FANDOM


İSMAİL HAKKI BURSEVÎ'NİN FELSEFE TASAVVURU

The Philosophical Concept in the Thought of ismail Haqqi Bursawi

Volume/Number

2003 16. cilt - 2. sayı

Author

Yaşar AYDINLI

Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi


Özet Edit

Mütefekkir olarak İsmail Hakkı Bursevî, görüş ve eleştirileriyle geleneğin çizdiği genel çerçevenin dışına çıkmayan ve gelenek içerisinde doktrin haline gelmiş ana tezleri inkişaf ettirmeye çalışan klasik bir İslam alimidir. Bursevi, akla ve doğal olarak felsefe ve filozoflara yönelttiği eleştiriyi "akl-i meaş" ve "akli mead" kavramları çerçevesinde derinleştirerek, bu ikincisini hakikati olduğu gibi tecrübe etmenin biricik yolu olarak görür ve bunu da sadece sufilere hasreder. İsmail Hakkı Bursevi, keşfe dayalı sezgisel duyuşu bilgi kaynağı olarak görmeyen ve kesinliğin ancak akla dayalı bilgide olduğunu iddia eden akıl erbabını ve onların rasyonalizmini, özellikle de felsefi bilgi anlayışını sürekli eleştirmektedir. Bursevî'nin akla yönelik radikal eleştirisi, bir taraftan, kelamcıların da büyük ölçüde desteğini alarak felsefi aklı hedef almakta, diğer taraftan da, mütekelliminin de içinde yer aldığı bütün bir nazar ve istidlâl erbabını eleştiriye tabi tutmaktadır.


Anahtar Sözcükler Edit

İsmail Hakkı Bursevi, bilgi, marifet, filozoflar, felsefi düşünce, keşf. Mevlana Celaleddin al-Rumi, Fahreddin er-Razi, Ebubekir er-Razi.

Summary Edit

In his teaching on intellect, and intellectuals, i. e. phiiosophers, the famous Ottoman mystic schoiar ismail Haqqi Bursawi accepts the traditionai expianation. According to him, it is impossible to gain the essence and the ultimate meaning of the existence by ordinary ways of knowledge. Mystical knowledge (ma'rifa) ranks superior to empiricai and rational knowledge and its ultimate purpose is the knowledge of Allah, i.e. ma'rifat Allah, it is only this kind of knowledge that ieads man to know the nature of the things. Therefore, in his Sharh ai-Masnawi al-Musamma bi Ruh al-Masnawi, Bursawi deseribes the knowledge as a thing given by Allah to His chosen people. For this reason, he rejects the authority of sense and reason upon which philosophical thinking is based. According to the famous mistic, this kind of thinking is not only useless but also anti-lslamic, and therefore, it shuld be thrown out of the scholarly Islamic disciplines.


Keywords Edit

ismail Haqqi Bursawi, knowledge (ilm), gnosis (ma'rifa), philosophers, philosophical thought, reason (aql), illumination (kashf), Mawlana Jalal al-Din al-Rumi, Fakhr al-Din al-Razi, Abu Bakr al-Razi.

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.