FANDOM


Furkan Şuara Neml
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İsveççe [1]
İngilizce Meali (M. Pickthall)
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
I Guds, Den Nåderıkes, Den Barmhärtıges Namn
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Ta, Sin, Mim.
Ta seen meem.
Ta. Sin. Mim.
Bunlar sana o mübin kitabın âyetleri
DETTA ÄR budskap ur Skriften, som är klar i sig själv och som klart framställer sanningen.
These are revelations of the Scripture that maketh plain.
Sen âdetâ kendine kıyacaksın mü'min olmıyacaklar diye
Grämer du dig över att de [som du förmanar och varnar] inte vill tro?
It may be that thou tormentest thyself (O Muhammad) because they believe not.
Dilersek üzerlerine Semadan bir âyet indiriveririz de ona boyunları eğile kalır
Om Vi ville hade Vi kunnat ge dem ett tecken från himlen, så att de hade böjt sina nackar inför det i ödmjuk underkastelse.
If We will, We can send down on them from the sky a portent so that their necks would remain bowed before it.
Bununla beraber Rahmandan kendilerine yeni bir zikir gelmiyor ki ondan yüz çevirmiş olmasınlar
Men så snart en ny påminnelse når dem från den Nåderike, vänder de sig bort.
Never cometh there unto them a fresh reminder from the Beneficent One, but they turn away from it.
Evet tekzib etmekteler, fakat onlara o istihza ettikleri şeyin müdhiş haberleri gelecek
Nu har de påstått [att även detta budskap] är en lögn. Men [tids nog] skall de få veta vad det var som de förnekade och brukade skämta om.
Now they have denied (the Truth); but there will come unto them tidings of that whereat they used to scoff.
Arza bir bakmadılar da mı? biz onda her hoş çiftten ne kadar bitirmişiz.
Har de inte sett hur Vi har låtit jorden bära många nyttiga växter av alla slag
Have they not seen the earth, how much of every fruitful kind We make to grow therein?
Şübhesiz ki bunda mutlak bir âyet var, hemde ekserîsi mü'min olmadı
I detta ligger helt visst ett budskap [till människorna] men de vill inte tro, de flesta av dem.
Lo! herein is indeed a portent; yet most of them are not believers.
Ve şübhesiz ki rabbın o öyle azîz, öyle rahîm
Din Herre är den Allsmäktige, den Barmhärtige.
And lo! thy Lord! He is indeed the Mighty, the Merciful.
Bir vakıt da rabbın, Musaya nidâ buyurdu: git o zalim kavme dedi
[MINNS] hur din Herre kallade Moses till Sig [och sade]: "Gå till det orättfärdiga folket,
And when thy Lord called Moses, saying: Go unto the wrongdoing folk,
Fir'avn kavmine, daha sakınmıyacaklar mı?
Faraos folk; finns det inte någon bland dem som fruktar [Gud]?"
The folk of Pharaoh. Will they not ward off (evil)?
Yarab! dedi: doğrusu ben korkarım ki beni tekzib ederler
[Moses] svarade: "Herre! Jag är rädd att de kommer att kalla mig lögnare,
He said: My Lord! Lo! I fear that they will deny me,
ve Göğsüm daralır, dilim açılmaz, onun için Harûna da risalet ver
så att jag kommer ur fattningen och att min tunghäfta [förvärras]. Sänd därför bud efter Aron!
And I shall be embarrassed, and my tongue will not speak plainly, therefor send for Aaron (to help me).
Hem onlara üzerinde bir günah var, ondan dolayı korkarım ki hemen beni öldürürler
De kan också ställa mig till svars för ett brott [som jag har begått] och jag är rädd att de kanske kommer att döda mig."
And they have a crime against me, so I fear that they will kill me.
Hayır, buyurdu: haydi ikiniz bir, âyetlerimizle gidin, her halde biz sizinle beraberiz, dinliyoruzdur
[Gud] svarade: "Du har ingenting att frukta! Bege er nu i väg med Våra tecken, [du och din broder]; Vi skall vara med er och lyssna [till allt].
He said: Nay, verily. So go ye twain with Our tokens. Lo! We shall be with you, Hearing.
Haydin Fir'avne varın da deyin: inan biz, rabbülaleminin resulüyüz
Och gå till Farao och säg: 'Världarnas Herre har sänt oss [med begäran]
And come together unto Pharaoh and say: Lo! we bear a message of the Lord of the Worlds,
Beni İsraili bizimle beraber salıver
att du låter Israels barn lämna landet med oss.'”
(Saying): Let the Children of Israel go with Us.
Â, dedi: seni çocukken bizde büyütmedik mi? hem bizde ömründen senelerce kaldın
[När Moses hade framfört sitt budskap] sade [Farao]: "Fostrade vi dig inte när du var barn [och du växte upp] hos oss? Och bodde du inte mitt ibland oss [många] år av ditt liv
(Pharaoh) said (unto Moses): Did we not rear thee among us as a child? And thou didst dwell many years of thy life among us,
Hem de o yaptığın fi'li yaptın, o halde sen o nankör kâfirlerdensin
Och ändå begick du den handling som du begick och visade därmed [din] otacksamhet."
And thou didst that thy deed which thou didst, and thou wast one of the ingrates,
O vakıt, dedi: o fi'li yaptım şaşkınlardandım
[Moses] svarade: "Jag gjorde detta vid en tid då jag hade hamnat på orätta vägar
He said: I did it then, when I was of those who are astray.
Onun üzerine vaktâki sizden korktum, içinizden kaçtım, derken rabbım bana huküm ihsan buyurdu ve beni mürselinden kıldı
och jag flydde från er därför att jag fruktade [för mitt liv]. Men min Herre har skänkt mig omdöme [och visdom] och har utsett mig till en av [Sina] budbärare.
Then I fled from you when I feared you, and my Lord vouchsafed me a command and appointed me (of the number) of those sent (by Him).
O başıma kakdığın bir ni'met de Beni İsraili kul, köle edinmiş olmandır.
Och din godhet mot mig - består den i att du har gjort israeliterna till dina slavar?"
And this is the past favour wherewith thou reproachest me: that thou hast enslaved the Children of Israel.
Fir'avn, rabbülâlemin de nedir? dedi
Farao sade: "Vad är det [du säger]? Världarnas Herre?"
Pharaoh said: And what is the Lord of the Worlds?
Göklerin ve Yerin ve bütün aralarındakilerin rabbı, eğer ehli yakîn iseniz dedi
[Moses] svarade: "[Gud är] Herre över himlarna och jorden och allt som finns däremellan; [det skulle ni inse] om ni har viljan att bli övertygade."
(Moses) said: Lord of the heavens and the earth and all that is between them, if ye had but sure belief.
Etrafındakilere dinlemezmisiniz? dedi
[Farao] sade till de kringstående: "Har ni hört [på maken]?"
(Pharaoh) said unto those around him: Hear ye not?
Rabbınızın ve evvelki atalarınızın rabbı dedi
[Moses] sade: "[Han är] er Herre och [alla] era förfäders Herre."
He said: Your Lord and the Lord of your fathers.
Her halde size gönderilmiş olan resulünüz mutlak mecnun dedi
[Farao] sade: "Denne [föregivne] profet, som [påstår att han] är utsänd till oss, måste vara besatt!"
(Pharaoh) said: Lo! your messenger who hath been sent unto you is indeed a madman!
Meşrık ve Mağrıbın ve bütün aralarındakilerin rabbı, eğer siz âkıl iseniz dedi
[Moses] fortsatte: "[Han är] Herre över öst och över väst och allt som finns däremellan - [det skulle ni inse] om ni använde ert förstånd!"
He said: Lord of the East and the West and all that is between them, if ye did but understand.
Yemin ederim ki dedi: eğer benden başka bir ilâh tutarsan seni mutlak ve muhakkak zindandakilerden ederim
[Farao] sade: "Om du sätter upp någon annan än mig som gud, skall jag minsann låta kasta dig i fängelse!"
(Pharaoh) said: If thou choosest a god other than me, I assuredly shall place thee among the prisoners.
Ya, dedi: sana ap açık isbat edecek bir şey getirdimse demi?
[Moses] svarade: "Även om jag ger dig ett klart [bevis]?"
He said: Even though I show thee something plain?
Haydi, dedi: getir onu bakayım sadıklardan isen
[Farao] sade: "Kom då fram med det, om du talar sanning!"
(Pharaoh) said: Produce it then, if thou art of the truthful!
Bunun üzerine Asasını bırakıverdi, ap açık bir ejderha kesiliverdi
Då kastade [Moses] sin stav, och det var tydligt [för alla att] den var en orm;
Then he Sung down his staff and it became a serpent manifest,
Bir de elini çekti çıkardı, o da bakanlara bem beyaz oluverdi
och han drog fram sin hand och [alla kringstående] såg att den var [skinande] vit.
And he drew forth his hand and lo! it was white to the beholders.
Etrafındaki cem'ıyyete bu, dedi: her halde bilgiç bir sihirbaz
[Farao] sade till stormännen som omgav honom: "Denne är helt säkert en mästare i trolldom,
(Pharaoh) said unto the chiefs about him: Lo, this is verily a knowing wizard,
Sihrile sizi yerinizden çıkarmak istiyor, binaenaleyh ne emredersiniz?
som vill driva bort oss från vårt land med hjälp av sin trolldom. Vad råder ni mig till?"
Who would drive you out of your land by his magic. Now what counsel ye?
Bunu ve kardeşini dediler; eğle, şehirlere de derleyiciler yolla
De svarade: "Låt honom och hans broder vänta medan du sänder bud till städerna
They said: Put him off, (him) and his brother, and send them into the cities summoners
Bütün bilgiç sihirbazları getirsinler
att alla skickliga trollkarlar skall inställa sig hos dig."
Who shall bring unto thee every knowing wizard.
Bu suretle ma'lûm bir gün miykat ta'yin olunarak sihirbazlar cemolundu
Och så församlades trollkarlarna vid den tid och på den dag som getts till känna
So the wizards were gathered together at a set time on a day appointed.
Ve halka siz toplu musunuz denildi
och människorna tillfrågades om alla hade infunnit sig.
And it was said unto the people: Are ye (also) gathering?
Sanırız bizler sihirbazlara tabi' olacağız şayed onlar olursa galibler
[Och någon sade:] "Kanske får vi gå med [i processionen] bakom trollkarlarna, om de segrar."
(They said): Aye, so that we may follow the wizards if they are the winners.
Derken vaktâ ki sihirbazlar geldiler Firavne elbette: biz galip gelirsek bize mutlak ecir var ya? dediler
Då trollkarlarna kom, sade de till Farao: "Vi väntar oss minsann en frikostig belöning om det är vi som tar hem segern."
And when the wizards came they said unto Pharaoh: Will there surely be a reward for us if we are the winners?
Evet, dedi: hem siz o vakıt muhakkak mukarrebîndensiniz
[Farao] svarade: "Visst! Och ni skall höra till dem som står mig nära."
He said: Aye, and ye will then surely be of those brought near (to me).
Mûsâ onlara atın dedi: siz ne atacaksanız
Moses sade till dem: "Kasta nu vad det är ni vill kasta!"
Moses said unto them: Throw what ye are going to throw!
Hemen iplerini ve sopalarını ortaya attılar ve Firavnin ızzeti hakkı için elbette biz galibiz, şüphesiz, dediler
Och de kastade sina rep och sina stavar och sade: "Så sant som all makt ligger hos Farao är det vi som har segrat!"
Then they threw down their cords and their staves and said: By Pharaoh's might, lo! we verily are the winners.
Mûsâ da Asasını koyuverdi, bir de baktılar ki o, her ne dolap çeviriyorlarsa yutuyor
Då kastade Moses sin stav och den slukade synvillorna som de hade framkallat.
Then Moses threw his staff and lo! it swallowed that which they did falsely show.
Derhal sihirbazlar secdeye kapandılar
Och trollkarlarna kastade sig ned på sina ansikten
And the wizards were flung prostrate,
«iyman ettik rabbül'âlemîne
och utropade: "Vi tror nu på världarnas Herre,
Crying: We believe in the Lord of the Worlds,
Musâ ve Hârunun rabbına» dediler
Moses och Arons Herre!"
The Lord of Moses and Aaron.
[[قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ]]
Ona, dedi: ben size izin vermeden iyman ettiniz, anlaşıldı ki o size sihri ta'lim eden büyüğünüzmüş, o halde mutlak yakında bileceksiniz, çaresiz ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazına kestireceğim, hem muhakkak hepinizi çarmıha gerdireceğim»
[Farao] sade: "Tror ni på honom innan jag har gett er tillåtelse? Han måste vara den mästare som har undervisat er i trolldom! Men ni skall få pröva på [min vrede]! Jag svär att jag skall hugga av er motsatt hand och fot till sista man; ja, jag skall korsfästa er utan förskoning!"
(Pharaoh) said, Ye put your faith in him before I give you leave. Lo! he doubtless is your chief who taught you magic! But verily ye shall come to know. Verily I will cut off your hands and your feet alternately, and verily I will crucify you everyone.
Dediler: zararı yok, her halde biz rabbımıza döneceğiz
De svarade: "[Det är för oss] ett mindre ont, eftersom vi återvänder till vår Herre.
They said: It is no hurt, for lo! unto our Lord we shall return.
Her halde biz mü'minlerin evveli olduğumuzdan dolayı rabbımızın bize mağfiret buyuracağını ümid ederiz.
Vi hoppas få Hans förlåtelse för våra synder, då vi är de första som antar tron."
Lo! we ardently hope that our Lord will forgive us our sins because we are the first of the believers.
Hem Musâya şu vahyi yerdik: kullarımı gece yürüt çünkü ta'kıb edileceksiniz
[EFTER EN tid] gav Vi Moses genom ingivelse denna befallning: "Tåga bort med Mina tjänare under natten, ni kommer nämligen att förföljas!"
And We inspired Moses, saying: Take away My slaves by night, for ye will be pursued.
Firavn de şehirlere asker toplayıcılar gönderdi
Och Farao sände bud till städerna med befallning att [männen] skulle inkallas till krigstjänst [och att följande skulle kungöras:]
Then Pharaoh sent into the cities summoners,
Şunlar şübhe yok ki bir şirzimei kaliledirler
"[Israeliterna] är en ynklig skara,
(Who said): Lo! these indeed are but a little troop,
Fakat hakkımızda çok gayz besliyorlar
fulla av avoghet mot oss;
And lo! they are offenders against us.
Biz ise uyanık ihtiyatlı bir cem'ıyyet bulunuyoruz. diyordu
men vi är ett folk på vår vakt
And lo! we are a ready host.
Bu suretle bunları bostanlardan, pınarlardan
och vi har drivit bort dem från deras trädgårdar och källor
Thus did We take them away from gardens and water springs,
Hazinelerden, ve dilrubâ makamlardan çıkardık
och de rikedomar de samlade och den hedersamma plats [som de intog i vårt land]."
And treasures and a fair estate.
Ve onları Beni İsraile miras kıldık
Så [gick de till väga]. - Men [därefter] gav Vi Israels barn [allt] detta i arv.
Thus (were those things taken from them) and We caused the Children of Israel to inherit them.
Derken arkalarına düştüler Güneş doğmuştu
Och de förföljande [egyptierna] hann upp dem vid soluppgången;
And they overtook them at sunrise.
Vaktâ ki iki cem'ıyyet biribirine göründü Musânın eshabı yakalandık dediler
och när de två människohoparna kom inom synhåll för varandra, ropade de som tågade med Moses: "De kommer att hinna ifatt oss [och göra slut på oss]!"
And when the two hosts saw each other, those with Moses said: Lo! we are indeed caught.
Hayır asla, dedi: rabbım muhakkak benimledir, bana yolunu gösterecektir
[Moses] svarade: "Nej! Min Herre är med mig och Han kommer att leda mig."
He said: Nay, verily! for lo! my Lord is with me. He will guide me.
Bunun üzerine Musâya «vur Asan ile denize» diye vahyeyledik, vurunca bir infilak etti her bölük koca bir dağ gibi oluverdi
Och Vi befallde Moses: "Slå på vattnet med din stav!" - och se, då delade sig [havet] och de två delarna reste sig som mäktiga berg.
Then We inspired Moses, saying: Smite the sea with thy staff. And it parted, and each part was as a mountain vast.
Ötekileri de buraya yanaştırmıştık
Och Vi ledde förföljarna fram till denna plats.
Then brought We near the others to that place.
Musâyı ve maıyyetindekileri tamamen necata çıkardık
Vi räddade Moses och alla som var med honom
And We saved Moses and those with him, every one;
Sonra da ötekileri gark ettik
och därefter lät Vi de andra dränkas.
We drowned the others.
Şübhesiz bunda mutlak bir âyet var, öyle iken ekserîsi mü'min olmadı
I detta ligger helt visst ett budskap [till människorna] men de flesta av dem vill inte tro.
Lo! herein is indeed a portent, yet most of them are not believers.
Ve şübhesiz ki rabbın o öyle azîz öyle rahîm
Din Herre är den Allsmäktige, den Barmhärtige.
And lo, thy Lord! He is indeed the Mighty, the Merciful.
Onlara İbrahimin kıssasını da oku
OCH BERÄTTA för dem om Abraham -
Recite unto them the story of Abraham:
O bir vakıt babasına ve kavmine: siz neye taparsınız? dedi
hur han frågade sin fader och sitt folk: "Vad är det ni tillber?"
When he said unto his father and his folk: What worship ye?
Bir takım putlara taparız da dediler: onlar sayesinde toplanırız
De svarade: "Vi tillber [våra] gudabilder och vi skall fortsätta att ge dem vår hängivna dyrkan."
They said: We worship idols, and are ever devoted unto them.
Onlar, dedi: dua ettiğiniz vakıt işidirler mi?
[Abraham] sade: "Hör de er när ni anropar dem,
He said: Do they hear you when ye cry?
Veya size bir menfeat verir yâhud bir zarar ederler mi
eller kan de hjälpa er eller skada er?"
Or do they benefit or harm you?
Yok dediler: atalarımızı bulduk, böyle yapıyorlardı
De svarade: "Nej, men vi gör vad vi har sett våra fäder göra."
They said: Nay, but we found our fathers acting on this use.
Şimdi, dedi: gördünüz a o sizin ve eski atalarınızın taptıklarınızı
Han sade: "Har ni ägnat en tanke åt vad det är ni dyrkar,
He said: See now that which ye worship,
Hep onlar benim düşmanım ancak o rabbül'âlemîn başka
ni och alla era förfäder
Ye and your forefathers!
O ki beni yarattı sonra da bana o hidayet eder
Dessa [gudar] är mina fiender - [för mig] finns ingen [gud] utom världarnas Herre.
Lo! they are (all) an enemy unto me, save the Lord of the Worlds.
Ve o ki bana o, yedirir, o içirir,
Det är Han som har skapat mig och Han som leder mig,
Who created me, and He doth guide me,
Hastalandığım vakıt da bana o şifa verir
och Han som ger mig mat och dryck.
And Who feedeth me and watereth me.
Ve o ki beni öldürür, sonra beni yine diriltir
Och när jag är sjuk, återger Han mig hälsan.
And when I sicken, then He healeth me,
Ve o ki ceza günü ben onun günahımı afivbuyurmasını niyaz ederim
Han skall låta mig dö och därefter väcka mig till nytt liv
And Who causeth me to die, the giveth me life (again),
Yarab, bana bir huküm ıhsan et ve beni sâlihine ilhak buyur
och på Domens dag - det är mitt hopp - skall Han förlåta mig mina synder!"
And Who, I ardently hope, will forgive me my sin on the Day of Judgement.
Ve bana sonrakiler içinde bir «lisanı sıdık» tahsıys eyle
[Och Abraham bad:] "Herre! Ge mig visdom och förena mig med skaran av Dina rättfärdiga [tjänare];
My Lord! Vouchsafe me wisdom and unite me to the righteous.
Ve beni naıym cennetinin varislerinden eyle
och låt efterkommande släkten minnas mig som en man av sanning
And give unto me a good report in later generations.
Babama da mağfiret buyur, çünkü o yanlış gidenlerden idi
och gör mig till en av arvtagarna till lycksalighetens lustgårdar.
And place me among the inheritors of the Garden of Delight,
Ve utandırma beni ba's olunacakları gün
Och förlåt min fader - han var en av dem som gick vilse -
And forgive my father. Lo! he is of those who err.
O gün ki ne mal faide verir ne oğulları
och förnedra mig inte på Uppståndelsens dag,
And abase me not on the day when they are raised,
Ancak Allaha selim bir kalb ile varan başka
den Dag då varken rikedom eller söners [mångfald] skall vara till gagn
The day when wealth and sons avail not (any man)
Hem müttekiler için cennet yaklaştırılmış
och då bara den [kan känna sig trygg] som stiger fram inför Gud med rent hjärta."
Save him who bringeth unto Allah a whole heart.
Azgınlar için de Cehennem hortlatılmıştır
Då skall paradiset föras fram till de gudfruktiga,
And the Garden will be brought nigh for those who ward off (evil).
Ve bunlara hani nerede o Allahın gayrıdan taptıklarınız? Nasıl size yardım ediyorlar veya kendilerini kurtarıyorlar mı? denilmekte
och helvetet skall göras fullt synligt för dem som räddningslöst gått vilse;
And hell will appear plainly to the erring.
Ve arkasından hep onlar o Cehennemin içine fırlatılmaktadır
och de skall tillfrågas: "Var är de som ni tillbad
And it will be said unto them: Where is (all) that ye used to worship
Ve bütün o İblis orduları onun içinde birbirleriyle çekişirlerken şöyle demektedirler
i Guds ställe? Kan de hjälpa er eller [ens] hjälpa sig själva?"
Instead of Allah? Can they help you or help themselves?
Tallahi biz doğrusu açık bir dalâl içinde imişiz
Och de skall störtas på huvudet i helvetet, de och de som räddningslöst gått vilse
Then they will be hurled therein, they and the seducers
Çünkü sizi rabbül'âlemîn seviyyesinde tutuyorduk
liksom Iblees hjälptrupper, alla tillsammans.
And the hosts of Iblis, together.
Ve bizi hep o mücrimler şaşırtmıştı
Och när de tvistar [i helvetet] skall de säga:
And they will say, when they are quarrelling therein:
Bak şimdi bizim için ne şefaatciler var
"Vid Gud! Vilket grovt misstag gjorde vi inte
By Allah, of a truth we were in error manifest
Ne de yakın bir sadîk
då vi satte er vid sidan av världarnas Herre.
When we made you equal with the Lord of the Worlds.
Bari bizim için geriye bir dönmek olsa idi de mü'minlerden olsa idik
Bara de obotfärdiga syndarna kunde förleda oss [till detta].
It was but the guilty who misled us.
Şübhesiz bunda mutlak bir âyet var, öyle iken ekserîsi mü'min olmadı
Nu har vi ingen som kan tala till förmån för oss,
. Now we have no intercessors
Ve şüphesiz ki rabbın o öyle azîz öyle rahîm
och ingen sann vän [som hjälper oss].
. Nor any loving friend.
Nuh kavmı gönderilen Resulleri tekzib etti
Om vi ändå fick börja om på nytt! Då skulle vi vara ett med de troende."
. Oh, that we had another turn (on earth), that we might be of the believers!
O vakıt ki kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: siz Allahdan korkmaz mısınız?
I detta ligger förvisso ett budskap [till människorna], men de flesta av dem vill inte tro.
. Lo! herein is indeed a portent, yet most of them are not believers!
Haberiniz olsun ben size gönderilmiş bir Resulüm, bir eminim
Din Herre är den Allsmäktige, den Barmhärtige.
. And lo, thy Lord! He is Indeed the Mighty, the Merciful.
Gelin Allahdan korkun, bana itaat edin
[ÄVEN] NOAS folk beskyllde [Guds] budbärare för lögn.
. Noah's folk denied the messengers (of Allah),
Buna karşı ben sizden bir ecir de istemiyorum, benim ecrim ancak rabbül'âlemîne aiddir
Och deras broder Noa sade till dem: "Fruktar ni inte Gud
. When their brother Noah said unto them: Will ye not ward off (evil)?
Gelin Allahdan korkun bana itaat edin
Jag är ett sändebud [utsänd] till er, som ni kan lita på;
. Lo! I am a faithful messenger unto you,
A, dediler: hiç biz sana inanır mıyız? Senin ardına hep o ezrail düşmüş?
frukta därför Gud och lyd mig!
. So keep your duty to Allah, and obey me.
Benim ne ılmim olabilir? dedi: onlar ne yapıyorlarmış
Jag begär ingen lön av er för detta - min lön får jag inte av någon annan än världarnas Herre;
. And I ask of you no wage therefor; my wage is the concern only of the Lord of the Worlds.
Sizin şuurunuz olsa onların hısabı ancak rabbıma aiddir
frukta därför Gud och lyd mig!"
. So keep your duty to Allah, and obey me.
Hem ben iyman edenleri koğmaya me'mur değilim
De svarade: "Skall vi tro på dig som [bara] har slöddret till anhängare?"
. They said: Shall we put faith in thee, when the lowest (of the people) follow thee?
Ben ancak açık, bir nezirim
Han sade: "Jag kan inte veta vad de förut haft för sig!
. He said: And what knowledge have I of what they may have been doing (in the past)?
And ederiz ki dediler; eğer vazgeçmezsen yâ Nuh! Mutlak ve muhakkak recm edilenlerden olacaksın
De skall inte stå till svars inför någon annan än min Herre - förstår ni inte det?
. Lo! their reckoning is my Lord's concern, if ye but knew;
Yâ reb! dedi: anlaşıldı ki kavmım beni tekzib ettiler
Jag har inte rätt att stöta bort dem [som säger att de är] troende.
. And I am not (here) to repulse believers.
Artık benimle onların arasını nasıl ayırd edeceksen et de bana ve beraberimdeki mü'minlere necat ver
Jag är endast en varnare, som varnar klart och entydigt."
. I am only a plain warner.
Bunun üzerine biz de onu ve beraberindekileri o dolu gemide necata çıkardık
De sade: "Du kommer minsann att bli stenad till döds, Noa, om du inte slutar med detta!"
. They said: If thou cease not, O Noah, thou wilt surely be among those stoned (to death).
Sonra da arkasından kalanları garkettik
[Då] bad han: "Herre! Mitt folk tror inte på mina ord.
. He said: My Lord! Lo! my own folk deny me.
Şübhesiz bunda mutlak bir âyet var
Gör därför sanningen uppenbar i min [tvist] med dem, och rädda mig och de troende som följer mig!"
. Therefor judge Thou between us, a (conclusive) judgment, and save me and those believers who are with me.
öyle iken ekserîsi mü'min olmadı ve şübhesiz ki rabbın, o öyle azîz, öyle rahîm
Och Vi räddade honom och dem som följde honom i den fullastade arken;
. And We saved him and those with him in the laden ship.
Âd, gönderilen Resulleri tekzib etti
sedan lät Vi dem som blev kvar dränkas.
. Then afterward We drowned the others.
O vakıt ki kardeşleri Hûd onlara demişti: siz Allahdan korkmaz mısınız?
I detta ligger förvisso ett budskap [till människorna], men de flesta av dem vill inte tro.
. Lo! herein is indeed a portent, yet most of them are not believers.
Haberiniz olsun ki ben size gönderilmiş bir Resulüm' emînim
Din Herre är den Allsmäktige, den Barmhärtige.
. And lo, thy Lord, He is indeed the Mighty, the Merciful.
Gelin Allahdan korkun ve bana itaat edin
[ÄVEN stammen] Aad beskyllde [Guds] budbärare för lögn.
. (The tribe of) Aad denied the messengers (of Allah),
Buna karşı ben sizden bir ecir de istemiyorum. benim ecrim ancak rabbül'âlemîne aiddir
Och deras broder Hud sade till dem: "Fruktar ni inte Gud
. When their brother Hud said unto them: Will ye not ward off (evil)?
Siz her tepeye bir alâmet bina eder eğlenir misiniz?
Jag är ett sändebud [utsänd] till er som ni kan lita på;
. Lo! I am a faithful messenger unto you,
Bir takım masnuat da ediniyorsunuz ki sanki muhalled kalacaksınız
frukta därför Gud och lyd mig!
. So keep your duty to Allah and obey me.
Hem tuttuğunuz vakıt merhametsiz, cebbarcasına tutuyorsunuz
Jag begär ingen lön av er för detta - min lön får jag inte av någon annan än världarnas Herre.
. And I ask of you no wage therefor; my wage is the concern only of the Lord of the Worlds.
Artık Allahdan korkun ve bana itaat edin
Är det för ert nöjes skull som ni reser minnesmärken på varje kulle
. Build ye on every high place a monument for vain delight?
O Allahdan korkun ki size o bildiğiniz şeylere imdad buyordu
och de befästa borgar ni bygger - hoppas ni därigenom nå odödlighet?
. And seek ye out strongholds, that haply ye may last for ever?
En'am, oğullar
Och varför går ni till väga med sådan grymhet, när ni utövar er makt?
. And if ye seize by force, seize ye as tyrants?
Cennet gibi bağlar, bahçeler, menba'lar ile size imdad buyurmakta
Frukta nu Gud och lyd mig!
. Rather keep your duty to Allah, and obey me.
Cidden ben size büyük bir günün azâbından korkuyorum
Frukta Honom som har skänkt er allt det som ni [själva] vet,
. Keep your duty toward Him who hath aided you with (the good things) that ye know,
Sen, dediler: ha va'zetmişin ha va'zedenlerden olmamışın bizce müsavidir
skänkt er boskap och söner,
. Hath aided you with cattle and sons.
Bu sırf eskilerin âdeti
och trädgårdar och källor.
. And gardens and water springs.
Biz ta'zib olunmayız
Jag är rädd att straffet [annars] drabbar er en olycksdiger Dag!"
. Lo! I fear for you the retribution of an awful day.
Diye onu tekzib ettiler de kendilerini helâk ediverdik. Şübhesiz bunda mutlak bir âyet var, öyle iken ekserîsi mü'min olmadı
De svarade: "Det är likgiltigt för oss om du förmanar oss eller inte förmanar oss;
. They said: It is all one to us whether thou preachest or art not of those who preach;
Ve şübhesiz ki rabbın o, öyle azîz öyle rahîm
det [vi gör är det som] har varit [våra] förfäders sed sedan urminnes tid,
. This is but a fable of the men of old,
Semûd gönderilen Resulleri tekzib etti
och vi kommer inte att straffas [för detta]!"
. And we shall not be doomed.
O vakıt ki kardeşleri Salih onlara demişti: Allahdan korkmaz mısınız?
Och när de kallade honom lögnare, lät Vi dem gå under. I detta ligger förvisso ett budskap [till människorna], men de flesta av dem vill inte tro.
. And they denied him; therefor We destroyed them. Lo! herein is indeed a portent, yet most of them are not believers.
Haberiniz olsun ki ben size gönderilmiş bir Resulüm, eminim
Din Herre är den Allsmäktige, den Barmhärtige.
. And lo! thy Lord, He is indeed the Mighty, the Merciful.
Gelin Allahdan korkun ve bana itaat edin
[ÄVEN stammen] Thamud beskyllde [Guds] budbärare för lögn.
. (The tribe of) Thamud denied the messengers (of Allah)
Buna karşı ben sizden bir ecir istemiyorum, benim ecrim ancak rabbül'âlemîne aiddir
Deras broder Salih vände sig till dem och sade: "Fruktar ni inte Gud
. When their brother Salih said unto them: Will ye not ward off (evil)?
Siz burada emn-ü eman ile bırakılacak mısınız?
Jag är ett sändebud [utsänd] till er, som ni kan lita på;
. Lo! I am a faithful messenger unto you,
O Cennetler, pınarlar
frukta därför Gud och lyd mig!
. So keep your duty to Allah and obey me.
Lâtıf tal'ı sarkmış hurmalar, ekinler içinde
Jag begär ingen lön av er för detta - min lön får jag inte av någon annan än världarnas Herre.
. And I ask of you no wage therefor; my wage is the concern only of the Lord of the Worlds.
Ki bir de dağlardan keyfli keyfli evler yontuyorsunuz
Tror ni att ni [alltid] skall få bo kvar här i trygghet
. Will ye be left secure in that which is here before us,
Gelin Allahdan korkun da bana itaat eyleyin
bland trädgårdar och källor
. In gardens and water springs
İtaat etmeyin o kimselere ki
och åkerfält och dadelpalmer med deras smäckra blomkolvar
. And tilled fields and heavy sheathed palm trees,
yer yüzünü gesada verirler de islâh etmezler
Och [fortsätta att] hugga ut bostäder åt er i bergväggen med den skicklighet [ni har uppnått]?
. Though ye hew out dwellings in the mountain, being skilful?
Sen dediler: çok büyülenmişlerdensin
Frukta nu Gud och lyd mig,
. Therefor keep your duty to Allah and obey me,
Sen bizim gibi bir beşerden başka nesin? Haydi bir âyet getir eğer sadıklardan isen
och lyd inte de råd ni får av slösarna och de omåttliga,
. And obey not the command of the prodigal,
Ha, dedi: işte bir naka ona bir şirb hakkı' size de ma'lûm bir günün şirb hakkı
de som stör ordningen på jorden och sprider sedefördärv och inte vill bättra sig!"
. Who spread corruption in the earth, and reform not.
Sakın ona bir kötülükle ilişmeyin ki o yüzden sizi büyük bir günün azâbı yakalar
De sade: "Du är bara en av dem som har fallit offer för trolldom,
. They said: Thou art but one of the bewitched;
Derken onu vurdular, fakat nâdim oldular
du är ingenting annat än en människa som vi! Visa oss ett tecken, om du talar sanning!"
. Thou art but a mortal like us. So bring some token if thou art of the truthful.
Çünkü kendilerini azâb yakalayıverdi şüphesiz bunda mutlak bir âyet var öyle iken ekserîsi mü'min olmadı
Han svarade: "Här är ett kamelsto; hon har rätt att vattnas och ni har rätt att vattna [era djur] på en fastställd dag.
. He said: (Behold) this she camel. She hath the right to drink (at the well), and ye have the right to drink, (each) on an appointed day.
Ve şüphesiz rabbın o, öyle azîz öyle rahîm
Låt henne inte komma till skada; [i annat fall] kommer straffet att drabba er en olycksdiger dag!"
. And touch her not with ill lest there come on you the retribution of an awful day.
Lût kavmı gönderilen Resulleri tekzib etti
Men de slaktade henne på grymmaste sätt, en handling som de fick ångra,
. But they hamstrung her, and then were penitent.
O vakıt ki kadeşleri Lût onlara demişti: siz Allahdan korkmaz mısınız?
när de drabbades av det [förutsagda] straffet. I detta ligger förvisso ett budskap [till människorna], men de flesta av dem vill inte tro.
. So the retribution came on them. Lo! herein is indeed a portent, yet most of them are not believers.
Haberiniz olsun ben size gönderilmiş bir Resulüm, eminim
Din Herre är den Allsmäktige, den Barmhärtige.
. And lo! thy Lord! He is indeed the Mighty, the Merciful.
Gelin Allahdan korkun da bana itaat edin
[ÄVEN] LOTS folk beskyllde [Guds] budbärare för lögn.
. The folk of Lot denied the messengers (of Allah),
Buna karşı ben sizden bir ecir de istemiyorum, benim ecrim ancak rabbül'âlemîne aiddir
Och deras broder Lot sade till dem: "Fruktar ni inte Gud
. When their brother Lot said unto them: Will ye not ward off (evil)?
Âlemîn içinden erkeklere mi gidiyorsunuz?
Jag är ett sändebud [utsänd] till er, som ni kan lita på;
. Lo! I am a faithful messenger unto you,
Bırakıyorsunuz da sizin için yarattığı çiftleri? Doğrusu siz insanlıktan çıkmış bir kavimsiniz
frukta därför Gud och lyd mig!
. So keep your duty to Allah and obey me.
And ederiz ki dediler vazgeçmezsen ya Lût, mutlak ve muhakkak çıkarılanlardan olacaksın
Jag begär ingen lön av er för detta - min lön får jag inte av någon annan än världarnas Herre.
. And I ask of you no wage therefor; my wage is the concern only of the Lord of the Worlds.
Ben, dedi: doğrusu sizin amelinize buğz edenlerdenim
Måste ni, ensamma i hela skapelsen, söka er till ert eget manliga kön
. What! Of all creatures do ye come unto the males,
Yâ rabb! Beni ve ehlimi bunların amellerinin şumundan halâs et
och förbigå dem som er Herre har skapat till hustrur åt er? Ni överskrider verkligen alla gränser!"
. And leave the wives your Lord created for you? Nay, but ye are froward folk.
Biz de onu ve ehlini temamen halâs ettik
De sade: "Lot! Vi svär att du kommer att jagas bort [från denna stad], om du inte slutar [med dina förmaningar]!"
. They said: If thou cease not, O Lot, thou wilt soon be of the outcast.
ancak bir acüze kaldı
[Lot] svarade: "Jag hör till dem som känner den starkaste avsky för det ni gör!"
. He said: I am in truth of those who hate your conduct.
Sonra geridekileri hep tedmir eyledik
[Och han bad till Gud:] "Herre! Rädda mig och de mina från [dessa människor och] deras förehavanden!"
. My Lord! Save me and my household from what they do.
Ve üzerlerine öyle bir yağmur yağdırdık ki ne fena idi o münzerin yağmuru
Och Vi räddade honom och hela hans familj
. So We saved him and his household, every one,
Şübhesiz bunda mutlak bir âyet var, öyle iken ekserîsi mü'min olmadı
utom en gammal kvinna, som var bland dem som dröjde sig kvar.
. Save an old woman among those who stayed behind.
Ve şübhesiz ki rabbın o, öyle azîz öyle rahîm
Därefter lät Vi de övriga gå under
. Then afterward We destroyed the others.
Eshabı Eyke gönderilen Resulleri tekzib etti
i ett regn [av död och förintelse] som Vi sände över dem. Ett olycksbringande regn, det som faller över dem som har varnats [förgäves]!
. And We rained on them a rain. And dreadful is the rain of those who have been warned.
O Vakit ki Şuayb onlara demişti: siz Allahdan korkmaz mısınız?
I detta ligger förvisso ett budskap [till människorna], men de flesta av dem vill inte tro.
. Lo! herein is indeed a portent, yet most of them are not believers.
Haberiniz olsun ben size gönderilmiş bir Resulüm, emînim
Din Herre är den Allsmäktige, den Barmhärtige.
. And lo! thy Lord, He is indeed the Mighty, the Merciful.
Gelin Allahdan korkun ve bana itaat edin
[ÄVEN] FOLKET i [Madyans] skogsklädda dalar beskyllde [Guds] budbärare för lögn.
. The dwellers in the wood (of Midian) denied the messengers (of Allah),
Buna karşı sizden bir ecir istemiyorum, benim ecrim ancak rabbül'âlemîne aiddir
Deras broder Shu`ayb sade till dem: "Fruktar ni inte Gud
. When Shueyb said unto them: Will ye not ward off (evil)?
Ölçeği tam ölçün de hak yiyenlerden olmayın
Jag är ett sändebud [utsänd] till er, som ni kan lita på;
. Lo! I am a faithful messenger unto you,
Ve doğru terazi ile tartın
frukta därför Gud och lyd mig!
. So keep your duty to Allah and obey me.
Halkın eşyalarını değerinden düşürmeyin ve yer yüzünü ihtilâlcılıkla fesada vermeyin
Jag begär ingen lön av er för detta - min lön får jag inte av någon annan än världarnas Herre.
. And I ask of you no wage for it; my wage is the concern only of the Lord of the Worlds.
O sizi ve sizden evvelki cibileti yaratan hâlıktan korkun
Ge fullt mått och tillskansa er inte vinst på andras bekostnad;
. Give full measure, and be not of those who give less (than the due).
Sen, dediler: muhakkak sihirlilerdensin
väg med rättvisande våg
. And weigh with the true balance.
Sen bizim gibi bir beşerden başka nesin, doğrusu biz seni her halde yalancılardan sanıyoruz
och inkräkta inte på andras rättigheter. Sprid inte sedefördärv eller annat ont på jorden,
. Wring not mankind in their goods, and do not evil, making mischief, in the earth.
Üzerimize Semâdan bir kıt'ayı düşürüver haydi sâdıklardan isen
men frukta Gud som har skapat er och [alla] släkten före er!"
. And keep your duty unto Him Who created you and the generations of the men of old.
Rabbım a'lemdir, dedi: yaptıklarınıza
De sade: "Du är bara en av dem som har fallit offer för trolldom,
. They said: Thou art but one of the bewitched;
Hasılı onu tekzib ettiler, kendilerini de o zulle gününün azâbı alıverdi ki o cidden büyük bir günün azâbı idi
du är ingenting annat än en människa som vi, och vi anser att du är en lögnare.
. Thou art but a mortal like us, and lo! we deem thee of the liars.
Şüphesiz bunda mutlak bir âyet var, öyle iken ekserîsi mü'min olmadı
Men försök förmå himlen att störta ned i stycken över oss, om du talar sanning!"
. Then make fragments of the heaven fall upon us, if thou art of the truthful.
Ve şüphesiz ki rabbın o, öyle azîz öyle rahîm
Han svarade: "Min Herre har full kännedom om vad ni tar er för."
. He said: My Lord is best aware of what ye do.
Ve hakıkat bu (kur'an) rabbül'âlemînin şübhesiz bir tenkizilidir
Men de beskyllde honom [än en gång] för lögn. Och straffet drabbade dem en dag vars ljus skymdes i mörker, en straffets och skräckens dag.
. But they denied him, so there came on them the retribution of the day of gloom. Lo! it was the retribution of an awful day.
Onu Ruhı emîn indirdi
I detta ligger förvisso ett budskap [till människorna], men de flesta av dem vill inte tro.
. Lo! herein is indeed a portent; yet most of them are not believers.
Senin kalbin üzerine ki o münzirlerden olasın
Din Herre är den Allsmäktige, den Barmhärtige.
. And lo! thy Lord! He is indeed the Mighty, the Merciful.
Açık parlak bir Arabi lisan ile
DENNA [SKRIFT] är en uppenbarelse från världarnas Herre;
. And lo! it is a revelation of the Lord of the Worlds,
Hem o şübhesiz evvelkilerin kitablarında da var
ingivelsens trogna ande har stigit ned
. Which the True Spirit hath brought down
Onu Beni İsrail ulemasının bilmesi de onlara bir âyet (bir delil) değil mi
[och ingjutit] den i ditt hjärta, för att du skall vara en av varnarna
. Upon thy heart, that thou mayest be (one) of the warners,
Eğer onu Arabca bilmiyenlerin birine indirseydik de
[och varna] på ren och klar arabiska.
. In plain Arabic speech.
o kendilerine kıraet etse idi yine iyman etmiyeceklerdi
Dess [sanning] fanns helt visst i äldre tiders böcker med nedtecknad gudomlig visdom.
. And lo, it is in the Scriptures of the men of old.
Biz onu mücrimlerin kalblerine öyle sokmuşuzdur.
Är det inte ett tecken för dem att lärda män bland Israels barn visste detta?
. Is it not a token for them that the doctors of the Children of Israel know it?
İyman etmezler ana tâ o elim azâbı görecekleri deme kadar
Men även om Vi hade uppenbarat den för någon som inte har arabiska till modersmål,
. And if We had revealed it unto one of any other nation than the Arabs,
Ki geliversin de kendilerine ansızın, hiç farkında değillerken
och han hade läst upp den för dem [på sitt språk], skulle de inte ha trott.
. And he had read it unto them, they would not have believed in it.
Desinler ki acaba bize bir müsaade edilir mi?
Så har Vi låtit [budskapet] passera in och ut genom de obotfärdiga syndarnas hjärtan.
. Thus do We make it traverse the hearts of the guilty.
Ya şimdi azâbımızı iviyorlar mı?
Men de kommer inte att tro förrän de ser framför sig det plågsamma straff
. They will not believe in it till they behold the painful doom,
Gördün a artık onlara senelerce zevk ettirsek
som [är förberett och som] skall drabba dem plötsligt, när de ingenting anar;
. So that it will come upon them suddenly, when they perceive not.
Sonra kendilerine edilen vaid gelip çatarsa
och då kommer de att ropa: "Kan vi få ett uppskov?"
. Then they will say: Are we to be reprieved?
O yaşatıldıkları zevkın kendilerine hiç faidesi olmıyacaktır
Är det då verkligen deras önskan att skynda på Vårt straff?
. Would they (now) hasten on Our doom?
Maamafih biz hangi memleketi helâk ettikse her halde onu inzar edenler olmuştur
Vad tror du? - Om Vi under åratal hade låtit dem njuta av livet
. Hast thou then seen, We content them for (long) years,
İhtar edilmiştir, ve biz zulmetmiş değilizdir
och sedan lät det [straff] drabba dem som de hade varnats för,
. And then cometh that which they were promised,
Ve bunu Şeytanlar indirmedi
ilken nytta hade de då av det långa, behagliga liv som de fick leva
. (How) that wherewith they were contented naught availeth them?
Bu onlara hem yaraşmaz hem güçleri yetmez?
Vi har aldrig låtit ett folk förgås som inte fått ta emot dem som varnade
. And We destroyed no township but it had its warners
Onlar işitmekten sureti kat'ıyyede azledilmişlerdir
[och] påminde dem; Vi tillfogar nämligen ingen [av Våra tjänare] orätt.
. For reminder, for We never were oppressors.
Binaenaleyh sakın Allah ile beraber diğer bir ilâha çağırma ki o ta'zib edileceklerden olmıyasın
Det är inte onda andar som har stigit ned med denna [Skrift];
. The devils did not bring it down.
Hem en yakın hısımlarını inzar et
[den uppgiften] är inte för dem och de förmår inte [utföra den],
. It is not meet for them, nor is it in their power,
Ve sana ittiba' eden mü'minlere kanadını indir
ja, de hålls till och med på sådant avstånd att de inte [ens] kan lyssna [till den].
. Lo! verily they are banished from the hearing.
Bunun üzerine sana ısyan ederlerse ben sizin amellerinizden beriim de
Anropa därför inte en annan gud vid sidan av Gud; i annat fall kommer du att höra till dem som skall straffas.
. Therefor invoke not with Allah another god, lest thou be one of the doomed.
Ve o, azîz rahime mütevekkil ol
Och varna dem som står dig närmast [för Guds straff]
. And warn thy tribe of near kindred,
O ki görüyor kıyam ettiğin vakıt seni
och bred ödmjukt din [ömhets] vinge över dina troende anhängare;
. And lower thy wing (in kindness) unto those believers who follow thee.
Ve secdekârlar içinde dolaşmanı
men säg, om någon vägrar att följa dig: "Jag är inte ansvarig för vad ni gör" -
. And if they (thy kinsfolk) disobey thee, say: Lo! I am innocent of what they do.
Çünkü o öyle semi öyle alîmdir
och lita till den Allsmäktige, den Barmhärtige,
. And put thy trust in the Mighty, the Merciful.
Haber vereyim mi size Şeytanlar kimin üzerine inerler?
som ser dig när du reser dig [ensam],
. Who seeth thee when thou standest up (to pray)
Vebal yüklenici her bir sahtekâr üzerine inerler
och när du är [hos dem] och de faller ned på sina ansikten i tillbedjan.
. And (seeth) thine abasement among those who fall prostrate (in worship).
Onlar kulak verirler ve ekseri yalan söylerler
Han är Den som hör allt, vet allt.
. Lo! He, only He, is the Hearer, the Knower.
Şairler, bunların arkasına da çapkınlar, sapkınlar düşer
[Säg, Muhammad:] "Skall jag säga er till vem de onda andarna stiger ned
. Shall I inform you upon whom the devils descend?
Görmez misin bunlar her vâdide hayran olurlar
De stiger ned till alla syndiga bedragare [beredda att själva föras bakom ljuset];
. They descend on every sinful, false one.
hem de onlar yapmıyacakları şeyleri söylerler
de lyssnar gärna, men de flesta av dem lägger [egna] lögner [till det som de kan snappa upp]."
. They listen eagerly, but most of them are liars.
Ancak iyman edip iyi ameller işliyenler ve Allahı çok zikredenler ve kendilerine zulmedildikten sonra öclerini alanlar müstesna, yarın bilecek o zulmedenler hangi ınkılâba münkalib olacaklar
Och poeterna - dem följer sådana som är osäkra om vägen.
. As for poets, the erring follow them.
0
Har du inte sett hur de strövar genom alla dalar utan mål
. Hast thou not seen how they stray in every valley,
0
och hur de säger ett men gör ett annat?
. And how they say that which they do not?
[[. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ]]
0
Men [så uppträder] inte de troende som lever rättskaffens och ständigt anropar Gud och som försvarar sig när de blivit föremål för [hätska och hånfulla] angrepp. Och de som har gjort sig skyldiga till [dessa] orättmätiga angrepp skall [snart] få se vilken vändning deras liv kommer att ta!
. Save those who believe and do good works, and remember Allah much, and vindicate themselves after they have been wronged. Those who do wrong will come to know by what a (great) reverse they will be overturned!
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri