Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.732
pages

Sure adını, 224. ayetinde geçen ve "şairler" anlamına gelen "Şuarâ" kelimesinden almıştır. Müşrikler, Kur'an'ın bir şair tarafından meydana getirilmiş olduğunu iddia ediyorlardı. Bu surede, Hz. Peygamber'in öğretisi ile daha önceki peygamberlerin öğretilerinin özde birleştiği ve Kur'an'ın bir şair eseri olmadığı ispat edilerek, bu iddia çürütülmekte ve reddedilmektedir. Sure 227 ayettir. Mekke'de, Vâkı'a suresinden sonra inmiştir. 224, 225, 226, 227. ayetler (dört âyet), Medine'de inmiştir. Mushaftaki resmi sırası itibarıyla 26., iniş sırasına göre ise 47. suredir. 


Surenin temel konuları


Allah'ın varlığı, birliği ve kudreti,  Peygamberlikle ilgili konular,  Kur'an'ın ilahî kelam oluşu,  İnkarcıların peygamberlere karşı tutumları,  Kıyamet ve yeniden dirilme,  İnkarcıların ve inananların ahiret hayatındaki durumları,  Hakkı yalanlayanlara ders olması için bazı peygamberlerin kavimleriyle olan ilişkileri: Hz. Musa'nın kıssası; Firavun ve kendi kavmiyle Allah'ın birliği hakkındaki tartışmaları.  Hz. İbrahim'in (a.s.) babası ve putperest kavmiyle olan mücadelesi; Hz. İbrahim'in (a.s.) putlara tapmayı reddetmesi ve Allah'ın birliğini ispat etmesi.  Hz. Nuh, Hud, Salih, Lût, Şuayb peygamberlerin inkarcı ve ahlaksız kavimleriyle mücadeleleri. 


Surenin temel mesajları


İnkarcıların olumsuz tutumları sebebiyle üzüntüye ve yılgınlığa düşmemek gerekir. Çünkü hidayet Allah'tandır.

İnsanın çevresini gözlemlemesi, hatta sadece bitkilere bakıp bunlar üzerinde düşünmesi bile onu Yaratıcı Allah'ın varlığına götürür. 


Kafirler ne kadar inkar etseler de, alay ettikleri şey başlarına gelecektir. 


Allah, müminlere her zaman yardım eder; düşmanlarına karşı onları üstün kılar. Bunun en açık örneği, Hz. Musa'nın güçlü ordulara sahip Firavun'a üstün gelmesidir. 


Dini güzel ve etkili bir üslupla tebliğ etmek gerekir. 


Hakkı savunanların karşısında batıl tutunamaz. 


Allah yolunda hiçbir fedakarlıktan kaçınılmamalı, baskılara boyun eğilmemeli ve Allah'a güvenilmelidir. 


Sadece Allah'a dua edilmeli ve hiçbir şey aracı yapılmamalıdır. 


Bilgisizce, eskilerin batıl gelenek ve göreneklerini sürdürmek yanlıştır. 


Peygamberlerin duaları, özellikle Hz. İbrahim'in duası örnek alınmalıdır. Allah'tan mal-mülk değil, ilim ve hikmet vermesi, salihler arasına katması, hayırla anılmayı nasip etmesi, cennetine koyması istenmeli ve yakınların da affı için dua edilmelidir. 


Son pişmanlık fayda vermez. Bu dünyada ahiret için gerekli hazırlık yapılmalıdır. Çünkü tekrar geriye dönüş mümkün değildir. 


Homoseksüellik, felakete götüren cinsel bir sapkınlıktır. Lut kavmi bu yüzden helâk olmuştur. 


Ölçü ve tartıda hile yapılmamalı, kıskançlıktan ve bozgunculuktan uzak durulmalıdır. Bu kötü hasletler toplumun yok olmasına sebep olur. Nitekim Eyke halkı bu yüzden helak olmuştur. 


Kur'an-ı Kerim, Yüce Allah tarafından Cebrail aracılığı ile Peygamberimize Arapça olarak indirilmiştir. Ondaki gerçekler, önceki ilahi kitaplarda da mevcuttur. 


Allah, her topluma bir elçi göndermiştir. 


İnsan, yakın çevresinden başlayarak irşat görevini yerine getirmelidir. Haksızlık ve kötülük karşısında sessiz kalınmamadır. 


Şeytan, sadece günahkar yalancılara telkinde bulunup onları tesir altında bırakır. Müminlere zarar veremez. 

Advertisement