FANDOM


Bu mali destek programının amacı TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nin fiziki ve teknik altyapısının güçlendirilmesidir

ÇKA BAĞIMSIZ PROJE DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİ İLANIEdit

Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nde yürütülen 2009 yılı Mali Destek Programları kapsamında aşağıda belirtilen proje teklif çağrılarına sunulacak proje başvurularının değerlendirilmesi ve seçilmesi aşamaları için 8 Kasım 2008 tarih 27048 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği çerçevesinde 25 Mart 2010 - 17 Nisan 2010 tarihleri arasında çalışmak üzere Bağımsız Değerlendiriciler görevlendirilecektir.

Çukurova Kalkınma Ajansı 2009 Yılı Mali Destek Programları

Referans No:

1.İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı(TR62-09-01)
Dosya:TR62-09-01 Basvuru Rehberi.pdf
2.Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı(TR62-09-02)
Dosya:TR62-09-02 Basvuru Rehberi.pdf
3.Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Mali Destek Programı(TR62-09-03)
Dosya:TR62-09-03 Basvuru Rehberi.pdf

Başvurular 05 Şubat 2010 Cuma günü saat 17:00’ye kadar kabul edilecektir.

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2009 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİ İLANI Edit

Çukurova Kalkınma Ajansı (Ajans) tarafından TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nde yürütülen 2009 yılı Mali Destek Programları kapsamında aşağıda belirtilen proje teklif çağrılarına sunulacak proje başvurularının değerlendirilmesi ve seçilmesi aşamaları için 8 Kasım 2008 tarih 27048 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği çerçevesinde 25 Mart 2010 - 17 Nisan 2010 tarihleri arasında çalışmak üzere Bağımsız Değerlendiriciler görevlendirilecektir. Çukurova Kalkınma Ajansı 2009 Yılı Mali Destek Programları Referans No Mali Destek Programının Adı TR62-09-01 Đktisadi Kalkınma Mali Destek Programı TR62-09-02 Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı TR62-09-03 Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Mali Destek Programı

İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Edit

(Referans Numarası: TR62-09-01) Program Öncelikleri � Tekstil Örme, Konfeksiyon ve Deri Sanayii � Mobilya Sanayii � Kimya ve Petrokimya Sanayii � Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayii � Metal, Makine ve Otomotiv Sanayii � Alternatif turizm (yayla turizmi, macera turizmi, agro turizm, inanç turizmi, sağlık turizmi, vb.) � Lojistik � Geridönüşüm ve yenilenebilir enerji teknolojileri

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Edit

(Referans Numarası: TR62-09-02) Program Öncelikleri � Sosyal bütünleşme, � Dezavantajlı gruplar � Nitelikli işgücünün yetiştirilmesi. � Kültür � Çevre 2

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI Edit

(Referans Numarası: TR62-09-03) Program Öncelikleri � Teknik altyapı � Fiziki altyapı Bağımsız Değerlendiricilerde Aranacak Nitelikler: Bağımsız Değerlendirici olarak görevlendirilmek üzere başvuracak adayların, üniversite mezunu olmaları ve başvuruda bulunmak istedikleri mali destek programı ile ilgili alanlarda en az beş yıllık tecrübeye sahip olmaları gerekmektedir. Bağımsız Değerlendirici olarak görevlendirilmek isteyen adaylardan; ¾ proje döngüsü yönetimi, ¾ idari, mali ve teknik konularda proje etüdü ve değerlendirmesi, ¾ mali destek programı uygulaması ve yönetimi, ¾ deneyim alanı ile ilgili mevzuat, konularında bilgi sahibi olmaları beklenmektedir. Değerlendirme aşamasında adaylardan gerekli görülen destekleyici belgeleri sunmaları istenebilecektir. Adayların konuyla ilgili uzmanlık ve tecrübeleri, sunacakları detaylı özgeçmişlerinin incelenmesi ve gerekli görüldüğünde yüz yüze görüşme, telefon veya video konferans gibi mülakat yöntemleri yoluyla tespit ve tayin edilecektir.

Bağımsız Değerlendirici olarak görevlendirilmek isteyen adaylar, birden fazla mali destek programına başvurulabileceklerdir. Adaylar, her bir mali destek programı için ilgili programın referansı ve mali destek programının adını, başvuru esnasında özgeçmişin ilgili kısmında belirtecekler ve konu ile ilgili almış oldukları eğitim ve uygulama tecrübelerini gösteren belgeleri özgeçmişe ekleyeceklerdir.

Bağımsız Değerlendiricilerle İlgili Diğer Hususlar: Edit

Bağımsız Değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulanma aşamasında görev almamış veya almayacak olan kişiler arasından seçilecektir. Bağımsız Değerlendiriciler, kendileri, eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımları ile sahibi ya da ortağı oldukları ticari işletmelere ilişkin projeleri değerlendiremeyeceklerdir.

Bağımsız Değerlendiricilerin kimliğine ve bunların değerlendirdikleri projelere ilişkin bilgiler gizli tutulacaktır. Bu kişilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazışmalarda gizlilik kurallarına uyulacak ve buna uymayanlar hakkında gerekli hukuki, cezai ve disiplin işlemleri yapılacaktır.

Değerlendirme sürecinde görev alanlar, değerlendirme sırasında proje içeriği ile ilgili elde ettikleri ticari sır niteliğindeki bilgileri ifşa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek Bağımsız Değerlendiriciler, değerlendirme öncesinde Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanını imzalayacaklardır.

Bağımsız Değerlendiriciler ile Ajans arasında; işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve gizlilik esaslarını, çalışma koşullarını ve kamu dışı personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususları içeren bir sözleşme imzalanacaktır.

Bağımsız değerlendiriciler bir proje teklif çağrısı döneminde; bir günde en fazla üç proje teklifi olmak üzere toplam olarak en fazla yirmi proje değerlendirebileceklerdir. Çukurova Kalkınma Ajansı, Bağımsız Değerlendiricileri, başvurusu kabul edildiği halde belirtilen mali destek programında görevlendirmeyebilir.

Bağımsız Değerlendiricilere Yapılacak Ödemeler: Edit

Kamu personeli dışındaki Bağımsız Değerlendiricilere değerlendirdikleri proje adedi üzerinden hizmet bedeli ödenecektir. Kendilerine, proje başına aylık asgari ücret net tutarının yüzde yirmibeşini geçmemek üzere, Ajans tarafından belirlenecek miktarda ücret ödenecektir. Bunlara, bu ödeme ve şehir dışından geliyorlarsa ulaşım giderleri dışında herhangi bir ödeme ve harcama yapılmayacaktır.

Kamu personeli ve değerlendirme ücreti almayan diğer Bağımsız Değerlendiricilerin ise görevleri ile ilgili her türlü gider ve harcamaları, görevlendirme süresince Ajans bütçesinden karşılanacaktır.

Öğretim üyelerinin bağımsız değerlendirici olarak görevlendirilmesi durumunda, projelerin değerlendirilmesi kapsamında yapılacak hizmetler, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi çerçevesinde Yükseköğretim kurumlarından sağlanacaktır.


Bağımsız Değerlendiricilerin Görevlendirileceği Yer: Edit

Ajans tarafından yapılan seçim ve değerlendirmeler sonucunda Bağımsız Değerlendirici olarak hizmet vermesi uygun görülerek mali destek programlarına sunulan proje başvurularının değerlendirilmesini yapacak olan bağımsız değerlendiriciler, eğitim, değerlendirme ve seçim aşamaları için Ajans tarafından belirlenecek ve kendilerine eposta yolu ile bildirilecek çalışma takvimine göre tam zamanlı olarak “Çınarlı Mah. Atatürk Cad. No:1 Sabancı İş Merkezi Kat:7 01160 Seyhan/ADANA” adresinde çalışacaklardır.

Başvuru ve Tebligat Usulleri: Edit

Bağımsız Değerlendirici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunmak isteyen adayların, özgeçmişlerini özgeçmiş formatı bağlantısından temin edecekleri formata göre hazırlayıp projebirimi@cka.org.tr adresine e-posta ile göndermeleri ve imzalı bir kopyasını 12 Şubat 2010 Cuma günü saat 17:00’ye kadar aşağıdaki adrese elden veya posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. Başvurusu kabul edilen adaylara tebligat e-posta yoluyla yapılacak olup ayrıca resmi bir yazışma yapılmayacaktır. 4 Bağımsız Değerlendiricilere yönelik bilgilendirme ve eğitim programı ile ilgili detaylı bilgi daha sonra başvurusu kabul edilen adayların e-posta adreslerine gönderilecektir. TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi 2009 Yılı Mali destek Programı, değerlendirme ve seçim aşamaları ile ilgili ayrıntılı bilgi, Çukurova Kalkınma Ajansı’nın www.cka.org.tr internet adresinden temin edilebilir. İlgililere duyurulur.

Katılımcı Ortaklardan İstenecek Belgeler Edit

  • Kuruluş belgesi(Kanun, Tüzük, Yönetmelik, senet, sözleşme, Bakanlar Kurulu Kararı)
  • Bilanço (son üç yıllık)
  • Gelir gider tablosu
  • SGK'dan borcu olmadığına dair belge
  • Vergiborcu olmadığına dair belge
  • Ortaklık tahattütnamesi, yeterlilik belgesi
  • Yetkili kişi veya kişilerin imza sirküsü
  • Ortaklık beyan formu
  • Ticaret sicil belgesi
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.