FANDOM


Bakınız

Şablon:MEB mevzuat bakınız - d


Eğitim mevzuatı MEB mevzuat Mevzuat/Eğitim Eğitim/Mevzuat
Son değişiklikler ve taslaklar Milli Eğitim Bakanlığı Ortaokul Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde düzeltme 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Rehberlik Ve Denetim Başkanlığı İle Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği 2014 6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik/2014 Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik/2014 Ekim 23 Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği/2014 Temmuz 26 Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği/2004 Haziran 8
Eğitim mevzuatı - sektörel Eğitim mevzuatı/OÖE Eğitim mevzuatı/Temel eğitim Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği/2014 İlköğretim Kurumları Yönetmeliği/2008 Eğitim mevzuatı/İÖO Eğitim mevzuatı/OÖ Eğitim mevzuatı/Mesleki eğitim Eğitim mevzuatı/HBÖ Eğitim mevzuatı/Hayat Boyu Öğrenme GM Eğitim mevzuatı/Özel eğitim
Eğitim mevzuatı/Yönetici Eğitim mevzuatı/Öğretmen Eğitim mevzuatı/MEM Eğitim mevzuatı/İÖK Eğitim mevzuatı/OÖK Eğitim mevzuatı/Üniversite Eğitim mevzuatı/HEM Eğitim mevzuatı/ORGM Eğitim mevzuatı/RAM Eğitim mevzuatı/BSM
Eğitim mevzuatı - hiyerarşik Tarihsel eğitim mevzuatı tümü [1] Eğitim mevzuatı/Anayasa Eğitim mevzuatı/Kanunlar Eğitim kanunları Eğitim mevzuatı/KHK Eğitim mevzuatı/Tüzükler Eğitim mevzuatı/Yönetmelikler Eğitim yönetmelikleri Eğitim mevzuatı/Yönergeler Eğitim mevzuatı/Genelgeler Eğitim mevzuatı/Talimatlar Eğitim mevzuatı/Baş Emirler Eğitim mevzuatı/Emirler Eğitim mevzuatı/Valilik tamimleri
Kanunlar Eğitim mevzuatı/Kanunlar 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Yönetmelikler Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği/2014 Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Ve Denetim Başkanlığı İle Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığına Yapılan Bilgisayar Bağışlarında KDV İstisnası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yıllardır tartışılan serbest kıyafet uygulamasına nihayet geçiyor Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliği İlköğretim ve Ortaöğretim Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Eğitim Öğretim Tesislerinin Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Eğitim Öğretim Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik MEB ve Kültür Yayınları Yönetmeliği/2014 Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik/2014 Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yönergeler Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge ULUSLARARASI YARIŞMALARDA DERECEYE GİREN EKİP VE ÖĞRENCİLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE < ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ARASI ÖĞRENCİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNERGESİ Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okulların Geçit Töreni Yönergesi Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi Millî Eğitim Bakanlığı Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesi Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge Millî Eğitim Müdürlükleri Araştırma Geliştirme (AR-GE) Birimleri Yönergesi Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Uzaktan Öğretim Yapan Dershane ve Kurslar Yönergesi Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistemle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci Yerleştirme Yönergesi Genelgeler Konusal eğitim mevzuatı MEM/Disiplin MEM/Taşıma Taşımalı İlköğretim Değerlendirme Komisyonu Toplantı Onayı
Mevzuat/Eğitim Eğitim mevzuatı/MEB
Şablon:MEB Şablon:MEM Şablon:Eğitim - Şablon:Disiplin Şablon:Eğitim mevzuatı Şablon:Eğitimmevzuatıbakınız
http://www.egitimmevzuat.com/ http://www.meb.gov.tr/mevzuat/liste.asp?ara=10&Submit=Listele/

ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEBE HAKKINDA KANUN

  • Kabul Tarihi : 8 Nisan 1929
  • Yayım Tarihi : 16 Nisan 1929
  • Resmi Gazete No : 1169

Madde 1-Umumi ve mülhak bütçe ile idare olunan Devlet Devairi ve inhisar idarelerinin, vilayetlerin, şehremanetleri ile belediyelerin, ticaret odalarının ve mukavelenameleri mucibince talebe göndermeye mecbur olan şirketlerin tahsil için ecnebi memleketlere gönderecekleri talebe bu kanun ahkâmına tabidir.

Madde 2-Birinci maddede sayılan makamlar tarafından ecnebi memleketlere gönderilecek talebe Maarif Vekaletince müsabaka ile seçilir.

Bu makamlar göndermek istedikleri talebenin adedini, ihtisas zümresini ve bu talebede aradıkları evsafı ve okutmak istedikleri memleketleri ve takip etmesini arzu eyledikleri tahsil planının esaslı cihetlerini her sene Nisan nihayetine kadar Maarif Vekâletine bildirirler.

Maarif Vekâleti de o sene ecnebi memleketlere gönderilecek talebenin evsafını, tahsil şartlarını alakadar tedris müesseselerine tebliğ ve gazetelerle ilân eder.

Madde 3-Sene sonu imtihanlarını müteakip tedris müesseselerinin muallim veya müderris meclisleri toplanarak o seneki mezunlarla başkaca daha yüksek bir müesseseden mezun olmamış evvelki seneler mezunlarından gerek malûmat gerek zekâ ve seciye itibariyle aranan evsafı haiz olanları müsabakaya girebilmek üzere namzet olarak ayırırlar. Yalnız askeri fabrikalar umum müdürlüğünden tahsile gönderilmek istenen talebe için namzetler, imtihanları diğer talebe usul ve şartları dahilinde Maarif Vekâletince yapılmak üzere, mezkûr müdürlük tarafından seçilir.

Madde 4-İmtihan merkezlerinde teşkil edilecek sıhhiye heyetleri namzetlerin muayenelerini yaparak ecnebi memleketlerinde tahsillerine mâni olacak arızalardan salim bulunup bulunmadıklarını tâyin ederler. Namzetler bu heyetin vereceği sıhhat raporlarını almadan müsabaka imtihanına giremezler.

Madde 5-İmtihan sualleri Maarif Vekâletince tâyin edilecek mütehassıslardan mürekkep bir komisyon tarafından tertip olunur. Bu komisyon lüzum gördüğü takdirde sual tanzimini hariçteki mütehassıslara da havale edebilir. Ancak başka dairelerden gönderilecek talebenin sualleri tertip edilirken alâkadar vekletlerden memur edilecek mütehassıslar dahi âza sıfatiyle komisyona iştirak ederler.

Madde 6-İmtihanların yapılacağı tarih, müessese ve merkez her sene Maarif Vekâleti tarafından tâyin ve en az on beş gün evvel ilân olunur.

Madde 7-İmtihanlar Maarif Vekâleti tarafından her merkezde teşkil edilecek heyetler huzurunda yapılır. Bu heyetlerin teşekkül ve çalışma usulleri bir talimatname ile tespit olunur.

Madde 8-İmtihan evrakı, sualleri tertip eden komisyon tarafından tetkik edilir. Her derse ait imtihan evrakı biri alâkadar vekâletten memur edilmek üzere en az iki zat tarafindan tetkik olunur. Ecnebi lisanı notu diğer derslerden müsavi derecede not alanlar arasından tercih sebebi olarak nazarı itibara alınır. Sualleri tertip eden komisyon icabında ders zümrelerine emsal kabul edebilir.

Madde 9-Elyevm tahsilde bulunan ve bundan böyle gönderilecek olan her talebeye Maarif Vekâletince tahsil şartlarını gösteren etraflı birer plan verilir. Lüzum ve zaruret takdirinde bu planlar (2) nci madde hükmü nazarı dikkate alınarak Maarif Vekâleti tarafindan tadil edilebilir.

Madde 10-Müsabakada kazanan ve gönderilmeleri kararlaştırılan talebeden bu Kanun ile kendilerine tahvil olunan mecburiyetleri ifa edeceklerine dair Maarif Vekâletince birer taahhütname alınır ve bu taahhütnamelerin tasdikli birer sureti alâkadar makamlara verilir.

Madde 11-Bir talebenin tahsilini ikmal etmesi o talebenin tahsil planında gösterilen merhaleleri geçmesi demektir. Hastalık veya herhangi meşru ve fevkalâde bir hal vaki olmadıkça talebenin tahsil planında gösterilen müddette tahsilini bitirmemesi o talebenin geriye çağrılmasını icap ettirir.

Madde 12-Umumi ve mülhak bütçe ile idare olunan dairelerin tahsilde bulunan veya yeniden gönderecekleri talebe için her sene bütçeleriyle kabul olunacak tahsisat her daire namına ayrı ayrı maddeleri ihtiva etmek üzere Maarif Vekâleti bütçesinde açılacak bir fasılda cem olunur.

Diğer makamlar kendi hesaplarına tahsilde bulunan ve yeniden gönderilecek olan talebenin Maarif Vekâletinin alacakları miktara göre senelik tahsisatının tediyesini her sene Nisan nihayetine kadar Maliye Vekâletine tahriren taahhüt ederler. Bu taahhütler yekûnu bir taraftan varidat bütçesine ithal diğer taraftan da Maarif Vekâleti bütçesindeki talebe tahsisatı faslına bir madde olarak vaz olunur.

Madde 13-Öğrenci ödeneği, bütün öğrencileri kapsamak üzere her yıl Milli Eğitim Gençlik ve Spor ve Maliye ve Gümrük Bakanlıklarınca tespit edilecek aylık miktar ile zaruri giderler toplamından teşekkül eder. (4/7/1988 tarih ve 336 sayılı KHK ile değişik şekli)

Madde 14-Maarif Vekâleti ecnebi memleketlerde tahsilde bulunan talebenin daimî ve muntazam bir surette teftiş ve murakabesi vazifesi ile mükellef olmak üzere azamî dört Maarif Müfettişinden ve Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğüne mensup bir müfettişten mürekkep bir teftiş heyeti bulundurur.

Her müfettişe müteferrik ve müstacel masraflar için İcra Vekilleri kararile üç bin liraya kadar avans vermeye Maarif Vekâleti selâhiyettardır (*)

(*) Avans ve kredi sınırlarının her yıl Bütçe Kanunu ile belirlenmesi, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 83 üncü maddesini değiştiren 15.2.1979 tarih ve 24 sayılı KHK ile hükme bağlanmıştır.

Madde 15-Müfettişler mühim ve müstacel sebepler dolayısiyle bir talebenin bulunduğu şehir veya müesseseyi tebdil edebilirler. Askeri fabrikalara mensup talebeler sınıfını muhafaza etmek suretiyle bu ahkâma tâbidir. Bu takdirde azamî bir hafta zarfında vekâleti keyfiyetten haberdar ederler.

Madde 16-Müfettişler kendi hesaplarına tahsilde bulunan Türk talebenin vaziyetini ve çalışmalarını aileleri tarafından vukubulacak müracaat üzerine teftiş ederler ve neticeden kendilerine malûmat verirler. Bu talebeden millî şeref ve haysiyeti kıracak surette hareket ettikleri müfettişler tarafından tespit edilenler, velileriyle talebenin tahsilde bulunduğu memleket elçiliğine ve Maarif Vekâletine bildirilir.

Madde 17-Maarif Vekâleti her talebenin tahsilini ikmal etmesinden altı ay evvel keyfiyeti ait olduğu makama bildirir.

Tahsilini ikmal ve avdet eden talebe üç ay zarfında (*) taahhütname ile merbut olduğu makama müracaata mecburdur. Müracaatından itibaren mensup olduğu makamca bu talebeye bir vazife tayin edilmedikçe üç ay müddetle ecnebi memleketlerde tahsilde bulunan talebe için itası mukarrer asgarî aylığının yarısı aylık tahsisat olarak verilir.

(*) 15.5.1975 tarih ve 1897 sayılı kanunla 2 ay olarak değiştirilmiştir. Madde 18-Avdet ve müracaat etmiş olan bir talebe ihtisası dahilinde kendisine teklif olunacak hizmeti kabule mecburdur. Ancak bu mecburiyet müracaatından itibaren üç ay nihayetine kadar bir hizmete tayin edilmeyenler icin sakıt olur.

Birinci maddede sayılı makamlardan belediyeler, ticaret odaları ve şirketler tarafindan tahsile gönderilen talebe müstesna olmak şartiyle diğer makamlara ait talebe için 10 uncu maddeye tevfikan bu talebenin taahhütnameleri ahkâmının tatbiki ile vazifedar olanlar avdet edecek talebeyi açıkta bırakmamak üzere zamanında bütçeleri ile tahsisat teklif etmemek veya münhal bir vazifeyi hazır bulundurmamak gibi tedabiri evveliyeyi ittihazda ve intihap ve tâyin ile mükellef olanlar tahsilden avdet ve müracaat eden talebeyi ihtisasları dahilinde münhal bir hizmete kanunî sebepler olmaksızın tâyin için muktazi muameleleri ifada ihmal ve terahî gösterdikleri takdirde o talebenin ecnebi memleketlerde tahsili uğrunda ihtiyar edilmiş masrafını ödemeye mecburdurlar.

Taahhütname ile merbut olduğu makam tarafından kendisine müracaatından itibaren iki ay zarfında iş gösterilmeyen talebeyi üçüncü ay hitamına kadar devletin herhangi bir dairesi hizmete tâyin edebilir ve bu takdirde talebenin taahhütnamesindeki mecburiyeti kendisini hizmete tâyin eden daireye intikâl eder.

Madde 19-Geriye çağrılan talebe ile tahsillerini bitirerek üç ay zarfinda avdet eylemeyen ve 17, 18 inci maddeler mucibince müracaat ve teklif olunan hizmetleri kabul etmeyen talebe ile bunlardan mecburi hizmet müddeti içinde istifa eden veyahut memuriye ihraç cezasına uğrayanlar Memurin Kanununun altmış dördüncü maddesine tevfikan tahsil masraflarını faizleriyle beraber ödemeye mecburdurlar.

Madde 20-Evvelce kendi hesaplarına tahsile gitmiş olan talebeden tahsillerine devam edemeyecek vaziyete düşmüş olanlar, bulundukları resmi müesseselerde imtihan geçirmis ve bu imtihanlarda muvaffakiyet temin etmiş bulundukları takdirde müfettişliğin mütalâası alındıktan sonra zümresine ait tahsisat mevcut olmak ve dairesince muvafakat olunmak şartiyle bu Kanun ahkâmına tâbi talebe arasına alınabilirler. Ecnebi memleketlerde resmî hiçbir imtihan geçirmemiş olanların bu Kanun ahkâmına tâbi talebe meyanına alınabilmesi için Maarif Vekâletince açılacak müsabaka imtihanlarına iştirak etmeleri şarttır.

Madde 21-Birinci maddede sayılı makamlar tarafından tahsil için ecnebi memleketlere ayrıca memur gönderilmesi caiz değildir. Memurlardan tahsil için gitmek isteyenler bu Kanun ahkâmına tevfikan talebe sıfatını iktisaba ve gitmezden evvel memuriyetlerinden istifaya mecburdurlar. Dairelerince staj maksadıyla ecnebi memleketlere gönderilecek memurlara bu Kanunun şümulü yoktur.

Madde 22-Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir.

Madde 23-Bu Kanunun ahkâmını icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

Eğitim kanunun ile değişenEdit

8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “müsabaka” ibaresi “yazılı ve sözlü sınav” şeklinde değiştirilmiştir.


2 MADDE 2 – EditEdit

1416 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – Bu Kanun kapsamında yurt dışına gönderilecek öğrencilerin seçimi yazılı ve sözlü sınavla olur. Yazılı sınav Millî Eğitim Bakanlığınca veya düzenlenecek protokolle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılır. Millî Eğitim Bakanlığınca, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yazılı sınav yerine kullanılabilir. Öğrencilerin seçiminde yazılı sınav ve sözlü sınav ile mezuniyet not ortalaması Bakanlıkça belirlenecek ağırlıklarla dikkate alınır.

Sözlü sınava çağrılan adaylar;

a) Genel alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü,
c) İletişim becerileri, öz güveni ve ikna kabiliyeti,
ç) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
d) Akademik çalışmalara yatkınlığı,

yönlerinden Bakanlıkça oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilir.

Adaylar, komisyon tarafından (a) ila (d) bentlerinde belirtilen özelliklerin her biri için yirmişer puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınav soru ve cevaplarının önceden hazırlanması zorunlu değildir.

Sözlü sınav komisyonu; Bakanlık personeli, öğretim elemanları ve Bakanlıkça uygun görülen ilgili kurum personeli arasından Bakanlıkça seçilen bir başkan ve iki asıl üyeden oluşur. Bakanlık, aynı usulle asıl üye sayısı kadar yedek üye belirler. Asıl üyelerin bulunmadığı durumlarda yedek üyeler komisyonda görev yapar. Bakanlık, gerekli durumlarda uygun görülen yerlerde birden fazla komisyon ve bütün komisyonlar için ortak yedek üye listesi oluşturabilir. Yurt dışına gönderilecek öğrencilerin seçimi, başvuru şartları ile sınavlara ilişkin diğer usul ve esaslar Bakanlık tarafından yönetmelikle düzenlenir.”

3 MADDE 3 – EditEdit

1416 sayılı Kanunun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 21 –Bu Kanun uyarınca mecburi hizmet karşılığı yurt dışına gönderilenler öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere, adlarına gönderildikleri kurumların ilgili kadrolarına atanır.

Millî Eğitim Bakanlığı adına bu Kanun kapsamında yurt dışına gönderilenlerden gönderildikleri ülkede doktora öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere yurda dönenler Millî Eğitim Uzmanı kadrolarına atanır.

Bu kişilerin yurt dışında lisansüstü eğitim amacıyla geçirdikleri sürelerin tamamı memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir ve 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) fıkrasında öngörülen çalışma sürelerinin hesabında da dikkate alınır.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca staj amacıyla yabancı ülkelere gönderilecek memurlar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.”

4 MADDE 4 – EditEdit

1416 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3 - 21 inci madde hükümlerinden, yurt dışına eğitim amacıyla gönderilenlerden öğrenimlerini tamamlayıp mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmeye başlayanlar (bu yükümlülüklerini bitirenler dâhil) ile hâlen yurt dışında eğitimlerine devam edenler de yararlandırılır.

Bu Kanunla değiştirilen 3 üncü madde hükümleri, yurt dışına gönderilecek öğrencilerin seçimine yönelik olarak 2013 yılında gerçekleştirilen sınavlar hakkında da uygulanır.”

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.