FANDOM


Türk Bayrağı Kanunu
Kanunlar Kanun Numarası: 2893 Türk Bayrağı Tüzüğü
Kabul Tarihi: 22/9/1983
Resmî Gazete Tarihi ve No: 24/9/1983 - 18171
Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 599


TÜRK BAYRAĞI KANUNU

Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.


Amaç

Madde 1 - Bu Kanunun amacı Türk Bayrağının şekli, yapımı ve korunması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir. Bayrağın Şekli ve Yapımı

Madde 2 - Türk Bayrağı, bu Kanuna ekli cetvelde gösterilen şekil ve oranlarda olmak kaydıyla beyaz ay - yıldızlı albayraktır. Bayrak ile özel bayrakların (sembolik bayrak, özel işaret, flama, flandra ve fors) standartları, hangi kumaş ve maddelerden yapılacağı tüzükte gösterilir. Bayrağın Çekilmesi ve İndirilmesi


Madde 3 - Bayrak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla yurt dışı temsilciliklerine ve kamu kuruluşlarıyla gerçek ve tüzelkişilerin deniz vasıtalarına çekilir. Yurt içinde ve yurt dışında yetkililerin araçlarına takılır. Bayrak çekilirken ve indirilirken tören yapılır. Bayrak törenlerinin gereken biçimde yapılmasından o mahaldeki yetkili amirler sorumludur. (Değişik:14/7/1999-4409/1 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarında Türk Bayrağı sürekli çekili kalır. (Değişik: 14/7/1999-4409/1 md.) Bayrağın; nerelerde daimi olarak çekilmeye- ceği, hangi kapalı yerlere konulacağı, nerelere fon olarak takılacağı veya ası- lacağı, kamu kurum ve kuruluşlarından başka yerlerde ne zaman ve nasıl çekile- ceği, Türk Silahlı Kuvvetleri yüzer birliklerinde ve Türk Bandıralı ticaret gemilerinde Bayrak çekme ve indirme zamanları ile Bayrak çekilirken ve indi- rilirken yapılacak törene ilişkin hususlar, tüzükte gösterilir. Bayrağın Yarıya Çekilmesi


Madde 4 - Türk Bayrağı, yas alameti olarak 10 KASIM`da yarıya çekilir. Yas alameti olmak üzere Bayrağın yarıya çekileceği diğer haller ve zamanı Başbakan- lıkça ilan edilir. Bayrağın Selamlanması


Madde 5 - Çekilmesi ve indirilmesi esnasında veya tören geçişlerinde Bayrak, cephe alınarak selamlanır. Bayrağın örtülebileceği Yerler


Madde 6 - Türk Bayrağı, Cumhurbaşkanlığı yapmış kişilerin, şehitlerin ve tü- zükte belirlenecek asker ve sivil kişilerin cenaze törenlerinde bunların tabut- larına, açılış törenlerinde ATATÜRK heykellerine veya resmi yemin törenlerinde masalara örtülebilir. Ayrıca milli orf ve adetler göz önünde tutularak Bayrağın diğer kullanılma şekil ve yeri tüzükte gösterilir. Yasaklar


Madde 7 - Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara kürsülere, örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerle- re ve benzeri eşyaya Bayrağın şekli yapılamaz. Elbise veya uniforma şeklinde gi- yilemez. Hiçbir siyasi parti, teşekkül, dernek, vakıf ve tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanı- lamaz. Türk Bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atıla- maz, gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz. Bu Kanuna ve tüzüğe aykırı fiiller yetkililerce derhal önlenir ve gerekli soruşturma yapılır. Cezalar


Madde 8 - Bu Kanuna ve çıkarılacak tüzüğe aykırı olarak Bayrak yapmak, sat- mak ve kullanmak yasaktır. Bu yasağa aykırı olarak yapılan Bayraklar o mahallin yetkili amirlerince toplatılır. Bu Kanun hükümlerine aykırı davranışta bulunanlar suçları daha ağır bir ce- zayı gerektirmediği takdirde Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi uyarınca ceza- landırılır. Tüzük


Madde 9 - Bu Kanunun ilgili maddelerinde tüzükte düzenleneceği belirtilen hususlar ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer esaslar, bu Kanunun yayımı ta- rihinden itibaren altı ay içinde çıkarılacak tüzükte gösterilir Yürürlükten kaldırılan kanun:


Madde 10 - 29 Mayıs 1936 Tarih ve 2994 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu yürürlük- ten kaldırılmıştır. Yürürlük

  Madde 11 - Bu Kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.
  Yürütme
  Madde 12 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
                 5994-1
                TÜRK  BAYRAĞI
  NOT: 24.9.1983 TARİH VE 18171 SAYILI R.G.VEYA KÜLLİYATIN AYNI SAYFASINA
    BAKINIZ.
    --------------------------------------------------------------
     G   Genişlik
    ----------------------------------------------- ------------
     A   Dış ay merkezinin uçkurluktan mesafesi  1/2  G
    ----------------------------------------------- ------------
     B   Ayın dış dairesi kutru          1/2  G
    ----------------------------------------------- ------------
     C   Ayın iç, dış merkezleri arası       0.0625 G
    ----------------------------------------------- ------------
     D   Ayın iç dairesinin kutru         0.4  G
    ----------------------------------------------- ------------
     E   Yıldız dairesinin ayın iç dairesinden   1/3  G
        olan mesafesi
    ----------------------------------------------- ------------
     F   Yıldız dairesi kutru           1/4  G
    ----------------------------------------------- ------------
     L   Boy                    1 1/2 G
    ----------------------------------------------- ------------
     M   Uçkurluk genişliği            1/30  G
    -------------------------------------------------------------
        Not: Bayrak genişliği ne olursa olsun
           (G) emsali değişmez
                 5994-2
    2893 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE
         GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
 Kanun No   Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler  Yürürlüğe giriş tarihi
 ----------  ---------------------------------------- -----------------------
  4409             ----             18.7.1999
Ayrıca bakEdit

Türk Bayrağı Tüzüğü

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.