largely around the idea of a right to a livable environment both for the present and the future generations. Çevre Hakları ve gelecek nesillere sunmak için hem de yaşanabilir bir çevre için bir hakkı büyük ölçüde fikir etrafında döner. [ edit ] Future generations [Değiştir] Gelecek nesillere

In 1997 UNESCO adopted the Declaration on the Responsibilities of the Present Generation Towards the Future Generation. 1997 UNESCO yılında Sorumlulukları Günümüze Üretimi doğru gelecek nesil üzerinde Bildirgesi kabul etti. The Declaration opens with the words: Deklarasyon kelimelerle açılır: “ " Mindful of the will of the peoples, set out solemnly in the Charter of the United Nations , to 'save succeeding generations from the scourge of war' and to safeguard the values and principles enshrined in the Universal Declaration of Human Rights , and all other relevant instruments of international law. Dikkatli halkların irade, ciddiyetle Tüzüğü Birleşmiş Milletler belirlenen savaş belası gelen 'nesillerin başarı ve kurtarmak' için değerler ve ilkeler Evrensel İnsan Hakları içinde enshrined korumak için ve tüm ilgili diğer uluslararası hukuk aletleri. ” "

—Declaration on the Responsibilities of the Present Generation Towards the Future Generation -Deklarasyonu Sorumlulukları Present Üretimi doğru ve gelecek nesil üzerinde

Article 1 of the declaration states "the present generations have the responsibility of ensuring that the needs and interests of present and future generations are fully safeguarded." Madde 1 ilan devletler "bugünkü nesillerin bu ihtiyaç ve şimdiki ve gelecek nesillerin çıkarlarını tam güvence sağlanması sorumluluğu var." The preamble to the declaration states that "at this point in history, the very existence of humankind and its environment are threatened" and the declaration covers a variety of issues including protection of the environment , the human genome , biodiversity , cultural heritage, peace , development, and education . Beyan devletler, tarihin bu noktasında "de, insanlığın varlığı ve çevre" ve tehdit altında beyan çevrenin korunması gibi çeşitli konularda kapsayan önsöz, insan genomu, biyolojik çeşitlilik, kültürel miras, barış, gelişimi ve eğitimi. The preamble recalls that the responsibilities of the present generations towards future generations has been referred to in various international instruments, including the Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (UNESCO 1972), the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Convention on Biological Diversity (Rio de Janeiro, 1992), the Rio Declaration on Environment and Development (UN Conference on Environment and Development, 1992), the Vienna Declaration and Programme of Action (World Conference on Human Rights, 1993) and a number of UN General Assembly resolutions relating to the protection of the global climate for present and future generations adopted since 1990. [ 94 ] Önsöz gelecek nesillere doğru bugünkü nesillerin sorumlulukları çeşitli uluslararası belgeler de, Koruma Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın (UNESCO 1972), Birleşmiş Milletler Çerçeve Sözleşmesi İklim Değişikliği ve için Kongre dahil olmak üzere sevk edilmiştir hatırlatır Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (Rio de Janeiro, 1992) tarihinde, Rio Deklarasyonu Çevre ve Kalkınma (BM Çevre ve Kalkınma Konferansı, 1992), Viyana Deklarasyonu ve Eylem Programı (Dünya İnsan Hakları Konferansı, 1993) ve bir takım BM Genel Kurul kararları mevcut ve gelecek nesiller için 1990 yılından bu yana kabul edilen küresel iklimin korunmasına ilişkin. [94] [ edit ] Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) rights [Değiştir] Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transgender (LGBT) hakları Main article: LGBT social movements Ana madde: LGBT toplumsal hareketler

Some organizations argue that LGBT issues, such as same-sex marriage , gay adoption rights, and protection from discrimination should be considered human rights. [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] Canadian courts have recognized certain rights under section fifteen of the Canadian Charter of Rights and Freedoms . Bazı kuruluşlar da eşcinsel evlilik gibi LGBT sorunları, gay, evlat edinme hakları ve ayrımcılıktan koruma insan hakları düşünülmelidir savunuyorlar. [95] [96] [97] Kanada mahkemelerinin Kanada Kiralama bölümünde on beş altında bazı haklar tanımış hak ve hürriyetlerin. Current campaigns, such as the Human Rights Campaign , specifically focus on the rights of the LGBT community. [ 98 ] İnsan Hakları Kampanyası gibi Şu kampanyaları, özellikle LGBT topluluk haklarını odaklanmak. [98]

Part of this debate includes a proposed UN declaration on LGBT rights which would for the first time condemn “discrimination based on sexual orientation and gender identity.” [ 99 ] While receiving widespread global support, including signatures from the member states of the European Union , opposition has come from several UN member nations, as well as the Vatican , where the Vatican's permanent observer at the UN, indicated his belief that the declaration would discriminate against states which support traditional marriage. [ 100 ] Bu tartışmanın bir kısmı LGBT hakları olan cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı olacaktır "ayrımcılık kınayan ilk kez önerilen BM bildirge içerir." [99] iken, Avrupa Birliği ve üye devletlerin imzaları içeren geniş global destek alma, muhalefet birçok BM üyesi ülkenin yanı sıra Vatikan, burada BM yer Vatikan daimi gözlemci, inancını beyan geleneksel evlilik destekleyen devletlere karşı ayırımcılık belirtti geldi. [100] [ edit ] Trade [Değiştir] Ticaret

Although both the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights emphasize the importance of a right to work, neither of these documents explicitly mention trade as a mechanism for ensuring this fundamental right. Her iki İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Uluslararası Sözleşmesi Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar ve bir çalışma hakkını önemini vurgulamak, bu belgelerin açıkça bu temel hakkı sağlamak için bir mekanizma olarak ticaret söz hiçbirisinin. And yet trade plays a key role in providing jobs. [ 101 ] Ve henüz ticaret işlerini sağlayan önemli bir rol oynar. [101]

Some experts argue that trade is inherent to human nature and that when governments inhibit international trade they directly inhibit the right to work and the other indirect benefits, like the right to education, that increased work and investment help accrue. [ 102 ] Others have argued that the ability to trade does not affect everyone equally—often groups like the rural poor, indigenous groups and women are less likely to access the benefits of increased trade. [ 103 ] Bazı uzmanlar, ticaret, insan doğasına doğal olduğunu savunuyorlar ve o zaman hükümetler doğrudan eğitim hakkı gibi hak ve diğer dolaylı yararları çalışmak için, etkisizleştirmek uluslararası ticaret inhibe, bu çalışma ve yatırımlar yardım tahakkuk. [102] Diğer savundular yeteneğini herkes eşit etkilemez ticaret için kırsal fakir, yerli gruplar ve kadınların daha az artan ticaretin faydaları erişim olasılığı gibi çoğu gruplar. [103 o]

On the other hand, others think that it is no longer primarily individuals but companies that trade, and therefore it cannot be guaranteed as a human right. [ citation needed ] Additionally, trying to fit too many concepts under the umbrella of what qualifies as a human right has the potential to dilute their importance. Finally, it is difficult to define a right to trade as either "fair" [ 104 ] or "just" in that all trade regimes create winners and losers, and changing the rules only creates different losers, not necessarily fewer. [ 105 ]

See also: The Recognition of Labour Standards within the World Trade Organisation [ edit ] Water [Değiştir] Su See also: Water politics and Right to water

There is no current universal human right to water, binding or not, enshrined by the United Nations or any other multilateral body. In November 2002, the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights issued a non-binding comment affirming that access to water was a human right: “ " the human right to water is indispensable for leading a life in human dignity. It is a prerequisite for the realization of other human rights. ” "

—United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights

This principle was reaffirmed at the 3rd and 4th World Water Councils in 2003 and 2006. This marks a departure from the conclusions of the 2nd World Water Forum in The Hague in 2000, which stated that water was a commodity to be bought and sold, not a right. [ 106 ] There are calls from many NGOs and politicians to enshrine access to water as a binding human right, and not as a commodity. [ 107 ] [ edit ] Crime and Punishment

The Universal Declaration of Human Rights states that everyone has the "right to life". [ 108 ] According to many Human Rights activists, the death penalty violates these rights. [ 109 ] The United Nations also called on retentionist states to establish a moratorium on Capital Punishment with a view to abolition. [ 110 ] States which do not face considerable moral and political pressure. The Universal Declaration of Human Rights also prohibits torture and other cruel, inhuman, and degrading punishment. Countries have argued that "enhanced interrogation methods", which amount to torture, are needed for national security. Human rights activists have also criticized some methods used to punish criminal offenders. For example, Corporal Punishment is also an issue. One example is Caning , used in Malaysia , Brunei , and Singapore is considered to be cruel, inhuman, and degrading punishment. [ 111 ] In Mexico , Life Imprisonment without parole is also considered to be cruel and unusual punishment. Other issues, such as Police Brutality and impunity for Human Rights violators [ 112 ] are also serious issues. [ edit ] Fetal rights Main article: fetal rights [ edit ] Reproductive rights Main article: reproductive rights

Reproductive rights are rights relating to reproduction and reproductive health . [ 113 ] The World Health Organisation defines reproductive rights as follows: “ " Reproductive rights rest on the recognition of the basic right of all couples and individuals to decide freely and responsibly the number, spacing and timing of their children and to have the information and means to do so, and the right to attain the highest standard of sexual and reproductive health. They also include the right of all to make decisions concerning reproduction free of discrimination, coercion and violence. ” "

— World Health Organisation [ 17 ]

Reproductive rights were first established as a subset of human rights at the United Nation's 1968 International Conference on Human Rights. [ 114 ] The sixteenth article of the resulting Proclamation of Teheran states, "Parents have a basic human right to determine freely and responsibly the number and the spacing of their children." [ 114 ] [ 115 ]

Reproductive rights may include some or all of the following rights: the right to legal or safe abortion , the right to control one's reproductive functions , the right to quality reproductive healthcare , and the right to education and access in order to make reproductive choices free from coercion , discrimination , and violence . [ 116 ] Reproductive rights may also be understood to include education about contraception and sexually transmitted infections , and freedom from coerced sterilization and contraception, protection from gender-based practices such as female genital cutting (FGC) and male genital mutilation (MGM). [ 113 ] [ 114 ] [ 116 ] [ 117 ] [ edit ] Medicine [Değiştir] Tıp

In Canada several legal medical marijuana patients have filed human rights complaints over their discrimination and treatment. [ 118 ] [ 119 ] [ edit ] See also [Değiştir] Ayrıca bakınız Human rights portal

  * Amnesty International Uluslararası Af Örgütü
  * Customary international law
  * Discrimination
  * Economic freedom
  * Freedom (political)
  * Global governance Küresel yönetişim
  * Global Human Rights Defence
  * Human responsibilities
  * Human Rights Watch İnsan Hakları İzleme
  * Human security
  * Political repression
  * Warsaw Confederation

[ edit ] References [Değiştir] Referanslar

 1. ^ Houghton Mifflin Company (2006)
 2. ^ " Universal Declaration of Human Rights adopted by General Assembly resolution 217 A (III) of 10 December 1948 " . http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml#a1 . 
 3. ^ Freeman, Michael (2002). Human rights: an interdisciplinary approach . Wiley-Blackwell. Wiley-Blackwell. p. 15-17. ISBN 9780745623559 . 
 4. ^ Freeman, pp. 18-19 18-19
 5. ^ Mayer (2000) p. 110 110
 6. ^ Eleanor Roosevelt: Address to the United Nations General Assembly 10 December 1948 in Paris, France
 7. ^ (A/RES/217, 1948-12-10 at Palais de Chaillot, Paris)
 8. ^ Ball, Gready
 9. ^ a b c d Glendon, Mary Ann (July 2004). " The Rule of Law in The Universal Declaration of Human Rights ". Northwestern University Journal of International Human Rights 2 (5) . http://www.law.northwestern.edu/journals/jihr/v2/5/ . 
 10. ^ Glendon (2001)
 11. ^ Asia Times Online
 12. ^ a b c Ball, Gready (2007) p.34
 13. ^ Louis Henkin, The International Bill of Rights: The Universal Declaration and the Covenants, in International Enforcement of Human Rights 6-9, Bernhardt and Jolowicz, eds, (1987))
 14. ^ Louis Henkin, Introduction, The International Bill of Rights 9-10 (1981).
 15. ^ Ball, Gready (2007) p.35
 16. ^ Littman, David G. (19 January 2003). Human Rights and Human Wrongs . http://www.nationalreview.com/comment/comment-littman011903.asp . "The principal aim of the 1948 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) was to create a framework for a universal code based on mutual consent. The early years of the United Nations were overshadowed by the division between the Western and Communist conceptions of human rights, although neither side called into question the concept of universality. The debate centered on which "rights" — political, economic, and social — were to be included among the Universal Instruments". 
 17. ^ a b c " Council of Europe Human Rights ". Council of Europe . http://www.coe.int/T/E/Human_rights/ . Retrieved 2008-01-04 . 
 18. ^ Kissinger, Henry (July/August 2001). " The Pitfall of Universal Jurisdiction ". Foreign Affairs . http://www.foreignaffairs.org/20010701faessay4996/henry-a-kissinger/the-pitfalls-of-universal-jurisdiction.html . 
 19. ^ Ball, Gready (2007) p.92
 20. ^ " United Nations Rights Council Page ". United Nations News Page . http://www.un.org/apps/news/infocusRel.asp?infocusID=114&Body=human%20rights%20council&Body1= . 
 21. ^ " The United Nations System " (PDF) . http://www.un.org/aboutun/chart_en.pdf . 
 22. ^ UN Charter, Article 39
 23. ^ Ball, Gready (2007) p.95
 24. ^ The Security Council referred the human rights situation in Darfur in Sudan to the ICC despite the fact that Sudan has a functioning legal system
 25. ^ " AU Member States ". African Union . http://www.africa-union.org/root/au/memberstates/map.htm . Retrieved 2008-01-03 . 2008/01/03 alındı. 
 26. ^ " AU in a Nutshell " . http://www.africa-union.org/root/au/AboutAu/au_in_a_nutshell_en.htm . Retrieved 2008-01-03 . 2008/01/03 alındı. 
 27. ^ African Charter on Human and Peoples' Rights
 28. ^ a b " Mandate of the African Commission on Human and Peoples' Rights " . http://www.achpr.org/english/_info/mandate_en.html . Retrieved 2008-01-03 . 2008/01/03 alındı. 
 29. ^ " Protocol to the African Charter on human and peoples' rights on the establishment of an African court on human and peoples' rights " . http://www.achpr.org/english/_info/court_en.html . Retrieved 2008-01-03 . 2008/01/03 alındı. 
 30. ^ " Protocol of the Court of Justice of the African Union " (PDF). African Union . http://www.africa-union.org/official_documents/Treaties_%20Conventions_%20Protocols/Protocol%20to%20the%20African%20Court%20of%20Justice%20-%20Maputo.pdf . 
 31. ^ " Open Letter to the Chairman of the African Union (AU) seeking clarifications and assurances that the Establishment of an effective African Court on Human and Peoples' Rights will not be delayed or undermined " (PDF). Amnesty International. 5 August 2004 . http://www.amnesty.org/en/alfresco_asset/dc501e2c-a5f9-11dc-bc7d-3fb9ac69fcbb/ior630082004en.pdf . 
 32. ^ " African Court of Justice ". African International Courts and Tribunals . http://www.aict-ctia.org/courts_conti/acj/acj_home.html . Retrieved 2008-01-03 . 2008/01/03 alındı. 
 33. ^ " Human Rights Watch Africa " . http://hrw.org/doc/?t=africa . Retrieved 2008-01-03 . 2008/01/03 alındı. 
 34. ^ " OAS Key Issues " . http://www.oas.org/key_issues/eng/default.asp . Retrieved 2008-01-03 . 2008/01/03 alındı. 
 35. ^ " Directory of OAS Authorities ". Organization of American States . http://www.oas.org/documents/eng/biographies.asp?group=hhrr . Retrieved 2008-01-03 . 2008/01/03 alındı. 
 36. ^ " What is the IACHR? ". Inter-American Commission on Human Rights . http://www.cidh.oas.org/what.htm . Retrieved 2008-01-03 . 2008/01/03 alındı. 
 37. ^ " Inter-American Court on Human Rights homepage ". Inter-American Court on Human Rights . http://www.corteidh.or.cr/index.cfm?CFID=25331&CFTOKEN=36922058 . Retrieved 2008-01-03 . 2008/01/03 alındı. 
 38. ^ a b c " Overview Association of Southeast Asian Nations " . http://www.aseansec.org/64.htm . Retrieved 2008-01-03 . 2008/01/03 alındı. 
 39. ^ Bangkok Declaration . Wikisource. Retrieved March 14, 2007
 40. ^ " South Asian Association for Regional Cooperation homepage " . http://www.saarc-sec.org/main.php . Retrieved 2008-01-03 . 2008/01/03 alındı. 
 41. ^ " The Concept and Foundations and Objectives of the CCASG " . http://gcc-sg.org/Foundations.html . Retrieved 2008-01-03 . 2008/01/03 alındı. 
 42. ^ a b " About the Asia Cooperation Dialogue ". Asia Cooperation Dialogue . http://www.acddialogue.com/about/index.php . Retrieved 2008-01-03 . 2008/01/03 alındı. 
 43. ^ " Charter of CCASG " . http://gcc-sg.org/CHARTER.html . Retrieved 2008-01-03 . 2008/01/03 alındı. 
 44. ^ " Human Rights Watch Asia " . http://www.hrw.org/asia/ . Retrieved 2008-01-03 . 2008/01/03 alındı. 
 45. ^ " Social Charter ". Council of Europe . http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/Esc/ . Retrieved 2008-01-04 . 
 46. ^ " The Council of Europe in Brief " . http://www.coe.int/T/e/Com/about_coe/ . Retrieved 2008-01-04 . 
 47. ^ Juncker, Jean-Claude (11 April 2006). " Council of Europe - European Union: "A sole ambition for the European Continent" " (PDF). Council of Europe . http://www.gouvernement.lu/salle_presse/actualite/2006/04/11conseil_europe/english_mod.pdf . Retrieved 2008-01-04 . 
 48. ^ a b c " Historical Background to the European Court of Human Rights ". European Court of Human Rights . http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/The+Court/The+Court/History+of+the+Court/ . Retrieved 2008-01-04 . 
 49. ^ " About the European Committee for the Prevention of Torture ". European Committee for the Prevention of Torture . http://www.cpt.coe.int/en/about.htm . Retrieved 2008-01-04 . 
 50. ^ Julia de Blaauw, Human Rights at a Crossroad? Towards an institutionalised regional human rights framework in the Pacific, Just Change http://www.dev-zone.org/justchange/documents/JC%2012_web
 51. ^ Shellens (1959)
 52. ^ Jaffa (1979)
 53. ^ Sills (1968, 1972) Natural Law
 54. ^ van Dun, Frank. " Natural Law " . http://users.ugent.be/~frvandun/Texts/Logica/NaturalLaw.htm . Retrieved 2007-12-28 . 2007/12/28 alındı. 
 55. ^ Kohen (2007)
 56. ^ Weston, Burns H.. " Human Rights ". Encyclopedia Britannica Online, p. 2 . http://www.britannica.com/eb/article-9106289?query=human%20rights&ct=eb . Retrieved 2006-05-18 . 
 57. ^ a b Salevao (2005) p.76
 58. ^ Fagan, Andrew (2006). " Human Rights ". The Internet Encyclopedia of Philosophy . http://www.iep.utm.edu/h/hum-rts.htm#SH4b . Retrieved 2008-01-01 . 2008/01/01 alındı. 
 59. ^ Finnis (1980)
 60. ^ Nathwani (2003) p.25
 61. ^ Arnhart (1998)
 62. ^ Clayton, Schloss (2004)
 63. ^ Paul, Miller, Paul (2001): Arnhart, Larry. Thomistic Natural Law as Darwinian Natural Right p.1
 64. ^ Social Science Research Network (SSRN)
 65. ^ McIntyre, Alisdair "After Virtue" p. 69 Duckworth 1981
 66. ^ Light (2002)
 67. ^ Scott (1989
 68. ^ Ball, Gready (2007) p.37
 69. ^ a b Alston (2005)
 70. ^ Ball, Gready. (2007) p.42
 71. ^ Littman (1999)
 72. ^ Ball, Gready (2007) p.25
 73. ^ Chee, SJ (3 July 2003). Human Rights: Dirty Words in Singapore . Activating Human Rights and Diversity Conference (Byron Bay, Australia). 
 74. ^ Tunick (2006)
 75. ^ Beate (2005)
 76. ^ Ignatief, M. (2001) p.68
 77. ^ " Corporations and Human Rights ". Human Rights Watch . http://www.hrw.org/worldreport99/special/corporations.html . Retrieved 2008-01-03 . 2008/01/03 alındı. 
 78. ^ " Transnational corporations should be held to human rights standards - UN expert ". UN News Centre. BM Haber Merkezi. 13 October 2003 . http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=8536&Cr=right&Cr1=food . Retrieved 2008-01-03 . 2008/01/03 alındı. 
 79. ^ " Norms on the responsibilities of transnational corporations and other business enterprises with regard to human rights ". UN Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights . http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.Sub.2.2003.12.Rev.2.En . . Retrieved 2008-01-03 . 2008/01/03 alındı. 
 80. ^ " Report oto the Economic and Social Council on the sixtieth session of the commission (E/CN.4/2004/L.11/Add.7) " (PDF). United Nations Commission on Human Rights. p. s. 81 . http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/e06a5300f90fa0238025668700518ca4/169143c3c1009015c1256e830058c441/$FILE/G0413976.pdf . Retrieved 2008-01-03 . 2008/01/03 alındı. 
 81. ^ Tierney (1997)
 82. ^ John Locke
 83. ^ Vaughn (1978)
 84. ^ a b " The Resource Part II: Human Rights in Times of Emergencies ". United Nations . http://www.un.org/esa/socdev/enable/comp210.htm#10.2 . Retrieved 2007-12-31 . 2007/12/31 alındı. 
 85. ^ Children of the Camps | Internment Timeline
 86. ^ The Great Purge
 87. ^ " Fox News Report ". Fox News . http://www.foxnews.com/story/0,2933,316382,00.html . 
 88. ^ " UK Law Lords Rule Indefinite Detention Breaches Human Rights ". Human Rights Watch . http://www.hrw.org/english/docs/2004/12/16/uk9890.htm . 
 89. ^ Amnesty International Report 2004 . Amnesty International. 2004. ISBN 0862103541 . 
 90. ^ Davenport, Christian. " Stop Our States (SOS): Analyzing and Ending State Repression " . http://web.mac.com/christiandavenport/iWeb/Christian%20Davenport/Stop%20Our%20States%20%28SOS%29.html . Retrieved 2008-01-19 . 2008/01/19 alındı. 
 91. ^ African Commission on Human and Peoples' Rights
 92. ^ OAS - Organization of American States: Democracy for peace, security, and development.
 93. ^ Garrett Hardin, "The Tragedy of the Commons" , Science , Vol. 162, No. 3859 (December 13, 1968), pp. 1243-1248. Also available here and here.
 94. ^ Declaration on the Responsibilities of the Present Generation Towards the Future Generation
 95. ^ " 2000 CCAR Resolution " . http://www.shamash.org/lists/scj-faq/HTML/faq/18-03-08.html . Retrieved 2008-10-12 . 2008/10/12 alındı. 
 96. ^ " 2003 URJ Resolution " . http://urj.org/Articles/index.cfm?id=13462&pge_prg_id=57308&pge_id=1607 . Retrieved 2008-10-12 . 2008/10/12 alındı. 
 97. ^ " John Geddes Lawrence and Tyron Garner v. State of Texax " . http://supreme.lp.findlaw.com/supreme_court/briefs/02-102/02-102.mer.ami.aob.pdf . Retrieved 2008-10-12 . 2008/10/12 alındı. 
 98. ^ " Human Rights Campaign " . http://www.hrc.org/index.htm . Retrieved 2007-12-31 . 2007/12/31 alındı. 
 99. ^ Pink News
100. ^ Pink News
101. ^ " Should trade be considered a human right? ". ^ "Ticaret bir insan hakkı olarak kabul edilmeli mi?". COPLA. 09 December 2008 . http://www.cop-la.net/en/node/523 . 
102. ^ Fernandez, Soraya (09 December 2008). " Protecting access to markets ". COPLA . http://www.cop-la.net/en/node/526 . 
103. ^ Jones, Nicola and Hayley Baker (March 2008). " Untangling links between trade, poverty and gender ". Overseas Development Institute . http://www.odi.org.uk/resources/odi-publications/briefing-papers/38-untangling-links-trade-poverty-gender.pdf . 
104. ^ Ellis, Karen and Jodie Keane (November 2008). " Do we need a new 'Good for Development' label? ". Overseas Development Institute . http://www.odi.org.uk/resources/odi-publications/opinions/115-good-for-development-label.pdf . 
105. ^ Mareike Meyn (09 December 2008). " Beyond rights: Trading to win ". COPLA . http://www.cop-la.net/en/node/524 . 
106. ^ Sutherland, Ben (17 March 2003). " Water forum no 'talking shop' ". BBC News . http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/2856755.stm . 
107. ^ " 2003 International Year of Water website press kit ". United Nations Department of Public Information . http://www.wateryear2003.org/en/ev.php-URL_ID=2915&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html . Retrieved 2007-12-28 . 2007/12/28 alındı. 
108. ^ Universal Declaration of Human Rights - Article 5
109. ^ Amnesty International
110. ^ United Nations resolution 62/149
111. ^ Amnesty International Report 2008: Singapore
112. ^ Amnesty International - No Hiding Place for Torture - 5 June 2008
113. ^ a b Cook, Rebecca J.; Mahmoud F. Fathalla (September 1996). " Advancing Reproductive Rights Beyond Cairo and Beijing ". International Family Planning Perspectives 22 (3): 115–121. doi : 10.2307/2950752 . http://links.jstor.org/sici?sici=0190-3187%28199609%2922%3A3%3C115%3AARRBCA%3E2.0.CO%3B2-E . Retrieved 2007-12-08 . 
114. ^ a b c Freedman, Lynn P.; Stephen L. Isaacs (Jan. - Feb. 1993). " Human Rights and Reproductive Choice" ". Studies in Family Planning 24 (1): 18–30. doi : 10.2307/2939211 . http://links.jstor.org/sici?sici=0039-3665%28199301%2F02%2924%3A1%3C18%3AHRARC%3E2.0.CO%3B2-A . Retrieved 2007-12-08 . 
115. ^ " Proclamation of Teheran ". International Conference on Human Rights. 1968 . http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/b_tehern.htm . Retrieved 2007-11-08 . 
116. ^ a b Amnesty International USA (2007). " Stop Violence Against Women: Reproductive rights ". SVAW . Amnesty International USA . http://www.amnestyusa.org/Stop_Violence_Against_Women_SVAW/Reproductive_Rights/page.do?id=1108242&n1=3&n2=39&n3=1101 . Retrieved 2007-12-08 . "" Reproductive rights - access to sexual and reproductive healthcare and autonomy in sexual and reproductive decision-making - are human rights ; they are universal, indivisible, and undeniable. These rights are founded upon principles of human dignity and equality, and have been enshrined in international human rights documents. Reproductive rights embrace core human rights, including the right to health, the right to be free from discrimination, the right to privacy, the right not to be subjected to torture or ill-treatment, the right to determine the number and spacing of one's children, and the right to be free from sexual violence. Reproductive rights include the recognition of the basic right of all couples and individuals to decide freely and responsibly the number, spacing and timing of their children, and the right to have the information and means to implement those decisions free from discrimination, coercion, and violence. Reproductive rights also include the right to the highest standards of sexual and reproductive healthcare."" 
117. ^ National Organization of Circumcision Information Resource Centers
118. ^ Russell Barth's Ontario Human Rights Challenge Against the Ontario Government
119. ^ Settlement in Gator Ted's pot case: Medical marijuana smoker claimed discrimination
  * Rule of Law in Armed Conflicts Project (RULAC) Kural Hukuk Silahlı Çatışmalar Projesi (RULAC olarak)

[ edit ] Bibliography [Değiştir] Kaynakça

  * Amnesty International (2004). Amnesty International Report . Amnesty International Publications. ISBN 0862103541 ISBN 1-887204-40-7
  * Alexander, Fran (ed) (1998). Encyclopedia of World History . Oxford University Press . ISBN 0198602235
  * Alston, Philip (2005). "Ships Passing in the Night: The Current State of the Human Rights and Development Debate seen through the Lens of the Millennium Development Goals". Human Rights Quarterly . Vol. Vol. 27 (No. 3) p. 807
  * Arnhart, Larry (1998). Darwinian Natural Right: The Biological Ethics of Human Nature SUNY Press . ISBN 0791436934
  * Ball, Olivia; Gready, Paul (2007). The No-Nonsense Guide to Human Rights. New Internationalist. ISBN 1-904456-45-6
  * Bösl, Anton & Diescho, Joseph (Eds), Human Rights in Africa. Legal Perspectives on their protection and promotion; Macmillan Education Namibia 2009. ISBN 978-99916-0-956-0
  * Barzilai, Gad . (2003). (2003). Communities and Law: Politics and Cultures of Legal Identities. Ann Arbor: University of Michigan Press . ISBN 0472113151
  * Blattberg, Charles (2007). The Ironic Tragedy of Human Rights in Patriotic Elaborations: Essays in Practical Philosophy. Montreal and Kingston: McGill-Queen's University Press , 2007 ISBN 9780773535381
  * Chauhan, OP (2004). Human Rights: Promotion and Protection . Anmol Publications PVT. LTD. ISBN 812612119X .
  * Cook, Rebecca J.; Fathalla, Mahmoud F. (September 1996). "Advancing Reproductive Rights Beyond Cairo and Beijing" . International Family Planning Perspectives Vol.22 (No.3): p. 115-121
  * Davenport, Christian (2007a). State Repression and the Domestic Democratic Peace. New York: Cambridge University Press . ISBN 0521864909
  * Davenport, Christian (2007b). State Repression and Political Order. Annual Review of Political Science.
  * Dees, Morris (2001). A Lawyer's Journey . Chicago: American Bar Association. (Popular biography by innovative lawyer who pioneered use of civil suits to put white supremacist organizations out of business).
  * Donnelly, Jack. (2003). Universal Human Rights in Theory & Practice. 2nd ed. Ithaca & London: Cornell University Press . ISBN 0801487765
  * Ellerman, David (2005). Helping People Help Themselves: From the World Bank to an Alternative Philosophy of Development Assistance. Ann Arbor: University of Michigan Press. ISBN 0472031422
  * Esposito, John L. (2004). The Oxford Dictionary of Islam . Oxford University Press . ISBN 0195125592
  * Esposito, John L. (2005). Islam: The Staight Path . Oxford University Press. ISBN 0195182669
  * Finnis, John (1980). Natural Law and Natural Rights Oxford: Clarendon Press. ISBN 0198761104
  * Forsythe, David P. (2000). Human Rights in International Relations. Cambridge: Cambridge University Press. International Progress Organization. ISBN 3-900704-08-2
  * Forsythe, David P. (2005). The Humanitarians: The International Committee of the Red Cross Cambidge University Press. ISBN 0521848288
  * Freedman, Lynn P.; Isaacs, Stephen L. (Jan-Feb 1993). "Human Rights and Reproductive Choice" . Studies in Family Planning Vol.24 (No.1): p. 18-30
  * Ignatieff, Michael (2001). Human Rights as Politics and Idolatry. Princeton & Oxford: Princeton University Press . ISBN 0691088934
  * Glendon, Mary Ann (2001). A World Made New: Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights . Random House of Canada Ltd. ISBN 0375506926
  * Haddad, Yvonne Yazbeck; Esposito, John L. (1998) Islam, Gender, and Social Change . Oxford University Press US. ISBN 0195113578
  * Hitchens, Christopher (2002). The Trial of Henry Kissinger . Verso. ISBN 1859843980
  * Horn, Nico & Bösl, Anton (Eds.) Human Rights and the Rule of Law in Namibia, Macmillan Namibia 2009. ISBN 978-99916-0-915-7
  * Houghton Mifflin Company (2006). The American Heritage Dictionary of the English Language . Houghton Mifflin. ISBN 0618701737
  * Jackson, Kevin (1994). Charting Global Responsibilities: Legal Philosophy and Human Rights . University Press of America. ISBN 0819194786
  * Jaffa, Harry V. (1979). Thomism and Aristotelianism; A Study of the Commentary by Thomas Aquinas on the Nicomachean Ethics Greenwood Press. ISBN 0313211493 (reprint of 1952 edition published by University of Chicago Press )
  * Jahn, Beate (2005). "Barbarian thoughts: imperialism in the philosophy of John Stuart Mill" . Review of International Studies 13-06-2005 31: 599-618 Cambridge University Press
  * Jones, Lindsay. Encyclopedia of religion, second edition . ISBN 0-02-865742-X
  * Joseph, Suad; Najmabadi, Afsaneh (eds) (2007). Encyclopedia of Women & Islamic Cultures . Brill Publishing. ISBN 9004128182
  * Kennedy, Duncan (1982). Legal Education and the Reproduction of Hierarchy . Journal of Legal Education Vol.32 (No. 591)
  * Khadduri, Majid (1978). "Marriage in Islamic Law: The Modernist Viewpoints". American Journal of Comparative Law Vol. 26 (No. 2): pp. 213–218.
  * Köchler, Hans (1981). The Principles of International Law and Human Rights
  * Köchler, Hans . (1990). (1990). "Democracy and Human Rights". Studies in International Relations, XV. Vienna: International Progress Organization.
  * Kohen, Ari (2007). In Defense of Human Rights: A Non-Religious Grounding in a Pluralistic World . Routledge. ISBN 0415420156 , ISBN 978-0415420150
  * Landman, Todd (2006). Studying Human Rights . Oxford and London: Routledge ISBN 0-415-32605-2
  * Lewis, Bernard (1992). Race and Slavery in the Middle East: An Historical Enquiry . Oxford University Press. ISBN 0195053265
  * Lewis, Bernard (21 January 1998). "Islamic Revolution" . The New York Review of Books Vol.34 (Nos. 21 & 22)
  * Light, Donald W. (2002). " A Conservative Call For Universal Access To Health Care " Penn Bioethics Vol.9 (No.4) p. 4-6
  * Littman, David (1999). "Universal Human Rights and 'Human Rights in Islam'". Midstream Magazine Vol. 2 (no.2) pp. 2–7
  * Maan, Bashir ; McIntosh, Alastair (1999). "Interview with William Montgomery Watt" The Coracle Vol. 3 (No. 51) pp. 8–11.
  * Marshall, Thurgood (2001). Thurgood Marshall: His Speeches, Writings, Arguments, Opinions and Reminiscences . Chicago: Lawrence Hill Books. (A rare and revealing popular memoir by a distinguished contemporary Supreme Court justice).
  * Mayer, Henry (2000). All on Fire: William Lloyd Garrison and the Abolition of Slavery . St Martin's Press. ISBN 0312253672
  * McAuliffe, Jane Dammen (ed) (2005). Encyclopaedia of the Qur'an: vol 1-5 Brill Publishing. ISBN 9004147438 . ISBN 978-9004147430
  * McLagan, Meg (2003) "Principles, Publicity, and Politics: Notes on Human Rights Media" . American Anthropologist . Vol. Vol. 105 (No. 3). pp. 605–612
  * Hershock, Peter D; Ames, RT; Stepaniants, M. (eds). Technology and Cultural Values on the Edge of the Third Millennium. (Selected papers from the 8 th East-West Philosophers Conference) . Honolulu: U of Hawai'i Press, 2003. 209-221.
     o Möller, Hans-Georg (2003). How to Distinguish Friends from Enemies: Human Rights Rhetoric and Western Mass Media. 
  * Nathwani, Niraj (2003). Rethinking Refugee Law . Martinus Nijhoff Publishers. ISBN 9041120025
  * Paul, Ellen Frankel; Miller, Fred Dycus; Paul, Jeffrey (eds) (2001). Natural Law and Modern Moral Philosophy Cambridge University Press. ISBN 0521794609
  * Clayton, Philip; Schloss, Jeffrey (2004). Evolution and Ethics: Human Morality in Biological and Religious Perspective Wm. B. Eerdmans Publishing. ISBN 0802826954
  * Robertson, Arthur Henry; Merrills, John Graham (1996). Human Rights in the World: An Introduction to the Study of the International Protection of Human Rights . Manchester University Press. ISBN 0719049237 .
  * Salevao, Lutisone (2005). Rule of Law, Legitimate Governance and Development in the Pacific . ANU E Press. ISBN 1920942556
  * Sciacca, Fabrizio (ed.) (2008). Struttura e senso dei diritti. L'Europa tra identità e giustizia politica . Milano: Bruno Mondadori. ISBN 978861591820
  * Scott, C. (1989). "The Interdependence and Permeability of Human Rights Norms: Towards a Partial Fusion of the International Covenants on Human Rights". Osgood Law Journal Vol. 27 27
  * Sills, David L. (1968, 1972) International Encyclopedia of the Social Sciences . MacMillan.
  * Shellens, Max Salomon. 1959. 1959. "Aristotle on Natural Law." Natural Law Forum 4, no. 1. 1. Pp. 72–100.
  * Schimmel, Annemarie (1992). Islam: An Introduction . SUNY Press. ISBN 0791413276
  * Sen, Amartya (1997). Human Rights and Asian Values . ISBN 0-87641-151-0 .
  * Shute, Stephen & Hurley, Susan (eds.). (1993). On Human Rights: The Oxford Amnesty Lectures. New York: BasicBooks. ISBN 046505224X
  * Steiner, J. & Alston, Philip . (1996). International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals. Oxford: Clarendon Press. ISBN 019825427X
  * Stone, Irving (1943). Clarence Darrow for the Defense . Garden City, NY: Garden City Publishing Co. (Popular diography of innovative lawyer who largely invented the insanity defense).
  * Sunga, Lyal S . (1992) Individual Responsibility in International Law for Serious Human Rights Violations, Martinus Nijhoff Publishers. ISBN 0792314530
  * Tahir-ul-Qadri, Muhammad (2005), Huquq al Insania fil Islam (Human Rights in Islam) . Minhaj Publishers. 365-M-Model
  * Tierney, Brian (1997). The Idea of Natural Rights: Studies on Natural Rights, Natural Law, and Church Law . Wm. B. Eerdmans Publishing. ISBN 0802848540
  * Tunick, Mark (2006). "Tolerant Imperialism: John Stuart Mill's Defense of British Rule in India" . The Review of Politics 27-10-2006 68: 586-611 Cambridge University Press
  * Vaughn, Karen I. (1978) "John Locke and the Labor Theory of Value" Journal of Libertarian Studies . Vol. Vol. 2 (No. 4) pp. 311–326

[ edit ] External links [Değiştir] Dış bağlantılar Arama wikinews Wikinews has related human rights news :

  * December 28 : Briton faces execution in China
  * December 26 : China sentences dissident to eleven years in prison
  * December 22 : Mexico City legalises gay marriages
  * December 8 : Uganda introduces anti-homosexual legislation
  * November 13 : Blown for Good author discusses life inside international headquarters of Scientology
  * International Federation of Human Rights - 155 Human Rights Organisations throughout the world
  * Human Rights First - International human rights organization
  * United Nations- Universal Declaration of Human Rights
  * United Nations- Human Rights
  * Office of the High Commissioner for Human Rights Ofis Yüksek Komiserliği İnsan Hakları
  * The Universal Human Rights Index of United Nations documents
  * Guide to the Statement of Essential Human Rights at the American Law Institute Archives
  * Rule of Law in Armed Conflicts Project
  * Universal Human Rights chronological lists of the core international human rights treaties
  * Human rights at the Open Directory Project
  * Cambodian Center for Human Rights (CCHR)
  * Human Rights in Central Asia


Şablon:İH/STK

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.