FANDOMBakınız

Şablon:Kamu konutları - d


Kamu konutları
Kamu Konutları Yönetmeliği
2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu
Özel tahsisli konut
Sıra tahsisli konut
Hizmet tahsisli konut

Sayıştay ve kamu konutları

Kaymakam konutları
Vali konutları

Hükümet konakları6227KAMU KONUTLARI KANUNUKanun Numarası : 2946

Kabul Tarihi : 9/11/1983

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 866
Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren

yönetmelik için, " Yönetmelikler Külliyatı"nın kanunlara göre

düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
Amaç:Madde 1 – Bu Kanunun amacı; kamu konutlarının tahsis biçimi, oturma süresi, kira, bakım, onarım ve yönetimine

ilişkin temel ilkeleri belirlemektir.Kapsam:Madde 2 – Bu Kanun;

a) Genel bütçeye giren daireler, katma bütçeli kurumlar, il özel idareleri, belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin

kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar,

b) İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, sermayesinin tamamı bu kamu teşebbüslerine ait

müesseseler, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarına ait olan bağlı

ortaklıklar,

c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç olmak üzere, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği

yetkiye dayanılarak kurulan bankalar ile kamu kurum ve kuruluşları,

d) Kanunlarla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, beden terbiyesi bölge müdürlükleri,

Tarafından yurt içinde ve yurt dışında inşa ettirme, satın alma, kiralama suretiyle temin olunan ve bu kurum ve

kuruluşlar personelinin yararlanması için ayrılan kamu konutlarını kapsar. Ancak kiralama zaruri hallerde ve kısıtlı olarak

yapılabilir. Bunun uygulaması yönetmelikte belirtilir.

Kamu konut türleri ve konut tahsisi:

Madde 3 – Kamu konutları, tahsis esasına göre aşağıda belirtilen dört gruba ayrılır:

a) Özel tahsisli konutlar; yönetmelikte belirlenecek temsil özelliği olan makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilen özel

nitelikli konutlardır.

b) Görev tahsisli konutlar; yönetmelikte belirlenecek makam ve rütbe sahiplerine, görevlerinin önemi ve özelliği,

yetki ve sorumlulukları gereğince tahsis edilen konutlardır.

6228

c) Sıra tahsisli konutlar; hizmet süresi, daha önce kamu konutlarından yararlanma durumu ve süresi, çocuklarının ve

bakmakla mükellef olduğu aile fertlerinin sayısı, aile fertlerinin gelir durumu, konuttan yararlanma için bekleme süresi,

eşinin de bu Kanun kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda çalışan personel olması gibi hususlar dikkate alınarak

yönetmelikte belirlenecek puanlama esasına göre tahsis edilen konutlardır.

d) Hizmet tahsisli konutlar; hudut karakolu, istasyon, haberleşme, gözlem, araştırma, inşaat mahalli gibi, meskün

yerlerden uzak, sosyal ve ekonomik zorlukları olan, ulaşım ve iskan imkanları kısıtlı yerlerde, normal çalışma saatleriyle

sınırlandırılması kabil olmadan görev başında bulundurulması gerekli olan personel ve koruma görevlisi, makam şoförü,

kapıcı, kaloriferci gibi personel için inşa veya tefrik edilerek tahsis edilen bina, baraka, prefabrik yapı, şantiye eklentisi, tadil

edilmiş veya edilmemiş karavan, kulübe ve benzeri konutlardır.

Konut tahsisinin yapılmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir.

Oturma süreleri:

Madde 4 – Özel, görev ve hizmet tahsisli konutlarda tahsise esas olan görev veya hizmetin devamı süresince

oturulabilir.

Sıra tahsisli konutlarda ise oturma süresi beş yıldır. Ancak; bu sürenin tamamlanmasından sonra konuttan

yararlanacak başka birinin olmaması halinde, belli bir süre verilmeksizin ve şartlı olarak oturmaya devam edilmesine izin

verilebilir.

Kira bedeli: (1)

Madde 5 – (1 ila 4 üncü fıkralar Mülga : 20/8/1993 - KHK - 516/20-d md.)

Yurt içinde Cumhurbaşkanı T.B.M.M. Başkanı ve Başbakan yurt dışında ise büyükelçiler daimi delegeler

maslahatguzarlar askeri temsil heyetleri başkanları ve başkonsoloslar için tahsis edilen özel tahsisli konutlardan ve hizmet

tahsis konutlardan kira bedeli alınmaz.

–––––––––––––––––––

(1) Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak; 28/12/2011 tarihli ve 28156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı’nın (Sıra

No: 337) numaralı Milli Emlak Genel Tebliği’ne bakınız.

6229

Konutların aylık kira bedelleri, personelin aylık veya ücretinden peşin olarak bordro üzerinden kesilmek suretiyle

tahsil edilir ve genel bütçeye dahil kurum ve kuruluşlarda hazineye, diğerlerinde kendi bütçelerine irat kaydedilir.

İşletme, bakım ve onarım:

Madde 6 – (Mülga: 1/8/1996 - 4160/5 md.)

6230

Konuttan çıkma :

Madde 7 – Bu Kanun kapsamına giren;

a) Özel tahsisli, görev tahsisli ve hizmet tahsisli konutlarda oturanlar; tahsise esas görevin son bulduğu tarihten

itibaren iki ay içinde konutlardan çıkmak zorundadırlar.

b) Sıra tahsisli konutlarda oturanlar; beş yıllık oturma süresinin bitiminden itibaren onbeş gün veya yararlanacak

başka biri olmaması nedeniyle oturmaya devam etmesine izin verilmiş ise çıkması için idarece yapılan tebligat tarihinden

itibaren bir ay içinde, emeklilik, istifa, başka bir yere nakil ve her ne sebeple olursa olsun memuriyet sıfatı kalkanlar

ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren iki ay içinde konutlardan çıkmak zorundadırlar.

c) Konutlarda oturmakta iken ölenlerin aileleri, ölüm tarihinden itibaren iki ay içinde konutu boşaltırlar.

d) Konutta oturmakta iken bulunduğu il veya ilçe dışındaki bir sıkıyönetim savcılık veya mahkemesine veya adli

müşavirliğine veya sıkıyönetim komutanlıkları emrindeki kadrolu askeri ceza ve tutukevi müdürlüklerine atananlar veya bu

görevlerden başka bir yerdeki aynı veya değişik bir göreve atananlar ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren, sıkıyönetimin

kalkması halinde görevleri nedeniyle konut tahsis edilenler sıkıyönetimle ilgili görevlerin bittiği tarihten itibaren altı ay

içinde konutları boşaltırlar.

e) Tahsis yapıldıktan sonra oturma şartlarını haiz olmadıkları anlaşılanlar, kendilerine yapılan tebligat tarihinden

itibaren iki ay içinde konutu boşaltırlar.

f) Staj, kurs, tedavi maksadıyla ayrılanlardan kurum veya kuruluşlarıyla ilişiği kesilmeyenlerin aileleri normal oturma

süresini tamamlayıncaya kadar konuttan çıkarılmaz.

g) Geçici veya sürekli olarak yurt içi veya yurt dışı görevine atananların ailesini beraberinde götürmesinde siyasi,

askeri veya emniyet mülahazası ile sakınca görülenlerin aileleri, görevinin bu görevi sona erinceye kadar konuttan

çıkarılmaz.

Konuttan çıkarılma:

Madde 8 – Konutlar, 7 nci maddede belirtilen süreler sonunda boşaltılmaz ise, tahsise yetkili makam tarafından ilgili

mülki veya askeri makamlara başvurulur. Bu başvuru üzerine konut başka bir bildirime gerek kalmaksızın, kolluk kuvveti

kullanılarak bir hafta içinde zorla boşalttırılır. Zorla boşalttırmaya karşı, idareye ve yargı mercilerine yapılacak başvuru

boşalttırma işleminin icra ve infazını durdurmaz.

Konut tahsisine yetkili makam tarafından kendilerine tahsis yapılmadan konutları işgal edenler veya tahsis

yapıldıktan sonra gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar, konut blok veya gruplarındaki diğer konut sakinlerinin

huzur ve sükünunu bozucu, genel ahlak değerlerini zedeleyici tutum ve davranışlarda bulunmakta ısrar ettiği tesbit olunanlar

hakkında da yukarıdaki fıkra hükmüne göre işlem yapılır.

Konutların nitelikleri:

Madde 9 – Bu Kanun kapsamına giren kurum ve kuruluşların inşa edecekleri veya satın alacakları konutların brüt

inşaat alanı 2487 sayılı Toplu Konut Kanununda sosyal konut için belirtilen alanı geçemez.

Özel tahsisli konutlar ile yönetmelikte belirlenecek görev tahsisli konutlar hakkında bu hüküm uygulanmaz.

Yasak hükümler:

Madde 10 – Toplu iş sözleşmelerine ve özel sözleşmelere bu Kanuna aykırı hükümler konulamaz, idari yetki

kullanımı yoluyla bu Kanuna aykırı işlem yapılamaz.

6231-6232

Yönetmelik:

Madde 11 – Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslar; Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş

ay içinde, Maliye Bakanlığının koordinatörlüğünde, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Bayındırlık, Sanayi ve Teknoloji ve

İmar ve İskan bakanlıklarıyla müştereken hazırlanıp, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Bu yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler:

Madde 12 – 1/7/1944 tarihli ve 4626 sayılı Memur Meskenleri İnşası Hakkında Kanunun 5 inci maddesi, 9/7/1953

tarihli ve 6126 sayılı Memur Meskenleri İnşası hakkında 4626 sayılı Kanuna Ek Kanun, 25/12/1953 tarih ve 6200 sayılı

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 52 nci maddesi, 29/12/1960 tarihli ve 190 sayılı

Milli Savunma Bakanlığına Muhassas Lojmanların Bakım, Onarım, İdame ve Muhafazalarına Dair Kanun, 14/7/1965 tarih

ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 194 üncü maddesi, 27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel

Kanununun 184, 185 ve 186 ncı maddeleri ve diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Kamu konutlarının tahsisi ve idaresine ilişkin hükümler ihtiva eden diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri

uygulanmaz.

Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kamu konutlarına girmiş olanlardan, durumu bu

Kanunun 11 inci maddesine göre çıkarılacak yönetmelikte belirlenen esaslara uymayanlar, yönetmeliğin yürürlüğe

girmesinden itibaren iki ay içinde konutu boşaltırlar.

Bu süre içinde boşaltmayanlar hakkında da 8 inci madde hükmüne göre işlem yapılır.

Geçici Madde 2 – Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyelerine ve Milli Güvenlik Konseyi yönetimi dönemindeki

Başbakana özel nitelikli konut tahsis edilir. Bu konutlar için de bu Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmü

uygulanır.

Geçici Madde 3 – Bu Kanunun 12 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılan kanun hükümlerine dayanılarak daha önce

çıkarılmış bulunan yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin ve 190 sayılı Kanunun uygulanmasına

30/6/1984 tarihine kadar devam olunur.

Geçici Madde 4 – 1984 yılına mahsus kira birim bedelleri, komisyonca 1/5/1984 tarihine kadar tespit edilerek,

takvim yılı başlangıcına bağlı kalmaksızın, 1/7/1984 tarihinden itibaren uygulanır.

Yürürlük:

Madde 13 – Bu Kanunun 5 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü ile 6 ncı maddesi hükümleri 1/7/1984 tarihinde,

diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 14 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

6232-1/6233

2946 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

Kanun Yürürlüğe

No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi

________ __________________________________________________________ ___________

3612 — 16/2/1990

KHK-516 — 16/9/1993

4160 — 5/8/1996

6232-2/6256

2946 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜKTEN KALDlRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ

GÖSTERİR LİSTE

Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

______________________________

Yürürlükten Kaldırılan

Kanun veya Kanun Hükümleri Tarihi Sayısı Maddesi

______________________________________________ ____________ _________ _________

2946 Sayılı Kanunun değişik 5 inci maddesinin birinci,

ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları 20/8/1993 KHK-516 20-d

2946 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi 1/8/1996 4160 5

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.