IMG 20180929 152445.jpg

IMG 20180926 155045.jpg
IMG 20180926 154732.jpg
IMG 20180926 154811.jpg
IMG 20180926 154843.jpg

IMG 20180926 165246.jpg

T

IMG 20180927 073221.jpg

.C.

KARAR[düzenle | kaynağı değiştir]

İZMİR 1. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO :2018/811

KARAR NO : 2018/1000

DAVACI : EYUP SABRİ KARTAL

VEKİLİ : AV. BÜŞRA KURT KÜÇÜK Osmaniye Mahallesi Mine Sokak Emre Konutları A Blok Kat 3 Daire 15 Bakırköy/İSTANBUL

DAVALILAR : BAŞBAKANLIK - ANKARA

DAVANIN ÖZETİ :

İçişleri Bakanlığı bünyesinde mülki idare amiri olarak görev yapmakta iken 01.09.2016 tarih ve 29818 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-| sayılı listesinde isminin yer alması sebebiyle kamu görevinden çıkarılan ve davanın açıldığı tarih itibarıyla Menemen Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde tutuklu olan davacı tarafından; 22.11.2106 tarih ve 29896 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 677 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 4.maddesinin; eğitim hakkının elinden alındığı, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren İzmir 1. İdare Mahkemesi'nce, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 31. maddesinin yollamada bulunduğu 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 334. maddesinin, 1. fıkrasında; "Kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimseler, iddia ve savunmalarında, geçici hukuki korunma taleplerinde ve icra takibinde, taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler." hükmü yer almakta olup, davacının yukarıda yazılı yasa hükmünde belirtilen koşulları taşıdığı anlaşıldığından, adli yardım talebinin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 334 ve devamı Maddeleri uyarınca kabulüne karar verildi, davanın doğru hasım olan Başbakanlık husumetiyle incelenmesi gerektiğinden, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kafhıunu'nun 15.maddesinin, (1/c) bendi gereğince Bakanlar Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı hasım mevkiinden çıkarılarak Başbakanlığın hasım mevkiine alınmasına karar verilip, dava dosyası 2577 sayılı Kanunu'nun 14.maddesi yönünden incelenerek işin gereği görüşüldü: Dava; davacı tarafından, 22.11.2106 tarih ve 29896 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 677 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 4.maddesinin iptali istemiyle açılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 2. maddesinde; Türkiye Cumhuriyetinin hukuk Devleti olduğu belirtilmektedir. Hukuk Devletinin olmazsa olmaz şartlarından biri de idari işlemlerin yargısal denetime tabi tutulmasıdır. İdarece tesis edilen işlemlerin hukuka uygunluğu ve sonuçta idarenin hukuka bağlılığının yargısal denetimi iptal davaları yoluyla sağlanmaktadır. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 2. maddesinde; “İdari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan davalar” iptal davaları olarak tanımlanmış, aynı kanunun 14/3-d maddesinde ise, dava dilekçelerinin idari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olup olmadığı yönünden inceleneceği, 15/1-b maddesinde ise, idari davaya konu olacak kesin ve yürütülebilir nitelikte olmayan işlemlerin iptali için açılan davaların reddedileceği hüküm altına alınmıştır. İdari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi gerekli işlemler, öğreti ve içtihatta idari makam ve mercilerin kamu gücüne dayanarak idare işlevine (idare hukuku alanına) ilişkin olarak yaptıkları ve ilgililer hakkında çeşitli hak ve/veya yükümlülükler doğurmak suretiyle hukuk düzeninde değişiklik yapan, başka bir anlatımla, ilgililerin hukukunu etkileyen irade açıklamaları olarak tanımlanmaktadır. 22/11/2016 gün ve 29896 "sayılı Resmi Gazetede yayımlsnarak yürürlüğe giren 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 4. Maddesinde; " Terör örgütü üyeliği örgütlerin faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar sebebiyle tutuklu veya hükümlü olarak ceza infaz kurumunda bulunanlar, olağanüstü halin devamı ve kurumda barındırıldıkları süre zarfında, ülke genelinde uygulanan merkezi sınavlar ile örgün veya yaygın her türlü eğitim ve öğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından ceza infaz kurumu içinde veya dışında yapılan ya da yaptırılan sınavlara giremezler." hükmüne yer verilmiştir. Dava dosyasının incelenmesinden; davacının, 22.11.2106 tarih ve 29896 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 maddesinin iptali istemiyle bakılan davayı açtığı görülmektedir. İptal davalarında güdülen amaç, idari işlemlerin hukuka uygunluğunun yargi yoluyla denetlenmesi olduğundan, dava konusu edilen işlemin idari davaya konu olabilecek nitelik arz etmesi zorunlu olup, Kanun Hükmünde Kararnameler, yürütme organının bir işlemi olmakla birlikte, fonksiyonel açıdan kanun niteliğini taşıyan hukuki düzenlemelerdir. Dolayısıyla, idari işlemlere karşı açılan davaların çözümüyle görevli İdari Yargıda, Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinin iptali için açılmış bir davanın incelenmesi hukuken olanaksızdır. Bu durumda; Kanun Hükmünde Kararnamenin yukarıda anılan mevzuat hükümleri kapsamında idari davaya konu olacak bir. işlem olarak değerlendirilmesi mümkün olmadığından, davanın esasını inceleme olanağı bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle; davanın 2577 sayılı Kanun'un 15/1-b maddesi uyarınca incelenmeksizin reddine, aşağıda dökümü yapılan ve adli yardım talebinin kabul edilmesi nedeniyle davanın açılması sırasında alınmayan 90,80-TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına ve bu miktarın davacıdan tahsiline, davacı tarafından katlanılan 4.,60-TL vekalet harcının davacı üzerinde bırakılmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde İzmir Bölge İdare Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere, 12/06/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Üye Üye AYTEN KÜÇÜK VATANSEVER 32662 BAHADIR ÖZTÜRKER 165739 YEŞİM BOYALI 178534 �

YARGILAMA GİDERİ Başvuru Harcı

Karar Harcı

Posta Gideri

TOPLAM

31,40 TL 31,40 TL 28,00 TL

90,80 TL �

HARÇ TAHSİL MÜZEKKERESİ[düzenle | kaynağı değiştir]

T.C. İZMİR 1. İdare Mahkemesi Silinmesin 2019051799ADH1458021 Esas No : 2018/811 17/05/2019 Karar No : 2018/1000 Harç No : 2019/201 Referans No : 2019051799ADH1458021 HARÇ TAHSİL MÜZEKKERESİ Mükellefin Adı Soyadı : EYUP SABRİ KARTAL(Davacı) TC Kimlik/Vergi No : ..... Son İkametgahı : .... Mezitli / MERSİN Kararın Tarafa Tebliğ Tarihi : 12/02/2019 Dosya Karar Tarihi : 08/01/2019 Harcın Kesinleştiği Tarih : 12/02/2019 Harcın Miktarı : 31,40 TL Başvurma Harcı, 31,40 TL Karar Harcı, 28,00 TL Posta

                      Gideri, 98,10 İstinaf Harcı + 42,00 TL İstinaf Posta Gideri

Harcın Nevi : Harç+ Posta Masrafı Harcın Mahiyeti : İzmir 1. İdare Mahkemesinin 12/06/2018tarih ve E:2018/811,

                      K:2018/1000 +İzmir Bölge İdare Mahkemesi5. İdari Dava Dairesi 08/01/2019 gün ve E:2018/2561, K: 2019/87 sayılı kararıgereği hükmolunan yargılama gideri

BELKAHVE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE Yukarıda adı, soyadı ve ikametgahı yazılı mükellefin ve mükellef bulunduğu 160,90 TL harc, 70,00 TL posta gideriyargılama giderinin, Harçlar Kanununun 130. maddesi gereğince tahsili, Rica olunur. Ayten KÜÇÜK VATANSEVER Başkan 32662


Şablon:ESK/SCH Şablon:ESK/KİH

Şablon:ESK/CİKŞablon:ESK/K1ACMŞablon:ESK/K2CMŞablon:ESK/A1ACM

Şablon:ESK/HAK İHLALLERİ Şablon:ESK/KDK

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.