FANDOMT.C.

MERSİN VALİLİĞİ

İl Milli Eğitim MüdürlüğüEdit

Sayı  : B.08.4.MEM.4.33.00.09.663.99/ / /04/2011

Konu  :Dikkat Edilecek Hususlar
………………………. KAYMAKAMLIĞINA

( İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü )
04.02.2011 tarihinde Eğitim Müfettişlerince yapılan 2010-2011 Eğitim Öğretim yılı yarıyıl toplantısında eğitimde verimliliğin ve kalitenin artırılması için aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesine karar verilmiştir.1- İlköğretim ve ortaöğretim okullarımızda öğrenci ve öğretmen zillerinin ayrı ayrı çalınması öğretmen-öğrenci arasında farklı bir uygulama yapılıyormuş izlenimini verdiğinden bütünlüğü bozucu bir etkisi görülmektedir. Öğrencilerin herhangi bir zil veya uyarıcıya gerek kalmadan derse girip çıkmaları esas olmakla birlikte, bundan böyle okullarımızda öğretmen ve öğrenciler için tek zil uygulamasına geçilecek, öğretmen ve öğrencilerin birlikte derse girmeleri sağlanacaktır. Ayrıca zil sesi çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde ayarlanacaktır.

2- Okullarımızda idareci öğretmen ve öğrencilerin gerçek ihtiyaçları dikkate alınarak okulun fiziki kapasitesinden azami ölçüde yararlanılacak, atıl veya yarı atıl durumda kullanılan bir bölüm kalmayacaktır. Bu nedenle öğrenci ihtiyacı dikkate alınarak, okulda idareciler ve öğretmen için ayrılan atıl veya yarı atıl durumda kullanılmakta olan özellikle geniş idareci ve öğretmen odası, WC, merdiven, koridor, oda vb yerler ekonomik ve amaca uygun kullanılacak, öğrencilerin yararlanması için gerekli tedbirler alınacaktır.3- Okullarımızda öğretmen, öğrenci, veli memnuniyeti anketi düzenlenerek, sonuçları bir rapor haline getirilip, değerlendirilecektir.

4- Ortaöğretim okullarımız başta olmak üzere bütün okullarımızda “madde bağımlılığı” konusunda yapılacak çalışmalarla ilgili olarak yıllık çalışma planı hazırlanacak,. çalışmalar bu plan çerçevesinde etkin olarak yapılacak, bu konuda öğretmen ve öğrenci eğitici çalışmaları yapılarak, titizlikle takip edilip, varılan sonuçlar değerlendirilecektir.

5- Okullarımızda öğrenci başarısının arttırılması için veli katılımının sağlanması esastır. Bu bağlamda; öğrencinin kılık-kıyafeti, beslenmesi, okula zamanında gelip gidişi, dilek ve temenniler gibi konular sınıf-veli toplantı gündemlerini sürekli işgal etmekte, velilerin toplantılara katılmalarını olumsuz yönde etkilemektedir. Sınıf-veli toplantı gündemleri eğitim değeri daha fazla konulardan oluşturulmalıdır. Bu konular değişen yeni programlar, sınıfındaki derslerin işlenişi ile ilgili başlıca uygulamalar ve sınıf içi kuralları, amaçsız ve gereksiz ödev vermenin zararlı yönleri, öğrencilerde görülebilecek

../..

T.C.

MERSİN VALİLİĞİ

İl Milli Eğitim MüdürlüğüEdit

Sayı  : B.08.4.MEM.4.33.00.09.663.99/ / /04/2011

Konu  :Dikkat Edilecek Hususlaröğrenme isteğindeki azalmanın nedenleri, öğrenci başarısızlık nedenleri, başarıyı arttırıcı önlemler, okulun işleyişi ile ilgili başlıca uygulamalar ve okul kuralları, velilerin evde öğrencilere gösterecekleri başlıca temel davranışlar, çeşitli yaş gruplarına göre çocuklarda görülebilecek temel davranışlar vb. konular şeklinde sıralanabilir. Bu konuların her biri ancak bir toplantıda işlenecek niteliktedir. Öğretmen bu gibi konularda hazırlık yaparak pedagojik formasyonunun bir bölümünü öğrenci velilerinin anlayacağı dilde velileri bilgilendirilecek. Ayrıca veli katılımına yönelik yukarıdaki açıklamada yer alan hususlarla birlikte okulu çevreye ve öğrenci velilerine açacak diğer tedbirlerin de zaman geçirmeden okul yönetimince alınması sağlanacaktır. Öğretim yılı sonunda bu konuda varılan nokta ile birlikte birinci maddede yer alan hususları içeren raporun okul yönetimince hazırlanarak ilçe milli eğitim müdürlüklerinde kurulacak bir komisyon tarafından değerlendirilecek, yeni öğretim yılında alınacak önlemler kararlaştırılacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Hüseyin PARLAK

Vali a.

Vali Yardımcısı

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.