ŞEHBENDERLERİMİZE VE ŞEHBENDERLİK UMURUNU TEDVİRE MEMUR OLANLARA NÜFUS VE EVLENME MEMURLUĞU SELAHİYETİNİN TEVDİİ HAKKINDA KARARNAME

Ecnebi memleketlerdeki şehbenderlerimize şehbenderlik umuruna tedvire memur olanlara nüfus ve evlenme memurluğu selahiyetinin itası, Hariciye Vekaleti Celillesinin 23 Mart 1927 tarih ve 119/6115 numaralı tezkeresiyle vuku bulan teklifi ve Dahiliye Vekaleti celillesinin 29 Mart 1927 tarih ve 1197/286 numaralı mütaalanamesi üzerine İcra Vekilleri Heyeti’nin 10 Nisan 1927 tarihli içtimaında tasvip ve kabul olunmuştur.

Şablon:Hariciye

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.