IMG 20190819 181325.jpg

D .Kayyum. Kayyûm. KAYYUM. KAYYIM.Kayyum/Etimoloji Kayyum/Eleştiriler. Kayyum mu? Kayyım mı? Hangisi doğru? . Kayyumluk. KAYYIMLIĞIN NEVİLERİ. Kayyime. Kayyime'nin dini. Kaim-i makam. Kaim. Kame. Kamet. İkame. Kıymet. KaimunKAYYIM : (Alm. Pfleger - Fr. curateur - ing. Trustee) Bir malın idaresi veya muayyen bir iş için tayin olunan kimse, Kayyım kanunda yazılı hallerde, alâkadarların müracaatı üzerine veya doğrudan doğruya sulh mahkemesi tarafından tayin olunur. Sulh mahkemesince doğrudan doğruya tayin edilen kayyım'a kanuni kayyım, alâkadarın talebi ile tayin olunan kayyıma ihtiyari kayyım denir. (M.K. 353, 376, 401, 403, 421, 422). KAYYIMLIĞIN NEVİLERİ : 1) Kanuni kayyım: İş ve mal sahibinin rızasına bakılmaksızın kanunen kayyım tayini gereken hallerde tayin edilen kayyım. 2) İhtiyari kayyım : kendisinde ihtiyari hacir sebepleri bulunan reşit kimseye talebi üzerine tayin olunan kayyım.

D. Kayyım. قيم. Kayyum. قيوم KAYYIM. KAYYIMLIĞIN NEVİLERİ. İhtiyari kayyım. Kanuni kayyım. Kayyime'nin dini. Kayyım birimi. İstanbul Defterdarlığı Kayyım Bürosu Başkanlığı Kayyım tayin davası. Medeni Kanun. 3561 Sayılı Mal Memurlarının Kayyım Tayin Edilmesine Dair Yönetmelik 3561 Sayılı Mal Memurlarının Kayyım Tayin Edilmesi Hakkında Kanun 2015/7825 Mal Memurlarının Kayyımlığı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

D Şirket 10.Kitap. BOOK X Kitab-ı Şirket . Kitab-ül Şirket. Kitab-ı Şirket/Düz metin. Şirket. Company. Şirket nasıl kurulur?. Şirketlerde kayyum. Adım adım şirket kurulumu, 2019 rehberi. Esnaf odasında şirket kurumunda istenen belgeler .Şahıs şirketi kurmak ve sonrası işlemler. @AhmetUsta

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.