FANDOM


 • Kanun Numarası : 2451
 • Yayımlandığı R. Gazete:
 • Tarih :23/4/1981 Sayı: 17321

KanunEdit

Madde 1- Başbakanlık ve bakanlıklarla, bunlara bağlı kuruluşlarda, teşkilat kanunu bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, atama ve nakiller bu Kanunda belirtilen usullere göre yapılır.

Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) ve Milli Savunma Bakanlığı ile birinci fıkra kapsamı dışında kalan diğer kamu kuruluşlarının kendi özel kanunlarındaki atama ve nakillere ilişkin hükümlerin uygulanmasına devam olunur.

Madde 2- Bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen unvanları taşıyan görevlere Bakanlar Kurulu kararı ile , (2) sayılı cetvelde gösterilen unvanları taşıyan görevlere müşterek kararla atama yapılır.

Bunların nakilleri ve görevden alınmaları da aynı usule göre olur.

Dışişleri Bakanı, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, Başbakanın ve Devlet Başkanının şifahi muvafakatlarını almak kaydıyla, dışişleri memurlarını,dış teşkilattan merkeze, merkezden dış teşkilata, dış teşkilatta bir memleketten diğer bir memlekete daimi görevle gönderebilir. Bunlarla ilgili kararname derhal Başbakanlığa gönderilir.

Madde 3- Bu Kanuna ekli cetvellerde yer almayan unvanları taşıyan kadro ve görevlere yapılacak atama ve nakillerde, bu Kanunun kapsamına giren kuruluşların teşkilat kanunlarında veya özel kanunlarındaki hükümlerin uygulanmasına devam olunur. Ancak bunlardan bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Bakanlar Kurulu kararı ile atanmaları öngörülenler müşterek kararla, müşterek kararla atanmaları öngörülenler ise Bakan onayı ile atanırlar.

Bakanlar atama yetkilerini bu konuda hazırlanacak yönetmeliklerde belirtilecek esaslara göre alt kademelere devredebilirler.

Madde 4- Bakanlıkların yurt dışı daimi görevlerine, atamalar müşterek kararla yapılır. Diğer bakanlıklara ait müşterek kararlarda ilgili bakanla birlikte Dışişleri Bakanının da imzası bulunur.

Madde 5- Bu Kanunun kapsamına giren kuruluşların teşkilat kanunları ile özel kanunlarındaki inha, seçim, görüş alma ve atama niteliklerine ilişkin hükümler saklıdır.

(Ek Madde 1 (Ek: 25/7/1996 4158/1 md.)

Bakanlar Kurulu'nun birden fazla siyasi parti tarafından oluşturulması halinde, bu Kanuna göre alınacak müşterek karar, Başbakandan başka Meclis'te en çok üyesi olan diğer iktidar partisine mensup Başbakan Yardımcısı tarafından da imzalanır.

Ayrıca, diğer kanunlarda Başbakanın imzası ile yapılması öngörülen atama, nakil ve görevden alma işlemlerinde de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

Geçici Madde 1- (2451 sayılı Kanunun numarasız geçici maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)

Halen "Başyardımcı" görevinde bulunanlar, bu unvanla görevlerine devam ederler. Boşalan başyardımcı kadrolarına ancak "Yardımcı" unvanı ile atama yapılır.

Madde 6- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 7- Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

1 SAYILI CETVEL - Bakanlar kurulu kararı ile atananlarEdit

 • Daimi Delegeler;
 • (Mülga:30.07.2003 4963/9 md.)
 • Diyanet İşleri Başkanı ve
 • Yüksek Din Kurulu Üyeleri;
 • Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri;

2 SAYILI CETVEL - Müşterek kararname ile atananlarEdit

 • Müsteşar ve yardımcıları (Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri ve Yardımcıları dahil);
 • Genel Müdür ve Yardımcıları (Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Genel Sekreteri ve Yardımcısı, Hazine Genel Müdürü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ve Yardımcısı, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma idaresi Başkanı ve Yardımcısı dahil),
 • Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreteri ve Daire Başkanları, Devlet Planlama Teşkilatı Planlama Uzmanı,(1)
 • Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurul Üyeleri ve Genel Sekreteri,
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü İdare Meclis Başkan ve Üyeleri,
 • Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı,
 • Devlet Personel Başkanı (2)
 • Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreteri,
 • Bakanlıklardaki Kurul Başkanları ve Üyeleri,
 • (Ek: 22.12.2005-5436/13 md.) Strateji Geliştirme Başkanları
 • Bakanlık Müfettişleri (Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları ve Bankalar Yeminli Murakıpları dahil),
 • Bakanlık Müşavirleri,
 • Birinci Hukuk Müşaviri,
 • Bakanlık Daire Başkanları,
 • İl İdare Şube Başkanları,
 • Bölge Müdürleri ve Başmüdürler,
 • Vali Muavini, Kaymakam, İl Hukuk İşleri Müdürü, İl Emniyet Müdürü,(3)

(1) Devlet Planlama Teşkilatı Planlama Uzmanı; 19/6/1994 tarih ve 540 sayılı KHK'nin Ek 1 inci maddesi ile eklenmiştir.

(2) Bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde yer alan "Devlet Personel Heyeti Başkanı,Heyet Üyeleri ve Genel Sekreteri" ibaresi, 8/6/1984 tarih ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesi gereğince "Devlet Personel Başkanı" olarak değiştirilmiştir. 6/8/1988 tarih ve 340 sayılı KHK ile de; Devlet Personel Başkanlığı (1) sayılı cetvelden çıkarılarak (2) sayılı cetvele ilave edilmiştir.

(3) Bu cetvelde yeralan "Cumhuriyet Savcıları ve Savcı yardımcıları" ibaresi,25/6/1992 tarih ve 3825 sayılı Kanunun 17 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmış olup, cetvelden çıkarılmıştır.

iç linklerEdit

Dış linklerEdit


2451 Sayılı KanunEdit

5241

BAKANLIKLAR VE BAĞLI KURULUŞLARDA

ATAMA USULÜNE İLİŞKİN KANUN

Kanun Numarası                 : 2451

Kabul Tarihi                        : 23/4/1981

Yayımlandığı R. Gazete       : Tarih : 25/4/1981   Sayı : 17321

Yayımlandığı Düstur            : Tertip : 5   Cilt : 20   Sayfa : 257

Madde 1 – Başbakanlık ve bakanlıklarla, bunlara bağlı kuruluşlarda, teşklat kanunu bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, atama ve nakiller bu Kanunda belirtilen usullere göre yapılır.

Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) ve Milli Savunma Bakanlığı ile birinci fıkra kapsamı dışında kalan diğer kamu kuruluşlarının kendi özel kanunlarındaki atama ve nakillere ilişkin hükümlerin uygulanmasına devam olunur.

Madde 2 – Bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen unvanları taşıyan görevlere Bakanlar Kurulu kararı ile, (2) sayılı cetvelde gösterilen unvanları taşıyan görevlere müşterek kararla atama yapılır.

Bunların nakilleri ve görevden alınmaları da aynı usule göre olur.

Dışişleri Bakanı, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, Başbakanın ve Devlet Başkanının şifahi  muvafakatlarını almak kaydıyle, dışişleri memurlarını, dış teşkilattan merkeze, merkezden dış teşkilata, dış teşkilatta bir memleketten diğer bir memlekete daimi görevle gönderebilir. Bunlarla ilgili kararname derhal Başbakanlığa gönderilir.

Madde 3 – Bu Kanuna ekli cetvellerde yer almayan unvanları taşıyan kadro ve görevlere yapılacak atama ve nakillerde, bu Kanunun kapsamına giren kuruluşların teşkilat kanunlarında veya özel kanunlarındaki hükümlerin uygulanmasına devam olunur. Ancak bunlardan bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Bakanlar Kurulu kararı ile atanmaları öngörülenler müşterek kararla, müşterek kararla atanmaları öngörülenler ise Bakan onayı ile atanırlar.

Bakanlar atama yetkilerini bu konuda hazırlanacak yönetmeliklerde belirtilecek esaslara göre alt kademelere devredebilirler.

Madde 4 – Bakanlıkların yurt dışı daimi görevlerine, atamalar müşterek kararla yapılır. Diğer bakanlıklara ait müşterek kararlarda ilgili bakanla birlikte Dışişleri Bakanının da imzası bulunur.

Madde 5 – Bu Kanunun kapsamına giren kuruluşların teşkilat kanunları ile özel kanunlarındaki inha, seçim, görüş alma ve atama niteliklerine ilişkin hükümler saklıdır.

(Ek Madde 1 – (Ek: 25/7/1996 – 4158/1 md.)

Bakanlar Kurulu’nun birden fazla siyasi parti tarafından oluşturulması halinde, bu Kanuna göre alınacak müşterek karar, Başbakandan başka Meclis’te en çok üyesi olan diğer iktidar partisine mensup Başbakan Yardımcısı tarafından da imzalanır.

Ayrıca, diğer kanunlarda Başbakanın imzası ile yapılması öngörülen atama, nakil ve görevden alma işlemlerinde de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

Sayfa 1 5242

Geçici Madde 1 – (2451 sayılı Kanunun numarasız geçici maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)

Halen “Başyardımcı” görevinde bulunanlar, bu unvanla görevlerine devam ederler. Boşalan başyardımcı kadrolarına ancak “Yardımcı” unvanı ile atama yapılır.

Madde 6 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 7 – Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

1 SAYILI CETVEL

Valiler;

Büyükelçiler, Daimi Temsilciler, Daimi Delegeler;

(…)(1)

Diyanet İşleri Başkanı ve Yüksek Din Kurulu Üyeleri;

Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri;

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı, (7)

2 SAYILI CETVEL

Müsteşar ve yardımcıları (Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri ve Yardımcıları dahil);

Genel Müdür ve Yardımcıları (Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Genel Sekreteri ve Yardımcısı, Hazine Genel Müdürü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ve Yardımcısı, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma idaresi Başkanı ve Yardımcısı dahil),

Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreteri ve Daire Başkanları, Devlet Planlama Teşkilatı Planlama Uzmanı,(2)

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurul Üyeleri ve Genel Sekreteri,

Vakıflar Genel Müdürlüğü İdare Meclis Başkan ve Üyeleri,

(…) (7)

(Ek: 5/5/2005-5345/34 md.) Gelir İdaresi Başkanı,

Devlet Personel Başkanı (3)

Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreteri,

Bakanlıklardaki Kurul Başkanları ve Üyeleri,

Strateji Geliştirme Başkanları,(8)

Bakanlık Müfettişleri (Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları ve Bankalar Yeminli Murakıpları dahil) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri,(4)

Bakanlık Müşavirleri,

Birinci Hukuk Müşaviri,

Bakanlık Daire Başkanları,

İl İdare Şube Başkanları,

Bölge Müdürleri ve Başmüdürler,

Vali Muavini, Kaymakam, İl Hukuk İşleri Müdürü, Polis Akademisi Başkanı, İl Emniyet Müdürü, (…) (5) (6)

——————————

(1)    Bu cetvelde yeralan, “Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri;“ ibaresi, 30/7/2003 tarihli ve 4963 sayılı Kanunun 9 uncu  maddesiyle metinden çıkarılmıştır.

(2)    Devlet Planlama Teşkilatı Planlama Uzmanı; 19/6/1994 tarih ve 540 sayılı KHK’nin Ek 1 inci maddesi ile eklenmiştir.

(3)    Bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde yer alan “Devlet Personel Heyeti Başkanı, Heyet Üyeleri ve Genel Sekreteri” ibaresi, 8/6/1984 tarih ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesi gereğince “Devlet Personel Başkanı” olarak değiştirilmiştir. 6/8/1988 tarih ve 340 sayılı KHK ile de; Devlet Personel Başkanlığı (1) sayılı cetvelden çıkarılarak (2) sayılı cetvele ilave edilmiştir.

(4)   Bu cetvelde yeralan, “ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri” ibaresi, 16/7/2003 tarihli ve 4947 sayılı Kanunun 41 inci maddesiyle eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(5)    Bu cetvelde yeralan “Cumhuriyet Savcıları ve Savcı yardımcıları” ibaresi, 25/6/1992 tarih ve 3825 sayılı Kanunun 17 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmış olup, cetvelden çıkarılmıştır.

(6)    Bu cetvelde yeralan, “Polis Akademisi Başkanı” ibaresi, 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Kanunla eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(7)   10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Kanunun 57 nci maddesiyle; 2 sayılı Cetvelde yer alan “Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı” ibaresi çıkarılmış, aynı Kanunun 1 sayılı Cetveline “Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı” olarak eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(8)  Bu cetvelde yer alan, “Strateji Geliştirme Başkanı,” ibaresi, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle  eklenmiş ve metne işlenmiştir.Sayfa 2 5242-1

2451 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

KHK/340                                                         –                                                               8/11/1988

3825                                                           –                                                               11/7/1992

4158                                                           –                                                                 5/8/1996

4947                                                           –                                                               24/7/2003

4963                                                           –                                                                 7/8/2003

5429                                 (1) ve (2) Sayılı Cetvel                                                     18/11/2005

5436                                  (2) Sayılı Cetvel                                                              24/12/2005

Sayfa 3 May 21st, 2010 | Etiketler: atamabağliBakanBakanlar KurulubakanliklarBuGazeteGenelilişkin,JandarmaKabulKamukanunkuruluşlardaMaddeNbsp Nbsp Nbsp Nbsp NbspSavunmaSayfa,Tarihusulüneve | Katagoriler: 2451 Sayılı Kanun

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.