Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.391
pages
Sempozyumda, Prof. Dr. Yaşar Aydınlı’nın başkanlığında;
 • Yrd. Doç. Dr. Ali Namlı “Müellifinin Anlatımıyla Rûhu’l-beyân’ın Yazılma Hikâyesi ve Özellikleri”,
 • Kanada’dan katılan Prof. Dr. Andrew RippinRûh al-bayân and the Scholarly Genealogy of Quranic Exegesis”,
 • Veysel KayaBursevî’de Akıl ve Aklîlik” ve
 • Doç. Dr. Zafer Erginliİsmail Hakkı Bursevî Tarafından İlk Sûfîlere Yapılan Atıfların Tasavvuf Düşüncesi Bakımından Anlamı Üzerine” başlıklı bildirilerini sundu.
 • Bursevî’nin “Rûhu’l-beyân” isimli tefsiri irdelendi. Bu bağlamda,
 • Fransa’dan katılan Prof. Dr. Denis GrilFrom Ibn al-Arabî to Ismail Haqqî, According to the Rûh al-bayân”,
 • Ürdün’den Prof. Dr. Laila KhalifaTefsîru Rûhi’l-beyân li İsmâ’îl Hakkî el-Brûsevî beyne cem’ihî li’t-tefâsîri’s-sâbika ve temhîdihî li’t-tefâsîri’l-lâhika”,
 • Afganistan’dan gelen Prof. Dr.Walizar JahantabMenhecu İmâm İsmâil Hakkî el-Brûsevî fî tefsîrihi Rûhu’l-beyân”,
 • Yrd. Doç. Dr. Murat Yurtsever “Seyyid Muhammed Nâsır ve Subhatü’s-sâlikîn” konusunu ele aldı.
Prof. Dr. Mustafa Tahralı’nın başkanlığında gerçekleştirililen oturumda ise
 • ABD’den gelen Prof. Dr. Jamal E. Elias sözü aldı ve “Bursalı İsmail Hakkı as Commentator: An Examination on the Tafsîr Rûh al-Bayân and the Rûh al-Mathnawî” adlı sunumunu yaptı.
 • İran’dan katılan Prof. Dr. Tofiq Sobhaniİsmail Hakkı Bursevî’nin Rûhu’l-Mesnevîsi ve Mesnevî Şerhleri Arasındaki Yeri”,
 • Japonya’dan katılan Prof. Dr. Masataka TakeshitaIsmail Haqqi Bursawi’s Commentary on the Light Verse in his Ruh al-Bayan: An Analysis of Its Sources and Its Place among Sufi Commentaries”,
 • Doç. Dr. Abdurrezzak Tekİsmail Hakkı Bursevî’nin Mektupları”,
 • Kadir Gömbeyaz “Bir Tenkidin Arka Planı: Bursevî’nin Ebeveyn-i Rasûl ve Ebû Tâlib’in Dinî ve Uhrevî Durumu Meselesindeki Görüşü ve Bu Bağlamda Kendisine Yöneltilen Eleştirilerin Sebeplerine Dair Bir İnceleme” isimli bildiriler sundu.

Ruhul Beyan tefsirinin tercümeleri ve mütercimlerin listesi[]

Ömer Faruk Hilmi

Ruhu'l-Beyan tefsirinin onuncu cüzü, ayın günleri içinde bin yüz Hicrî: 1100 senesinin Zil-Hicce ayının ikinci günü Bursa şehrinde Vakıa evinde tamam oldu.


Allâhü Tealâ hazretleri Bursayı korusun.


Allâhü Teâlâ hazretlerine hamd-ü senalar olsun


Mübarek Ruhu'l-Beyan tefsirinin onuncu cüzünün tercümesi, ne güzel tevafuk ki, Hicrî 1426'nın Zilhicce ayının ikisinde Mekke-i Mükerreme'de tamam oldu.


Allâhü Teâlâ hazretleri Mekke-i mükerremeyi her türlü noksan¬lıklardan muhafaza etsin. Onu korusun


Allâhü Teâlâ hazretlerine hamd-ü senalar olsun.


Mütercim: Ömer Faruk Hilmi.