IMG 20180919 084700.jpg

IMG 20180919 084306.jpg
IMG 20180919 084507.jpg

10.10.2018 gene karar[düzenle | kaynağı değiştir]

T.C. KARŞIYAKA 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2018/583 Esas

MERSİN 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NE

Mahkememizin 2018/583 E. Sayılı dosyasında yetkisizlik kararı verildiği ve dosyanın mahkemenizin 2018/447 E. Sırasına kaydının yapılarak yargılamasına devam edildiği anlaşılmakla, yazımız ekinde gönderilen davacı Eyup Sabri Kartal adına çıkarılmış 4002870590021 numaralı tebliğ mazbatasının dosyasına eklenmesi,

Rica olunur.10/10/2018

Katip 167465

8.10.2018[düzenle | kaynağı değiştir]

T.C. MERSİN 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2018/348 Muh KARŞIYAKA 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA Mahkemenizin 2018/583 esas sayılı dava dosyası her ne kadar mahkememizin iş listesine düşürülmüş ise de, bu şekilde gelen dosyalarda esas numarası alınamamaktadır. Esas numarası alınabilmesi için Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Ceza Mahkemeleri Tevzii Bürosuna düşürülmesi gerektiğinden dosyanız yazımız ekinde iade edilmektedir. Gereği bilgilerinize rica olunur. 08/10/2018 Katip 96315 e-imzalıdır Başkan 40181 e-imzalıdır Eki: 2018/583 esas sayılı dosyanız

K2ACM 2018/583 davasında 26.9.2018 celsesi [düzenle | kaynağı değiştir]

T.C. KARŞIYAKA 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO  : 2018/583

KARARNO : 2018/435  

E  K K  A  R  A  R 

 • BAŞKAN : BAYRAM HÜSEYİN TAŞKIN 32340
 • ÜYE : SELÇUK TÜRKMEN 31120  
 • ÜYE : MUHAMMETSELMAN HARMANKAYA211711
 • YAZI İŞL.MÜD. : SEVİM PEKCAN  71096  

Mahkememizin 10/09/2018 tarih, 2018/583-435 E-K. sayılı kararına davacı Eyüp Sabri Kartal 21.09.2018 tarihli dilekçe ile itiraz etmiş olmakla, konu ile ilgili olarak C.Savcısının yazılı görüşü alınarak, dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda;  

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :   Mahkememizin 10/09/2018 tarih, 2018/583 -435 E-K. sayılı kararı ile CMK 142/2 madde gereği mahkememizin yetkisizliğine, dosyanın yetkili Mersin Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş olmakla, mahkememizce verilen kararda değişiklik yapılmasını gerektirir bir neden bulunmadığından, davacı Eyüp Sabri Kartal' ın itirazının REDDİNE,  

Dosyanın itirazı incelemek üzereCMK nun 268maddesi gereğince Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine,   

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, C.Savcısının mütalaasına uygun oybirliğiile karar verildi. 26/09/2018Başkan 32340Üye 31120Üye 211711Yazı İşleri Müdürü 71096

10.09.2018 celsesi[düzenle | kaynağı değiştir]

YETKİSİZLİK

T.C.

KARŞIYAKA 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2018/583

KARAR NO : 2018/435

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

K A R A R


BAŞKAN :BAYRAM HÜSEYİN TAŞKIN 32340

ÜYE :ÖZGÜR KÖKSAL 211915

ÜYE :MUHAMMETSELMAN HARMANKAYA 211711

KATİP :SADIKHAN YALÇINKAYA 180008

DAVACI :EYÜP SABRİ KARTAL, Mezitli Mersin adresinde oturur. T.C Kimlik No:

DAVALI :MALİYE HAZİNESİ,

DAVA KONUSU :Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat

DAVA TARİHİ :27/06/2018

KARAR TARİHİ :10/09/2018

Davacı Eyüp Sabri Kartal ve davalı Maliye Hazinesi haklarında mahkememize açılan tazminat davasının tensiben incelemesi sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:[düzenle | kaynağı değiştir]

Davacı Eyüp Sabri Kartal 27/06/2018 tarihli dilekçesi ile tutuklama işlemlerine karşı kanunda gösterilen itiraz, tahliye taleplerinin kanunda gösterilen başvuru hakkından yararlandırılmadığından bahisle tazminat talebinde bulunmuş olmakla dosyanın mahkememizin yukarıda belirtili sırasına kaydı yapılmıştır.

Davacının adresinin UYAP sisteminden alınan mernis adres bilgisine göre Mezitli Mersin olduğu, görülmüştür.

C.Savcısı yazılı mütalasında yetkisizlik kararı verilmesini istemiştir.

Tüm dosya kapsamı, davacının mernis adresinin Mersin Ağır Ceza Mahkemelerinin yetki alanında olan Mezitli ilçesinde olması ve bu türdeki tazminat davalarının CMK 142/2 madde gereği zarara uğrayanın oturduğu yer Ağır Ceza Mahkemesinde açılması gerektiğinden ve davacının ikamet mahkemesi yetkili olduğundan ve davacının ikametinin bulunduğu yer mahkememizin yetki alanında bulunmadığından, Mersin Ağır Ceza Mahkemelerinin yetki alanında bulunduğundan bu yasa hükmü gereği yetkisizlik kararı verilmesi yoluna gidilmiştir.

HÜKÜM:

1-CMK 142/2 madde gereği MAHKEMEMİZİN YETKİSİZLİĞİNE,

2-Dosyanın yetkili Mersin Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine,

3-Mahkememiz esasının bu şekilde kapatılmasına,

4-Kararımızın taraflara tebliğine,

Dair; CMK 18/3 madde gereği tebliğden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da itiraz mercii olan Karşıyaka 1.Ağır Ceza Mahkemesine dilekçe vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle itirazı kabil olmak üzere, mütalaaya uygun, oybirliği ile dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde karar verildi 10/09/2018

Başkan 32340 Üye 211915 Üye 211711 Katip 180008


İZMİR CBS Cezaevi savcısı yazısı[düzenle | kaynağı değiştir]

T.C. İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI (Aliağa ve Menemen Ceza İnfaz Kurumları)

SAYI : 2018/6094 12/04/2018

KONU : Eyup Sabri KARTAL

MENEMEN T TİPİ KAPALI

CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : Kurum Müdürlüğünüzün06/04/2018 tarihli ve 2018/18016 sayılı yazısı.

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan Mersin 2. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 22/07/2016 tarih ve 2016/32410 sayılı tevkif müzekkeresi ile kurumunuzda tutuklu olarak barındırılan EYUP SABRİ KARTAL'ın 23/11/2017, 02/04/2018 tarihli dilekçeleri incelenmiştir.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık ve HSK Muhabere Bürosunun 27/11/2017 tarihli ve B.M. 2017/38854 sayılı yazısı ile tutuklu Eyup Sabri KARTAL'a 23/11/2017 tarihli dilekçelerini kapalı zarf halinde, posta ücretinin tutuklu tarafından karşılanmak suretiyle doğrudan ilgili yerlere gönderebileceği veya soruşturma ya da kovuşturma yürüten yargı mercilerine de talebini iletebileceği hususunda bilgi verildiği anlaşılmış olup,

Cumhuriyet Başsavcılığımızın bahse konu cevabi nitelikteki yazısında; adı geçen hakkında alınmış bir karar bulunmadığı, tutuklunun söz konusu dilekçelerinin kişiye özel olması sebebiyle 'Devlet işlemlerinde ilgili kişilere, hangi kanun yollarına ve mercilerine başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır' hükmüne haiz yapılacak bir işlem bulunmadığı ve tutuklunun dilekçelerini posta ücreti tarafından karşılanmak suretiyle ilgili yerlere gönderebileceği,

Hususlarında dilekçe sahibine bilgi verilmesini rica ederim.

                                                    Güneş OKUR 
                                                     İzmir Cumhuriyet Savcısı

Eki

   :
 • C. Başsavcılığının yazısı ve ekleri

Şablon:Takipsizlik

{{}}

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.