Yavuz Sultan Selim

10 SORUDA YAVUZ SULTAN SELİM
Makale İçeriği
10 SORUDA YAVUZ SULTAN SELİM
Yavuz neden kardeşlerinin üzerine yürüdü?
İran Seferi neden yapıldı?
Anadolu'da Türkmen katliamı oldu mu?
Mısır ve Suriye nasıl fethedildi?
Dulkadirli Beyliği' nin önemi nedir?
Yavuz Halifeliği devraldı mı?
Yavuz'un hangi sadrazamı sağ kaldı?
Yavuz Selim nasıl öldü?
Kanuni'ye nasıl bir miras
Tüm Sayfalar
Sayfa 1 > 10

25 Nisan 1512'de Yavuz Sultan Selim, babasını devirerek tahtı ele geçirir. Böylesine bir taht değişikliği, Osmanlı tarihinde ilk ve son kez yaşanmaktadır. Ancak bu dönem daha birçok “ilk”e sahne olacak ve Yavuz, Avrupa'nın en güçlü imparatorluğunu Kanuni'ye hazırlayacaktır.

Erhan Afyoncu - Popüler TARİH/ Nisan 2002 Sayı : 20

1 - Yavuz tahta nasıl çıktı?

2 - Yavuz neden kardeşlerinin üzerine yürüdü?3 - İran Seferi neden yapıldı?

4 - Anadolu'da Türkmen katliamı oldu mu?

5 - Mısır ve Suriye nasıl fethedildi?

6 - Dulkadirli Beyliği'nin önemi nedir?

7 - Yavuz Halifeliği devraldı mı?

8 - Yavuz'un hangi sadrazamı sağ kaldı?

9 - Yavuz Sultan Selim nasıl öldü?

10 - Kanuni'ye nasıl bir miras bıraktı?

1 - Yavuz tahta nasıl çıktı?

II. Bayezid'in 8 oğlu vardı ve bunların 5'i hükümdarın sağlığında ölmüşlerdi. Os­manlı kaynakları bu şehza­delerin sadece öldüğünü belirtip nasıl öldükleri konusunda bir bilgi ver­mezler. 16. Yüzyıl'da Türkçe'den Almanca'ya çevrilmiş ve daha sonra bazı ilaveler yapılmış olan bir Osmanlı tarihinde, bu konuda ilginç bilgiler bulun­maktadır. 'Haniwaldanus Anonimi' olarak bilinen bu tarihin bugün özgün Türkçesi mevcut değildir. Bu yapıta göre nikris hastalığı nedeniy­le hareket kabiliyetini kaybe­den II. Bayezid'in otoritesi sarsılmaya başlamıştı. Şehza­de Mahmud, Mehmed ve Şehinşah babalarına karşı is­yan etmişler ve bu yüzden padişah tarafından öldürül­müşlerdi.

Bu bilgi, başka kaynaklar­da yer almamaktadır. Ancak sultanın hastalığı ve yaşlılığı nedeniyle saltanatının son yıl­larında, şehzade Selim'in is­yanından önce, bir huzur­suzluk olduğunu ortaya koymaktadır.

Babasının ölümü ha­linde İstanbul'a bir an ev­vel gelerek tahtı ele geçirme şansına sahip olmak isteyen şehzade Selim, Rumeli'de bir sancak istemişse de bu isteği kabul edilmemişti.

Topkapı Sarayı Müzesi'nde yer alan bir madalyonda, Yavuz Sultan Selim (sağ üstte). Yavuz Sultan Selim Han adına 1516'da bastırılan akçenin ön ve arka yüzü (sağda).

Ancak padişah, şehzade Ahmed'i yerine geçirip kendisi de saltanattan çekilmek isti­yordu. Yeniçeriler ise bu du­rumu kabul etmemişler, II. Bayezid'in sağlığında başkası­nı padişah olarak istememiş­lerdi.

Bu gelişmeler üzerine ha­rekete geçen Selim, Çorlu ya­kınlarında Karışdıran ovasın­da babasının karşısına çıktıy­sa da yapılan muharebeyi kaybetti. Şehzadeler arasında taht mücadelesi daha da şid­detlendi; ama saltanatın ki­min olacağı, ar­tık padişahın de­ğil askerin elin­deydi.

Selim tekrar Ru­meli'ye geldiğinde, askerler tarafından İs­tanbul'a davet edildi. 25 Ni­san 1512'de Selim, yeniçeri ve sipahilerle birlikte Saray'ın önüne geldi. Gürültülere dışa­rı çıkan padişah, askerin yeri­ni oğluna bırakmasını isteme­si üzerine tahtan çekilip Se-lim'in padişahlığını kabul etti.

Tahttan çekildikten son­ra, Dimetoka'ya gitmek iste­yen II. Bayezid 26 Mayıs'ta yolda öldü. Yavuz'un, baba­sını zehirlettiği ihtimali ol­dukça kuvvetlidir. Şehabettin Tekindağ, yaptığı araştırma­da, II. Bayezid'in zehirlenerek öldürüldüğü sonucuna var­mıştır. Yavuz'un babasını de­virerek tahtı ele geçirmesi, bu tür bir taht değişikliğinin Os­manlı tarihindeki ilk ve son örneğidir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.