Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.315
pages

D Şablon:İMbakınız . İM . İzmir 4. İdare Mahkemesi 2017/1411 Kınama cezası iptali önce Ankara 10. İdare Mahkemesi:2017/3083 yetkisilik kararı .Mersin İM

Adli yardım kararı kabulü

DAVACI : EYUP SABRİ KARTAL Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Menemen/İZMİR

DAVALI : İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

DAVANIN ÖZETİ : Mersin ili Vali Yardımcısı olarak görev yapmakta iken 01.09.2016 tarih ve 29818 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararname uyarınca kamu görevinden çıkarılan davacının, 2005 yılında almış olduğu kınama disiplin cezasının sicilinden silinmesi yönünde yaptığı 21/05/2017 tarihli başvurunun reddine ilişkin 21.06.2017 tarih ve E.11377 sayılı işlemin iptali istenilmektedir.

TÜRKMİLLETİADINA

Karar veren İzmir 4. İdare Mahkemesince, dava dilekçesi 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 14.maddesi uyarınca incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

2577 sayılı Yasanın 14. maddesinin 3/a fıkrasında, dava dilekçelerinin öncelikle görev ve yetki yönünden inceleneceği; 15. maddesinin 1/a fıkrasında ise, idari yargının görevli olduğu konularda görevli veya yetkili olmayan mahkemeye açılan davanın görev veya yetki yönünden reddedilerek dava dosyasının görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesine karar verileceği kurala bağlanmıştır.

Anılan Yasanın, idari davalarda genel yetkiyi düzenleyen 32. maddesinin 1. fıkrasında; göreve ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla bu kanunda veya özel kanunlarda yetkili idare mahkemesinin gösterilmemiş olması halinde, yetkili idare mahkemesinin, dava konusu idari işlemi veya idari sözleşmeyi yapan idari merciin bulunduğu yerdeki idare mahkemesi olduğu hükme bağlanmış, aynı maddenin 2. fıkrasında ise bu Kanunun uygulanmasında yetkinin kamu düzeninden olduğu vurgulanmıştır.

Uyuşmazlık konusu olayda, davanın açıldığı ve davalı idareye başvuru yapılan tarihte kamu görevlisi sıfatını kanuni düzenleme sebebiyle kaybettiği görülen davacı tarafından, 2005 yılında almış olduğu kınama disiplin cezasının sicilinden silinmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin İçişleri Bakanlığınca tesis edilen işlemin iptali talep edilmiş olup, bu haliyle olayda herhangi bir özel yetki kuralının bulunmaması sebebiyle uyuşmazlığın görüm ve çözümünün idari işlemi tesis eden İçişleri Bakanlığının bulunduğu Ankara ilinin yargı çevresi bakımından bağlı bulunduğu Ankara İdare Mahkemesinin yetkisine girdiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı Kanunun 15. maddesinin 1/a bendi uyarınca davanın yetki yönünden reddine, dava dosyasının yetkili Ankara İdare Mahkemesine gönderilmesine, 03/10/2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Başkan MEHMET ÇABUK 32778 Üye BİLGE ÖZDEMİR 124779

Üye FERHAT SAVRAN 178584

2017/3083 - Ankara 10. İdare Mahkemesi - İdare Dava Dosyası[]

Davanın Konusu Disiplin / Kınama Cezası[]

 • Heyetli:---
 • Adli Yardımlı: Hayır
 • Delil Tesbiti istemli: Hayır
 • Duruşmalı: Hayır
 • YD: Hayır
 • İlişkili Dosya İlişki Türü: Yetkisizlik
 • İlişkili Dosya Esas No 2017/1411
 • İlişkili Dosya Birim: İzmir 4. İdare Mahkemesi
 • İlişkili Dosya Açılış Tarihi: 22/08/2017 16:30
 • Karar: Yetki Ret, Dosyanın Yetkili İdare Mahkemesine Gönderilmesine
 • Karar No 2017/3049 Karar Tarihi 07/11/2017 11:54
 • Dosya Durumu Kapalı
 • Duruşma Tarihi
 • Keşif Tarihi