İstiklal Marşı'nın kabul edildiği günü ve Mehmet Akif ersoy'u anma gün hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

Screenshot 2019-09-25-14-56-27-251 com.android.chrome.png

  • 7 Mart 2008 CUMA
  • Resmî Gazete
  • Sayı : 26809

Kültür ve Turizm Bakanlığından:[düzenle | kaynağı değiştir]

İSTİKLAL MARŞININ KABUL EDİLDİĞİ GÜNÜ VE MEHMET AKİF ERSOY’U ANMA GÜNÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM[düzenle | kaynağı değiştir]

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç ve kapsam[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kurtuluş Savaşının amacını ve ruhunu, milletin bağımsızlık istek ve azmini dile getiren İstiklal Marşının kabul edildiği 12 Mart gününün, geniş çapta ve sistemli bir şekilde tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil kuruluşların katılımının sağlanması suretiyle anılmasına ve Mehmet Akif Ersoy’un anlatılmasına yönelik faaliyetlerle ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

Dayanak[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 4/5/2007 tarihli ve 5649 sayılı İstiklal Marşının Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Hakkında Kanunun 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


İKİNCİ BÖLÜM[düzenle | kaynağı değiştir]

Yürütme Kurulları ve Görevleri[düzenle | kaynağı değiştir]

Merkez Yürütme Kurulu ve görevleri[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 3 – (1) Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen faaliyetleri yürütmek ve koordine etmek amacıyla Merkez Yürütme Kurulu oluşturulur. Merkez Yürütme Kurulu Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı veya yardımcısının başkanlığında; Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü üst düzey temsilcileri ile Başkan tarafından belirlenecek ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur.

(2) Merkez Yürütme Kuruluna Başkanın çağrısı üzerine diğer kamu kurum ve kuruluşlarından da temsilci katılabilir.

(3) Merkez Yürütme Kurulu her yıl Aralık ayında toplanarak bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen faaliyetlerle ilgili programları belirler, karara bağlar ve bu faaliyetlerle ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarına tavsiyede bulunur.

(4) Kurulun sekretaryası Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülür.

İl ve ilçe yürütme kurulları ve görevleri[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 4 – (1) Yukarıda belirtilen faaliyetleri yürütmek amacıyla il ve ilçelerde, il ve ilçe yürütme kurulları oluşturulur. İl ve ilçe yürütme kurulları, mülki amirin veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, garnizon komutanlığı, belediye başkanlığı, jandarma, emniyet, milli eğitim müdürlüğü ile kültür ve turizm müdürlüğü temsilcilerinden oluşur.

(2) İlçe yürütme kurulları, belde ve köylerde, belirlenecek bir okul müdürünün koordinatörlüğünde belediye başkanı veya temsilcisi, köy muhtarı ve bir öğretmenden oluşan yürütme kurulları oluşturabilir.

(3) İl ve ilçe yürütme kurulları her yıl Ocak ayında toplanır.

(4) İl ve ilçe yürütme kurullarının görevleri şunlardır;

a) Anma törenlerini planlamak ve tören programını hazırlamak,

b) Anma programında görev alacak kurum ve kuruluşlar ile kişileri belirlemek,

c) Anma törenlerinin amacına uygun olarak gerçekleştirilmesi için tedbirler almak,

ç) Programların radyo, televizyon ve çeşitli basın yayın organlarında yayınlanmasını sağlamak,

d) Anma törenlerinin gerçekleştirilmesi için koordinasyonu sağlamak.

(5) İl ve ilçe yürütme kurullarının sekretaryası milli eğitim müdürlüklerince yürütülür.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM[düzenle | kaynağı değiştir]

Anma Günü ve Düzenlenecek Etkinlikler[düzenle | kaynağı değiştir]

====  Anma günü====

MADDE 5 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliği ve koordinasyonunda sivil kuruluşların ve halkın katılımıyla, her yıl 12 Mart tarihinde İstiklal Marşının Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü törenleri düzenlenir.

Düzenlenecek etkinlikler[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 6 – (1)Anma Gününde;

a) Konferans, seminer, sempozyum ve panel gibi bilimsel toplantılar,

b) Şiir, kompozisyon ve resim yarışmaları ile ödül törenleri,

c) Seyirlik sanatlar ve müzik dinletileri,

ç) Sergiler,

d) İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy’un fikir, sanat ve şahsiyeti ile ilgili yayınlar ve benzeri etkinlikler

düzenlenebilir

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM[düzenle | kaynağı değiştir]

Son Hükümler

Yürürlük[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm bakanları müştereken yürütür.

Safahat logo.jpg

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.