Yenişehir Wiki
Yenişehir Wiki
80.296
pages

İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU (1)

Kanun Numarası :222

Kabul Tarihi :5/1/1961

Yayımlandığı R. Gazete :Tarih:12/1/1961 Sayı:10705

Yayımlandığı Düstur :Tertip:4 Cilt:1 Sayfa:1460

BEŞİNCİ BÖLÜM Kayıt ve Kabul[]

Madde:46-Her çocuk mecburi ilköğretim çağına girdiği öğretim yılı başında 3üncü madde gereğince ilköğretim okuluna kayıt ve kabul edilir. Her veli yahut vasi veya aile başkanı çocuğunu zamanında ilköğretim yazdırmakla yükümlüdür. Bu kanunda sözü geçen “aile başkanı” deyiminden maksat veli veya vasi durumunda bulunmadığı halde ilköğretime devama mecbur olan çocukları sürekli olarak yanında bulunduran veya barındıran yahut çalıştırandır. Mecburi öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilköğretim bitiremeyen çocukların ilköğrenimlerini tamamlamak üzere en çok iki öğretim yılı daha okula devamlarına izin verilir.

Bu iki yıllık uzatma sonunda da okulu bitiremeyen çocuklara tasdikname verilerek, kayıtları silinir.

Madde:47-Bir öğretim yılı okulda, derslerin başlamasından bir hafta önceki tarihten son sınıf sınavlarının bittiği güne kadar ki süredir.

Madde:48-Her yıl derslere başlamadan en az 15 gün önce, muhtarlar okul müdürüyle işbirliği yaparak köy ve mahallelerindeki mecburi öğrenim çağında bulunan çocukların künyelerini gösterir üç nüsha çizelge hazırlayıp birer nüshasını okul idarecilerine ve ilçe eğitim müdürlüğüne verir. Diğer nüshasını da yanlarında saklarlar. Çocuklarını zamanında okula yazdırmalarını, veli yahut vasi veya aile başkanlarına bildirir ve ilan ederler.

Mecburi öğrenim çağında olup da belirli zaman içerisinde okula yazdırılmayan çocukları, okul müdürleri kendiliklerinden okula kaydeder ve devam ettirilmesini veli yahut vasi veya aile başkanlarına bildirirler. Bu gibi çocuklar yine de okula gelmezlerse haklarında devamsız öğrenciler gibi işlem yapılır.

Madde:49-Nüfus hüviyet cüzdanı bulunmayan veya henüz nüfus kaydı yaptırılmamış bulunan çocukların yaşları, çocuklar görülmek suretiyle, ihtiyar kurullarınca tayin ve tespit olunarak bunlar da mecburi öğrenim çağında olanlar çizelgesine yazılırlar.

Madde:50-Birleştirilmiş sınıflar da dahil olmak üzere bir öğretmene düşen öğrenci sayısı 40 dan fazla olamaz.

Madde:51-Her yıl Eylül ayının 3. haftası “ilköğretim Haftası”dır. Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak programa göre hafta içinde türlü yollarla ilköğretimin önemi belirtilir.

ALTINCI BÖLÜM Okula Devam[]

Madde:52-Her öğrenci velisi yahut vasisi veya aile başkanı çocuğunun mecburi ilköğretim kurumuna muntazam devamını sağlamakla ve özrü yüzünden okula gidemeyen çocuğun durumunu en geç üç gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür.

1-a)12.10.1983 tarih ve 2917 Sayılı Kanunun ek.1. maddesi gereğince bu kanunda geçen “ilköğretim müdürü” deyimi “İlçe Eğitim Müdürü” ,”Öğretmenevi” deyimi “Öğretmen Lojmanı” olarak değiştirilmiş olup, kanun metnine işlenmiştir. b)Bu kanunda birlikte veya ayrı ayrı geçen “ilkokul” ve”ortaokul” ibareleri, 16.08.1997 tarih ve 4306 sayılı kanunun 8. maddesiyle “İlköğretim okulu” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.