FANDOM


Tarihi:14.04.1982 Sayısı:2659 R.G. Tarihi:20.04.1982 R.G. Sayısı:17670 Adli Tıp Kurumu Kanunu

Kanun Numarası : 2659

Kabul Tarihi : 14/4/1982

Yayımlandığı R. Gazete :Tarih : 20/4/1982 Sayı :

Birinci BölümEdit

Kuruluş

Kuruluş:Edit

Madde 1 - Adalet işlerinde bilirkişilik görevi yapmak üzere Adalet Bakanlığına bağlı Adli Tıp Kurumu kurulmuştur. Bakanlık gerekli gördüğü yerlerde ayrıca kuruma bağlı olarak Adli Tıp İhtisas Daireleri veya şubeleri kurabilir.

Görev :Edit

Madde 2 - Adli Tıp Kurumu, mahkemeleri ile hakimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen Adli Tıp ile ilgili konularda bilimsel ve teknik görüşlerini bildirmekle yükümlüdür.

Kuruma dahil birimler:Edit

Madde 3 - Adli Tıp Kurumu:

a - Adli Tıp Kurumu Başkanlığı;

b - Adli Tıp Başkanlar Kurulu;

c - Adli Tıp Genel Kurulu;

d - Adli Tıp İhtisas Kurulları;

e - Adli Tıp İhtisas Daireleri;

f - Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı;

g - Adli Tıp Şube Müdürlüklerinden; Oluşur.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı:Edit

Madde 4 - Adli Tıp Kurumu Başkanlığı: Adli Tıp Uzmanı bir Başkan ve Adli Tıp Uzmanı bir Başkan Yardımcısı ile hizmetin gerektirdiği yönetmelikte belirtilen birim ve müdürlüklerden oluşur.

Adli Tıp Başkanlar Kurulu :Edit

Madde 5 - Adli Tıp Başkanlar Kurulu; Adli Tıp Kurumu Başkanının başkanlığında, Adli Tıp İhtisas Kurulları Başkanlarından oluşur.

Adli Tıp Genel Kurulu:Edit

Madde 6 - Adli Tıp Genel Kurulu; Adli Tıp Kurumu Başkanının başkanlığında, ihtisas kurulları başkan ve üyelerinden oluşur. Genel Kurulda görüşülen konu, daha önce Kurum merkezinde veya taşradaki adli Tıp ihtisas dairelerinde karara bağlamış ise, Adli Tıp Genel Kuruluna Kurum merkezindeki ilgili ihtisas dairesi başkanı, yokluğunda vekili iştirak eder ve oylamaya katılır. Genel Kurul için yeteri kadar raportör bulundurulur.

Adli Tip İhtisas Kurulları:Edit

Madde 7 - Adli Tıp Kurumunda beş İhtisas Kurulu bulunur. Her İhtisas Kurulu bir başkan ile aşağıdaki üyelerden oluşur.

a. Birinci İhtisas Kurulu birer;

- Adli Tıp,

- Patolojik Anatomi,

- İç Hastalıkları,

- Kardioloji,

- Genel Şirürji,

- Nöroşirürji,

- Kadın Hastalıkları ve Doğum,

b. İkinci İhtisas Kurulu birer;

- Adli Tıp,

- Genel Şirürji,

- Kadın Hastalıkları ve Doğum,

- Radyoloji,

- Göz,

- Kulak Boğaz Burun Hastalıkları,

c. Üçüncü İhtisas Kurulu birer;

- Adli Tıp,

- Genel Şirürji,

- Ortopedi ve Travmatoloji,

- Nöroloji,

- İç Hastalıkları,

- Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz,

d) (Değişik: 26/3/1987 - 3334/1 md.) Dördüncü ihtisas Kurulu birer;

- Adli Tıp,

- Ruh sağlığı ve hastalıkları,

- Çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları,

- Nöroloji,

- Anatomi,

- Patolojik anatomi,

- Radyoloji,

e. Beşinci İhtisas Kurulu birer;

- Adli Tıp,

- Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları,

- Farmakoloji,

- Biyokimya,

- Analitik Kimya,

- Allerji,

- İmmünoloji,

- Anestesi ve Reanimasyon,

Uzmanlarından oluşur.

İhtisas Kurullarında yeteri kadar raportör bulundurulur.

Adli Tıp Kurumu İhtisas Daireleri:Edit

Madde 8 - Adli Tıp İhtisas Daireleri,

a - Morg,

b - Gözlem,

c - Kimyasal Tahliller,

d - Biyoloji,

e - Fizik İncelemeler,

f - Trafik,

Daireleri Başkanlıkları ile yönetmelikte belirtilen şubelerinden oluşur. Her ihtisas dairesinde uzman bir daire başkanı ile sayıları yönetmelikte tespit edilen yeteri kadar uzman bulunur.

Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı:Edit

Madde 9 - Bu Kanunun birinci maddesi gereğince Bakanlık gerekli görülen yerlerde birden fazla Adli Tıp İhtisas Daireleri açtığında bu yerlerde ayrıca Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı da kurulur.

Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı bir Başkan ile buna bağlı bürodan oluşur.

Grup Başkanlığı görevini daire başkanlarından en kıdemli Adli Tıp öğretim üyesi, yoksa, akademik unvana sahip en kıdemli öğretim üyesi, onun da bulunmaması halinde en kıdemli daire başkanı yürütür. Grup başkanlıklarının görevleri, çalışma usul ve esasları ile teşkil edilecek büroların kuruluşları yönetmelikte gösterilir.

Adli Tıp Şube Müdürlükleri:Edit

Madde 10 - Adli Tıp Şube Müdürlüklerinin adli tabiplerden başka kimlerden oluşacağı, görevleri, çalışma usul ve esasları, nerelerde kurulacağı yönetmelikte gösterilir.

İkinci BölümEdit

Görevler

Adli Tıp Kurumu Başkanının görevleri:Edit

Madde 11 - Adli Tıp Kurumu Başkanı Kurumun idari, Adli Tıpla ilgili bilimsel ve hukuki işlem- lerinden sorumlu olup aşağıdaki görevleri yapar:

a - Adli Tıp Kurumunu temsil etmek,

b - Adli Tıp Genel Kurulu ve Başkanlar Kuruluna Başkanlık etmek,

c - Kurumun verimli ve düzenli çalışmalarını sağlamak ve bu yolda uygun göreceği tedbirleri almak,

d - İhtisas Kurulları, daireler ve şubelerde ölüm, istifa, emeklilik gibi nedenlerle kadronun boşalması veya kanuni mazeret halinde, bu mazeretin devamı süresince, Kuruma bağlı uzmanları uzmanlıklarına uygun yerlerde geçici olarak çalıştırmak,

e - Yayınlanmasında yarar umulan rapor, görüş ve çalışmaların yayınlanmasını sağlamak,

f - Diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak.

Başkan yardımcısının görevleri:Edit

Madde 12 -

a - Kurum Başkanının vereceği görevleri yapmak,

b - Kurum Başkanının yokluğunda ona vekillik etmek.

Adli Tıp Başkanlar Kurulunun görevleri:Edit

Madde 13 -

a - Kurullar, daireler ve şubelerin iş durumu ve ihtiyaçlarını gözönünde tutarak uzman ve raportörlerin görev yerlerini belli etmek,

b - Zorunluluk halinde İhtisas Kurul başkan ve üyeleri ile daire başkanı, şube müdürü, uzman ve diğer görevlilerin yerlerini değiştirmek,

c - İhtisas Kurulları ile daire ve şubelere yıl içinde gelen işlerin normal çalışma düzeni içerisinde karşılanamayacak oranda artmış ve kurul, daire ve şubeler arasında iş bakımından bir dengesizlik meydana gelmişse, bir kısım işlerin mahiyetlerini de gözetmek suretiyle başka kurul, daire ve şubelere vermek,

d - Diğer Kanunlarla verilen görevleri yapmak.

İhtisas Kurulları Başkanları ve Daire Başkanlarının görevleri ve bunlara vekalet:Edit

Madde 14 - a - Kurul ve dairelerin ahenkli, verimli ve düzenli çalışmasının gerçekleşmesini ve işlerin mümkün olan süratle incelenip karara bağlanmasını, kurul ve dairelerin kendi kararları arasında meydana gelen uyuşmazlıkların önlenmesini sağlamak için gerekli bütün tedbirleri almak, özellikle dosyaları takrir edecekleri bu esaslar uyarınca tespit etmek, raporları yazmak veya raporların hangi üye, uzman veya raportör tarafından yazılacağını belli etmek,

b - Adli Tıp Kurumu Başkanının yetkileri saklı kalmak üzere emrindeki görevlileri denetlemek,

c - Raporların zamanında yazılıp dosyaların Kurum Başkanlığına iadesini sağlamak,

d - Diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak.

İhtisas Kurulu Başkanına, yokluğunda en kıdemli üye vekillik eder. Daire Başkanlarının yokluğunda o dairenin en kıdemli şube müdürü veya uzmanı, bulunmamaları halinde Adli Tıp Kurumu Başkanının, diğer daire başkanları veya uzmanları arasından görevlendireceği kişi vekillik eder. Adli Tıp Grup Başkanlığı bulunan yerlerde bu görev grup başkanı tarafından yerine getirilir.

Adli Tıp Genel Kurulunun görevleri:Edit

Madde 15 - (Değişik: 26/3/1987 - 3334/2 md.)

Genel Kurul;

a) İhtisas kurulları ve ihtisas daireleri tarafından verilip de mahkemeler ve savcılıklarca mahiyeti itibariyle kanaat verici nitelikte bulunmadığı, sebebi de zikredilmek suretiyle bildirilen işleri,

b) İhtisas kurullarınca oybirliği ile karara bağlanmamış olan işleri,

c) İhtisas kurullarının verdiği rapor ve görüşleri arasında ortaya çıkan çelişkileri,

d) İhtisas kurulları ile ihtisas dairelerinin rapor ve görüşleri arasında ortaya çıkan çelişkileri,

İnceler ve kesin karara bağlar.

İhtisas Kurullarının görevleri:Edit

Madde 16 - I. Genel Görevleri :

Bu Kanun kapsamına giren işlerde:

a - Bilirkişilerce,

b - Fizik incelemeleri şubesi ile trafik şubesinin tıpla ilgili olmayan raporları hariç olmak üzere Adli Tıp ihtisas dairelerince,

c - Adli tabiplerce,

Verilip de mahkemeler, Hakimlikler ve savcılıklar tarafından kanaat verici nitelikte görülmeyen ve birbirleriyle çelişki halinde olduğu belirlenen raporları inceleyip bilimsel ve teknik görüşlerini bildirmek.

II - Özel Görevleri:

a - Birinci İhtisas Kurulu;

Beşinci İhtisas Kurulunun görevine girmeyen ölümle ilgili işler ile diğer kurulların görevine girmeyen işler, b - İkinci İhtisas Kurulu;

Müessir fiiller, adabı umumiye ve nizamı aile aleyhine işlenen cürümler, ırkın tümlüğü ve sağlığı aleyhine işlenen cürümler, c - Üçüncü İhtisas Kurulu;

İkinci İhtisas Kurulunun görevine girmeyen Sosyal Sigortalar İş Kanunu ile ilgili olaylar, maluliyetler, meslekte kazanma gücü kaybı, meslek hastalıkları ve mesleki kusurlar, hürriyeti tahdit eden cezaların tehiri sebepleri, sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebepleri ile belirli kişilerin cezalarının hafifletilmesi veya kaldırılmasına ilişkin işlemler,

d - (Değişik: 26/3/1987 - 3334/3 md.) Dördüncü İhtisas Kurulu:

Cezai ehliyet veya bunu kaldıran veya hafifleten sebepler ile hukuki ehliyetin tespiti, Türk Ceza Kanununun 403 ve 404 üncü maddelerinde yazılı uyuşturucu maddeleri kullanan kimselerin alışkanlığı ile ilgili iptila derecesinin tayini, hacir altına alınma, fiile mukavemet edilip edilmeyeceği hususlarının tespiti.

e - Beşinci İhtisas Kurulu;

Zehirlenmelerle, allerji ve immünolojiye, ilaç kimyasına, alışkanlık yapan diğer maddelere ilişkin işler; nesep tayinine ilişkin işler umumun sıhhatine, yenecek ve içilecek şeylere ilişkin cürümler, uyutucu ve uyuşturucu maddeler, gıda ve ilaca ilişkin işler, Hakkında bilimsel ve teknik görüşlerini bildirmek.

Morg Dairesinin görevleri:Edit

Madde 17 - Mahkemeler ile hakimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen ceset ve ceset organları ile canlılara ait dokular ve kıllar üzerinde her türlü incelemeleri yapmak ve sonucunu bir raporla tespit etmek.

Gözlem Dairesinin görevleri:Edit

Madde 18 - Mahkemeler ve hakimlerce gözleme tabi tutulmasına karar verilenleri gözleme tabi tutmak ve gözlem sonucunu bir raporla tespit etmek.

Kimyasal Tahliller Dairesinin görevleri:Edit

Madde 19 - Mahkemeler ile hakimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen toksikolojik,gıdai, sınai, narkotik, ilaç ve diğer çeşitli maddeler ile alkolometrik analizler yapmak ve sonucunu bir raporla tespit etmek.

Biyoloji Dairesinin görevleri:Edit

Madde 20 - Mahkemeler ile hakimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen kanlı eşya, spermi lekesi, lekeli eşya, kan grupları ve faktörleri, babalığın tayini, kan sayımı, kan ve omurilik suyunda bakteriyolojik ve serolojik incelemeler yaparak sonucunu bir raporla tespit etmek.

Fizik İncelemeler Dairesinin görevleri:Edit

Madde 21 - Mahkemeler ile hakimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen silah, mermi, yazı (Grafolojik - daktiloskopik), fotograf, resim, imza, imza niteliğini taşıyan parmak izleri ile radyolojik, radyoizotop, klimatolojik, materyal ve olaylarla ilgili olarak incelemeler yaparak sonucunu bir raporla tespit etmek.

Trafik Dairesinin görevleri:Edit

Madde 22 - Mahkemeler ile hakimlikler ve savcılıklarca gönderilen trafik olayları ile ilgili konularda gerekli muayene ve incelemeler yapmak ve sonucunu bir raporla tespit etmek.

Üçüncü BölümEdit

Çalışma Esasları

Adli Tıp Genel Kurulunun ve İhtisas Kurullarının çalışması:Edit

Madde 23 - A) Adli Tıp Genel Kurulu Adli Tıp Kurumu Başkanının başkanlığında ihtisas kurulları başkan ve üyeleri ile 6 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca Kurula katılması gereken ihtisas dairesi başkan veya vekilinin iştiraki ile toplanır. Genel Kurula İhtisas Kurulları Başkan ve üyelerinin en az üçte ikisinin iştiraki zorunludur. Kararlar çoğunlukla alınır. Başkanın yokluğunda Başkan Yardımcısı, onun da yokluğunda en kıdemli İhtisas Kurulu Başkanı Genel Kurula Başkanlık eder.

İhtisas Kurullarından Genel Kurula havale edilmiş dosyalar hakkında raportör üyenin raporunu okuyup gerekli açıklamayı yapmasından sonra, o işle ilgili bulunan Kurul Başkanı, yok ise Kurul temsilcisi olan kıdemli üye, ya da Kurul Başkanının uygun göreceği diğer bir üye Kurul görüşünü açıklar.

İkinci maddede sayılan yargı organlarınca gerekli görülen konuların Genel Kurulda görüşülmesi hallerinde, konu Genel Kurul raportörleri tarafından hazırlanarak Kurula sunulur. Kurul Başkanı izahat verdikten sonra konu hakkında tartışma açılır. Konu İhtisas kurullarından hangisini ilgilendiriyor ise Başkan ve üyeleri o oturuma çoğunlukla iştirak etmek zorundadır. İncelenecek konunun uzman üyesi bulunmadıkça bu konuda müzakere açılamaz.

B) Adli Tıp İhtisas Kurullarının Çalışması:

Adli Tıp İhtisas Kurulları Başkanının başkanlığında işin niteliğıne göre en az dört üye ile toplanır ve oyçokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf oy çokluğunu sağlamış sayılır. Üyelerden birinin özürlü olması veya yokluğu halinde eksiklik diğer kurullardan alınacak üye ile tamamlanır. Şu kadar ki tetkik edilecek konu, ilgili uzman üye hazır bulunmadıkça müzakere edilemez.

C) Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu ve İhtisas Kurulları lüzum görüldüğü hallerde kararını vermeden önce incelediği konu ile ilgili bulunan evrakın onanmış örneklerini mahallinden isteyebileceği gibi aslı üzerinde de inceleme yapması zorunlu olduğunda bunları da isteyebilir.

Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu ve İhtisas Kurulları ilgili kişileri gerektiğinde muayene ve bunları usulüne göre dinleyebilir. Her türlü tetkikatı yapar ve yaptırabilir.

Adli Tıp Genel Kurulu kararları nihai olmakla beraber mahkemelerin delilleri serbestçe takdir hususundaki yetkilerini kısıtlamaz. Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 10 ncu maddesinin hükümleri saklıdır.

Kurum dışından bilirkişi dinlenmesi:Edit

Madde 24 - Genel Kurul ve İhtisas Kurulları ile daireler incelediği konularla ilgili olarak kurumda bulunmayan tıp ve diğer uzmanlık dallarında kurum dışından uzmanların bilirkişi olarak davet edilmesine karar verebilir. Uzman kişiler oya katılmamakla beraber görüşünü bir raporla Genel Kurul, İhtisas Kurulu veya Daire Başkanlığına bildirirler. Bilirkişilere yönetmelikteki esaslara göre Genel Kurul, İhtisas Kurulu ve Daire Başkanlığınca çalışmasına uygun ücret takdir olunur.

İhtisas Daireleri Şubeleri:Edit

Madde 25 - Bu şubelerde görevlendirilecek personelin nitelikleri, çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

Dördüncü BölümEdit

Atamalar

Atama esasları:Edit

Madde 26 - Adli Tıp Kurumu Başkanı, Başkan Yardımcısı, İhtisas Kurulu Başkanları ve İhtisas Kurulu üyeleri, Adalet Bakanının inhası üzerine, uzman elemanlar veya üniversitelerin ilgili fakülte öğretim üyeleri veya yardımcıları arasından üçlü kararname ile, Adli Tıp İhtisas Daire Başkanları, Şube Müdürleri, Adli Tabipler, Uzmanlar, Raportörler, Kimyagerler, Psikologlar, Eczacılar, Biyolog ve Diş Tabipleri, Balistik, Grafoloji ve silah muayene uzmanları, astronomlar, asistanlar, Trafik uzmanları, Adli Tıp Kurumu Başkanının teklifi üzerine Adalet Bakanlığınca,

Birinci ve İkinci fıkra dışında kalan personelin atamaları Kurum Başkanlığınca, Yapılır.

Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen görevlere üniversitelerin ilgili fakülte öğretim üye ve yardımcıları, asıl görevleri ile ilişkileri kesilmemek şartıyla atanabilirler.

Atanacak olan üniversite personelinin görevlendirilmelerinde önce bağlı bulundukları kurumun yetkili kurullarının izni alınır.

(Ek: 26/3/1987-3334/4 md.) Adli Tıp Kurumu Başkanı, Başkan Yardımcısı, İhtisas Kurulları Başkan ve üyeliklerine ait kadrolarda, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı veya 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu hükümlerine göre kendilerine aylık bağlanmış olanlardan gerekli nitelikleri taşıyanlar, Bakanlar Kurulunca belirlenecek sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı çerçevesinde, aylıkları kesilmeksizin ve yaş kaydı aranmaksızın, atanmalarındaki usule göre kadro karşılık gösterilmek kaydıyla sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. Karşılık gösterilen kadrolara başka atama yapılamaz. Bu şekilde çalıştırılan sözleşmeli personel, kadrolarının her türlü yetki ve sorumluluğunu taşır. Ancak, 30 uncu madde hükümleri hariç olmak üzere kendilerine sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz.

Beşinci BölümEdit

Özlük Hakları

İkinci görev aylığı:Edit

Madde 27 - 26 ncı maddede belirtilen görevlere atanacak olan öğretim üyeleri veya yardımcılarının bağlı bulundukları kurumdan aldıkları aylık ve ödenekleri kesilmez. Kendilerine ayrıca ikinci görev aylığı verilir.

Fark tazminatı:Edit

Madde 28 - Yükseköğretim Kurumu Öğretim Üyesi veya yardımcısı iken Adli Tıp Kurumunda bir göreve asaleten atanan öğretim elemanlarına Adli Tıp Kurumundaki görevleri nedeniyle ödenen mali haklar, Yükseköğretim Kurumundaki toplam mali haklardan az olduğu takdirde, aradaki fark ayrıca tazminat olarak ödenir.

Altıncı BölümEdit

Adli Tıp Kurumu Döner Sermaye İşletmesi

Kurumun işletme şekli, döner sermaye:Edit

Madde 29 - Adli Tıp Kurumu, bu Kanunda öngörülen hizmetleri yerine getirmek için döner sermayeli işletmeler kurar. Döner sermayeli işletmeler için, Kuruma onmilyon lira döner sermaye tahsis edilmiştir. Bu miktar, gerekli görülen hallerde Bakanlar Kurulu Kararı ile iki katına kadar artırılabilir. (1)

Döner sermaye Adalet Bakanlığı bütçesine konulacak ödeneklerle, Hazinece verilecek ayni yardımlar, döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek karlar, bağış ve yardımlardan teşekkül eder.

Bağış ve yardımlar bu maddede yazılı limite bağlı kalmaksızın mevcut sermayeye eklenir.

Hazinece döner sermaye işletmelerine verilecek malların bedelleri sermayeye mahsup edilir.

Döner sermaye işletmelerinin faaliyetlerinden doğan karlar, işletmenin ödenmiş sermayesi, bu maddenin ikinci fıkrası uyarınca tahsis edilen sermaye miktarına ulaşıncaya kadar döner sermayeye eklenir.

Ödenmiş sermaye bu miktarı bulduktan sonra karlar, müteakip mali yılın altıncı ay sonuna kadar mal sandığına yatırılır ve bütçeye gelir kaydedilir. Süresinde mal sandığına yatırılmayan karlar işletmenin sorumlu sayman ve ita amirlerinden veya bu görevleri yürütenlerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil edilir.

Döner sermayeden; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 ncü maddesine göre döner sermaye işletmelerinin çalıştırılacak memurları ve toplu sözleşmelerden doğan diğer hakları, döner sermaye ile yapılan iş ve hizmetlere ilişkin giderler, Harcırah Kanunu uyarınca ödenecek yolluklar ve kurum personeline yapılacak ödemeler dışında hiç bir ödeme yapılmaz.

Döner sermaye işleri; 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanunlarının hükümlerine ve sarftan önce Sayıştay denetimine bağlı değildir.

Döner sermaye ile yapılan işlerden doğan gelir ve giderler için mali yılı izleyen dört ay içinde düzenlenecek bilanço ekleri gelir ve gider belgeleriyle birlikte Sayıştay Başkanlığına, bilanço ve eklerinin onaylı birer örnekleri de aynı süre içinde Maliye Bakanlığına gönderilir.

Döner sermayeli işletmelerin alım satım, ihale ve işletme faaliyetleri ile kasa usulleri Maliye ve Adalet bakanlıklarınca hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre yürütülür. Döner sermayeli işletmelerin yapacakları hizmetleri ile gelir ve giderleri de aynı yönetmelikte belirtilir. Döner sermaye işletmelerinin sorumlu saymanları Maliye Bakanlığınca atanır. Saymanlıkta görevlendirilecek diğer memurlar Başkanlıkça atanır.


(1) Bu maddede öngörülen sermaye, Bakanlar Kurulu’nun 1.4.1988 tarih ve 88/12819 sayılı kararı ile 20.000.000 liraya yükseltilmiştir.

Kurum personeline yapılacak ödeme:Edit

Madde 30 - Döner sermaye gelirlerinin % 25’i Adli Tıp Kurumu ve birimlerinin malzeme,araç, gereç, araştırma ve döner sermayede görevli personel giderlerine ayrılır. Gelirin geri kalan kısmı Adli Tıp Kurumunda ve birimlerinde görevli personele, çalışma şartlarına, hizmet niteliklerine, teknik hususiyetlere ve diğer özelliklere göre yönetmelikte tespit edilecek esaslar dahilinde her ay almakta olduğu maaş, yan ödeme ve tazminat toplamının bir katına kadar ödeme yapılır. Artan gelir Hazineye irat kaydedilir.

İkinci görev aylığı almak suretiyle çalışanlar, Adli Tıp Kurumunun döner sermayesinden yararlanamazlar.

Yedinci BölümEdit

Çeşitli Hükümler

Diğer Adli Ekspertiz Kurumları:Edit

Madde 31 - Yükseköğretim Kurumları veya birimleri, adli tıp mevzuatı çerçevesinde adli tıp olaylarında ve diğer adli konularda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre resmi bilirkişi sayılır. Bu birim ve kliniklerde tetkik edilecek adli tıp ile ilgili işler yönetmelikte belirlenir.

Adalet Bakanlığı hesabına burslu öğrenci okutma:Edit

Madde 32 - Adalet Bakanlığı hesabına Adli Tıp Kurumuna adli tabip ve uzman yetiştirmek üzere, yurt içinde ve yurt dışında burs verilmek suretiyle yüksek öğrenim yaptırılabilir. Burs verilmek suretiyle yükseköğrenim yapacak öğrencilerin sayısı Bakanlıkça saptanır. Bu öğrencilere emsallerine ödenen bursun iki katı oranında burs ödenir. Burs alarak öğrenimlerini tamamlamış olanlar, Adli Tıp Kurumlarındaki uzmanlık ve ihtisas imtihanlarına tabi tutulmadan asistanlık (araştırma görevlisi) kadrolarına atanırlar.

Adli Tıp İhtisas Dairelerinde uzman yetiştirilmesi:Edit

Madde 33 - Adli Tıp İhtisas Dairelerinde, bu ihtisas daireleri ile ilgili uzman ve diğer elemanlar yönetmelikte gösterilen esaslara uygun olarak yetiştirilir.

Vergi bağışıklığı: Madde 34 - Adli Tıp Kurumu tarafından öğretim, eğitim ve inceleme amacıyla ithal edilen bağış yoluyla gelen makine, alet ve cihazlarla, ecza, malzeme ve kitaplar, vergi, resim ve harçlardan muaftır.

Mecburi hizmet:Edit

Madde 35 - Adli Tıp Kurumunda İhtisas ve uzmanlıklarını tamamlayanlar Adalet Bakanlığının göstereceği yerlerde dört yıl görev yapmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüklerini tamamlamadan görevden ayrılanlar 21/8/1981 tarihli ve 2514 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 4 ncü fıkrasında belirtilen mecburi hizmet süresini tamamlamadıkça meslek ve sanatlarını icra edemezler. Adli Tıp Kurumu dışında ihtisas ve uzmanlıklarını tamamlayıp atananların bu kurumda uzman olarak geçen çalışma sürelerinin yarısı 2514 sayılı Kanunda belirtilen devlet hizmeti yükümlülüğünden sayılır. Adalet Bakanlığından burs alarak veya herhangi bir kurum hesabına borçlanmak suretiyle öğrenimini tamamlayanların ilgili diğer kanunlarda belirlenen mecburi hizmet süre ve yükümlülükleri saklıdır.

Yönetmelik:Edit

Madde 36 - Bu Kanunda sözü edilen yönetmelikler, Adalet Bakanlığının koordinatörlüğünde Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca Kanunun yayımını izleyen altı ay içinde çıkarılır.

Yürürlükten kaldırılan kanun:Edit

Madde 37 - 11 Temmuz 1953 tarihli ve 6119 sayılı Adli Tıp Müessesesi Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 - Adli Tıp Kurumunun mevcut kadroları iptal edilmiş ve yerine genel kadro kanunu çıkıncaya kadar bu Kanuna bağlı ek cetveldeki kadrolar ihdas edilmiştir. Halen mecliste ve kurumda çalışmakta olan bütün personel; uzmanlıklarına ve sair özelliklerine uygun yeni görevlerine atanırlar.

Geçici Madde 2 - Yeni yönetmelikler çıkarılıncaya kadar, mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Yürürlük:Edit

Madde 38 - Bu Kanun yayımını takip eden aybaşından itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme:Edit

Madde 39 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.