Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.391
pages


İsmail Hakkı Bursevi isminin hat sanatıyla meşk edilmesi

Şablon:İsmail Hakkı Bursevi d


İsmail Hakkı Bursevî Ismail Haqqi al-Barousawi Ismail Haqqi al-Barsawî شيخ اسماعيل حقي البرسوي İsmail Hakkı Tekkesi
Milletlerarası İsmail Hakkı Bursevi Sempozyumu Dosya:Sayi 4 makale 16.pdf İsmail Hakkı Bursevî Uluslararası Sempozyumu II [1]
Ruh-ul Beyan Tafsir Ruh al-Bayan The Kernel of the Kernel
Google books : Online Tefsir - Mevzu zannedilen hadisler çıkarıldı deniliyor. [2] ........ okuma [3] Tafsir Ruh al-Bayan تفسير روح البيان Author: Ismail Haqqi al-Barousawi (died 1127 AH) شيخ اسماعيل حقي البرسوي Tafsir Ruh al-Bayan is one of the famous Sufi Tafsirs of Quran, popular in Sunni scholars and often quoted from. Arabic version contains 10 volumes. It has also been translated in Urdu by Mufti Faiz Ahmed Owaisi The author Sheikh Ismail Haqqi was a great sheikh of Celveti Mujaddidi order. One of his Turkish books has been translated into English with the name "Kernel of kernels" The Kernel of the Kernel
Allah converses in Persian when content and in Arabic when angry ???[4] The Sunni scholar Imam Ismail Haqqi al-Barousawi (died 1127 AH) in his esteemed commentary of the Holy Quran, namely Ruh al-Bayan, Volume 10 page 480 under the commentary of Surah al-Qadr states: وفى بعض الاخبار ان الله تعالى اذا تكلم بالرحمة تكلم بالفارسية والمراد بالفارسية لسان غير العرب سريانيا كان او عبرانيا واذا تكلم بالعذاب تكلم بالعربية "And some narrations state that when Allah (swt) converses in kindness He does so in Farsi (Persian), Farsi meaning a language other than the language of the Arabs; be it Syrian or Hebrew, and when He makes reference to punishment, He converses in Arabic". Bazı haberlerde gelmiştir ki Allahü Teala rahmeti ile tekellüm edeceği zaman Farisiyle tekellüm eder; Farisi'den murad Arab lisanın gayrı Suryanice veya İbranice olur. Ve azap ile tekellüm edeceği vakit Arabi tekellüm eder.
Şablon:İsmail Hakkı Bursevi

İsmail Hakkı Bursevi Sempozyumu ve İsminin Hat sanatıyla yazılışı.jpg


İsmail Hakkı Bursevi/Şiir[]

İlâhî, abd-i âsîyim
Kerem eyle, kerem eyle
Acep bir kalbi kâsiyim
Kerem eyle, kerem eyle
Çü isyan bahrine daldım
Vücûdum zenb olup doldum
Mededsiz, çaresiz kaldım
Kerem eyle, kerem eyle
Nice dem ihtizârım var
Çü bülbül âh ü zarım var
Be-gâyet ıztırâbım var
Kerem eyle, kerem eyle
Bu Hakkı kuluna yâ Hak
Nigâh-ı rahmetinle bak
Bu durur şânma elyak
Kerem eyle, kerem eyle

İsmail Hakkı Bursevi/Şiir[]

Ey pâdişâh-ı zü´1-kerem
Lütf eyle bu bî-çâreye
Cûdun yanında katreyem
Feyz eyle bu âvâreye
Açtın inayetten kapu
Dedin bize lâ taknatu
Senden ümîd eyler kamu
Hiç kimse girmez araya
Âciz benim, kudret senin
Âsî benim, rahmet senin
Hasta benim, şerbet senin
Sen merhem ur bu yaraya
Yâ Rab, be-dermân-ı Habîb
Aşkın dile eyle tabîb
Der Hakkı, takva kıl nasîb
Bu nefsimiz emmâreye


İsmail Hakkı Bursevi/Şiir[]

Yâ İlâhî, kasırım şükründe ben
Kul senin ihsan senin gufran senin
Ehl-i taksîrim senin yolunda ben
Kul senin ihsan senin gufran senin
Bunca isyan eyleyip dönsem sana
Ol nefes karşı gelir lütfün bana
Seıi bir ulu pâdişâh ben bir gedâ
Kul senin ihsan senin gufran senin
Söylenir vasfına Rabbü´l-âlemîn
Gâfirü´z-zünûb u hayrü´r-râhimîn
Eyle Hakkı ´ya keremler yâ Mu ´în
Kul senin ihsan senin gufran senin

İsmail Hakkı Bursevi/Şiir[]

Bu sözü söyledim şimdi tutagör anı var imdi
Ki bir katre sözü hikmette bin deryâya îmâdır.
Sana ebyâtımın zevki bedeldir erbaînâta
Ki feyz-i rahmete mîzâb-ı zer mecrâ-yı pehnâdır
Nukâtım gûyiyâ hâl-i siyahdır çehre-i feyze
Sutûrum ser-keşîde serv-i reşk-ârâ-yı Tûbâdır
Devâtım nûndur andan çıkıpdır harf-i ma‘nî hep
Bu ilhâmım makâmı kâbe kavseyni ev-ednâdır


İsmail Hakkı Bursevi/Şiir[]

Ey tarîk-i ma‘rifet râh-ı ıyânımdır benim
Reh-nümâ-yı sâlikân-ı Hak beyânımdır benim
Zînet-ârâdır belâgat çehre-i güftârıma
Bu fesâhat hassa-i şân-ı zebânımdır benim
Mündericdir defterimde zâhir ü bâtın kamu
Elde hâmem dilde billûr tercümânımdır benim
Ger nesîm-i rahmet-i Hak olsa mevc-engîz-i feyz
Sâhile dürdâne rîz olan dehânımdır benim

… … …

Bir aceb deryâ-yı hikmettir devâtımda midâd
Kilk-i gevher-pâş gavvâs-ı zamânımdır benim

İsmail Hakkı Bursevi/Şiir[]

Nefes verdim derûn-ı bülbüle bâğ u bahârımdan
Şafak saldım şeb-i tarîke hurşîd-i nehârımdan
Budur bir sâgar-ı feyz-i ilâhî kim bunun reşhi
Olur rîzân her dem hâme-i nâdir-nigârımdan
Budur bir levha-i sîmîn hep nûrdur nakşı
Müzeyyendir çü zülf-i hûb lafz-ı dür-nisârımdan
Neyem kim ben kulun hüsrev kılıp iklîm-i ma’nâya
Hudâ pür kıldı hubb-ı cânı nazm-ı zer-ayârımdan
Benim hâkim serişte kıldı Hak feyz-i muhabbetle
Şifâ-cûy olan ey Hakkî türâb alsın mezârımdan

İsmail Hakkı Bursevi/Şiir[]

Dîde-i rûh ile seyr eyle cemâl-i ma’rifet
Her ne tâ'at kim edersen sûret-i tende gözet
Mâ-sivâdan kim ki sırrın kest'oldu mürde-vâr
Zümre-i mevti içindesin anı zinde gözet
Semme vechullâhdır âriflerin seyrângehi
Kande kim kılsın nazar varsın anı anda gözet
Hakkıyâ sırr-ı ene emlâh nedir bildin ise
Her kemâlin sûretin bir vech-i ahsende gözet


İsmail Hakkı Bursevi/Şiir[]

Nefh-i Cebrâîl’den îcâd-ı Îsâ’dır murâd
Mahz-ı sıddîkıyyet oldu dir’-i Meryem’den garaz
Cân u dil âyînedür sırr-ı İlâhî aksine
Feyz-i mâlâ-mâldir bu câm u bu Cem’den garaz
Kudretin makdûra vaktinde taalluk etmedir
Evvelinden âhire dehr içre her demden garaz
Hakkı’yâ Allah hakkîçün kelâmuñ Hak durur
Seyr-i Hakdur rûy-ı insân-ı mükerremden garaz


Dış linkler[]