Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.577
pages

Mersin 1. İdare Mahkemesi Yenişehir kaymakamlığından tayin davasında Danıştay'ın onayını Menemen TCK gönderiyor oradan tahliye sebebiyle sevk tebliğatı

2020/1592 k 2017/9459e mersin 1. İM 2016/348 e yenişehirden tayinin iptali davası

IMG 20200710 101414.jpg

IMG 20200710 101428.jpg

  • Yenişehir'den tayinin iptali davası.

Danıştay adli yardım talebini kabul kararı[]

  • Yargı Merci: Danıştay 5. Dairenin adli yardım talebinin kabulüne dair 30.10.2018 tarihli kararı.
  • PT 18.12.2018
  • Karar no: 2017/9459
  • Dava konusu: Yenişehirden tayin edilme kararının iptali davasinda, dava acilmamis sayılmasına dair red kararı ki Mersin 1. İM nin 2016/348 esas ve 2017/841 sayılı kararı olup temyizen iptali talebi davasıdır

Danıştay 5. dairenin adli yardım talebinin kabulüne dair kararı. Dava konusu yenişehirden tayin edilme kararını dava acilmamis sayılmasına dair red kararı ki Mersin 1. İM nin 2016/348 esas ve 2017/841 sayılı kararı olup temyizen iptali talebi davasıdır

Danıştay 5. Dairenin onama kararı[]

T.C.

DANIŞTAY

BEŞİNCİ DAİRE

Esas No : 2017/9459

Karar No : 2020/1592

TEMYİZ EDEN (DAVACI) Eyup Sabri Kartal Mezitli / MERSİN

KARŞI TARAF (DAVALI) • İçişleri Bakanlığı / ANKARA l. Hukuk Müşaviri Ahmet Hamdi Nayir -Aynı Adreste-

İSTEMİN KONUSU

Mersin 1, İdare Mahkemesinin 24/04/2017 tarih ve E:2016/348, K:2017/841 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ

Dava konusu istem:

Davacının Mersin ili, Yenişehir Kaymakamı olarak görev yapmakta iken, Bursa Vali Yardımcılığı görevine atanmasına ilişkin 29/08/2011 tarih ve 28026 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2011/646 sayılı müşterek kararnamenin iptali istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

Mersin 1. İdare Mahkemesinin 24/04/2017 tarih ve E:2016/348, K:2017/841 sayılı kararında; davanın görülmesi sırasında tebliğ işlemlerinin yapılmasını engelleyecek şekilde posta ücretinde azalma meydana gelmesi nedeniyle Mahkeme Başkanlığınca bu noksanlığın giderilmesi için davacıya 25/03/2016 ile 18/05/2016 günlü yazılarla iki kez bildirimde bulunulmasına karşın, posta ücretindeki söz konusu noksanlığın giderilmediği, bunun üzerine 14/07/2016 tarihli kararla dosyanın işlemden kaldırıldığı, ancak bu kararın tebliğinden itibaren 3 ay içinde noksanı tamamlanmak üzere dosyanın yeniden işleme konulması talebinde bulunulmadığının anlaşıldığı belirtilmiş ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6/5. maddesinde düzenlenen yöntem çerçevesinde yasal süresi içinde posta ücreti hususundaki noksanlığın tamamlanmadığı gerekçesiyle davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.


TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından; tutuklu olduğu, cezaevinde bulunan birinden posta ücreti istenmesinin irrasyonel bir talep olduğu, tebligatın UYAP sisteminden ücretsiz yapılabileceği, tutukluların geliri olmadığından adli yardım kapsamında olduklarının açık olduğu, posta ücretindeki eksikliğin hak kaybına neden olmaması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI

Savunma alınmamıştır.


DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ BİLGEN KÜKNER'IN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Beşinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

Diğer yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 31. maddesinin atıfta bulunduğu 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun "Adli yardımdan yararlanacak kişiler” başlıklı 334. maddesinin 1. fıkrasında, kendisi ve aitesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimselerin, iddia ve savunmalarında, geçici hukuki korunma taleplerinde ve icra takibinde, taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması kaydıyla adli yardımdan yararlanabilecekleri;

"Adli yardım talebi” başlıklı 336. maddesinin 3. fıkrasında, kanun yollarına başvuru sırasında adli yardım talebinin bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya yapılacağı;

"Adli yardım talebinin incelenmesi” başlıklı 337. maddesinin 3. fıkrasında ise, adli yardımın, daha önce yapılan yargılama giderlerini kapsamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Kamu görevinden çıkarılmalarına karar verilen ve halen tutuklu ya da hükümlü olan kişiler tarafından açılan davalarda davacıların adli yardım talepleri, Dairemizce, "yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimselerin taleplerinin açıkça yoksun olmaması”

şartının herhangi bir bilgi veya belgeyle (örneğin fakirlik ilmühaberi) desteklenmesi beklenmeksizin kabul edilmekle birlikte, temyizen incelenmekte olan Mersin 1. İdare Mahkemesinin 24/04/2017 tarih ve E:2016/348, K:2017/841 sayılı kararına karşı davacı tarafından temyiz başvurusunda bulunulmasına kadar geçen süreçte adli yardım talebinde bulunulmadığı, anılan kararın temyiz edildiği 23/06/2017 tarihli dilekçede adli yardım talebinde bulunulduğu ve bu talebin Dairemizin 30/10/2018 tarih ve E:2017/9459 sayılı kararı ile kabul edildiği görülmekte olup, yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri doğrultusunda, adli yardım talebinin kabulüne ilişkin söz konusu


23/06/2017 tarihinden sonraki yargılama giderlerini kapsayacağı açıktır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Yukarıda özetlenen gerekçeyle davanın açılmamıŞ sayılması yolundaki Mersin 1. İdare Mahkemesinin 24/04/2017 tarih ve E:2016/348, K:2017/841 sayılı temyize konu kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından anılan Mahkeme kararının yukarıda yapılan açıklamanın da eklenmesi suretiyle ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı Kanun'un (geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere,

25/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Fethi Arslan

Üye

Üye

Üye

Üye Cevdet Keziban İsmail Recep ASLAN MALKOÇ GÜLCAN KAYA KALENDER KILIÇ

Dosya NO : 1. İdare Mahkemesi

(Karar*910512020 VARDIR.

Danıştay 5. Dairenin adli yardım talebinin kabulü kararı[]


Şablon:ESK/SCH Şablon:ESK/KİH

Şablon:ESK/CİKŞablon:ESK/K1ACMŞablon:ESK/K2CMŞablon:ESK/A1ACM

Şablon:ESK/HAK İHLALLERİ Şablon:ESK/KDK


D. Danıştay. ESK/Danıştay. 2020/1592 esk yş tayin iptali onay TT 10.7.2020 2019/9135 hangi itiraz mercii belirtilmemiş dilekçe yazılacak. Ziyaretçi yönetmeliği iptal davası Danıştay Başkanlık Kurulları. DANIŞTAY/Üyeliğine seçimler. Danıştay/2014 Üyeleri. ESK/Danıştay/

D. ESK/İM. İM/ESK.


2017/402. Gül ihraç
2020/386 VM Dava harçları davası

Advertisement