FANDOM


SAVUNMA SEKRETERLİKLERİ KURULMASINA DAİR KANUN

  • Kanun Numarası: 108
  • Kabul Tarihi: 24/10/1960
  • Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 28/10/1960
  • Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10641


Madde 1 - Topyekün Savunma ve Milli Seferberlik hizmetlerini Milli Güvenlik amaçlarına uygun bir şekilde planlamak ve yürütmek üzere genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve Devlet Ekonomi Kurumları ve bunlara bağlı kurumlarda savunma sekreterlikleri kurulmuştur.

Madde 2 - Savunma sekreterliklerinin teşkilatı, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğince hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca kabul olunacak bir Talimatname ile belirtilir.

Madde 3 - Savunma sekreterlikleri teşkilatında, Savunma Sekreteri ve Savunma Uzmanı olarak Harb Okulu, üniversite ve yüksek okullar mezunu emekli, müstafi ve ordudan izinli subaylarla Milli Savunma Akademisi mezunları istihdam olunurlar.

Bunların tayini Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teklifi üzerine ilgili daire ve kurumlarca yapılır.

Madde 4 - İçişleri Bakanlığı Savunma Sekreterliği görevini, Sivil Savunma Genel Müdürü yürütür.

Madde 5 - a) Bu kanuna bağlı cetvelde gösterilen genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere ait savunma sekreterlikleri kadroları bu yerlerin teşkilat kadrolarına eklenmiştir.

b) Devlet ekonomi kurumları ve bunlara bağlı kurumlarla özel kanunla kurulan kurumlarda savunma sekreterlikleri kadroları teadül ve hizmetin mahiyeti gözönünde tutularak Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin teklifi üzerine usulü dairesinde bu kurumların teşkilat kadrolarına eklenir.

Madde 6 - Savunma sekreterliklerine lüzumlu diğer memur ve hizmetliler sekreterliklerin isteği üzerine bağlı bulundukları idarelerce, taşrada valiliklerce mevcut memur ve hizmetliler arasından ayrılarak bu Teşkilat emrine verilir.

Madde 7 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 8 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

Geçici Madde 1 - Bu kanunun gerektirdiği masrafları karşılamak üzere 1960 Mali Yılı Maliye Bakanlığı bütçesinin sonunda (Savunma sekreterliklerinin gerektirdiği her çeşit masraflar) adı ile açılan 229 uncu bölüme bir buçuk milyon lira olağanüstü ödenek verilmiştir.

Bu bölümden ilgili tertiplere aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.