FANDOM


Bakınız

Şablon:OSİBbakınız d


OSİB
OSİB/Bakan OSİB/Bakan Yardımcısı OSİB/Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı OSİB/Özel Kalem Müdürlüğü OSİB/Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
OSİB/Müsteşar Prof. Dr. Lütfi AKCA OSİB/İç Denetim Birimi Başkanlığı OSİB/Türkiye Su Enstitüsü
OSİB/Müsteşar Yardımcısı Mustafa ELDEMİR OSİB/Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü OSİB/Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü OSİB/Personel Dairesi Başkanlığı
OSİB/Müsteşar Yardımcısı İbrahim ÇİFTÇİ OSİB/Orman Genel Müdürlüğü OSİB/Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
OSİB/Müsteşar Yardımcısı Mehmet Bahaettin KAPTAN OSİB/Meteoroloji Genel Müdürlüğü OSİB/Hukuk Müşavirliği OSİB/Strateji Geliştirme Başkanlığı OSİB/Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı OSİB/Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
OSİB/Müsteşar Yardımcısı Sedat KADIOĞLU OSİB/Su Yönetimi Genel Müdürlüğü OSİB/Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı OSİB/Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı OSİB/Eğitim Yayın Dairesi Başkanlığı
Bölge Müdürlükleri OSİB/I.Bölge Müdürlüğü (İstanbul) OSİB/II.Bölge Müdürlüğü (Bursa) OSİB/III.Bölge Müdürlüğü (Çanakkale) OSİB/IV.Bölge Müdürlüğü (Manisa) OSİB/V.Bölge Müdürlüğü (Afyonkarahisar) OSİB/VI.Bölge Müdürlüğü (Burdur) OSİB/VII.Bölge Müdürlüğü (Adana) OSİB/VIII.Bölge Müdürlüğü (Konya) OSİB/IX.Bölge Müdürlüğü (Ankara) OSİB/X.Bölge Müdürlüğü (Sinop) OSİB/XI.Bölge Müdürlüğü (Samsun) OSİB/XII.Bölge Müdürlüğü (Rize) OSİB/XIII.Bölge Müdürlüğü (Erzurum) OSİB/XIV.Bölge Müdürlüğü (Van) OSİB/XV.Bölge Müdürlüğü (Malatya)
167 Sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanun 831 Sayılı Sular Hakkında Kanun 2872 Sayılı Çevre Kanunu 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu 3234 Sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 3254 Sayılı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri 4373 Sayılı Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Koruma Kanunu 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 5531 Sayılı Orman Mühendisliği Kanunu 6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanunu 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 6831 Sayılı Orman Kanunu
645 Sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 658 Sayılı Türkiye Su Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Orman Mühendisliği Serbest Yeminli Meslek Mensupları Tüzüğü
İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Hakkında Yönetmelik Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik Alabalık ve Sazan Türü Balıkların Yaşadığı Suların Korunması ve İyleştirilmesi Hakkında Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bakanlık Müşavirleri Çalışma Usul ve Esasları İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çalışma Grupları Yönetmeliği Orman ve Su İşleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Orman ve Su İşleri Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliği Orman ve Su İşleri Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği Orman ve Su işleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınavı ve Atama Yönetmeliği Orman ve Su İşleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Taşra Teşkilatı Hukuk Birimlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Merkez Teşkilâtının Kuruluş Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği [[Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Yetiştirilmek Maksadıyla Yurtdışına Gönderilmesi Ususl ve Esasları Orman ve Su İşleri Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği]] Orman ve Su İşleri Bakanlığı Taşra Teşkilatının Kuruluşu, Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yayın Yönetmeliği Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik Orman ve Su İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği Ormancılık ve Su Şurası Yönetmeliği Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik Türkiye Su Entitüsü Personelinin Görev ve Yetkileri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Türkiye Su Entitüsünde İstihdam Edilecek Uzmanlar Hakkında Yönetmelik Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği
Durgun Yerüstü Kara İç Sularının Ötrofikasyona Karşı Korunmasına İlişkin Tebliğ Çevre Kanununun 20'nci Maddesinin (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ Havza Yönetim Heyetinin Teşekkülü Görevleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ
Halkalama Lisansı Verilmesi İle Ulusal Halkalama Komisyonu ve Halkalama İstasyonları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge [[Orman ve Su İşleri Bakanlığı Uyuşmazlıkların Sulh Yoluyla Haline İlişkin 2014-1 Sayılı Yönerge2011-1 Yönerge Orman ve Su İşleri Bakanlığı İç Denetim Yönergesi]] 2011-2 Yönerge 2011-3 Yönerge 2011-4 Yönerge 2012-1 Yönerge 2012-2 Yönerge 2012-3 Yönerge 2012-4 Yönerge 2013-1 Yönerge 2013-2.1 Yönerge 2013-2.2 Yönerge 2013-3 Yönerge 2013-4 Yönerge Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yetki Devri-İmza ve İş Bölümü Yönergesi 3-9-2013
Şablon:OSİB

YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası : 167

Kabul Tarihi : 16/12/1960

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 23/12/1960 Sayı: 10688

Yayımlandığı Düstur : Tertip: 4 Cilt: 1 Sayfa: 814

Bu Kanun ile ilgili tuzuk icin, "Tuzukler Kulliyatı"nın kanunlara gore duzenlenen numerik

fihristine bakiniz.

Yeraltı sularının mulkiyeti:

Madde 1 - Yeraltı suları umumi sular meyaninda olup Devletin hukum ve tasarrufu

altındadır.Bu suların her turlu arastırılması,kullanilmasi,korunmasi ve tescili bu kanun

hukumlerine tabidir.

Terimler:

Madde 2 - Bu kanunda yeraltı suyu ile ilgili olarak kullanılan terimler asağıdaki manaları

ifade eder:

Yeraltı suyu:

Yeraltındaki durgun veya hareket halinde olan butun sulardır.

Yer altı suyu deposu:

Bunyesinde yeraltı suyu bulunan tabakalardır ki, bu tabakaların her hangi bir noktasından

su cekildiğinde, butun su kutlesine tesir edilmis olur.

Kimse:

Resmi, yari resmi veya hususi huviyeti haiz hakiki ve hukmi sahıslar.

Komsu :

Bitisik arazi sahibi veya ayni bolgede bulunan ve halin icaplarına gore bitisik arazi sahibi

gibi ayni yeraltı suyu imkanlarından faydalanması lazım gelen kimse.

Muracaat sahibi:

Arama, kullanma veya ıslah ve tadil belgesi isteyen kimse.

Belge sahibi:

Arama, kullanma veya ıslah ve tadil belgesi almıs olan kimse.

KANUNLAR, TEMMUZ 1990 (Ek-6)

Faydalı kullanıs:

Yeraltı suyunun icmede, temizlikte, belediye hizmetlerinde, hayvan sulamada, zirai

sulamada,maden ve sanayide, sportif vesair tesislerde kullanilmasi.

Faydalı ihtiyac:

Yeraltı suyunu kullanacak kimsenin faydalı kullanısları icin muhtac olduğu su miktarı.

Emniyetli verim haddi:

Yeraltı suyu deposu verimine zarar vermeden devamlı olarak alınabilecek su miktarı.

Arastırma kuyusu:

Yeraltı suyu hakkında bilgi edinmek uzere acılan kuyular.

Đsletme kuyusu:

Đstifadeye arz olunan kuyular.

Yeraltı suyu isletme sahalarının tespit ve ilanı:

Madde 3 - (Değisik: 4/7/1988-KHK-336/1 md.; Aynen Kabul: 7/2/1990-3612/37 md.)

Sınırları ve yapısal ozellikleri belirlendikce yeraltısuyu sahaları,Devlet Su Đsleri Genel

Mudurluğunun teklifi uzerine,ilgili bakanlıkca "Yeraltısuyu Đsletme Alanları" kabul ve ilan

edilir.

Đlan edilmis yeraltı suyu isletme sahaları icinde kuyu acılması:

Madde 4 - Yeraltı suyu isletme sahaları icinde 8 inci madde hukmune gore belge alınarak

acılması gereken kuyuların adedi, yerleri, derinlikleri ve diğer vasıflarıyla cekilecek su

miktarı Devlet Su Đsleri Umum Mudurluğu tarafından tayin ve tespit edilir.

Yeraltı suyu isletme sahalarında 8 inci madde sumbulune giren her turlu yeraltı suyu

tesisleri, Bayındırlık Bakanlığınca tanzim edilecek teknik talimatname hukumlerine gore

meydana getirilir.

Kuyu acan kimse, bulunan suyun ancak kendi faydalı ihtiyaclarına yetecek miktarını

kullanmaya yetkilidir.

Faydalı ihtiyac miktarı,tahsis edilecek maksada gore ilgili bakanlıkların mutalaası alınmak

suretiyle, Devlet Su Đsleri Umum Mudurluğu tarafından tayin ve tespit edilir.

Đlan edilmis yeraltı suyu isletme sahaları disinda yeraltı suyu aranması ve kullanılması:

Madde 5 - Đlan edilmis yeraltı suyu isletme sahaları disinda her arazi sahibi; arazisinde

yeraltı suyu aramak, suyu bulduktan sonra, bunun kendi faydalı ihtiyaclarına yetecek

miktarını kullanmak hakkına maliktir.

Ancak bu isler 8 inci maddenin sumbulune girdiği takdirde belge alınması mecburidir.

Faydalı ihtiyac miktarı dorduncu madde hukumlerine gore tayin olunur.

Komsu hakki:

Madde 6 - Arazisinde faydalı ihtiyacları icin yeter miktarda su bulunmayan veya bu suyu

elde etmesi fahis masrafı icabet tiren bir kimsenin, komsu arazideki yeraltı suyundan

istifade sartları 20 nci maddede sozu gecen tuzukte belirtilir.

Devlet Su Đsleri Umum Mudurluğunun yetkileri:

Madde 7 - Yeraltı suyu etut ve arastırmaları icin Devlet Su Đsleri, herhangi bir yerde

kuyular acmak veya actırmak hakkına maliktir. Bu kuyular icin istimlak yapılmaz.

Arastırma kuyularından isletme kuyusu haline ifrağ edilenlerle, doğrudan doğruya isletme

kuyusu olarak acılan kuyular icin, kuyu yeri ile gelis gidise luzumlu arazi Devlet Su Đsleri

Umum Mudurluğu tarafından istimlak olunur.Đstimlak bedeli,kuyunun maliyet hesabina

ithal edilir.Đsletme kuyularının intifa hakki Devlet Su Đsleri Umum Mudurluğu tarafından

hakiki veya hukmi sahıslara devredilebilir veya kiralanabilir.Devir veya kira bedeli Devlet

Su Đsleri Umum Mudurluğu tarafından takdir olunur.

Kuyunun intifa hakkinin devrinde veya kiralanmasında arazi sahibine tercih hakki tanınır.

Belge alınması ve bilgi verilmesi mecburiyeti:

Madde 8 - Asağıdaki (a) ve (b) fıkralarında beyan edilen kazıların yapılması veya

kuyuların acılması icin Devlet Su Đsleri Umum Mudurluğunden belge alınması mecburidir:

a) (Değisik: 4/7/1988-KHK-336/1 md.; Aynen Kabul: 7/2/1990-3612/38 md.)

Su temini maksadıyla, kesitleri ne olursa olsun, tabii zemin ustunden itibaren derinliği

Devlet Su Đsleri Genel Mudurluğu tarafından tespit ve ilgili bakanlığın onayından sonra

ilan olunan haddi asan her turlu cukur,sondaj ve kuyular (el ile acılan kuyular haric),

b) Su temini maksadıyla, boyları ve kesitleri ne olursa olsun, ufki veya meyilli her turlu

galeriler ve tuneller.

Bu kazıların yapılması ve kuyuların acılması su temini maksadını gutmemesi halinde,

bunlar hakkında belge aranmamakla beraber,Devlet Su Đsleri Umum Mudurluğunun talebi

uzerine bilgi verilmesi mecburidir.

Arama belgesi:

Madde 9 - Yeraltı suyu aranmasında belge almayı icabet tiren isler icin bir sene sureli

arama belgesi verilir.Bu sure icinde,arama bitirilmezse; belge sahibinin,surenin son ayı

icinde muracaat etmesi sertiyle belge bir sene icin temdit edilir.Bu sure zarfında da

arama bitirilemezse; belge hukumsuz sayılır ve is sahibi yeniden belge alır.

Kullanma belgesi

Madde 10 - Arama belgesine dayanarak arazisinde yeraltı suyu bulunan kimse, bu suyu

kullanabilir. Ancak, bir ay icinde Devlet Su Đsleri Umum Mudurluğune muracaat ederek

kullanma belgesi alır.

Islah ve tadil belgesi:

Madde 11 - Kullanma belgesini haiz bir kimse arazisindeki kuyuların veya yeraltı suyu

menbalarının verimini artırmak veya baska bir maksadı sağlamak gibi mulahazalarla

bunlar uzerinde kendiliğinden her hangi bir mudahalede bulunamaz veya kuyuların

kullanma seklini değistiremez.Ancak,Devlet Su Đsleri Umum Mudurluğunden "ıslah ve

tadil belgesi" almak suretiyle,boyle bir ameliyeye girisebilir.

Belgelerin ucret, resim ve harctan muafiyeti:

Madde 12 - Dokuzuncu, onuncu ve on birinci maddelerde sozu gecen belgeler hicbir

ucrete, damga resmine, harca ve sair rusuma tabi değildir.

Belge icin muracaat:

Madde 13 - Arama, kullanma veya ıslah ve tadil belgesi almak isteyen kimse, doğrudan,

doğruya, bulunduğu yerdeki Devlet Su Đsleri Umum Mudurluğu teskilatına, Devlet Su

Đsleri Umum Mudurluğu teskilatı yoksa, en yakın mulkiye amiri vasıtasıyla,Devlet Su Đsleri

teskilatına muracaatla belge talebinde bulunur.

KANUNLAR, TEMMUZ 1990 (Ek-6)

Muracaat sahibine, bir ay zarfında,belge verilmek veya reddedilmek suretiyle cevap verilir.

Ayni zamanda yapilan muracaatlarda su taleplerinin emniyetli verim haddine yaklasması:

Madde 14 - Su taleplerinin yeraltı suyu deposunun emniyetli verim haddine yaklasması

halinde, belge icin yapılmıs bir muracaattan sonra, bir hafta zarfında, ayni yeraltı su

deposundan istifade etmek uzere,yapılacak baska muracaatlar, ilgili Bakanlıkların

temsilcilerinden mutesekkil bir heyet marifetiyle incelenerek taliplerden hangilerine

kullanma belgesi verileceği karara bağlanır.

Tescil:

Madde 15 - Bu kanun hukumlerine gore verilen butun belgeler, Devlet Su Đsleri Umum

Mudurluğu tarafından bir sicile kaydedilir.

Sartların tespiti ve kontrolu:

Madde 16 - Arama, kullanma, ıslah ve tadil ameliyelerinin sartları ve kuyuların

acılmasında fen elemanlarına tanınacak hak ve salahiyetlerle mesuliyetleri ve bu

hususların kontrolu 20 nci maddede sozu gecen tuzukte belirtilir.

Proje ve fenni mesuliyet:

Madde 17 - Bu kanun hukumlerine gore yeniden yapılacak veya tadil ve ıslah edilecek her

turlu yeraltı suyu tesislerinin etut, proje ve aplikasyonları, yetkili elemanlarca yapilan

tasdikli bir proje ve mesuliyete istinat eder.

Satıh aluvyunlari icerisinde acılan ve derinliği 8 inci madde gereğince ilan edilen haddi

asmayan kuyular bu hukum dısındadır.

Ceza hukumleri:

Madde 18 - Bu kanundaki vecibeleri yerine getirmeyenler bu hareketlerinden dolayı, diğer

kanunlara gore, daha ağır bir ceza ile cezalandırılmadıkları takdirde, bu madde hukmune

gore cezalandırılırlar.

a) Belge almadan sekizinci maddedeki isleri yapanlar ile kasten yanlıs bilgi verenler 500

liradan 3000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.

Ceza alınmakla beraber, kuyunun acılıp isletilmesinde Devlet Su Đsleri Umum

Mudurluğunce bir mahzur gorulmezse, sahibine gerekli belge verilir. Aksi halde, kuyu

kapatılır ve masrafı kuyuyu actırandan alınır.Tekerruru halinde, ceza iki misli olur ve o

kimseye belge verilmez, kuyu kapatılır ve masrafı kuyuyu actırandan alınır.

b) Onuncu ve on birinci madde hukumlerine aykırı hareket edenlerle arama, kullanma,

ıslah ve tadil faaliyetleri sırasında konulan sartlara riayet etmeyenler, muracaat

formlarında istenen bilgileri vermeyenler,sekizinci maddenin son fıkrasındaki mecburiyete

riayet etmeyenler 500 liradan 1500 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.

Tekerruru halinde, cezalar iki misli olur, belge verilmez veya verilmis ise geri alınır. Kuyu

kapatılır ve masrafı kuyuyu actırandan alınır.

c) Bu kanunla ilgili davalara sulh mahkemelerinde bakılır.

Istisnalar:

Madde 19 - 6309 sayılı kanun hukumleri gereğince maden telakki edilen sularla 927,4268

ve 6977 sayılı kanunların hukumlerine tabi bulunan icmeye ve yıkanmaya mahsus sifalı

maden suları, bu kanun hukumlerinden istisna edilmistir.

Ancak, sekizinci maddenin son fıkrası hukmu mahfuzdur. (1)

(1) Bu maddede gecen 4268 sayılı Kanun 3/3/1954 tarih ve 6309 sayılı Kanunun 158 inci

maddesi ile 2 nci maddesi hukmu haric tutularak yururlukten kaldırılmıs olup, mezkur 2

nci madde de 10/6/1926 tarih ve 927 sayılı Kanuna Ek 5 inci madde olarak eklenmistir.

Once acılmıs kuyular:

Gecici Madde 1- (167 sayılı Kanunun kendi numarasız gecici maddesi olup teselsul icin

numaralandırılmıstır.)

Bu kanunun yururluğe girdiği tarihten once acılmıs olup da, zirai sulama ile maden

isletmelerinde ve sanayide kullanılan ve 8 inci maddenin sumulune giren yeraltı suyu

kuyuları icin, bunların sahipleri, bu kanunun yururluğe girdiği tarihten itibaren, 2 sene

icinde kuyunun bulunduğu yerin bağlı bulunduğu Devlet Su Đsleri teskilatına muracaat

ederek, hususi formları doldurup vermekle mukelleftir.Devlet Su Đsleri Umum Mudurluğu;

bu formları inceleyerek kuyuların kullanma sartlarını tayin ve sahiplerine, muracaat

tarihinden itibaren 1 ay icinde kullanma belgesi verir.

Đsbu gecici madde gereğince muddeti icinde belge almayanlar 500 liradan 1500 liraya

kadar para cezası ile cezalandırılır.

Tuzuk hazırlanması:

Madde 20 - Bu kanunun tatbikatı ile ilgili hususlar icin Bayındırlık,Tarim, Sanayi,Đmar ve

Iskan Bakanlıklarınca mustereken bir tuzuk hazırlanır.

Madde 21 - Bu kanun yayımı tarihinde yururluğe girer.

Madde 22 - Bu kanunun hukumlerini Bakanlar Kurulu yurutur.

http://www.jeofizik.org.tr/resimler/ekler/2ddea18f00665ce_ek.pdf

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.