Şablon:İİBbakınız d - {{İİBbakınız}}


Şablon:İİB
http://www.icisleri.gov.tr
İçişleri Bakanlığı Sadaret Kethüdalığı
Son değişiklikler/İçişleri Bakanlığı Son değişiklikler/İçişleri Bakanlığı 2014
Telefon rehberi harici dahili[1]
Merkez Teşkilatı
Makam İçişleri Bakanı İçişleri Bakanları Bakan Danışmanları İİB/Danışmanları İçişleri Bakanı Danışmanları Özel Kalem Müdürü İİB/Özel Kalem Müdürü içişleri Bakanı Özel Kalem Müdürü Genel Sekreter İİB/Genel Sekreter İçişleri Bakanı Genel Sekreteri Bakanlık Müşavirleri İİB/Bakanlık müşaviri
Bağlı Kurumlar Emniyet Genel Müdürlüğü EGM Jandarma Genel Komutanlığı JGK Sahil Güvenlik Komutamlığı SGK
Müsteşarlık Müsteşar İİB/Müsteşarı İçişleri Bakanlığı müsteşarları Müsteşar yardımcıları İİB/Müsteşar yardımcıları
Ana Hizmet Birimleri İller İdaresi Genel Müdürlüğü İİGM Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü NVİGM Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü MİGM KİHBİ Daire Başkanlığı KİHBİ Dış İlişkiler ve AB Daire Başkanlığı İİB/DİABDB Dernekler Dairesi Başkanlığı DDB
Denetim ve Danışma Birimleri Teftiş Kurulu Başkanlığı İİB/Teftiş Kurulu İç Denetim Birimi Başkanlığı İİB/İç Denetim Birimi Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı İİB/SGB Hukuk Müşavirliği İİB/Hukuk Müşavirliği Basın ve Halkla İlişkiler İİB/BHİ Bakanlık Müşavirliği İİB/Bakanlık müşavirliği AREM İİB/AREM
Yardımcı Birimler Personel Genel Müdürlüğü İİB/PGM Eğitim Dairesi Başkanlığı İİB//EDB İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı İİB/İMİDB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İİB/BİDB
Sürekli Kurullar Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu Bakanlık Encümeni Merkez Valileri
Mevzuat İİB/Mevzuat programı İİB/Genelgeler
Taşra Teşkilatı Valilikler Kaymakamlıklar
Teşkilat İİB/Teşkilat İİB/Makam İİB/Müsteşarlık
İİB/Ana Hizmet Birimleri
İİB/Denetim ve Danışma Birimleri İİB/Yardımcı Birimler İİB/Sürekli Kurullar İİB/Sınır Yönetimi Bürosu İİB/İltica ve Göç Bürosu
Projeler Sadaret Kethüdalığından İçişleri Bakanlığına projesi
İİB/Merkez teşkilatı mevzuatı 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun
İİB/Taşra teşkilatı mevzuatı 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)

  • Kanun Numarası : 3152
  • Kabul Tarihi : 14/2/1985
  • Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 23/2/1985 Sayı : 18675
  • Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 239

BİRİNCİ KISIM : Amaç, Görev, Teşkilat

Amaç

Madde 1 – Bu Kanunun amacı, yurdun iç güvenliğinin ve asayişinin sağlanması, kamu düzeninin ve genel ahlakın korunması, mülki idare bölümlerinin kurulması, kaldırılması ve düzenlenmesi ile ilgili çalışmaların yapılması, mahalli idarelerin yönlendirilmesi, kaçakçılığın men ve takibi, yurt sathında sivil savunma, nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinin yürütülmesi için İçişleri Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Görev

Madde 2 – İçişleri Bakanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlığa bağlı iç güvenlik kuruluşlarını idare etmek suretiyle ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü, yurdun iç güvenliğini ve asayişini, kamu düzenini ve genel ahlakı, Anayasada yazılı hak ve hürriyetleri korumak,

b) Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyetini sağlamak, c) Karayollarında trafik düzenini sağlamak ve denetlemek, d) Suç işlenmesini önlemek, suçluları takip etmek ve yakalamak, e) Her türlü kaçakçılığı men ve takip etmek, f) Yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel ve özel durumları ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve Bakanlar Kuruluna tekliflerde bulunmak, g) Ülkenin idari bölümlere ayrılması, il ve ilçelerin genel idarelerini, mahalli idareleri ve bunların merkezi idare ile olan alaka ve münasebetlerini düzenlemek, h) (Mülga: 29/5/2009 - 5902/25 md.) i) Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yürütmek, j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. Teşkilat Madde 3 – İçişleri Bakanlığı Teşkilatı, merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlardan meydana gelir. İKİNCİ KISIM Bakanlık Merkez Teşkilatı Merkez Teşkilatı Madde 4 – Bakanlık merkez teşkilatı anahizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden meydana gelir. Bakanlık merkez teşkilatı ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. —————————— (1) Bu Kanunun adı 6/8/1988 tarih ve 340 sayılı KHK'nin 1 inci maddesiyle değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 6582 BİRİNCİ BÖLÜM Bakanlık Makamı Bakan Madde 5 – Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerini mevzuata, hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur. Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez, taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir. Müsteşar Madde 6 – Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarını kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu hariç Bakanlığın kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip ve temin eder. Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur. Müsteşar yardımcıları Madde 7 – İçişleri Bakanlığında anahizmet kuruluşları ile danışma ve yardımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda, Müsteşara yardımcı olmak üzere dört Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir. İKİNCİ BÖLÜM Anahizmet Birimleri Anahizmet Birimleri Madde 8 – İçişleri Bakanlığındaki anahizmet birimleri şunlardır: a) İller İdaresi Genel Müdürlüğü, b) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, c) Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, d) (Mülga: 29/5/2009 - 5902/25 md.) e) Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı. f) (Ek: 31/7/2003-4970/1 md.) Dernekler Dairesi Başkanlığı. g) (Ek: 8/8/2011-KHK-649/46 md.) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı. İller İdaresi Genel Müdürlüğü Madde 9 – İller İdaresi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel ve özel durumlarına ait bilgileri toplamak ve değerlendirmek, b) Mülki idare birimlerinin kurulmasına, kaldırılmasına, sınır ve adlarının değiştirilmesine, merkezlerinin belirtilmesine, mülki ayrılma ve birleşmeler ile köy, önemli mevki ve tabii yer adlarının değiştirilmesine ait işlemleri yürütmek, mülki idare birimleriyle ilgili yayınlar yapmak, c) İl ve ilçelerin idaresine, yardım toplanmasına, taşınmaz mal zilyetliğine ve sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarına ait mevzuatın uygulanmasını takip etmek, d) Mülki protokol ve merasim hizmetlerini düzenlemek, e) Bakanlığın diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Madde 10 – Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Ülke nüfusunun yapısı, nitelikleri, nüfus hareketleri ve bunlardaki gelişmelere göre takip edilecek politikaların tespitine dair çalışmaları ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde yapmak, belirlenecek esasların yürütülmesini sağlamak, 6583 b) Nüfus hareketlerini takip etmek ve değerlendirmek, merkezde bir nüfus bilgi bankası kurmak, aile ve hayat istatistiklerine ait verileri toplamak, ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde yayınlamak, c) Nüfus hizmetlerini düzenlemek, yürütmek, takip etmek, denetlemek ve değerlendirmek, usulüne göre tesis edilmemiş kayıtların silinmesini karara bağlamak, maddi hataları düzeltmek, aile kayıtlarını birleştirmek, mükerrer kayıtları birbirine göre tamamlamak ve diğerlerini silmek, nüfus hizmetleri ile ilgili olarak diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak, d) Vatandaşlığın kazanılması, kaybı ve göçmen olarak kabule dair işlemleri yürütmek ve vatandaşlıkla ilgili kanunları uygulamak, vatandaşlık anlaşmazlıklarını karara bağlamak ve vatandaşlık incelemelerini yapmak, e) (Ek: 15/3/2003-4825/1 md.) Nüfus cüzdanlarının yürürlük, değiştirme ve geçerlilik tarihlerini belirlemek ve nüfus cüzdanlarının üretiminde uygulanacak sistem ve teknolojiyi tespit etmek, f) Özel kanunlarla ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yürütmek. (1) Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Madde 11 – Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Mahalli idarelerin iş ve işlemlerine dair çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Bakanlığa verilmiş olan görev ve hizmetleri yapmak, takip etmek, sonuçlandırmak ve geliştirmek, b) Bakanlığın mahalli idareler üzerinde sahip olduğu vesayet yetkisinin mevzuat hükümleri gereğince uygulanmasını sağlamak, c) Mahalli idare yatırım ve hizmetlerinin kalkınma planları ile yıllık programlara uygun şekilde yapılmasını gözetmek, d) Mahalli idarelerin geliştirilmesi amacıyla araştırmalar yapmak, istatistiki bilgileri toplamak, değerlendirmek ve yayımlamak, e) Mahalli idareler personelinin hizmetiçi eğitimini ve uygulanmasını takip etmek, Eğitim Daire Başkanlığıyla işbirliği yaparak planlamak, f) Mahalli idarelerin teşkilat, araç ve kadro standartlarını tespit etmek, g) Mahalli idare kontrolörlerinin çalışma programlarını Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının görüşünü almak suretiyle düzenlemek ve uygulanmasını sağlamak, h) Mahalli idare fonlarının, Müşterek Trafik Fonunun, Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Fonunun kanunların ve ilgili mevzuatın öngördüğü şekilde ve Bakanlığın yetki sınırları içinde dağıtılmasını ve idaresini sağlamak, takip ve kontrol etmek. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Madde 12 – (Mülga: 29/5/2009 - 5902/25 md.) —————————— (1) 15/3/2003 tarihli ve 4825 sayılı Kanunla, “e“ bendi eklenmiş ve mevcut “e“ bendi,“f“bendi olarak teselsül ettirilmiştir. 6584 Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı Madde 13 – Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Her türlü kaçakçılık faaliyetlerine ait istihbaratı Devlet çapında toplayıp değerlendirmek, kaçakçılığı men, takip ve tahkikle görevli kuruluşlara bilgi vermek, bağlı kuruluşların önleme ve yakalama faaliyetlerini yönlendirmek ve ilgili kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği yapılması için gerekli tedbirleri almak, b) Kaçakçılıkla mücadele, hedef, taktik ve usullerini tespit etmek ve eğitici nitelikte yayımlar yapmak, c) Suç işleyip ele geçmeyen kişilerin, çalınan veya kaybedilen motorlu taşıtların, ateşli silahların, kimliği ispata yarayan her türlü belgelerin kayıtlarını tutarak güvenlik kuvvetlerine bildirmek, görevli kuruluşlarla ilgili kuvvetleri arasında koordinasyon sağlamak. Dernekler Dairesi Başkanlığı Madde 13/A- (Ek: 31/7/2003-4970/2 md.) Dernekler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Dernekler ile 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulan birliklerin kuruluş, iş ve işlemleri izlemek, kayıtlarını tutmak, dosyalamak ve arşivlemek. b) Derneklerin izne tâbi faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. c) Dernek ve birliklerin tüzel kişiliklerinin sona ermesi, tasfiyesi ve faaliyetten alıkonulması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. d) Dernek ve birliklere kütük numarası verilmesi, kütükten silinmesi ile ilgili işlemleri yürütmek ve izlemek. e) Türk vatandaşları tarafından yurt dışında kurulan derneklerin kayıtlarını tutmak, kuruluş ve faaliyetlerini yurt içinde ve yurt dışında ilgili makamlar aracılığıyla izlemek, değerlendirmek ve bu derneklerle ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak. f) Dernek ve birliklerin yönetici veya üyelerinin yasalara aykırı faaliyetleri hakkında, ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde çalışarak gerekli işlemleri yapmak. g) Derneklerin yurt dışından sağlayacağı aynî ve nakdî yardımlara ilişkin işlemleri yürütmek. h) (Değişik: 4/11/2004-5253/38 md.) 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununa göre düzenlenecek yardım toplama faaliyetleriyle ilgili işlemleri yürütmek. i) 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 115 inci maddesinde belirtilen işlemleri yürütmek. j) Dernek ve birlikler hakkındaki ihbar, şikâyet ve denetim taleplerini incelemek ve değerlendirmek. k) Gerekli görülen hallerde, dernek ve birliklerin yönetim yerleri, müesseseleri ve her çeşit eklentileri ile defterleri, hesap iş ve işlemlerinin dernekler denetçileri tarafından denetlenmesini sağlamak. l) Görev alanına giren konularda mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak. 6585 (Ek fıkra: 4/11/2004-5253/38 md.) Derneklerin kaydedileceği dernekler kütüğünün şekli, düzenleme ve kayıt esasları yönetmelikle düzenlenir. (Ek fıkra: 4/11/2004-5253/38 md.) Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe kaymakamlıklarında ayrıca ilçe dernekler büro şeflikleri oluşturulmaz. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Madde 13/B- (Ek: 8/8/2011-KHK-649/47 md.) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Bakanlığın Avrupa Birliği ile ilişkilerini yürütmek ve Avrupa Birliğine uyum çalışmalarında koordinasyonu sağlamak. b) Bakanlığın yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile ilişkilerini yürütmek ve bu konuda koordinasyonu sağlamak. c) Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar ve diğer ülkelerce sağlanan mali kaynakların proje bazlı kullanım sürecini yürütmek, Bakanlık merkez ve bağlı birimlerince yürütülen projelerin uygulanmasını izlemek ve koordinasyonunu sağlamak. d) Bakanlığın görev alanına giren konularda insan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, bu konularda Bakanlık birimleri arasında koordinasyonu sağlamak, ülkemizin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların denetim mekanizmaları ile ilgili çalışmaları yürütmek. e) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Danışma ve Denetim Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri Madde 14 – İçişleri Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır: a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, b) (Mülga : 22/12/2005-5436/17 md.) c) Hukuk Müşavirliği, d) Bakanlık Müşavirleri, e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı Madde 15 – Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanın emri veya onayı üzerine aşağıdaki görevleri yapar: a) Bakanlığın merkez birimlerinin, bağlı kuruluşların, il ve ilçelerin ve mahalli idarelerle, bunlara bağlı ve bunların kurdukları veya özel kanunlarla kurulmuş birlik, işletme, müessese ve teşebbüslerin işlem ve hesaplarını teftiş etmek ve denetlemek, inceleme ve soruşturma yapmak, b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programlara uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak, c) Mahalli idarelerin seçilmiş veya tayin edilmiş organları ve bunların üyeleriyle diğer kamu görevlileri hakkında inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak, d) Teftiş rapor ve layihaları ile soruşturma raporlarını inceleyip değerlendirmek, e) Çeşitli konularda inceleme ve araştırmalar ile merkez, il ve ilçe kuruluşlarının özel teftişlerini yapmak, f) Müfettişlerin yıllık çalışma programlarını hazırlamak, Bakanlık ve Bakanlığa bağlı anahizmet kuruluşlarının denetim programları arasında koordinasyonu sağlamak, g) Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. Teftiş Kurulu ve mülkiye müfetişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri tüzükle düzenlenir. Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Madde 16 – (Mülga : 22/12/2005-5436/17 md.) 6586 Hukuk Müşavirliği Madde 17 – Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır: a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuç doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek, b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak, c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve adli davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Bakanlığı temsil etmek, d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak, e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya diğer bakanlıklardan yahut Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük, yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek, f) Dernekler Kanununa göre dernek tüzüklerini incelemek, g) Diğer kanunlarla ve bakanlıkça verilen görevleri yapmak. Bakanlık Müşavirleri Madde 18 – Bakanlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak için on adet Bakanlık Müşaviri görevlendirilebilir. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Madde 19 – İçişleri Bakanlığında basın ve halka ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği teşkil edilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yardımcı Birimler Yardımcı Birimler Madde 20 – İçişleri Bakanlığı merkez kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır: a) Personel Genel Müdürlüğü, b) Eğitim Dairesi Başkanlığı, c) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, d) (Ek: 8/8/2011-KHK-649/48 md.) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, e) Özel Kalem Müdürlüğü. (1) –––––––––––––– (1) 8/8/2011 tarihli ve 649 sayılı KHK’nin 48 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere (d) bendi eklenmiş ve mevcut (d) bendi (e) bendi olarak teselsül ettirilmiştir. 6587 Personel Genel Müdürlüğü Madde 21 – Personel Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Bakanlığın insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak, b) Bakanlık Personelinin atama, özlük ve emeklilik işlemleriyle ilgili işleri yapmak, c) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. Eğitim Dairesi Başkanlığı Madde 22 – Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşların eğitim planını hazırlamak, yayınlamak ve uygulanmasını takip etmek, b) Bakanlık merkez teşkilatı personeli ile ilgili hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak, c) Kalkınma planı ve yıllık programlar gereğince bakanlığın merkez ve taşra teşkilatının eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, kaynakları belirlemek, değerlendirmek ve sağlamak, d) Bakanlık personelini yurt içinde ve yurt dışında yetiştirmek için hizmet içi eğitim merkezleri ve mesleki eğitim kurumları açmak ve yönetmek, e) Eğitim faaliyetleri ile ilgili dökümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek, f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı (1) Madde 23 – İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek, c) (Ek: 13/2/2011-6111/130 md.) Hükümet konaklarının yapımını programlamak, satın alma ile kiralanması işlemlerini yürütmek ve bunların onarımlarını yapmak, d) Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek, e) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak, f) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, g) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, h) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin bakan veya müsteşara sunulmasını sağlamak, i) Bakan ve müşteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, j) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak, k) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları düzenlemek ve ilgili birimlere duyurmak, l) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, m) Bakan ve müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak. _______________________ (1) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 130 uncu maddesi ile bu maddenin birinci fıkrasına “c“ bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. 6588 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Madde 23/A – (Ek: 8/8/2011-KHK-649/49 md.) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Bakanlık projelerinin Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip etmek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri almak, politikaları ve ilkeleri belirlemek, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek. b) Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek. c) Bakanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapmak. d) Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde veri tabanları oluşturmak. e) Bakanlığın görev alanına giren bilişim konularında bağlı kuruluşlar ve mahalli idareler ile koordinasyonu sağlamak. f) Bakanlığın mevcut bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde hizmet içi eğitim almalarını sağlamak. g) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak. Özel Kalem Müdürlüğü Madde 24 – Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek, b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek. c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramları ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek, d) Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. BEŞİNCİ BÖLÜM Sürekli Kurullar Sürekli kurullar Madde 25 – İçişleri Bakanlığı merkez kuruluşundaki sürekli kurullar şunlardır: a) Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu, b) Bakanlık Encümeni. Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu Madde 26 – Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu, İçişleri Bakanlığı Müsteşarının veya yardımcısının başkanlığında ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşların temsilcilerinden meydana gelir. Bu Kurul, her türlü kaçakçılık konu ve faaliyetlerinde koordinasyonu sağlamakla görevlidir. Kurulun toplanma, çalışma esas ve usulleri, ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 6588-1 Bakanlık Encümeni Madde 27 – Encümen, Müsteşarın başkanlığında Emniyet Genel Müdürü, Bakanlığı anahizmet birimlerinin genel müdürleri ile Teftiş Kurulu Başkanı, Hukuk Müşaviri ve Personel Genel Müdüründen meydana gelir. Bakanlık Encümeni, birinci sınıfa yükselecek mülkî idare amirlerini değerlendirmek ve tespit etmek ile genel müdür yardımcıları daire başkanları, hukuk müşavirleri, şube müdürleri, vali yardımcıları, kaymakamlar, hukuk işleri müdürleri, il nüfus ve vatandaşlık işleri müdürleri, (...)(1) ve il özel idare müdürlerinin seçimi, atanması, nakli, terfi ve değerlendirilmeleri konularını inceleyip karara bağlamak ve Bakanlık makamınca verilecek benzeri diğer hususlarda görüş bildirmekle görevlidir.(2) Encümen Kararları Bakanın onayı ile kesinleşir. ÜÇÜNCÜ KISlM Taşra Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlar Taşra Teşkilatı Madde 28 – Bakanlık, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki Kanun, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir. (Ek fıkra: 25/4/2006 – 5490/73 md.) Bakanlık, nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yürütmek üzere, illerde il nüfus ve vatandaşlık müdürlükleri, ilçelerde ilçe nüfus müdürlükleri kurabilir. Bakanlık, kadro, yer ve unvanlarına bakılmaksızın ihtiyaç durumuna göre nüfus müdürü ve memurlarını, lüzum görülen yerlerde görevlendirmeye yetkilidir. (Ek fıkra: 17/2/2010-5952/18 md.) Güvenlik politikaları ve sosyo-ekonomik politikaların uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere, illerde İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü kurulmuştur. Bu amaçla, ihtiyaç duyulan ilçelerde valiliğin teklifi ve Bakanlığın onayı ile büro kurulabilir. Valilik, kadro, yer ve unvanlarına bakılmaksızın ihtiyaç durumuna göre uzman, sözleşmeli personel ve memurları bu birimlerde görevlendirmeye yetkilidir. (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/33 md.; Değişik fıkra: 20/2/2014-6525/15 md.) Tüm acil çağrıları karşılamak, sevk ve koordinasyonu sağlamak üzere büyükşehir belediyesi bulunan illerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bünyesinde, diğer illerde ise valilikler bünyesinde 112 Acil Çağrı merkezleri kurulur. Acil çağrı hizmeti veren kurumların çağrı hizmetini yürütmekle görevli personeli buralarda görevlendirilir. Yeterli personel bulunmaması hâlinde valilik kadro, yer ve unvanlarına bakmaksızın uzman, sözleşmeli personel ve memurları bu merkezlerde görevlendirebilir. Bu merkezlerin iş ve işlemleri Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. _________________ (1) 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “İl sivil savunma müdürleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve madde metninden çıkartılmıştır. (2) 1/7/2006 tarihli ve 5540 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan “Bakanlık Encümeni” ibaresinden sonra gelme k üzere “birinci sınıfa yükselecek mülkî idare amirlerini değerlendirmek ve tespit etmek ile” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. 6588-2 (Ek fıkra: 20/2/2014-6525/15 md.) Çağrı merkezinde görevlendirilen personelin aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatları, ek ödemeleri ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kendi kurumları tarafından karşılanır. Diğer kurumlar tarafından görevlendirilen personelin, kendi kurumunda sahip olduğu mali ve sosyal hakları herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın korunur. (Ek fıkra: 20/2/2014-6525/15 md.)112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre il valileri tarafından 250 Türk Lirası idari para cezası verilir. Tekerrür hâlinde bu ceza iki katı olarak uygulanır. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı MADDE 28/A – (Ek: 12/11/2012-6360/34 md.) Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılması, izlenmesi ve koordinasyonu, acil çağrı, afet ve acil yardım hizmetlerinin koordinasyonu ve yürütülmesi, ilin tanıtımı, gerektiğinde merkezi idarenin taşrada yapacağı yatırımların yapılması ve koordine edilmesi, temsil, tören, ödüllendirme ve protokol hizmetlerinin yürütülmesi, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik edilmesi ve bunların denetlenmesini gerçekleştirmek üzere valiye bağlı olarak Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kurulmuştur. Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları, kaynağını aktarmak şartıyla illerde yapacakları her türlü yatırım, yapım, bakım, onarım ve yardım işlerini bu başkanlık aracılığıyla yapabilirler. Bu işler karşılığı genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince yapılacak kaynak transferleri ödenek aktarması suretiyle, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak kaynak transferleri ise tahakkuk işlemleri ile gerçekleştirilir. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince aktarılan tutarlardan yıl içerisinde harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydetmeye; diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca aktarılan tutarları bir yandan genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, diğer yandan Bakanlık bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydetmeye ve yıl içerisinde harcanmayan kısımlarını ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye İçişleri Bakanlığı yetkilidir. Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı tarafından, merkezi idarenin adli ve askeri teşkilat dışında taşradaki tüm birimlerinin hizmet ve faaliyetlerinin etkinliği, verimliliği ve kurumların stratejik plan ve performans programlarına uygunluğu ile ilgili hazırlanacak rapor, valinin değerlendirmesiyle birlikte Başbakanlığa ve bu kurumların bağlı veya ilgili olduğu bakanlığa gönderilir. Bu raporlar yıllık olarak hazırlanır ve takip eden yılın şubat ayı sonuna kadar yukarıdaki mercilere gönderilir. Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları, afet yardım, acil çağrı, yatırım izleme, rehberlik ve denetim, strateji ve koordinasyon ile idari müdürlükler kurabilir. Gerektiğinde geçici birimler kurulabilir. Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının çalışma usul ve esasları İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığının sevk ve idaresi, vali veya vali tarafından görevlendirilecek bir vali yardımcısı tarafından yerine getirilir. Maliye Bakanlığınca, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için her yıl İçişleri Bakanlığı bütçesine yeterli ödenek konulur. 6588-3 Gerektiğinde valilik, kadro, yer ve unvanlarına bakılmaksızın ihtiyaç durumuna göre uzman, sözleşmeli personel ve memurları bu başkanlıklarda görevlendirmeye yetkilidir. Kamu kurum ve kuruluşlarının 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; valilik ve kaymakamlık konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği harcamalar yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığınca karşılanabilir. Merkezi idare tarafından yapılan her türlü yardım ve desteğin koordinasyonu, denetimi ve izlenmesi ve acil durumlarda bizzat yerine getirilmesi yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı tarafından sağlanır. İldeki kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin aksadığının ve bu durumun halkın sağlığı, huzur ve esenliği ile kamu düzeni ve güvenliğini olumsuz etkilediğinin vali veya ilgili bakanlığınca tespit edilmesi durumunda, vali uygun süre vererek hizmet ve yatırımın gerçekleştirilmesini ister. Hizmet ve yatırımın verilen sürede gerçekleşmemesi hâlinde, vali söz konusu yatırım ve hizmetin ildeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilmesini isteyebileceği gibi yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı aracılığıyla da yerine getirebilir. Yapılan veya yapılacak harcamalar karşılığı tutarlar ilgili kurumun pay ve ödeneklerinden tahsis yapan kurum tarafından kesilerek İçişleri Bakanlığına veya hizmeti yerine getiren diğer kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Bu fıkra kapsamında İçişleri Bakanlığına ve diğer genel bütçeli idarelere aktarılan tutarların bu kurumların bütçeleriyle ilişkilendirilmesi birinci fıkra hükümleri çerçevesinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılan tutarların bütçeleriyle ilişkilendirilmesi bu kurumların tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Diğer genel bütçeli idarelere ilişkin bütçe işlemlerini yapmaya bu kurumların üst yöneticileri yetkilidir. Bağlı kuruluşlar Madde 29 – İçişleri Bakanlığının bağlı kuruluşları şunlardır: a) Emniyet Genel Müdürlüğü, b) Jandarma Genel Komutanlığı, c) Sahil Güvenlik Komutanlığı. d) (Ek: 17/2/2010-5952/18 md.) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı. e) (Ek: 4/4/2013-6458/123 md.) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü DÖRDÜNCÜ KISIM Sorumluluk ve Yetkiler Yöneticilerin sorumlulukları Madde 30 – Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşların her kademedeki yöneticileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri Bakanlık emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst yönetici kademeye karşı sorumludur. Koordinasyon ve işbirliği konusunda Bakanlığın görev, yetki ve sorumluluğu Madde 31 – Bakanlık, anahizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak ısrafını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir. 6588-4 Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faliyetlerinde, Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur. Mahalli İdarelerle koordinasyon sorumluluğu Madde 32 – Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyonu sağlamaktan sorumludur. Bakanlığın düzenleme görev ve yetkisi Madde 33 – Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü oldukları hizmetleri; tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idari metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir. Yetki devri Madde 34 – Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri gerektiğinde, sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak, yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz. BEŞİNCİ KISIM Çeşitli Hükümler Atama Madde 35 – 23/4/1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların atanmaları Bakan tarafından yapılır. Ancak Bakan bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir. Bakanlık bağlı kuruluşlarının kuruluş kanunlarında atamaya dair hükümler saklıdır. Kadrolar Madde 36 – Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir. Valilerin merkezde görevlendirilmesi Madde 37 – Valiler, atanmalarındaki usule göre, valilik kadro ve unvanlarını muhafaza etmek suretiyle merkezde görevlendirilebilirler. Merkezde görevlendirilen valiler, Bakan tarafından İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı, Müsteşar Yardımcılığı, Genel Müdürlük, Kurul Başkanlığı, Bakanlık 1 inci Hukuk Müşavirliğinde; veya inceleme, araştırma, soruşturma ve eğitim işlerinde; Başbakanlığın talebi üzerine, Başbakanlık ve diğer bakanlıkların, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdürlük ve bu görevlere eşdeğer durumda olan diğer üst kademe yöneticiliklerinde; unvan ve özlük hakları saklı kalmak kaydı ile görevlendirilebilirler. (Ek cümle: 11/10/2011-KHK-666/5 md.) Genel Müdür ve ek göstergesi bu düzeyde veya daha yüksek tespit edilmiş kadrolara atanan veya bu kadrolarda görevlendirilen valilere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10 uncu maddesi kapsamında il valilerine yapılan ödemeler aynı usul ve esaslar dahilinde ödenir. 6589 Valilik sıfat ve unvanını kazanmış olanlar, valilik dışında atandıkları görevlerde de bu unvanlarını kullanabilirler. İllerde fiilen valilik yapmamış olanlar, vali olarak merkezde görevlendirilemezler. Kontrolörler Madde 38 – Bakanlık Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde kontrolörler istihdam edilebilir. Bu kontrolörler ihtiyaca göre Bakanlığın diğer birim ve işlerinde görevlendirilebilir. Gerektiğinde kontrolörler Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı emrinde veya mülkiye müfettişi refakatinde de çalıştırılabilirler. Kontrolörlerin işe alınma ve istihdamlarında müfettişlerin tabi olduğu esas ve usuller uygulanır. Kontrolörlerin görev, yetki ve sorumlulukları yönetmelikle düzenlenir. Yürürlükten kaldırılan hükümler Madde 39 – 19/5/1930 tarih ve 1624 sayılı Dahiliye Vekaleti Merkez Teşkilatı ve Vazifeleri Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri ve diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. İl Planlama Uzmanlığı Ek Madde 1 – (Ek : 6/8/1988 - KHK - 340/2. md.) İllerde plan ve program uygulamalarında il planlama uzman ve uzman yardımcıları istihdam edilir. Uzman yardımcılıklarına atanabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak; a) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, b) Yapılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarılı olmak, c) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak, şarttır. Uzman yardımcılığında en az 3 yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeterlik sınavında başarı gösterenler "İl Planlama Uzmanı" unvanını alırlar. Uzman yardımcılığı ve uzmanlıkla ilgili usul ve esaslar ile bunların eğitime tabi tutulmaları, seçilme esasları ve diğer hususlar bir yönetmelikle düzenlenir. Ek Madde 2- (Ek: 31/7/2003-4970/3 md.) İçişleri Bakanlığında dernekler denetçileri ve dernekler denetçi yardımcıları istihdam edilir. Dernekler denetçi yardımcılığına atanabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan Devlet memurluğuna atanacaklarda aranılan genel şartlara ek olarak; a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak, b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak, c) Sınavın yapıldığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olmak, Şarttır. 6590 Dernekler denetçi yardımcılığına atananlar en az üç yıl fiilen çalışmak ve her yıl olumlu sicil almak kaydıyla açılacak meslekî yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar. Bu sınavda başarılı olanlar dernekler denetçisi unvanını alırlar. Yeterlik sınavında iki defa başarısız olanlar ile olumsuz sicil alanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlar Dernekler denetçi yardımcılığı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar. Dernekler denetçiliği ve dernekler denetçi yardımcılığı yarışma ve yeterlik sınavları ile yetiştirilme ve çalışma esas ve usulleri yönetmelikle düzenlenir. Ek Madde 3- (Ek: 31/7/2003-4970/3 md.) İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığının ihtiyacını karşılamak üzere ekli (1) sayılı listelerde yeralan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin İçişleri Bakanlığı bölümüne eklenmiştir. Geçici hükümler Geçici Madde 1 – Bakanlığın teşkilat ve kuruluşu, bu Kanunun esaslarına göre yeniden düzenleninceye ve bu düzenleme gereğince genel hükümlere göre yeni kadrolar tespit ve ihdas edilinceye kadar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta olan mevcut kadroların kullanılmasına devam olunur. Geçici Madde 2 – Bu Kanun ile yapılan yeni düzenleme sebebi ile kadro ve görev unvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar. Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler ve eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları, yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur. Geçici Madde 3 – Bu Kanunun Sahil Güvenlik Komutanlığına dair hükümleri 9 Temmuz 1982 Tarih ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun Geçici 1 inci maddesi gereğince 1 Ocak 1985 tarihinde yürürlüğe girer. Geçici Madde 4 – Bu Kanunun uygulanmasını göstermek üzere hazırlanacak tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayanhükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Geçici Madde 5 – Bakanlık taşra teşkilatı bu Kanunun 28 inci maddesinde belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler mevcut taşra teşkilatı tarafından yürütülmeye devam olunur. Bakanlık, taşra teşkilatını ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu Kanuna uygun hale getirir. Geçici Madde 6 – Bu Kanuna göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar Bakanlık merkez teşkilatında değişen ya da yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir. Bakanlık, teşkilatını ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu Kanuna uygun hale getirir. Geçici Madde 7 – Bu Kanun ile kaldırılmış birimlerde görevli personel durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Bunların aylık, ek gösterge ve her türlü hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur. 6590-1/6590-2 Geçici Madde 8 – (Ek : 14/9/1999 - KHK 576/4 md.; Mülga: 3/8/2000 - KHK - 609/1 md.) Geçici Madde 9- (Ek: 31/7/2003-4970/5 md.) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Emniyet Genel Müdürlüğü dernek denetçisi unvanı ile görev yapanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın İçişleri Bakanlığı dernekler denetçisi kadrolarına naklen atanmış sayılırlar. Yürürlük Madde 40 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 41 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 14/2/1985 TARİHLİ VE 3152 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER 1) 3/8/2000 tarihli ve 609 sayılı KHK.’nin geçici maddesi Geçici Madde 1 – (İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/34, K.:2000/37 sayılı Kararı ile) 6591 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI(1)(3) (Ek- 1 sayılı Cetvel) Müsteşar Müsteşar Yrd. Ana Hizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri Yardımcı Birimler Müsteşar Müsteşar Yrd. 1- İller İdaresi Genel Müdürlüğü 1- Teftiş Kurulu Başkanlığı 1- Personel Genel Müdürlüğü Müsteşar Yrd. 2- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 2- (Mülga: 22/12/2005- 5436/17 md. 2- Eğitim Dairesi Başkanlığı Müsteşar Yrd. 3- Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 3-Hukuk Müşavirliği 3- İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Müsteşar Yrd. 4- (Mülga : 29/5/2009 – 5902/25 md.) (2) 4- Bakanlık Müşavirleri 4 – (Ek: 8/8/2011- KHK-649/50 md.)Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 5- Kaçakçılık, İstihbarat, Harekât ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı 5- Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 5- Özel Kalem Müdürlüğü 6- Dernekler Dairesi Başkanlığı (Ek: 31/7/2003 -4970/4 md.) 7 – (Ek: 8/8/2011-KHK- 649/50 md.) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı –––––––––––––– (1) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle, teşkilat kanununda düzenleme yapılıncaya kadar bu ve diğer Kanunlar ile verilen görevleri yapmak üzere Strateji Geliştirme Başkanlığı kurulmuştur. (2) Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunla yürürlükten kaldırılmıştır. (3) 8/8/2011 tarihli ve 649 sayılı KHK’nin 50 nci maddesiyle, cetvelin “Ana Hizmet Birimleri” başlıklı sütununa “7 – Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı” sırası, “Yardımcı Birimler” başlıklı sütununa 3 üncü sırasından sonra gelmek üzere “4 – Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı” sırası eklenmiş ve mevcut 4 üncü sıra 5 inci sıra olarak teselsül ettirilmiştir. 6592 3152 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE Değiştiren Kanunun/ KHK’’nin Numarası 3152 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri Yürürlüğe Giriş Tarihi KHK/340 — 8/11/1988 KHK/367 — 4/5/1989 KHK/576 — 23/9/1999 KHK/581 — 1/11/1999 KHK/609 — 23/8/2000 4825 — 20/3/2003 4970 — 6/8/2003 5253 13/A 23/11/2004 5436 14 ve 16 24/12/2005 5490 28 29/4/2006 5540 27 5/7/2006 5902 2, 8, 12, 27 17/6/2009 5952 28, 29 4/3/2010 6111 23 25/2/2011 KHK/649 8, 13/B, 20, 23/A, (1) sayılı cetvel 17/8/2011 KHK/666 37 15/1/2012 6360 28, 28/A 6/12/2012 6458 29 11/4/2013 6525 28 27/2/2014

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.