Yenişehir Wiki
Yenişehir Wiki
80.296
pages

28 Şubat 1963 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 11343

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU

Kanun No:210


Değerli kağıtlar:

Madde 1 – (2343 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle değişen madde) Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tesbite Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Kullanma mecburiyeti:

Madde 2 – Değerli kağıtların ilgili bulundukları işlemlerde ve kira sözleşmeleri noterlerce yapıldığı takdirde noterlerde kullanılmak mecburidir.

Değerli kağıtların hazırlanması ve satılması:

Madde 3 – Değerli kağıtlar, ilgili Bakanlık ve dairelerin mütalaası alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca hazırlanır ve bastırılır.

Bu kağıtların Maliye Bakanlığının muvafakati ile, ilgili Bakanlık ve daireler tarafından hazırlanıp bastırılması mümkündür.

Değerli kağıtlar malsandıklarınca veya Maliye Bakanlığınca tayin edilecek yerlerde satılır.

(4481 sayılı Kanunun 12'nci maddesi ile eklenen bent) Çekler ilgili bankalarca bastırılır ve satılır. Satılan çeklerin (genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyelere verilen çekler hariç) değerli kağıt bedelleri, bankalarca her ayın yedinci günü aksamına kadar ilgili malsandıklarına ödenir.

Değerli kağıtların bedeli:

Madde 4 – Değerli kağıtlar ilgililere, bu kanuna bağlı tabloda gösterilen bedeller karşılığında satılır.

Değerli kağıt yerine adi kağıt kullanılması:

Madde 5 – Bu Kanunda yazılı noter kağıtları ile noterlerde kullanılan kira sözleşmeleri yerine adi kağıt kullanılması halinde bu evraka değerli kağıdın bedeli tutarında damga pulu yapıştırılır.

Bu mecburiyete uymayan noterlerden yukarıki fıkrada yazılı bedelin beş katı tutarında ceza alınır.

Kaldırılan hükümler:

Madde 6 – Aşağıda yazılı kanunlar ve kanun hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

1. 28.5.1934 tarih ve 2459 sayılı Tayyare Resmi hakkındaki Kanunun 5'inci maddesi,

2. 22.6.1938 tarihli ve 3478 sayılı Kanunun 25'inci maddesinin kira kontratları, noter evrakı ve ferağ ve intikal ilmühaberleri ile ilgili fıkraları,

3. 11.4.1938 tarihli 3356 sayılı kanun,

4. 2.4.1958 tarihli ve 7109 sayılı kanun,

5. 12.4.1927 tarihli ve 1025 sayılı kanun,

6. 5.7.1939 tarihli ve 3686 sayılı kanunun 2'nci maddesi,

7. 26.5.1926 tarihli ve 859 sayılı kanunun 9'uncu maddesinin son fıkrası,

8. 29.6.1938 tarihli ve 3529 sayılı kanunun 5'inci maddesi ile 7'inci maddesinin son fıkrası,

9. 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı kanunun 45'inci maddesinin 2'inci fıkrası,

10. 2.5.1949 tarihli ve 5383 sayılı kanunun 153'üncü maddesinin 2'nci fıkrası.

Geçici Madde 1 – Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel satılıp da kullanılmayan değerli kağıtların eski ve yeni bedelleri arasındaki fark ilgililer tarafından tamamlattırılır. Değerli kağıtlar arasından çıkarılanlardan kullanılmamış bulunanların bedelleri geri verilir.

Bu madde gereğince yapılacak işlemleri Maliye Bakanlığı düzenler.

Geçici Madde 2 – Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra satın alınacak pasaportlardan damga resmi ve nüfus hüviyet cüzdanlarından harç ve damga resmi alınmaz.

Yürürlük:

Madde 7 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 8 – Bu Kanunu Maliye Bakanı yürütür.


DEĞERLİ KAĞITLAR TABLOSU (3239 sayılı kanunun 99'uncu maddesiyle değişen tablo)

(Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği Seri No: 16, 28.7.1999 gün ve 23769 sayılı mükerrer R.G. ile belirlenen miktarlar Yürürlük: 1.8.1999)


Değerli Kağıdın Cinsi

Bedel(TL.)

1. Noter kağıtları:

a) Noter kağıdı (200.000)

b) Beyanname (200.000)

c) Protesto, vekâletname, resen senet (400.000)

2. Kira sözleşmesi kâğıtları (400.000) 3. Pasaportlar (10.000.000) 4. Yabancılar için ikamet tezkereleri (10.000.000) 5. Askerlik cüzdanları (200.000) 6. Nüfus cüzdanları (200.000) 7. Aile cüzdanları (2.000.000) 8. Bono kağıtları (emre muharrer senetler) (10 adet) (6.000.000) 9. Sürücü belgeleri (4.000.000) 10. Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) (4.000.000) 11. Motorlu araç trafik belgesi (4.000.000) 12. Motorlu araç tescil belgesi (2.400.000) 13. İş makinesi tescil belgesi (2.400.000) 14. (4481 Sayılı Kanunun 12. maddesi ile eklenen bent)

     Banka Çekleri (her bir çek yaprağı) (600.000)

İç linkler[]

Dış linkler[]