Şablon:Özel eğitim - d
Şablon:Özel Eğitim - Şablon:ÜYÇ - Özel eğitim/Bursa - Şablon:Otizm - Şablon:Asperger


Özel eğitim Özel eğitim/Bursa Özel eğitim kurumları Özel eğitim kurumları/Bursa ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ TANITIM EL KİTABI
Özel öğretim privite education Special education Special needs education
Son konular < Hüma Hatun Özel Eğitim Anaokulu özel eğitim sınıfı/Bursa Özel eğitim/Ana sınıfı/Bursa TBMM Üstün Yetenekli Çocuklar Raporu PCDI princeton modeli Çocuk Gelişimi Enstitüsü bizde yok. Fakülte içerisinde bölüm olarak bakılıyor. Bursa da kurulmalı.
Organizasyon ORGM Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü eskiden Özel Eğitim Daire Başkanlığı idi. http://orgm.meb.gov.tr/ Özel Eğitim Genel Müdürleri - Mustafa Baloğlu İl Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu Türkiye'de özel eğitim kurumları Bursa'da özel eğitim kurumları Mersin'de özel eğitim kurumları ARGEM Lisesi RAM/Bursa RAM/Nilüfer RAM/Yıldırım Bursa Eğitilebilir Çocuklar İş Okulu Uludağ Meslek Okulu Nilüfer İş okulu Nilüfer Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi(okulu) Eğitilebilir Çocuklar İş Okulu Nilüfer Duyum İşitme Engelliler İlköğretim Okulu Nilüfer İşitme Engelliler Meslek Lisesi Bursa OÇEM BSM Bursa Duyum İşitme Engelliler Ortaokulu
Yaygın Gelişimsel Bozukluk Eğitsel Değerlendirme Tanılaması
Üstün zekalıların eğitimi
Rehberliğin temel taşları
Kaynaştırma uygulaması
Eğitim Etkinlik çizelgesi zaman kullanımı bunlarda şart Özel eğitim sınıfı
Kaynaştırma eğitimi Kaynaştırma sınıfı Kaynaştırma öğrencisi mainstram
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı
MEB'da BEP - Bireysel Eğitim Proğramı var öğretmenler ama uygulanmıyor.

Eğitim destek odası
Bursa'da özel eğitim Bursa'da PDR
Özel yetenek Özel yetenekli öğrenciler Özel Yetenekli Öğrencilerin Tanılaması Özel Yetenekli Öğrencilerin Grup Testi Üstün Potansiyelli Çocuklar Üstün Yetenekli Çocuklar AÖL MAÖL SAT
Özel eğitim filimleri Her çocuk özeldir The Black Tre İdeot My name is khan
Özel eğitim/Mevzuatı Mevzuat/Özel eğitim Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 2916 Sayılı Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu 3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Rehberlik ve Psikolojik Hizmetler Yönetmeliği 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği 31.05.2006 - 26184 sayılı Resmî Gazete (Değişiklik: 14.03.2009 / R.G. : 27169) (Değişiklik: 31.07.2009 / R.G. : 27305) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği (Taslak) Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme
Şablon:ÖZEL EĞİTİM

Şablon:RAMbakınız - d - {{RAM}}


RAM RAM/Mersin İhmal ve İstismara yönelik Farkındalık Yaratma
RAM/Bursa RAM merkezleri
RAM/öğrenci değerlendirmeleri
RAM/Soruşturma
Ram -(f.İtaatli) - Rami - Bayram

Rehberlik Araştırma Merkezi

Özel eğitim
RAM/Kurum ve Kurullar
Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu aldığı kararla 657 de ek 39 md eğitim özürü olan çocuklarından dolayı memur boş kadroya tayin edilir.
Bursa RAM- Yenişehir RAM
RAM/Bursa - RAM/Yıldırım - RAM/Nilüfer - RAM/Osmangazi - RAM/Gemlik
RAM mevzuatı
RAM yönergesi 7.md 200.000 e bir RAM açılır. Eskiden 70.000 e bir RAM idi. 2008 tarihli değişiklik. RAM mevzuatı
RAM yönetmeliği - RAM genelgeleri Kaynaştırma - RAM Desimal Dosya Sistemi [1]
Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi
Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
Otistik Çocuklar Eğitim Merkezleri Yönergesi
Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM) Teftiş Rehberi

RAM'la ilgili yargı kararları
RAM haberleri: RAM/VP - RAM/WP -RAM/Mevzuat - RAM/Öneri -RAM/Eleştiri - BİLSEM -
İletişim: *Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü - MEB Kampüsü A Blok 06500 Beşevler / ANKARA *Özel Kalem:212 76 14 15 Sant : 212 76 17-18 - Faks :213 13 56 e-posta : orgm@meb.gov.tr İnternet Adresi : http://www.meb.gov.tr Bursa RAM: Adres: Tel:
RAM projeleri
Çocuk Erken Tanı ve Uyarı Sistemi

İdari mevzuat
657 - Temel eğitim mevzuatı - 222 - Hizmetiçi eğitim mevzuatı - Okul öncesi eğitim mevzuatı - Okul öncesi eğitim kurumları yönetmeliği [2] - İlköğretim mevzuatı - İlköğretim kurumları yönetmeliği[3] -Orta öğretim mevzuatı - yönetmeliği[[4]] Yaygın eğitim mevzuatı
Uzaktan eğitim mevzuatı

Şablon:RAM Şablon:RAMbakınız
Şablon:Özel eğitim
Yaygın davranış bozuklukları

Bilsem raporu değerlendirmesi.jpg
Bilsem yazı.jpg
Bilsem YAZI 2.jpg
İyazzı.jpg

  • Kanun Numarası : 2916
  • Kabul Tarihi : 12/10/1983
  • Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/10/1983 Sayı: 18192
  • Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt: 22 Sayfa: 679

Birinci Bölüm Genel Hükümler[düzenle | kaynağı değiştir]

Amaç

Madde l — Bu kanunun amacı; özel eğitime muhtaç çocukların, Türk Millî Eğitim sistemini düzenleyen genel esaslar doğrultusunda eğitilmeleri, iş ve meslek sahibi yapılmaları, çevre ve topluma uyum sağlamalarıyla ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 2 — Bu Kanun, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim kurumları ile özel eğitime muhtaç çocukları kapsar.

Tanımlar ve kısaltmalar[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 3 — Bu kanunda geçen;

a) «Özel eğitime muhtaç çocuklar»; beden, zihin, ruh, duygu, sosyal ve sağlık özellikleri ve durumlarındaki olağan dışı ayrılıkları sebebiyle normal eğitim hizmetlerinden yararlanamayan 4-18 yaş grubundaki çocukları,

b) «Özel eğitim»; Özel eğitime muhtaç çocukların eğitimleri için özel olarak yetiştirilmiş personel ve geliştirilmiş eğitim programları ile bu çocukların özür ve özelliklerine uygun ortamda sürdürülen eğitimi,

c) «Bakan»; Millî Eğitim Bakanını,

d) «Bakanlık»; Millî Eğitini Bakanlığını,

îfade eder.

Özel eğitimin temel ilkeleri[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 4 — Türk Millî Eğitimini düzenleyen genel esaslar doğrultusunda özel eğitimle ilgili temel ilkeler şunlardır:

a) Özel eğitim, genel eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır.

b) Her özel eğitime muhtaç çocuk, özür türü ve derecesine bakılmaksızın özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılır.

c) Özel eğitime erken başlamak esastır.

d) Özel eğitim hizmetleri, çocukların özür ve özellikleri dikkate alınarak, mümkün olduğu kadar çocuğun yakınına götürülecek biçimde planlanır.

e)Durumları ve özellikleri uygun olan özel eğitime muhtaç çocukların, normal çocukların eğitimleri için açılmış olan okul ve eğitim kurumlarında normal akranları arasında eğitilmeleri için gerekli tedbirler alınır.

f) özel eğitime muhtaç çocukların genel meslekî eğitimleri ile rehabilitasyonlarının kesintisiz sürdürülmesi esastır.

g) Özel eğitime muhtaç çocukların okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, mesleki eğitim ve yaygın eğitim hizmetleri Bakanlıkça planlanır, ilgili kuruluşlarca yürütülür.

İkinci Bölüm Kurumlar ve Görevleri[düzenle | kaynağı değiştir]

Kurumlar[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 5 — Özel eğitime muhtaç çocukların seçilmeleri, teşhisleri, mesleki rehabilitasyonları, bakım, eğitim ve öğretimleri ile ilgili kurumlar şunlardır:

a) Rehberlik ve araştırma merkezleri,

b) Okul rehberlik hizmetleriyle ilgili birimler,

c) Resmî ve özel ilköğretim ve ortaöğretim okulları,

d) Yatılı özel eğitim okulları,

e) Gündüzlü özel eğitim okulları veya sınıflan,

f) İş okulları ve iş eğitim merkezleri.

Rehberlik ve araştırma merkezleri, yatılı ve gündüzlü özel eğitim okulları veya sınıfları ile iş okulları ve iş eğitim merkezleri Bakanlıkça açılır.

Gerçek ve tüzelkişiler özel eğitime muhtaç çocukların eğitim ve öğretimi için, 625 sayılı özel Öğretim Kurumları Kanunundaki esaslara uygun olarak, özel okullar veya sınıflar açabilirler.

Rehberlik ve araştırma merkezleri ve görevleri[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 6 — özel eğitim alanında araştırmalar yapmak, özel eğitime muhtaç çocuklara hizmet götürmek üzere her ilde Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı bir rehberlik ve araştırma merkezi kurulur.

Rehberlik ve araştırma merkezi başkanı, aynı zamanda ildeki özel eğitim ve okul rehberlik hizmetlerinin düzenlenmesinden ve yürütülmesinden sorumlu Milli Eğitim Müdür Yardımcısıdır. Gerektiğinde, ilçelerde Bakanlıkça, rehberlik ve araştırma merkezi başkanlığına bağlı şubeler açılabilir.

Özel eğitime muhtaç çocukların tespiti, seçimi, teşhisi, yerleştirilecekleri kurumların kararlaştırılması ve bu çocuklar için gerekli rehberliğin yapılması; ruh,duygu ve sosyal yönden uyum sağlayamayan çocukların durumlarını düzeltmek amacıyla yapılacak özel terapi hizmetlerinin yönetilmesi; ilköğretim ile ortaöğretim

kurumlarındaki rehberlik hizmetlerinin planlanması, koordinasyonu ve izlenmesi; okullardan gelen vakaların incelenmesi rehberlik ve araştırma merkezleri tarafından yapılır.

Okul rehberlik hizmetleri[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 7 — özel eğitime muhtaç çocukların tespitine yardımcı olmak amacıyla, resmî ve özel ortaokullar ile lise ve dengi okullarda okul rehberlik hizmetleriyle ilgili birimler kurulur.

Okul rehberlik hizmetleriyle ilgili birimler, öğrencilerin;

a) Kendilerini, okul içi ve okul dışı eğitim imkânlarını, meslekleri ve toplum değerlerini tanımalarına,

b) Yeteneklerine uygun bir eğitim programını seçmelerine,

c) Sağlıklı ve topluma yararlı bir kişi olarak yetişmelerine,

Yardım ederler.

Resmi ve özel ilköğretim ve ortaöğretim okullarında özel eğitim[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 8 — Resmî ve özel ilköğretim ve ortaöğretim okulları, kendi çevrelerindeki özel eğitime muhtaç çocuklar için özel eğitim hizmetleri sağlamakla yükümlüdürler.

Resmî ve özel okullarda, okulların durumları ve çocukların özür ve özellikleri dikkate alınarak gerekli özel eğitim hizmetleri düzenlenir.

Dağınık yerleşme merkezleri ile az sayıda özel eğitime muhtaç çocuk bulunan resmi okullardaki öğrenciler için, gezici öğretmenlik kurulabilir.

Okullarda çeşitli özür gruplarında öğrenci bulunduğunda, okulların bünyesin de özürlü öğrencilerin özelliklerine göre yardımcı derslik; aynı özür ve özellik gru buna giren öğrencilerin bulunduğu normal okullarda özel sınıflar; üstün zekâlı ve özel yetenekli çocuklar için de özel okul ve sınıflar açılabilir.

Yatılı özel eğitim okulları[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 9 — özel eğitime muhtaç çocuklardan durumları yatılı bir kurumda eğitilmeyi gerektirenler için, özür ve özelliklerine uygun yatılı özel eğitim okulları açılabilir.

Gündüzlü özel eğitim okulları veya sınıfları[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 10 — Durumları ayrı bir okulda eğitilmeyi gerektiren çocuklar için, özür ve özelliklerine uygun gündüzlü özel eğitim okulları veya sınıfları açılabilir.

İş okulları ve iş eğitim merkezleri[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 11 — Özür ve özellikleri nedeniyle ilkokuldan sonra öğrenimlerine devam edemeyen özel eğitime muhtaç çocuklara iş, hizmet ve üretim alanlarında, ilgi ve yeteneklerine uygun bir meslek kazandırmak amacıyla çıraklık düzeyinde iş okulları veya iş eğitim merkezleri açılabilir.

Üçüncü Bölüm Tespit, Yerleştirme ve İzleme[düzenle | kaynağı değiştir]

Bildirme yükümlülüğü[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 12 — özel eğitime muhtaç çocukların ailesi ve yakınları, muhtarlar, belediye zabıta memurları, kolluk kuvvetleri, sağlık ve sosyal hizmetleri kurumlarının yöneticileri, nüfus dairelerindeki ilgili memurlar, eğitim - öğretim kurumlarındaki görevliler, din görevlileri, sayım memurları, gördükleri, bildikleri ve duydukları özel eğitime muhtaç çocukları, en yakın il veya ilçedeki mülkî amirliğe bildirmekle yükümlüdürler.

İnceleme ve yerleştirme[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 13 — Özel eğitime muhtaç çocukların sağlık, sosyaJ, ekonomik, aile,ruh ve uyum durumları, çocuğun bulunduğu ildeki rehberlik ve araştırma merkezi tarafından incelenir, inceleme sonucu, îl Eğitim Kuruluna gönderilir.

il eğitim kurulu kararma göre, özel eğitime muhtaç çocuklar, durumlarına uygun bir özel eğitim kurumuna Bakanlıkça yerleştirilirler. Yerleştirme görevi gerektiğinde il eğitim kuruluna devredilebilir.

İzleme[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 14 — özel eğitim kurumlarına yerleştirilen çocukların durumları, ilgili okullarla işbirliği yapılarak rehberlik ve araştırma merkezlerince izlenir. Yanlış yerleştirildiği anlaşılanlar, durumlarına uygun bir kuruma Bakanlıkça gönderilir.

Dördüncü Bölüm Çeşitli Hükümler[düzenle | kaynağı değiştir]

Görevlendirilecek personel ve nöbet hizmeti[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 15 — Resmi özel eğitim kurumlarında özel eğitim hizmetlerini yürütmek ve denetlemek üzere özel eğitim müfettişi, eğitim uzmanı, öğretmen, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, psikometrist, psikoterapist, uzman doktor, sağlık personeli,usta öğretici ve diğer personelden ihtiyaç duyulanlar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığıyla işbirliği yapılarak Bakanlıkça görevlendirilir.

Özel eğitime muhtaç çocukların eğitim ve öğretimi için açılacak özel öğretim.kurumlarında çalıştırılacak olan bu maddenin birinci fıkrasındaki personel, 625 sayılı özel Öğretim Kurumları Kanunundaki esaslara uygun olarak görevlendirilir.

özel eğitim okullarında nöbet hizmeti esastır. Nöbet hizmeti, yatılı özel eğitim okullarında gece hafta sonu ve diğer tatil günlerinde de sürdürülür.

Bütçe ve katılma payı[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 16 — Resmî özel eğitim kurumları için bu Kanunun gerektirdiği bütün harcamalar genel bütçeden karşılanır. Yatılı özel eğitim okullarına devam eden çocukların velilerinden bakım masraflarına katılma payı alınır. Fakir ve muhtaç durumda olduklarını tevsik edenlerden katılma payı alınmaz.

Katılma payı miktarı Bütçe Kanununun (M) cetveli dikkate alınarak il eğitim kurullarınca tespit edilir.

Bu miktarlar Genel Bütçeye irad kaydolunur.

Harçlık[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 17 — Resmî ve yatılı özel eğitim kurumlarında bulunan ve velilerinden bakım masraflarına katılma payı alınmayan özel eğitime muhtaç çocuklara, Maliye Bakanlığının da görüşü alınarak, bakanlığın her yıl bütçe kanununda belirleyeceği miktarda, aylık harçlık verilir. Bu harçlıktan hiçbir kesinti yapılmaz.

Döner sermaye[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 18 — Bu Kanunda öngörülen temel ve sürekli görevleri yerine getirecek resmî özel eğitim kurumlarından, özel eğitim okulları, iş okulları, iş eğitim merkezleri ve bunlara bağlı atölyelerde üretim ve hizmet işlemlerini sürdürebilmek için gerekli yerde ve sayıda döner sermaye işletmesi kurmak amacıyla birmilyar liranakit sermaye tahsis edilmiştir.

Döner sermaye, bakanlık bütçesine bu amaçla konulacak ödeneklerle aynî yardımlar, döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek kârlar, bağış ve yardımlardan, oluşur.

Bağış ve yardımlar tahsis edilen sermaye ile sınırlı olmaksızın sermaye tutarına eklenir.

Döner sermayeye verilecek malların bedeli tahsis olunan sermayeye mahsup edilir.

Döner sermaye işlemleri, 1050 sayılı Muhasebe! Umumiye Kanununa tabi değildir.

Döner sermayenin işletilmesinden doğan kârlar, ödenmiş sermaye, tahsis edilen sermaye tutarına ulaşıncaya kadar döner sermayeye eklenir. Ödenmiş sermaye bu tutarı bulduktan sonra kârlar, izleyen malî yılın dördüncü ayı sonuna kadar Genel Bütçeye aktarılmak ve gelir kaydedilmek üzere saymanlığa yatırılır. Süresinde bütçeye aktarılmayan kârlar döner sermayenin ita amiri ile sorumlu saymanından veya bu görevleri yürütenlerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil olunur. Maliye Bakanlığınca ek süre verilmesi halinde bu süre için gecikme zammı aranmaz.

Döner sermaye ile ilgili olarak düzenlenecek bilanço ve ekleri, gelir ve gider belgeleri ile birlikte Malî yılı izleyen dört ay içinde Sayıştay Başkanlığına; bilanço ve eklerinin onaylı birer örnekleri de aynı süre içinde Maliye Bakanlığına gönderilir.

Döner sermaye için belirtilen iş ve hizmetlere ilişkin giderlerle, yalnızca Döner sermaye işlerinde çalıştırılacak personelin her türlü giderleri döner sermayeden karşılanır.

Döner sermaye saymanı Millî Eğitim Bakanlığının teklifi ile Maliye Bakanlığınca atanır.

Özel eğitim araçları[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 19 — Resmî özel eğitim kurumlarında bulunan özel eğitime muhtaç çocukların eğitim ve öğretim süresince kullanacakları özel araç ve gereçler Bakanlıkça sağlanır.

Yönetmelik[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 20 — Resmî ve özel olarak açılacak özel eğitim kurumlarının acılmaaı, görev ve yetkileriyle, işleyişleri; bu kurumlarda görevlendirilecek personelde aranacak nitelikler, nöbet hizmetleri; resmî özel eğitim kurumlarında döner sermayenin kurulması ve işleyişi ile ilgili usuller ve esaslar, katılma payına ait hususlar ve bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili diğer hususlar Bakanlıkça hazırlanacak yönetmeliklerde belirtilir. Döner sermaye ile ilgili yönetmeliğin hazırlanmasında Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınır.

Yönetmelikler bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibarsn altı ay içerisinde çıkartılır ve Resmî Gazete'de yayımlanır.

Uygulanmayacak kanun hükümleri[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 21 — 11/7/1972 tarihli ve 1607 sayılı Yatılı Bölge ve Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Mahsus Okullarda Döner Sermaye Kurulmasına Dair Kanundaki hükümler, bu Kanunda öngörülen özel eğitim okulları, iş okulları ve iş eğitim merkezlerinde uygulanmaz.

Geçici Madde 1 — (2916 sayılı Kanunun kendi numarasız Geçici Maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştı!1.)

Bu Kanunda öngörülen döner sermaye yönetmeliği yürürlüğe girinceye kadar, özel eğitim okullarının mevcut döner sermaye yönetmeliklerinin, bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

Yürürlük[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 22 — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 23 — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

İç linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Dış linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.