FANDOM


İyi kurt kötü kurt kavga etti hangisi kazandı Bilge - Beslediğin

Yaşlı adam torununa söylledi,"Oğlum, "İki kurt vardı ve aralarında harp vardı."
"Birisi şeytan, O kızgın; kıskanç; yalancı;resentment hunçlı kinli; inferiority süfliyet, aşağılık, zayıf durumda kötülük derecesi; yalan söyler ve enaniyetli idi. Diğeri ise iyi idi. Hoş idi. Barışcı Aşk, umud ve humulity (tevazu) sahibi idi. Nazik, empati yapabilir ve doğru dürüsttü."

Bakınız

Şablon:Şeytanbakınız - d


Şeytan شيطان، شرّير Suç, ayıp günah ve ceza şahsidir

Sözlükte Edit

Şeytan kelimesi ya ŞATANE - YEŞTUNU ya da ŞATE - YEŞİTU fiilinden gelme bir isimdir.

  • Birinci şekliyle MUHALEFET ETMEK, Uzaklaşmak, uzaklaştırmak, Hakk'tan uzak kalmak manalarına gelir.
  • İkincisi itibariyle, ÖFKEDEN yanıp tutuşmak, hased edip KİN BESLEMEK manasına delalet eder.

Cin ve şeytanların insana vesvese verip aldatmaya çalışmaları, hayata, ruha ve topluma hareket kazandırmak içindir. Aynı zamanda iyi ve yararlı amelle, sağlam imanın ölçüsünü belirlemeye yöneliktir.

Şeytanın yaratılmasındaki hikmette de bir bakıma budur. Çünkü Allah hiç bir şeyi boşuna yaratmamıştır.

Şeytan: Edit

İblis. (Cenab-ı Hakk'ın emrine isyan ettiğinden rahmetinden kovulmuş, şerleri ve muzır şeyleri temsil eder ve ateşten yaratılmıştır. Bütün melekler Cenab-ı Hakk'ın emriyle Hazret-i Âdem'e secde ettiği halde Şeytan: "O, topraktan yaratılmıştır, ben ateşten yaratıldım. Ben ondan daha kıymetli ve yükseğim" diye kibirlenerek, Cenab-ı Hakk'ın emrine karşı gelmiş ve Hazret-i Âdem'e secde etmediğinden, Allah'ın rahmetinden kovulmuştur. (Melâikelere şeytanlar musallat olmadıkları için, terakkiyatları yoktur. Makamları sâbittir, tebeddül etmez. Keza, hayvânâtın dahi, şeytanlar musallat olmadıkları için, mertebeleri sâbittir, nâkıstır. Alem-i insaniyette, ise; merâtib-i terakkiyât ve tedenniyât, nihayetsizdir. Nemrutlardan, firavunlardan tut, tâ sıddıkin-i evliya ve enbiyaya kadar gâyet uzun bir mesâfe-i terakki var.İşte kömür gibi olan ervâh-ı sâfileyi, elmas gibi olan ervâh-ı âliyeden temyiz ve tefrik için, şeytanların hilkatiyle ve sırr-ı teklif ve ba's-i enbiya ile, bir meydan-ı imtihan ve tecrübe ve cihad ve müsabaka açılmış. Eğer mücahede ve müsabaka olmasaydı, mâden-i insaniyyetteki elmas ve kömür hükmünde olan istidatlar, beraber kalacaktı. Alâ-yı illiyindeki Ebu Bekir-is Sıddık'ın ruhu, esfel-i sâfilindeki Ebu Cehil'in ruhuyla bir seviyede kalacaktı. Demek şeyatin ve şerlerin yaratılması, büyük ve küllî neticeye baktığı için, icadları şer değil, çirkin değil; belki su-i istimalâttan ve kesb denilen mübaşeret-i hususiyeden gelen şerler, çirkinlikler, kesb-i insana aittir, icad-ı İlâhîye ait değildir. M.) Bu mevzuya dair tafsilât: Risale-i Nur Külliyatından "Lem'alar" adlı eserin 13. Lem'asındadır.


RACÎM Edit

Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki: Edit

(İblîs yâni şeytan) dedi ki: "Ben ondan (hazret-i Âdem'den) hayırlıyım. Beni ateşten, onu ise çamurdan yarattın." (Allahü teâlâ) buyurdu: "Hemen buradan (Cennet'ten veya göklerden) çık. Çünkü sen artık racîmsin." (Sad sûresi: 76, 77)

Kur'ân-ı kerîmi okumak istediğin zaman derhâl, racîm olan şeytandan Allahü teâlâya sığın (yâni Eûzü billâhimineşşeytânirracîm, de). (Nahl sûresi: 98)

Allahü teâlâ racîm olan şeytan ile ilgili olarak, iki mühim şeyi mü'minlere emr buyurmaktadır. Bunlardan birincisi, şeytanı azılı düşman olarak bilmek, ikincisi ona düşman olmaktır. Bunun için de dâimâ İslâmiyet'e uymalıdır. (İmâm-ı Yâfiî)

ŞEYTAN Edit

Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki:

Şeytan insana çok şeyi söz verir ve birçok şeyi hatırlatır. Şeytanın söz verdiği şeylerin hepsi yalandır. (Nisâ sûresi: 121)

Şeytan sizi fakir olacaksınız diye korkutur. Size cimriliği emr eder. Allah ise kendisinden mağfiret ve fadl vâ'd ediyor. (Bekara sûresi: 2/268)

VecizelerEdit

Gadab (kızmak) şeytandandır. Şeytan ise, ateştendir. Su ateşi söndürür. Sizden birisi kızdığı zaman abdest alsın. (Hadîs-i şerîf-Ahmed bin Hanbel)

İçinizden her kim, Cennet safâsını isterse, cemâate devâm etsin. Çünkü şeytan tek kişi ile bulunur. İki kişi olursa uzak olur. (Hadîs-i şerîf-Ahmed bin Hanbel)

Sağ el ile yiyiniz, sağ el ile içiniz. Çünkü şeytan sol eli ile yer ve sol eli ile içer. (Hadîs-i şerîf-Şir'at-ül-İslâm)

Kalbini, şeytanın oyuncağı yapma. (Ferîdüddîn Genc-i Şeker)

Büyüklerden biri şeytana dedi ki: "Senin gibi mel'ûn (lânetlenmiş) olmak istiyorum, ne yapayım?" Şeytan sevinip benim gibi olmak istersen, namaza ehemmiyet verme ve doğru-yalan her şeye yemin et, yâni çok yemin et" dedi. O kimse de hiçbir namazı bırakmayacağım ve artık yemin etmiyeceğim" dedi. (İbn-i Cevzî)

Birçok istekler insanda bulunmaz, dışarıdan gelirler. Bunlardan faydalı olanlarını Allahü teâlâ merhamet ederek gönderir. Bir hadîs-i şerîfte; "Her mü'minin kalbinde Allahü teâlânın bir vâizi (nasîhat edicisi) vardır" buyruldu. Zararlı olanlarını şeytan gönderir. Şeytan insanlara hep kötülük ve düşmanlık yapmalarını vesvese eder. (İmâm-ı Rabbânî)

Şeytanların hepsi kâfirdir. İnsanları aldatmağa uğraşırlar. İbâdetleri unutturup, günâhları iyi gösterirler. Nefsin arzularını kızıştırırlar. Şeytanlar, ateş ile havadan yaratılmıştır. Cinde hava, şeytanda ateş fazladır. Cin ve şeytanlar en ufak yerden geçerler, insanın içine, damarlarına bile girerler. (Seyyid Abdülhakîm Arvâsî)

Türemiş kelimelerEdit

ŞEYT Helâk olmak, mahvolmak. * Yanmak. * Kaynamak.

ŞEYTANET Şeytanlık. Aldatıcılık. Kurnazlık, hilekârlık.

ŞEYTANÎ Şeytanla alâkalı. Şeytana yaraşır.

ŞEYTANÎ PİŞE f. Şeytanın yolu. Şeytana ait meşguliyet.

Mehmet Akif Ersoy - Şeytan şiiriEdit

Anadolu'da bir köy

Köyün içinde bir ev

Evin içinde bir adam

Adamın içinde bir şeytan

Kezban...Kezban

DeğerlendirmeEdit

Anadolu'daki bir köy,

köy içinde bir ev,

evin iiçinde bir adam,

adamın içinde şeytan...

Peki kim bu adam ?

İpucu Kezban Kezban da.

Kim kezban'a takmıştı.

Yani kim Rahman suresindeki Kezban Kezban için

"Ne bu yaa Kur'an'da kezban kezban" demişti.

Safahat logo

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

AnlamlarEdit

[1] (din) İnsanlara kötülük yaptırmak için çaba gösteren, bir cin topluluğuna verilen ad.


DeyimlerEdit

şeytan çekici
şeytan diyor ki
şeytan kulağına kurşun
yüzünde şeytan tüyü var
[1] şeytanın ayağını kırmak, şeytanın bacağını kırmak, şeytana külahını ters giydirmek, şeytana pabucunu ters giydirmek, şeytana uymak, şeytan kulağına kurşun, yüzünde şeytan tüyü var

Balance icon Eş Anlamlılar

[1] iblis, yek, albız
<p style="margin-bottom: 0.5em;" title="Maddeyle ilgili atasözleri">Crystal Clear app Community Help Atasözleri
Acele işe şeytan karışır
Şeytan adamı kandırır, ama suyunu ısıtıvermez

Nuvola Turkish flag Türk Dilleri


|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|} |}</div></div>

<p style="margin-bottom: 0.5em;" title="Diğer dillerdeki karşılıkları">Crystal Clear app internet Çeviriler

|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

: [1] ördög (hu), sátán (hu)

|} |}</div></div>

GagavuzcaEdit

shaytan


رجيمCommunity content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.