D ESK/VM. VM/ESK. 2020/386 Dava harçları ödeme emrine dava reddine. Her idari işlem aleyhine ayrı ayrı dava açılacağı sebep sonuç ilişkisi olan davalarda bir dilekçe ile dava açılabileceği iyuk 3 Md Dilekçede 5 ödeme emri yazıyor ekinde ise 3 ödeme emri var, 22 adet ödeme emrinin tarih ve sayısı belirtilerek eklenmeli,yargı harcı ödeme emirleri arasında bağlantı bulunmamakta, ayrı ayrı dikeçelerle dava açılması, dilekçeler ve ekli evrakın örneklerinin karşı taraf sayından bir fazla olması, hasım olaraktoros vs değil Mersin VD Başkanlığı yazılmalı KT TT 21.4.2020

D. ESK/İM. İM/ESK.


2017/402. Gül ihraç
2020/386 VM Dava harçları davası

Mersin 1. Vergi Mahkemesi 2020/386 2020/326 tebliğ tarihi 21.4.2020

Teblig tarihî 21.4.2020

IMG 20200504 134713.jpg

D ESK/VM. VM/ESK. 2020/386 Dava harçları ödeme emrine dava reddine. Her idari işlem aleyhine ayrı ayrı dava açılacağı sebep sonuç ilişkisi olan davalarda bir dilekçe ile dava açılabileceği iyuk 3 Md Dilekçede 5 ödeme emri yazıyor ekinde ise 3 ödeme emri var, 22 adet ödeme emrinin tarih ve sayısı belirtilerek eklenmeli,yargı harcı ödeme emirleri arasında bağlantı bulunmamakta, ayrı ayrı dikeçelerle dava açılması, dilekçeler ve ekli evrakın örneklerinin karşı taraf sayından bir fazla olması, hasım olaraktoros vs değil Mersin VD Başkanlığı yazılmalı KT TT 21.4.2020

TT: 21.4.2020 ToDo: 30 gün içerisinde yeniden dava açılabilir.

T.C.

MERSİN

1. VERGİ MAHKEMESİ

  • ESAS NO : 2020/386 *KARAR NO : 2020/326
  • DAVACI: ES KARTAL
  • DAVALI: TOROS VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

DAVANIN ÖZETİ: Davacı tarafından, adına düzcnlcncn 15.1.2019 tarih ve 201901 sayılı, 12.12.2018 tarih ve 2018121266Rw60001 123 sayılı ilc 12.12.2018 tarih ve 2018121266Rw60001039 sayılı ödeme j emirlerinin; dava konusu yargı harcı borcunu ödemeseydi davanın esasına girmeden davasının şekil yönünden reddedileceği, yargı harcı isteminin yargıya erişim hakkı engeli veya ihlali olarak temel insan hakkı engeli olduğu, kendi iradesi dışında borç yüklenmesinin irade özgürlüğü ilkesine aykırılık oluşturduğu ileri sürülerek iptali istenilnâektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Mersin 1. Vergi Mahkemesi Hakimliği'nce, dava dilekçesi ve ekleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 14'üncü maddesi yönünden incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

İLGİLİ MEVZUAT: 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 3.ncü maddesinin 2.nci bendinde "Dava dilekçelerinde, tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları veya ünvanlarının ve adreslerinin; dava konusu ve sebepleri ile dayandığı delillerin; davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihinin; vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarına ilişkin davalarla tam yargı davalarında uyuşmazlık konusu miktarın; vergi davalarında, davanın ilgili bulunduğu verginin veya vergi cezasının nev'i ve yılı, tebliğ edilen ihbarnamenin tarih ve numarası ve varsa hesap numarasının gösterileceği” 3.ncü bendinde de "dava konusu kararın ve belgelerin asılları veya örneklerinin dava dilekçesine ekleneceği, dilekçeler ve bunları ekli evrakın örneklerinin karşı taraf sayısından bir fazla olacağı” 5.nci maddesinin l.nci bendinde ise "Her idari işlem aleyhine ayrı ayrı dava açılacağı, ancak aralarında maddi veya hukuki yönden bağlılık yada sebep-sonuç ilişkisi bulunan birden fazla işlem aleyhine bir dilekçe ile dava açılabileceği” hükme bağlanmıştır. Aynı yasanın 15. maddesinin l/d fıkrasında ise; yapılacak inceleme sonucu anılan maddeye aykırı bir durumun tespiti halinde uygun olmayan dilekçenin 30 gün içerisinde eksiklerin tamamlanarak yeniden dava açılmak üzere reddedileceği, 5. fıkrasında da; birinci fıkranın (d) bendine göre dilekçenin reddedilmesi üzerine yeniden verilecek dilekçelerde aynı yanlışlıklar yapıldığı takdirde davanın reddedileceği hükme bağlanmıştır.

TESPİT EDİLEN HUSUSLAR:

Dava dilekçesi ve eki belgelerin incelenmesinden; dava dilekçesinin konu kısmında yargı harcı borcunun tahsili için 202002211868Rw40000240 nolu tebliğ zarfı ile çıkarılan 22 adet ödeme emrinin iptalinin istenildiği, 2019080266Rw60000283, 2019051566Rw60001248, 2019011566Rw60000460, 2018121266Rw60001123 ve 2018121266Rw60001039 sayılı ana takip dosya numaralarına yer verdiği, dilekçe ekine ise adına düzenlenen 15.01.2019 tarih ve 2019011566Rw60000460 sayılı, 12.12.2018 tarih ve 2018121266Rw60001 123 sayılı ile 12.12.2018 tarih ve 2018121266Rw60001039 sayılı ödeme emirlerinin eklendiği anlaşılmaktadır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Davacı tarafından, dava dilekçesinde adına düzenlenen yirmi iki adet ödeme emrinin iptali İstenilmesine rağmen yalnızca beş adet ödeme emrinin sayısına yer verildiği, dilekçe ekinde ise üç adet ödeme emrinin bulunduğu, öte yandan, dilekçe ekine eklenen 15.01.2019 tarih ve 201901 1566Rw60000460 sayılı ödeme emri içeriğinde yargılama giderinin de yer aldığı;

buna göre, dava dilekçesi içeriğinden, kaç adet ödeme emrinin iptalinin istenildiğinin anlaşılmadığı, dolayısıyla davacının dava konusuna ilişkin iradesini açık ve net olarak ortaya koymadığı,

eğer adına düzenlenen yirmi iki adet ödeme emri varsa ve söz konusu ödeme emirlerinin tamamı dava konusu edilmek isteniyorsa ilgili ödeme emirlerinin her birinin tarih ve sayısının dilekçede belirtilerek dava dilekçesine eklenmesi suretiyle dava açılması gerektiği;

diğer taraftan, eğer dilekçe ekinde bulunan ödeme emirleri dava konusu edilmek isteniyorsa, aralarında maddi ve hukuki yönden bağlılık bulunmayan 12.12.2018 tarih ve 2018121266Rw60001 123 sayılı, 12.12.2018 tarih ve 2018121266Rw60001039 sayılı ile 15.01.2019 tarih ve 201901 1566Rw60000460 sayılı ödeme emri içeriğinde yer alan yargı harcı ve karar ilam harcı kısmına karşı ayrı, 15.01.2019 tarih ve 2019011566Rw60000460 sayılı ödeme emri içeriğinde yer alan yargılama gideri kısmına karşı ayrı olmak üzere iki(2) ayrı dilekçeyle dava açılması gerekirken tek dilekçeyle anılan istemlerin dava konusu edildiği görüldüğünden,

dava dilekçesinin yukarıda sözü edilen 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 3. ve 5. maddelerine uygun olarak düzenlenmediği sonucuna varılmıştır. Yeniden dava açılması halinde, dava konusu edilen işlemlerin, bir başka anlatımla dava dilekçelerinde yazılı istemlerin, gerek dilekçenin başlangıç ve gerekse sonuç bölümlerinde aynı ve hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık ve anlaşılır olması, dava konusu edilen ödeme emirlerinin tarih ve numaraları ile tebliğ tarihinin dilekçelerde ayrı ayrı gösterilmesi, dilekçeler ve bunları ekli evrakın örneklerinin karşı taraf sayısından bir fazla olması gerekmektedir. Öte yandan, dava dilekçesinde hasım (davalı) olarak Toros Vergi Dairesi Müdürlüğü gösterilmiş olup, dilekçe ret sebebi olmamakla birlikte, yenilenecek olan dava dilekçesinde, hasım (davalı) kısmında Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı'na yer verilmesi gerekli ve yeterli olacaktır.

SONUÇ:

Açıklanan nedenlerle, I. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 15'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (d) bendi uyarınca anılan Kanunun 3 ve 5'inci maddesine uygun bulunmayan DAVA DİLEKÇESİNİN, bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren otuz (30) gün içinde belirtilen eksiklikler giderilerek düzenlenecek dava dilekçeleriyle iki (2) ayrı dava açmakta serbest olmak üzere REDDİNE, 2. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 15'inci maddesinin 5'inci bendi uyarınca yeniden düzenlenecek dilekçelerde de aynı hatalar yapıldığı takdirde davanın reddedileceğinin davacıya bildirilmesine, bu kararın tarih ve sayısının yeniden düzenlenecek dilekçelerde Mahkememize bildirilmesinin davacıdan istenilmesine,

3. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 332'nci maddesi uyarınca aşağıda dökümü yapılan 94,40 TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, 4. 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca 54,40-TL maktu karar harcının dava açılırken davacıdan yersiz olarak tahsis edilen 54,40 TL maktu karar harcından mahsubuna, 5. 2577 sayılı İdari yargılama usulü kanunu uyarınca açılacak her yeni dava için ayrı ayrı başvuru harcı alınmasına

6. Artan posta giderinin istemde bulunması halinde davacıya iadesine işlemde bulunulmaması halinde ise 6100 sayılı hukuk muhakemeleri kanununun 330 maddesi gereğince mahkememizce ve sen davacıya iadesine kesin olarak 23 3 2020 tarihinde karar verildi

HAKİM

SONGÜL ÇELİK

192948

YARGILAMA GİDERLERİ

Başvurma Harcı: 54,40TL Posta Gideri 38,00 TL Dosya Gömleği 2,00 TL TOPLAM 94,40 TLŞablon:ESK/SCH Şablon:ESK/KİH

Şablon:ESK/CİKŞablon:ESK/K1ACMŞablon:ESK/K2CMŞablon:ESK/A1ACM

Şablon:ESK/HAK İHLALLERİ Şablon:ESK/KDK

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.