Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.773
pages


AZİZ MAHMUD HÜDÂYÎ cilt: 4, sayfa: 338-340 Celvetiyye tarikatının kurucusu, mutasavvıf, şair. Hasan Kâmil Yılmaz


AZİZ MAHMUD HÜDÂYÎ KÜLLİYESİ cilt: 4, sayfa: 340-343 İstanbul Üsküdar’da bânisi Aziz Mahmud Hüdâyî’nin adıyla anılan külliye. M. Baha Tanman


EBÜ’l-HÜDÂ es-SAYYÂDÎ cilt: 10 bk. SAYYÂDÎ


HÜDÂ الهدى cilt: 18 Hidâyet rehberi anlamında Kur’an’ın isimlerinden biri. bk. KUR’AN


HÜDÂVENDİGÂR cilt: 18 bk. HUDÂVENDİGÂR


HÜDÂYÎ, Aziz Mahmud cilt: 18 bk. AZİZ MAHMUD HÜDÂYÎ


HÜDÂYÎ KÜTÜPHANESİ cilt: 18, sayfa: 460-461 Üsküdar’da Aziz Mahmud Hüdâyî Külliyesi içinde iken tekkelerin kapatılmasından sonra Hacı Selim Ağa’ya taşınan kütüphane. Hasan Kâmil YılmazHÜDÂ[]

(الهدى )

Hidâyet rehberi anlamında Kur’an’ın isimlerinden biri

(bk. KUR’AN).


HÜDÂVENDİGÂR

(bk. HUDÂVENDİGÂR ).


HÜDÂYÎ , Aziz Mahmud

(bk. AZİZ MAHMUD HÜDÂYÎ ).

HÜDÂYÎ KÜTÜPHANESİ[]

Üsküdar’da Aziz Mahmud Hüdâyî Külliyesi içinde iken tekkelerin kapatılmasından sonra Hacı Selim Ağa’ya taşınan kütüphane.

Aziz Mahmud Hüdâyî’nin, camide korunmak üzere bazı kitaplar vakfederek kütüphane için ilk adımı attığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 1014 (1605) tarihli Arapça vakfiye sûretindeki kayıtlardan anlaşılmaktadır (Anadolu Vakfiyesi Defteri, nr. 611, s. 5). Hüdâyî, kitaplarının camisine konulmasını ve sağlığında kendisinin, ölümünden sonra âlim ve ârif kişilerin bu eserlerden faydalanmasını, bunlardan bir cüz ve bir kâğıdın dahi dışarı çıkarılmayıp camide okunmasını, caminin harap olması yüzünden orada muhafazası mümkün olmazsa Üsküdar’daki diğer cami, mescid, tekke ve dârütta‘lîm gibi binalarda korunmasını şart kıldı. Aynı defterde kayıtlı (s. 8) 1037 (1627) tarihli vakfiye sûretinde ise Hüdâyî’nin bunlara ilâveten kitaplardan mütevellilerin izniyle talebenin de istifade etmesini ve buna engel olunmamasını şart koştuğu görülmektedir. Ayrıca vakfettiği eserlerin tescili için müridlerinden Osman Dede b. Ali’yi vekil tayin ettiğini belirtmektedir. İlk vakfiyede tefsir, hadis, fıkıh, tasavvuf, ahlâk ve tarih gibi konularda 100’den fazla eserin adları ve bunların müellifleri kaydedilmiştir.

1850 yılında çıkan bir yangına kadar kütüphanenin ne gibi bir gelişme gösterdiği ve bu sırada tamamen yanan külliyeden Hüdâyî’nin vakfettiği kitapların ne kadarının kurtulabildiği bilinmemektedir. Bu yangının ardından külliye 1272 (1855-56) yılında Sultan Abdülmecid tarafından yeniden yaptırılmış, müstakil bir kütüphane binası ise 1317’de (1899) Lutfi Bey tarafından cami ile şadırvan arasında inşa ettirilmiştir (bk. AZİZ MAHMUD HÜDÂYÎ KÜLLİYESİ).

Kütüphane binası tamamlandıktan sonra kitap temini hususunda en büyük gayreti gösteren ve âdeta kütüphaneyi yeniden tesis eden dergâhın muhib ve müdavimlerinden Bursalı Mehmed Tâhir olmuştur. Muallim Vahyî, onun iki aya yakın bir süre kütüphanenin yeniden


==HUDÂVENDİGÂR خداوندگار    cilt: 18,  sayfa: 285 Hükümdar anlamında bir tabir, Osmanlı padişahlarından I. Murad’ın unvanı. Atilla Çetin ==


[1]

HUDÂVENDİGÂR خداوندگار cilt: 18,  sayfa: 285-286 Osmanlı idarî teşkilâtında merkezi Bursa olan sancağın adı. Feridun Emecen 


[2]

HUDÂVENDİGÂR CAMİİ cilt: 18,  sayfa: 287 Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale köyünde bulunan bir erken dönem Osmanlı camisi. Ali Boran 


[3]

HUDÂVENDİGÂR CAMİİ cilt: 18,  sayfa: 287-289 Bulgaristan’da Filibe’de XIV. Yüzyılda I. Murad Hudâvendigâr tarafından yaptırılan cami. Semavi Eyice 


[4]

HUDÂVENDİGÂR CAMİİ cilt: 18,  sayfa: 289-290 I. Murad Hudâvendigâr tarafından Marmara bölgesinin değişik yerlerinde yaptırılan camilerin ortak adı. Semavi Eyice 


[5]

HUDÂVENDİGÂR KÜLLİYESİ cilt: 18,  sayfa: 290-295 Bursa’da I. Murad Hudâvendigâr tarafından yaptırılan külliye. Semavi Eyice 


[6]

HUDÂVENDİGÂR MEŞHEDİ cilt: 18,  sayfa: 295-296 Kosova’da I. Murad Hudâvendigâr’ın şehid edildiği yerde inşa edilen türbe. Semavi Eyice 

Advertisement