Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.397
pages
Biz ki yarmıştık şu unun büyük ummanını Hatıralar Bayrak.gif
Mehmet Akif Ersoy
El-Uksur'da
Disambig.svg Bakınız: Şehamet dini, gayret dini ancak Müslümanlıktır/1 , Şehamet dini, gayret dini ancak Müslümanlıktır/2 , Şehamet dini, gayret dini ancak Müslümanlıktır/3 , Şehamet dini, gayret dini ancak Müslümanlıktır/4 , Şehamet dini, gayret dini ancak Müslümanlıktır/Osmanlıca , Şehamet dini, gayret dini ancak Müslümanlıktır/İngilizce
Şiir Metni
Güncel Türkçesi
İngilizce Tercüme
Osmanlıca

O mü'minlere ind'allah ecr-i azîm var ki: Birtakım kimseler kendilerine "Düşmanlarınız sizin için kuvvetlerini topladılar; onlardan korkmalısınız" dedikleri zaman, bu haber îmanlarını artırır da:"Allah'ın nusreti bize kâfidir, o ne güzel muhafızdır!" derler.


Şehâmet dîni, gayret dîni ancak Müslümanlık'tır;

Hakîki Müslümanlık en büyük bir kahramanlıktır.

Mehmet_Akif_Ersoy_Müslümanlık_nerde,_bizden_geçmiş_insanlık_bile

Mehmet Akif Ersoy Müslümanlık nerde, bizden geçmiş insanlık bile

Müslümanlık nerde, bizden geçmiş insanlık bile


Cebânet, meskenet, dünyâda, sığmaz râh-iİslâm'a...

Kitâbullâhishâd eyledim - gördün ya - da 'vâma.


Görürsün, hissedersin varsa vicdanınla îmânın:

Ne müdhiş bir hamaset çarpıyor göğsünde Kur'ân'ın!


O vicdan nerdedir, lâkin? O îman kimde var? Heyhat!

Ne olmuş, ben de bilmem, pek karanlık şimdi hissiyyât!

O îmandan velev pek az nasîb obaydı millette,

Şu üç yüz elli milyon halkı görmezdin bu zillette!

O îman ittihâd isterdi bizden, vahdet isterdi...

Nasıl "bünyân-ı mersûs" olmamız lazımsa gösterdi.

Peki! Bizler ne yaptık? Kol kol olduk, tarumar olduk...

Nihayet bir denî sadmeyle düştük,hâk-sâr olduk!

O îman kuvvet ihzariyle emretmişti... Lâkin, biz

" Tevekkelnâ" deyip yattık da kaldık böyle en âciz!

O îman, farz-ı kafidir diyor tahsili irfanın...

Ne câhil kavmiyiz biz müslümanlar, şimdi, dünyânın!

O îman hüsn-i hulkun en büyük hâmîsi olmuşken...

Nemiz vardır fezâilden, nemiz eksik rezâilden?


Demek: İslâm'ın ancak nâmı kalmış müslümanlarda;

Buyüzdenmiş, demek, hüsrân-ı millî son zamanlarda.

Eğer çiğnenmemek isterseler seylâb-ı eyyama;

Rücû' etsinler artık müslümanlar Sadr-ı İslâm 'a.

O devrin yâd-ı nûrânûru bî-pâyan şehâmettir;

Mefahir onların târihidir; ümmet o ümmettir.

Ki bir yandan celâdetler saçıp dünyâyı titretmiş;

Öbür yandan da insanlık nedir dünyâya öğretmiş.

Değilmiş böyle mahkûmiyyetin timsâl-i pâmâli!

Şevâhikten tenezzül eylemezmiş arş-ı iclâli.

" Tevekkül" vasfı ancak onların hakkında ma 'nîdâr:

Ki etmiş hepsi dünyâlar kadar âlâmı istihkar.

Çekinmezmiş şedâidyağsa, asla, iktihâmından;

Zeminlerden ölümfişkırsa dönmezmiş meramından.

"Hakîkî Müslümanlık en büyük bir kahramanlıktır"

Demiştim... İşte da'vâm onların hakkında sâdıktır.

1 Eylül 1330

O mü'minlere ind'allah ecr-i azîm var ki: Birtakım kimseler kendilerine "Düşmanlarınız sizin için kuvvetlerini topladılar; onlardan korkmalısınız" dedikleri zaman, bu haber îmanlarını artırır da:"Allah'ın nusreti bize kâfidir,o ne güzelmuhafızdır!" derler.(1)


Şuurlu cesaret dini, gayret dini ancak Müslümanlık'tır;

Hakiki Müslümanlık en büyük bir kahramanlıktır.


Korkaklık, miskinlik, dünyada, sığmaz İslâm'ın ruhuna...

Allah'ın kitabını şahit tuttum - gördün ya - da'vâma.

Görürsün, hissedersin varsa vicdanınla imânın:

Ne müdhiş bir kahramanlık çarpıyor göğsünde Ku r' a n' ı n!

O vicdan nerdedir, lâkin? O iman kimde var? Yazık!

Ne olmuş, ben de bilmem, pek karanlık şimdi duygular!

O imandan çok az bile olsaydı millette,

Şu üç yüz elli milyon halkı görmezdim böyle horlanmış halde!


(î) Âli İmrân Sûresi, 173. âyet.


O iman birleşme isterdi bizden, birlik isterdi...

Nasıl "perçinlenmiş yekpare bir bina" olmamız lazımsa gösterdi.

Peki! Bizler ne yaptık? Kol kol olduk, darmadağın olduk...

Sonunda alçakça bir vuruşla düştük, yerle bir olduk!

O iman kuvvet toplamayı emretmişti... Lâkin, biz

"Allah'a sığındık" deyip yattık da kaldık böyle en âciz!

İrfan tahsili kesin bir farzdır diyor o iman...

Ne câhil milletiyiz biz müslümanlar, şimdi, dünyanın!

O iman ahlâk güzelliğinin en büyük koruyucusu olmuşken...

Faziletlerden neyimiz var, hangisi eksik rezilliklerden?


Demek: İslam'ın ancak adı kalmış müslümanlarda;

Bu yüzdenmiş, demek milletçe kayıplarımız son zamanlarda.

Eğer çiğnenmemek isterseler zamanımızın sellerinde;

Yeniden dönsünler artık müslümanlar İslâm'ın ilk devresine.

O devrin nurlu hatırası sayısız yiğitlikle doludur;

Övünülecek tarih odur; ümmet, o ümmettir.

Ki bir yandan kahramanlıklar gösterip dünyayı titretmiş;

Öbür yandan da insanlık nedir dünyaya öğretmiş.

Onlar böyle ayaklar altında mahkûm olmanın sembolü değilmiş,

Yüceldikleri makam zirvelerden hiç aşağı düşmezmiş.

" Tevekkül" niteliğinin gerçek manası ancak onlarda imiş,

Ki hepsi de acıları dünyalar kadar küçümsemiş.

Onlar belâ yağsa katlanmaktan asla çekinmezmiş;

Yerlerden ölüm fışkırsa istediğinden dönmezmiş.

"Hakiki Müslümanlık en büyük bir kahramanlıktır"

Demiştim... İddiamın doğruluğu işte onlar hakkındadır.

17 Eylül 1914

When somebody said them ‘’your enemies collected their forces for you so fear them’


But it (only) increased their faith


"God’s help is sufficient for us,


What a beautiful guard it! "They say.


Dare to consciously religious, religious endeavor, but it’s Islamism;


True Islam is the largest heroism Cowardice, sloth, never, will not fit the spirit of Islam I kept witness Quran -did you seen or- for my lawsuit if you have conscience with faith, you will see and feel


What a great feat is beating in his chest,Quran’s! What happened to,I also don’t know! ıf nation had little faith,


You wouldn’t see three hundred and fifty million people in this stiuation

He would have liked us to believe the merger, the union would have liked ...


How "riveted to a monolithic building,"showed that we need.Well!We’ve done what?We were arm in arm, we were shattered ... Finally, a cowardly stroke fell, we razed! He ordered the believers to gather strength ...But, we "Took refuge in God" saying that the escape had slept in!


That faith says he believes the collection of certain obligatory ...


What ignorant people who,we are Muslims,now the world!


I believe in the beauty of moral guardian of the biggest I've ...


What do we have virtues, which one is missing from infamy?


I mean: name of Islam, but remained Mohammedans;


Therefore, losses nationally to say lately. If they don’t want to chewing time of floods; Muslims should back first stage of Islam now souvenirwith light of that period is full of countless bravery; It is proud date; nation, it’s nation.


On the one hand,shook the world by showing heroism On the other hand, the world taught what is humanity.


They were not such a symbol of being stuck underfoot, Their authority falls newer down only they have the true meaning of "their trust" All of them belittle sufferings as worlds.


If trouble rains, they never boggle to endure If death belches from earth, They don't give up they want.


"True Islam is one of the largest heroism" Said ... The accuracy of claims about them here. 17 September 1914

örnek osmanlıca مقدمة
'Latin harflerine transkriptli metin Sadeleştirilmiş metin İngilizce Tercümesi

14

Safahat logo.jpg

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi