T.C.

MERSİN

2. İDARE MAHKEMESİ

  • ESAS NO : 2017/402
  • KARAR NO : 2017/410
  • DAVACI : GÜLFEM Mezitli/MERSİN

DAVALILAR : ı- SAĞLIK BAKANLIĞI -ANKARA 2- BAŞBAKANLIK - ANKARA

DAVANIN ÖZETİ : Davacının Mersin İli, Mezitli İlçesinde aile hekimi olarak görev yapmakta iken 679 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli listede ismine yer verilmek suretiyle kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin işlemin iptali ile söz konusu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte tazminine ve 679 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin iptali için Anayasa Mahkemesine başvuru yapılmasına karar verilmesi istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Mersin 2. İdare Mahkemesi'nce davacı tarafından []679 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname]]'nin Anayasaya aykırı olduğu iddia edilerek somut norm denetimi yolu ile Anayasa Mahkemesi'nde dava açılması isteği yönünden yapmış olduğu itiraz yerinde görülmeyerek, dava dosyasındaki bilgi ve belgeler incelenerek işin gereği görüşüldü: 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 2. maddesinde; idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve amaç yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan iptal davaları, idari dava türleri arasında sayılmış, "Dilekçeler üzerine ilk inceleme” alt başlıklı 14. maddesinin, (3-d) işaretli bendinde; dava dilekçesinin, idari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gerekli bir işlem olup olmadığı yönünden inceleneceği belirtilmiş, 15. maddesinin, (l -b) işaretli bendinde ise; davaya konu edilen işlemin idari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gerekli bir işlem niteliğinde bulunmaması durumunda davanın reddedileceği hükme bağlanmıştır. İdari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi gerekli işlemler, öğreti ve içtihatta, idari makam ve mercilerin kamu gücüne dayanarak idare işlevine (idare hukuku alanına) ilişkin olarak yaptıkları ve ilgililer hakkında çeşitli hak ve/veya yükümlülükler doğurınak suretiyle hukuk düzeninde değişiklik yapan, başka bir anlatımla ilgililerin hukukunu etkileyen irade açıklamaları olarak tanımlanmaktadır. Anayasa'nın 121. maddesinde; "Anayasanın 119 ve 120 nci maddeleri uyarınca olağanüstü hal ilanına karar verilmesi durumunda, bu karar Resmi Gazetede yayr ımlaııır ve hemen Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağırılır. Meclis, olağanüstü hal süresini değiştirebilir, Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, her defasında döll ayı geçmemek üzere, süreyi uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir. 119 uncu madde uyarınca ilan edilen olağanüstü hallerde vatandaşlar için

MERSİN

2. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2017/402

KARAR NO : 2017/410 getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile olağanüstü hallerin her türü geçerli olmak üzere, Anayasanın 15 inci maddesindeki ilkeler doğrultusunda temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya nasıl durdurulacağı, halin gerektirdiği tedbirlerin nasıl ve ne suretle alınacağı, kamu hizmeti görevlilerine ne gibi yetkiler verileceği, görevlilerin durumlarında ne gibi değişiklikler yapılacağı ve olağanüstü yönetim usulleri, Olağanüstü l-lal Kanununda düzenlenir. Olağanüstü hal süresince, Cumhurbaşkanının başkanlığında loplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, kanun hükmünde kararnameler çıkarabilir. Bu kararnameler, Resmi Gazetede yayımlanır ve aym gün Türkiye Büyük Nlillet Meclisinin onayına sunulur; bunların Meclisce onaylanmasına ilişkin süre ve usul, İçtüzükte belirlenir.” hükmüne yer verilmiştir. 06/01/2017 tarih ve 29940 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yüîıiirlüiğe giren 679 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin "Kamu personeline ilişkin tedbirler” başlıklı l . maddesinde; "(l ) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibatı olan ve ekli (l) sayılı listede yer alan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir. (2) Birinci fıkra gereğince kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkûmiyet kararı aranmaksızın, rütbe ve/veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmezler; bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez] er, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyel, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfıye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu. ortağı ve çalışanı olamazlar. Bu kişiler hakkında bakanlıkları ve kurumlarınca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulur. Bu bildirim üzerine pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir. (3) Birinci fıkra kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar. 'Y hükmü yer almaktadır. Aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. Maddesinde 4/6/19.37 tarihli 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 55 inci maddesinin ondokuzuncıı ve yirminci fıkraları ile geçici 27 nci maddesi uyarınca resen emekliye sevk edilenler, kendi isteğiyle emekli olanlar veya Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü hükümlerine göre meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılanlar ile müstafi sayılanlardan milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisaki veya irtibatı olan ve ekli (2) sayılı listede yer alanların rütbeleri alınır. Bu kişiler görev yaptıkları teşkilata ve kamu görevlerine yeniden kabul edilmezler, doğrudan veya dolaylı görevlendirilemezler; ayrıca bunlar uhdelerinde taşımış oldukları mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar. Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, enıekli polis kimlikleri, gemi adamlığına ilişkin belgeleri, pilot lisansları vc ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirkcllcrinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar.” ifadesi yer alıııakladır. Dava dosyasının iııcclcıınıcsindcn, yukarıda aktarılan 679 sayılı Kanun Hükmünde Kararnaıncye ekli (2) sayılı listede yer alan kişilerin kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalınaksızııı çıkarıldığı, aile hekinıi olan davacının isminin de anılan listede yer alması üzerine bakılan daxzıııııı açıldığı anlaşılmıştır. Kanun Iliikmündc Kararnameler yürütme organının bir işlenıi olmakla birlikte fonksiyonel açıdan kanun niteliğini taşıyan hukuki düzenlemelerdir. Dolayısıyla idare hukuku esaslarına göre tesis edilmiş idari işlemlere karşı açılan davaların çözünıüylc görevli İdari Yargıda, Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerinin iptali için açılmış bir davanın incelenmesine hukuken olanak bulunmamaktadır. Uyuşnıazlıkta, davacının kamu görevinin kanun niteliği taşıyan bir hukuki düzenleme olan 679 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin l . maddesinin l . fıkrası ı.ıyarınca doğrudan sona erdiği, diğer taraftan anılan Kanun Hükmünde Kararnamede bu konuda İdareye herhangi bir değerlendirme yapma veya başka yönde işlem kurma olanağı tanınmadığının anlaşılması karşısında, idari davaya konu olabilecek bir idari işlemin varlığından söz edilmesine olanak bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle, davanm 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 15/ l-b maddesi uyarmca incelenmeksizin reddine, aşağıda dökümü yapılan 95,80.-TL yargılama giderinin davacı üzerine bırakılmasına, tebligat avansının artan kısmının karar kesinleştikten sonra davacıya iadesine, kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Konya Bölge İdare Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere, 16/03/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

BAŞKAN VEKİLİ

Üye

Üye

İSLAM KAYA

HASAN ÖZĞÜL

BURCU BÖLEK

167918

YARGILAMA GİDERLERİ 178571 1 95039


Başvurma Harcı : 31,40 TL Karar Harcı 31,40 TL Posla Gideri 33,00 TL

95,80 TL
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.