Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.710
pages

D . OHAL . OHALİİK . OHİİK . 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu


Son:
ESK dilekçe:
OHAL’de Çıkarılan KHK’larla Uygulanan İlave Tedbirlerin Kaldırılması dilekçesi
OHİİK/KARARLARI/SENDİKA.
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu .
Devlete sadakat borcu.
Türkiye İnsan Hakları Davalarına Destek Projesi
Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği
Dosya:OHALİİK ohal işlemleri inceleme komisyonu müracaat formu 20170712M1-1-1.pdf
OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU KURULMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
2019/1091

D Şablon:KHK Terminoloji
KHK
Kanun Hükmünde Kararname
Kanun Hükmünde Kararnameler
Kanun hükmünde karaname ile kurulan mülki idare amirlerinin başkanlık ettiği kurul ve komisyonlar
Müştakları
KHK'lılar
KHK/Temel hukuksuzluklar
Kanunlar
7080 sayılı Kanun
2019/1091
633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK
Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname


KHK numaraları
KHK/672
KHK Resmi Gazete linki: [1] (3 nolu içişleri cetveli, 23. sayfa, sıra: 163 Eyüp Sabri Kartal Dosya:Khk 672 3 nolu liste 20160901M1-1-3.pdf 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ironik bir yanı var, bu KHK 1 Eylülde ilan edildi. 1 Eylül Dünya Barış Günü. Cümle içinde "barış" kelimesini kullandım, umarım kimsenin zoruna gitmemiştir. Malum, malum, son günlerde "barış" diyen herkese bir terörist yakıştırması yapılıyor. Tarihlere olan takıntınızı biliyorduk ama 1 Eylül KHK'si bu takıntının artık psikiyatrik patolojik bir duruma dönüştüğünün de göstergesi. Ne yazık ki bu psikiyatrik patoloji artık çözümlenemez durumda. KHK/646
KHK/701 (18.651 ihraç)
KHK/702
KHK/703
KHK/680

İhraçlar
KHK/İhraç
MİA/KHK/İhraç
Mağdurlar
KHK/Mağdurlar
KHK/Mağdurlar ne yapmalı?
İadeler
KHK/İadeler
Kanunlaşması
KHK/Kanunlaşması
7084 sayılı Kanun
672 sayılı Kanun/CHP GRUBU ADINA GAYE USLUER
TBMM'de 8 OHAL KHK'sı kabul edildi KHK/672 KHK/673 sayılı İki KHK’nın ardından Meclis’te devam eden görüşmelere akşam saatlerinde 5 yeni KHK daha eklendi. Genel Kurul’da KHK/675, KHK/677, KHK/679, KHK/683 ve 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler de kabul edilerek yasalaştı. Yayınlanma Tarihi: 6 Şubat 2018

OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU

  • BAŞVURUCU: EYÜP SABRİ KARTAL
  • T.C. KIMLİK NO:........
  • BAŞVURU NO:17098556
  • KARARNO : 2019/1091
  • KURUMU: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
  • KHK: 672

I. BAŞVURU KONUSU

Başvuru 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tesis edilen kamu görevinden çıkarılmaya ilişkindir.

II. ÖN İNCELEME

1/5

Başvurucunun, kamu görevinden çıkarılma işlemine kaşı idari yargıya yapmış olduğu başvurusu üzerine İzmir Bölge İdare Mahkemesi 2. İdare Dava Dairesi tarafından verilen 03.07.2017 tarih ve E:2017/5251, K:2017/5950 sayılı kararı uyarınca idari dava dosyasının Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna gönderildiği ve bahse konu idari dava dosyası üzerinden başvuru numarası aldığı görülmüştür.

Başvurucunun, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna yapılan başvurusu ile diğer ilgili evrak başvuru dosyasında birleştirilmiştir,

Başvurunun, 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun un 8'inci ve 12.07.2017 tarihli ve 30122 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinin 10'uncu maddesinde belirtilen ön inceleme şartlarını taşıdığı anlaşıldığından esastan incelemesine geçilmiştir.


III . İNCELEME


A. Komisyon incelemesine Dair Usul ve Esaslar

7075 sayılı Kanun'un 1 'inci maddesinde; Komisyonun, olağanüstü hal kapsamında, terör örgütlerine :veya Milli. Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum beta gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisaklı veya bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle başka bir idari işlem tesis edilmeksizin doğudan .kanun hükmünde kararname hükümleri İle tesis edilen işlemlere :ilişkin başvurulan değerIendirmek ve karara bağlamak üzere kurulduğu belirtilmiştir.

Aynı Kanun'un 2'nci maddesinde Komisyonun görevleri arasında, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile tesis edilen kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilâttan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi işlemlerine ilişkin başvuruların değerlendirilmesi ve karara bağlanması hükmüne; "İnceleme ve Karar” başlıklı 9'uncu maddesinde "Komisyon incelemelerini dosya üzerinden yapar ve inceleme sonucunda başvurunun reddine veya kabulüne karar verebilir,” hükmüne yer verilmiştir,

1/5

Diğer taraftan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinin 14'üncü maddesinde "Komisyon, incelemelerini terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gnıplara üyeliği' mensubiyeti, aidiyeti, iltisakl veya bunlarla irtibatı yönünden yapar. Sözlü ifade verme veya tanık dinletme talepleri dikkate alınmaz" hükmü yer almaktadır,

B. Başvurucunun Beyanları

Başvurucu tarafından idari yargıya başvuru amacıyla hazırlanan 24.11.2016 tarihli dilekçesinde özetle;

FETÖ-PDY terör örgütü ile irtibatının ve iltisakınin olmadığını, tesis edilen işlemin hukuka aykırı olduğunu beyan etmekte ve kamu görevine iade edilmesinj talep etmektedir.

C. Başvuruya İlişkin Bilgi, Belge ve Tespitler

7075 sayılı Kanun'un 5'inci maddesinde, Komisyonun, görev alanı ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi ilgililerden talep edebileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda, ilgili kurum ve kuruluşlardan temin edilen bilgi ve belgelerden tespit edilen hususlara aşağıda yer verilmiştir.

1- İltisaklı öğretim kurumlarındaki kayıtlara dair;

Milli Eğitim Bakanlığından temin edilen bilgilerde; başvurucunun çocuğunun FETÖ PDY'ye aidiyeti, iltisaklı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle kapatılan özel öğretim kurumları arasında yer alan Özel Yıldırım Han Anadolu Lisesinde 2014-2015 ve 2015-2016 eğitim öğretim dönemlerine ilişkin, diğer iki çocuğunun ise Özel Yıldırım Han Ortaokulunda 2014-2015 ve 2015-2016 eğitim öğretim dönemlerine ilişkin kayıtlarının olduğu,

2- İdari soruşturma bilgileri;

O1.03.2017 tarihli İdari Soruşturma Raporu'nda başvurucu hakkında, sosyal çevre bilgisi olarak FETÖ/PDY içerisinde faaliyet gösterip hakkında yasal işlem yapılmış olan şahıslarla iltisakının bulunduğunun belirtildiği.

3- Adli soruşturma/ kovuşturma bilgileri;

UYAP 'tan temin edilen bilgilere göre; başvurucunun, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 06.12.2018 tarihli; E:2018/112, K:2018/401 sayıh kararıyla silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Beraat Kararı verildiği, davanın istinaf aşamasında olduğu,

Bahse konu kovuşturma dosyasındaki Cumhuriyet Savcısının istinaf talep yazısında;

Başvurucunun, sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünü övücü, sahiplenici ve destekler mahiyette paylaşımlar yaptığının, ikametinde yapılan aramada örgüt elebaşısına ait yayınların ele geçirildiğinin, örgütün yayınlarına aboneliğinin bulunduğunun belirtildiği,

Tespit edilmiştir.

IV. DEĞERLENDİRME

A. Olağanüstü Hal İlanı ve Bu Kapsamda Alınan Tedbirler

2/5

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sının öngördüğü demokratik hukuk düzenini cebir ve şiddet kullanarak ortadan kaldırma teşebbüsünde bulunması üzerine, Anayasa'nın 120'nci maddesi uyarınca;

Bakanlar Kumlu tarafından ilan edilen ve 21.07.2016 tarihli ve 1116 sayılı TBMM kararıyla onaylanan olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararname hükümleri ile kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi işlemleri tesis edilmiştir;

FETÖ/PDY, Milli Güvenlik Kurulu tarafından 26.02.2014 tarihinde ve müteakiben farklı tarihlerde yapılan toplantılarda; "Ulusal Güvenliliğimizi tehdit eden yapılanma, devlet içindeki illegal yapılanma, legal görünüm altında illegal faaliyet yürüten paralel yapılanma ve terör örgütü” olduğu tespit edilmiş ve meşruiyetini Anayasa'dan alan devlet yönetiminin dışında illegal bir paralel devlet yapılanması Ve milli güvenliği tehdit eden bir terör örgütü olduğu ortaya konulmuştur.

Ayrıca, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 24.04.2017 tarihli ve E:2015/3, K:2017İ3 Sayılı kararında; FETÖ/PDY; devlet içerisinde belli bir güce ulaştıktan sonra hasımlarını hukuk dışı yöntemlerle tasfiye eden, böylece devlet teşkilatının bütün alt bileşenlerini kontrol altına almayı ve sisteme sahip olmayı amaçlayan sui generis bir terör örgütü olduğu, örgütün kurucusu, yöneticileri ve üyeleri arasında sıkı bir hiyerarşik bağı mevcut olduğu, gizliliğe riayet ettiği, amacının devletin yanında oluşturduğu paralel devlet yapılanmasıyla demokratik olmayan yöntemlerle cebir şiddet kullanmak suretiyle parlamento, hükümet ve diğer anayasal kurumlan feshedip iktidara gelmek olduğu, bu amacı gerçekleştirmek için meşru organlara ve halka karşı silah kullanmak suretiyle amaç suça elverişli öldürme, yaralama gibi çok sayıda vahim eylem gerçekleştirdiğinin, anılan örgüt mensupları hakkında 15 Temmuz darbe girişiminden ya da örgüte mensubiyetinden dolayı açılıp bir kısmı derdest olan ya da mahkemelerce karara bağlanan davalar, bu davalarda dinlenen itirafçı sanıkların savunmaları ve gizli-açık tanık anlatımları, örgüt lider ve yöneticilerinin açık kaynaklardaki yazdı ve sözlü açıklamaları gibi olgu ve tespitler dikkate alındığında, 3713 sayılı Kanunun I 'inci maddesinde tanımlanan, amaca ulaşmak için silah başta olmak üzere her türlü cebir ve şiddeti araç olarak kullanan 5237 sayılı TCK nın 314/1-2 .maddesi kapsamında, silahlı bir terör örgütü olduğu sonucuna varıldığı ve bu kararın, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 26/09/2017 tarihli ve E:2017/9563 K:2017/370 sayılı kararı ile onanarak kesinleştiği gölülmüştür.

B. İlgili Hukuk

Anayasanın 6'ncı maddesinde egemenliğin kayıtsız şartsız Millete ait olduğu, Türk Milletinin, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanacağı, egemenliğin kullanılmasının' hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamayacağı, hiçbir kimse veya organın kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamayacağı; 129 *uncu maddesinde ise memurların ve diğer kamu görevlilerinin Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlü oldukları hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu sadakat yükümlülüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 6'ncı kanunlarına sadakatle bağlı kalmak ve milletin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını sadakatle uygulamak zorunda oldukları "Tarafsızlık ve devlete bağlılık" başlıklı 7'nci maddesinin ikinci fıkrasında devlet memurlarının her durumda Devletin menfaatlarını korumak mecburiyetinde oldukları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamayacakları şeklinde hükme bağlannıştır. Bu 3/5

hususa, başta 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 37'nci:maddesinde olmak üzere diğer istihdam kanunlarında da yer verilmiştir.

Diğer taraftan 7075 sayılı Kanun'un gerekçesinde de ifade edildiği gibi, demokratik bir ülkede kamuda istihdam edilen görevlilerin, Anayasa ve kanunlara sadakat ile görevlerini yapma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda kamuda gerek göreve kabul, gerekse görevin devamı sürecinde kişilerde devlete sadakat kriteri aranmaktadır, Esasen demokratik düzene karşı olan terör örgütü mensuplarının kamu kurumları bünyesinde bulunmaları hukukun üstünlüğü, demokrasi, insan hakları ve devletin güvenliği açığından da büyük tehdit oluşturmaktadır.

Bu durumla ilgili olarak, 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimi sonrası Anayasanın verdiği yetki kullanılarak, uluslararası yükümlülüklere uyumlu şekilde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kanun hükmünde karamameler ile başta FETÖ/PDY olmak üzere, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kumlunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum Veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi işlemleri tesis edilmiştir.

Anayasa Mahkemesi'nin 2016/12 sayılı ve Danıştay 5. Dairesi'nin 2016/14136 sayılı kararında da belirtildiği üzere, olağanüstü. hal kapsamında kamu görevinden veya meslekten çıkarma; adli suç veya disiplin suçu işlenmesi karşılığında uygulanan yaptırımlardan farklı olarak terör örgütleri ile milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğu kabul edilen diğer yapıların kamu kurum ve kuruluşlarındaki varlığını ortadan kaldırmayı amaçlayan, geçici olmayan ve nihai sonuç doğuran bir tedbir niteliğindedir. Olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden çıkarılma tedbirinin uygulanabilmesi için kişilerin terör örgütleriyle veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla bağının kurulması yeterlidir.

Bu değerlendirme, cezai sorumluluğun bulunup bulunmadığından bağımsız olarak sadece kamu görevinde kalmanın uygun olup olmadığı yönünden yapılmaktadır.

C. Başvurunun Değerlendirilmesi

İnceleme bölümünde yer alan bilgi, belge, olgu ve tespitler dikkate alındığında; Başvurucu hakkında yapılan idari Somştumada; başvurucu ile ilgili ortaya konulan olgu ve tespitler şahsın FETÖRDY terör örgütü ile İltibatuu göstermektedir*

Başvurucunun, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan hakkında yürütülen kovuşturma kapsamında ortaya konulan tespit ve olgular bu örgütle irtibatım ortaya koymaktadır. Başvuru konuşu dosya kapsamında elde edilen bilgi, belge ve tespitler dikkate alındığında;. başvurucunun, hakkında yapılan idari Şorğşturmada yer verilen olgu ve tespitler, FETÖ/PDY terör örgütüne üye Olma suçu kqğâmıhda hakkında yürütülen kovuşturmada yer alan hususlar ile inceleme bölümünde belirtilen diğer tespitler bu örgütle irtibatım ortaya koymaktadır, Başvuruya ilişkin yapılan inceleme ve değerlendimede, terör örgütleri ile Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapış Oluşum veya gruplara üyeliği, mensübiyeti, iltisaki yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle

4/5


4/5


kamu görevinden çıkarılan başvurucunun talebi yerinde görülmeyerek, 7075 sayılı Kanun'un Yuncu maddesi uyarınca başvurunun reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

V. KARAR

1- Başvurunun reddine, 2-7075 sayılı Kanun'ün I O'uncu maddesinin 3 *üncü fıkrası uyarınca dosyanın kurumuna devrine,

3-Kararın', kurumunca 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre başvurucuya tebliğ edilmesine,

4-Kararın, başvurucuya tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere 8.01.2019 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan Üye Üye Üye

Üye Üye Üye

1865 104702 34445 16935

306473 165673 195853 

5/5

{{}}

{{}}

Advertisement