Yenişehir Wiki
Yenişehir Wiki
80.303
pages

Konya BİM Twitter davası E 2017/2938 K 2017/2930

Mersin 2. İdare mahkemesi'nin E:2016/558 K: 2017/795 kararının Konya BİM de İstinafı AYM/21

KONYA BİM BAŞKANLIĞI

KONYA 3. İDARİ DAVA DAİRESİ

İSTİNAF YOLUNA

  • BAŞVURAN (DAVACI) : EYUP SABRİ KARTAL

Menemen T Tipi _Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Menemen/İZMİR

  • KARŞI TARAF (DAVALI) : İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Merkez/ANKARA
  • VEKİLİ : HUKUK MÜŞAVİRİ AVNİ ÇAKIR Aynı yerde
  • İSTEMİN ÖZETİ Mersin vali yardımcısı olarak görev yapmakta olan davacının, kınama

( . ( 'ZO(eQ cezası ile tecziye edilmesine ilişkin İçişleri Başkanlığı'nın 23.02.2016 tarih ve 641.03.02 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada; davacı hakkında yürütülen disiplin soruşturması kapsamındaki belgeler ilc birlikte dava dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin birlikte incelenmesinden; davacının kendisine ait sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımların doğrudan Cumhurbaşkanı, Başbakan ve hükümeti hedef alan rencide amaçlı paylaşımlar olduğu, davacı hakkında yürütülen soruşturmaya konu fiillin sübuta erdiği sonucuna varıldığı gerekçesiyle davanın reddine yönelik verilen [[Mersin 2. İdare Mahkemesi]y'nin 11/05/2017 gün ve E: []2016/558]y K : [t2017/795]y sayılı kararının; davacı tarafından, suçun unsurlarına girilmeden yüzeysel karar verildiği, duruşma talep ettiği halde tutukluluk nedeniyle duruşmaya gelemediği, mahkemenin bu hususda usul hatasının bulunduğu, tebligatların posta yolu ile değil, uyap üzerinden yapılması gerektiğini, mahkemenin sosyal medya konusunu bilmediği, bilirkişi bir uzman görüşü olmadan tweet üzerinden değerlendirme yapılmasının hatalı ve hukuka aykırı olduğu, AİHM içtihatlarının değerlendirilmediği, gerekçeli karar O bulunmadığı, kimseyi rencide etmediği, ifade özgürlüğünü kullanarak su i lemenin söz konusu olama aca-ı, suçun maddi unsurlarının bulunmadığı, adalete, hakkaniyete ve vicdana aykırı, savunma hakkına riayet edilmeden disiplin cezası incelenmeden karar verildiği ileri sürülerek kaldırılması istenilmektedir. SAVUNMANIN ÖZETİ . Devlet memuru olan davacının sade bir vatandaş gibi yorum ve paylaşımlarda bulunamayacağını, davranışının bir disiplin suçunu oluşturduğunu ortaya koyduğunu ortaya koyan Danıştay kararlarının olduğu, mahkeme kararının hukuka uygun olduğu istanaf isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Konya Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi'nce işin gereği görüşüldü:

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun "Adli Yardımdan Yararlanacaklar” başlıklı 334. 201 1/2 T.C KONYA BİM BAŞKANLIĞI KONYA 3. İDARİ DAVA DAİRESİ

  • Esas No : 2017/2938
  • Karar No : 2017/2930

maddesinin l. fıkrasında; kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimselerin, iddia ve savunmalarında, geçici hukuki korunma taleplerinde ve icra takibinde, taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması kaydıyla adli yardımdan yararlanabilecekleri, "[[Adli yardım talebinin incelenmesi]y” başlıklı 337. maddesinin 2. fıkrasının son cümlesinde ise; adli yardım talebi reddedilirse, ödeme gücünde sonradan gerçekleşen ciddi bir azalmaya dayanılarak tekrar talepte bulunulabileceği hüküm altına alınmıştır.

Dosya içerisinde yer alan bilgi ve belgelerin incelenmesinden; davacının, dava giderlerini ödeme gücünden yoksun olduğu sonucuna varıldığından adli yardım talebi kabul edilerek işin gereği görüşüldü;

6 İstinaf yoluna gidilen mahkeme kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun kararın kaldırılması nedenlerinin bulunmadı Th 45.maddesinde düzenlenen REDDİNE istinaf aşamasında yapılan ve dosyadaki gider avansından karşılanan 51,80-TL yargılama giderinin istinaf başvurusunda bulunan taraf üzerinde bırakılmasına, davacının adli yardım talebi kabul edildiğinden önceden alınmamış olan 110,70-TL istinaf yargılama giderinin davacıdan tahsili için Mahkemesince ilgili idareye müzekkere yazılmasına, 30/11/2017 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi. Başkan Üye Üye ALİ OzGüR SADIK SAĞLAM BERRİN BAHADIR 33301 37789 101775 2018/12/5 21 :39

{{}}{{}}