FANDOM


Gençlik Haftası İle İlgili Esaslar

AmaçEdit

Madde 1- İl, İlçe ve Köylerde yaşayan 12-24 yaş kesimindeki gençleri bir araya getirerek, onlarla diyalog kurarak gençlerin milli değerler etrafında toplumla bütünleşmelerine; Atatürk İlkeleri doğrultusunda kendilerince yaratılan kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleri; barış, kardeşlik ve dostluk duyguları içinde sergilemelerine, tanışmalarına, kaynaşmalarına ve eğlenmelerine yardımcı olmak.

KapsamEdit

Madde 2- Bu esaslar, Gençlik Haftası ile ilgili temel ilkeleri, yapılacak hizmet ve etkinlikleri, düzenleme komitelerini, bunların görev, yetki ve çalışma usullerini kapsar.

Temel İlkelerEdit

Madde 3- Her yıl 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak olan Gençlik Haftası ile ilgili uygulamalarda dikkate alınacak temel ilkeler şunlardır;

a)Gençlik Haftası programlarında, gençlere ve gençlik etkinliklerine yoğun bir şekilde yer verilmesine özen gösterilecektir. Bu hafta içinde uygulanacak etkinliklere gençlerle birlikte, kamu kuruluşları da katılacaktır.

b)Düzenlemede Kamu kuruluşları; Gençlik Haftası programının uygulanmasında ihtiyaç duyulan personel, tesis, saha, salon, araç, gereç ve malzemenin tahsis veya kullanılmasına öncelik tanıyacaktır.

c)Gençlik Haftası nedeniyle yapılacak konuşmalarda gençliğin önemi vurgulanacak, “ Gençlik Geleceğimizin Güvencesidir ”, ” Gençlik Milletin Temel Direğidir “ gibi sloganlara yer verilecek, gençlikle ilgili olarak alınan karar, plan ve programlar ile yapılan uygulamalar açıklanacaktır.

d) Arkadaşlarına bilgi, beceri ve davranışlarıyla örnek olabilecek başarılı gençler tanıtılacak ve ödüllendirilecektir.

e) Uygulamalar, büyüklerin gözetiminde ve belli bir disiplin içinde yapılacaktır.

f) Gençlik, kamuoyunun yaratılması, ailenin ve toplumun bu hususta aydınlatılması, ilgilerin gençler üzerine çekilmesi için TRT’den ve diğer basın ve yayın kuruluşlarından azami şekilde yararlanılacaktır.

Gençlik Haftası Düzenleme Komiteleri

Madde 4- Gençlik Haftası programının planlanması, hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi için İl, İlçe ve Köylerde “Düzenleme Komiteleri” oluşturulur.

a) Gençlik Haftası Düzenleme Komiteleri: İllerde, Düzenleme Komiteleri Vali Başkanlığında; Belediye Başkanı, Garnizon Komutanı veya temsilcileri, Gençlik ve Spor İl Müdürü, Milli Eğitim Müdürü, Özel İdare Müdürü, Kültür, Turizm İl Müdürü, Halk Eğitim Başkanı, Gençlik Merkezi Müdürü, İl İzci Kurulu Temsilcisi ve varsa Üniversitelerin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı ile Valinin uygun göreceği diğer yetkililerden oluşur. Ankara’da Düzenleme Komitesine, Genel Müdürlüğümüzün uygun göreceği kurumlar katılır. b) Gençlik Haftası İlçe Düzenleme Komiteleri: İlçelerde düzenleme komiteleri, Kaymakam Başkanlığında; Belediye Başkanı, Garnizon Komutanı veya temsilcisi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, Halk Eğitim Merkezi ve İlçe İzci Kurulu Başkanı ile Kaymakamın uygun göreceği diğer yetkililerden oluşur. c) Gençlik Haftası Köy Düzenleme Komiteleri: Köylerde Düzenleme Komitesi görevi, Muhtarın (varsa Belediye Başkanının ) Başkanlığında köy ihtiyar heyeti, varsa Askeri Birlik Komutanı veya Okul Müdürü tarafından yerine getirilir.

Görev Yetki Ve SorumluluklarEdit

Madde 5- Gençlik Haftası ile ilgili görev ve yetkiler aşağıda belirtilmiştir. İlgililer bu görev ve yetkileri tam olarak yerine getirmekten sorumludur. a) Gençlik Haftası Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ nün koordinatörlüğünde Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumları ile diğer resmi ve özel - kurum kuruluşların işbirliği ile düzenlenir. b) Gençlik Haftasının genel koordinasyon ve sekreterlik hizmetleri merkezde Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı , taşrada ise bir Vali Yardımcısının Başkanlığında Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yerine getirilir. c) Düzenleme Komiteleri, Gençlik Haftasının amacına uygun olabilmesi için gereken personel, malzeme, araç, gereç ve mali kaynakları sağlarlar, iş ve zaman planını yaparlar, etkinliklerin Gençlik Haftasının amacı dışına çıkmasını önleyecek gerekli idari önlemleri alırlar. d) Faaliyetlere katılma ve girişlerin ücretsiz olması esastır. Ancak komiteler gerek görürler ise, giderleri karşılamak üzere ücret saptayabilirler. e) Gençlik Haftası programı, yöresel özellik ve imkanlar dikkate alınarak, komitelerce kararlaştırılır. Hafta içinde, sanatsal ve kültürel etkinlikler, spor karşılaşmaları, halk oyunları gösterileri, sempozyum, bilimsel toplantı, seminer, konferans, açık hava gösterileri, gençlik şenlikleri ve haftanın anlam ve önemini belirtecek diğer faaliyetler düzenlenir. f) Düzenleme komiteleri, 5/e fıkrasında belirtilen etkinliklerden hangilerinin ne zaman ve nerede uygulanacağını, her yıl Ekim ayında hazırlayacakları 6 aylık etkinlik programları ile tespit ederler. Gençlik Haftası programı, 1 Kasım –30 Nisan tarihleri arasında her ay yapılacak uygulamalarda başarı gösteren etkinlik ve guruplar dikkate alınarak düzenlenir.

Çalışma UsulleriEdit

Madde 6- Gençlik Haftası ile ilgili çalışma usulleri aşağıda belirtilmiştir. a) Gençlik Haftası Düzenleme Komiteleri her yılın ekim ayında 4’ncü maddede belirtilen şekilde Vali ve Kaymakamlar tarafından belirlenir. b) Komiteler çalışmalarına Ekim ayında başlar ve Mayıs ayı sonuna kadar sürdürürler. Komitelerin görevi hafta ile ilgili Valiliklerce hazırlanacak genel durum raporunun Haziran ayının ilk haftası içinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi ile sona erer. c) Genel durum raporu, hazırlık ve uygulama çalışmalarını, görevlerini, Gençlik Haftası Programlarını, fotoğraf ve gazete kupürleri ile görüş ve teknikleri içerir. d) Gençlik Haftası 15 Mayıs günü Atatürk Anıtına Çelenk koyma ile başlar ve düzenleme komitelerinin programı dahilinde yapacağı etkinliklerle sürer ve 21 Mayıs akşamı sona erer. e) Gençlik Haftası ile ilgili olarak yapılan toplantılarda alınan kararlar tutanakla saptanır.

Gençlik Ve Spor İl Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler

1.Gençlik Haftası nın Bakanlar Kurulu Kararının temel ilkeler bölümü Madde 3’te belirtilen esaslar çerçevesinde önemine uygun bir şekilde, tüm yerleşim merkezlerinde kutlanması için gerekli tedbirler alınacaktır. Bu maksatla; bütün yerleşim merkezlerinde düzenleme komitelerinin oluşturulması sağlanacak, komitelerin çalışmaları yakından izlenecektir.

2.Gençlik Haftası Bakanlar Kurulu Kararının 6-d maddesine göre 15 Mayıs günü başlayacak, program dahilinde yapılacak etkinlikler 21 Mayıs akşamına kadar sürdürülecektir. Valilik oluru ile kabul edilen program; sağlık, trafik, emniyet tedbirlerinin alınması için belediyelere ve ilgili kuruluşlara zamanında ulaştırılacaktır.

3.Başkent Ankara’da yapılacak Gençlik Haftası kutlamalarına katılacak il temsilcisi gençlerin, etkinlik programında belirtilen esaslar çerçevesinde seçilmesi ve zamanında Ankara’da bulundurulması sağlanacaktır.

4.Gençlik haftası raporlarının incelenmesinde, illerimizin büyük bir bölümünde yapılan etkinliklerin yeterli bir düzeyde olmadığı yapılan etkinliklere çok az sayıda gencin katıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle bu yıl ve daha sonraki yıllarda yapılacak etkinliklerin hafta süresince devam etmesini sağlayacak biçimde artırılması ve bu etkinliklere gençlerin dinleyici olarak değil, katılımcı olarak iştirak etmeleri için gereken önlemler alınacaktır. Hafta ile ilgili raporların zamanında (haziran ayının haftası) Daire Başkanlığımıza gönderilmesinin sağlanmasında gerekli hassasiyet gösterilecektir.

5.İl müdürlükleri gençlik haftası kutlamalarında gençlik merkezlerinin yapmış oldukları tüm etkinliklerini sergilemelerine özen göstereceklerdir. (tiyatro, el sanatları, halk oyunları, halk müziği vb.)

6.Düzenlenecek gençlik haftası etkinliklerine komşu ülkelerin de katılımları sağlanacak ve programların müşterek yapılmasına özen gösterilecektir.

Gençlik Haftası İçin Ankar'ya Davet Edilecek İl Temsilcisi Gençlerle İlgili Açıklayıcı Bilgiler

Ankara’da düzenlenen kutlama programlarına ek olarak Gençlik Haftası kutlamalarının başladığı yıldan itibaren her yıl illerden birer genç (kız veya erkek) ile K.K.T.C.’ den seçilen 2 genç (kız ve erkek) Ankara’ya davet edilerek Gençlik Haftası ile ilgili olarak düzenlenen programlara katılmaktadır. (Devlet büyükleri tarafından kabul edilmektedir). Temsilci gencin seçimi,Gençlik ve Spor İl Müdürünün başkanlığında, il müdürlüğünce oluşturulacak komisyon tarafından (komisyon il müdürü, şube müdürü ve gençlik merkezi müdüründen oluşacaktır.) Aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

1-Temsilci genç 18-24 yaş grubunda yer alan kız ve erkek gençlerden seçilebilecektir. Seçilecek gençlerde öğrenci olma şartı aranmayacak, çalışan ve çalışmayan gençlerden de seçilebilecektir.

2-İl temsilcisi gencin seçiminde, sportif, kültürel ve sosyal etkinlikler ile yarışmalarda ulusal düzeyde ilini, uluslararası düzeyde ise ülkemizi temsil etmiş olması özelliğine bakılacaktır.

3- İl müdürlükleri seçilecek gencin yoğun programa uygunluk gösterebilecek sağlıklı bir yapıya sahip olmalarına özen gösterecektir. Belirgin bir hastalığı olan (sara, yüksek tansiyon vb.) gençler gönderilmeyecektir. Temsilci gence ait sağlık raporu ,valilik onayı ile birlikte gönderilecektir.

4- Bazı İl Müdürlükleri; gönderdikleri İl Temsilcilerinin seçimine özen göstermemiş olmaları nedeniyle, amaçlara uymadığı belirlenmiştir. Bu nedenle İl müdürlükleri Ankara’ya gönderilecek temsilci gencin seçiminde daha dikkatli ve titiz davranacaklar ve seçilecek gencin ilini temsil etme yeteneğine sahip olmasına özen göstereceklerdir. Seçilecek genç tüm hafta boyunca yapılacak olan faaliyetlere katılacaktır. Gençlik Haftası programının son üç gününde Çanakkale gezisi yer almaktadır. Gençlik Haftasına katılan gençlerimiz bu geziye katılmak zorunda olup, hiçbir şekilde mazeret kabul edilmeyecektir.

5-Temsilci gençlere; Ankara’ya davet edilme nedeni, gençlik haftası ve genel müdürlüğümüz hakkında gerekli bilgiler verilecektir.

7- İl müdürlükleri ; seçilen gence ait ek 1 ‘de yer alan bilgi formunu doldurarak il onayı ile birlikte en geç 16 Nisan 2007 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüz Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığına göndereceklerdir.

8- Ankara ‘ya her ilden ve K.K.T.C. ‘den gelecek olan temsilci gencin geliş-dönüş yol ücretleri ile Ankara ‘da kaldığı süre içerisindeki konaklama, barınma ve beslenmeleri Genel Müdürlüğümüzce karşılanacaktır. (K.K.T.C.’ den katılacak gençlerin yol ücreti ise Ankara-Mersin-Ankara olarak ödenecektir.)

9- Geçmiş yıllarda Gençlik Haftası Başkent Kutlamalarına il temsilcisi olarak katılanlar tekrar gönderilmeyecektir.

10- Devlet Büyükleri tarafından kabul edilecek olan Temsilci gençlerin kıyafetleri aşağıda belirtilen özelliklerde olacak ve maddi durumu yeterli olmayanların kıyafetleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince karşılanacaktır. Kıyafeti olmayan gençlerle ilgili olarak İl Müdürlükleri sorumlu tutulacaktır.

KIZLAR :Gri etek, lacivert ceket, beyaz gömlek, siyah ayakkabı, füme rengi çorap, lacivert kurdele veya kravat.

ERKEKLER : Lacivert ceket, gri pantolon, beyaz gömlek, lacivert kravat, siyah ayakkabı, siyah çorap.

10- Ankara ‘ya gelecek gencin seyahati ile ilgili düzenleme Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince sağlanacaktır.

Her yıl 15-21 Mayıs tarihleri arasında Ülkemizin tüm yerleşim birimlerinde büyük bir coşkuyla kutlanan Gençlik Haftası, Ankara ‘da Genel Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde Kültür Bakanlığı, Ankara ‘da bulunan üniversiteler, Belediyeler ve Sivil Toplum Örgütleri ile işbirliği içerisinde kutlanmaktadır. Bu programların önemli bir bölümüne, Ankara ‘ya davet edilen 81 ilimizden 1, K.K.T.C. ‘den 2, Engelli Gençlik ‘ten 4, Çalışan Gençlik ‘ten 5 temsilci gencin aktivitelere katılması sağlanacaktır.

Gençlik Şenlikleri

AmaçEdit

Gençlerimizin serbest zamanlarını olumlu yönde değerlendirmek, kendilerince yaratılan kültürel sanatsal etkinlikleri, dostluk ve kardeşlik duyguları çerçevesinde sergilemek; kaynaşmalarını, sağlıklı koşullar içerisinde eğlenmelerini sağlamak amacıyla; her yıl olduğu gibi bu yıl da yılın belirli günlerinde “Gençlik Şenlikleri “ düzenlenecektir.

Genel Esaslar

A-Gençlik Şenlikleri Düzenleme KomiteleriEdit

Gençlik Şenliklerinin planlanması, programlarının hazırlanması ve uygulanması için İl ve İlçelerde Gençlik Şenlikleri Düzenleme Komiteleri kurulacaktır.

İl Düzenleme KomitesiEdit

Vali Muavini veya yerine görevlendirebileceği bir vekilin başkanlığında Gençlik ve Spor İl Müdürü , Milli Eğitim Müdürü veya temsilcisi Gençlik Merkezi Müdürü , yeterli sayıda Gençlik Merkezi Animatörleri , Gençlik Merkezi Üyesi Gençler veya temsilcilerinden oluşur. Varsa, ildeki Üniversitelerden bir temsilci de komiteye üye olarak katılır.

İlçe Düzenleme KomitesiEdit

İlçelerde Kaymakam veya yerine görevlendireceği bir yetkilinin başkanlığında İlçe Gençlik ve Spor Müdürü , İlçe Milli Eğitim Müdürü veya temsilcisi ve gençlerden oluşur. Gençlik Şenliklerinin genel koordinasyon ve sekreterya hizmetleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince yürütülür.

B-Şenlik GiderleriEdit

Şenliklerin programlandığı günlerde spor salonları bu hizmet için tahsis edilecektir. (Spor organizasyonlarını aksatmayacak şekilde). Şenlikler; gençliğe ücretsiz olarak düzenlemeye çalışılacak ancak bir takım giderleri bulunduğu takdirde az miktarda bir ücret şenlikleri izlemek için gelenlerden alınacaktır.


C- Gençlik Şenliklerinin ProgramıEdit

Gençlik Şenlikleri Programı; yöresel özellik ve imkanlar göz önünde bulundurularak komiteler tarafından hazırlanacaktır. Programlar; okulların ve folklor derneklerinin halk oyunları topluluklarında, orkestralardan, Türk sanat, Türk halk ve Türk hafif müziği guruplarından yararlanılmak suretiyle 2-2.5 saati geçmeyecek şekilde düzenlenecektir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.