FANDOM


Furkan Şuara

2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.

Neml
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Azerice [1]
İngilizce Meali Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Ta, Sin, Mim.
Ta. Sin. Mim.
Ta. Sin. Mim.
Bunlar sana o mübin kitabın âyetleri
Bunlar aydın Kitabın ayələridir.
These are revelations of the Scripture that maketh plain.
Sen âdetâ kendine kıyacaksın mü'min olmıyacaklar diye
Onların iman gətirmədiyinə görə özünü həlakmı edəcəksən?
It may be that thou tormentest thyself (O Muhammad) because they believe not.
Dilersek üzerlerine Semadan bir âyet indiriveririz de ona boyunları eğile kalır
Biz istəsəydik, göydən onlara elə bir əlamət göndərərdik ki, onun önündə başları itaətkarlıqla əyilərdi.
If We will, We can send down on them from the sky a portent so that their necks would remain bowed before it.
Bununla beraber Rahmandan kendilerine yeni bir zikir gelmiyor ki ondan yüz çevirmiş olmasınlar
Mərhəmətli Allahdan onlara elə bir ayə gəlməz ki, ondan üz çevirməsinlər.
Never cometh there unto them a fresh reminder from the Beneficent One, but they turn away from it.
Evet tekzib etmekteler, fakat onlara o istihza ettikleri şeyin müdhiş haberleri gelecek
Onlar ayələri uydurma saydılar. Məsxərəyə qoyduqlarının xəbəri onlara yetişəcəkdir.
Now they have denied (the Truth); but there will come unto them tidings of that whereat they used to scoff.
Arza bir bakmadılar da mı? biz onda her hoş çiftten ne kadar bitirmişiz.
Yoxsa, onlar yer üzündə cürbəcür gözəl bitkilər bitirdiyimizi görmürlər?
Have they not seen the earth, how much of every fruitful kind We make to grow therein?
Şübhesiz ki bunda mutlak bir âyet var, hemde ekserîsi mü'min olmadı
Həqiqətən də, bunda bir əlamət vardır. Lakin onların əksəriyyəti mömin olmadı.
Lo! herein is indeed a portent; yet most of them are not believers.
Ve şübhesiz ki rabbın o öyle azîz, öyle rahîm
Bəli, sənin Rəbbin Qüdrətlidir, Rəhmlidir.
And lo! thy Lord! He is indeed the Mighty, the Merciful.
Bir vakıt da rabbın, Musaya nidâ buyurdu: git o zalim kavme dedi
Bir zaman Rəbbin Musaya demişdi: “Get o zalım qövmün –
And when thy Lord called Moses, saying: Go unto the wrongdoing folk,
Fir'avn kavmine, daha sakınmıyacaklar mı?
Firon xalqının yanına! Onlar qorxmurlarmı?”
The folk of Pharaoh. Will they not ward off (evil)?
Yarab! dedi: doğrusu ben korkarım ki beni tekzib ederler
Musa dedi: “Ey Rəbbim! Qorxuram ki, onlar məni yalançı hesab edələr,
He said: My Lord! Lo! I fear that they will deny me,
ve Göğsüm daralır, dilim açılmaz, onun için Harûna da risalet ver
belə olduqda ürəyim sıxılar, dilim də söz tutmaz. Buna görə Haruna da vəhy göndər.
And I shall be embarrassed, and my tongue will not speak plainly, therefor send for Aaron (to help me).
Hem onlara üzerinde bir günah var, ondan dolayı korkarım ki hemen beni öldürürler
Onların məndən əvəzini çıxmaq istədikləri bir günahım da var. Buna görə məni öldürəcəklərindən qorxuram”.
And they have a crime against me, so I fear that they will kill me.
Hayır, buyurdu: haydi ikiniz bir, âyetlerimizle gidin, her halde biz sizinle beraberiz, dinliyoruzdur
Allah dedi: “Xeyr, bu mümkün deyil! İkiniz də möcüzələrimizlə onların yanına gedin! Şübhəsiz ki, Biz də sizinləyik, hər şeyi eşidirik.
He said: Nay, verily. So go ye twain with Our tokens. Lo! We shall be with you, Hearing.
Haydin Fir'avne varın da deyin: inan biz, rabbülaleminin resulüyüz
Fironun yanına gedib deyin: “Biz aləmlərin Rəbbinin elçiləriyik!
And come together unto Pharaoh and say: Lo! we bear a message of the Lord of the Worlds,
Beni İsraili bizimle beraber salıver
İsrail oğullarını bizimlə birgə burax!”
(Saying): Let the Children of Israel go with Us.
Â, dedi: seni çocukken bizde büyütmedik mi? hem bizde ömründen senelerce kaldın
Firon dedi: “Biz səni körpə ikən götürüb saxlayıb boya-başa çatdırmadıqmı? Sən ömrünün bəzi illərini bizimlə yaşamadınmı?
(Pharaoh) said (unto Moses): Did we not rear thee among us as a child? And thou didst dwell many years of thy life among us,
Hem de o yaptığın fi'li yaptın, o halde sen o nankör kâfirlerdensin
Elədiyin pis əməli də elədin. Doğrudan da, sən bir nankorsan!”
And thou didst that thy deed which thou didst, and thou wast one of the ingrates,
O vakıt, dedi: o fi'li yaptım şaşkınlardandım
Musa dedi: “Mən onu edəndə nadan olmuşam.
He said: I did it then, when I was of those who are astray.
Onun üzerine vaktâki sizden korktum, içinizden kaçtım, derken rabbım bana huküm ihsan buyurdu ve beni mürselinden kıldı
Mən sizdən qorxduğum üçün yanınızdan qaçıb getdim. Amma sonradan Rəbbim mənə hökmranlıq (peyğəmbərlik) verdi və məni elçilərdən etdi.
Then I fled from you when I feared you, and my Lord vouchsafed me a command and appointed me (of the number) of those sent (by Him).
O başıma kakdığın bir ni'met de Beni İsraili kul, köle edinmiş olmandır.
Başıma qaxdığın o nemətin də İsrail oğullarını özünə kölə etməyindir”.
And this is the past favour wherewith thou reproachest me: that thou hast enslaved the Children of Israel.
Fir'avn, rabbülâlemin de nedir? dedi
Firon dedi: “Aləmlərin Rəbbi nədir?”
Pharaoh said: And what is the Lord of the Worlds?
Göklerin ve Yerin ve bütün aralarındakilerin rabbı, eğer ehli yakîn iseniz dedi
Musa dedi: “Əgər yəqinliklə inanırsınızsa, bilin ki, O, göylərin, yerin və onların arasında olanların Rəbbidir!”
(Moses) said: Lord of the heavens and the earth and all that is between them, if ye had but sure belief.
Etrafındakilere dinlemezmisiniz? dedi
Firon ətrafındakılara dedi: “Onun nə danışdığını eşitmirsinizmi?”
(Pharaoh) said unto those around him: Hear ye not?
Rabbınızın ve evvelki atalarınızın rabbı dedi
Musa dedi: “O sizin də, ulu babalarınızın da Rəbbidir!”
He said: Your Lord and the Lord of your fathers.
Her halde size gönderilmiş olan resulünüz mutlak mecnun dedi
Firon dedi: “Sizə göndərilmiş bu elçi, sözsüz ki, dəlidir!”
(Pharaoh) said: Lo! your messenger who hath been sent unto you is indeed a madman!
Meşrık ve Mağrıbın ve bütün aralarındakilerin rabbı, eğer siz âkıl iseniz dedi
Musa dedi: “Əgər anlayırsınızsa, bilin ki, O, şərqin, qərbin və bunların arasında olanların Rəbbidir!”
He said: Lord of the East and the West and all that is between them, if ye did but understand.
Yemin ederim ki dedi: eğer benden başka bir ilâh tutarsan seni mutlak ve muhakkak zindandakilerden ederim
Firon dedi: “Əgər məndən başqasına sitayiş etsən, səni məhbusların yanına ataram!”
(Pharaoh) said: If thou choosest a god other than me, I assuredly shall place thee among the prisoners.
Ya, dedi: sana ap açık isbat edecek bir şey getirdimse demi?
Musa dedi: “Bəs sənə açıq-aşkar bir şey göstərsəm necə?”
He said: Even though I show thee something plain?
Haydi, dedi: getir onu bakayım sadıklardan isen
Firon dedi: “Əgər doğru danışanlardansansa, göstər onu!”
(Pharaoh) said: Produce it then, if thou art of the truthful!
Bunun üzerine Asasını bırakıverdi, ap açık bir ejderha kesiliverdi
Musa əsasını yerə atınca, o dərhal dönüb açıq-aşkar bir ilana çevrildi.
Then he Sung down his staff and it became a serpent manifest,
Bir de elini çekti çıkardı, o da bakanlara bem beyaz oluverdi
Əlini qoynundan çıxardan kimi o, baxanların gözü qabağında ağappaq nur saçan bir əl oldu.
And he drew forth his hand and lo! it was white to the beholders.
Etrafındaki cem'ıyyete bu, dedi: her halde bilgiç bir sihirbaz
Firon ətrafındakı zadəganlara dedi: “Həqiqətən də, bu, bilikli bir sehrbazdır!
(Pharaoh) said unto the chiefs about him: Lo, this is verily a knowing wizard,
Sihrile sizi yerinizden çıkarmak istiyor, binaenaleyh ne emredersiniz?
O öz sehri ilə sizi torpağınızdan çıxartmaq istəyir. Nə təklif edirsiniz?”
Who would drive you out of your land by his magic. Now what counsel ye?
Bunu ve kardeşini dediler; eğle, şehirlere de derleyiciler yolla
Onlar dedilər: “Onu qardaşı ilə bir qədər gözlət və şəhərlərə adam yığanlar göndər ki,
They said: Put him off, (him) and his brother, and send them into the cities summoners
Bütün bilgiç sihirbazları getirsinler
bütün bilikli sehrbazları sənin yanına gətirsinlər”.
Who shall bring unto thee every knowing wizard.
Bu suretle ma'lûm bir gün miykat ta'yin olunarak sihirbazlar cemolundu
Beləliklə, sehrbazlar bəlli bir günün müəyyən edilmiş vaxtında toplandılar.
So the wizards were gathered together at a set time on a day appointed.
Ve halka siz toplu musunuz denildi
Camaata deyildi: “Siz də yığışırsınızmı?
And it was said unto the people: Are ye (also) gathering?
Sanırız bizler sihirbazlara tabi' olacağız şayed onlar olursa galibler
Əgər sehrbazlar qalib gəlsələr, ola bilsin ki, biz də onlara tabe olaq”.
(They said): Aye, so that we may follow the wizards if they are the winners.
Derken vaktâ ki sihirbazlar geldiler Firavne elbette: biz galip gelirsek bize mutlak ecir var ya? dediler
Sehrbazlar gələn kimi Firona dedilər: “Əgər qalib gəlsək, bizə mükafat veriləcəkmi?”
And when the wizards came they said unto Pharaoh: Will there surely be a reward for us if we are the winners?
Evet, dedi: hem siz o vakıt muhakkak mukarrebîndensiniz
Firon dedi: “Bəli! Belə olacağı təqdirdə sizi özümə yaxın adamlardan edəcəyəm”.
He said: Aye, and ye will then surely be of those brought near (to me).
Mûsâ onlara atın dedi: siz ne atacaksanız
Musa onlara dedi: “Nə atacaqsınızsa, atın!”
Moses said unto them: Throw what ye are going to throw!
Hemen iplerini ve sopalarını ortaya attılar ve Firavnin ızzeti hakkı için elbette biz galibiz, şüphesiz, dediler
Onlar iplərini və əsalarını yerə atıb: “Fironun qüdrətinə and olsun ki, biz qalib gələcəyik!”– dedilər.
Then they threw down their cords and their staves and said: By Pharaoh's might, lo! we verily are the winners.
Mûsâ da Asasını koyuverdi, bir de baktılar ki o, her ne dolap çeviriyorlarsa yutuyor
Sonra Musa əsasını atdı və əsa onların düzəltdikləri şeyləri uddu.
Then Moses threw his staff and lo! it swallowed that which they did falsely show.
Derhal sihirbazlar secdeye kapandılar
Sehrbazlar səcdəyə qapandılar
And the wizards were flung prostrate,
«iyman ettik rabbül'âlemîne
və dedilər: “Biz iman gətirdik aləmlərin Rəbbinə –
Crying: We believe in the Lord of the Worlds,
Musâ ve Hârunun rabbına» dediler
Musanın və Harunun Rəbbinə!”
The Lord of Moses and Aaron.
[[قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ]]
Ona, dedi: ben size izin vermeden iyman ettiniz, anlaşıldı ki o size sihri ta'lim eden büyüğünüzmüş, o halde mutlak yakında bileceksiniz, çaresiz ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazına kestireceğim, hem muhakkak hepinizi çarmıha gerdireceğim»
Firon dedi: “Mən sizə izin verməmişdən əvvəl siz ona imanmı gətirdiniz? Şübhəsiz ki, o sizə sehr öyrədən böyüyünüzdür. Tezliklə biləcəksiniz! Mən sizin əllərinizi və ayaqlarınızı çarpaz kəsdirib hamınızı çarmıxa çəkdirəcəyəm”.
(Pharaoh) said, Ye put your faith in him before I give you leave. Lo! he doubtless is your chief who taught you magic! But verily ye shall come to know. Verily I will cut off your hands and your feet alternately, and verily I will crucify you everyone.
Dediler: zararı yok, her halde biz rabbımıza döneceğiz
Onlar dedilər: “Zərər yox, biz onsuz da öz Rəbbimizə qayıdacağıq.
They said: It is no hurt, for lo! unto our Lord we shall return.
Her halde biz mü'minlerin evveli olduğumuzdan dolayı rabbımızın bize mağfiret buyuracağını ümid ederiz.
Biz Firon xalqı arasından ilk iman gətirənlər olduğumuza görə Rəbbimizdən günahlarımızı bağışlayacağını umuruq”.
Lo! we ardently hope that our Lord will forgive us our sins because we are the first of the believers.
Hem Musâya şu vahyi yerdik: kullarımı gece yürüt çünkü ta'kıb edileceksiniz
Biz Musaya: “Qullarımla birlikdə gecə yola çıx. Çünki siz təqib olunacaqsınız”– deyə vəhy etdik.
And We inspired Moses, saying: Take away My slaves by night, for ye will be pursued.
Firavn de şehirlere asker toplayıcılar gönderdi
Firon şəhərlərə əsgər toplayanlar göndərdi.
Then Pharaoh sent into the cities summoners,
Şunlar şübhe yok ki bir şirzimei kaliledirler
O dedi: “Bunlar kiçik bir dəstədir.
(Who said): Lo! these indeed are but a little troop,
Fakat hakkımızda çok gayz besliyorlar
Onlar bizi qəzəbləndirmişlər.
And lo! they are offenders against us.
Biz ise uyanık ihtiyatlı bir cem'ıyyet bulunuyoruz. diyordu
Biz hamımız ayıq-sayıq olmalıyıq”.
And lo! we are a ready host.
Bu suretle bunları bostanlardan, pınarlardan
Biz onları (o zalım tayfanı) bağlardan və çeşmələrdən çıxartdıq;
Thus did We take them away from gardens and water springs,
Hazinelerden, ve dilrubâ makamlardan çıkardık
xəzinələrdən və gözəl yerlərdən də qovduq.
And treasures and a fair estate.
Ve onları Beni İsraile miras kıldık
Beləcə, Biz İsrail oğullarını o yerlərə varis etdik.
Thus (were those things taken from them) and We caused the Children of Israel to inherit them.
Derken arkalarına düştüler Güneş doğmuştu
Günəş üfüqdən qalxarkən Firon öz əsgərləri ilə onları izləməyə başladılar.
And they overtook them at sunrise.
Vaktâ ki iki cem'ıyyet biribirine göründü Musânın eshabı yakalandık dediler
İki dəstə bir-birini görüncə Musanın səhabələri: “Biz yaxalanacağıq!”– dedilər.
And when the two hosts saw each other, those with Moses said: Lo! we are indeed caught.
Hayır asla, dedi: rabbım muhakkak benimledir, bana yolunu gösterecektir
Musa dedi: “Xeyr, Rəbbim mənimlədir. O mənə doğru yol göstərəcəkdir!”
He said: Nay, verily! for lo! my Lord is with me. He will guide me.
Bunun üzerine Musâya «vur Asan ile denize» diye vahyeyledik, vurunca bir infilak etti her bölük koca bir dağ gibi oluverdi
Biz Musaya: “Əsanla dənizə vur!”– deyə vəhy etdik. Dəniz dərhal yarıldı, on iki yol açıldı və hər biri nəhəng bir dağ kimi oldu.
Then We inspired Moses, saying: Smite the sea with thy staff. And it parted, and each part was as a mountain vast.
Ötekileri de buraya yanaştırmıştık
O birilərini də ora yaxınlaşdırdıq.
Then brought We near the others to that place.
Musâyı ve maıyyetindekileri tamamen necata çıkardık
Musa və onunla birlikdə olanların hamısını xilas etdik.
And We saved Moses and those with him, every one;
Sonra da ötekileri gark ettik
O birilərini isə suya qərq etdik.
We drowned the others.
Şübhesiz bunda mutlak bir âyet var, öyle iken ekserîsi mü'min olmadı
Şübhəsiz ki, bu hekayətdə bir ibrət vardır. Lakin onların çoxu iman gətirmədi.
Lo! herein is indeed a portent, yet most of them are not believers.
Ve şübhesiz ki rabbın o öyle azîz öyle rahîm
Həqiqətən, sənin Rəbbin Qüdrətlidir, Rəhmlidir.
And lo, thy Lord! He is indeed the Mighty, the Merciful.
Onlara İbrahimin kıssasını da oku
Onlara İbrahimin əhvalatını da oxu.
Recite unto them the story of Abraham:
O bir vakıt babasına ve kavmine: siz neye taparsınız? dedi
Bir zaman o öz atasına və tayfasına: “Nəyə ibadət edirsiniz?”– demişdi.
When he said unto his father and his folk: What worship ye?
Bir takım putlara taparız da dediler: onlar sayesinde toplanırız
Onlar dedilər: “Biz bütlərə ibadət edir və onlara tapınmaqda davam edirik”.
They said: We worship idols, and are ever devoted unto them.
Onlar, dedi: dua ettiğiniz vakıt işidirler mi?
O dedi: “Onlara yalvardığınız zaman sizi eşidirlərmi?
He said: Do they hear you when ye cry?
Veya size bir menfeat verir yâhud bir zarar ederler mi
Yaxud sizə xeyir və ya zərər verirlərmi?”
Or do they benefit or harm you?
Yok dediler: atalarımızı bulduk, böyle yapıyorlardı
Onlar dedilər: “Xeyr, amma biz öz atalarımızın belə etdiklərini gördük”.
They said: Nay, but we found our fathers acting on this use.
Şimdi, dedi: gördünüz a o sizin ve eski atalarınızın taptıklarınızı
O dedi: “Siz nəyə ibadət etdiyinizi görürsünüzmü –
He said: See now that which ye worship,
Hep onlar benim düşmanım ancak o rabbül'âlemîn başka
həm siz, həm də ulu babalarınız?
Ye and your forefathers!
Hep onlar benim düşmanım ancak o rabbül'âlemîn başka
Aləmlərin Rəbbindən başqa, onların hamısı mənim düşmənimdir.
Lo! they are (all) an enemy unto me, save the Lord of the Worlds.
O ki beni yarattı sonra da bana o hidayet eder
O Rəbb ki, məni yaratmış və məni doğru yola yönəltmişdir;
Who created me, and He doth guide me,
Ve o ki bana o, yedirir, o içirir,
O Rəbb ki, məni yedirdir və içirdir;
And Who feedeth me and watereth me.
Hastalandığım vakıt da bana o şifa verir
O Rəbb ki, xəstələndiyim zaman mənə şəfa verir;
And when I sicken, then He healeth me,
Ve o ki beni öldürür, sonra beni yine diriltir
O Rəbb ki, məni öldürəcək, sonra dirildəcəkdir;
And Who causeth me to die, the giveth me life (again),
Ve o ki ceza günü ben onun günahımı afivbuyurmasını niyaz ederim
O Rəbb ki, Haqq-hesab günü xətalarımı bağışlayacağını Ondan umuram.
And Who, I ardently hope, will forgive me my sin on the Day of Judgement.
Yarab, bana bir huküm ıhsan et ve beni sâlihine ilhak buyur
Ey Rəbbim! Mənə hikmət ver və məni əməlisalehlərə qovuşdur!
My Lord! Vouchsafe me wisdom and unite me to the righteous.
Ve bana sonrakiler içinde bir «lisanı sıdık» tahsıys eyle
Sonra gələnlər arasında həmişə yad edilim deyə mənə yaxşı ad qismət elə!
And give unto me a good report in later generations.
Ve beni naıym cennetinin varislerinden eyle
Məni Nəim bağının varislərindən et!
And place me among the inheritors of the Garden of Delight,
Babama da mağfiret buyur, çünkü o yanlış gidenlerden idi
Atamı bağışla! Çünki o, azanlardandır.
And forgive my father. Lo! he is of those who err.
Ve utandırma beni ba's olunacakları gün
Onların dirildiləcəyi gün məni rüsvay etmə!
And abase me not on the day when they are raised,
O gün ki ne mal faide verir ne oğulları
O gün ki, nə var-dövlət, nə də oğul-uşaq bir fayda verməyəcək.
The day when wealth and sons avail not (any man)
Ancak Allaha selim bir kalb ile varan başka
Ancaq sağlam bir qəlblə Allahın hüzuruna gələnlərdən başqa!”
Save him who bringeth unto Allah a whole heart.
Hem müttekiler için cennet yaklaştırılmış
Cənnət müttəqilərə yaxınlaşdırılar.
And the Garden will be brought nigh for those who ward off (evil).
Azgınlar için de Cehennem hortlatılmıştır
Cəhənnəm də azğınlara göstərilər.
And hell will appear plainly to the erring.
Ve bunlara hani nerede o Allahın gayrıdan taptıklarınız? Nasıl size yardım ediyorlar veya kendilerini kurtarıyorlar mı? denilmekte
Onlara deyilər: “Hanı sizin sitayiş etdikləriniz –
And it will be said unto them: Where is (all) that ye used to worship
Ve bunlara hani nerede o Allahın gayrıdan taptıklarınız? Nasıl size yardım ediyorlar veya kendilerini kurtarıyorlar mı? denilmekte
Allahdan başqa pənah apardıqlarınız? Onlar sizə kömək edə bilərlərmi, yaxud özlərinə köməkləri dəyə bilərmi?”
Instead of Allah? Can they help you or help themselves?
Ve arkasından hep onlar o Cehennemin içine fırlatılmaktadır
Onlar azğınlarla birlikdə oraya (Cəhənnəmə) atılarlar,
Then they will be hurled therein, they and the seducers
Ve bütün o İblis orduları onun içinde birbirleriyle çekişirlerken şöyle demektedirler
İblisin bütün əsgərləri də habelə.
And the hosts of Iblis, together.
Ve bütün o İblis orduları onun içinde birbirleriyle çekişirlerken şöyle demektedirler
Onlar orada höcətləşərək deyərlər:
And they will say, when they are quarrelling therein:
Tallahi biz doğrusu açık bir dalâl içinde imişiz
“Allaha and olsun ki, biz açıq-aydın azğınlıq içində idik –
By Allah, of a truth we were in error manifest
Çünkü sizi rabbül'âlemîn seviyyesinde tutuyorduk
o vaxt ki, biz sizi aləmlərin Rəbbinə tay tuturduq.
When we made you equal with the Lord of the Worlds.
Ve bizi hep o mücrimler şaşırtmıştı
Bizi ancaq günahkarlar azdırdı.
It was but the guilty who misled us.
Bak şimdi bizim için ne şefaatciler var
İndi isə bizim nə şəfaətçilərimiz,
. Now we have no intercessors
Ne de yakın bir sadîk
nə də bizə canıyanan bir dostumuz var!
. Nor any loving friend.
Bari bizim için geriye bir dönmek olsa idi de mü'minlerden olsa idik
Bir də dünyaya qayıda bilsəydik, möminlərdən olardıq!”
. Oh, that we had another turn (on earth), that we might be of the believers!
Şübhesiz bunda mutlak bir âyet var, öyle iken ekserîsi mü'min olmadı
Şübhəsiz ki, bunda bir ibrət vardır. Lakin onların əksəriyyəti yenə iman gətirmədi.
. Lo! herein is indeed a portent, yet most of them are not believers!
Ve şüphesiz ki rabbın o öyle azîz öyle rahîm
Həqiqətən, sənin Rəbbin Qüdrətlidir, Rəhmlidir.
. And lo, thy Lord! He is Indeed the Mighty, the Merciful.
Nuh kavmı gönderilen Resulleri tekzib etti
Nuh tayfası da elçiləri yalançı saydı.
. Noah's folk denied the messengers (of Allah),
O vakıt ki kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: siz Allahdan korkmaz mısınız?
O vaxt qardaşları Nuh onlara dedi: “Məgər qorxmursunuz?
. When their brother Noah said unto them: Will ye not ward off (evil)?
Haberiniz olsun ben size gönderilmiş bir Resulüm, bir eminim
Həqiqətən, mən sizin üçün etibar edilməli bir elçiyəm.
. Lo! I am a faithful messenger unto you,
Gelin Allahdan korkun, bana itaat edin
Allahdan qorxun və mənə itaət edin.
. So keep your duty to Allah, and obey me.
Buna karşı ben sizden bir ecir de istemiyorum, benim ecrim ancak rabbül'âlemîne aiddir
Mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir.
. And I ask of you no wage therefor; my wage is the concern only of the Lord of the Worlds.
Gelin Allahdan korkun bana itaat edin
Allahdan qorxun və mənə itaət edin!”
. So keep your duty to Allah, and obey me.
A, dediler: hiç biz sana inanır mıyız? Senin ardına hep o ezrail düşmüş?
Onlar dedilər: “Sənə ən rəzil adamlar tabe olduğu halda biz sənə inanarıqmı?”
. They said: Shall we put faith in thee, when the lowest (of the people) follow thee?
Benim ne ılmim olabilir? dedi: onlar ne yapıyorlarmış
Nuh dedi: “Mən onların nə etdiklərini bilmirəm!
. He said: And what knowledge have I of what they may have been doing (in the past)?
Sizin şuurunuz olsa onların hısabı ancak rabbıma aiddir
Onların haqq-hesabı yalnız Rəbbimə aiddir. Kaş başa düşəydiniz!
. Lo! their reckoning is my Lord's concern, if ye but knew;
Hem ben iyman edenleri koğmaya me'mur değilim
Mən iman gətirənləri qovan deyiləm.
. And I am not (here) to repulse believers.
Ben ancak açık, bir nezirim
Mən yalnız açıq-aşkar bir qorxudanam”.
. I am only a plain warner.
And ederiz ki dediler; eğer vazgeçmezsen yâ Nuh! Mutlak ve muhakkak recm edilenlerden olacaksın
Onlar dedilər: “Ey Nuh! Əgər dəvətinə son qoymasan, mütləq daşqalaq ediləcəksən”.
. They said: If thou cease not, O Noah, thou wilt surely be among those stoned (to death).
Yâ reb! dedi: anlaşıldı ki kavmım beni tekzib ettiler
Nuh dedi: “Ey Rəbbim! Qövmüm məni yalançı hesab etdi.
. He said: My Lord! Lo! my own folk deny me.
Artık benimle onların arasını nasıl ayırd edeceksen et de bana ve beraberimdeki mü'minlere necat ver
Mənimlə onların arasında qəti hökm ver, məni və mənimlə birlikdə olan möminləri əzabdan qurtar!”
. Therefor judge Thou between us, a (conclusive) judgment, and save me and those believers who are with me.
Bunun üzerine biz de onu ve beraberindekileri o dolu gemide necata çıkardık
Biz onu və onunla birlikdə olanları yüklü gəmidə xilas etdik.
. And We saved him and those with him in the laden ship.
Sonra da arkasından kalanları garkettik
Yerdə qalanları isə suya qərq etdik.
. Then afterward We drowned the others.
Şübhesiz bunda mutlak bir âyet var
Şübhəsiz ki, bunda bir ibrət vardır. Lakin onların əksəriyyəti yenə iman gətirmədi.
. Lo! herein is indeed a portent, yet most of them are not believers.
öyle iken ekserîsi mü'min olmadı ve şübhesiz ki rabbın, o öyle azîz, öyle rahîm
Həqiqətən, sənin Rəbbin Qüdrətlidir, Rəhmlidir.
. And lo, thy Lord, He is indeed the Mighty, the Merciful.
Âd, gönderilen Resulleri tekzib etti
Ad tayfası da elçiləri yalançı saydı.
. (The tribe of) Aad denied the messengers (of Allah),
O vakıt ki kardeşleri Hûd onlara demişti: siz Allahdan korkmaz mısınız?
O vaxt qardaşları Hud onlara dedi: “Məgər qorxmursunuz?
. When their brother Hud said unto them: Will ye not ward off (evil)?
Haberiniz olsun ki ben size gönderilmiş bir Resulüm' emînim
Həqiqətən, mən sizin üçün etibar etməli olduğunuz bir elçiyəm.
. Lo! I am a faithful messenger unto you,
Gelin Allahdan korkun ve bana itaat edin
Allahdan qorxun və mənə itaət edin!
. So keep your duty to Allah and obey me.
Buna karşı ben sizden bir ecir de istemiyorum. benim ecrim ancak rabbül'âlemîne aiddir
Mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir.
. And I ask of you no wage therefor; my wage is the concern only of the Lord of the Worlds.
Siz her tepeye bir alâmet bina eder eğlenir misiniz?
Əcəba, siz hər təpədə əbəs yerə bir əlamətmi qurursunuz (hündür binalarmı tikirsiniz)?
. Build ye on every high place a monument for vain delight?
Bir takım masnuat da ediniyorsunuz ki sanki muhalled kalacaksınız
Sanki əbədi qalacaqsınız deyə qalalarmı tikirsiniz?
. And seek ye out strongholds, that haply ye may last for ever?
Hem tuttuğunuz vakıt merhametsiz, cebbarcasına tutuyorsunuz
Bir kəsi yaxaladığınız zaman qəddar hökmdar kimi yaxalayırsınızmı?
. And if ye seize by force, seize ye as tyrants?
Artık Allahdan korkun ve bana itaat edin
Allahdan qorxun və mənə itaət edin!
. Rather keep your duty to Allah, and obey me.
O Allahdan korkun ki size o bildiğiniz şeylere imdad buyordu
Bildiyiniz nemətləri sizə verəndən qorxun.
. Keep your duty toward Him who hath aided you with (the good things) that ye know,
En'am, oğullar
O sizə heyvanat və oğul-uşaq verdi,
. Hath aided you with cattle and sons.
Cennet gibi bağlar, bahçeler, menba'lar ile size imdad buyurmakta
üstəlik bağlar və çeşmələr də əta etdi.
. And gardens and water springs.
Cidden ben size büyük bir günün azâbından korkuyorum
Mən sizə üz verəcək böyük günün əzabından qorxuram”.
. Lo! I fear for you the retribution of an awful day.
Sen, dediler: ha va'zetmişin ha va'zedenlerden olmamışın bizce müsavidir
Onlar dedilər: “Bizə öyüd-nəsihət versən də, verməsən də, bizim üçün birdir.
. They said: It is all one to us whether thou preachest or art not of those who preach;
Bu sırf eskilerin âdeti
Bu, yalnız və yalnız əvvəlkilərin adətidir.
. This is but a fable of the men of old,
Biz ta'zib olunmayız
Biz əzaba düçar olan da deyilik”.
. And we shall not be doomed.
Diye onu tekzib ettiler de kendilerini helâk ediverdik. Şübhesiz bunda mutlak bir âyet var, öyle iken ekserîsi mü'min olmadı
Onlar onu yalançı saydılar. Biz də onları məhv etdik. Şübhəsiz ki, bunda bir ibrət vardır. Lakin onların əksəriyyəti iman gətirmədi.
. And they denied him; therefor We destroyed them. Lo! herein is indeed a portent, yet most of them are not believers.
Ve şübhesiz ki rabbın o, öyle azîz öyle rahîm
Həqiqətən, sənin Rəbbin Qüdrətlidir, Rəhmlidir.
. And lo! thy Lord, He is indeed the Mighty, the Merciful.
Semûd gönderilen Resulleri tekzib etti
Səmud tayfası da elçiləri yalançı saydı.
. (The tribe of) Thamud denied the messengers (of Allah)
O vakıt ki kardeşleri Salih onlara demişti: Allahdan korkmaz mısınız?
O vaxt qardaşları Saleh onlara dedi: “Məgər qorxmursunuz?
. When their brother Salih said unto them: Will ye not ward off (evil)?
Haberiniz olsun ki ben size gönderilmiş bir Resulüm, eminim
Şübhəsiz ki, mən sizin üçün etibar etməli olduğunuz bir elçiyəm.
. Lo! I am a faithful messenger unto you,
Gelin Allahdan korkun ve bana itaat edin
Allahdan qorxun və mənə itaət edin.
. So keep your duty to Allah and obey me.
Buna karşı ben sizden bir ecir istemiyorum, benim ecrim ancak rabbül'âlemîne aiddir
Mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir.
. And I ask of you no wage therefor; my wage is the concern only of the Lord of the Worlds.
Siz burada emn-ü eman ile bırakılacak mısınız?
Məgər siz burada olanların içində sərbəst buraxılacaqsınız?
. Will ye be left secure in that which is here before us,
O Cennetler, pınarlar
Bağlar və bulaqlar içində,
. In gardens and water springs
Lâtıf tal'ı sarkmış hurmalar, ekinler içinde
əkinlər və yumşaq meyvəli xurmalıqlar içində arxayınlıqla qalacaqsınız?
. And tilled fields and heavy sheathed palm trees,
Ki bir de dağlardan keyfli keyfli evler yontuyorsunuz
Dağlardan məharətlə evlər yonub düzəldəcəksiniz?
. Though ye hew out dwellings in the mountain, being skilful?
Gelin Allahdan korkun da bana itaat eyleyin
Allahdan qorxun və mənə itaət edin!
. Therefor keep your duty to Allah and obey me,
İtaat etmeyin o kimselere ki
Həddi aşanların əmrinə tabe olmayın.
. And obey not the command of the prodigal,
yer yüzünü gesada verirler de islâh etmezler
Onlar yer üzündə fəsad törədir və özlərini günahdan təmizləmirlər”.
. Who spread corruption in the earth, and reform not.
Sen dediler: çok büyülenmişlerdensin
Onlar dedilər: “Sən yalnız və yalnız sehrlənmişlərdənsən.
. They said: Thou art but one of the bewitched;
Sen bizim gibi bir beşerden başka nesin? Haydi bir âyet getir eğer sadıklardan isen
Sən də bizim kimi ancaq bir insansan. Əgər doğru danışanlardansansa, bizə bir möcüzə göstər”.
. Thou art but a mortal like us. So bring some token if thou art of the truthful.
Ha, dedi: işte bir naka ona bir şirb hakkı' size de ma'lûm bir günün şirb hakkı
Saleh dedi: “Möcüzə bu dişi dəvədir! Onun da, sizin də müəyyən edilmiş vaxtlarda su içmək haqqınız vardır. (Bir gün o, su içməli, bir gün də siz içməlisiniz).
. He said: (Behold) this she camel. She hath the right to drink (at the well), and ye have the right to drink, (each) on an appointed day.
Sakın ona bir kötülükle ilişmeyin ki o yüzden sizi büyük bir günün azâbı yakalar
Ona heç bir pislik etməyin, yoxsa böyük günün əzabı sizi yaxalayar”.
. And touch her not with ill lest there come on you the retribution of an awful day.
Derken onu vurdular, fakat nâdim oldular
Onlar dəvənin diz vətərini kəsdilər, sonra da peşman oldular.
. But they hamstrung her, and then were penitent.
Çünkü kendilerini azâb yakalayıverdi şüphesiz bunda mutlak bir âyet var öyle iken ekserîsi mü'min olmadı
Əzab onları yaxaladı. Şübhəsiz ki, bunda bir ibrət vardır. Lakin onların əksəriyyəti yenə iman gətirmədi.
. So the retribution came on them. Lo! herein is indeed a portent, yet most of them are not believers.
Ve şüphesiz rabbın o, öyle azîz öyle rahîm
Həqiqətən, sənin Rəbbin Qüdrətlidir, Rəhmlidir.
. And lo! thy Lord! He is indeed the Mighty, the Merciful.
Lût kavmı gönderilen Resulleri tekzib etti
Lut tayfası da elçiləri yalançı saydı.
. The folk of Lot denied the messengers (of Allah),
O vakıt ki kadeşleri Lût onlara demişti: siz Allahdan korkmaz mısınız?
O vaxt qardaşları Lut onlara dedi: “Məgər qorxmursunuz?
. When their brother Lot said unto them: Will ye not ward off (evil)?
Haberiniz olsun ben size gönderilmiş bir Resulüm, eminim
Həqiqətən, mən sizin üçün etibar edilməli bir elçiyəm.
. Lo! I am a faithful messenger unto you,
Gelin Allahdan korkun da bana itaat edin
Allahdan qorxun və mənə itaət edin!
. So keep your duty to Allah and obey me.
Buna karşı ben sizden bir ecir de istemiyorum, benim ecrim ancak rabbül'âlemîne aiddir
Mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir.
. And I ask of you no wage therefor; my wage is the concern only of the Lord of the Worlds.
Âlemîn içinden erkeklere mi gidiyorsunuz?
Doğrudanmı siz insanlar içində ancaq kişilərlə yaxınlıq edir
. What! Of all creatures do ye come unto the males,
Bırakıyorsunuz da sizin için yarattığı çiftleri? Doğrusu siz insanlıktan çıkmış bir kavimsiniz
və Rəbbinizin sizin üçün yaratdığı qadınlarınızı tərk edirsiniz? Siz, həqiqətən də, həddi aşan adamlarsınız”.
. And leave the wives your Lord created for you? Nay, but ye are froward folk.
And ederiz ki dediler vazgeçmezsen ya Lût, mutlak ve muhakkak çıkarılanlardan olacaksın
Onlar dedilər: “Ey Lut! Əgər təbliğatına son qoymasan, mütləq qovulanlardan olacaqsan!”
. They said: If thou cease not, O Lot, thou wilt soon be of the outcast.
Ben, dedi: doğrusu sizin amelinize buğz edenlerdenim
O dedi: “Mən sizin əməllərinizə nifrət edənlərdənəm.
. He said: I am in truth of those who hate your conduct.
Yâ rabb! Beni ve ehlimi bunların amellerinin şumundan halâs et
Ey Rəbbim! Məni və ailəmi onların tutduqları işdən xilas et!”
. My Lord! Save me and my household from what they do.
Biz de onu ve ehlini temamen halâs ettik
Biz onu və onun bütün ailəsini xilas etdik.
. So We saved him and his household, every one,
ancak bir acüze kaldı
Geridə qalanlar arasındakı yaşlı qadından başqa.
. Save an old woman among those who stayed behind.
Sonra geridekileri hep tedmir eyledik
Sonra da o birilərini darmadağın etdik.
. Then afterward We destroyed the others.
Ve üzerlerine öyle bir yağmur yağdırdık ki ne fena idi o münzerin yağmuru
Biz onların üstünə daşlardan yağış yağdırdıq. Qorxudulanların yağışı nə yaman imiş!
. And We rained on them a rain. And dreadful is the rain of those who have been warned.
Şübhesiz bunda mutlak bir âyet var, öyle iken ekserîsi mü'min olmadı
Şübhəsiz ki, bunda bir ibrət vardır. Lakin onların əksəriyyəti iman gətirmədi.
. Lo! herein is indeed a portent, yet most of them are not believers.
Ve şübhesiz ki rabbın o, öyle azîz öyle rahîm
Həqiqətən, sənin Rəbbin Qüdrətlidir, Rəhmlidir.
. And lo! thy Lord, He is indeed the Mighty, the Merciful.
Eshabı Eyke gönderilen Resulleri tekzib etti
Əykə əhli də elçiləri yalançı saydı.
. The dwellers in the wood (of Midian) denied the messengers (of Allah),
O Vakit ki Şuayb onlara demişti: siz Allahdan korkmaz mısınız?
O vaxt Şueyb onlara dedi: “Məgər qorxmursunuz?
. When Shueyb said unto them: Will ye not ward off (evil)?
Haberiniz olsun ben size gönderilmiş bir Resulüm, emînim
Şübhəsiz ki, mən sizin üçün etibar etməli olduğunuz bir elçiyəm.
. Lo! I am a faithful messenger unto you,
Gelin Allahdan korkun ve bana itaat edin
Allahdan qorxun və mənə itaət edin!
. So keep your duty to Allah and obey me.
Buna karşı sizden bir ecir istemiyorum, benim ecrim ancak rabbül'âlemîne aiddir
Mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir.
. And I ask of you no wage for it; my wage is the concern only of the Lord of the Worlds.
Ölçeği tam ölçün de hak yiyenlerden olmayın
Ölçüyə tam riayət edin və əksik ölçənlərdən olmayın.
. Give full measure, and be not of those who give less (than the due).
Ve doğru terazi ile tartın
Düz tərəzi ilə çəkin.
. And weigh with the true balance.
Halkın eşyalarını değerinden düşürmeyin ve yer yüzünü ihtilâlcılıkla fesada vermeyin
İnsanların əşyalarını əksik verməyin və yer üzündə fəsad yayaraq pis işlər görməyin.
. Wring not mankind in their goods, and do not evil, making mischief, in the earth.
O sizi ve sizden evvelki cibileti yaratan hâlıktan korkun
Sizi və əvvəlki nəsilləri Yaradandan qorxun!”
. And keep your duty unto Him Who created you and the generations of the men of old.
Sen, dediler: muhakkak sihirlilerdensin
Onlar dedilər: “Sən yalnız və yalnız sehrlənmişlərdənsən.
. They said: Thou art but one of the bewitched;
Sen bizim gibi bir beşerden başka nesin, doğrusu biz seni her halde yalancılardan sanıyoruz
Sən də bizim kimi ancaq bir insansan. Biz səni yalançılardan biri hesab edirik.
. Thou art but a mortal like us, and lo! we deem thee of the liars.
Üzerimize Semâdan bir kıt'ayı düşürüver haydi sâdıklardan isen
Əgər doğru danışanlardansansa, göyün bir parçasını üstümüzə endir”.
. Then make fragments of the heaven fall upon us, if thou art of the truthful.
Rabbım a'lemdir, dedi: yaptıklarınıza
Şueyb dedi: “Rəbbim sizin nələr etdiyinizi daha yaxşı bilir”.
. He said: My Lord is best aware of what ye do.
Hasılı onu tekzib ettiler, kendilerini de o zulle gününün azâbı alıverdi ki o cidden büyük bir günün azâbı idi
Onlar isə onu yalançı saydılar və buna görə də kölgəli günün əzabı onları yaxaladı. Həqiqətən, o, böyük bir günün əzabı idi.
. But they denied him, so there came on them the retribution of the day of gloom. Lo! it was the retribution of an awful day.
Şüphesiz bunda mutlak bir âyet var, öyle iken ekserîsi mü'min olmadı
Şübhəsiz ki, bunda bir ibrət vardır. Lakin onların əksəriyyəti iman gətirmədi.
. Lo! herein is indeed a portent; yet most of them are not believers.
Ve şüphesiz ki rabbın o, öyle azîz öyle rahîm
Həqiqətən, sənin Rəbbin Qüdrətlidir, Rəhmlidir.
. And lo! thy Lord! He is indeed the Mighty, the Merciful.
Ve hakıkat bu (kur'an) rabbül'âlemînin şübhesiz bir tenkizilidir
Şübhəsiz ki, bu, aləmlərin Rəbbindən nazil edilmişdir.
. And lo! it is a revelation of the Lord of the Worlds,
Onu Ruhı emîn indirdi
Onu sadiq Ruh (Cəbrail) endirdi –
. Which the True Spirit hath brought down
Senin kalbin üzerine ki o münzirlerden olasın
sənin qəlbinə ki, xəbərdar edənlərdən olasan.
. Upon thy heart, that thou mayest be (one) of the warners,
Açık parlak bir Arabi lisan ile
Bu Quran açıq-aydın ərəb dilində nazil edildi.
. In plain Arabic speech.
Hem o şübhesiz evvelkilerin kitablarında da var
Şübhəsiz ki, o, keçmiş ümmətlərin kitablarında da xatırlanır.
. And lo, it is in the Scriptures of the men of old.
Onu Beni İsrail ulemasının bilmesi de onlara bir âyet (bir delil) değil mi
Məgər İsrail oğullarından olan alimlərin onu bilmələri bunlar üçün bir dəlil deyilmi?
. Is it not a token for them that the doctors of the Children of Israel know it?
Eğer onu Arabca bilmiyenlerin birine indirseydik de
Əgər Biz onu ərəb olmayanlardan birinə nazil etsəydik,
. And if We had revealed it unto one of any other nation than the Arabs,
o kendilerine kıraet etse idi yine iyman etmiyeceklerdi
və o, bunu onlara oxusaydı, yenə də ona iman gətirməzdilər.
. And he had read it unto them, they would not have believed in it.
Biz onu mücrimlerin kalblerine öyle sokmuşuzdur.
Biz küfrü günahkarların qəlbinə belə salarıq.
. Thus do We make it traverse the hearts of the guilty.
İyman etmezler ana tâ o elim azâbı görecekleri deme kadar
Onlar ağrılı-acılı əzabı görməyənədək ona inanmazlar.
. They will not believe in it till they behold the painful doom,
Ki geliversin de kendilerine ansızın, hiç farkında değillerken
O əzab onlara özləri də hiss etmədən qəflətən gələcəkdir.
. So that it will come upon them suddenly, when they perceive not.
Desinler ki acaba bize bir müsaade edilir mi?
Onlar deyəcəklər: “Bizə möhlət veriləcəkmi?”
. Then they will say: Are we to be reprieved?
Ya şimdi azâbımızı iviyorlar mı?
Yenədəmi əzabımızın tez gəlməsini istəyirlər?
. Would they (now) hasten on Our doom?
Gördün a artık onlara senelerce zevk ettirsek
Bilirsənmi, əgər onlara illərcə firavanlıq nəsib etsək,
. Hast thou then seen, We content them for (long) years,
Sonra kendilerine edilen vaid gelip çatarsa
sonra vəd olunduqları əzab onlara yetişsə,
. And then cometh that which they were promised,
O yaşatıldıkları zevkın kendilerine hiç faidesi olmıyacaktır
onlara nəsib olmuş firavanlıq əzabımızı onlardan dəf edə bilməz.
. (How) that wherewith they were contented naught availeth them?
Maamafih biz hangi memleketi helâk ettikse her halde onu inzar edenler olmuştur
Biz heç bir kəndi onu xəbərdar edənlər olmadan məhv etmədik.
. And We destroyed no township but it had its warners
İhtar edilmiştir, ve biz zulmetmiş değilizdir
Xəbərdar edənləri də öyüd-nəsihət vermək üçün göndərdik. Biz əsla zalım olmamışıq!
. For reminder, for We never were oppressors.
Ve bunu Şeytanlar indirmedi
Quranı şeytanlar endirmədi.
. The devils did not bring it down.
Bu onlara hem yaraşmaz hem güçleri yetmez?
Onlar buna layiq deyildirlər və bunu bacara da bilməzlər.
. It is not meet for them, nor is it in their power,
Onlar işitmekten sureti kat'ıyyede azledilmişlerdir
Çünki onlar vəhyə qulaq asmaqdan kənar edilmişdilər.
. Lo! verily they are banished from the hearing.
Binaenaleyh sakın Allah ile beraber diğer bir ilâha çağırma ki o ta'zib edileceklerden olmıyasın
Odur ki, Allahla yanaşı başqa bir məbuda ibadət etmə, yoxsa əzaba düçar edilənlərdən olarsan.
. Therefor invoke not with Allah another god, lest thou be one of the doomed.
Hem en yakın hısımlarını inzar et
Ən yaxın qohumlarını qorxut!
. And warn thy tribe of near kindred,
Ve sana ittiba' eden mü'minlere kanadını indir
Sənə tabe olan möminləri qanadının altına al (onlara qarşı təvazökar ol)!
. And lower thy wing (in kindness) unto those believers who follow thee.
Bunun üzerine sana ısyan ederlerse ben sizin amellerinizden beriim de
Əgər onlar sənə asi olsalar, de: “Şübhəsiz ki, mən sizin etdiyiniz əməllərdən uzağam!”
. And if they (thy kinsfolk) disobey thee, say: Lo! I am innocent of what they do.
Ve o, azîz rahime mütevekkil ol
Qüdrətli və Rəhmli olana təvəkkül et!
. And put thy trust in the Mighty, the Merciful.
O ki görüyor kıyam ettiğin vakıt seni
O səni namaza duranda da görür,
. Who seeth thee when thou standest up (to pray)
Ve secdekârlar içinde dolaşmanı
səcdə edənlər içində hərəkət edəndə də.
. And (seeth) thine abasement among those who fall prostrate (in worship).
Çünkü o öyle semi öyle alîmdir
Həqiqətən də, O, Eşidəndir, Biləndir!
. Lo! He, only He, is the Hearer, the Knower.
Haber vereyim mi size Şeytanlar kimin üzerine inerler?
Şeytanların kimə nazil olduqlarını sizə xəbər verimmi?
. Shall I inform you upon whom the devils descend?
Vebal yüklenici her bir sahtekâr üzerine inerler
Onlar hər bir yalançıya və günahkara nazil olarlar.
. They descend on every sinful, false one.
Onlar kulak verirler ve ekseri yalan söylerler
Şeytanlar vəhydən eşitdiklərini kahinlərə təlqin edirlər. Halbuki onların əksəriyyəti yalançıdır!
. They listen eagerly, but most of them are liars.
Şairler, bunların arkasına da çapkınlar, sapkınlar düşer
Şairlərə gəldikdə isə, onlara ancaq azğınlar uyar.
. As for poets, the erring follow them.
Görmez misin bunlar her vâdide hayran olurlar
Məgər görmürsənmi ki, onlar hər vadidə veyl-veyl gəzir (hər mövzuda şer uydurur)
. Hast thou not seen how they stray in every valley,
hem de onlar yapmıyacakları şeyleri söylerler
və etmədikləri şeylərə aid söhbət açırlar?
. And how they say that which they do not?
[[. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ]]
Ancak iyman edip iyi ameller işliyenler ve Allahı çok zikredenler ve kendilerine zulmedildikten sonra öclerini alanlar müstesna, yarın bilecek o zulmedenler hangi ınkılâba münkalib olacaklar
Təkcə iman sahibi olub xeyirxah əməllər edən, Allahı tez-tez yada salan və haqsızlığa məruz qaldıqdan sonra dini müdafiə edənlərdən başqa. Zalımlar isə qayıdacaqları yeri mütləq biləcəklər.
. Save those who believe and do good works, and remember Allah much, and vindicate themselves after they have been wronged. Those who do wrong will come to know by what a (great) reverse they will be overturned!
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri