Yenişehir Wiki
Advertisement
Wikipedia-logo-tr.png
Vikipedi'den 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ile ilgili bir şeyler var

Şablon:BakınızSTK d


Şablon:STK Mersin Şablon:Dernek Kavramlar STK NGO Sivil Toplum Kuruluşları Non-Govermental Organizations
Dernek Cemiyet Dernekler Köy derneği Yenişehir'de dernekler Dernekler mevzuatı
Vakıf Vakıflar Yenişehir'de vakıflar
Dernekler Daire Başkanlığı Kamuya yararlı dernekler : TİD Köy derneği
5253
Dernek kuruluşu için gerekli belgeler; 7 Kurucu üye 5 adet Sabıka kaydı 5 tane onaylı nüfus cüzdan fotokopisi 5 adet İkametgah belgesi 5 adet Tüzük örneği Kuruluş dilekçesi (muhtemelen 5 adet) Dernek kurucusu olabilme şartalarını taşıdıkları beyanname
Dernek mevzuatı: 5253 Dernekler Kanunu
Dernekler Yönetmeliği
5253 Dernekler Kanunu
2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu
3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hak. Kanun
1606 sayılı Bazı Dernek ve Kuruluşların Vergiden Muaf Tutulmasına Dair Kanun
2847 sayılı Türkiye Emekli Subay,Gaziler ve Şehit Aileleri Hakkında Kanun
3628 sayılı Mal Bildirimi,Rüşvet ve Yolsuzluka Mücadele Kanunu
Örnekler formlar:
Dernek tüzüğü
Dernekler/Örnek tüzükler

Kavramlar:
Dernek Merkezi
Dernek ikametgahı
Dernek kurma
Dernek kurma hakkı
Kurulması yasak olan dernekler
Derneklerin bazı ad, işaret ve dilleri kullanma yasağı
Derneklerin Uluslararası faaliyet yasağı
Dernek tüzüğü
Derneklerin tüzelkişilik kazanması
Derneklerin kuruluş bildirisi
Türkiye'de kurulan derneklerin yurt dışındaki faaliyetleri
Dernek kütüğü
Dernek Organları
Öğrenci Dernekleri
Derneklerin Denetimi
Derneklerin mahkeme kararı ile kapatılması
Derneklerin valiliklerce faaliyetten alıkonulması
Dernekleri Gelirleri
Dernek birimi
Dernek şubesi

Tali kavramlar
Mahallin En Büyük Mülki Amiri
Üst Kuruluş
Kamu Hizmeti Görevlileri
Mersin'de Dernekler
Yenişehir'de dernekler ve vakıflar
Yenişehir'de dernekler
Yenişehir'de vakıflar

Yenişehir'de dernekler
Türk- Arap Ülkeleri İşadamları Derneği

Yenişehir'de vakıflar

Şablonlar
Şablon:BakınızSTK -d-
Şablon:Dernekler mevzuatı Şablon:STK

YARDIM TOPLAMA KANUNU

Kanun Numarası : 2860 Kabul Tarihi : 23/6/1983 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 25/6/1983 Sayı: 18088 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 438 Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 1229

BİRİNCİ BÖLÜM[]

Genel Hükümler Amaç:

Madde 1 - Bu Kanunun amacı; yardım toplamaya yetkili kişi ve kuruluşları ve bunların hangi amaçla yardım toplayabileceklerini belirlemek, yardımın toplan- masına,kullanılmasına ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam:

Madde 2 - Bu Kanun; yardım toplamaya yetkili kişi ve kuruluşların,amaçları- na ve kamu yararına uygun olarak, yardım toplama faaliyetlerine ait esasları kapsar.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendi bünyesi içerisindeki yardım toplama faali- yetleri ile dernekler, sendikalar ve bunların üst kuruluşlarına,spor kulüpleri- ne, mesleki kuruluşlara ve bağış kabulüne yetkili vakıflara kendi statülerine göre üyeleri ve diğer kişiler tarafından yapılacak bağış ve yardımlarla bunla- rın öz kaynaklarından sağlayacakları gelirler, bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Yardım toplayabilecek olanlar:

Madde 3 - Kamu yararına uygun olarak, amaçlarını gerçekleştirmek, muhtaç kişilere yardım sağlamak ve kamu hizmetlerinden bir veya birkaçını gerçekleş- tirmek veya destek olmak üzere gerçek kişiler, dernekler, kurumlar, vakıflar, spor kulüpleri, gazete ve dergiler yardım toplayabilirler.

Yardımın isteğe bağlı olması:

Madde 4 - Yardım isteğe bağlıdır. Kişi ve kuruluşlar yardımda bulunmaya zorlanamaz.

Yardım toplama şekilleri:

Madde 5 - Bu Kanuna göre; makbuzla, belirli yerlere kutu koyarak, bankalar- da hesap açtırarak, yardım pulu çıkararak, eşya piyangosu düzenleyerek,kültürel gösteriler ve sergiler yoluyla, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek suretiyle yardım toplanabilir.

Yardım toplama faaliyetlerinde, yardım toplama şekillerinden bir veya bir- kaçı kullanılabilir.

Yardım toplama işinde kullanılan makbuz ve biletlerde, yardımın hangi amaç için toplandığının belirtilmesi zorunludur.

Gerçek kişiler tarafından girişilecek yardım toplama faaliyetlerinde, bu iş için hazırlanacak özel makbuz veya biletler kullanılır.

Makbuz ve biletlerin biçimi, bastırılması, kullanılması ve dağıtılması hu- suslarına ait esaslar yönetmelikte belirtilir.

İKİNCİ BÖLÜM[]

İzin, İzin Vermeye Yetkili Makamlar ve Başvuru İzin alma zorunluğu:

Madde 6 - Kişiler ve kuruluşlar, yetkili makamdan izin almadan yardım top- layamazlar. Ancak, kamu yararına çalışan dernek, kurum ve vakıflardan hangile- rinin izin almadan yardım toplayabilecekleri, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenip ilan edilir.

İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır.

İzin vermeye yetkili makamlar:

Madde 7 - Yardım toplama faaliyeti birden fazla ili kapsıyorsa İçişleri Ba- kanlığından, bir ilin birden fazla ilçesini kapsıyorsa o ilin valisinden, bir ilçenin sınırları içinde ise o ilçenin kaymakamından izin alınır.

Yardım toplama faaliyetleriyle ilgili işlemlerin yürütülmesinden, il ve il- çelerin emniyet kuruluşları, ilçede emniyet kuruluşunun bulunmaması halinde jandarma kuruluşları görevlidir. İzinin İçişleri Bakanlığınca verilmesi halinde ise bu görev Emniyet Genel Müdürlüğünce yerine getirilir.

Başvuru:

Madde 8 - Yardım toplayacak kişi ve kuruluşlar, isteklerini bir dilekçeyle izin vermeye yetkili makama bildirirler.

Gazete ve dergiler için dilekçeler sorumlu yazı işleri müdürlerince veri- lir.

Yardım toplama, öğrenim kurumları yararına veya kurum içinde yapılacak ise, başvuru dilekçesine kurum sorumlusunun yazılı izninin eklenmesi zorunludur.

Başvuru dilekçelerinde bulunması gereken hususlar ve eklenecek belgeler yö- netmelikte gösterilir.

Başvurunun incelenmesi ve izin:

Madde 9 - İzin vermeye yetkili makamlarca başvuru üzerine; işin önemi, yar- dım toplama faaliyetine girişeceklerin yeterlikleri, yapılacak hizmetin amaca ve kamu yararına uygunluğu, yardım toplama faaliyetinin başarıya ulaşıp ulaşa- mayacağı ve gerekli görülen diğer konular üzerinde inceleme yapılır ve sonucu en geç iki ay içinde başvuranlara bildirilir.

Süre:

Madde 10 - Yardım toplama süresinin takdiri, izin veren makama aittir. Bu süre bir yılı geçemez. Ancak, haklı sebeplerin bulunması halinde verilen süre, izin veren makamca bir yılı geçmemek üzere uzatılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM[]

Çalışma Usul ve Esasları

Sorumlu Kurul:

Madde 11 - Gerçek kişiler, yardım toplama faaliyeti için en az üç kişiden ibaret sorumlu kurul oluşturmak zorundadırlar. Tüzelkişilerin sorumlu kurulu, Sorumlu kurulda görev alanlar ile değişikliklerin, izin veren makama on gün içinde bildirilmesi gerekir.

Gazete ve dergilerin uyacağı hususlar:

Madde 12 - Gazete ve dergiler tarafından toplanacak para yardımları,bankada açılacak özel bir hesaba yatırılır.

Yardıma katılan kişilerin adları ve yardım tutarı, yardımda bulunanın aksi yönde isteği olmadıkça, gazete ve dergide yayımlanır. Faaliyet sonunda toplanan yardımın miktarı, gazete ve dergi ile açıklanır.

Kamu görevlilerinin çalışabilmesi:

Madde 13 - Kamu görevlileri, vali veya kaymakamdan izin almadıkça yardım toplama faaliyetlerinde çalışamazlar.

Çalışması için izin verilen kamu görevlilerine, her ne ad altında olursa olsun ücret verilemez. Ancak, Türk Hava Kurumu tarafından kurban derisi, bağır- sak toplamak, fitre ve zekat zarfı dağıtmak suretiyle yardım toplama faaliyet- lerinde görevlendirilen kamu personeline Kurumca ücret verilebilir.

Silahlı Kuvvetler, adli ve idari yargıda görevli hakim ve savcılar ile gü- venlik kuvvetleri mensupları ve özel kolluk görevlileri, yardım toplama faali- yetlerinde çalışamazlar.

Sorumluluk:

Madde 14 - Yardım toplama faaliyetine girişenler bu faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden, süresi içinde sonuçlandırılmasından,topla- nan para ve eşyanın korunmasından ve amaca uygun şekilde kullanılmasından so- rumludur.

İzin veren makamca yapılacak işler:


Madde 15 - Yardım toplama iznini veren makamca, her yardım toplama faaliye- ti için bir dosya tutulur.

Yardım toplama faaliyetinde görev alacaklara, faaliyetin konu ve süresini de belirten fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir. Kimlik belgesi, faaliyetin sonunda geri alınıp, o işe ait dosyada saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM[]

Denetim

Faaliyetlerin denetimi:

Madde 16 - Yardım toplama faaliyetleri ile sağlanan net gelirin gerçekleş- tirilmek istenen amaç doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığı izin veren maka- mın gözetim ve denetimine tabidir.

İzin veren makam, gerekli denetlemeyi yaptırmak üzere, memurlar arasından veya dışarıdan yeterli sayıda denetçi görevlendirir ve ilgililere bildirir.

İlgililer, denetçilerin isteği üzerine yardım toplama faaliyetleriyle ilgi- li her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar.

Eski eser ve anıtların onarılması için yardım toplamaya izin verilmiş olan hallerde, Vakıflar Genel Müdürlüğü veya Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ayrıca denetleme yapılabilir.

Kesin hesabın çıkarılması:

Madde 17 - Sorumlu kurullar, yardım toplama süresinin bitiminden itibaren on gün içinde toplanan yardımın kesinhesabını çıkarmak ve bir örneğini izin ve- ren makama vermekle yükümlüdürler. Zorunlu hallerde bu süre, izin veren makamca otuz güne kadar uzatılabilir.

İzin veren makam, kesinhesabın bir örneğini denetçilere gönderir.

Denetim sonucu:

Madde 18 - Denetçiler, yardım toplama faaliyetlerinin belgelerini ve kesin- hesabını inceleyerek, sonucu bir rapor halinde ve belirlenen süre içinde,görev- lendiren makama verirler.

Denetleme raporu:

Madde 19 - Denetleme raporunun:

  • Yardım toplama faaliyetinin brüt gelirini,
  • Yardım toplama faaliyeti için yapılan gideri,
  • Yardım toplama faaliyeti sonunda sağlanan net geliri,
  • Bu gelirin amacı gerçekleştirmede yeterli olup olamayacağı konusundaki bilgiyi,
  • İzin veren makamca incelenmesi istenen hususlarla ilgili açıklamaları,

İçermesi gerekir. Denetçiler, girmesinde yarar gördükleri hususları da rapora yazarlar. Denetçilere verilecek ücret:

Madde 20 - Denetçilere verilecek ücretin miktarı İçişleri ve Maliye Bakan- lıklarınca birlikte tespit olunur ve bu ücret İçişleri Bakanlığı bütçesine ko- nulacak ödenekten karşılanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM[]

Madde 21 - 23 - (Mülga: 29/5/1986 - 3294/10 md.)

ALTINCI BÖLÜM[]

Çeşitli Hükümler Yardım toplama faaliyetinin giderleri:

Madde 24 - Makbuzla, belirli yerlere kutu koymak suretiyle,bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu çıkararak yardım toplama şekillerinde giderler, brüt ge- lirin yüzde onunu; eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler tertipleye- rek, sergiler açarak, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenleyerek yardım toplama hallerinde ise giderler, brüt gelirin yüzde kırkını geçemez. Giderlerin gösterilen oranları geçmesi halinde aradaki fark, haklı nedenler olmadıkça, sorumlu kurul üyelerine ödettirilir. Kalan yardımın devri:

Madde 25 - Toplanan yardımın, amacı gerçekleştirecek miktara ulaşamaması veya amacın gerçekleşmesinden sonra bir miktarının artması hallerinde; söz ko- nusu yardımlar,izin veren makamlarca,yardım hangi amaç için toplanmış ise,o ve- ya benzeri amacı gerçekleştirebilecek kuruluş veya kuruluşlara devrettirilir.

Basımevlerinin sorumluluğu:

Madde 26 - Basımevleri, izin almak suretiyle yardım toplama faaliyetine gi- rişen kişi ve kuruluşların bastıracağı makbuz, bilet ve yardım pullarının seri ve numaralarını bastıktan sonra durumu, yedi gün içinde izin veren makama bil- dirmek ve basılanların birer örneğini göndermek zorundadırlar.

Yabancı temsilciliklerce yardım toplama:

Madde 27 - Türkiye`de yabancı temsilciliklerce yardım toplanması Dışişleri Bakanlığının iznine bağlıdır. Yabancı temsilciliklerin yardım toplama faaliyet- lerinde bu Kanun hükümleri uygulanmaz.

Yardımın Devlet malı sayılması:

Madde 28 - Yardım toplama faaliyetinden elde edilen mal ve paralar Devlet malı sayılır. Bunlara karşı suç işleyenler,Devlet memuru gibi cezalandırılırlar.

Cezalar:

Madde 29 - Bu Kanunun hükümlerine aykırı olarak izinsiz yardım toplayanlar, üç aydan altı aya kadar hafif hapis ve ikibinbeşyüz liradan onbin liraya kadar hafif para cezasına mahküm edilirler. İzin verilen yer dışında yardım toplayan- lar ise, iki aydan dört aya kadar hafif hapis ve ikibin liradan yedibin beşyüz liraya kadar hafif para cezasına mahküm edilirler. Ayrıca, her iki halde de, izinsiz toplanan mal ve paranın müsaderesine hükmolunur.

(İkinci fıkra Mülga: 29/5/1986 - 3294/10 md.)

Bu Kanunun diğer hükümlerine aykırı davranışların fiilleri daha ağır bir ce- zayı gerektirmediği takdirde haklarında, bir aydan üç aya kadar hafif hapis ce- zası hükmolunur.

Yönetmelik:

Madde 30 - Bu Kanunun 5, 8 ve 23 üncü maddelerinde öngörülen hususları ve Kanunun uygulamasına ilişkin esas ve usulleri belirleyen yönetmelik, İçişleri ve Maliye bakanlıklarınca Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde ha- zırlanarak Resmi Gazetede yayımlanır.

Saklı tutulan hükümler:

Madde 31 - Mevzuat hükümlerine göre bazı derneklere, vakıflara, meslek kuru- luşlarına ve kamu kuruluşlarına tanınmış hak ve ayrıcalıklar saklıdır.

Kaldırılan hükümler:

Madde 32 - 23 Teşrinisani 1331 tarihli Cem`i İanat Nizamnamesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 - (2860 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)

Cem`i İanat Nizamnamesine göre yürütülmekte olan yardım toplama faaliyetle- ri, bu Kanunun 30 uncu maddesinde gösterilen yönetmeliğin yürürlüğe girdiği ta- rihten itibaren altı ay içinde, bu Kanunda belirtilen usullere uydurulur.

Yürürlük:

Madde 33 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 34 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Advertisement