FANDOM


Bakınız

Şablon:Makam aracı - d {{Makam aracı}}


Makam
Araç - Vasıta
Makam araçları

237 sayılı Taşıt Kanunu [1]
237 SAYILI TAŞIT KANUNUNUN 7 NCİ MADDESİNE GÖRE KURUMLAR TARAFINDAN İHDAS EDİLECEK OTOBÜS SEFERLERİNİN İŞLETME ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
HİZMET ALIMI SURETİYLE TAŞIT EDİNİLMESİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER - MEB
İçişleri Bakanlığından: Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği [2]

RESMİ TAŞITLARLA İLGİLİ GENELGE (2001-23)
Personel Taşıma Yönetmeliği - OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ - Öğrenci taşıma yönetmeliği [3]
ÖĞRENCİTAŞIMA YÖNETMELİĞİ
Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği 2014
PERSONEL TAŞIMA YÖNETMELİĞİ - [KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ] [4]
GEZİ YÖNETMELİĞİ

Taşıt Takip Kartı
Taşıt Kontrol Kartı

Introduction to Maqamat Al-Quran

Introduction to Maqamat Al-Quran

المقامات الموسيقية

المقامات الموسيقية

Bakınız

Şablon:Makambakınız - d


Makam - Maqam -
Makâm - Maqâm - MAKÂM
Makamat - Maqamat

Kur'am kırratında kırk makam [5]
Muqam - Uygur
Makam araçları - Musiki'de makamlar
Makam/WP - Makam/VP

Sözlükte "ayakların bastığı yer, oturulan yer, menzil, merhale, konak" anlamlarına gelir
Tasavvufta, kulun tekrar etmek suretiyle kazandığı ve kendisinde özellik haline getirdiği edebler ve ahlâk veya kulun riyazet ve mücahede ile ulaştığı derece demektir. Haller, Allah vergisi (vehbi) iken, makâmlar kulun çalışması ile (kesbi)dir.
Hal geçicidir, makâm ise süreklidir.
Ayrıca velilerin mezarlarına veya hatıralarını taşıyan yerlere de makâm denilmektedir. (M.C.)
Makam-ı İbrahim
Hz. İbrahim'in Kabe'yi inşa ederken iskele olarak kullandığı veya halkı hacca davet ederken üzerine çıktığı taşın bulunduğu yerdir. Mümkün olursa tavaf namazının burada (Makam-ı İbahim'in arkasında) kılınması efdaldir.
LIVÂÜ'L-HAMD
Hamd sancağı; kıyamet günü insanların altında toplanacakları sancak; Hz. Peygamber'in sancağı. Kıyamet günü övgü ve şeref Hz Peygamber'e ait olacağı için, onun ümmetini toplayacağı sancağın ismi "Hamd sancağı" diye isimlendirilmiştir.

Makam-ı mahmud
"Gecenin bir kısmında da sana mahsus olmak üzere, onunla (Kur'an) gece namazı kıl. Umulur ki Rabbin seni bir Makam-ı Mahmud'a gönderir" (el-Isrâ, 17/79). Bu ayeti kerimede geçen makam-ı mahmud, ahiret günü Hz. Peygamber'e verilecek şefaat makamı olarak tefsir edilmiştir. Nitekim bir hadisi şerifte Hz. Peygamber makam-ı mahmudun ne olduğunu soran sahâbiye "o şefaattır" diye cevap vermiştir (Ahmed b. Hanbel, II, 444). Bu açıdan değerlendirildiğinde hamd sancağının, şefaatla alâkası ortaya çıkmaktadır.
Ebû Saîd el-Hudrî (r.a), Hz. Peygamber (s.a.s)'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: "Öğünmek için söylemiyorum, ben Âdemoğullarının efendisiyim! Kıyamet gününde ilk diriltilecek benim. Öğünmek için söylemiyorum; ilk şefaat isteyen ve şefaati ilk kabul edilenim. Öğünmek için söylemiyorum; kıyamet gününde hamd sancağı benim elimde olacaktır" (Tirmizî, Menâkıb, I; Ibn Mâce, Zühd, 37; Dârimî, Mukaddime, 8; Ahmed b. Hanbel, I, 281, 295, III, 14, 4). Hamd sancağı Hz. Peygamber'e ait olan hususi özelliklerdendir. Bir rivayete göre diğer peygamberlerde bulunmayan, yalnızca Hz. Peygamber'e ait olan bu sancak altında Âdem (a.s)'den kıyamete kadar bütün müminler toplanacaklardır (Mübarekfürî, Tuhfetü'l-Ahvezî, Beyrut t.y, IV, 130).
MAKÂM
Bir kimse şu on şeyi, kendine farz bilmedikçe, tam verâ ehli (dînimizde şüpheli olan şeylerden sakınan) olamaz: Başkalarını çekiştirmemeli. Mü'minlere sû-i zan (kötü zan) etmemeli, kötü bilmemeli. Kimse ile alay etmemeli. Yabancı kadınlara, kızlara bakmamalı. Doğru söylemeli. Kendini beğenmemek için, Allahü teâlânın kendisine yaptığı ihsânları (iyilikleri), nîmetleri düşünmeli. Malını helâl yerlere harcayıp, haramlara vermemeli. Nefsi, keyfi için, mevki makâm istemeyip, bunları insanlara hizmet yeri bilmeli. Beş vakit namazı vaktinde kılmağı birinci vazîfe bilmeli. Ehl-i sünnet (Resûlullah efendimiz ve arkadaşlarının bildirdiği doğru yolda giden İslâm) âlimlerinin bildirdiği îmânı ve işleri iyi öğrenip, kendini bunlara uydurmalı. (Ahmed Fârûkî)
Emeli, arzû ve istekleri kısa yapmak lâzımdır. Makâm, mevkî kapmak için yarış etmek gibi hırs yoktur. (Ahmed bin Âsım Antâkî) Makam ne kadar mühim olsa da, şahsiyetinizi vermeyin. Kendinizi küçültmeyin. (Ferîdüddîn Şeker Genç) Mal için makam için hep uğraştım,
Sonsuz nîmetlerden oldum, âh yazık!
Yol bozuk ve karanlık, önde şeytan,
Günâh ağır, ağlarım hep, âh yazık!
(Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî)
2. Tasavvuf yolunda bulunan kimsenin bu yolda ilerlerken kazandığı mânevî derecelerden her biri.

Makam ile hal arasındaki fark
Makâmı kazanmakta kulun gayreti lâzımdır. Bu bakımdan makâm ile hâl arasında fark vardır. Çünkü hâl, kulun gayreti olmadan kalbde meydana gelir. (Ali bin Hüseyin)

Tasavvuf yolunda bulunan kimsenin kazandığı makâmın hükümlerini, îcâblarını yerine getirmeden, tamamlamadan, başka makâma geçmekte acelecilik yapmaması, sabırsızlık göstermemesi lâzımdır. Zîrâ, kanâati olmayan hırslı kimsenin tevekkülü, sıhhatli olmaz. Tevekkülü tam olmayanın teslimiyetinde sıhhat bulunmaz. (Seyyid Abdülhakîm Arvâsî)
Makâm-ı İbrâhim
Haccın farzlarından üçüncüsü, Kâbe-i muazzamayı tavaf etmektir. Tavaf, Mescid-i harâm içinde, Kâbe-i muazzama etrâfında dönmek demektir. Dördü farz, üçü vâcib olmak üzere yedi kerre dönülür. Zemzem kuyusunun ve makâm-ı İbrâhim'in dışından dolaşarak da tavâf etmek câizdir. (İbn-i Âbidîn) Yeryüzünde Cennet'e âit varlıklardan yalnız Hacer-ül-esved (Cennet'ten getirilen, Kâbe'nin duvarına konan kıymetli siyah taş) ile Makâm-ı İbrâhim bulunmaktadır. Eğer bunlara müşriklerin (Allah'a ortak, eş koşanların) elleri dokunmamış olsaydı, onlara dokunan derd sâhiblerine mutlaka cenâb-ı Allah şifâ verirdi. (İbn-i Abbâs)
Makâm-ı İlliyyîn
Bir ma'sûm (günâhsız, suçsuz) çocuk hasta olup, ölüm döşeğine girdiğinde, makâm-ı İlliyyîn, onun makâmı olur. Oradan üç yüz altmış melek gelip, saf saf olup o çocuğun karşısında dururlar ve; "Yâ ma'sûm çocuk! Müjdeler olsun sana, bugün öyle bir gündür ki, geçmiş olan, anaların ve dedelerinin ve cümle komşularının günâhlarının affı için Hak teâlâdan dile (iste)" derler. (İmâm-ı Gazâlî)

مقامات الشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله تعالى سبعة مقامات-0

مقامات الشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله تعالى سبعة مقامات-0

KURUMLAR TARAFINDAN İHDAS EDİLECEK OTOBÜS SEFERLERİNİN İŞLETME ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 • Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 17.9.1963, No: 6/2206
 • Dayandığı Kanunun Tarihi  : 5.1.1961, No: 237
 • Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 30.9.1963, No: 11518
 • Yayımlandığı Düsturun Tertibi  :

I - GENEL HÜKÜMLER Edit

Kurumlarca ihdas ve işletilecek otobüs seferlerinin bu Yönetmelik hükümlerine tabii olacağı

Madde 1 - 237 sayılı Taşıt Kanununun 1 inci maddesinde yazılı kurumlarda 7 nci madde gereğince personelin taşınması için ihdas edilecek otobüs sefer- lerinin işletilmesi bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

Tarifler Edit

Madde 2 - Tarifler:

Otobüs seferleri; kurumlarca taşıt standardizasyon kararına uygun olarak toplu personel taşıma hizmetlerine tahsis edilecek taşıtlarla yapılacak sefer- lerdir.

Otobüs seferlerinin ihdas ve işletilmesi Edit

Madde 3 - Kurumlarca otobüs seferlerinin ihdas ve işletilmesi: a) Şehir ve kasabalarla demiryolları istasyonlarından ve gündelik muayyen tarifelerle işleyen devlete, ve mahalli idarelere ait taşıt güzergahında uzak bulunan yerlerdeki kuruluş ve işyerlerinde sürekli ve geçici olarak görevli memur, subay ve hizmetlilerle işçileri ve bu mevkiide oturan ailesi efradını ve okula giden çocuklarını bu yerlerden şehir ve kasabaya veya en yakın muay- yen tarifeli taşıt güzergahına götürüp getirmek. b) Şehir ve kasaba hudutları içerisinde olmakla beraber tren, otobüs gibi gündelik muayyen tarifelerle işleyen taşıt güzergahından uzak bulunan münferit yerlerdeki kuruluş ve işyerlerinde sürekli veya geçici olarak görevli memur ve hizmetlilerle işçileri bu yerlere en yakın muayyen tarifeli taşıt güzergahına getirmek, (Bu hizmetin görülmesinde personelin ailesi efradı ile okula giden çocukları bu hizmetten faydalanamazlar.) c) Devlet dairelerinin sıkışık bulunduğu büyük merkezlerde işletilen muay- yen tarifeli taşıtların personeli zamanında işbaşında bulunmalarını temin ede- cek yeterlikte olmadığı hallerde, personeli işbaşına götürüp getirmek, Hizmetlerini yapmak için; ç) Kurumların yetkili organlarının otobüs seferlerinin ihdas ve işletilme- sine lüzum görmesi, d) Kurumların bu hizmetlerin daimi ve devamlı muntazam şekilde görülen hiz- metlerden olması, e) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi gereğince Ulaştırma Bakanlığından alına- cak mütalaada aşağıdaki hususların belirtilmesi;

1 - Otobüs işletecek kurumun adı ve yeri,

2 - Otobüs işletmesinin hangi şehir ve mahaller arasında yapılacağı,

3 - Taşınacak personel sayısı,

4 - Otobüs servisinin güzergahı,

5 - Otobüs seferlerine ait orel tarifeleri, (Zaman tarifesi)

6 - Kurumlar tarafından ihdas ve işletilecek otobüs servisleri için satın alma, kiralama veya sair kanallarla temin edilecek otobüslerin rantabilite hesaplariyle tercih sebeplerinin belirtilmesi,

7 - İşletilecek taşıt sayısı,

8 - Taşıtların standardizasyon kararlarına uygun olup olmadığı,

9 - Markası ve modeli,

10 - Kaç kişilik olduğu,

11 - Kurumlar tarafından otobüs seferlerinin işletileceği mahallerdeki mu- ayyen tarifeli taşıtları işleten kuruluşlardan bu mahallerde çalışan personelin zamanında işbaşında bulunmalarını temin edecek yeterlikte taşıt tahsis imkanına sahip bulunup bulunmadıklarına dair alınacak yazılı mütalaa, ile mümkündür. Otobüs seferlerinin bir yükümlülük doğurmıyacağı ve personelin hak isteyemiyeceği

Madde 4 - Kurumlarca ihdas edilecek ve işletilecek otobüs seferleri bir yü- kümlülük doğurmaz ve faydalanacak personelde herhangi bir hak istiyemez.

Taşınacak personelden ücret alınmıyacağı

Madde 5 - Bu Yönetmeliğe göre, işletilecek taşıtlarda taşınacak personelden taşıma ücreti alınmaz.

II - ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER Edit

Taşıtlardan faydalanma

Madde 6 - İvedi ve olağanüstü hallerde (Hastalık, yer sarsıntısı, yangın, tabii afetler, tatbikat, yerli ve yabancı konukların gezileri ve benzeri gibi...) bu hizmet taşıtlarından yararlanılır. Ayrıca eğitim ve kurs amaciyle yapılacak gezilerde de faydalanılır. Otobüs seferlerinde personelden aranacak kimlik kartı

Madde 7 - Otobüs seferlerinden faydalanacak personele işletmeyi yapan ku- rumlarca fotoğraflı birer kimlik kartı verilir. Personel bu kartı üzerinde bu- lundurmağa ve istek halinde göstermeğe zorunludur. Kimlik kartı taşımıyanlar taşıtlara binemezler.

Otobüs seferlerinin nizamlara uygun olarak yapılacağı


Madde 8 - Kurumlarca yapılacak otobüs seferleri belediye nizamlarına ve trafik mevzuatına uygun olarak işletilir.

Taşıtlarda bulundurulacak günlük yol belgesi


Madde 9 - Servise çıkan taşıtlar için bu Yönetmeliğe bağlı örneğine uygun günlük bir yol belgesi düzenlenir.

İşletilecek taşıtlardan müştereken faydalanılma


Madde 10 - Bakanlıkların kendi personeliyle Bakanlıklara bağlı bulunan çe- şitli kurumların personelinin taşınmalarında bu taşıtlardan müştereken fayda- lanılmasını sağlamak için ilgili kurumlar veya Bakanlıkların sorumlu makamları gerekli tedbirleri alabilirler.

Personelin beraberinde taşıyacağı eşya


Madde 11 - Personel, taşıt ve diğer yolcular için bir tehlike veya sakınca meydana getirmemek şartiyle, beş kiloya kadar eşyasını taşıt raflarında, elle- rinde veya kucaklarında taşıyabilirler.

Taşıtların taşıyacağı işaretler


Madde 12 - Taşıtlar, işleten kurumların adı ile işaretini taşır. Bu levha, yazı ve işaretler taşıtların (Ön ve yan taraflarında) münasip bir yerine konu- lur veya yazılır. Bu yazıların en az beş santim büyüklüğünde harflerle yazıl- ması mecburidir.

Taşıtların işletilmesi ve sorumluluğu


Madde 13 - Taşıtlar, ilgili kurumların taşıt işlerine bakan servisleri ta- rafından işletilir. İşletmenin kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun bir şekilde yürütülmesinden kurumun en büyük amiri veya tevkil edeceği personel sorumludur ve işletilen taşıtları her zaman kontrol ettirebilirler.

Otobüs seferlerinin ihdas ve işletilmesi


Madde 14 - 237 sayılı Taşıt Kanunun 7 nci maddesi hükmüne göre otobüs ser- vislerinin ihdas ve işletilmesi, Ulaştırma Bakanlığının mütalaasına ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin otobüs servislerinin ihdas ve işletilmesi Milli Savunma Bakanlığının teklifi üzerine, Başbakanlığın iznine bağlıdır.

Mevcut taşıtlar hakkında uygulanacak hükümler


Madde 15 - Kurumlar tarafından halen işletilmekte olan taşıtlar hakkında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

III - GEÇİCİ HÜKÜM Edit

Geçici Madde - Kurumlar tarafından halen işletilmekte olup taşıt standardi- zasyon kararına göre toplu personel taşıma hizmetlerine uymuyan taşıtlar, ku- rumların hizmet ihtiyacını devamı süresince ve ekonomik ömürlerini dolduruncaya kadar kullanılabilirler.

IV - YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME HÜKÜMLERİ Edit

Madde 17 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

Madde 18 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

                Günlük Yol Belgesi
 ------------------------------------------------------------------------------
  Şoförün görev ve koruyucu
    bakım çizelgesi       Tarihi /  /      Plaka No.
 ----------------------------------------------------------------------------
  Aracın tipi        Nereye gideceği    Saati     Km.
 -----------------     (Daire yeri v.s. -------------- ----------------
  Şoförün adı ve soyadı             Dönüşte
                        ---------- --- ----------------
                         Çıkışta
                        ---------- --- ----------------
                         Toplam
 ------------------------- ------------------ -------------- ----------------
  Görevlendirenin Çıkara-  Aracın müesse-   Yakıt bü-    Yağ bütünle-
  resmi mühür   nın   sesi (Dairesi)  tünlemesi    mesi
   ve imzası  imzası           -------------- ----------------
                        -------------- ---------------
                        Litre Galon  Litre Kuart
 ----------------------------------------------------------------------------
  Çıkış saati  Nere- Nere-     Yol sayacı       Aracı serbest
          den  ye       Km.     Varış    bırakanın
                    ------------  saati    imzası
 -------------- ------ ------- ------ ------ ----- --------- ----------------
 ----------------------------------------------------------- ----------------
  Düşünceler:                        Bu çizelgedeki
                               kayıtları kont-
                               rol ettim ve ge-
                               reken işlemleri
                               yaptım aracı çı-
                               karanın imzası
 ------------------------------------------------------------------------------
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.