Şablon:Tapubakınız - d. Tapu. Tabu. Tapu terimleri. Tapu terimleri sözlüğü. Osmanlı tapu terimleri sözlüğü parselasyon planı, arazi düzenlemesi trampa, kamulaştırma, ihdas, alan düzeltme, cins değişikliği, taksim, terk YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ EDİNİMLERİ. Şirketlerin ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik. 2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERİN VE İŞTİRAKLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ HAK EDİNİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. 2644 sayılı Tapu Kanunu. Sicil . Kadostro. Tapu (Polynesian culture) Tabu or Kapu Tapu Müdürlüğü . Kadastro Müdürlüğü. Tapu Sicil Müdürlüğü. Yenişehir Tapu Sicil Müdürlüğü. Tapu işlemleri. Devir . Satış. Tescil . Cins değişikliği. Kat mülkiyeti . Kat irtifakı . Devre mülk. Kat irtifakı ile Kat mülkiyeti arasındaki fark . Tapu intikal işlemleri. Tapu ve veraset. Tapuda kanununda miras devrimi. Tapu Harçları. Tapu Harç Oranları. Tapuda döner sermaye işlemleri. Tapu'da vasi ve vasilik işlemleri. Tapuda vasilik. Tasarruf yetkisin belirlenmesi 65 yaş üzerinin tapuda işlem yapması Tapu resimleri. Güncel Haberler. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü [1]. TKGM - E-Devlet [2] [[3]]. Tapu Sicil Müdürlükleri http://www.tapu-kadastro.net/‎ Tapu ve Kadastro Bursa IV. Bölge Müdürlüğü http://www.bursatkbm.gov.tr/‎


Tapu may refer to: *Tapu (Polynesian culture), a concept of sacredness from which the word taboo is derived *Tapu (Ottoman history), a form of land tenure in the Ottoman Empire *Tapu, New Zealand, a settlement on the Coromandel Peninsula, New Zealand *Ko Tapu or James Bond Island, an island in the Phang Nga Bay, Thailand *Tapu, a village in Micăsasa Commune, Sibiu County, Romania
Tapu mevzuatı Tapu Tescil Tüzüğü 2644 sayılı Tapu Kanunu
Şablon:Tapu

Tapu merzifon ev.jpg

YABANCI SERMAYELĐ SĐRKETLERĐN TASINMAZ EDĐNĐMĐNE ĐLĐSKĐN YÖNETMELĐK BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları veya istirak ettikleri tüzel kisiliğe sahip sirketlerin tasınmaz ve sınırlı ayni hak edinimine ve kullanımına iliskin usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 36 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıstır. Tanımlar MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Askerî yasak bölge ve askerî güvenlik bölgesi: 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında yer alan kara askerî yasak bölgesini ve askerî güvenlik bölgesini, b) Kanun: 2644 sayılı Tapu Kanununu, c) Komisyon: Valilik bünyesinde olusturulan Komisyonu, ç) Özel güvenlik bölgesi: 2565 sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında yer alan özel güvenlik bölgesini, d) Sınırlı ayni hak: Tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar dısındaki sınırlı ayni hakları, e) Stratejik Bölge: 2565 sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 28 inci maddesi çerçevesinde belirlenen bölgeyi, f) Sirket: Yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları veya istirak ettikleri tüzel kisiliğe sahip sirketleri, g) Tasınmaz mülkiyeti: Arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ile kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümlerin mülkiyetini ifade eder. ĐKĐNCĐ BÖLÜM Basvuru, Basvuruların Değerlendirilmesi, Tasınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni Hak Edinimi, Kullanım ve Tasfiye Sirketlerin tasınmaz mülkiyeti ve/veya sınırlı ayni hak edinimi basvuruları için gerekli belgeler MADDE 4 – (1) Türkiye’de tasınmaz mülkiyeti ve/veya sınırlı ayni hak edinmek isteyen sirketler, asağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte tasınmazın bulunduğu yerdeki Valilik Đl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne basvururlar: a) Talebin amacını ve tasınmaza iliskin bilgileri içeren basvuru dilekçesi, b) Sirketin tasınmaz tasarrufuna izinli olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi, c) Sirketin bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası, ç) Sirketin ana sözlesmesinde belirtilen faaliyet konusunu, ortaklarının isimlerini veya unvanlarını, tabiiyetlerini ve ortaklık oranlarını içeren sirket merkezinin kayıtlı bulunduğu ticaret sicil müdürlüğünden son bir ay içinde alınan mevcut durumu gösteren belge, d) Yabancı gerçek kisi ortakların kimlik belgelerinin noter tasdikli suretleri, ortağın yabancı tüzel kisi olması halinde ise, sirketin ilgili Türk Konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözlesmesi hükümlerine göre tasdik edilmis Faaliyet Belgesi, e) Sirketin yöneticilerinin isimleri, kimlik belgeleri ve adresleri, f) Varsa son üç yıla kadar sirket bilançosu. (2) Basvuru talebinin sadece sınırlı ayni hak edinimine iliskin olması durumunda birinci fıkranın (d), (e) ve (f) bentlerinde yazılı belgeler istenmez. Tasınmaz edinimi basvurularının değerlendirilmesi MADDE 5 – (1) Valilik, tasınmaz edinimi basvurusunun yapılmasını müteakip, mülkiyet edinimi talebinin sirketin ana sözlesmesinde belirtilen faaliyet konusu çerçevesinde olup olmadığını sanayi ve ticaret il müdürlüğünden yedi gün içinde; tasınmazın askerî yasak bölge, askerî güvenlik bölgesi veya stratejik bölgede kalıp kalmadığını, bu bölgelerde kalması halinde tasınmaz mülkiyeti ediniminin uygun olup olmadığını Genelkurmay Baskanlığı veya yetkilendireceği komutanlıklardan otuz gün içinde; tasınmazın özel güvenlik bölgesinde kalıp kalmadığını ise, Emniyet Genel Müdürlüğünden yirmi gün içinde bildirmesini yazılı olarak talep eder. Tasınmazın özel güvenlik bölgesi içinde kalması halinde tasınmaz mülkiyeti edinimi talebi Komisyon tarafından değerlendirilir. (2) Birinci fıkrada yazılı süreler, yazının görüs talep edilen kurumlara intikal tarihinden itibaren baslar. Askerî yasak bölge, askerî güvenlik bölgesi, stratejik bölge ve özel güvenlik bölgesi dısında kalan alanlarda tasınmaz mülkiyeti edinimi MADDE 6 – (1) Edinilmek istenen tasınmazın askerî yasak bölge, askerî güvenlik bölgesi, stratejik bölge veya özel güvenlik bölgesi dısında kaldığının ilgili birimlerden gelen cevaplar doğrultusunda tespit edilmesi halinde, bu bölgelerdeki tasınmaz mülkiyeti edinimi talebi, sirketin ana sözlesmesinde belirtilen faaliyet konusuna iliskin olarak sanayi ve ticaret il müdürlüğünün görüsü çerçevesinde Valilik tarafından sonuçlandırılır. (2) Değerlendirmenin olumlu olması halinde sonuç, sirkete ve ilgili tapu sicil müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. (3) Değerlendirmenin olumsuz olması halinde ise sonuç, sirkete yazılı olarak bildirilir. Askerî yasak bölgede, askerî güvenlik bölgesinde ve stratejik bölgede tasınmaz mülkiyeti edinimi MADDE 7 – (1) Tasınmazın askerî yasak bölge, askerî güvenlik bölgesi veya stratejik bölge içinde kalması halinde, Genelkurmay Baskanlığı veya yetkilendireceği komutanlıklar, tasınmaz mülkiyeti edinimine iliskin talebi ülke güvenliği yönünden değerlendirerek sonucu valiliğe bildirir. Değerlendirmenin olumlu olması halinde Valilik, sanayi ve ticaret il müdürlüğünün sirketin tasınmaz edinimi talebinin ana sözlesmesinde belirtilen faaliyet konusuna uygunluğuna iliskin görüsü çerçevesinde talebi sonuçlandırır. (2) Genelkurmay Baskanlığı veya yetkilendireceği komutanlıklar, bu değerlendirme kapsamında ilgili kurum ve kuruluslardan ve/veya sirketten, tasınmaz edinimine iliskin ihtiyaç duyulacak ek bilgi ve belge talep edebilir. (3) Valilik, değerlendirmesinin olumlu olması halinde sonucu, sirkete ve ilgili tapu sicil müdürlüğüne; olumsuz olması halinde ise sirkete, yazılı olarak bildirir. Özel güvenlik bölgesinde tasınmaz mülkiyeti edinimi MADDE 8 – (1) Tasınmazın özel güvenlik bölgesi içinde kalması halinde Komisyon, tasınmaz edinimi talebini, ülke güvenliği ve sirketin ana sözlesmesinde belirtilen faaliyet konusu çerçevesinde, ilgili kurum ve kurulusların yazılı görüslerini değerlendirerek karara bağlar. Tasınmaz ediniminin sirketin ana sözlesmesinde belirtilen faaliyet konusu çerçevesinde gerçeklesip gerçeklesmediği konusunda sanayi ve ticaret il müdürlüğünün bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan değerlendirmesi esas alınır. Sınırlı ayni hak edinimi basvurularının değerlendirmesi MADDE 9 – (1) Valilik, sınırlı ayni hak edinimi basvurusunun yapılmasını müteakip, talebin sirketin ana sözlesmesinde belirtilen faaliyet konusu çerçevesinde olup olmadığının yedi gün içerisinde bildirilmesini sanayi ve ticaret il müdürlüğünden yazılı olarak talep eder. (2) Birinci fıkrada yazılı süre, yazının sanayi ve ticaret il müdürlüğüne intikal tarihinden itibaren baslar. (3) Valilik, sınırlı ayni hak edinimi basvurusunu, sanayi ve ticaret il müdürlüğünün görüsü çerçevesinde sonuçlandırır. (4) Değerlendirmenin olumlu olması halinde sonuç, sirkete ve ilgili tapu sicil müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. (5) Değerlendirmenin olumsuz olması halinde ise sonuç, sirkete yazılı olarak bildirilir. Komisyonun çalısma usul ve esasları MADDE 10 – (1) Komisyon, valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının baskanlığında faaliyet gösterir. (2) Komisyon ilgili kadastro müdürlüğünün, defterdarlığın, sanayi ve ticaret il müdürlüğünün, il emniyet müdürlüğünün, garnizon komutanlığının yetkili temsilcilerinden olusur. Komisyon baskanı, gerekli gördüğü diğer birim yetkililerini Komisyon toplantılarına çağırabilir. (3) Komisyonun sekreterya hizmetleri, Valilik Đl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından yürütülür. (4) Komisyon, tasınmaz edinimi talebi olması halinde, ayda en az iki defa toplanır. (5) Komisyon, çalısmalarında, ilgili kurum ve kuruluslardan ve/veya sirketten, tasınmaz edinimine iliskin ihtiyaç duyulacak ek bilgi ve belge talep edebilir. (6) Tasınmaz edinimine, Komisyon daimi üyelerinin oybirliğiyle izin verilir. (7) Komisyon kararları, karar defterine islenir ve Komisyon üyelerince imzalanarak Valiliğe bildirilir. (8) Valilik, tasınmaz edinimine izin verilmesi halinde sonucu sirkete ve ilgili tapu sicil müdürlüğüne; izin verilmemesi halinde ise sirkete, yazılı olarak bildirir. Yerli sermayeli sirketlerin yabancı sermayeli hale gelmesi MADDE 11 – (1) Yabancı sermayeli hale geldiği Hazine Müstesarlığına bildirilen sirketlere iliskin bilgileri Hazine Müstesarlığı, aylık olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne gönderir. (2) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bu sirketlerin sahip oldukları tasınmazlara iliskin bilgileri valiliklere bildirir. (3) Valilik, tasınmaz mülkiyeti edinim durumunun, sirketin ana sözlesmesinde belirtilen faaliyet konusu çerçevesinde olup olmadığını sanayi ve ticaret il müdürlüğünden yedi gün içinde; tasınmazın askerî yasak bölge, askerî güvenlik bölgesi veya stratejik bölgede kalıp kalmadığını, bu bölgelerde kalması halinde tasınmaz mülkiyeti ediniminin uygun olup olmadığını Genelkurmay Baskanlığı veya yetkilendireceği komutanlıklardan otuz gün içinde; tasınmazın özel güvenlik bölgesinde kalıp kalmadığını ise, Emniyet Genel Müdürlüğünden yirmi gün içinde bildirmesini yazılı olarak talep eder. Tasınmazın özel güvenlik bölgesi içinde kalması halinde tasınmaz mülkiyeti edinimi talebi Komisyon tarafından değerlendirilir. (4) Đlgili birimler talebi, bu Yönetmeliğin 6, 7, 8 ve 10 uncu maddeleri çerçevesinde sonuçlandırır. (5) Genelkurmay Baskanlığı veya yetkilendireceği komutanlıklar, Komisyon ile sanayi ve ticaret il müdürlüğü tarafından yapılacak değerlendirmenin olumsuz olması halinde söz konusu birimler, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin uygulanmasını teminen valiliğe bildirimde bulunur. Sirketlerin ortaklık yapısının değismesi MADDE 12 – (1) Mevcut yabancı sermayeli sirkete yeni yabancı ortak istirakinin gerçeklestiği Hazine Müstesarlığına bildirilen sirketlere iliskin bilgileri aylık olarak, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne gönderir. (2) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bu sirketlerin sahip oldukları tasınmazlara iliskin bilgileri valiliklere bildirir. (3) Valilik, tasınmazın askerî yasak bölge, askerî güvenlik bölgesi veya stratejik bölgede kalıp kalmadığını, bu bölgelerde kalması halinde tasınmaz mülkiyeti edinim durumunun uygun olup olmadığını Genelkurmay Baskanlığı veya yetkilendireceği komutanlıklardan otuz gün içinde; tasınmazın özel güvenlik bölgesinde kalıp kalmadığını ise, Emniyet Genel Müdürlüğünden yirmi gün içinde yazılı olarak bildirilmesini talep eder. Tasınmazın özel güvenlik bölgesi içinde kalması halinde tasınmaz mülkiyeti edinim talebi Komisyon tarafından değerlendirilir. (4) Đlgili birimler talebi, bu Yönetmeliğin 7, 8 ve 10 uncu maddeleri çerçevesinde sonuçlandırır. (5) Genelkurmay Baskanlığı veya yetkilendireceği komutanlıklar ve Komisyon tarafından yapılacak değerlendirmenin olumsuz olması halinde söz konusu birimler, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin uygulanmasını teminen valiliğe bildirimde bulunur. Edinilen tasınmazların kullanımı MADDE 13 – (1) Edinilen tasınmazların ve/veya sınırlı ayni hakların, sirketin ana sözlesmesinde belirtilen faaliyet konuları çerçevesinde kullanılıp kullanılmadığı, Komisyon tarafından değerlendirilir. Değerlendirme süreci, resen ya da kisi veya kurulusların yazılı basvuruları üzerine baslatılabilir. (2) Bu değerlendirme kapsamında Komisyon, sirketin ana sözlesmede belirtilen konularda faal durumda olup olmadığını değerlendirir ve ilgili kurum ve kuruluslardan tasınmaz edinimine iliskin ihtiyaç duyulacak bilgi ve belge isteyebilir. (3) Sirketin ana sözlesmesinde belirtilen faaliyet konularına aykırı kullanıldığı değerlendirilen tasınmazlara ve/veya sınırlı ayni haklara iliskin olarak öncelikle dosya üzerinde inceleme baslatılır. Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda gerekli görülmesi halinde yerinde inceleme de yapılabilir. (4) Yapılan inceleme sonucunda tasınmazın ve/veya sınırlı ayni hakkın, sirketin ana sözlesmesinde belirtilen faaliyet konularına aykırı kullanıldığının tespit edilmesi halinde, bu durum yazılı olarak sirkete ve varsa ihbarda bulunan kisiye veya kurulusa bildirilir. Sirketin on gün içinde bildirime yazılı bir cevap vermesi zorunludur. Aksi takdirde sirket, bildirimin içeriğini kabul etmis sayılır. Komisyon gerekli görürse, sirket yetkililerini görüsmeye çağırır. (5) Komisyon tarafından, ana sözlesmede belirtilen faaliyet konusuna aykırı kullanımın tespiti halinde kullanımın ana sözlesmede belirtilen faaliyet konusuna uygun hale getirilmesi için sirkete süre tanınabilir. (6) Đnceleme sonuçları valilik tarafından sirkete yazılı olarak bildirilir. (7) Yapılacak değerlendirmenin olumsuz olması halinde Komisyon, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin uygulanmasını teminen valiliğe bildirimde bulunur. Tasınmazın tasfiyesi MADDE 14 – (1) Tasınmazların ve/veya sınırlı ayni hakların, Kanun hükümlerine aykırı biçimde edinildiğinin veya kullanıldığının tespit edilmesi halinde, edinilen tasınmazların ve/veya sınırlı ayni hakların tasfiye islemlerine baslanılması hususu, sirketin aykırı edinim veya kullanımının tespiti ve değerlendirmesine iliskin belgeler ile malik ve hak lehtarı sirketin unvanı ve tebligata esas adresini gösteren belgeler ve ilgili tasınmazlar ile sınırlı ayni hakların tapu kayıt bilgilerini gösteren belgelerin onaylı örnekleri eklenerek, Valilik tarafından Maliye Bakanlığına bildirilir. (2) Maliye Bakanlığı, tasınmaz maliki veya sınırlı ayni hak lehdarı sirkete, tasınmazın veya sınırlı ayni hakkın altı ay içinde tasfiye edilmesini yazılı olarak bildirir. Bu süre, haklı sebeplerin varlığı halinde, bir defaya mahsus olmak üzere altı aya kadar uzatılabilir. Sirketin, tasınmazı veya sınırlı ayni hakkı, Maliye Bakanlığınca verilen süre içinde tasfiye etmemesi halinde bunlar, Maliye Bakanlığı tarafından genel hükümlere göre tasfiye edilir ve tasfiye harcamaları düsüldükten sonra bedeli hak sahibi adına açılacak bir banka hesabına yatırılır. Đslemlerin sonucu hak sahibi ile ilgili valiliğe yazılı olarak bildirilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler Yürürlük MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Bayındırlık ve Đskan Bakanı yürütür

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.