FANDOM


ÇKA

Planlı Kalkınma döneminin kazandırdığı tecrübeler, küreselleşen dünyada kalkınmada yerel faktörlerin ihmal edilemeyeceği gerçeği ve Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde ekonomik ve sosyal kalkınmanın ancak yerel potansiyelin harekete geçirilmesi yoluyla başarılabileceği yönündeki baskın görüşler ülkemizde Kalkınma Ajanslarının kuruluş sebeplerinden bazılarıdır. Bu düşüncelerden hareketle, 8 Şubat 2006 tarih ve 26074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajanslarının kurulmasının önü açılmıştır. Anılan Kanuna istinaden, 31/05/2006 tarih ve 2006/10550 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İzmir Kalkınma Ajansı ile birlikte Çukurova Kalkınma Ajansı iki pilot uygulama olarak kurulmuştur.

Kalkınma Ajanslarının amacı; Edit

Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, temin edilen kaynakları etkin ve yerinde kullanarak yerel potansiyeli harekete geçirmek, ayrıca bölgenin yatırım imkanlarını iç ve dış yatırımcılara tanıtmak suretiyle bölgede yapılacak yatırımlar ile ulusal kalkınma planı ve programlarında öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasını gerçekleştirmek, rekabet gücünü yükseltmek ve sürekli kılmaktır.

Çukurova Kalkınma Ajansı, 2007 ve 2008 yıllarını kapsayan TR62(Adana, Mersin) Ön Bölgesel Gelişme Planı’nı hazırlamıştır ve 2009 yılına ilişkin destek vereceği öncelikli alanları, tahmini destek alan ve miktarlarını 2009 yılı Çalışma Programında ortaya koymuştur. Destek verilecek alanların belirlenmesinde, birden çok sektörü içeren ve bunlar arasında yatay ilişkileri en iyi şekilde kuran temalar (bileşenler) ve bölgenin mekansal öncelikleri ile Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda yer alan gelişme eksenleri, yeni ulusal teşvik sistemi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile DPT arasında Kalkınma Ajanslarının verebileceği destek alanları konusunda yürütülen müzakereler ve TR62(Adana, Mersin) Ön Bölgesel Gelişme Planı’nın temel amaçları esas alınmıştır. Ayrıca 2009 yılı Mali Destek Programları, Ajansın geçmiş dönem uygulama tecrübesi, ilgili taraflardan gelen talepler, görüşler ve geri beslemeler, bölgedeki ticaret ve sanayi odaları ve Kalkınma Kurulu’nun tavsiyeleri ışığında Yönetim Kurulunca kararlaştırılmış ve DPT tarafından onaylanmıştır.

2009 yılı Mali Destek Programlarının Adana ve Mersinimize hayırlı olmasını temenni ederim.

Veysel PARLAK Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri

Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2009 yılı Mali Destek Programları ile ilgili Başvuru Rehberleri ve Ekleri için tıklayınız.

İktisadi Kalkınma Mali Destek Proğramı Edit

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ĐKTĐSADĐ KALKINMA MALĐ DESTEK PROGRAMI 2009 YILI PROJE TEKLĐF ÇAĞRISI Referans Numarası : TR62-09-01 Basvuru Rehberi Son Basvuru Tarihi: 17/03/2010 Çarsamba Saat: 17:00 2 ĐÇĐNDEKĐLER 1. ĐKTĐSADĐ KALKINMA MALĐ DESTEK PROGRAMI ............................................ 3 1.1. Giris ............................................................................................................................... 3 1.2. Programın Amaçları ve Öncelikleri ............................................................................. 4 1.3. Çukurova Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak ............................ 4 2. BU TEKLĐF ÇAĞRISINA ĐLĐSKĐN KURALLAR ..................................................... 5 2.1. Uygunluk Kriterleri ...................................................................................................... 5 2.1.1. Basvuru Sahiplerinin uygunluğu: Kimler basvurabilir? ............................................................ 5 2.1.2. Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu ....................................................................................... 7 2.1.3. Uygun Projeler: Destek basvurusu yapılabilecek projeler ......................................................... 7 2.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu: Destekden karsılanabilecek maliyetler ............................................ 10 2.2. Basvuru Sekli ve Yapılacak Đslemler ...........................................................................13 2.2.1. Basvuru Formu ve Diğer Belgeler ......................................................................................... 13 2.2.2. Basvurular nereye ve nasıl yapılacaktır? ................................................................................ 14 2.2.3. Basvuruların alınması için son tarih ....................................................................................... 15 2.2.4. Daha fazla bilgi almak için .................................................................................................... 15 2.3. Basvuruların Değerlendirilmesi ve Seçilmesi ..............................................................15 2.4. Değerlendirme Sonucunun Bildirilmesi ......................................................................19 2.4.1. Bildirimin Đçeriği................................................................................................................... 19 2.4.2. Öngörülen Zaman Çizelgesi .................................................................................................. 19 2.5. Sözlesme Đmzalanması ve Uygulama Kosulları ...........................................................19 EKLER ................................................................................................................................... 22 3 1. ĐKTĐSADĐ KALKINMA MALĐ DESTEK PROGRAMI 1.1. Giris Planlı Kalkınma döneminin kazandırdığı tecrübeler, küresellesen dünyada kalkınmada yerel faktörlerin ihmal edilemeyeceği gerçeği ve Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde ekonomik ve sosyal kalkınmanın ancak yerel potansiyelin harekete geçirilmesi yoluyla basarılabileceği yönündeki baskın görüsler ülkemizde Kalkınma Ajanslarının kurulus sebeplerinden bazılarıdır. Bu düsüncelerden hareketle, 8 Subat 2006 tarih ve 26074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kurulusu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajanslarının kurulmasının önü açılmıstır. Anılan Kanuna istinaden, 31/05/2006 tarih ve 2006/10550 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Đzmir Kalkınma Ajansı ile birlikte Çukurova Kalkınma Ajansı iki pilot uygulama olarak kurulmuslardır. Kalkınma Ajanslarının amacı; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kurulusları arasındaki isbirliğini gelistirmek, temin edilen kaynakları etkin ve yerinde kullanarak yerel potansiyeli harekete geçirmek, ayrıca bölgenin yatırım imkanlarını iç ve dıs yatırımcılara tanıtmak suretiyle bölgede yapılacak yatırımlar ile ulusal kalkınma planı ve programlarında öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasını gerçeklestirmek, rekabet gücünü yükseltmek ve sürekli kılmaktır. 5449 sayılı Kanunun 4üncü maddesi gereğince DPT, Ajansların ulusal düzeyde koordinasyonundan sorumludur. Kalkınma Ajanslarının sağlayacağı proje ve faaliyet destekleri ile ilgili is ve islemlerin usul ve esaslarını, bunlardan yararlanma ilke ve kurallarını düzenleyen Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği, 8 Kasım 2008 tarih ve 27048 Sayılı Resmî Gazete’de ve aynı yönetmelik gereğince Destek Yönetim Kılavuzu 9 Aralık 2009 tarihinde Devlet Planlama Teskilatı Müstesarlığı (DPT) tarafından yayımlanarak yürürlüğe girmistir. Ajanslar tarafından bu Yönetmelik ve Kılavuz çerçevesinde sağlanacak desteklere iliskin ilke ve kurallar; ulusal plan ve stratejiler, bölge plan ve programları ile Ajansın yıllık çalısma programında belirtilen öncelikler doğrultusunda olusturulur. Ajans, basvuru sartlarının tayininde ve basvuru rehberinin hazırlığında basta DPT olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluslarla isbirliği içinde çalısır. Çukurova Kalkınma Ajansı, 2007 ve 2008 yıllarını kapsayan TR62(Adana, Mersin) Ön Bölgesel Gelisme Planını hazırlamıstır ve 2009 yılına iliskin destek vereceği öncelikli alanları, tahmini destek alan ve miktarlarını 2009 yılı Çalısma Programında ortaya koymustur. 4 Destek verilecek alanların belirlenmesinde birden çok sektörü içeren ve bunlar arasında yatay iliskileri en iyi sekilde kuran temalar (bilesenler) ve bölgenin mekansal öncelikleri ile Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan gelisme eksenleri, yeni ulusal tesvik sistemi, Tarım ve Köyisleri Bakanlığı ile DPT arasında Kalkınma Ajanslarının verebileceği destek alanları konusunda yürütülen müzakereler ve TR62(Adana, Mersin) Ön Bölgesel Gelisme Planının temel amaçları esas alınmıstır. Ayrıca 2009 yılı Mali Destek Programları, Ajansın geçmis dönem uygulama tecrübesi, ilgili taraflardan gelen talepler, görüsler ve geri beslemeler, bölgedeki ticaret ve sanayi odaları ve Kalkınma Kurulu’nun tavsiyeleri ısığında Yönetim Kurulunca kararlastırılmıs ve DPT tarafından onaylanmıstır. 1.2. Programın Amaçları ve Öncelikleri Bu mali destek programının amacı TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nde istihdamın, ihracatın, bölgenin rekabet gücünün artırılması ve yenilikçi özel sektör yatırımlarının desteklenmesidir. Bu amaç doğrultunda desteklenecek projeler için öncelik alanları sunlardır: Öncelik 1 : Tekstil Örme, Konfeksiyon ve Deri Sanayii ile Mobilya Sanayii sektöründe yeni tasarımların gelistirilmesi, katma değeri yüksek ürünlere yönelmek yoluyla küresel rekabet kosullarına uygun bir sekilde dönüsümlerinin sağlanması, Öncelik 2 : Kimya ve Petrokimya Sanayii; Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayii; Metal, Makine ve Otomotiv Sanayii sektörlerinde üretim teknik ve teknolojilerinin iyilestirilmesi, Öncelik 3 : Alternatif turizm (yayla turizmi, macera turizmi, agro turizm, sağlık turizmi, vb.) imkanlarına ekonomik değer kazandırılması ve konaklama tesislerinin hizmet kalitesinin artırılması, Öncelik 4 : Lojistik sektörünün kapasitesinin gelistirilmesi, hizmet kalitesinin ve verimliliğin artırılması, Öncelik 5 : Geridönüsüm ve yenilenebilir enerji teknolojileri alanında kapasitenin gelistirilmesi, hizmet kalitesinin ve verimliliğin artırılması. 1.3. Çukurova Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 15.000.000 TL’dir. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programa ayırdığı kaynakların tamamını kullandırmama hakkını saklı tutar tutar. Desteklerin Tutarı Bu program çerçevesinde verilecek destekler asağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır: Asgari tutar: 20.000 TL Azami tutar: 400.000 TL 5 Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin %20’sinden az ve %40’ından fazla olamaz. Bu değerlerin dısında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacakır. Bütçenin kalan tutarı, sözlesmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Basvuru Sahibi tarafından es-finansman olarak karsılanmalıdır. Basvuru Sahibinin, proje es finansmanını, proje ortaklarından, istirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karsılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, sözlesmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, es finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır. Ayni katkılar es finansman olarak kabul edilmez. 2. BU TEKLĐF ÇAĞRISINA ĐLĐSKĐN KURALLAR Bu bölümde; Đktisadi Kalkınma Mali Destek Programı çerçevesinde finanse edilen projelerin sunulması, seçilmesi ve uygulanması ile ilgili kurallar, 8 Kasım 2008 tarih ve 27048 sayılı “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği” ve Destek Yönetim Kılavuzu hükümlerine uygun olarak açıklanmaktadır. Basvuru Sahipleri basvuruda bulundukları andan itibaren bu Yönetmelik hükümlerini ve bu rehberde yer alan bütün hususları kabul etmis sayılırlar. Çukurova Kalkınma Ajansı bu destek programını, zorunlu hallerin ortaya çıkması halinde sürecin her hangi bir asamasında iptal etme hakkını saklı tutar. Bu durumda Basvuru Sahipleri Ajanstan her hangi bir hak talebinde bulunamaz. Destek için basvurusu yapılan projeler Ajans tarafından her zaman eğitim amaçlı olarak ve sahibinin ayrıca muvafakatı aranmaksızın kullanılabilir. Böyle bir durumda projede yer alan gerçek ve tüzel kisilere ait sahsi bilgiler ve mesleki sır niteliğindeki bilgiler ifsa edilmeyecektir. 2.1. Uygunluk Kriterleri Destek sağlanabilecek projelere yönelik üç temel uygunluk kriteri söz konusudur: • Basvuru Sahibi ve ortaklarının uygunluğu • Projelerin uygunluğu • Maliyetlerin uygunluğu 2.1.1. Basvuru Sahiplerinin uygunluğu: Kimler basvurabilir? Proje konusunun ticaret siciline kayıtlı istigal alanları içerisinde olması yanı sıra Basvuru Sahibinin: • 18 Kasım 2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki Đsletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında KOBĐ olarak faaliyet gösteren1 gerçek veya tüzel kisi olması, 1 Đkiyüzelli kisiden az yıllık çalısan istihdam eden ve yıllık net satıs hasılatı ya da mali bilançosu yirmibes milyon Türk Lirasını asmayan ve mikro isletme, küçük isletme ve orta büyüklükteki isletme olarak sınıflandırılan ve kısaca "KOBĐ" olarak adlandırılan ekonomik birimler. 6 • Ajansın faaliyet gösterdiği TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nde kayıtlı olması veya merkezi ya da yasal subelerinin bu bölgede bulunması, • Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi, • Teklif çağrısı ilan tarihinden en az üç ay önce kurulmus ve tescil edilmis olması, gerekmektedir. Diğer Uygunluk Kriterleri Ayrıca, Basvuru Sahipleri ve ortaklarının destek alabilmek için asağıdaki hallerden herhangi birinde bulunmaması gerekir: a) Đflas etmisler veya tasfiye halinde bulunan ve bu durumları nedeniyle isleri kayyum veya vasi tarafından yürütülen, konkordato ilan ederek alacaklılar ile anlasma yapmıs, faaliyetleri askıya alınmıs veya bunlarla ilgili bir kovusturmanın konusu olanlar veya meri mevzuatta öngörülen benzer durumlarda olanlar; b) Kesinlesmis yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete iliskin bir suçtan mahkum olanlar; c) Haklarında, görevlerini ağır bir sekilde kötüye kullandıklarına dair kesinlesmis mahkeme kararı olanlar; d) Sosyal sigorta primi veya vergi borcu nedeni ile haklarında haciz islemleri devam edenler; e) Dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından kesinlesmis yargı kararı ile mahkum olanlar; f) Herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya diğer bir destek yardımına iliskin yükümlülüklere uymayarak, sözlesmeyi ciddi bir sekilde ihlal ettiği tespit edilenler. Teklif çağrısının yapıldığı sırada asağıdaki maddelerde belirtilen durumlarda bulunan Basvuru Sahipleri de teklif çağrısına katılmaya veya destek almaya hak kazanamazlar; g) Teklif edilen proje dolayısıyla menfaat iliskisi içinde olanlar; h) Teklif çağrısına katılım kosulu olarak Kalkınma Ajansı tarafından talep edilen bilgilerin temin edilmesi sırasında yanlıs beyanda bulunanlar veya bu bilgileri temin edemeyenler; i) Mevcut veya daha önceki teklif çağrılarının değerlendirilmesi sürecinde değerlendirme komitesini veya Kalkınma Ajansını etki altında bırakmaya veya gizli bilgi elde etmeye tesebbüs edenler. Yukarıda madde (a), (c), (d), (f), (h) ve (i)’de belirtilen durumlarda, teklif çağrısına katılma yasağı, ihlalin tespit edildiği tarihten sonraki iki yıllık bir süre için geçerlidir. Madde (b) ve (e)’de belirtilen durumlarda, teklif çağrısına katılma yasağı, kararın tebliğ tarihinden itibaren dört yıllık bir süre için geçerlidir. Destek Basvuru Formunun V. Bölümünde (“Basvuru Sahibinin Beyanı”), Basvuru Sahipleri, yukarıdaki (a)’dan (f)’ye kadar olan kategorilerin hiçbirine girmediklerine dair beyanda bulunmalıdırlar. 7 2.1.2. Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu Basvuru Sahipleri tek baslarına ya da ortak kuruluslarla birlikte basvuruda bulunabilirler. Basvuru Sahibinin ortakları projenin tasarlanmasına ve uygulanmasına katılabilecek ve yaptıkları masraflar destek yararlanıcısının yaptığı masraflarla aynı kosullarda kabul edilebilecektir. [Bu nedenle ortaklar, Bölüm 2.1.1’de belirtilen kosullardan “Ajansın faaliyet gösterdiği TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesinde kayıtlı olmaları veya merkezinin ya da yasal subelerinin bu bölgede bulunması” dısında, Basvuru Sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini karsılamalıdırlar.] Ortak olacak kuruluslar ortaklık beyanını doldurmalıdır. Basvuru Formunun Bölüm III- 2’de yer alan Beyan, Basvuru Sahibinin ve tüm ortaklarının yasal yetki verilmis temsilcileri tarafından imzalanmalıdır. Projeye Basvuru Sahibi veya ortak kuruluslar dısında diğer kuruluslar da istirakçi ya da alt yüklenici olarak dahil olabilecektir. Đstirakçiler Basvuranların ve ortakların uygunluk kriterlerini karsılamayan kuruluslar da projeye, o projenin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla, istirakçi olarak katılabilirler. Đstirakçi kuruluslar, projede sponsorluk, teknik destek sağlama gibi roller üstlenecektir. Ancak yaptıkları harcamalar uygun maliyet olarak değerlendirilmez. Đstirakçi kuruluslar, katılımlarına dair beyanda bulunmalıdırlar. (Bkz. Basvuru Formu, Bölüm IV-2) Alt Yükleniciler / Taseronlar Ortak veya istirakçi olmayıp, projede yer alan bazı faaliyetlerin ihale edildiği kuruluslardır. Alt yüklenicilerle yapılacak sözlesmeler, standart destek sözlesmesi EK IV’teki kurallara tabidir. Siyasi partiler ve bunların alt birimleri, hiçbir sekilde Basvuru Sahibi, proje ortağı ya da istirakçi olarak proje basvurusunda bulunamazlar, proje uygulamalarında yer alamazlar. 2.1.3. Uygun Projeler: Destek basvurusu yapılabilecek projeler Süre Azami proje süresi, 12 aydır. Bu süre, sözlesmenin tüm taraflarca imzaladığı günden bir sonraki gün itibariyle baslar. 8 Yer Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nde gerçeklestirilmelidir. Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, proje amaçlarının gerçeklestirilmesi için gerekli olduğu durumlarda, bölge dısında gerçeklestirilebilir. Herhalükarda proje temel faaliyetleri bölge içerisinde gerçeklestirilmelidir. Proje Konuları Öncelik 1: Tekstil Örme, Konfeksiyon ve Deri Sanayii ile Mobilya Sanayii sektöründe yeni tasarımların gelistirilmesi, katma değeri yüksek ürünlere yönelmek yoluyla küresel rekabet kosullarına uygun bir sekilde dönüsümlerinin sağlanması, • Konfeksiyon ve mobilyada markalasma ve tasarım projeleri, • Katma değeri ve rekabet gücü yüksek ürünlere yönelme ve üretim hattını dönüstürme projeleri, • KOBĐ’lerin kendi çalısanlarına yönelik yenilikçilik, ihracat, rekabetçi ürün, yeni pazar, verimlilik, organizasyon yapısı vb. konularda eğitim projeleri, • AR-GE, yenilikçilik, teknoloji transferi ve bilgi teknolojisi ile ilgili yatırım projeleri, • Modern pazarlama tekniklerinin kullanılması projeleri, • v.b. projeler, Öncelik 2: Kimya ve Petrokimya Sanayii; Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayii; Metal, Makine ve Otomotiv Sanayii sektörlerinde mevcut üretim teknik ve teknolojilerinin iyilestirilmesi, • Seracılık ve sulama malzemeleri üretimine yönelik projeler, • Plastik kalıpçılık projeleri, • Ambalaj üretim tesisi projeleri, • Petrokimya sanayiine yönelik projeler, • Gemi insa sanayi ve yan sanayiine yönelik projeler, • Modern yapı malzemeleri imalatına yönelik projeler, • KOBĐ’lerin kendi çalısanlarına yönelik yenilikçilik, ihracat, rekabetçi ürün, yeni pazar, verimlilik, organizasyon yapısı vb. konularda eğitim projeleri, • AR-GE, yenilikçilik, teknoloji transferi ve bilgi teknolojisi ile ilgili yatırım projeleri, • Modern pazarlama tekniklerinin kullanılması projeleri, • v.b. projeler, Öncelik 3: Bölgenin alternatif turizm (yayla turizmi, macera turizmi, agro turizm, inanç turizmi, sağlık turizmi, vb.) imkanlarına ekonomik değer kazandırılması ve konaklama tesislerinin hizmet kalitesinin artırılması, • Yayla turizmine yönelik projeler, • Ev pansiyonculuğuna yönelik projeler, • Sağlık turizmini gelistirmeye yönelik projeler, • Ekoturizmi ve agro turizmi gelistirmeye yönelik projeler, • Kıyı turizmi ve yat turizmini gelistirmeye yönelik projeler, • Oteller, kiralık odalar, pansiyonlar gibi turizme dönük tesislerin insaatı veya yenilenmesi projeleri, • Tarihi ve geleneksel binaların turizm amacıyla kullanılmak üzere restorasyon ve rehabilitasyonu projeleri, 9 • Đnsan kaynaklarının kalite güvence sistemlerine iliskin farkındalıklarının ve bilgi seviyelerinin artırılması projeleri, • Modern pazarlama tekniklerinin kullanılması projeleri, • v.b. projeler, Öncelik 4: Lojistik sektörünün kapasitesinin gelistirilmesi, hizmet kalitesinin ve verimliliğin artırılması, • Ambalajlama, paketleme ve depolama faaliyetlerinin gelistirilmesi ve modernizasyonu projeleri, • KOBĐ’lerin kendi çalısanlarına yönelik lojistik faaliyet alanları ve dıs ticaret eğitimi projeleri, • Demiryolu yük tasımacılığına yönelik projeler, • Değisik ulasım modlarının entegrasyonunu sağlayacak projeler, • Lojistik faaliyetlerin zincir halinde verilmesini sağlayacak projeler, • AR-GE, yenilikçilik, teknoloji transferi ve bilgi teknolojisi ile ilgili yatırım projeleri, • v.b. projeler, Öncelik 5 : Geridönüsüm ve yenilenebilir enerji teknolojileri alanında kapasitenin gelistirilmesi, üretim ve hizmet kalitesi ile enerji verimliliğin artırılması, • Đsletme içi çevre yönetimine iliskin kurumsal kapasitenin artırılması projeleri, • Üretim süreçlerinin çevreye duyarlı hale getirilmesini sağlayacak süreç değisikliklerinin yapılması projeleri, • Đsletmelerde enerji verimliliğinin sağlanması projeleri, • Đsletmelerde temiz enerji üretim ve tüketiminin sağlanması projeleri, • Geri dönüsüme yönelik projeler, • Yenilenebilir enerji teknolojileri gelistirme projeleri, • v.b. projeler, Proje konusu, Ajans tarafından yürütülmekte olan programın amaç ve önceliklerine uygun olmak zorundadır. Üretime dönük yatırım amacıyla program kapsamındaki diğer uygunluk kriterlerini sağlama kosulu ile yeni yatırım yapılması ve/veya mevcut yatırımların yenilenmesi bütün öncelik alanları için uygundur. Bununla birlikte tüm projeler her kosulda meri mevzuata uygun olmalı ve asağıdaki konuları kesinlikle içermemelidir: • Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler, • Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayısına aykırı faaliyetler, • Çiftçiler tarafından sözlesmeli üretilip, tütün alıcıları tarafından satın alınan tütün üretimi haricinde tütün üretimi, • %15’ten fazla alkol ihtiva eden içeceklerin üretimi, • Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler, • Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler; borsa yatırımları, • Gayrimenkul yatırımları, • Çalıstaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar, • Eğitim veya kurslar için bireysel burslar, • Hibe verme amaçlı projeler (diğer kisi ya da kuruluslara hibe (maddi veya ayni) veya kredi sağlamak için), 10 • Akademik arastırma ve fizibilite çalısmaları (daha büyük bir projenin parçası değilse); • Yerel kurulusların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini kapsayan projeler, • Ajans ile sözlesme imzalanmadan önce baslatılan veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan finanse edilen projeler. Proje Basvuruları ve Mali Destek Almaya Đliskin Özel Düzenlemeler: Bu mali destek programı kapsamında, bir basvuru sahibi 2 ayrı proje basvurusunda bulunabilir ve her ikisinin de basarılı bulunması halinde sadece daha yüksek puan alan basvurusu için mali destek alabilir. Ajanstan mali destek alan kar amacı güden gerçek ve tüzel kisiler, destek tarihini müteakip bir takvim yılı süresince aynı Ajanstan destek alamaz. Destek tarihi olarak yararlanıcı tarafından uygulanan projenin sözlesmesinde belirtilen bitis tarihi esas alınır. Bu hususlar bilgi sisteminden ve paydas veri tabanından takip edilir. Bu sınırları asan destek uygulamasına rastlanıldığında, bu tür sözlesmeler feshedilir ve sağlanan destek geri alınır. Kar amacı güden gerçek ve tüzel kisiler, son üç yıl içerisinde ulusal ve uluslararası kaynaklardan aldıkları mali destek tutarları ile basvuru yapmıs oldukları ve yanıt bekledikleri mali destekleri, basvuru formunda belirtmek zorundadırlar. Baska kaynaklardan desteklenen aynı proje ve/veya faaliyetler için Ajanstan destek sağlanamaz. 2.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu: Destekden karsılanabilecek maliyetler Destek için sadece “uygun maliyetler” dikkate alınabilir. Bu nedenle bütçe, hem bir maliyet tahmini hem de “uygun maliyetler” için tavan niteliğindedir. Uygun maliyetler, götürü maliyetlere değil (yolculuk ve gündelik maliyetleri ve dolaylı maliyetler hariç), gerçek maliyetlere (yani projenin uygulanması sırasında yapılacak fiili maliyetler) dayandırılmalıdır. Projede gerçeklestirilecek tüm maliyetler, bu rehberin ekinde yer alan proje bütçesi (EK B) standart formuna göre hazırlanmalıdır. Bu programda bir maliyetin uygun maliyet olarak kabul edilebilmesi için asağıdaki genel kosullar aranmaktadır: • Talep edilmesi durumunda nihai denetim maliyetleri hariç tutulmak üzere, projenin uygulama süresi içinde gerçeklesmesi, • Projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi mali yönetim prensipleriyle uyumlu olması; maliyet etkinliği sağlaması, • Yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçeklestirilmesi, • Yararlanıcının ya da ortağının hesaplarında ya da vergi belgelerinde kayıtlı, tanımlanabilir ve doğrulanabilir olması; orijinal destekleyici belgelerle desteklenmesi gerekir. 11 Proje uygulamalarında ortaya çıkan bütün maliyetler destek kapsamına girmemektedir. Bu çerçevede, maliyetlerin uygunluğuna iliskin esaslar asağıda belirtilmektedir: Uygun Maliyetler Uygun doğrudan maliyetler ve uygun dolaylı maliyetler olmak üzere iki türlü uygun maliyet bulunmakta olup, asağıda tanımlanmaktadır: a. Uygun doğrudan maliyetler: Uygun doğrudan maliyetler, projenin yürütülmesi için gerekli olan, yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçeklestirilen ve gerçek tutarlar üzerinden hesaplanan maliyetlerdir: • Projede görevlendirilmis personelin net maasları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler (Piyasa kosullarında olusmus ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır), • Yolculuk ve gündelik giderleri 2 , • Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları kosulu ile yeni ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri, • Sarf malzemesi maliyetleri, • Taseron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.), • Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Ajans tarafından sağlanan mali desteğin %30’unu geçmemek kosuluyla küçük ölçekli yapım isleri, • Denetim maliyetleri3, • Mali hizmet maliyetleri (havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.) b. Uygun dolaylı maliyetler Uygun dolaylı maliyetler, baska bir bütçe kalemi altında verilen maliyetleri içermeyen ve genel idari giderleri (elektrik, su, ısınma maliyetleri v.b.) karsılamak üzere projenin toplam uygun maliyetlerinin %3’ünü asmayacak sekilde belirlenmis olan götürü tutardır. Uygun olmayan maliyetler Bu programda hiçbir sekilde uygun maliyet olarak kabul edilmeyecek olan maliyet 2 Yurtiçi gündelik giderleri, 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun H Cetvelinde (10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarları) belirtilen memur ve hizmetliler baslığı altında, “aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar” için öngörülen tutarın üç katını asmayacak sekilde belirlenmelidir. Yurtdısı gündelik giderleri için, Bakanlar Kurulunun Yurtdısı Gündeliklerine Dair Kararında (2009 yılı için 30.01.2009 tarih ve 27126 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/14579 sayılı Karar) belirtilen diğer sekillerde görevlendirilenlerden aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar için öngörülen tutar esas alınarak, bu kararın hükümleri uygulanır. 3 Ajans, destek miktarı 200.000 TL’nin üzerinde olan bütün projelerden denetim raporu talep eder. Bu limitin altındaki projelerde kendi belirleyeceği ve basvuru rehberinde belirteceği kriterlere (destek miktarı, yararlanıcın yasal statüsü vs.) göre denetim raporu talep edebilir. (Yasal denetim konusunda ulusal veya uluslar arası kabul görmüs bir denetim kurumuna (Yeminli Mali Müsavirler/Serbest Muhasebeci Mali Müsavirler Odası veya Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmıs Bağımsız Denetim Sirketi) mensup onaylı bir denetçi yeminli mali müsavir tarafından dıs denetim) 12 kalemleri asağıda sıralanmaktadır: • Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kisilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler, • Borçlar; zarar veya borç karsılıkları, • Faiz borcu, • Hali hazırda baska bir kapsamda finanse edilen kalemler, • Arazi veya bina alımları, • Đkinci el ekipman alımları, • Kur farkından doğan zararlar, • Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maasları4, • Proje baslangıcından önce yapılan hazırlık çalısmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetler, • Yararlanıcı ya da ortakları dısındakiler tarafından gerçeklestirilen maliyetler, • Salt sözlesmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere iliskin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler, • Ticari amaçlı üretimde kullanılacak hammadde maliyeti, Basvuru Formunda yer verilmeyen bir hususa iliskin maliyetlendirmenin bütçede yer alması mümkün olmayacaktır. Basvuruların değerlendirilmesi sonrasında, sözlesmenin imzalanmasından önceki kontrol sürecinde, gerekli durumlarda bütçede değisiklik yapılabilecektir. Kontroller, Basvuru Sahibinin ilave açıklama yapmasını ve Çukurova Kalkınma Ajansının destek tutarında indirim yapmasını gerektirebilir. Bu nedenle, Basvuru Sahibinin gerçekçi ve uygun maliyetli bir bütçe sunması kendi yararınadır. Bütçeyi netlestirmek için, maliyetlerin gerekçelerinin ayrıntılı bir sekilde hazırlanarak, EK B-3 formatında hazırlanması gerekmektedir. Ayni katkılar Basvuru Formunda ayrı bir liste halinde sunulması gereken, yararlanıcı ya da ortakları tarafından yapılan ayni katkılar, gerçek harcamaları yansıtmazlar ve uygun maliyet olarak değerlendirilmezler. Bu nedenle, bu katkılar, yararlanıcı tarafından sağlanan es finansman olarak değerlendirilemez. Ancak, desteğin verilmesi durumunda, yararlanıcı, Basvuru Formunda belirttiği bu 4 Kamu görevlilerinin maasları projede çalıstıkları süre oranında, belgelendirilmek kosuluyla yalnızca yararlanıcının es-finansmanı olarak kabul edilebilmektedir. Bununla birlikte, kamu görevlisinin tabi olduğu mevzuata göre proje bütçesinden kendisine ödeme yapılabilmesi halinde bu ödemeler, Ajansın sağladığı mali destekten de karsılanabilir. Bu durumda, ispatlayıcı belgelerin Ajansa sunulması gerekmektedir. Ayrıca, kamu görevlilerinin yolluk ve gündelik giderleri, bu rehberde belirtilen sartlara göre uygun maliyet olarak kabul edilebilir. 13 katkıları üstlenmek zorundadır. 2.2. Basvuru Sekli ve Yapılacak Đslemler 2.2.1. Basvuru Formu ve Diğer Belgeler Basvurular, bu rehberin ekinde bulunan Basvuru Formu ve talep edilen diğer belgeler ile birlikte yapılmalıdır. Bu belgeler, Çukurova Kalkınma Ajansından veya internet adresinden www.cka.org.tr temin edilebilir. Basvuru Formu ve diğer belgeler Türkçe hazırlanmalıdır. Ayrıca bu belgeler doldurulurken, standart formata bağlı kalınmalı ve mevcut hiçbir metin silinmemeli ya da değistirilmemelidir. Aksi takdirde, yapılan basvuru ön inceleme asamasında değerlendirme dısı kalacaktır. El yazısı ve daktilo ile yapılan basvurular kabul edilmeyecektir. Basvurularınızın sadece sunmus olduğunuz belgeler üzerinden değerlendirileceğini dikkate alarak, Basvuru Formunu ve diğer belgeleri lütfen dikkatli ve mümkün olduğunca anlasılır bir dilde doldurunuz. Sizden talep edilen belgeler ve proje basvurunuzda öngördüğünüz çalısmalara bağlı olarak meri mevzuata göre gerekli zorunlu belgeler dısında hiçbir ek belge değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır. Basvuru Formunda yer alan kontrol listesinde belirtilen konularda herhangi bir hata veya Basvuru Formundaki önemli bir tutarsızlık (Örneğin: Bütçede belirtilen miktarların Basvuru Formunda belirtilenlerle tutarsızlık göstermesi) basvurunun reddine yol açabilir. Sunulan bilginin açık olmaması ve bu durumun adil bir değerlendirme yapılmasına engel teskil etmesi durumunda, ek açıklama talep edilecektir. Basvuru Sırasında Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler: Basvuruların, Ön Đnceleme asamasında kabul edilebilmesi ve projenin Mali ve Teknik Değerlendirme asamasına alınabilmesi için Basvuru Formu ve diğer ekler yanında asağıdaki belgelerle birlikte sunulması zorunludur: a. Basvuruda bulunan kurulusun ve her ortak kurulusun resmi kayıt belgesi, b. Basvuruda bulunan kurulusun ve her ortak kurulusun tüzüğü veya kurulus sözlesmesi. c. Basvuru Sahibinin ve her ortak kurulusun son üç mali yıla ait gelir tablosu ve bilançosunun onaylı nüshası ya da yeni kurulmus ve faaliyette olan isletmeler için en son mali durum tahmini d. Basvuru Sahibini ve her ortak kurulusu temsil ve ilzama yetkili kisi(ler)in isim(ler)inin ve imzalarının noter tasdikli imza sirküleri (belgenin aslı sunulacak). (Bu kisi(ler)in yetkisi ve sorumluluğu Basvuru Sahibinin yasal tüzüğünden veya 14 kurulus sözlesmesinden gelmiyorsa ek olarak Yönetim Kurulu’nun veya yetkili Yönetim Organının bu kisi(ler)i yetkilendirme kararının sureti gerekmektedir.) Asağıdaki belgeler Ön Đnceleme asamasında projenin kabul edilebilmesi için zorunlu olmayıp Basvuru Formu’nda bahsedildiği, mali ve teknik değerlendirmede ve/veya bütçenin gerçekçiliğinin arastırılması esnasında gözönünde bulundurulmasının faydalı olacağı durumlarda eklenmesi Basvuru Sahibinin lehine olacaktır: a. Kalite sertifikası belgeleri (Basvuru Formu’nda bahsedilmis ise), b. Gerekli olan hallerde fizibilite çalısması, c. Gerekli olan hallerde teknik tasarımlar, d. Gerekli olan hallerde kesif özeti (malzeme/metraj ve kesif listesi) ve maliyet tahmini Projenin hazırlık ve uygulama safhasından doğrudan sorumlu olan Basvuru Sahibi ve varsa Ortakları, projenin uygulanabilmesi için ilgili mevzuat gereğince resmi makamlardan alınması gerekli olan her türlü mülkiyet, kira sözlesmesi, izin, ruhsat, yetki belgesi, lisans gibi belgeleri sözlesme tarihine kadar hazır etmeleri gerekmektedir. Sonuçların açıklanmasından sonra basarılı bulunan proje sahiplerine yapılacak sözlesmeye davet bildirimine en fazla 10 gün içerisinde gerekli belgelerin tamamı tedarik edilmis olarak icabet edilmediği takdirde Basvuru Sahibi sözlesmeden feragat etmis sayılacak ve eksik belgelerin temini için kesinlikle ilave süre verilmeyecektir. Yukarıda belirtilen belgelerden noter tarafından tasdik edilecek olan imza sirküleri dısındaki belgeler basvuru sırasında fotokopi olarak teslim edilebilecektir. Destek almaya hak kazanan Basvuru Sahiplerinden sözlesme imzalama asamasında bu belgelerin orijinallerini de sunmaları istenecektir. 2.2.2. Basvurular nereye ve nasıl yapılacaktır? Proje basvuruları, kapalı zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kargo sirketi ile veya elden (elden teslim eden kisiye, imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir) asağıdaki adrese yapılır. ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI Çınarlı mah. Atatürk cad. No:1 Sabancı Đs Merkezi Kat:7 01160 Seyhan/ADANA Baska yollarla (örneğin faks ya da elektronik posta ile) gönderilen ya da baska adreslere teslim edilen proje teklifleri reddedilecektir. Basvuru zarfının üstüne “TR62-09-01 Đktisadi Kalkınma Mali Destek Programı” ibaresi açık bir sekilde yazılmalıdır. Basvuru Formu ve diğer eklerin tüm sayfaları yetkili kisi tarafından paraflanmalı, Bütçe ekleri ise imzalanmalıdır. Basvurular (Basvuru Formu, diğer ekler ve destekleyici belgeler) 1 (bir) asıl ve 2 15 (iki) suret olarak teslim edilmelidir. Asıl dosya kırmızı renkli klasöre, suretler ise mavi renkli klasörlere yerlestirilmelidir. Ayrıca basvurular hazırlanırken sırasıyla Đçindekiler Tablosu, Basvuru Formu, Basvuru Rehberinde belirtilen sıralamasına göre diğer zorunlu ekler ve destekleyici belgeler seklinde sıralanmalıdır. Basvuru Formu, Bütçe, Mantıksal Çerçeve, Projede Yer Alan Kilit Personelin Özgeçmisleri zorunlu olarak ve diğer belgelerden mümkün olanlar ayrıca elektronik formatta (CD/DVD vb.) da sunulmalıdır. Elektronik format, matbu versiyonla tam olarak aynı içeriğe sahip olmalıdır. Basvuru Sahipleri basvurularının, eksiksiz olup olmadığını Basvuru Formunda yer alan kontrol listesinden kontrol etmelidirler. Tam olmayan basvurular reddedilecektir. 2.2.3. Basvuruların alınması için son tarih Basvuruların alınması için son tarih 17 Mart 2010 Çarsamba günü saat 17:00’dir. Son basvuru zamanından sonra alınan basvurular, hiçbir sekilde değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta veya kargo sirketine bağlı gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 2.2.4. Daha fazla bilgi almak için Sorularınızı, tekliflerin alınması için belirlenen son tarihten 20 gün öncesine (25 Subat 2010 Persembe) kadar, teklif çağrısının referans numarasını, açık bir sekilde belirterek, elektronik posta ya da faks ile asağıdaki adrese veya faks numarasına gönderebilirsiniz. E-posta adresi : projebirimi@cka.org.tr Faks : (322) 363 00 41 Soruların yanıtları, Ajansa ulasma tarihinden sonra en geç 10 gün içerisinde http://www.cka.org.tr adresinde “Mali Destekler” bölümünde yayınlanacaktır. Tüm adaylara esit davranılacak ve bir Basvuru Sahibine sağlanan bilgi Sıkça Sorulan Sorular (SSS) aracılığıyla diğer Basvuru Sahiplerine de sunulacaktır. Tüm resmi açıklamalar ve talep edilen bilgi Ajans tarafından sağlanacaktır. SSS listesinde ve Basvuru Rehberinde yer almayan hiç bir bilgi Basvuru Sahipleri ve Ajans için bağlayıcı nitelik tasımamaktadır. 2.3. Basvuruların Değerlendirilmesi ve Seçilmesi Basvurular, Ajans tarafından bağımsız değerlendiriciler ve değerlendirme komitesi desteği ile incelenip değerlendirilecektir. Basvuru Sahipleri tarafından sunulan projeler asağıda açıklanan asama ve kriterlere göre incelenecek ve değerlendirilecektir. Değerlendirme süreci temel olarak iki asamadan olusmaktadır: ön inceleme ile teknik ve mali değerlendirme 16 (1) Ön Đnceleme Yalnızca zamanında teslim edilen projeler ön incelemeye alınır. Ön inceleme asamasında idari kontrol ile uygunluk kontrolü yapılır. a) Đdari Kontrol Basvurular öncelikle sekli uygunluk açısından idari kontrole tabi tutulacaktır. Đdari kontrolde, asağıda yer alan Đdari Kontrol Listesinde belirtilen kriterlerin yerine getirilip getirilmediği kontrol edilmektedir. Đstenilen bilgilerden herhangi biri eksik veya yanlıs ise, proje teklifi yalnızca bu esasa dayanarak reddedilebilir ve proje teklifi bu noktadan sonra artık değerlendirilmeyecektir. ĐDARĐ KONTROL LĐSTESĐ KRĐTERLER Evet Hayır 1. Basvuru standart formata uygun olarak hazırlanmıstır. 2. Basvuru Formunun tüm bölümleri eksiksiz sekilde doldurulmustur. 3. Teklif, bilgisayar ile Türkçe olarak hazırlanmıstır. 4. Basvuru Formu bir asıl ve iki suret halinde teslim edilmistir. 5. Bütçe dokümanları: - Bütçe (EK B-1) - Beklenen finansman kaynakları (EK B-2) - Maliyetlerin Gerekçelendirmesi (EK B-3) Basvuru Formunda belirtildiği sekliyle doldurulmus ve basvuruya bir asıl ve iki suret halinde eklenmistir. 6. Projenin mantıksal çerçevesi doldurulmus ve basvuruya bir asıl ve iki suret halinde eklenmistir. 7. Projede Yer Alan Kilit Personele ait Özgeçmis(ler) (EK D ) doldurulmus ve basvuruya bir asıl ve iki suret halinde eklenmistir. 8. Basvuru Formu, bütçe, mantıksal çerçeve ve proje elektronik ortamda da sunulmustur. 9. Basvuruda bulunan kurulusun ve her ortak kurulusun resmi kayıt belgesi, 10. Basvuruda bulunan kurulusun ve her ortak kurulusun tüzüğü veya kurulus sözlesmesi, 11. Basvuru Sahibinin ve her ortak kurulusun son üç mali yıla ait gelir tablosu ve bilançosunun onaylı nüshası ya da yeni kurulmus ve faaliyette olan isletmeler için en son mali durum tahmini, 12. Basvuru Sahibini ve her ortak kurulusu temsil ve ilzama yetkili kisi(ler)in isim(ler)inin ve imzalarının noter tasdikli imza sirküleri (belgenin aslı sunulacak). (Bu kisi(ler)in yetkisi ve sorumluluğu Basvuru Sahibinin yasal tüzüğünden veya kurulus sözlesmesinden gelmiyorsa ek olarak Yönetim Kurulu’nun veya yetkili Yönetim Organının bu kisi(ler)i yetkilendirme kararının sureti gerekmektedir.) 13. Basvuru Formunda yer alan Basvuru Sahibinin beyannamesi, Basvuru Sahibinin yetkili temsilcisi tarafından imzalanmıstır. 14. Bütçe Basvuru Sahibinin yetkili temsilcisi tarafından imzalamıstır. 15. Ortaklık beyannamesi (ortak varsa) Basvuru Sahibinin yetkili temsilcisi ve tüm ortakların yetkili temsilcileri tarafından imzalanmıstır. 16. Đstirakçi Beyannamesi, tüm istirakçilerin (varsa) yetkili temsilcileri tarafından imzalanmıstır. 17. Basvuru formu ve diğer eklerin tüm sayfaları yetkili kisi tarafından paraflanmıstır. 17 b) Uygunluk Kontrolü Basvuru Sahibinin, ortaklarının (ve varsa istirakçilerinin) ve projelerin bu rehberin 2.1.1 ve 2.1.2 bölümlerinde verilen kriterlere uygunluğunun kontrolü asağıda yer alan listeye göre yapılır. UYGUNLUK KONTROL LĐSTESĐ KRĐTERLER Evet Hayır 1. Basvuru Sahibi uygundur. 2. 1. Ortak uygundur. 3. 2. Ortak uygundur. 4. Varsa diğer Ortak-lar- uygundur. 5. Proje TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesinde uygulanacaktır. 6. Projenin süresi, izin verilen azami süreyi asmamaktadır (12 ay). 7. Talep edilen destek tutarı, izin verilen asgari destek tutarından düsük değildir. (20.000 TL) 8. Talep edilen destek tutarı, izin verilen azami destek tutarından yüksek değildir. (400.000 TL) 9. Talep edilen destek oranı, uygun toplam bütçenin % 40’ını asmamaktadır. 10. Talep edilen destek oranı, uygun toplam bütçenin % 20’sinden düsük değildir. 11. Đdari maliyetler uygun doğrudan maliyetlerin %3’ünü asmamaktadır Sadece ön incelemeyi geçen basvurular değerlendirme isleminin sonraki safhalarına alınacaktır. (2) Teknik ve Mali Değerlendirme Teklif edilen bütçe de dahil olmak üzere basvurular, asağıda yer alan Değerlendirme Tablosundaki kriterlere göre değerlendirilecektir. Değerlendirmede sırası ile basvuranın mali ve yönetim kapasitesi, proje konusunun programın amaç ve öncelikleri ile ilgililiği, önerilen metodolojinin kalitesi ve geçerliliği, projenin destek sonrası sürdürülebilirliği ile projenin bütçe ve maliyet etkinliği göz önüne alınacaktır. Değerlendirme tablosu, bölümlere ve alt bölümlere ayrılmıstır. Her alt bölüme, asağıdaki esaslara göre 1 ile 5 arasında bir puan verilecektir: 1 = çok zayıf; 2 = zayıf; 3 = orta; 4 = iyi; 5 = çok iyi. Bu değerlendirmenin sonunda projeler, altmıs bes (65) ve üzerinde puan alan basvurular basarılı projeler olarak listelenir. Basvurular en yüksek puanı alan tekliften baslayarak sıralanır ve destek dağıtımı bu rehberde belirtilen teklif çağrısının toplam bütçesi çerçevesinde söz konusu sıralamaya göre yapılır. Esit puan alan basvurular bakımından, basvuru tarihi ve saati esas alınır. Proje tekliflerinin destek almaya hak kazanabilmesi için, toplam basarı puanına ek olarak, 18 değerlendirme tablosunun ilk iki bölümünde incelenenen mali ve yönetim kapasitesi bakımından en az 10 puan (20 puan üzerinden), ilgililik bakımından da en az 18 puan (25 puan üzerinden) alması kosulu aranacaktır. DEĞERLENDĐRME TABLOSU Bölüm Puan 1. Mali Kapasite ve Đsletme Kapasitesi 20 1.1 Basvuru Sahibi ve ortakları proje yönetimi konusunda yeterli deneyime sahip midir? 5 1.2 Basvuru Sahibi ve ortakları yeterli teknik uzmanlığa sahip midir? (proje konusu ve yürütülecek faaliyetler hakkında yeterli bilgileri var mıdır?) 5 1.3 Basvuru Sahibi ve ortakları yeterli yönetim kapasitesine sahip midir? (personel, ekipman ve proje bütçesini idare edecek bilgi ve beceri dahil olmak üzere) 5 1.4 Basvuru Sahibi istikrarlı ve yeterli finansman kaynaklarına sahip midir? 5 2. Đlgililik 25 2.1 Proje, Teklif Çağrısının amaçları ile ne kadar ilgilidir? 5 2.2 Proje, Teklif Çağrısının bir veya birden fazla önceliği ile ne kadar ilgilidir? 5 2.3 Proje, TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nin ihtiyaçları ve sorunları ile ne kadar ilgilidir? 5 2.4 Đlgili taraflar (nihai yararlanıcılar, hedef gruplar, müsteriler,…) açıkça tanımlanmıs mıdır? Tarafların seçimi amaca uygun olarak yapılmıs mıdır? 5 2.5 Hedef grupların/müsterilerin ihtiyaçları net bir sekilde belirlenmis midir? Proje bunları gerektiği sekilde hedef almakta mıdır? 5 3. Yöntem 30 3.1 Önerilen faaliyetler uygun, uygulanabilir, açıkça tarif edilmis midir? Projenin hedefleri ve beklenen sonuçları ile uyumlu mudur? 5 3.2 Projenin genel tasarımı tutarlı mıdır? (Özellikle; söz konusu edilen sorunların analiz edilmekte midir, dıs faktörler göz önüne alınmıs mıdır ve bir değerlendirme öngörülmekte midir?) 5 3.3 Kararlastırılan faaliyetlerin gerçeklestirilme yöntemleri, tercih edilen yöntemlerin amaca ulasma ve beklenen sonuçlara sebep olma konusunda etkinliği tutarlı bir sekilde açıklanmıs mıdır? 5 3.4 Faaliyet planı açık ve uygulanabilir nitelikte midir? 5 3.5 Teklifte, projenin sonucuna yönelik objektif olarak doğrulanabilir göstergeler yer almakta mıdır? 5 3.6 Projede, Ajans desteğine ve görünürlüğüne yeterince yer verilmis midir? 5 4. Sürdürülebilirlik 15 4.1 Projenin, hedef grupları üzerinde somut etkileri ve kalıcı katkıları olacak mıdır? (etkilenen isletme sayısı, faaliyetin bölgesel önemi, geçici/kalıcı olusturulan istihdam, sosyal faydalar, sağlanan eğitim fırsatları, tesvik edilen yeni sermaye yatırımları, bölgenin genel ekonomik ortamında sağlanan gelismeler vb. dahil olmak üzere) 5 4.2 Proje bölgede benzeri uygulamalara öncülük edecek midir? 5 4.3 Teklif edilen projenin beklenen sonuçları proje süresi sona erdikten sonra da sürdürülebilir midir? - mali açıdan (destek sona erdikten sonra faaliyetler finanse edilmeye devam edebilecek midir?) - kurumsal açıdan (faaliyetlerin devam ettirilmesine imkan tanıyan yapılar proje sonunda da devam edecek midir? Projenin sonuçları kurumsal olarak sahiplenilecek midir?) - proje, sürdürülebilir kalkınmaya ve çevrenin korunmasına itibar gösteriyor mu? 5 5. Bütçe ve maliyet etkinliği 10 5.1 Öngörülen harcama tutarları ile beklenen sonuçlar arasındaki oran anlamlı mıdır? 5 5.2 Yapılması öngörülen harcama tutarları gerekli ve gerçekçi (piyasa kosullarına uyumlu,…) midir? 5 EN YÜKSEK TOPLAM PUAN 100 19 2.4. Değerlendirme Sonucunun Bildirilmesi 2.4.1. Bildirimin Đçeriği Basvuru Sahiplerine, basvurularının sonucuna iliskin durum yazılı olarak bildirilecektir. Basvurunun reddedilmesi veya destek verilmemesi kararı, asağıda belirtilen gerekçelere dayandırılacaktır: • Basvuru, son basvuru tarihinden sonra alınmıstır; • Basvuru eksiktir veya belirtilen idari kosullara uygun değildir; • Basvuru Sahibi veya ortaklarından biri ya da bir kaçı uygun değildir; • Proje uygun değildir (örneğin teklif edilen projenin program kapsamında olmaması, teklifin izin verilen azami süreyi asması, talep edilen katkının izin verilen azami katkıdan daha fazla olması vb.); • Proje, konuyla yeterince ilgili değildir ve/veya Basvuru Sahibinin mali ve isletme kapasitesi yeterli değildir; • Proje, teknik ve mali açıdan, seçilmis olan diğer projelere göre daha az puan almıstır; • Talep edilen destekleyici belgelerin biri ya da birkaçı belirtilen son tarihten önce teslim edilmemistir; • Bu Rehberde bulunan herhangi baska bir kritere uyulmamıstır. Ajansın bir basvuruyu reddetme ya da destek vermeme kararı nihaidir. 2.4.2. Öngörülen Zaman Çizelgesi Değerlendirme sonuçları hakkında Basvuru Sahiplerini bilgilendirmek için Ajansın planladığı tarih 31 Mayıs 2010’dur. Bu tarih kesin olmayıp, proje sayısına göre değisebilecektir. 2.5. Sözlesme Đmzalanması ve Uygulama Kosulları Destek kararını takiben, verilecek destek miktarı ve uygulamaya iliskin ilke ve kurallar, Basvuru Sahibi ile Ajans arasında imzalanacak bir sözlesmeye bağlanır. Kâr amacı güden gerçek ve tüzel kisiler ile kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluslarından, her bir proje için sözlesmede öngörülen toplam destek miktarının %10’u teminat alınır. Ajans tarafından teminat olarak kabul edilebilecek değerler sunlardır: a) Tedavüldeki Türk parası, b) Bankalar veya katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları, 20 Teminatlar, Ajans tarafından nakit olarak teslim alınamaz. Bunların, yararlanıcının Ajansın bildireceği banka hesap numarasına yatırdığına dair dekontun, sözlesme imzalamaya geldiği zaman ibrazı zorunludur. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değistirilebilir. Karma değerlerden olusan teminatlar Ajans tarafından kabul edilebilir. Teminatlar nihai ödemenin yapılmasını müteakip serbest bırakılır. Sözlesmeler, Basvuru Sahiplerine yapılacak tebliğden itibaren en geç 10 gün içerisinde imzalanır. Basvuru Sahiplerinin bu süre zarfında sözlesme imzalamak üzere Ajansa basvurmaması halinde destek kararı iptal edilir. Bunların yerine, öngörülen toplam destek bütçesiyle sınırlı olmak kosuluyla, yedek listede yer alan Basvuru Sahipleri sözlesme imzalamak üzere en yüksek puanlı projeden baslamak üzere sözlesme imzalamaya davet edilir. Yedek listeden davet usulü bakımından da yukarıdaki hükümler aynen uygulanır. Sözlesme özellikle asağıda belirtilen hakları ve yükümlülükleri düzenler: Kesin destek tutarı: Azami destek tutarı sözlesmede belirtilecektir. Bölüm 2.1.3’de açıklandığı gibi, bu tutar, tahminlere dayalı bir sekilde hazırlanan bütçe çerçevesinde belirlenecektir. Kesin destek tutarı, proje sona erdiğinde ve nihai rapor sunulduğunda kesinlik kazanacaktır. Mali destek hiçbir kosulda sözlesmede belirtilen tutarı geçemez, sözlesme tutarını asan ek ödeme yapılamaz ve yararlanıcı tarafından aynı sözlesme kapsamında ek destek talebinde bulunulamaz. Hedeflerin gerçeklestirilememesi: Yararlanıcının sözlesme kosullarını yerine getirmemesi halinde Ajans destek tutarını azaltabilir ve/veya o zamana kadar ödenen tutarların tamamen ya da kısmen geri ödenmesini talep edebilir. Ayrıca desteklenen proje veya faaliyet kapsamında, Ajans tarafından istenen bilgi ve belgelerin zamanında ve eksiksiz verilmemesi, izleme ziyaretlerinde uygulama ve yönetim mekanlarına erisimin zorlastırılması yahut engellenmesi veya projenin sözlesmeye, eklerine ve yürürlükteki mevzuata uygun sekilde yürütülmediğinin tespiti halinde Ajans, ödemeleri durdurabilir ve/veya sözlesmeyi feshederek buna iliskin mevzuatta ve sözlesmede belirtilen hukuki yollara basvurabilir. Sözlesmenin değistirilmesi: Yararlanıcıların projelerini, Ajans ile imzaladıkları sözlesme hükümleri doğrultusunda uygulamaları esastır. Ancak sözlesmenin imzalanmasından sonra projenin uygulamasını zorlastıracak veya geciktirecek önceden öngörülemeyen ve beklenmeyen durum yahut mücbir sebep söz konusu ise sözlesme tarafların mutabakatı ile uygulamanın herhangi bir safhasında değistirilebilir ve/veya proje uygulamasının tamamı veya bir kısmı askıya alınabilir. 21 Raporlar: Yararlanıcılar, uygulama sürecinde, projede kaydedilen ilerleme ve gerçeklesmeleri içeren raporlar sunmak zorundadır. Bunlar; sözlesmede belirtilen dönemlerde sunulacak yararlanıcı beyan raporları, ara raporlar ve proje faaliyetlerinin tamamlanmasını takiben sunulacak nihai rapor ile projenin etkilerinin değerlendirilebilmesi amacıyla sunulacak proje sonrası değerlendirme raporundan olusmaktadır. Ayrıca Ajans, yararlanıcıdan ilave bilgi ve belge talebinde bulunabilir. Ödemeler: Sözlesmede belirtilen süre içerisinde, kabul edilebilir nitelikteki teminat sartının yararlanıcı tarafından yerine getirilmis olması kaydıyla, destek miktarının %40’ı, yararlanıcıya ait sözlesmede belirtilen banka hesabına ön ödeme olarak aktarılır. Ajans tarafından ön ödeme sonrasında yapılacak diğer ödemeler, hakedis esasına göre gerçeklestirilir. Buna göre, ön ödeme tutarının ve aynı oranda yararlanıcının esfinansman tutarının usulüne uygun harcandığını gösteren belgelerin ara/nihai raporlarla birlikte Ajansa sunulması, ilgili raporların Ajans tarafından incelenip uygun bulunması ve onaylanmasından sonra; (sözlesmede aksi belirtilmediği takdirde) ara ödemede destek miktarının %40’ı ve son ödemede %20’u destek yararlanıcısının banka hesabına 30 gün içerisinde aktarılır. Yararlanıcı tarafından ilgili raporlar sunulmadan ve usulüne uygun ödeme talebinde bulunulmadan, yararlanıcıya hiçbir ödeme yapılmaz. Projeye ait kayıtlar: Yararlanıcı, proje uygulanmasına dair tüm hesap ve kayıtları seffaf bir sekilde tutmakla yükümlüdür. Bu kayıtlar desteğin son ödemesinin yapılmasından sonra bes yıl süreyle saklanmalıdır. Denetim: Gerektiğinde yapılacak denetimler sırasında yararlanıcı, proje uygulama ve yönetim mekanlarına erisimi zorlastırmamak yahut engellememek ve talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi görevli personele zamanında sunmak zorundadır. Sözlesme hükümleri, Ajans tarafından hem kayıtlar üzerinde hem de yerinde yapılabilecek denetimlere olanak tanıyacaktır. Ajans destek miktarı 200.000 TL’nin üzerinde olan bütün projelerden denetim raporu talep eder. Bu limitin altındaki projelerde kendi belirleyeceği ve basvuru rehberinde belirteceği kriterlere (destek miktarı, yararlanıcın yasal statüsü vs.) göre denetim raporu talep edebilir. (Yasal denetim konusunda ulusal veya uluslar arası kabul görmüs bir denetim kurumuna (Yeminli Mali Müsavirler/Serbest Muhasebeci Mali Müsavirler Odası veya Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmıs Bağımsız Denetim Sirketi) mensup onaylı bir denetçi yeminli mali müsavir tarafından dıs denetim) Tanıtım ve Görünürlük: Yararlanıcılar, ortakları ve alt yükleniciler, hizmet, mal alımı ve yapım isleri faaliyetlerinde Ajansın sağladığı mali desteği ve Devlet Planlama Teskilatı 22 Müstesarlığının genel koordinasyonunu görünür kılmak ve tanıtmak için, Ajansın internet sitesinde (www.cka.org.tr) yayınlanan “tanıtım ve görünürlük rehberine” uygun olarak gerekli önlemleri alır. Satın Alma Đslemleri: 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununa tabi yararlanıcılar, destek programları çerçevesinde desteklenen proje ve faaliyetler kapsamında yapacakları satın alma faaliyetlerini tabi oldukları satın alma mevzuatı çerçevesinde gerçeklestirirler. Söz konusu Kanuna tabi olmayan kurum ve kurulusların uyacakları satın alma usul ve esasları ise Sözlesmenin ekinde (EK-IV) tanımlanmıstır. Ayrıca, uygulama asamasında satın alma usullerine iliskin detaylı bilgi ve dokümanlar proje uygulama rehberinde yer alacaktır. Programlar kapsamında alımı desteklenen alet, teçhizat, yazılım, malzeme ve sistemler ile yapımı gerçeklestirilen tesislerin mülkiyeti yararlanıcıya aittir. Ancak yararlanıcı, sözlesme kapsamında sağlanmıs tesis, makine, ekipman, teçhizat ve diğer malzemeleri, Ajansın gerekçeli ve yazılı izni olmaksızın projenin sona ermesinden itibaren üç yıl süreyle mülkiyetini baskasına devredemez, rehin ve teminat olarak gösteremez, projede tanımlanan is dısında baska bir is için kullanamamaz. Bu kurala uyulmaması halinde mevzuat ve sözlesme kuralları uyarınca hukuki yollara basvurulur. EKLER EK A : Basvuru Formu (Word Formatında) – Doldurulacak EK B : Bütçe (Excel Formatında B1-B2-B3) – Doldurulacak EK C : Mantıksal Çerçeve (Excel Formatında) - Doldurulacak EK D : Projede Yer Alan Kilit Personelin Özgeçmisleri - Doldurulacak EK E : Standart Sözlesme (Word Formatında) - Bilgi Đçin EK F : Proje Performans Göstergeleri (Word Formatında) - Bilgi Đçin

Sosyal Kalınma Mali Destek Proğramı Edit

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI SOSYAL KALKINMA MALĐ DESTEK PROGRAMI 2009 YILI PROJE TEKLĐF ÇAĞRISI Referans Numarası : TR62-09-02 Basvuru Rehberi Son Basvuru Tarihi: 17/03/2010 Çarsamba Saat: 17:00 2 ĐÇĐNDEKĐLER 1. SOSYAL KALKINMA MALĐ DESTEK PROGRAMI ............................................... 3 1.1. Giris ............................................................................................................................... 3 1.2. Programın Amaçları ve Öncelikleri ............................................................................. 4 1.3. Çukurova Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak ............................ 4 2. BU TEKLĐF ÇAĞRISINA ĐLĐSKĐN KURALLAR ..................................................... 5 2.1. Uygunluk Kriterleri ...................................................................................................... 5 2.1.1. Basvuru Sahiplerinin uygunluğu: Kimler basvurabilir? ............................................................ 5 2.1.2. Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu ....................................................................................... 7 2.1.3. Uygun Projeler: Destek basvurusu yapılabilecek projeler ......................................................... 8 2.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu: Destekden karsılanabilecek maliyetler ............................................ 10 2.2. Basvuru Sekli ve Yapılacak Đslemler ...........................................................................13 2.2.1. Basvuru Formu ve Diğer Belgeler ......................................................................................... 13 2.2.2. Basvurular nereye ve nasıl yapılacaktır? ................................................................................ 14 2.2.3. Basvuruların alınması için son tarih ....................................................................................... 15 2.2.4. Daha fazla bilgi almak için .................................................................................................... 15 2.3. Basvuruların Değerlendirilmesi ve Seçilmesi ..............................................................15 2.4. Değerlendirme Sonucunun Bildirilmesi ......................................................................19 2.4.1. Bildirimin Đçeriği................................................................................................................... 19 2.4.2. Öngörülen Zaman Çizelgesi .................................................................................................. 19 2.5. Sözlesme Đmzalanması ve Uygulama Kosulları ...........................................................19 EKLER ................................................................................................................................... 22 3 1. SOSYAL KALKINMA MALĐ DESTEK PROGRAMI 1.1. Giris Planlı Kalkınma döneminin kazandırdığı tecrübeler, küresellesen dünyada kalkınmada yerel faktörlerin ihmal edilemeyeceği gerçeği ve Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde ekonomik ve sosyal kalkınmanın ancak yerel potansiyelin harekete geçirilmesi yoluyla basarılabileceği yönündeki baskın görüsler ülkemizde Kalkınma Ajanslarının kurulus sebeplerinden bazılarıdır. Bu düsüncelerden hareketle, 8 Subat 2006 tarih ve 26074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kurulusu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajanslarının kurulmasının önü açılmıstır. Anılan Kanuna istinaden, 31/05/2006 tarih ve 2006/10550 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Đzmir Kalkınma Ajansı ile birlikte Çukurova Kalkınma Ajansı iki pilot uygulama olarak kurulmuslardır. Kalkınma Ajanslarının amacı; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kurulusları arasındaki isbirliğini gelistirmek, temin edilen kaynakları etkin ve yerinde kullanarak yerel potansiyeli harekete geçirmek, ayrıca bölgenin yatırım imkanlarını iç ve dıs yatırımcılara tanıtmak suretiyle bölgede yapılacak yatırımlar ile ulusal kalkınma planı ve programlarında öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasını gerçeklestirmek, rekabet gücünü yükseltmek ve sürekli kılmaktır. 5449 sayılı Kanunun 4üncü maddesi gereğince DPT, Ajansların ulusal düzeyde koordinasyonundan sorumludur. Kalkınma Ajanslarının sağlayacağı proje ve faaliyet destekleri ile ilgili is ve islemlerin usul ve esaslarını, bunlardan yararlanma ilke ve kurallarını düzenleyen Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği, 8 Kasım 2008 tarih ve 27048 Sayılı Resmî Gazete’de ve aynı yönetmelik gereğince Destek Yönetim Kılavuzu 9 Aralık 2009 tarihinde Devlet Planlama Teskilatı Müstesarlığı (DPT) tarafından yayımlanarak yürürlüğe girmistir. Ajanslar tarafından bu Yönetmelik ve Kılavuz çerçevesinde sağlanacak desteklere iliskin ilke ve kurallar; ulusal plan ve stratejiler, bölge plan ve programları ile Ajansın yıllık çalısma programında belirtilen öncelikler doğrultusunda olusturulur. Ajans, basvuru sartlarının tayininde ve basvuru rehberinin hazırlığında basta DPT olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluslarla isbirliği içinde çalısır. Çukurova Kalkınma Ajansı, 2007 ve 2008 yıllarını kapsayan TR62(Adana, Mersin) Ön Bölgesel Gelisme Planını hazırlamıstır ve 2009 yılına iliskin destek vereceği öncelikli alanları, tahmini destek alan ve miktarlarını 2009 yılı Çalısma Programında ortaya koymustur. 4 Destek verilecek alanların belirlenmesinde birden çok sektörü içeren ve bunlar arasında yatay iliskileri en iyi sekilde kuran temalar (bilesenler) ve bölgenin mekansal öncelikleri ile Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan gelisme eksenleri, yeni ulusal tesvik sistemi, Tarım ve Köyisleri Bakanlığı ile DPT arasında Kalkınma Ajanslarının verebileceği destek alanları konusunda yürütülen müzakereler ve TR62(Adana, Mersin) Ön Bölgesel Gelisme Planının temel amaçları esas alınmıstır. Ayrıca 2009 yılı Mali Destek Programları, Ajansın geçmis dönem uygulama tecrübesi, ilgili taraflardan gelen talepler, görüsler ve geri beslemeler, bölgedeki ticaret ve sanayi odaları ve Kalkınma Kurulu’nun tavsiyeleri ısığında Yönetim Kurulunca kararlastırılmıs ve DPT tarafından onaylanmıstır. 1.2. Programın Amaçları ve Öncelikleri Bu mali destek programının amacı TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nin beseri sermayesinin, kültürel ve çevresel değerlerinin gelistirilmesidir. Bu amaç doğrultunda desteklenecek projeler için öncelik alanları sunlardır: Öncelik 1: Sosyal bütünlesme ve dayanısmanın artırılması, hosgörü, sosyal diyalog ve ortaklık kültürünün gelistirilmesi, Öncelik 2: Dezavantajlı grupların ekonomik, sosyal ve kültürel uyum sorunlarının azaltılması, Öncelik 3: Rekabetçi bir ekonomi ve bilgi toplumunun gerektirdiği doğrultuda nitelikli isgücünün yetistirilmesi. Öncelik 4: Kültürel değerlerin korunarak gelecek kusaklara aktarılması. Öncelik 5: Çevresel değerlerin koruma-kullanma dengesini sağlanması ile yasam kosullarının iyilestirmesi. 1.3. Çukurova Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 5.000.000 TL’dir. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programa ayırdığı kaynakların tamamını kullandırmama hakkını saklı tutar tutar. Desteklerin Tutarı Bu program çerçevesinde verilecek destekler asağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır: Asgari tutar: 20.000 TL Azami tutar: 300.000 TL Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az ve %85’inden fazla olamaz. Bu değerlerin dısında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacakır. Bütçenin kalan tutarı, sözlesmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Basvuru Sahibi tarafından es-finansman olarak karsılanmalıdır. Basvuru Sahibinin, proje es finansmanını, 5 proje ortaklarından, istirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karsılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, sözlesmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, es finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır. Ayni katkılar es finansman olarak kabul edilmez. 2. BU TEKLĐF ÇAĞRISINA ĐLĐSKĐN KURALLAR Bu bölümde; Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı çerçevesinde finanse edilen projelerin sunulması, seçilmesi ve uygulanması ile ilgili kurallar, 8 Kasım 2008 tarih ve 27048 sayılı “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği” ve Destek Yönetim Kılavuzu hükümlerine uygun olarak açıklanmaktadır. Basvuru Sahipleri basvuruda bulundukları andan itibaren bu Yönetmelik hükümlerini ve bu rehberde yer alan bütün hususları kabul etmis sayılırlar. Çukurova Kalkınma Ajansı bu destek programını, zorunlu hallerin ortaya çıkması halinde sürecin her hangi bir asamasında iptal etme hakkını saklı tutar. Bu durumda Basvuru Sahipleri Ajanstan her hangi bir hak talebinde bulunamaz. Destek için basvurusu yapılan projeler Ajans tarafından her zaman eğitim amaçlı olarak ve sahibinin ayrıca muvafakatı aranmaksızın kullanılabilir. Böyle bir durumda projede yer alan gerçek ve tüzel kisilere ait sahsi bilgiler ve mesleki sır niteliğindeki bilgiler ifsa edilmeyecektir. 2.1. Uygunluk Kriterleri Destek sağlanabilecek projelere yönelik üç temel uygunluk kriteri söz konusudur: • Basvuru Sahibi ve ortaklarının uygunluğu • Projelerin uygunluğu • Maliyetlerin uygunluğu 2.1.1. Basvuru Sahiplerinin uygunluğu: Kimler basvurabilir? Proje konusunun, proje sunan kurum / kurulusun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması, yanısıra Basvuru Sahibinin: • Ajansın faaliyet gösterdiği TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nde kayıtlı olması veya merkezi ya da yasal subelerinin bu bölgede bulunması, • Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi, • Teklif çağrısı ilan tarihinden en az üç ay önce kurulmus ve tescil edilmis olması kosullarının tamamını sağlaması yanısıra, asağıdaki niteliklerden birini haiz olması gerekmektedir: • Kamu kurum ve kurulusları, • Mahalli Đdareler ile 5355 sayılı Mahalli Đdare Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan mahallî idare birlikleri, 6 • Sivil tüzel kisilikleri (odalar, borsalar, is destek merkezleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kurulusları, çiftçi birlikleri, tarımsal üretici birlikleri, vakıflar, dernekler, isçi ve isveren sendikaları vb.), • Mesleki okullar, • Üniversiteler, • Teknoloji Gelistirme Bölgeleri, • Organize Sanayi Bölgeleri, • Küçük Sanayi Siteleri, • Tarımsal amaçlı kooperatifler, Bu programa gerçek kisiler ve kar amacı güden kurum ve kuruluslar Basvuru Sahibi olarak basvuramazlar. Basvuru Sahipleri, 5449 sayılı Kanunun 19uncu maddesinin (d) bendinde belirtilen payları ve bunlarla iliskili varsa diğer bütün mali yükümlülüklerini tamamen yerine getirmedikçe, Çukurova Kalkınma Ajansına proje veya faaliyet desteği için basvuramazlar. Diğer Uygunluk Kriterleri Ayrıca, Basvuru Sahipleri ve ortaklarının destek alabilmek için asağıdaki hallerden herhangi birinde bulunmaması gerekir: a) Đflas etmisler veya tasfiye halinde bulunan ve bu durumları nedeniyle isleri kayyum veya vasi tarafından yürütülen, konkordato ilan ederek alacaklılar ile anlasma yapmıs, faaliyetleri askıya alınmıs veya bunlarla ilgili bir kovusturmanın konusu olanlar veya meri mevzuatta öngörülen benzer durumlarda olanlar; b) Kesinlesmis yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete iliskin bir suçtan mahkum olanlar; c) Haklarında, görevlerini ağır bir sekilde kötüye kullandıklarına dair kesinlesmis mahkeme kararı olanlar; d) Sosyal sigorta primi veya vergi borcu nedeni ile haklarında haciz islemleri devam edenler; e) Dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından kesinlesmis yargı kararı ile mahkum olanlar; f) Herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya diğer bir destek yardımına iliskin yükümlülüklere uymayarak, sözlesmeyi ciddi bir sekilde ihlal ettiği tespit edilenler. Teklif çağrısının yapıldığı sırada asağıdaki maddelerde belirtilen durumlarda bulunan Basvuru Sahipleri de teklif çağrısına katılmaya veya destek almaya hak kazanamazlar; g) Teklif edilen proje dolayısıyla menfaat iliskisi içinde olanlar; h) Teklif çağrısına katılım kosulu olarak Kalkınma Ajansı tarafından talep edilen bilgilerin temin edilmesi sırasında yanlıs beyanda bulunanlar veya bu bilgileri temin edemeyenler; 7 i) Mevcut veya daha önceki teklif çağrılarının değerlendirilmesi sürecinde değerlendirme komitesini veya Kalkınma Ajansını etki altında bırakmaya veya gizli bilgi elde etmeye tesebbüs edenler. Yukarıda madde (a), (c), (d), (f), (h) ve (i)’de belirtilen durumlarda, teklif çağrısına katılma yasağı, ihlalin tespit edildiği tarihten sonraki iki yıllık bir süre için geçerlidir. Madde (b) ve (e)’de belirtilen durumlarda, teklif çağrısına katılma yasağı, kararın tebliğ tarihinden itibaren dört yıllık bir süre için geçerlidir. Destek Basvuru Formunun V. Bölümünde (“Basvuru Sahibinin Beyanı”), Basvuru Sahipleri, yukarıdaki (a)’dan (f)’ye kadar olan kategorilerin hiçbirine girmediklerine dair beyanda bulunmalıdırlar. 2.1.2. Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu Basvuru Sahipleri tek baslarına ya da ortak kuruluslarla birlikte basvuruda bulunabilirler. Basvuru Sahibinin ortakları projenin tasarlanmasına ve uygulanmasına katılabilecek ve yaptıkları masraflar destek yararlanıcısının yaptığı masraflarla aynı kosullarda kabul edilebilecektir. [Bu nedenle ortaklar, Bölüm 2.1.1’de belirtilen kosullardan “Ajansın faaliyet gösterdiği TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesinde kayıtlı olmaları veya merkezinin ya da yasal subelerinin bu bölgede bulunması” dısında, Basvuru Sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini karsılamalıdırlar.] Ortak olacak kuruluslar ortaklık beyanını doldurmalıdır. Basvuru Formunun Bölüm III- 2’de yer alan Beyan, Basvuru Sahibinin ve tüm ortaklarının yasal yetki verilmis temsilcileri tarafından imzalanmalıdır. Projeye Basvuru Sahibi veya ortak kuruluslar dısında diğer kuruluslar da istirakçi ya da alt yüklenici olarak dahil olabilecektir. Đstirakçiler Basvuranların ve ortakların uygunluk kriterlerini karsılamayan kuruluslar da projeye, o projenin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla, istirakçi olarak katılabilirler. Đstirakçi kuruluslar, projede sponsorluk, teknik destek sağlama gibi roller üstlenecektir. Ancak yaptıkları harcamalar uygun maliyet olarak değerlendirilmez. Đstirakçi kuruluslar, katılımlarına dair beyanda bulunmalıdırlar. (Bkz. Basvuru Formu, Bölüm IV-2) Alt Yükleniciler / Taseronlar Ortak veya istirakçi olmayıp, projede yer alan bazı faaliyetlerin ihale edildiği kuruluslardır. Alt yüklenicilerle yapılacak sözlesmeler, standart destek sözlesmesi EK IV’teki kurallara tabidir. 8 Siyasi partiler ve bunların alt birimleri, hiçbir sekilde Basvuru Sahibi, proje ortağı ya da istirakçi olarak proje basvurusunda bulunamazlar, proje uygulamalarında yer alamazlar. 2.1.3. Uygun Projeler: Destek basvurusu yapılabilecek projeler Süre Azami proje süresi, 12 aydır. Bu süre, sözlesmenin tüm taraflarca imzaladığı günden bir sonraki gün itibariyle baslar. Yer Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nde gerçeklestirilmelidir. Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, proje amaçlarının gerçeklestirilmesi için gerekli olduğu durumlarda, bölge dısında gerçeklestirilebilir. Herhalükarda proje temel faaliyetleri bölge içerisinde gerçeklestirilmelidir. Proje Konuları Öncelik 1 : Sosyal bütünlesme ve dayanısmanın artırılması, hosgörü, sosyal diyalog ve ortaklık kültürünün gelistirilmesi, • Kentlilik kültürünü gelistirecek bilinçlendirme projeleri, • Yasam boyu eğitim ve spor projeleri, • Göçle gelen nüfusun kent hayatına uyum sağlamasına yönelik projeler, • v.b. projeler, Öncelik 2 : Dezavantajlı grupların ekonomik, sosyal ve kültürel uyum sorunlarının azaltılması, • Fiziksel engellilere yönelik projeler, • Zihinsel engellilere yönelik projeler, • Kadınlara yönelik projeler, • Çocuklara yönelik projeler, • Yaslılara yönelik projeler, • Gezici sağlık projeleri, • Kırsal alanda yasayan nüfusun sosyal ihtiyaçlarını karsılamaya dönük projeler, • v.b. projeler, Öncelik 3 : Rekabetçi bir ekonomi ve bilgi toplumunun gerektirdiği doğrultuda nitelikli isgücünün yetistirilmesi. • Bölgede ihtiyaç duyulan alanlarda ara eleman eğitimi projeleri, • Girisimcilik (is planı hazırlama, satıs, pazarlama, vb.) eğitimi projeleri, • KOBĐ’lere yönelik yenilikçilik, ihracat, rekabetçi ürün, yeni pazar, verimlilik, organizasyon yapısı vb. eğitim projeleri, • Atölye tipi aletli eğitim projeleri, • Çiftçilerin bilinçlendirilmesine (üretim teknikleri ve becerileri, yeni ürün, nöbetlese 9 ekim, organik tarım, modern seracılık vb. konularda) yönelik projeler, • Ekoturizm, agroturizm ve yayla turizmini gelistirmeye yönelik eğitim projeleri, • Ev pansiyonculuğunun yaygınlastırılmasına yönelik eğitim projeleri, • Orman ürünleri isleme ve değerlendirme eğitimi projeleri, • Kesme çiçek üretimi, paketleme ve pazarlanması konusunda eğitim projeleri, • Akvaryum balığı üretimi ve pazarlanması konusunda eğitim projeleri, • Bahçe ve iç mekan bitkileri üretimi ve pazarlanması konusunda eğitim projeleri, • v.b. projeler, Öncelik 4 : Kültürel değerlerin korunarak gelecek kusaklara aktarılması. • Yöresel kültürel ürünlerin arastırılması ve tanıtılmasına yönelik projeler, • Kültürel mirasın envanterinin çıkarılması, korunması ve restorasyonu projeleri, • Çesitli turizm imkanlarının arastırılması (yayla turizmi, macera turizmi, agro turizm, sağlık turizmi, deniz turizmi vb.) tanıtılması, • Bölgede ulusal ve uluslararası spor ve kültür organizasyonlarının gerçeklestirilmesine yönelik projeler, • vb. projeler, Öncelik 5 : Çevresel değerlerin koruma-kullanma dengesinin sağlanması ile yasam kosullarının iyilestirmesi, • Geri dönüsüme yönelik projeler, • Yenilenebilir enerji teknolojileri gelistirme projeleri, • Su havzalarının korunmasına yönelik projeler, • Sürdürülebilir su ve toprak kullanımına yönelik projeler, • Đklim değisikliğine yönelik projeler, • Bölgenin sahip olduğu biyolojik çesitliliğin ve genetik kaynakların arastırılması, korunması, değerlendirilmesi ve bunlara ekonomik değer kazandırılmasına yönelik projeler, • Đsletme içi çevre yönetimine iliskin kurumsal kapasitenin artırılması projeleri, • Đsletmelerde üretim sonucu ortaya çıkan çevre sorunlarının çözüme kavusturulmasında yeni çevre teknolojilerinden faydalanılmasının sağlanması projeleri, • Üretim süreçlerinin çevreye duyarlı hale getirilmesini sağlayacak süreç değisikliklerinin yapılması projeleri, • Đsletmelerde enerji verimliliğinin sağlanması projeleri, • vb. projeler, Proje konusu, Ajans tarafından yürütülmekte olan programın amaç ve önceliklerine uygun olmak zorundadır. Bu program kapsamında kar amacı güdülen projeler uygun kabul edilmeyecektir. Bununla birlikte tüm projeler her kosulda meri mevzuata uygun olmalı ve asağıdaki konuları kesinlikle içermemelidir: • Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler, • Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayısına aykırı faaliyetler, • Çiftçiler tarafından sözlesmeli üretilip, tütün alıcıları tarafından satın alınan tütün üretimi haricinde tütün üretimi, • %15’ten fazla alkol ihtiva eden içeceklerin üretimi, 10 • Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler, • Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler; borsa yatırımları, • Gayrimenkul yatırımları, • Çalıstaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar, • Eğitim veya kurslar için bireysel burslar, • Hibe verme amaçlı projeler (diğer kisi ya da kuruluslara hibe (maddi veya ayni) veya kredi sağlamak için), • Akademik arastırma ve fizibilite çalısmaları (daha büyük bir projenin parçası değilse); • Yerel kurulusların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini kapsayan projeler, • Ajans ile sözlesme imzalanmadan önce baslatılan veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan finanse edilen projeler. Proje Basvuruları ve Mali Destek Almaya Đliskin Özel Düzenlemeler: Aynı takvim yılı içerisinde yapılacak proje teklif çağrıları kapsamında bir basvuru sahibi, Çukurova Kalkınma Ajansı’na en fazla dört projesi için destek basvurusunda bulunabilir ve Çukurova Kalkınma Ajansı bunlardan en fazla iki tanesine mali destek sağlayabilir. Bir Basvuru Sahibinin, destek almaya uygun ikiden fazla teklif sunması halinde; destek, değerlendirme sürecinde en yüksek puanı alan iki projesine verilir. 2.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu: Destekden karsılanabilecek maliyetler Destek için sadece “uygun maliyetler” dikkate alınabilir. Bu nedenle bütçe, hem bir maliyet tahmini hem de “uygun maliyetler” için tavan niteliğindedir. Uygun maliyetler, götürü maliyetlere değil (yolculuk ve gündelik maliyetleri ve dolaylı maliyetler hariç), gerçek maliyetlere (yani projenin uygulanması sırasında yapılacak fiili maliyetler) dayandırılmalıdır. Projede gerçeklestirilecek tüm maliyetler, bu rehberin ekinde yer alan proje bütçesi (EK B) standart formuna göre hazırlanmalıdır. Bu programda bir maliyetin uygun maliyet olarak kabul edilebilmesi için asağıdaki genel kosullar aranmaktadır: • Talep edilmesi durumunda nihai denetim maliyetleri hariç tutulmak üzere, projenin uygulama süresi içinde gerçeklesmesi, • Projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi mali yönetim prensipleriyle uyumlu olması; maliyet etkinliği sağlaması, • Yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçeklestirilmesi, • Yararlanıcının ya da ortağının hesaplarında ya da vergi belgelerinde kayıtlı, tanımlanabilir ve doğrulanabilir olması; orijinal destekleyici belgelerle desteklenmesi gerekir. Proje uygulamalarında ortaya çıkan bütün maliyetler destek kapsamına girmemektedir. Bu çerçevede, maliyetlerin uygunluğuna iliskin esaslar asağıda belirtilmektedir: 11 Uygun Maliyetler Uygun doğrudan maliyetler ve uygun dolaylı maliyetler olmak üzere iki türlü uygun maliyet bulunmakta olup, asağıda tanımlanmaktadır: a. Uygun doğrudan maliyetler: Uygun doğrudan maliyetler, projenin yürütülmesi için gerekli olan, yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçeklestirilen ve gerçek tutarlar üzerinden hesaplanan maliyetlerdir: • Projede görevlendirilmis personelin net maasları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler (Piyasa kosullarında olusmus ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır), • Yolculuk ve gündelik giderleri 1 , • Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları kosulu ile yeni ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri, • Sarf malzemesi maliyetleri, • Taseron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.), • Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Ajans tarafından sağlanan mali desteğin %30’unu geçmemek kosuluyla küçük ölçekli yapım isleri, • Denetim maliyetleri2, • Mali hizmet maliyetleri (havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.) b. Uygun dolaylı maliyetler Uygun dolaylı maliyetler, baska bir bütçe kalemi altında verilen maliyetleri içermeyen ve genel idari giderleri (elektrik, su, ısınma maliyetleri v.b.) karsılamak üzere projenin toplam uygun maliyetlerinin %3’ünü asmayacak sekilde belirlenmis olan götürü tutardır. Uygun olmayan maliyetler Bu programda hiçbir sekilde uygun maliyet olarak kabul edilmeyecek olan maliyet kalemleri asağıda sıralanmaktadır: 1 Yurtiçi gündelik giderleri, 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun H Cetvelinde (10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarları) belirtilen memur ve hizmetliler baslığı altında, “aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar” için öngörülen tutarın üç katını asmayacak sekilde belirlenmelidir. Yurtdısı gündelik giderleri için, Bakanlar Kurulunun Yurtdısı Gündeliklerine Dair Kararında (2009 yılı için 30.01.2009 tarih ve 27126 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/14579 sayılı Karar) belirtilen diğer sekillerde görevlendirilenlerden aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar için öngörülen tutar esas alınarak, bu kararın hükümleri uygulanır. 2 Ajans, destek miktarı 200.000 TL’nin üzerinde olan bütün projelerden denetim raporu talep eder. Bu limitin altındaki projelerde kendi belirleyeceği ve basvuru rehberinde belirteceği kriterlere (destek miktarı, yararlanıcın yasal statüsü vs.) göre denetim raporu talep edebilir. (Yasal denetim konusunda ulusal veya uluslar arası kabul görmüs bir denetim kurumuna (Yeminli Mali Müsavirler/Serbest Muhasebeci Mali Müsavirler Odası veya Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmıs Bağımsız Denetim Sirketi) mensup onaylı bir denetçi yeminli mali müsavir tarafından dıs denetim) 12 • Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kisilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler, • Borçlar; zarar veya borç karsılıkları, • Faiz borcu, • Hali hazırda baska bir kapsamda finanse edilen kalemler, • Arazi veya bina alımları, • Đkinci el ekipman alımları, • Kur farkından doğan zararlar, • Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maasları3, • Proje baslangıcından önce yapılan hazırlık çalısmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetler, • Yararlanıcı ya da ortakları dısındakiler tarafından gerçeklestirilen maliyetler, • Salt sözlesmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere iliskin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler, Basvuru Formunda yer verilmeyen bir hususa iliskin maliyetlendirmenin bütçede yer alması mümkün olmayacaktır. Basvuruların değerlendirilmesi sonrasında, sözlesmenin imzalanmasından önceki kontrol sürecinde, gerekli durumlarda bütçede değisiklik yapılabilecektir. Kontroller, Basvuru Sahibinin ilave açıklama yapmasını ve Çukurova Kalkınma Ajansının destek tutarında indirim yapmasını gerektirebilir. Bu nedenle, Basvuru Sahibinin gerçekçi ve uygun maliyetli bir bütçe sunması kendi yararınadır. Bütçeyi netlestirmek için, maliyetlerin gerekçelerinin ayrıntılı bir sekilde hazırlanarak, EK B-3 formatında hazırlanması gerekmektedir. Ayni katkılar Basvuru Formunda ayrı bir liste halinde sunulması gereken, yararlanıcı ya da ortakları tarafından yapılan ayni katkılar, gerçek harcamaları yansıtmazlar ve uygun maliyet olarak değerlendirilmezler. Bu nedenle, bu katkılar, yararlanıcı tarafından sağlanan es finansman olarak değerlendirilemez. Ancak, desteğin verilmesi durumunda, yararlanıcı, Basvuru Formunda belirttiği bu katkıları üstlenmek zorundadır. 3 Kamu görevlilerinin maasları projede çalıstıkları süre oranında, belgelendirilmek kosuluyla yalnızca yararlanıcının es-finansmanı olarak kabul edilebilmektedir. Bununla birlikte, kamu görevlisinin tabi olduğu mevzuata göre proje bütçesinden kendisine ödeme yapılabilmesi halinde bu ödemeler, Ajansın sağladığı mali destekten de karsılanabilir. Bu durumda, ispatlayıcı belgelerin Ajansa sunulması gerekmektedir. Ayrıca, kamu görevlilerinin yolluk ve gündelik giderleri, bu rehberde belirtilen sartlara göre uygun maliyet olarak kabul edilebilir. 13 2.2. Basvuru Sekli ve Yapılacak Đslemler 2.2.1. Basvuru Formu ve Diğer Belgeler Basvurular, bu rehberin ekinde bulunan Basvuru Formu ve talep edilen diğer belgeler ile birlikte yapılmalıdır. Bu belgeler, Çukurova Kalkınma Ajansından veya internet adresinden www.cka.org.tr temin edilebilir. Basvuru Formu ve diğer belgeler Türkçe hazırlanmalıdır. Ayrıca bu belgeler doldurulurken, standart formata bağlı kalınmalı ve mevcut hiçbir metin silinmemeli ya da değistirilmemelidir. Aksi takdirde, yapılan basvuru ön inceleme asamasında değerlendirme dısı kalacaktır. El yazısı ve daktilo ile yapılan basvurular kabul edilmeyecektir. Basvurularınızın sadece sunmus olduğunuz belgeler üzerinden değerlendirileceğini dikkate alarak, Basvuru Formunu ve diğer belgeleri lütfen dikkatli ve mümkün olduğunca anlasılır bir dilde doldurunuz. Sizden talep edilen belgeler ve proje basvurunuzda öngördüğünüz çalısmalara bağlı olarak meri mevzuata göre gerekli zorunlu belgeler dısında hiçbir ek belge değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır. Basvuru Formunda yer alan kontrol listesinde belirtilen konularda herhangi bir hata veya Basvuru Formundaki önemli bir tutarsızlık (Örneğin: Bütçede belirtilen miktarların Basvuru Formunda belirtilenlerle tutarsızlık göstermesi) basvurunun reddine yol açabilir. Sunulan bilginin açık olmaması ve bu durumun adil bir değerlendirme yapılmasına engel teskil etmesi durumunda, ek açıklama talep edilecektir. Basvuru Sırasında Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler: Basvuruların, Ön Đnceleme asamasında kabul edilebilmesi ve projenin Mali ve Teknik Değerlendirme asamasına alınabilmesi için Basvuru Formu ve diğer ekler yanında asağıdaki belgelerle birlikte sunulması zorunludur: a. Basvuruda bulunan kurulusun ve her ortak kurulusun resmi kayıt belgesi, b. Basvuruda bulunan kurulusun ve her ortak kurulusun tüzüğü veya kurulus sözlesmesi. Yerel yönetimler ve üniversiteler, imzalı ve mühürlü bir sayfada, sadece kurulus kanunlarına atıfta bulunacaklardır. c. Kar amacı olmayan tarımsal amaçlı kooperatifler, kooperatif tüzüğünde, üyelere kar dağıtılmasını yasaklayan hükmü göstermek suretiyle faaliyetlerinin kesinlikle kar amacı gütmediğini ispat etmelidir veya Kooperatif Genel Kurulu’nun, gelecek 5 yıl ortaklara kar dağıtmayacağı kararını beyan etmelidir, d. Basvuru Sahibinin ve her ortak kurulusun son üç mali yıla ait gelir tablosu ve bilançosunun onaylı nüshası ya da yeni kurulmus ve faaliyette olan isletmeler için en son mali durum tahmini 14 e. Basvuru Sahibini ve her ortak kurulusu temsil ve ilzama yetkili kisi(ler)in isim(ler)inin ve imzalarının noter tasdikli imza sirküleri (belgenin aslı sunulacak). (Bu kisi(ler)in yetkisi ve sorumluluğu Basvuru Sahibinin yasal tüzüğünden veya kurulus sözlesmesinden gelmiyorsa ek olarak Yönetim Kurulu’nun veya yetkili Yönetim Organının bu kisi(ler)i yetkilendirme kararının sureti gerekmektedir.) Asağıdaki belgeler Ön Đnceleme asamasında projenin kabul edilebilmesi için zorunlu olmayıp Basvuru Formu’nda bahsedildiği, mali ve teknik değerlendirmede ve/veya bütçenin gerçekçiliğinin arastırılması esnasında gözönünde bulundurulmasının faydalı olacağı durumlarda eklenmesi Basvuru Sahibinin lehine olacaktır: a. Kalite sertifikası belgeleri (Basvuru Formu’nda bahsedilmis ise), b. Gerekli olan hallerde fizibilite çalısması, c. Gerekli olan hallerde teknik tasarımlar, d. Gerekli olan hallerde kesif özeti (malzeme/metraj ve kesif listesi) ve maliyet tahmini Projenin hazırlık ve uygulama safhasından doğrudan sorumlu olan Basvuru Sahibi ve varsa Ortakları, projenin uygulanabilmesi için ilgili mevzuat gereğince resmi makamlardan alınması gerekli olan her türlü mülkiyet, kira sözlesmesi, izin, ruhsat, yetki belgesi, lisans gibi belgeleri sözlesme tarihine kadar hazır etmeleri gerekmektedir. Sonuçların açıklanmasından sonra basarılı bulunan proje sahiplerine yapılacak sözlesmeye davet bildirimine en fazla 10 gün içerisinde gerekli belgelerin tamamı tedarik edilmis olarak icabet edilmediği takdirde Basvuru Sahibi sözlesmeden feragat etmis sayılacak ve eksik belgelerin temini için kesinlikle ilave süre verilmeyecektir. Yukarıda belirtilen belgelerden noter tarafından tasdik edilecek olan imza sirküleri dısındaki belgeler basvuru sırasında fotokopi olarak teslim edilebilecektir. Destek almaya hak kazanan Basvuru Sahiplerinden sözlesme imzalama asamasında bu belgelerin orijinallerini de sunmaları istenecektir. 2.2.2. Basvurular nereye ve nasıl yapılacaktır? Proje basvuruları, kapalı zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kargo sirketi ile veya elden (elden teslim eden kisiye, imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir) asağıdaki adrese yapılır. ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI Çınarlı mah. Atatürk cad. No:1 Sabancı Đs Merkezi Kat:7 01160 Seyhan/ADANA Baska yollarla (örneğin faks ya da elektronik posta ile) gönderilen ya da baska adreslere teslim edilen proje teklifleri reddedilecektir. Basvuru zarfının üstüne “TR62-09-02 Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı” ibaresi açık bir sekilde yazılmalıdır. Basvurular (Basvuru Formu, diğer ekler ve destekleyici belgeler) 1 (bir) asıl ve 2 15 (iki) suret olarak teslim edilmelidir. Asıl dosya kırmızı renkli klasöre, suretler ise mavi renkli klasörlere yerlestirilmelidir. Ayrıca basvurular hazırlanırken sırasıyla Đçindekiler Tablosu, Basvuru Formu, Basvuru Rehberinde belirtilen sıralamasına göre diğer zorunlu ekler ve destekleyici belgeler seklinde sıralanmalıdır. Basvuru Formu ve diğer eklerin tüm sayfaları yetkili kisi tarafından paraflanmalı, Bütçe ekleri ise imzalanmalıdır. Basvuru Formu, Bütçe, Mantıksal Çerçeve, Projede Yer Alan Kilit Personelin Özgeçmisleri zorunlu olarak ve diğer belgelerden mümkün olanlar ayrıca elektronik formatta (CD/DVD vb.) da sunulmalıdır. Elektronik format, matbu versiyonla tam olarak aynı içeriğe sahip olmalıdır. Basvuru Sahipleri basvurularının, eksiksiz olup olmadığını Basvuru Formunda yer alan kontrol listesinden kontrol etmelidirler. Tam olmayan basvurular reddedilecektir. 2.2.3. Basvuruların alınması için son tarih Basvuruların alınması için son tarih 17 Mart 2010 Çarsamba günü saat 17:00’dir. Son basvuru zamanından sonra alınan basvurular, hiçbir sekilde değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta veya kargo sirketine bağlı gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 2.2.4. Daha fazla bilgi almak için Sorularınızı, tekliflerin alınması için belirlenen son tarihten 20 gün öncesine (25 Subat 2010 Persembe) kadar, teklif çağrısının referans numarasını, açık bir sekilde belirterek, elektronik posta ya da faks ile asağıdaki adrese veya faks numarasına gönderebilirsiniz. E-posta adresi : projebirimi@cka.org.tr Faks : (322) 363 00 41 Soruların yanıtları, Ajansa ulasma tarihinden sonra en geç 10 gün içerisinde http://www.cka.org.tr adresinde “Mali destekler” bölümünde yayınlanacaktır. Tüm adaylara esit davranılacak ve bir Basvuru Sahibine sağlanan bilgi Sıkça Sorulan Sorular (SSS) aracılığıyla diğer Basvuru Sahiplerine de sunulacaktır. Tüm resmi açıklamalar ve talep edilen bilgi Ajans tarafından sağlanacaktır. SSS listesinde ve Basvuru Rehberinde yer almayan hiç bir bilgi Basvuru Sahipleri ve Ajans için bağlayıcı nitelik tasımamaktadır. 2.3. Basvuruların Değerlendirilmesi ve Seçilmesi Basvurular, Ajans tarafından bağımsız değerlendiriciler ve değerlendirme komitesi desteği ile incelenip değerlendirilecektir. Basvuru Sahipleri tarafından sunulan projeler asağıda açıklanan asama ve kriterlere göre incelenecek ve değerlendirilecektir. Değerlendirme süreci 16 temel olarak iki asamadan olusmaktadır: ön inceleme ile teknik ve mali değerlendirme (1) Ön Đnceleme Yalnızca zamanında teslim edilen projeler ön incelemeye alınır. Ön inceleme asamasında idari kontrol ile uygunluk kontrolü yapılır. a) Đdari Kontrol Basvurular öncelikle sekli uygunluk açısından idari kontrole tabi tutulacaktır. Đdari kontrolde, asağıda yer alan Đdari Kontrol Listesinde belirtilen kriterlerin yerine getirilip getirilmediği kontrol edilmektedir. Đstenilen bilgilerden herhangi biri eksik veya yanlıs ise, proje teklifi yalnızca bu esasa dayanarak reddedilebilir ve proje teklifi bu noktadan sonra artık değerlendirilmeyecektir. ĐDARĐ KONTROL LĐSTESĐ KRĐTERLER Evet Hayır 1. Basvuru standart formata uygun olarak hazırlanmıstır. 2. Basvuru Formunun tüm bölümleri eksiksiz sekilde doldurulmustur. 3. Teklif, bilgisayar ile Türkçe olarak hazırlanmıstır. 4. Basvuru Formu bir asıl ve iki suret halinde teslim edilmistir. 5. Bütçe dokümanları: - Bütçe (EK B-1) - Beklenen finansman kaynakları (EK B-2) - Maliyetlerin Gerekçelendirmesi (EK B-3) Basvuru Formunda belirtildiği sekliyle doldurulmus ve basvuruya bir asıl ve iki suret halinde eklenmistir. 6. Projenin mantıksal çerçevesi doldurulmus ve basvuruya bir asıl ve iki suret halinde eklenmistir. 7. Projede Yer Alan Kilit Personele ait Özgeçmis(ler) (EK D ) doldurulmus ve basvuruya bir asıl ve iki suret halinde eklenmistir. 8. Basvuru Formu, bütçe, mantıksal çerçeve ve proje elektronik ortamda da sunulmustur. 9. Basvuruda bulunan kurulusun ve her ortak kurulusun resmi kayıt belgesi, 10. Basvuruda bulunan kurulusun ve her ortak kurulusun tüzüğü veya kurulus sözlesmesi, 11. Basvuru Sahibinin ve her ortak kurulusun son üç mali yıla ait gelir tablosu ve bilançosunun onaylı nüshası ya da yeni kurulmus ve faaliyette olan isletmeler için en son mali durum tahmini, 12. Basvuru Sahibini ve her ortak kurulusu temsil ve ilzama yetkili kisi(ler)in isim(ler)inin ve imzalarının noter tasdikli imza sirküleri (belgenin aslı sunulacak). (Bu kisi(ler)in yetkisi ve sorumluluğu Basvuru Sahibinin yasal tüzüğünden veya kurulus sözlesmesinden gelmiyorsa ek olarak Yönetim Kurulu’nun veya yetkili Yönetim Organının bu kisi(ler)i yetkilendirme kararının sureti gerekmektedir.) 13. Basvuru Formunda yer alan Basvuru Sahibinin beyannamesi, Basvuru Sahibinin yetkili temsilcisi tarafından imzalanmıstır. 14. Bütçe Basvuru Sahibinin yetkili temsilcisi tarafından imzalamıstır. 15. Ortaklık beyannamesi (ortak varsa) Basvuru Sahibinin yetkili temsilcisi ve tüm ortakların yetkili temsilcileri tarafından imzalanmıstır. 16. Đstirakçi Beyannamesi, tüm istirakçilerin (varsa) yetkili temsilcileri tarafından imzalanmıstır. 17. Basvuru formu ve diğer eklerin tüm sayfaları yetkili kisi tarafından paraflanmıstır. 17 b) Uygunluk Kontrolü Basvuru Sahibinin, ortaklarının (ve varsa istirakçilerinin) ve projelerin bu rehberin 2.1.1 ve 2.1.2 bölümlerinde verilen kriterlere uygunluğunun kontrolü asağıda yer alan listeye göre yapılır. UYGUNLUK KONTROL LĐSTESĐ KRĐTERLER Evet Hayır 1. Basvuru Sahibi uygundur. 2. 1. Ortak uygundur. 3. 2. Ortak uygundur. 4. Varsa diğer Ortak-lar- uygundur. 5. Proje TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesinde uygulanacaktır. 6. Projenin süresi, izin verilen azami süreyi asmamaktadır (12 ay). 7. Talep edilen destek tutarı, izin verilen asgari destek tutarından düsük değildir. (20.000 TL) 8. Talep edilen destek tutarı, izin verilen azami destek tutarından yüksek değildir. (300.000 TL) 9. Talep edilen destek oranı, uygun toplam bütçenin % 85’ini asmamaktadır. 10. Talep edilen destek oranı, uygun toplam bütçenin % 25’inden düsük değildir. 11. Đdari maliyetler uygun doğrudan maliyetlerin %3’ünü asmamaktadır Sadece ön incelemeyi geçen basvurular değerlendirme isleminin sonraki safhalarına alınacaktır. (2) Teknik ve Mali Değerlendirme Teklif edilen bütçe de dahil olmak üzere basvurular, asağıda yer alan Değerlendirme Tablosundaki kriterlere göre değerlendirilecektir. Değerlendirmede sırası ile basvuranın mali ve yönetim kapasitesi, proje konusunun programın amaç ve öncelikleri ile ilgililiği, önerilen metodolojinin kalitesi ve geçerliliği, projenin destek sonrası sürdürülebilirliği ile projenin bütçe ve maliyet etkinliği göz önüne alınacaktır. Değerlendirme tablosu, bölümlere ve alt bölümlere ayrılmıstır. Her alt bölüme, asağıdaki esaslara göre 1 ile 5 arasında bir puan verilecektir: 1 = çok zayıf; 2 = zayıf; 3 = orta; 4 = iyi; 5 = çok iyi. Bu değerlendirmenin sonunda projeler, altmıs bes (65) ve üzerinde puan alan basvurular basarılı projeler olarak listelenir. Basvurular en yüksek puanı alan tekliften baslayarak sıralanır ve destek dağıtımı bu rehberde belirtilen teklif çağrısının toplam bütçesi çerçevesinde söz konusu sıralamaya göre yapılır. Esit puan alan basvurular bakımından, basvuru tarihi ve saati esas alınır. 18 Proje tekliflerinin destek almaya hak kazanabilmesi için, toplam basarı puanına ek olarak, değerlendirme tablosunun ilk iki bölümünde incelenenen mali ve yönetim kapasitesi bakımından en az 10 puan (20 puan üzerinden), ilgililik bakımından da en az 18 puan (25 puan üzerinden) alması kosulu aranacaktır. DEĞERLENDĐRME TABLOSU Bölüm Puan 1. Mali Kapasite ve Đsletme Kapasitesi 20 1.1 Basvuru Sahibi ve ortakları proje yönetimi konusunda yeterli deneyime sahip midir? 5 1.2 Basvuru Sahibi ve ortakları yeterli teknik uzmanlığa sahip midir? (proje konusu ve yürütülecek faaliyetler hakkında yeterli bilgileri var mıdır?) 5 1.3 Basvuru Sahibi ve ortakları yeterli yönetim kapasitesine sahip midir? (personel, ekipman ve proje bütçesini idare edecek bilgi ve beceri dahil olmak üzere) 5 1.4 Basvuru Sahibi istikrarlı ve yeterli finansman kaynaklarına sahip midir? 5 2. Đlgililik 25 2.1 Proje, Teklif Çağrısının amaçları ile ne kadar ilgilidir? 5 2.2 Proje, Teklif Çağrısının bir veya birden fazla önceliği ile ne kadar ilgilidir? 5 2.3 Proje, TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nin ihtiyaçları ve sorunları ile ne kadar ilgilidir? 5 2.4 Đlgili taraflar (nihai yararlanıcılar, hedef gruplar,…) açıkça tanımlanmıs mıdır? Tarafların seçimi amaca uygun olarak yapılmıs mıdır? 5 2.5 Hedef grupların ihtiyaçları net bir sekilde belirlenmis midir? Proje bunları gerektiği sekilde hedef almakta mıdır? 5 3. Yöntem 30 3.1 Önerilen faaliyetler uygun, uygulanabilir, açıkça tarif edilmis midir? Projenin hedefleri ve beklenen sonuçları ile uyumlu mudur? Teklifte, projenin sonucuna yönelik objektif olarak doğrulanabilir göstergeler yer almakta mıdır? 5 3.2 Projenin genel tasarımı tutarlı mıdır? (Özellikle; söz konusu edilen sorunların analiz edilmekte midir, dıs faktörler göz önüne alınmıs mıdır ve bir değerlendirme öngörülmekte midir?) 5 3.3 Kararlastırılan faaliyetlerin gerçeklestirilme yöntemleri, tercih edilen yöntemlerin amaca ulasma ve beklenen sonuçlara sebep olma konusunda etkinliği tutarlı bir sekilde açıklanmıs mıdır? 5 3.4 Faaliyet planı açık ve uygulanabilir nitelikte midir? 5 3.5 Ortakların projeye katılım ve katkı düzeyi yeterli midir? (Not: Ortak bulunmaması halinde 1 puan verilecektir.) 5 3.6 Projede, Ajans desteğine ve görünürlüğüne yeterince yer verilmis midir? 5 4. Sürdürülebilirlik 15 4.1 Projenin, hedef grupları üzerinde somut bir etkisi olması beklenmekte midir? (sosyal faydalar, sağlanan eğitim fırsatları, yasam kalitesinde beklenen iyilesmeler, geçici/kalıcı olusturulan istihdam, bölgenin genel ekonomik ortamında sağlanan gelismeler vb. dahil olmak üzere) 5 4.2 Proje potansiyel çarpan etkileri içermekte midir? (proje sonuçlarının yinelenmesi, daha genis alanları etkilemesi ve bilginin yayılması dahil olmak üzere) 5 4.3 Teklif edilen projenin beklenen sonuçları proje süresi sona erdikten sonra da sürdürülebilir midir? - mali açıdan (destek sona erdikten sonra faaliyetler finanse edilmeye devam edebilecek midir?) - kurumsal açıdan (faaliyetlerin devam ettirilmesine imkan tanıyan yapılar proje sonunda da devam edecek midir? Projenin sonuçları yerel olarak sahiplenilecek midir?) - politika düzeyinde (eğer varsa) (projenin yapısal etkisi ne olacaktır - örneğin mevzuatta, davranıs kurallarında, yöntemlerde vb. bir iyilesme sağlayacak mı?) Proje sürdürülebilir kalkınmaya ve çevre koruması göz önünde bulundurulmus mu? 5 5. Bütçe ve maliyet etkinliği 10 5.1 Öngörülen harcama tutarları ile beklenen sonuçlar arasındaki oran anlamlı mıdır? 5 5.2 Yapılması öngörülen harcama tutarları gerekli ve gerçekçi (piyasa kosullarına uyumlu,…) midir? 5 EN YÜKSEK TOPLAM PUAN 100 19 2.4. Değerlendirme Sonucunun Bildirilmesi 2.4.1. Bildirimin Đçeriği Basvuru Sahiplerine, basvurularının sonucuna iliskin durum yazılı olarak bildirilecektir. Basvurunun reddedilmesi veya destek verilmemesi kararı, asağıda belirtilen gerekçelere dayandırılacaktır: • Basvuru, son basvuru tarihinden sonra alınmıstır; • Basvuru eksiktir veya belirtilen idari kosullara uygun değildir; • Basvuru Sahibi veya ortaklarından biri ya da bir kaçı uygun değildir; • Proje uygun değildir (örneğin teklif edilen projenin program kapsamında olmaması, teklifin izin verilen azami süreyi asması, talep edilen katkının izin verilen azami katkıdan daha fazla olması vb.); • Proje, konuyla yeterince ilgili değildir ve/veya Basvuru Sahibinin mali ve isletme kapasitesi yeterli değildir; • Proje, teknik ve mali açıdan, seçilmis olan diğer projelere göre daha az puan almıstır; • Talep edilen destekleyici belgelerin biri ya da birkaçı belirtilen son tarihten önce teslim edilmemistir; • Bu Rehberde bulunan herhangi baska bir kritere uyulmamıstır. Ajansın bir basvuruyu reddetme ya da destek vermeme kararı nihaidir. 2.4.2. Öngörülen Zaman Çizelgesi Değerlendirme sonuçları hakkında Basvuru Sahiplerini bilgilendirmek için Ajansın planladığı tarih 31 Mayıs 2010’dur. Bu tarih kesin olmayıp, proje sayısına göre değisebilecektir. 2.5. Sözlesme Đmzalanması ve Uygulama Kosulları Destek kararını takiben, verilecek destek miktarı ve uygulamaya iliskin ilke ve kurallar, Basvuru Sahibi ile Ajans arasında imzalanacak bir sözlesmeye bağlanır. Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluslarından, her bir proje için sözlesmede öngörülen toplam destek miktarının %10’u teminat alınır. Ajans tarafından teminat olarak kabul edilebilecek değerler sunlardır: a) Tedavüldeki Türk parası, b) Bankalar veya katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları, 20 Teminatlar, Ajans tarafından nakit olarak teslim alınamaz. Bunların, yararlanıcının Ajansın bildireceği banka hesap numarasına yatırdığına dair dekontun, sözlesme imzalamaya geldiği zaman ibrazı zorunludur. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değistirilebilir. Karma değerlerden olusan teminatlar Ajans tarafından kabul edilebilir. Teminatlar nihai ödemenin yapılmasını müteakip serbest bırakılır. Sözlesmeler, Basvuru Sahiplerine yapılacak tebliğden itibaren en geç 10 gün içerisinde imzalanır. Basvuru Sahiplerinin bu süre zarfında sözlesme imzalamak üzere Ajansa basvurmaması halinde destek kararı iptal edilir. Bunların yerine, öngörülen toplam destek bütçesiyle sınırlı olmak kosuluyla, yedek listede yer alan Basvuru Sahipleri sözlesme imzalamak üzere en yüksek puanlı projeden baslamak üzere sözlesme imzalamaya davet edilir. Yedek listeden davet usulü bakımından da yukarıdaki hükümler aynen uygulanır. Sözlesme özellikle asağıda belirtilen hakları ve yükümlülükleri düzenler: Kesin destek tutarı: Azami destek tutarı sözlesmede belirtilecektir. Bölüm 2.1.3’de açıklandığı gibi, bu tutar, tahminlere dayalı bir sekilde hazırlanan bütçe çerçevesinde belirlenecektir. Kesin destek tutarı, proje sona erdiğinde ve nihai rapor sunulduğunda kesinlik kazanacaktır. Mali destek hiçbir kosulda sözlesmede belirtilen tutarı geçemez, sözlesme tutarını asan ek ödeme yapılamaz ve yararlanıcı tarafından aynı sözlesme kapsamında ek destek talebinde bulunulamaz. Hedeflerin gerçeklestirilememesi: Yararlanıcının sözlesme kosullarını yerine getirmemesi halinde Ajans destek tutarını azaltabilir ve/veya o zamana kadar ödenen tutarların tamamen ya da kısmen geri ödenmesini talep edebilir. Ayrıca desteklenen proje veya faaliyet kapsamında, Ajans tarafından istenen bilgi ve belgelerin zamanında ve eksiksiz verilmemesi, izleme ziyaretlerinde uygulama ve yönetim mekanlarına erisimin zorlastırılması yahut engellenmesi veya projenin sözlesmeye, eklerine ve yürürlükteki mevzuata uygun sekilde yürütülmediğinin tespiti halinde Ajans, ödemeleri durdurabilir ve/veya sözlesmeyi feshederek buna iliskin mevzuatta ve sözlesmede belirtilen hukuki yollara basvurabilir. Sözlesmenin değistirilmesi: Yararlanıcıların projelerini, Ajans ile imzaladıkları sözlesme hükümleri doğrultusunda uygulamaları esastır. Ancak sözlesmenin imzalanmasından sonra projenin uygulamasını zorlastıracak veya geciktirecek önceden öngörülemeyen ve beklenmeyen durum yahut mücbir sebep söz konusu ise sözlesme tarafların mutabakatı ile uygulamanın herhangi bir safhasında değistirilebilir ve/veya proje uygulamasının tamamı veya bir kısmı askıya alınabilir. 21 Raporlar: Yararlanıcılar, uygulama sürecinde, projede kaydedilen ilerleme ve gerçeklesmeleri içeren raporlar sunmak zorundadır. Bunlar; sözlesmede belirtilen dönemlerde sunulacak yararlanıcı beyan raporları, ara raporlar ve proje faaliyetlerinin tamamlanmasını takiben sunulacak nihai rapor ile projenin etkilerinin değerlendirilebilmesi amacıyla sunulacak proje sonrası değerlendirme raporundan olusmaktadır. Ayrıca Ajans, yararlanıcıdan ilave bilgi ve belge talebinde bulunabilir. Ödemeler: Sözlesmede belirtilen süre içerisinde, kabul edilebilir nitelikteki teminat sartının yararlanıcı tarafından yerine getirilmis olması kaydıyla, destek miktarının %40’ı, yararlanıcıya ait sözlesmede belirtilen banka hesabına ön ödeme olarak aktarılır. Ajans tarafından ön ödeme sonrasında yapılacak diğer ödemeler, hakedis esasına göre gerçeklestirilir. Buna göre, ön ödeme tutarının ve aynı oranda yararlanıcının esfinansman tutarının usulüne uygun harcandığını gösteren belgelerin ara/nihai raporlarla birlikte Ajansa sunulması, ilgili raporların Ajans tarafından incelenip uygun bulunması ve onaylanmasından sonra; (sözlesmede aksi belirtilmediği takdirde) ara ödemede destek miktarının %40’ı ve son ödemede %20’u destek yararlanıcısının banka hesabına 30 gün içerisinde aktarılır. Yararlanıcı tarafından ilgili raporlar sunulmadan ve usulüne uygun ödeme talebinde bulunulmadan, yararlanıcıya hiçbir ödeme yapılmaz. Projeye ait kayıtlar: Yararlanıcı, proje uygulanmasına dair tüm hesap ve kayıtları seffaf bir sekilde tutmakla yükümlüdür. Bu kayıtlar desteğin son ödemesinin yapılmasından sonra bes yıl süreyle saklanmalıdır. Denetim: Gerektiğinde yapılacak denetimler sırasında yararlanıcı, proje uygulama ve yönetim mekanlarına erisimi zorlastırmamak yahut engellememek ve talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi görevli personele zamanında sunmak zorundadır. Sözlesme hükümleri, Ajans tarafından hem kayıtlar üzerinde hem de yerinde yapılabilecek denetimlere olanak tanıyacaktır. Ajans destek miktarı 200.000 TL’nin üzerinde olan bütün projelerden denetim raporu talep eder. Bu limitin altındaki projelerde kendi belirleyeceği ve basvuru rehberinde belirteceği kriterlere (destek miktarı, yararlanıcın yasal statüsü vs.) göre denetim raporu talep edebilir. (Yasal denetim konusunda ulusal veya uluslar arası kabul görmüs bir denetim kurumuna (Yeminli Mali Müsavirler/Serbest Muhasebeci Mali Müsavirler Odası veya Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmıs Bağımsız Denetim Sirketi) mensup onaylı bir denetçi yeminli mali müsavir tarafından dıs denetim) Tanıtım ve Görünürlük: Yararlanıcılar, ortakları ve alt yükleniciler, hizmet, mal alımı ve yapım isleri faaliyetlerinde Ajansın sağladığı mali desteği ve Devlet Planlama Teskilatı 22 Müstesarlığının genel koordinasyonunu görünür kılmak ve tanıtmak için, Ajansın internet sitesinde (www.cka.org.tr) yayınlanan “tanıtım ve görünürlük rehberine” uygun olarak gerekli önlemleri alır. Satın Alma Đslemleri: 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununa tabi yararlanıcılar, destek programları çerçevesinde desteklenen proje ve faaliyetler kapsamında yapacakları satın alma faaliyetlerini tabi oldukları satın alma mevzuatı çerçevesinde gerçeklestirirler. Söz konusu Kanuna tabi olmayan kurum ve kurulusların uyacakları satın alma usul ve esasları ise Sözlesmenin ekinde (EK-IV) tanımlanmıstır. Ayrıca, uygulama asamasında satın alma usullerine iliskin detaylı bilgi ve dokümanlar proje uygulama rehberinde yer alacaktır. Programlar kapsamında alımı desteklenen alet, teçhizat, yazılım, malzeme ve sistemler ile yapımı gerçeklestirilen tesislerin mülkiyeti yararlanıcıya aittir. Ancak yararlanıcı, sözlesme kapsamında sağlanmıs tesis, makine, ekipman, teçhizat ve diğer malzemeleri, Ajansın gerekçeli ve yazılı izni olmaksızın projenin sona ermesinden itibaren üç yıl süreyle mülkiyetini baskasına devredemez, rehin ve teminat olarak gösteremez, projede tanımlanan is dısında baska bir is için kullanamamaz. Bu kurala uyulmaması halinde mevzuat ve sözlesme kuralları uyarınca hukuki yollara basvurulur. EKLER EK A : Basvuru Formu (Word Formatında) – Doldurulacak EK B : Bütçe (Excel Formatında B1-B2-B3) – Doldurulacak EK C : Mantıksal Çerçeve (Excel Formatında) - Doldurulacak EK D : Projede Yer Alan Kilit Personelin Özgeçmisleri - Doldurulacak EK E : Standart Sözlesme (Word Formatında) - Bilgi Đçin EK F : Proje Performans Göstergeleri (Word Formatında) - Bilgi Đçin

Küçük ölçekli altyapı projeleri mali destek proğramıEdit

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI KÜÇÜK ÖLÇEKLĐ ALTYAPI PROJELERĐ MALĐ DESTEK PROGRAMI 2009 YILI PROJE TEKLĐF ÇAĞRISI Referans Numarası : TR62-09-03 Basvuru Rehberi Son Basvuru Tarihi: 17/03/2010 Çarsamba Saat: 17:00 2 ĐÇĐNDEKĐLER 1. KÜÇÜK ÖLÇEKLĐ ALTYAPI PROJELERĐ MALĐ DESTEK PROGRAMI........... 3 1.1. Giris ............................................................................................................................... 3 1.2. Programın Amaçları ve Öncelikleri ............................................................................. 4 1.3. Çukurova Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak ............................ 4 2. BU TEKLĐF ÇAĞRISINA ĐLĐSKĐN KURALLAR ..................................................... 5 2.1. Uygunluk Kriterleri ...................................................................................................... 5 2.1.1. Basvuru Sahiplerinin uygunluğu: Kimler basvurabilir? ............................................................ 5 2.1.2. Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu ....................................................................................... 6 2.1.3. Uygun Projeler: Destek basvurusu yapılabilecek projeler ......................................................... 7 2.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu: Destekden karsılanabilecek maliyetler .............................................. 9 2.2. Basvuru Sekli ve Yapılacak Đslemler ...........................................................................11 2.2.1. Basvuru Formu ve Diğer Belgeler ......................................................................................... 11 2.2.2. Basvurular nereye ve nasıl yapılacaktır? ................................................................................ 13 2.2.3. Basvuruların alınması için son tarih ....................................................................................... 14 2.2.4. Daha fazla bilgi almak için .................................................................................................... 14 2.3. Basvuruların Değerlendirilmesi ve Seçilmesi ..............................................................14 2.4. Değerlendirme Sonucunun Bildirilmesi ......................................................................18 2.4.1. Bildirimin Đçeriği................................................................................................................... 18 2.4.2. Öngörülen Zaman Çizelgesi .................................................................................................. 18 2.5. Sözlesme Đmzalanması ve Uygulama Kosulları ...........................................................18 EKLER ................................................................................................................................... 21 3 1. KÜÇÜK ÖLÇEKLĐ ALTYAPI PROJELERĐ MALĐ DESTEK PROGRAMI 1.1. Giris Planlı Kalkınma döneminin kazandırdığı tecrübeler, küresellesen dünyada kalkınmada yerel faktörlerin ihmal edilemeyeceği gerçeği ve Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde ekonomik ve sosyal kalkınmanın ancak yerel potansiyelin harekete geçirilmesi yoluyla basarılabileceği yönündeki baskın görüsler ülkemizde Kalkınma Ajanslarının kurulus sebeplerinden bazılarıdır. Bu düsüncelerden hareketle, 8 Subat 2006 tarih ve 26074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kurulusu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajanslarının kurulmasının önü açılmıstır. Anılan Kanuna istinaden, 31/05/2006 tarih ve 2006/10550 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Đzmir Kalkınma Ajansı ile birlikte Çukurova Kalkınma Ajansı iki pilot uygulama olarak kurulmuslardır. Kalkınma Ajanslarının amacı; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kurulusları arasındaki isbirliğini gelistirmek, temin edilen kaynakları etkin ve yerinde kullanarak yerel potansiyeli harekete geçirmek, ayrıca bölgenin yatırım imkanlarını iç ve dıs yatırımcılara tanıtmak suretiyle bölgede yapılacak yatırımlar ile ulusal kalkınma planı ve programlarında öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasını gerçeklestirmek, rekabet gücünü yükseltmek ve sürekli kılmaktır. 5449 sayılı Kanunun 4üncü maddesi gereğince DPT, Ajansların ulusal düzeyde koordinasyonundan sorumludur. Kalkınma Ajanslarının sağlayacağı proje ve faaliyet destekleri ile ilgili is ve islemlerin usul ve esaslarını, bunlardan yararlanma ilke ve kurallarını düzenleyen Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği, 8 Kasım 2008 tarih ve 27048 Sayılı Resmî Gazete’de ve aynı yönetmelik gereğince Destek Yönetim Kılavuzu 9 Aralık 2009 tarihinde Devlet Planlama Teskilatı Müstesarlığı (DPT) tarafından yayımlanarak yürürlüğe girmistir. Ajanslar tarafından bu Yönetmelik ve Kılavuz çerçevesinde sağlanacak desteklere iliskin ilke ve kurallar; ulusal plan ve stratejiler, bölge plan ve programları ile Ajansın yıllık çalısma programında belirtilen öncelikler doğrultusunda olusturulur. Ajans, basvuru sartlarının tayininde ve basvuru rehberinin hazırlığında basta DPT olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluslarla isbirliği içinde çalısır. Çukurova Kalkınma Ajansı, 2007 ve 2008 yıllarını kapsayan TR62(Adana, Mersin) Ön Bölgesel Gelisme Planını hazırlamıstır ve 2009 yılına iliskin destek vereceği öncelikli alanları, tahmini destek alan ve miktarlarını 2009 yılı Çalısma Programında ortaya koymustur. 4 Destek verilecek alanların belirlenmesinde birden çok sektörü içeren ve bunlar arasında yatay iliskileri en iyi sekilde kuran temalar (bilesenler) ve bölgenin mekansal öncelikleri ile Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan gelisme eksenleri, yeni ulusal tesvik sistemi, Tarım ve Köyisleri Bakanlığı ile DPT arasında Kalkınma Ajanslarının verebileceği destek alanları konusunda yürütülen müzakereler ve TR62(Adana, Mersin) Ön Bölgesel Gelisme Planının temel amaçları esas alınmıstır. Ayrıca 2009 yılı Mali Destek Programları, Ajansın geçmis dönem uygulama tecrübesi, ilgili taraflardan gelen talepler, görüsler ve geri beslemeler, bölgedeki ticaret ve sanayi odaları ve Kalkınma Kurulu’nun tavsiyeleri ısığında Yönetim Kurulunca kararlastırılmıs ve DPT tarafından onaylanmıstır. 1.2. Programın Amaçları ve Öncelikleri Bu mali destek programının amacı TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nin fiziki ve teknik altyapısının güçlendirilmesidir. Bu amaç doğrultunda desteklenecek projeler için öncelik alanları sunlardır: Öncelik 1 : Ticari, sınai ve tarımsal isletmelerin ortak üretim, ticaret ve hizmet altyapısını destekleyici ve bölge ekonomisinin gelismesi bakımından önem tasıyan küçük ölçekli altyapının gelistirilmesi yolu ile bölgenin rekabet gücünün artırılması ve is kosullarını iyilestirilmesi, Öncelik 2 : Çevresel sorunların sürdürülebilir bir yaklasımla çözülmesi, çevresel-kentsel kalitenin artırılması, kamu kurum ve kuruluslarının ve yerel yönetimlerin teknik altyapılarının gelistirilerek hizmet kalitesinin artırılması yolu ile yasam kosullarının iyilestirilmesi. 1.3. Çukurova Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 5.000.000 TL’dir. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programa ayırdığı kaynakların tamamını kullandırmama hakkını saklı tutar tutar. Desteklerin Tutarı Bu program çerçevesinde verilecek destekler asağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır: Asgari tutar: 50.000 TL Azami tutar: 750.000 TL Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az ve %60’ınden fazla olamaz. Bu değerlerin dısında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacakır. Bütçenin kalan tutarı, sözlesmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Basvuru Sahibi tarafından es-finansman olarak karsılanmalıdır. Basvuru Sahibinin, proje es finansmanını, proje ortaklarından, istirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karsılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, sözlesmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, es 5 finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır. Ayni katkılar es finansman olarak kabul edilmez. 2. BU TEKLĐF ÇAĞRISINA ĐLĐSKĐN KURALLAR Bu bölümde; Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Mali Destek Programı çerçevesinde finanse edilen projelerin sunulması, seçilmesi ve uygulanması ile ilgili kurallar, 8 Kasım 2008 tarih ve 27048 sayılı “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği” ve Destek Yönetim Kılavuzu hükümlerine uygun olarak açıklanmaktadır. Basvuru Sahipleri basvuruda bulundukları andan itibaren bu Yönetmelik hükümlerini ve bu rehberde yer alan bütün hususları kabul etmis sayılırlar. Çukurova Kalkınma Ajansı bu destek programını, zorunlu hallerin ortaya çıkması halinde sürecin her hangi bir asamasında iptal etme hakkını saklı tutar. Bu durumda Basvuru Sahipleri Ajanstan her hangi bir hak talebinde bulunamaz. Destek için basvurusu yapılan projeler Ajans tarafından her zaman eğitim amaçlı olarak ve sahibinin ayrıca muvafakatı aranmaksızın kullanılabilir. Böyle bir durumda projede yer alan gerçek ve tüzel kisilere ait sahsi bilgiler ve mesleki sır niteliğindeki bilgiler ifsa edilmeyecektir. 2.1. Uygunluk Kriterleri Destek sağlanabilecek projelere yönelik üç temel uygunluk kriteri söz konusudur: • Basvuru Sahibi ve ortaklarının uygunluğu • Projelerin uygunluğu • Maliyetlerin uygunluğu 2.1.1. Basvuru Sahiplerinin uygunluğu: Kimler basvurabilir? Proje konusunun, proje sunan kurum / kurulusun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması yanısıra Basvuru Sahibinin Ajansın faaliyet gösterdiği TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nde bulunması ve asağıdaki niteliklerden birini haiz olması gerekmektedir: • Kamu kurum ve kurulusları, • Mahallî Đdareler ile 5355 sayılı Mahalli Đdare Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan mahallî idare birlikleri, • Üniversiteler, Bu programa gerçek kisiler ve kar amacı güden kurum ve kuruluslar Basvuru Sahibi olarak basvuramazlar. Basvuru Sahipleri, 5449 sayılı Kanunun 19uncu maddesinin (d) bendinde belirtilen payları ve bunlarla iliskili varsa diğer bütün mali yükümlülüklerini tamamen yerine getirmedikçe, Çukurova Kalkınma Ajansına proje veya faaliyet desteği için basvuramazlar. 6 Diğer Uygunluk Kriterleri Ayrıca, Basvuru Sahipleri ve ortaklarının destek alabilmek için asağıdaki hallerden herhangi birinde bulunmaması gerekir: a) Đflas etmisler veya tasfiye halinde bulunan ve bu durumları nedeniyle isleri kayyum veya vasi tarafından yürütülen, konkordato ilan ederek alacaklılar ile anlasma yapmıs, faaliyetleri askıya alınmıs veya bunlarla ilgili bir kovusturmanın konusu olanlar veya meri mevzuatta öngörülen benzer durumlarda olanlar; b) Kesinlesmis yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete iliskin bir suçtan mahkum olanlar; c) Haklarında, görevlerini ağır bir sekilde kötüye kullandıklarına dair kesinlesmis mahkeme kararı olanlar; d) Sosyal sigorta primi veya vergi borcu nedeni ile haklarında haciz islemleri devam edenler; e) Dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından kesinlesmis yargı kararı ile mahkum olanlar; f) Herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya diğer bir destek yardımına iliskin yükümlülüklere uymayarak, sözlesmeyi ciddi bir sekilde ihlal ettiği tespit edilenler. Teklif çağrısının yapıldığı sırada asağıdaki maddelerde belirtilen durumlarda bulunan Basvuru Sahipleri de teklif çağrısına katılmaya veya destek almaya hak kazanamazlar; g) Teklif edilen proje dolayısıyla menfaat iliskisi içinde olanlar; h) Teklif çağrısına katılım kosulu olarak Kalkınma Ajansı tarafından talep edilen bilgilerin temin edilmesi sırasında yanlıs beyanda bulunanlar veya bu bilgileri temin edemeyenler; i) Mevcut veya daha önceki teklif çağrılarının değerlendirilmesi sürecinde değerlendirme komitesini veya Kalkınma Ajansını etki altında bırakmaya veya gizli bilgi elde etmeye tesebbüs edenler. Yukarıda madde (a), (c), (d), (f), (h) ve (i)’de belirtilen durumlarda, teklif çağrısına katılma yasağı, ihlalin tespit edildiği tarihten sonraki iki yıllık bir süre için geçerlidir. Madde (b) ve (e)’de belirtilen durumlarda, teklif çağrısına katılma yasağı, kararın tebliğ tarihinden itibaren dört yıllık bir süre için geçerlidir. Destek Basvuru Formunun V. Bölümünde (“Basvuru Sahibinin Beyanı”), Basvuru Sahipleri, yukarıdaki (a)’dan (f)’ye kadar olan kategorilerin hiçbirine girmediklerine dair beyanda bulunmalıdırlar. 2.1.2. Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu Basvuru Sahipleri tek baslarına ya da ortak kuruluslarla birlikte basvuruda bulunabilirler. Basvuru Sahibinin ortakları projenin tasarlanmasına ve uygulanmasına katılabilecek ve yaptıkları masraflar destek yararlanıcısının yaptığı masraflarla aynı kosullarda kabul edilebilecektir. [Bu nedenle ortaklar, Bölüm 2.1.1’de belirtilen kosullardan “Ajansın faaliyet 7 gösterdiği TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesinde kayıtlı olmaları veya merkezinin ya da yasal subelerinin bu bölgede bulunması” dısında, Basvuru Sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini karsılamalıdırlar.] Ortak olacak kuruluslar ortaklık beyanını doldurmalıdır. Basvuru Formunun Bölüm III- 2’de yer alan Beyan, Basvuru Sahibinin ve tüm ortaklarının yasal yetki verilmis temsilcileri tarafından imzalanmalıdır. Projeye Basvuru Sahibi veya ortak kuruluslar dısında diğer kuruluslar da istirakçi ya da alt yüklenici olarak dahil olabilecektir. Đstirakçiler Basvuranların ve ortakların uygunluk kriterlerini karsılamayan kuruluslar da projeye, o projenin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla, istirakçi olarak katılabilirler. Đstirakçi kuruluslar, projede sponsorluk, teknik destek sağlama gibi roller üstlenecektir. Ancak yaptıkları harcamalar uygun maliyet olarak değerlendirilmez. Đstirakçi kuruluslar, katılımlarına dair beyanda bulunmalıdırlar. (Bkz. Basvuru Formu, Bölüm IV-2) Alt Yükleniciler / Taseronlar Ortak veya istirakçi olmayıp, projede yer alan bazı faaliyetlerin ihale edildiği kuruluslardır. Alt yüklenicilerle yapılacak sözlesmeler, standart destek sözlesmesi EK IV’teki kurallara tabidir. Siyasi partiler ve bunların alt birimleri, hiçbir sekilde Basvuru Sahibi, proje ortağı ya da istirakçi olarak proje basvurusunda bulunamazlar, proje uygulamalarında yer alamazlar. 2.1.3. Uygun Projeler: Destek basvurusu yapılabilecek projeler Süre Azami proje süresi, 24 aydır. Bu süre, sözlesmenin tüm taraflarca imzaladığı günden bir sonraki gün itibariyle baslar. Yer Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nde gerçeklestirilmelidir. Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, proje amaçlarının gerçeklestirilmesi için gerekli olduğu durumlarda, bölge dısında gerçeklestirilebilir. Herhalükarda proje temel faaliyetleri bölge içerisinde gerçeklestirilmelidir. 8 Proje Konuları Öncelik 1 : Ticari, sınai ve tarımsal isletmelerin ortak üretim, ticaret ve hizmet altyapısını destekleyici ve bölge ekonomisinin gelismesi bakımından önem tasıyan küçük ölçekli altyapının gelistirilmesi yolu ile bölgenin rekabet gücünün artırılması ve is kosullarını iyilestirilmesi, • Sektörel ihtisas bölgelerinin (tarımsal ihtisas bölgesi, lojistik merkezi, organize sanayi bölgesi, vb.) olusturulması, iyilestirilmesi ve rehabilitasyonuna katkı sağlayacak altyapı projeleri, • Kalite kontrol, tahlil ve test laboratuvarları kurulması projeleri, • Turizmle ilgili küçük ölçekli altyapı projeleri, • Sanayi siteleri çevre düzenlemesi ve altyapı projeleri, • Modern sulama projeleri, • Endüstriyel ve tarımsal katı atık yönetimine yönelik projeler, • v.b. projeler, Öncelik 2 : Çevresel sorunların sürdürülebilir bir yaklasımla çözülmesi, çevresel-kentsel kalitenin artırılması, kamu kurum ve kuruluslarının ve yerel yönetimlerin teknik altyapılarının gelistirilerek hizmet kalitesinin artırılması yolu ile yasam kosullarının iyilestirilmesi, • Evsel katı atık yönetimine yönelik projeler, • Erozyonun önlenmesine yönelik projeler, • Đçme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon projeleri, • Kirliliğin (hava, gürültü ve su kirliliği) azaltılmasına yönelik projeler, • Halk sağlığına yönelik projeler, • Bilisim altyapısının gelistirilmesi projeleri, • Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) projeleri, • Kentsel ulasıma yönelik projeler, • v.b. projeler, Proje konusu, Ajans tarafından yürütülmekte olan programın amaç ve önceliklerine uygun olmak zorundadır. Bu program kapsamında kar amacı güdülen projeler uygun kabul edilmeyecektir. Bununla birlikte tüm projeler her kosulda meri mevzuata uygun olmalı ve asağıdaki konuları kesinlikle içermemelidir: • Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler, • Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayısına aykırı faaliyetler, • Çiftçiler tarafından sözlesmeli üretilip, tütün alıcıları tarafından satın alınan tütün üretimi haricinde tütün üretimi, • %15’ten fazla alkol ihtiva eden içeceklerin üretimi, • Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler, • Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler; borsa yatırımları, • Gayrimenkul yatırımları, • Çalıstaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar, • Eğitim veya kurslar için bireysel burslar, • Hibe verme amaçlı projeler (diğer kisi ya da kuruluslara hibe (maddi veya ayni) veya kredi sağlamak için), 9 • Akademik arastırma ve fizibilite çalısmaları (daha büyük bir projenin parçası değilse); • Yerel kurulusların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini kapsayan projeler, • Ajans ile sözlesme imzalanmadan önce baslatılan veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan finanse edilen projeler. Proje Basvuruları ve Mali Destek Almaya Đliskin Özel Düzenlemeler: Aynı takvim yılı içerisinde yapılacak proje teklif çağrıları kapsamında bir basvuru sahibi, Çukurova Kalkınma Ajansı’na en fazla dört projesi için destek basvurusunda bulunabilir ve Çukurova Kalkınma Ajansı bunlardan en fazla iki tanesine mali destek sağlayabilir. Bir Basvuru Sahibinin, destek almaya uygun ikiden fazla teklif sunması halinde; destek, değerlendirme sürecinde en yüksek puanı alan iki projesine verilir. 2.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu: Destekden karsılanabilecek maliyetler Destek için sadece “uygun maliyetler” dikkate alınabilir. Bu nedenle bütçe, hem bir maliyet tahmini hem de “uygun maliyetler” için tavan niteliğindedir. Uygun maliyetler, götürü maliyetlere değil (yolculuk ve gündelik maliyetleri ve dolaylı maliyetler hariç), gerçek maliyetlere (yani projenin uygulanması sırasında yapılacak fiili maliyetler) dayandırılmalıdır. Projede gerçeklestirilecek tüm maliyetler, bu rehberin ekinde yer alan proje bütçesi (EK B) standart formuna göre hazırlanmalıdır. Bu programda bir maliyetin uygun maliyet olarak kabul edilebilmesi için asağıdaki genel kosullar aranmaktadır: • Talep edilmesi durumunda nihai denetim maliyetleri hariç tutulmak üzere, projenin uygulama süresi içinde gerçeklesmesi, • Projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi mali yönetim prensipleriyle uyumlu olması; maliyet etkinliği sağlaması, • Yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçeklestirilmesi, • Yararlanıcının ya da ortağının hesaplarında ya da vergi belgelerinde kayıtlı, tanımlanabilir ve doğrulanabilir olması; orijinal destekleyici belgelerle desteklenmesi gerekir. Proje uygulamalarında ortaya çıkan bütün maliyetler destek kapsamına girmemektedir. Bu çerçevede, maliyetlerin uygunluğuna iliskin esaslar asağıda belirtilmektedir: Uygun Maliyetler Uygun doğrudan maliyetler ve uygun dolaylı maliyetler olmak üzere iki türlü uygun maliyet bulunmakta olup, asağıda tanımlanmaktadır: a. Uygun doğrudan maliyetler: Uygun doğrudan maliyetler, projenin yürütülmesi için gerekli olan, yararlanıcı veya ortağı 10 tarafından gerçeklestirilen ve gerçek tutarlar üzerinden hesaplanan maliyetlerdir: • Projede görevlendirilmis personelin net maasları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler (Piyasa kosullarında olusmus ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır), • Yolculuk ve gündelik giderleri 1 , • Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları kosulu ile yeni ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri, • Sarf malzemesi maliyetleri, • Taseron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.), • Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olan küçük ölçekli yapım isleri, • Denetim maliyetleri2, • Mali hizmet maliyetleri (havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.) b. Uygun dolaylı maliyetler Uygun dolaylı maliyetler, baska bir bütçe kalemi altında verilen maliyetleri içermeyen ve genel idari giderleri (elektrik, su, ısınma maliyetleri v.b.) karsılamak üzere projenin toplam uygun maliyetlerinin %3’ünü asmayacak sekilde belirlenmis olan götürü tutardır. Uygun olmayan maliyetler Bu programda hiçbir sekilde uygun maliyet olarak kabul edilmeyecek olan maliyet kalemleri asağıda sıralanmaktadır: • Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kisilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler, • Borçlar; zarar veya borç karsılıkları, • Faiz borcu, • Hali hazırda baska bir kapsamda finanse edilen kalemler, • Arazi veya bina alımları, • Đkinci el ekipman alımları, • Kur farkından doğan zararlar, • Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maasları3, 1 Yurtiçi gündelik giderleri, 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun H Cetvelinde (10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarları) belirtilen memur ve hizmetliler baslığı altında, “aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar” için öngörülen tutarın üç katını asmayacak sekilde belirlenmelidir. Yurtdısı gündelik giderleri için, Bakanlar Kurulunun Yurtdısı Gündeliklerine Dair Kararında (2009 yılı için 30.01.2009 tarih ve 27126 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/14579 sayılı Karar) belirtilen diğer sekillerde görevlendirilenlerden aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar için öngörülen tutar esas alınarak, bu kararın hükümleri uygulanır. 2 Ajans, destek miktarı 200.000 TL’nin üzerinde olan bütün projelerden denetim raporu talep eder. Bu limitin altındaki projelerde kendi belirleyeceği ve basvuru rehberinde belirteceği kriterlere (destek miktarı, yararlanıcın yasal statüsü vs.) göre denetim raporu talep edebilir. (Yasal denetim konusunda ulusal veya uluslar arası kabul görmüs bir denetim kurumuna (Yeminli Mali Müsavirler/Serbest Muhasebeci Mali Müsavirler Odası veya Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmıs Bağımsız Denetim Sirketi) mensup onaylı bir denetçi yeminli mali müsavir tarafından dıs denetim) 11 • Proje baslangıcından önce yapılan hazırlık çalısmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetler, • Yararlanıcı ya da ortakları dısındakiler tarafından gerçeklestirilen maliyetler, • Salt sözlesmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere iliskin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler, Basvuru Formunda yer verilmeyen bir hususa iliskin maliyetlendirmenin bütçede yer alması mümkün olmayacaktır. Basvuruların değerlendirilmesi sonrasında, sözlesmenin imzalanmasından önceki kontrol sürecinde, gerekli durumlarda bütçede değisiklik yapılabilecektir. Kontroller, Basvuru Sahibinin ilave açıklama yapmasını ve Çukurova Kalkınma Ajansının destek tutarında indirim yapmasını gerektirebilir. Bu nedenle, Basvuru Sahibinin gerçekçi ve uygun maliyetli bir bütçe sunması kendi yararınadır. Bütçeyi netlestirmek için, maliyetlerin gerekçelerinin ayrıntılı bir sekilde hazırlanarak, EK B-3 formatında hazırlanması gerekmektedir. Ayni katkılar Basvuru Formunda ayrı bir liste halinde sunulması gereken, yararlanıcı ya da ortakları tarafından yapılan ayni katkılar, gerçek harcamaları yansıtmazlar ve uygun maliyet olarak değerlendirilmezler. Bu nedenle, bu katkılar, yararlanıcı tarafından sağlanan es finansman olarak değerlendirilemez. Ancak, desteğin verilmesi durumunda, yararlanıcı, Basvuru Formunda belirttiği bu katkıları üstlenmek zorundadır. 2.2. Basvuru Sekli ve Yapılacak Đslemler 2.2.1. Basvuru Formu ve Diğer Belgeler Basvurular, bu rehberin ekinde bulunan Basvuru Formu ve talep edilen diğer belgeler ile birlikte yapılmalıdır. Bu belgeler, Çukurova Kalkınma Ajansından veya internet adresinden www.cka.org.tr temin edilebilir. Basvuru Formu ve diğer belgeler Türkçe hazırlanmalıdır. Ayrıca bu belgeler doldurulurken, standart formata bağlı kalınmalı ve mevcut hiçbir metin silinmemeli ya da değistirilmemelidir. Aksi takdirde, yapılan basvuru ön inceleme asamasında değerlendirme dısı kalacaktır. El yazısı ve daktilo ile yapılan basvurular kabul edilmeyecektir. 3 Kamu görevlilerinin maasları projede çalıstıkları süre oranında, belgelendirilmek kosuluyla yalnızca yararlanıcının es-finansmanı olarak kabul edilebilmektedir. Bununla birlikte, kamu görevlisinin tabi olduğu mevzuata göre proje bütçesinden kendisine ödeme yapılabilmesi halinde bu ödemeler, Ajansın sağladığı mali destekten de karsılanabilir. Bu durumda, ispatlayıcı belgelerin Ajansa sunulması gerekmektedir. Ayrıca, kamu görevlilerinin yolluk ve gündelik giderleri, bu rehberde belirtilen sartlara göre uygun maliyet olarak kabul edilebilir. 12 Basvurularınızın sadece sunmus olduğunuz belgeler üzerinden değerlendirileceğini dikkate alarak, Basvuru Formunu ve diğer belgeleri lütfen dikkatli ve mümkün olduğunca anlasılır bir dilde doldurunuz. Sizden talep edilen belgeler ve proje basvurunuzda öngördüğünüz çalısmalara bağlı olarak meri mevzuata göre gerekli zorunlu belgeler dısında hiçbir ek belge değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır. Basvuru Formunda yer alan kontrol listesinde belirtilen konularda herhangi bir hata veya Basvuru Formundaki önemli bir tutarsızlık (Örneğin: Bütçede belirtilen miktarların Basvuru Formunda belirtilenlerle tutarsızlık göstermesi) basvurunun reddine yol açabilir. Sunulan bilginin açık olmaması ve bu durumun adil bir değerlendirme yapılmasına engel teskil etmesi durumunda, ek açıklama talep edilecektir. Basvuru Sırasında Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler: Basvuruların, Ön Đnceleme asamasında kabul edilebilmesi ve projenin Mali ve Teknik Değerlendirme asamasına alınabilmesi için Basvuru Formu ve diğer ekler yanında asağıdaki belgelerle birlikte sunulması zorunludur: a. Basvuruda bulunan kurulusun ve her ortak kurulusun resmi kayıt belgesi, b. Basvuruda bulunan kurulusun ve her ortak kurulusun tüzüğü veya kurulus sözlesmesi. Yerel yönetimler ve üniversiteler, imzalı ve mühürlü bir sayfada, sadece kurulus kanunlarına atıfta bulunacaklardır. c. Kar amacı olmayan tarımsal amaçlı kooperatifler, kooperatif tüzüğünde, üyelere kar dağıtılmasını yasaklayan hükmü göstermek suretiyle faaliyetlerinin kesinlikle kar amacı gütmediğini ispat etmelidir veya Kooperatif Genel Kurulu’nun, gelecek 5 yıl ortaklara kar dağıtmayacağı kararını beyan etmelidir, d. Basvuru Sahibinin ve her ortak kurulusun son üç mali yıla ait gelir tablosu ve bilançosunun onaylı nüshası ya da yeni kurulmus ve faaliyette olan isletmeler için en son mali durum tahmini e. Basvuru Sahibini ve her ortak kurulusu temsil ve ilzama yetkili kisi(ler)in isim(ler)inin ve imzalarının noter tasdikli imza sirküleri (belgenin aslı sunulacak). (Bu kisi(ler)in yetkisi ve sorumluluğu Basvuru Sahibinin yasal tüzüğünden veya kurulus sözlesmesinden gelmiyorsa ek olarak Yönetim Kurulu’nun veya yetkili Yönetim Organının bu kisi(ler)i yetkilendirme kararının sureti gerekmektedir.) Asağıdaki belgeler Ön Đnceleme asamasında projenin kabul edilebilmesi için zorunlu olmayıp Basvuru Formu’nda bahsedildiği, mali ve teknik değerlendirmede ve/veya bütçenin gerçekçiliğinin arastırılması esnasında gözönünde bulundurulmasının faydalı olacağı durumlarda eklenmesi Basvuru Sahibinin lehine olacaktır: a. Kalite sertifikası belgeleri (Basvuru Formu’nda bahsedilmis ise), b. Gerekli olan hallerde fizibilite çalısması, c. Gerekli olan hallerde teknik tasarımlar, 13 d. Gerekli olan hallerde kesif özeti (malzeme/metraj ve kesif listesi) ve maliyet tahmini Projenin hazırlık ve uygulama safhasından doğrudan sorumlu olan Basvuru Sahibi ve varsa Ortakları, projenin uygulanabilmesi için ilgili mevzuat gereğince resmi makamlardan alınması gerekli olan her türlü mülkiyet, kira sözlesmesi, izin, ruhsat, yetki belgesi, lisans gibi belgeleri sözlesme tarihine kadar hazır etmeleri gerekmektedir. Sonuçların açıklanmasından sonra basarılı bulunan proje sahiplerine yapılacak sözlesmeye davet bildirimine en fazla 10 gün içerisinde gerekli belgelerin tamamı tedarik edilmis olarak icabet edilmediği takdirde Basvuru Sahibi sözlesmeden feragat etmis sayılacak ve eksik belgelerin temini için kesinlikle ilave süre verilmeyecektir. Yukarıda belirtilen belgelerden noter tarafından tasdik edilecek olan imza sirküleri dısındaki belgeler basvuru sırasında fotokopi olarak teslim edilebilecektir. Destek almaya hak kazanan Basvuru Sahiplerinden sözlesme imzalama asamasında bu belgelerin orijinallerini de sunmaları istenecektir. 2.2.2. Basvurular nereye ve nasıl yapılacaktır? Proje basvuruları, kapalı zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kargo sirketi ile veya elden (elden teslim eden kisiye, imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir) asağıdaki adrese yapılır. ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI Çınarlı mah. Atatürk cad. No:1 Sabancı Đs Merkezi Kat:7 01160 Seyhan/ADANA Baska yollarla (örneğin faks ya da elektronik posta ile) gönderilen ya da baska adreslere teslim edilen proje teklifleri reddedilecektir. Basvuru zarfının üstüne “TR62-09-03 Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Mali Destek Programı” ibaresi açık bir sekilde yazılmalıdır. Basvurular (Basvuru Formu, diğer ekler ve destekleyici belgeler) 1 (bir) asıl ve 2 (iki) suret olarak teslim edilmelidir. Asıl dosya kırmızı renkli klasöre, suretler ise mavi renkli klasörlere yerlestirilmelidir. Ayrıca basvurular hazırlanırken sırasıyla Đçindekiler Tablosu, Basvuru Formu, Basvuru Rehberinde belirtilen sıralamasına göre diğer zorunlu ekler ve destekleyici belgeler seklinde sıralanmalıdır. Basvuru Formu ve diğer eklerin tüm sayfaları yetkili kisi tarafından paraflanmalı, Bütçe ekleri ise imzalanmalıdır. Basvuru Formu, Bütçe, Mantıksal Çerçeve, Projede Yer Alan Kilit Personelin Özgeçmisleri zorunlu olarak ve diğer belgelerden mümkün olanlar ayrıca elektronik formatta (CD/DVD vb.) da sunulmalıdır. Elektronik format, matbu versiyonla tam olarak aynı içeriğe sahip olmalıdır. 14 Basvuru Sahipleri basvurularının, eksiksiz olup olmadığını Basvuru Formunda yer alan kontrol listesinden kontrol etmelidirler. Tam olmayan basvurular reddedilecektir. 2.2.3. Basvuruların alınması için son tarih Basvuruların alınması için son tarih 17 Mart 2010 Çarsamba günü saat 17:00’dir. Son basvuru zamanından sonra alınan basvurular, hiçbir sekilde değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta veya kargo sirketine bağlı gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 2.2.4. Daha fazla bilgi almak için Sorularınızı, tekliflerin alınması için belirlenen son tarihten 20 gün öncesine (25 Subat 2010 Persembe) kadar, teklif çağrısının referans numarasını, açık bir sekilde belirterek, elektronik posta ya da faks ile asağıdaki adrese veya faks numarasına gönderebilirsiniz. E-posta adresi : projebirimi@cka.org.tr Faks : (322) 363 00 41 Soruların yanıtları, Ajansa ulasma tarihinden sonra en geç 10 gün içerisinde http://www.cka.org.tr adresinde “Mali Destekler” bölümünde yayınlanacaktır. Tüm adaylara esit davranılacak ve bir Basvuru Sahibine sağlanan bilgi Sıkça Sorulan Sorular (SSS) aracılığıyla diğer Basvuru Sahiplerine de sunulacaktır. Tüm resmi açıklamalar ve talep edilen bilgi Ajans tarafından sağlanacaktır. SSS listesinde ve Basvuru Rehberinde yer almayan hiç bir bilgi Basvuru Sahipleri ve Ajans için bağlayıcı nitelik tasımamaktadır. 2.3. Basvuruların Değerlendirilmesi ve Seçilmesi Basvurular, Ajans tarafından bağımsız değerlendiriciler ve değerlendirme komitesi desteği ile incelenip değerlendirilecektir. Basvuru Sahipleri tarafından sunulan projeler asağıda açıklanan asama ve kriterlere göre incelenecek ve değerlendirilecektir. Değerlendirme süreci temel olarak iki asamadan olusmaktadır: ön inceleme ile teknik ve mali değerlendirme (1) Ön Đnceleme Yalnızca zamanında teslim edilen projeler ön incelemeye alınır. Ön inceleme asamasında idari kontrol ile uygunluk kontrolü yapılır. a) Đdari Kontrol Basvurular öncelikle sekli uygunluk açısından idari kontrole tabi tutulacaktır. Đdari kontrolde, asağıda yer alan Đdari Kontrol Listesinde belirtilen kriterlerin yerine getirilip getirilmediği kontrol edilmektedir. Đstenilen bilgilerden herhangi biri eksik veya yanlıs ise, proje teklifi yalnızca bu esasa dayanarak reddedilebilir ve proje teklifi bu noktadan sonra artık 15 değerlendirilmeyecektir. ĐDARĐ KONTROL LĐSTESĐ KRĐTERLER Evet Hayır 1. Basvuru standart formata uygun olarak hazırlanmıstır. 2. Basvuru Formunun tüm bölümleri eksiksiz sekilde doldurulmustur. 3. Teklif, bilgisayar ile Türkçe olarak hazırlanmıstır. 4. Basvuru Formu bir asıl ve iki suret halinde teslim edilmistir. 5. Bütçe dokümanları: - Bütçe (EK B-1) - Beklenen finansman kaynakları (EK B-2) - Maliyetlerin Gerekçelendirmesi (EK B-3) Basvuru Formunda belirtildiği sekliyle doldurulmus ve basvuruya bir asıl ve iki suret halinde eklenmistir. 6. Projenin mantıksal çerçevesi doldurulmus ve basvuruya bir asıl ve iki suret halinde eklenmistir. 7. Projede Yer Alan Kilit Personele ait Özgeçmis(ler) (EK D ) doldurulmus ve basvuruya bir asıl ve iki suret halinde eklenmistir. 8. Basvuru Formu, bütçe, mantıksal çerçeve ve proje elektronik ortamda da sunulmustur. 9. Basvuruda bulunan kurulusun ve her ortak kurulusun resmi kayıt belgesi, 10. Basvuruda bulunan kurulusun ve her ortak kurulusun tüzüğü veya kurulus sözlesmesi, 11. Basvuru Sahibinin ve her ortak kurulusun son üç mali yıla ait gelir tablosu ve bilançosunun onaylı nüshası ya da yeni kurulmus ve faaliyette olan isletmeler için en son mali durum tahmini, 12. Basvuru Sahibini ve her ortak kurulusu temsil ve ilzama yetkili kisi(ler)in isim(ler)inin ve imzalarının noter tasdikli imza sirküleri (belgenin aslı sunulacak). (Bu kisi(ler)in yetkisi ve sorumluluğu Basvuru Sahibinin yasal tüzüğünden veya kurulus sözlesmesinden gelmiyorsa ek olarak Yönetim Kurulu’nun veya yetkili Yönetim Organının bu kisi(ler)i yetkilendirme kararının sureti gerekmektedir.) 13. Basvuru Formunda yer alan Basvuru Sahibinin beyannamesi, Basvuru Sahibinin yetkili temsilcisi tarafından imzalanmıstır. 14. Bütçe Basvuru Sahibinin yetkili temsilcisi tarafından imzalamıstır. 15. Ortaklık beyannamesi (ortak varsa) Basvuru Sahibinin yetkili temsilcisi ve tüm ortakların yetkili temsilcileri tarafından imzalanmıstır. 16. Đstirakçi Beyannamesi, tüm istirakçilerin (varsa) yetkili temsilcileri tarafından imzalanmıstır. 17. Basvuru formu ve diğer eklerin tüm sayfaları yetkili kisi tarafından paraflanmıstır. b) Uygunluk Kontrolü Basvuru Sahibinin, ortaklarının (ve varsa istirakçilerinin) ve projelerin bu rehberin 2.1.1 ve 2.1.2 bölümlerinde verilen kriterlere uygunluğunun kontrolü asağıda yer alan listeye göre yapılır. 16 UYGUNLUK KONTROL LĐSTESĐ KRĐTERLER Evet Hayır 1. Basvuru Sahibi uygundur. 2. 1. Ortak uygundur. 3. 2. Ortak uygundur. 4. Varsa diğer Ortak-lar- uygundur. 5. Proje TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesinde uygulanacaktır. 6. Projenin süresi, izin verilen azami süreyi asmamaktadır (24 ay). 7. Talep edilen destek tutarı, izin verilen asgari destek tutarından düsük değildir. (50.000 TL) 8. Talep edilen destek tutarı, izin verilen azami destek tutarından yüksek değildir. (750.000 TL) 9. Talep edilen destek oranı, uygun toplam bütçenin % 60’ını asmamaktadır. 10. Talep edilen destek oranı, uygun toplam bütçenin % 25’inden düsük değildir. 11. Đdari maliyetler uygun doğrudan maliyetlerin %3’ünü asmamaktadır Sadece ön incelemeyi geçen basvurular değerlendirme isleminin sonraki safhalarına alınacaktır. (2) Teknik ve Mali Değerlendirme Teklif edilen bütçe de dahil olmak üzere basvurular, asağıda yer alan Değerlendirme Tablosundaki kriterlere göre değerlendirilecektir. Değerlendirmede sırası ile basvuranın mali ve yönetim kapasitesi, proje konusunun programın amaç ve öncelikleri ile ilgililiği, önerilen metodolojinin kalitesi ve geçerliliği, projenin destek sonrası sürdürülebilirliği ile projenin bütçe ve maliyet etkinliği göz önüne alınacaktır. Değerlendirme tablosu, bölümlere ve alt bölümlere ayrılmıstır. Her alt bölüme, asağıdaki esaslara göre 1 ile 5 arasında bir puan verilecektir: 1 = çok zayıf; 2 = zayıf; 3 = orta; 4 = iyi; 5 = çok iyi. Bu değerlendirmenin sonunda projeler, altmıs bes (65) ve üzerinde puan alan basvurular basarılı projeler olarak listelenir. Basvurular en yüksek puanı alan tekliften baslayarak sıralanır ve destek dağıtımı bu rehberde belirtilen teklif çağrısının toplam bütçesi çerçevesinde söz konusu sıralamaya göre yapılır. Esit puan alan basvurular bakımından, basvuru tarihi ve saati esas alınır. Proje tekliflerinin destek almaya hak kazanabilmesi için, toplam basarı puanına ek olarak, değerlendirme tablosunun ilk iki bölümünde incelenenen mali ve yönetim kapasitesi bakımından en az 12 puan (20 puan üzerinden), ilgililik bakımından da en az 18 puan (25 puan üzerinden) alması kosulu aranacaktır. 17 DEĞERLENDĐRME TABLOSU Bölüm Puan 1. Mali Kapasite ve Đsletme Kapasitesi 20 1.1 Basvuru Sahibi ve ortakları proje yönetimi konusunda yeterli deneyime sahip midir? 5 1.2 Basvuru Sahibi ve ortakları yeterli teknik uzmanlığa sahip midir? (proje konusu ve yürütülecek faaliyetler hakkında yeterli bilgileri var mıdır?) 5 1.3 Basvuru Sahibi ve ortakları yeterli yönetim kapasitesine sahip midir? (personel, ekipman ve proje bütçesini idare edecek bilgi ve beceri dahil olmak üzere) 5 1.4 Basvuru Sahibi istikrarlı ve yeterli finansman kaynaklarına sahip midir? 5 2. Đlgililik 25 2.1 Proje, Teklif Çağrısının amaçları ile ne kadar ilgilidir? 5 2.2 Proje, Teklif Çağrısının bir veya birden fazla önceliği ile ne kadar ilgilidir? (Not: Proje konusu birinci öncelik alanı ile ilgili ise 5 değilse 1 puan verilecektir.) 5 2.3 Proje, TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nin ihtiyaçları ve sorunları ile ne kadar ilgilidir? 5 2.4 Đlgili taraflar (nihai yararlanıcılar, hedef gruplar,…) açıkça tanımlanmıs mıdır? Tarafların seçimi amaca uygun olarak yapılmıs mıdır? 5 2.5 Hedef grupların ihtiyaçları net bir sekilde belirlenmis midir? Proje bunları gerektiği sekilde hedef almakta mıdır? 5 3. Yöntem 30 3.1 Önerilen faaliyetler uygun, uygulanabilir, açıkça tarif edilmis midir? Projenin hedefleri ve beklenen sonuçları ile uyumlu mudur? Teklifte, projenin sonucuna yönelik objektif olarak doğrulanabilir göstergeler yer almakta mıdır? 5 3.2 Projenin genel tasarımı tutarlı mıdır? (Özellikle; söz konusu edilen sorunların analiz edilmekte midir, dıs faktörler göz önüne alınmıs mıdır ve bir değerlendirme öngörülmekte midir?) 5 3.3 Kararlastırılan faaliyetlerin gerçeklestirilme yöntemleri, tercih edilen yöntemlerin amaca ulasma ve beklenen sonuçlara sebep olma konusunda etkinliği tutarlı bir sekilde açıklanmıs mıdır? 5 3.4 Faaliyet planı açık ve uygulanabilir nitelikte midir? 5 3.5 Ortakların projeye katılım ve katkı düzeyi yeterli midir? (Not: Ortak bulunmaması halinde 1 puan verilecektir.) 5 3.6 Projede, Ajans desteğine ve görünürlüğüne yeterince yer verilmis midir? 5 4. Sürdürülebilirlik 15 4.1 Projenin, hedef grupları üzerinde somut bir etkisi olması beklenmekte midir? (sosyal faydalar, sağlanan eğitim fırsatları, yasam kalitesinde beklenen iyilesmeler, geçici/kalıcı olusturulan istihdam, bölgenin genel ekonomik ortamında sağlanan gelismeler vb. dahil olmak üzere) 5 4.2 Proje potansiyel çarpan etkileri içermekte midir? (proje sonuçlarının yinelenmesi, daha genis alanları etkilemesi ve bilginin yayılması dahil olmak üzere) 5 4.3 Teklif edilen projenin beklenen sonuçları proje süresi sona erdikten sonra da sürdürülebilir midir? - mali açıdan (destek sona erdikten sonra faaliyetler finanse edilmeye devam edebilecek midir?) - kurumsal açıdan (faaliyetlerin devam ettirilmesine imkan tanıyan yapılar proje sonunda da devam edecek midir? Projenin sonuçları yerel olarak sahiplenilecek midir?) - politika düzeyinde (eğer varsa) (projenin yapısal etkisi ne olacaktır - örneğin mevzuatta, davranıs kurallarında, yöntemlerde vb. bir iyilesme sağlayacak mı?) Proje sürdürülebilir kalkınmaya ve çevre koruması göz önünde bulundurulmus mu? 5 5. Bütçe ve maliyet etkinliği 10 5.1 Öngörülen harcama tutarları ile beklenen sonuçlar arasındaki oran anlamlı mıdır? 5 5.2 Yapılması öngörülen harcama tutarları gerekli ve gerçekçi (piyasa kosullarına uyumlu,…) midir? 5 EN YÜKSEK TOPLAM PUAN 100 18 2.4. Değerlendirme Sonucunun Bildirilmesi 2.4.1. Bildirimin Đçeriği Basvuru Sahiplerine, basvurularının sonucuna iliskin durum yazılı olarak bildirilecektir. Basvurunun reddedilmesi veya destek verilmemesi kararı, asağıda belirtilen gerekçelere dayandırılacaktır: • Basvuru, son basvuru tarihinden sonra alınmıstır; • Basvuru eksiktir veya belirtilen idari kosullara uygun değildir; • Basvuru Sahibi veya ortaklarından biri ya da bir kaçı uygun değildir; • Proje uygun değildir (örneğin teklif edilen projenin program kapsamında olmaması, teklifin izin verilen azami süreyi asması, talep edilen katkının izin verilen azami katkıdan daha fazla olması vb.); • Proje, konuyla yeterince ilgili değildir ve/veya Basvuru Sahibinin mali ve isletme kapasitesi yeterli değildir; • Proje, teknik ve mali açıdan, seçilmis olan diğer projelere göre daha az puan almıstır; • Talep edilen destekleyici belgelerin biri ya da birkaçı belirtilen son tarihten önce teslim edilmemistir; • Bu Rehberde bulunan herhangi baska bir kritere uyulmamıstır. Ajansın bir basvuruyu reddetme ya da destek vermeme kararı nihaidir. 2.4.2. Öngörülen Zaman Çizelgesi Değerlendirme sonuçları hakkında Basvuru Sahiplerini bilgilendirmek için Ajansın planladığı tarih 31 Mayıs 2010’dur. Bu tarih kesin olmayıp, proje sayısına göre değisebilecektir. 2.5. Sözlesme Đmzalanması ve Uygulama Kosulları Destek kararını takiben, verilecek destek miktarı ve uygulamaya iliskin ilke ve kurallar, Basvuru Sahibi ile Ajans arasında imzalanacak bir sözlesmeye bağlanır. Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluslarından, her bir proje için sözlesmede öngörülen toplam destek miktarının %10’u teminat alınır. Ajans tarafından teminat olarak kabul edilebilecek değerler sunlardır: a) Tedavüldeki Türk parası, b) Bankalar veya katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları, Teminatlar, Ajans tarafından nakit olarak teslim alınamaz. Bunların, yararlanıcının 19 Ajansın bildireceği banka hesap numarasına yatırdığına dair dekontun, sözlesme imzalamaya geldiği zaman ibrazı zorunludur. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değistirilebilir. Karma değerlerden olusan teminatlar Ajans tarafından kabul edilebilir. Teminatlar nihai ödemenin yapılmasını müteakip serbest bırakılır. Sözlesmeler, Basvuru Sahiplerine yapılacak tebliğden itibaren en geç 10 gün içerisinde imzalanır. Basvuru Sahiplerinin bu süre zarfında sözlesme imzalamak üzere Ajansa basvurmaması halinde destek kararı iptal edilir. Bunların yerine, öngörülen toplam destek bütçesiyle sınırlı olmak kosuluyla, yedek listede yer alan Basvuru Sahipleri sözlesme imzalamak üzere en yüksek puanlı projeden baslamak üzere sözlesme imzalamaya davet edilir. Yedek listeden davet usulü bakımından da yukarıdaki hükümler aynen uygulanır. Sözlesme özellikle asağıda belirtilen hakları ve yükümlülükleri düzenler: Kesin destek tutarı: Azami destek tutarı sözlesmede belirtilecektir. Bölüm 2.1.3’de açıklandığı gibi, bu tutar, tahminlere dayalı bir sekilde hazırlanan bütçe çerçevesinde belirlenecektir. Kesin destek tutarı, proje sona erdiğinde ve nihai rapor sunulduğunda kesinlik kazanacaktır. Mali destek hiçbir kosulda sözlesmede belirtilen tutarı geçemez, sözlesme tutarını asan ek ödeme yapılamaz ve yararlanıcı tarafından aynı sözlesme kapsamında ek destek talebinde bulunulamaz. Hedeflerin gerçeklestirilememesi: Yararlanıcının sözlesme kosullarını yerine getirmemesi halinde Ajans destek tutarını azaltabilir ve/veya o zamana kadar ödenen tutarların tamamen ya da kısmen geri ödenmesini talep edebilir. Ayrıca desteklenen proje veya faaliyet kapsamında, Ajans tarafından istenen bilgi ve belgelerin zamanında ve eksiksiz verilmemesi, izleme ziyaretlerinde uygulama ve yönetim mekanlarına erisimin zorlastırılması yahut engellenmesi veya projenin sözlesmeye, eklerine ve yürürlükteki mevzuata uygun sekilde yürütülmediğinin tespiti halinde Ajans, ödemeleri durdurabilir ve/veya sözlesmeyi feshederek buna iliskin mevzuatta ve sözlesmede belirtilen hukuki yollara basvurabilir. Sözlesmenin değistirilmesi: Yararlanıcıların projelerini, Ajans ile imzaladıkları sözlesme hükümleri doğrultusunda uygulamaları esastır. Ancak sözlesmenin imzalanmasından sonra projenin uygulamasını zorlastıracak veya geciktirecek önceden öngörülemeyen ve beklenmeyen durum yahut mücbir sebep söz konusu ise sözlesme tarafların mutabakatı ile uygulamanın herhangi bir safhasında değistirilebilir ve/veya proje uygulamasının tamamı veya bir kısmı askıya alınabilir. Raporlar: Yararlanıcılar, uygulama sürecinde, projede kaydedilen ilerleme ve 20 gerçeklesmeleri içeren raporlar sunmak zorundadır. Bunlar; sözlesmede belirtilen dönemlerde sunulacak yararlanıcı beyan raporları, ara raporlar ve proje faaliyetlerinin tamamlanmasını takiben sunulacak nihai rapor ile projenin etkilerinin değerlendirilebilmesi amacıyla sunulacak proje sonrası değerlendirme raporundan olusmaktadır. Ayrıca Ajans, yararlanıcıdan ilave bilgi ve belge talebinde bulunabilir. Ödemeler: Sözlesmede belirtilen süre içerisinde, kabul edilebilir nitelikteki teminat sartının yararlanıcı tarafından yerine getirilmis olması kaydıyla, destek miktarının %40’ı, yararlanıcıya ait sözlesmede belirtilen banka hesabına ön ödeme olarak aktarılır. Ajans tarafından ön ödeme sonrasında yapılacak diğer ödemeler, hakedis esasına göre gerçeklestirilir. Buna göre, ön ödeme tutarının ve aynı oranda yararlanıcının esfinansman tutarının usulüne uygun harcandığını gösteren belgelerin ara/nihai raporlarla birlikte Ajansa sunulması, ilgili raporların Ajans tarafından incelenip uygun bulunması ve onaylanmasından sonra; (sözlesmede aksi belirtilmediği takdirde) ara ödemede destek miktarının %40’ı ve son ödemede %20’u destek yararlanıcısının banka hesabına 30 gün içerisinde aktarılır. Yararlanıcı tarafından ilgili raporlar sunulmadan ve usulüne uygun ödeme talebinde bulunulmadan, yararlanıcıya hiçbir ödeme yapılmaz. Projeye ait kayıtlar: Yararlanıcı, proje uygulanmasına dair tüm hesap ve kayıtları seffaf bir sekilde tutmakla yükümlüdür. Bu kayıtlar desteğin son ödemesinin yapılmasından sonra bes yıl süreyle saklanmalıdır. Denetim: Gerektiğinde yapılacak denetimler sırasında yararlanıcı, proje uygulama ve yönetim mekanlarına erisimi zorlastırmamak yahut engellememek ve talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi görevli personele zamanında sunmak zorundadır. Sözlesme hükümleri, Ajans tarafından hem kayıtlar üzerinde hem de yerinde yapılabilecek denetimlere olanak tanıyacaktır. Ajans destek miktarı 200.000 TL’nin üzerinde olan bütün projelerden denetim raporu talep eder. Bu limitin altındaki projelerde kendi belirleyeceği ve basvuru rehberinde belirteceği kriterlere (destek miktarı, yararlanıcın yasal statüsü vs.) göre denetim raporu talep edebilir. (Yasal denetim konusunda ulusal veya uluslar arası kabul görmüs bir denetim kurumuna (Yeminli Mali Müsavirler/Serbest Muhasebeci Mali Müsavirler Odası veya Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmıs Bağımsız Denetim Sirketi) mensup onaylı bir denetçi yeminli mali müsavir tarafından dıs denetim) Tanıtım ve Görünürlük: Yararlanıcılar, ortakları ve alt yükleniciler, hizmet, mal alımı ve yapım isleri faaliyetlerinde Ajansın sağladığı mali desteği ve Devlet Planlama Teskilatı Müstesarlığının genel koordinasyonunu görünür kılmak ve tanıtmak için, Ajansın internet 21 sitesinde (www.cka.org.tr) yayınlanan “tanıtım ve görünürlük rehberine” uygun olarak gerekli önlemleri alır. Satın Alma Đslemleri: 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununa tabi yararlanıcılar, destek programları çerçevesinde desteklenen proje ve faaliyetler kapsamında yapacakları satın alma faaliyetlerini tabi oldukları satın alma mevzuatı çerçevesinde gerçeklestirirler. Söz konusu Kanuna tabi olmayan kurum ve kurulusların uyacakları satın alma usul ve esasları ise Sözlesmenin ekinde (EK-IV) tanımlanmıstır. Ayrıca, uygulama asamasında satın alma usullerine iliskin detaylı bilgi ve dokümanlar proje uygulama rehberinde yer alacaktır. Programlar kapsamında alımı desteklenen alet, teçhizat, yazılım, malzeme ve sistemler ile yapımı gerçeklestirilen tesislerin mülkiyeti yararlanıcıya aittir. Ancak yararlanıcı, sözlesme kapsamında sağlanmıs tesis, makine, ekipman, teçhizat ve diğer malzemeleri, Ajansın gerekçeli ve yazılı izni olmaksızın projenin sona ermesinden itibaren üç yıl süreyle mülkiyetini baskasına devredemez, rehin ve teminat olarak gösteremez, projede tanımlanan is dısında baska bir is için kullanamamaz. Bu kurala uyulmaması halinde mevzuat ve sözlesme kuralları uyarınca hukuki yollara basvurulur. EKLER EK A : Basvuru Formu (Word Formatında) – Doldurulacak EK B : Bütçe (Excel Formatında B1-B2-B3) – Doldurulacak EK C : Mantıksal Çerçeve (Excel Formatında) - Doldurulacak EK D : Projede Yer Alan Kilit Personelin Özgeçmisleri - Doldurulacak EK E : Standart Sözlesme (Word Formatında) - Bilgi Đçin EK F : Proje Performans Göstergeleri (Word Formatında) - Bilgi Đçin

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.