FANDOM


Bakınız

Şablon:Arabbakınız - d


*A'rab Göçebe Araplar, çölde yaşayan Araplar.
*Ârâb (İrb ve İrbe. C.) Hacetler.

A'rab/Arab "A'rab" ile "Arab" farklı an­lamda kullanılan iki kelimedir. Bu nedenle, "A'rab" kelimesinin "Arab"ın çoğulu olduğu zannedilmemelidir. "Arab", "Arabi"nin çoğul ismi, "A'rab" da "A'rabi"nin çoğul ismidir. Yani "Arab"ın müfredinde "Arabi", A'rab"ın müfredinde "A'rabi" denilir.[177]
"A'rab", gerek "Arab"dan ve gerekse "Arab"ın mevalisinden, bilhassa bedevi olanlara yani bir köy ve kasabada sürekli olarak ikamet etmeyip dolaşan göçebeye denir.
"Arab" ise, bedeviye ve medenîye (şehirli) şamil olmakla birlikte daha ziyade köy ve kasa­balarda devamlı olarak oturan kimselere denir. Bunlara "A'rab" denilmez, "Arabi"ye (ya "A'ra­bi") denilse kızar. Fakat "A'rabî"ye "ya Arabi" denilse sevinir. Bu fark Türkçe'ye de geçmiş, "A'rab" kelimesi adeta, siyah, koca dudaklı zenci gibi bir anlam ile kullanılmıştır ki bunun aslını bilmeyenler, "Arab" ve "A'rab" lafızları arasındaki telaffuz farkını anlayamazlar , "A'rab" diyecek yerde "Arap" derler. Kısacası "A'rab" ve "Arab", Türkçe'deki Türk ve Türkmen gibidir. Türkmen Türk'ün yörüğü olduğu gibi, A'rab da Arab'ın yörüğüdür. "Arabiy", "Arab"a mensup, "Arab" da "Arabi"nin çoğul ismi­dir.
Ebu Hayyan tefsirinde ifade edildiği gibi, Hz. İsmail'in diyarı­na ve evin çevresine "arabet" de­nilmiştir.
Nitekim şair, Rasülullah'ın Mekke'yi fethini anlattığı bir şiirinde, vezin gereği, "arabe" diyerek, "ra"sını sakin kılmıştır. Bunun dayanağı "Arabî" dir.[178] Kur'ân'ın Arapça olmasını başlangıçta buna dayandırabiliriz. Arabe, diyarının diline mensup demek olur.
ATCEX (Arap-Türk turizm İşbirliği)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.