FANDOM


T.C.

BAŞBAKANLIK

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği

  • Sayı : B.02.1.SYD 0.61.-647.03.02/ 31/10/2008
  • Konu : Vakıf Mütevelli Heyeti Üyesi Seçimi
  • İlgi:

a) 24/01/2007 tarihli ve B.02.1.SYD 0.09.401.02/1904 sayılı Genelge.

b) 04/12/2007 tarihli ve B.02.1.SYD 0.09.401.01/227/37259 sayılı Genelge.

2008 yılı içerisinde Gaziosmanpaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde görev yapmak üzere İl Genel Meclisi tarafından görevlendirilen İsmail AYKAÇ'ın toplantılara katıldığı halde sorumluluktan kaçarak kararları imzalamadığına ve kendisine göre yardım yapılmasını istediği vatandaşlar hakkında da istendiği halde yazılı bilgileri vermediğine ve bunu bir alışkanlık olarak sürdürdüğüne ve adı geçen mütevelli heyet üyesinin vakfa gelerek 01/01/2008 tarihinden itibaren geriye doğru karar defterindeki (daha önce imzaladığı ancak muhalefet şerhi yazmadığı kararlar da dahil olmak üzere) bütün kararlara muhalefet şerhi yazdığına, bu durumun uygun olmadığı kendisine hatırlatılınca da gerek toplantılarda gerekse vakfa gelerek bir takım huzursuzluklara sebep olduğuna ilişkin yazılar Genel Müdürlüğümüze intikal etmiştir.

Yapılan inceleme neticesinde İl Genel Meclisi tarafından görevlendirilen adı geçenin İl Genel Meclisi Üyesi olduğu tespit edilmiştir.

3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'nun 5263 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ile değişik 7.maddesinin 2.fıkrasında "hayırsever vatandaşlar arasından il genel meclisinin seçeceği iki kişinin" Vakıf Mütevelli Heyetinde görev alacağı yönünde hüküm mevcuttur.

Mezkûr hüküm ile, İl Genel Meclisinin hayırsever vatandaşlar arasından seçim yaparak iki kişiyi Vakıf Mütevelli Heyetinde görevlendireceği açıkça hükme bağlanmış olup; İl Genel Meclisinin kendi üyeleri arasından seçim yapmalarına imkan tanınmamıştır. İl Genel Meclisi tarafından seçilecek hayırsever vatandaşların Vakıf mütevelli heyetinde görev almalarının sağlanması ile Vakfın yürütme organı olan mütevelli heyetinde sivil katılım öngörülmüş; demokratik, şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim amaçlanmıştır.

İlgi (a) ve (b) Genelgeler ile de, İl Genel Meclisi seçimi ile öngörülen gaye, seçimin ne şekilde yapılacağı izah edilmiş; bu çerçevede İl Genel Meclisinin kendi üyelerinden birisini seçmemesi gerektiğine açıkça dikkat çekilmiştir. Yukarıda izah edilen hukukî sebepler muvacehesinde; adı geçen İl Genel Meclis Üyesinin Kanun ile seçilmesi öngörülen kişilerden olmadığı, Vakıf işlemlerine bir halel getirmemekle birlikte bu kişi tarafından yapılan işlemlerin yokluk ile malül olduğu değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi, ilgi Genelgeler gereğinin ifasını ve neticeden Genel Müdürlüğümüze bilgi verilmesini rica ederim.

Aziz Yıldırım

Genel Müdür

31/10/2008 Uzm. Yrd. : A.ARIÖZ 31/10/2008 Hukuk Müşaviri : Y.S.YALMAN 31/10/2008 I.Hukuk Müşaviri : M.C.YAŞAR

EK: 2 adet Genelge (4 sayfa)

Gereği: Bilgi:

İstanbul İl Özel İdaresi Başkanlığı Gaziosmanpaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Akay Cad. No: 6 Bakanlıklar/ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat:Y.Selim YALMAN Telefon: 312 424 09 40 Faks: 312 424 09 53 e-posta: syalman@sydgm.gov.tr Elektronik Ağ: www.sydgm.gov.tr

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.