Yenişehir Wiki
Yenişehir Wiki
80.302
pages

Şeytan:

Sözlükte ya ŞATANE - YEŞTUNU ya da ŞATE - YEŞİTU fiilinden gelme bir isimdir. Birinci şekliyle MUHALEFET ETMEK, Uzaklaşmak, uzaklaştırmak, Hakk'tan uzak kalmak manalarına gelir. İkincisi itibariyle, ÖFKEDEN yanıp tutuşmak, hased edip KİN BESLEMEK manasına delalet eder.

Cin ve şeytanların insana vesvese verip aldatmaya çalışmaları, hayata, ruha ve topluma hareket kazandırmak içindir. Aynı zamanda iyi ve yararlı amelle, sağlam imanın ölçüsünü belirlemeye yöneliktir.Şeytanın yaratılmasındaki hikmette de bir bakıma budur. Çünkü Allah hiç bir şeyi boşuna yaratmamıştır.

Mehmet Akif Ersoy - Şeytan şiiri[]

Anadolu'da bir köy

Köyün içinde bir ev

Evin içinde bir adam

Adamın içinde bir şeytan

Kezban...Kezban

Değerlendirme[]

Anadolu'daki bir köy, köy içinde bir ev, evin iiçinde bir adam, adamın içinde şeytan...Peki kim bu adam ? İpucu Kezban Kezban da. Kim kezban'a takmıştı. Yani kim Rahman suresindeki Kezban Kezban için "Ne bu yaa Kur'an'da kezban kezban" demişti.

Safahat logo.jpg

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Şeytan: İblis. (Cenab-ı Hakk'ın emrine isyan ettiğinden rahmetinden kovulmuş, şerleri ve muzır şeyleri temsil eder ve ateşten yaratılmıştır. Bütün melekler Cenab-ı Hakk'ın emriyle Hazret-i Âdem'e secde ettiği halde Şeytan: "O, topraktan yaratılmıştır, ben ateşten yaratıldım. Ben ondan daha kıymetli ve yükseğim" diye kibirlenerek, Cenab-ı Hakk'ın emrine karşı gelmiş ve Hazret-i Âdem'e secde etmediğinden, Allah'ın rahmetinden kovulmuştur. (Melâikelere şeytanlar musallat olmadıkları için, terakkiyatları yoktur. Makamları sâbittir, tebeddül etmez. Keza, hayvânâtın dahi, şeytanlar musallat olmadıkları için, mertebeleri sâbittir, nâkıstır. Alem-i insaniyette, ise; merâtib-i terakkiyât ve tedenniyât, nihayetsizdir. Nemrutlardan, firavunlardan tut, tâ sıddıkin-i evliya ve enbiyaya kadar gâyet uzun bir mesâfe-i terakki var.İşte kömür gibi olan ervâh-ı sâfileyi, elmas gibi olan ervâh-ı âliyeden temyiz ve tefrik için, şeytanların hilkatiyle ve sırr-ı teklif ve ba's-i enbiya ile, bir meydan-ı imtihan ve tecrübe ve cihad ve müsabaka açılmış. Eğer mücahede ve müsabaka olmasaydı, mâden-i insaniyyetteki elmas ve kömür hükmünde olan istidatlar, beraber kalacaktı. Alâ-yı illiyindeki Ebu Bekir-is Sıddık'ın ruhu, esfel-i sâfilindeki Ebu Cehil'in ruhuyla bir seviyede kalacaktı. Demek şeyatin ve şerlerin yaratılması, büyük ve küllî neticeye baktığı için, icadları şer değil, çirkin değil; belki su-i istimalâttan ve kesb denilen mübaşeret-i hususiyeden gelen şerler, çirkinlikler, kesb-i insana aittir, icad-ı İlâhîye ait değildir. M.) Bu mevzuya dair tafsilât: Risale-i Nur Külliyatından "Lem'alar" adlı eserin 13. Lem'asındadır.

RACÎM Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki:

(İblîs yâni şeytan) dedi ki: "Ben ondan (hazret-i Âdem'den) hayırlıyım. Beni ateşten, onu ise çamurdan yarattın." (Allahü teâlâ) buyurdu: "Hemen buradan (Cennet'ten veya göklerden) çık. Çünkü sen artık racîmsin." (Sad sûresi: 76, 77)

Kur'ân-ı kerîmi okumak istediğin zaman derhâl, racîm olan şeytandan Allahü teâlâya sığın (yâni Eûzü billâhimineşşeytânirracîm, de). (Nahl sûresi: 98)

Allahü teâlâ racîm olan şeytan ile ilgili olarak, iki mühim şeyi mü'minlere emr buyurmaktadır. Bunlardan birincisi, şeytanı azılı düşman olarak bilmek, ikincisi ona düşman olmaktır. Bunun için de dâimâ İslâmiyet'e uymalıdır. (İmâm-ı Yâfiî)

ŞEYTAN Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki:

Şeytan insana çok şeyi söz verir ve birçok şeyi hatırlatır. Şeytanın söz verdiği şeylerin hepsi yalandır. (Nisâ sûresi: 121)

Şeytan sizi fakir olacaksınız diye korkutur. Size cimriliği emr eder. Allah ise kendisinden mağfiret ve fadl vâ'd ediyor. (Bekara sûresi: 268)

Gadab (kızmak) şeytandandır. Şeytan ise, ateştendir. Su ateşi söndürür. Sizden birisi kızdığı zaman abdest alsın. (Hadîs-i şerîf-Ahmed bin Hanbel)

İçinizden her kim, Cennet safâsını isterse, cemâate devâm etsin. Çünkü şeytan tek kişi ile bulunur. İki kişi olursa uzak olur. (Hadîs-i şerîf-Ahmed bin Hanbel)

Sağ el ile yiyiniz, sağ el ile içiniz. Çünkü şeytan sol eli ile yer ve sol eli ile içer. (Hadîs-i şerîf-Şir'at-ül-İslâm)

Kalbini, şeytanın oyuncağı yapma. (Ferîdüddîn Genc-i Şeker)

Büyüklerden biri şeytana dedi ki: "Senin gibi mel'ûn (lânetlenmiş) olmak istiyorum, ne yapayım?" Şeytan sevinip benim gibi olmak istersen, namaza ehemmiyet verme ve doğru-yalan her şeye yemin et, yâni çok yemin et" dedi. O kimse de hiçbir namazı bırakmayacağım ve artık yemin etmiyeceğim" dedi. (İbn-i Cevzî)

Birçok istekler insanda bulunmaz, dışarıdan gelirler. Bunlardan faydalı olanlarını Allahü teâlâ merhamet ederek gönderir. Bir hadîs-i şerîfte; "Her mü'minin kalbinde Allahü teâlânın bir vâizi (nasîhat edicisi) vardır" buyruldu. Zararlı olanlarını şeytan gönderir. Şeytan insanlara hep kötülük ve düşmanlık yapmalarını vesvese eder. (İmâm-ı Rabbânî)

Şeytanların hepsi kâfirdir. İnsanları aldatmağa uğraşırlar. İbâdetleri unutturup, günâhları iyi gösterirler. Nefsin arzularını kızıştırırlar. Şeytanlar, ateş ile havadan yaratılmıştır. Cinde hava, şeytanda ateş fazladır. Cin ve şeytanlar en ufak yerden geçerler, insanın içine, damarlarına bile girerler. (Seyyid Abdülhakîm Arvâsî)

ŞEYT Helâk olmak, mahvolmak. * Yanmak. * Kaynamak.

ŞEYTAN İblis. (Cenab-ı Hakk'ın emrine isyan ettiğinden rahmetinden kovulmuş, şerleri ve muzır şeyleri temsil eder ve ateşten yaratılmıştır. Bütün melekler Cenab-ı Hakk'ın emriyle Hazret-i Âdem'e secde ettiği halde Şeytan: "O, topraktan yaratılmıştır, ben ateşten yaratıldım. Ben ondan daha kıymetli ve yükseğim" diye kibirlenerek, Cenab-ı Hakk'ın emrine karşı gelmiş ve Hazret-i Âdem'e secde etmediğinden, Allah'ın rahmetinden kovulmuştur.(Melâikelere şeytanlar musallat olmadıkları için, terakkiyatları yoktur. Makamları sâbittir, tebeddül etmez. Keza, hayvânâtın dahi, şeytanlar musallat olmadıkları için, mertebeleri sâbittir, nâkıstır. Alem-i insaniyette, ise; merâtib-i terakkiyât ve tedenniyât, nihayetsizdir. Nemrutlardan, firavunlardan tut, tâ sıddıkin-i evliya ve enbiyaya kadar gâyet uzun bir mesâfe-i terakki var.İşte kömür gibi olan ervâh-ı sâfileyi, elmas gibi olan ervâh-ı âliyeden temyiz ve tefrik için, şeytanların hilkatiyle ve sırr-ı teklif ve ba's-i enbiya ile, bir meydan-ı imtihan ve tecrübe ve cihad ve müsabaka açılmış. Eğer mücahede ve müsabaka olmasaydı, mâden-i insaniyyetteki elmas ve kömür hükmünde olan istidatlar, beraber kalacaktı. Alâ-yı illiyindeki Ebu Bekir-is Sıddık'ın ruhu, esfel-i sâfilindeki Ebu Cehil'in ruhuyla bir seviyede kalacaktı. Demek şeyatin ve şerlerin yaratılması, büyük ve küllî neticeye baktığı için, icadları şer değil, çirkin değil; belki su-i istimalâttan ve kesb denilen mübaşeret-i hususiyeden gelen şerler, çirkinlikler, kesb-i insana aittir, icad-ı İlâhîye ait değildir. M.)Bu mevzuya dair tafsilât: Risale-i Nur Külliyatından "Lem'alar" adlı eserin 13. Lem'asındadır.

ŞEYTANET Şeytanlık. Aldatıcılık. Kurnazlık, hilekârlık.

ŞEYTANÎ Şeytanla alâkalı. Şeytana yaraşır.

ŞEYTANÎ PİŞE f. Şeytanın yolu. Şeytana ait meşguliyet.

Şeytan: Sözlükte ya ŞATANE - YEŞTUNU ya da ŞATE - YEŞİTU fiilinden gelme bir isimdir. Birinci şekliyle MUHALEFET ETMEK, Uzaklaşmak, uzaklaştırmak, Hakk'tan uzak kalmak manalarına gelir. İkincisi itibariyle, ÖFKEDEN yanıp tutuşmak, hased edip KİN BESLEMEK manasına delalet eder.

Cin ve şeytanların insana vesvese verip aldatmaya çalışmaları, hayata, ruha ve topluma hareket kazandırmak içindir. Aynı zamanda iyi ve yararlı amelle, sağlam imanın ölçüsünü belirlemeye yöneliktir.Şeytanın yaratılmasındaki hikmette de bir bakıma budur. Çünkü Allah hiç bir şeyi boşuna yaratmamıştır.

Mehmet Akif Ersoy - Şeytan şiiri[]

Anadolu'da bir köy

Köyün içinde bir ev

Evin içinde bir adam

Adamın içinde bir şeytan

Kezban...Kezban

Değerlendirme[]

Anadolu'daki bir köy, köy içinde bir ev, evin iiçinde bir adam, adamın içinde şeytan...Peki kim bu adam ? İpucu Kezban Kezban da. Kim kezban'a takmıştı. Yani kim Rahman suresindeki Kezban Kezban için "Ne bu yaa Kur'an'da kezban kezban" demişti.

Safahat logo.jpg

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

[]

[]

Ico libri.png Anlamlar

[1] Şeytan

[]

[]

Ico libri.png Anlamlar

[1] (din) İnsanlara kötülük yaptırmak için çaba gösteren, bir cin topluluğuna verilen ad.

Nuvola apps bookcase.svg Köken

[1] (Arapça)

Crystal Clear app Login Manager.png Deyimler

şeytan çekici
şeytan diyor ki
şeytan kulağına kurşun
yüzünde şeytan tüyü var
[1] şeytanın ayağını kırmak, şeytanın bacağını kırmak, şeytana külahını ters giydirmek, şeytana pabucunu ters giydirmek, şeytana uymak, şeytan kulağına kurşun, yüzünde şeytan tüyü var

Balance icon.svg Eş Anlamlılar

[1] iblis, yek, albız

Crystal Clear app Community Help.png Atasözleri

Acele işe şeytan karışır
Şeytan adamı kandırır, ama suyunu ısıtıvermez

Nuvola Turkish flag.svg Türk Dilleri


 • Türkmence: [[şeýtaan#Türkmence|şeýtaan]] (tk)
 • Azerice: [[şeytan#Azerice|şeytan]] (az)
 • Şablon:Krc: [[şaytan#Şablon:Krc|şaytan]] (krc)
 • Şablon:Krc: [[cek#Şablon:Krc|cek]] (krc)

|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|}

|}

Crystal Clear app internet.png Çeviriler

 • Şablon:De: [1] Teufel (de)
 • Arapça: [1] شيطان (ar), شيطان، شرّير (ar)
 • Şablon:Bn: [1] [[শযতান#Şablon:Bn|শযতান]] (bn)
 • Şablon:Br: [1] [[diaoul#Şablon:Br|diaoul]] (br)
 • Şablon:Bg: [1] дявол (bg), сатана (bg), зъл дух (bg)
 • Şablon:Rmr: [1] [[mengue#Şablon:Rmr|mengue]] (rmr), [[bengorré#Şablon:Rmr|bengorré]] (rmr), [[begorró#Şablon:Rmr|begorró]] (rmr), [[benguí#Şablon:Rmr|benguí]] (rmr), [[dengue#Şablon:Rmr|dengue]] (rmr)
 • Şablon:Cs: [1] ďábel (cs), čert (cs), lucifer (cs), satan (cs), rohatý (cs)
 • Chinese: {{{1}}}: [1] [[魔王#Chinese: {{{1}}}|魔王]] (zh), [[撒旦#Chinese: {{{1}}}|撒旦]] (zh)
 • Şablon:Da: [1] fanden (da)
 • Farsça: [1] [[شيطان#Farsça|شيطان]] (fa)
 • Şablon:Fi: [1] paholainen (fi)
 • Şablon:Fr: [1] diable (fr)
 • Şablon:Cy: [1] [[diawl#Şablon:Cy|diawl]] (cy), [[Satan#Şablon:Cy|Satan]] (cy), [[Diafol#Şablon:Cy|Diafol]] (cy)
 • Şablon:Gl: [1] [[diaño#Şablon:Gl|diaño]] (gl), [[diabro#Şablon:Gl|diabro]] (gl), [[demo#Şablon:Gl|demo]] (gl)
 • Şablon:Gn: [1] [[aña#Şablon:Gn|aña]] (gn), [[ahẽ#Şablon:Gn|ahẽ]] (gn)
 • Şablon:Gu: [1] [[શાયતાન#Şablon:Gu|શાયતાન]] (gu)
 • Şablon:Hi: [1] [[शैतान#Şablon:Hi|शैतान]] (hi)
 • Şablon:Nl: [1] duivel (nl)
 • (İngilizce): [1] [[devil#(İngilizce)|devil]] (en), [[lucifer#(İngilizce)|lucifer]] (en), [[satan#(İngilizce)|satan]] (en)
 • Şablon:Ga: [1] [[diabhal#Şablon:Ga|diabhal]] (ga)
 • Şablon:Es: [1] diablo (es), demonio (es), mengue (es)

|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

 • (İtalyanca): [1] diavolo (it), lucifero (it), satana (it), demonio (it)
 • Şablon:Ca: [1] diable (ca), dimoni (ca)
 • Şablon:Qu: [1] [[supay#Şablon:Qu|supay]] (qu)
 • Şablon:Ko: [1] 사탄 (ko), 마왕 (ko)
 • Şablon:La: [1] diabolus (la)
 • Şablon:Lb: [1] [[Däiwel#Şablon:Lb|Däiwel]] (lb)
 • Şablon:Mas: [1] [[setan#Şablon:Mas|setan]] (mas)

: [1] ördög (hu), sátán (hu)

 • Şablon:Mg: [1] [[devoly#Şablon:Mg|devoly]] (mg)
 • Şablon:Mr: [1] [[सैतान#Şablon:Mr|सैतान]] (mr)
 • Şablon:Pa: [1] [[ਸ਼ਤਾਨ#Şablon:Pa|ਸ਼ਤਾਨ]] (pa)
 • Şablon:Pt: [1] diabo (pt)
 • Şablon:Rap: [1] [[tiaporo#Şablon:Rap|tiaporo]] (rap)
 • Şablon:Ro: [1] diavol (ro)
 • Şablon:Ru: [1] дьявол (ru), чёрт (ru), бес (ru)
 • Şablon:Sa: [1] [[ईश्वर-विरोधी देवविशेषः#Şablon:Sa|ईश्वर-विरोधी देवविशेषः]] (sa)
 • Wolofca: [1] seytaane, ibliis
 • Şablon:Xh: [1] [[uSathana#Şablon:Xh|uSathana]] (xh)
 • Şablon:Yi: [1] [[tayvl#Şablon:Yi|tayvl]] (yi), [[ruakh#Şablon:Yi|ruakh]] (yi)
 • Şablon:Elbakınız - d {{El}}


  El Masaj El masajı Ayak masajı
  Nefes darlığı ve ayak masajı Nefes darlığı ve el masajı
  Peygamberleri el mucizeleri

  : [1] δαίμονας, διάολος, σατανάς, Εωσφόρος, εξαποδώ (el)
 • Şablon:Zu: [1] [[usathane#Şablon:Zu|usathane]] (zu)

|}

|}

Gagavuzca
[]

[]

Ico libri.png Anlamlar

[1] şeytan

Nuvola apps bookcase.svg Köken

[1] Nuvola apps bookcase.svg Köken shaytan

Crystal Clear app internet.png Çeviriler

 • (İngilizce): [1] [[devil#(İngilizce)|devil]] (en)

|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|}

|}

Books-aj.svg aj ashton 01f.svg Kaynaklar

 • Şablon:Kaynak-EtymDict

en:şeytan fr:şeytan io:şeytan ku:şeytan pt:şeytan ro:şeytan

[]

[]

Ico libri.png Anlamlar

[1] taşlanmış, recmedilmiş.

Write.svg Yazılışlar

رجيم

Nuvola apps bookcase.svg Köken

[1] Nuvola apps bookcase.svg Köken