FANDOM


Bakınız

Şablon:OSİBbakınız d


OSİB
OSİB/Bakan OSİB/Bakan Yardımcısı OSİB/Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı OSİB/Özel Kalem Müdürlüğü OSİB/Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
OSİB/Müsteşar Prof. Dr. Lütfi AKCA OSİB/İç Denetim Birimi Başkanlığı OSİB/Türkiye Su Enstitüsü
OSİB/Müsteşar Yardımcısı Mustafa ELDEMİR OSİB/Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü OSİB/Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü OSİB/Personel Dairesi Başkanlığı
OSİB/Müsteşar Yardımcısı İbrahim ÇİFTÇİ OSİB/Orman Genel Müdürlüğü OSİB/Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
OSİB/Müsteşar Yardımcısı Mehmet Bahaettin KAPTAN OSİB/Meteoroloji Genel Müdürlüğü OSİB/Hukuk Müşavirliği OSİB/Strateji Geliştirme Başkanlığı OSİB/Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı OSİB/Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
OSİB/Müsteşar Yardımcısı Sedat KADIOĞLU OSİB/Su Yönetimi Genel Müdürlüğü OSİB/Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı OSİB/Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı OSİB/Eğitim Yayın Dairesi Başkanlığı
Bölge Müdürlükleri OSİB/I.Bölge Müdürlüğü (İstanbul) OSİB/II.Bölge Müdürlüğü (Bursa) OSİB/III.Bölge Müdürlüğü (Çanakkale) OSİB/IV.Bölge Müdürlüğü (Manisa) OSİB/V.Bölge Müdürlüğü (Afyonkarahisar) OSİB/VI.Bölge Müdürlüğü (Burdur) OSİB/VII.Bölge Müdürlüğü (Adana) OSİB/VIII.Bölge Müdürlüğü (Konya) OSİB/IX.Bölge Müdürlüğü (Ankara) OSİB/X.Bölge Müdürlüğü (Sinop) OSİB/XI.Bölge Müdürlüğü (Samsun) OSİB/XII.Bölge Müdürlüğü (Rize) OSİB/XIII.Bölge Müdürlüğü (Erzurum) OSİB/XIV.Bölge Müdürlüğü (Van) OSİB/XV.Bölge Müdürlüğü (Malatya)
167 Sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanun 831 Sayılı Sular Hakkında Kanun 2872 Sayılı Çevre Kanunu 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu 3234 Sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 3254 Sayılı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri 4373 Sayılı Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Koruma Kanunu 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 5531 Sayılı Orman Mühendisliği Kanunu 6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanunu 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 6831 Sayılı Orman Kanunu
645 Sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 658 Sayılı Türkiye Su Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Orman Mühendisliği Serbest Yeminli Meslek Mensupları Tüzüğü
İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Hakkında Yönetmelik Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik Alabalık ve Sazan Türü Balıkların Yaşadığı Suların Korunması ve İyleştirilmesi Hakkında Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bakanlık Müşavirleri Çalışma Usul ve Esasları İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çalışma Grupları Yönetmeliği Orman ve Su İşleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Orman ve Su İşleri Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliği Orman ve Su İşleri Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği Orman ve Su işleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınavı ve Atama Yönetmeliği Orman ve Su İşleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Taşra Teşkilatı Hukuk Birimlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Merkez Teşkilâtının Kuruluş Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği [[Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Yetiştirilmek Maksadıyla Yurtdışına Gönderilmesi Ususl ve Esasları Orman ve Su İşleri Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği]] Orman ve Su İşleri Bakanlığı Taşra Teşkilatının Kuruluşu, Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yayın Yönetmeliği Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik Orman ve Su İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği Ormancılık ve Su Şurası Yönetmeliği Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik Türkiye Su Entitüsü Personelinin Görev ve Yetkileri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Türkiye Su Entitüsünde İstihdam Edilecek Uzmanlar Hakkında Yönetmelik Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği
Durgun Yerüstü Kara İç Sularının Ötrofikasyona Karşı Korunmasına İlişkin Tebliğ Çevre Kanununun 20'nci Maddesinin (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ Havza Yönetim Heyetinin Teşekkülü Görevleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ
Halkalama Lisansı Verilmesi İle Ulusal Halkalama Komisyonu ve Halkalama İstasyonları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge [[Orman ve Su İşleri Bakanlığı Uyuşmazlıkların Sulh Yoluyla Haline İlişkin 2014-1 Sayılı Yönerge2011-1 Yönerge Orman ve Su İşleri Bakanlığı İç Denetim Yönergesi]] 2011-2 Yönerge 2011-3 Yönerge 2011-4 Yönerge 2012-1 Yönerge 2012-2 Yönerge 2012-3 Yönerge 2012-4 Yönerge 2013-1 Yönerge 2013-2.1 Yönerge 2013-2.2 Yönerge 2013-3 Yönerge 2013-4 Yönerge Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yetki Devri-İmza ve İş Bölümü Yönergesi 3-9-2013
Şablon:OSİB

6783 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3234 Kabul Tarihi : 31/10/1985 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/11/1985 Sayı : 18922 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 25 Sayfa : 3 BİRİNCİ KISIM Amaç, Görev ve Teşkilat Amaç Madde 1 – Bu Kanunun amacı; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına bağlı, katma bütçeli ve tüzelkişiliğe sahip Orman Genel Müdürlüğünün kurulmasına, teşkilat, görev ve yetkilerine ait esas ve usulleri düzenlemektir. (2) Görev Madde 2 – (Değişik: 29/6/2011-KHK-645/30 md.) Genel Müdürlüğün görevleri şunlardır: a) Orman kaynaklarını; ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel faydalarını dikkate alarak, bitki ve hayvan varlığı ile birlikte, ekosistem bütünlüğü içinde idare etmek, katılımcı ve çok amaçlı şekilde planlamak, usulsüz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara karşı korumak, muhtelif zararlıları ile mücadele etmek ve ettirmek, ormancılık karantina hizmetlerini yürütmek, geliştirmek, orman alanlarını ve ormanlara ilişkin hizmetleri artırmak, ormanları imar ve ıslah etmek, silvikültürel bakımını ve gençleştirilmesini sağlamak, b) Ormanların mülkiyeti ile ilgili iş ve işlemlerini, kadastrosunu, izin ve irtifak işlerini yürütmek, c) Orman ürün ve hizmetlerinin sürekliliğini güvence altına alarak ormanları teknik, sosyo-kültürel, ekolojik ve ekonomik icaplara göre işletmek, orman ürünlerinin üretim, taşıma, depolama iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırmak, bu ürünleri yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak, ç) Mesire yerleri, kent ormanları, araştırma ormanları, ağaç parkı (arboretum) sahaları, orman içi biyoçeşitlilik koruma alanları, model orman, muhafaza ormanı alanlarının ayrılması, korunması, işletilmesini ve işlettirilmesini sağlamak, —————————— (1) Bu Kanunun evveliyatını teşkil eden 8/6/1984 tarih ve 236 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 8/6/1984 tarihinde yürürlüğe girmiştir. (2) Bu maddede geçen “katma bütçeli” ibaresi ile ilgili olarak, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun, 12 ve 81 inci maddeleri ile Kanuna bağlı (I) sayılı cetvele bakınız. 6784 d) Orman sınırları içinde veya orman sınırları dışında her türlü arazide; ağaçlandırma, erozyon kontrolü, ormanla ilgili mera ıslahı, çölleşme ile mücadele, sel ve çığ kontrolü çalışmalarını yürütmek, entegre havza projeleri yapmak ve uygulamak, e) Orman ağaç, ağaççık ve florasına ait bitki türlerinin tohum ve fidanlarını üretmek, ürettirmek, aşılama faaliyetlerini yapmak, devamlı veya geçici fidanlıklar kurmak, işletmek, gerektiğinde kapatmak, f) Gerçek ve tüzel kişilerin özel ağaçlandırma, imar-ihya, erozyon kontrolü çalışmaları ile fidanlık tesis etmesi, işletmesi ve pazarlamasını desteklemek, g) Orman ekosistemlerinin sunduğu ürün ve hizmetlerden azami seviyede istifade edilmesini sağlamak üzere döner sermaye işletmeleri ve gerekli diğer birimleri kurmak ve işletmek, gerektiğinde kapatmak, her türlü malzeme, arsa, arazi, bina, tesis, tesisat satın almak veya kiralamak, gerektiğinde takas yapmak; bunların bakım ve onarımlarını yapmak, yaptırmak, hizmetlerin gerektirdiği makineler ile hizmet vasıtalarını sağlamak, bakım ve revizyonlarını yapmak, yaptırmak, ormanlarda gerekli her türlü altyapı çalışmasını yapmak, ormancılık faaliyetleri için gerekli yolların etüt projelerini yapmak, bakım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırmak, ğ) Hizmetin gerektirdiği her türlü hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim yapmak ve yaptırmak, Genel Müdürlüğün çalışma alanına giren hizmetlere ilişkin olarak, yerel, ulusal ve küresel seviyede görev yapacak enstitüler, müdürlükler, araştırma birimleri, eğitim merkezleri ve sosyal tesisler kurmak ve işletmek, h) Hizmetleri ile ilgili her türlü araştırma ve geliştirme, envanter, basım, yayım ve tanıtma işleri ile projeleri yapmak veya yaptırmak ve bunların sonuçlarını yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak, ı) Orman ürün ve hizmetlerinin kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar yapmak, her türlü orman ürünü üreten, işleyen, pazarlayan, ithalat ve ihracatını yapan özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile yakın işbirliği içinde çalışmak, yurt içinde ve yurt dışında danışmanlık yapmak, projeler uygulamak, ormanlar ve ormancılıkla ilgili olarak kamuoyunu bilinçlendirici her türlü faaliyette bulunmak, i) Orman bütünlüğünü sağlamak amacıyla gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmazların orman rejimine alınması için kamulaştırma, kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan taşınmazların devir ve gerektiğinde takas işlemlerini yapmak, Devlet ormanları içinde ve bitişiğinde oturan köylüleri ayni ve nakdi yardım kaynaklarıyla desteklemek, orman-halk ilişkilerini geliştirmek ve bu konuda her türlü tedbiri almak, j) Görev alanına giren konularda teknik ve idari esasları belirlemek, çalışma konularına ilişkin laboratuvarlar kurmak ve kurdurmak, iş tarifleri ve birim zaman analizlerini yapmak, yaptırmak ve birim fiyatlarını tespit etmek, k) Genel Müdürlüğün görev, hizmet ve faaliyetleri ile ilgili olarak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uyulacak esasları belirlemek, koordinasyonu sağlamak, l) Mevzuatla verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak. 6784-1 İKİNCİ KISIM Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı Merkez teşkilatı Madde 3 – Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı, anahizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden teşekkül eder. Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı Ek - 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Müdürlük Genel Müdür Madde 4 – Genel Müdür; Genel Müdürlüğün hukuki, idari ve mali en üst amiri ve temsilcisi olup, Genel Müdürlük hizmetlerinin mevzuata, Bakanlığın amaç ve politikasına ve milli güvenlik siyasetine,kalkınma planına ve yıllık programlara uygun olarak yürütülmesini ve Genel Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir. Genel Müdür; emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, merkez ve taşra teşkilatının faliyetlerini işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir. Genel Müdür yardımcıları Madde 5 – Genel Müdür yardımcıları; Genel Müdürün emrinde, onun yardımcısı olup Genel Müdürlük hizmetlerini Genel Müdür adına ve onun yapacağı iş bölümü ve yetki devri ile direktif ve emirleri yönünde ve mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütürler. Bu amaçla Teftiş Kurulu Başkanlığı hariç, Genel Müdürlüğün bütün birim ve kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını temin, takip ve kontrol ederler. Genel Müdüre karşı sorumlu olmak üzere dört Genel Müdür Yardımcısı görevlendirilebilir. İKİNCİ BÖLÜM Anahizmet Birimleri Anahizmet birimleri Madde 6 –(Değişik: 29/6/2011-KHK-645/30 md.) Genel Müdürlüğün anahizmet birimleri şunlardır: a) Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı, b) Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı, c) Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı, ç) Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı, d) İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı, e) Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı, f) Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanlığı, g) Silvikültür Dairesi Başkanlığı, ğ) Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı, h) İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı, ı) Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanlığı, i) Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı. j) (Ek: 10/10/2011-KHK-657/9 md.) İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığı.


6784-2 Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı(1) Madde 7- (Değişik: 29/6/2011-KHK-645/30 md.) Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Ormanları usulsüz müdahalelerden korumak, ormanlarda tahribata yol açan hastalık ve her çeşit orman zararlılarıyla mücadele etmek veya ettirmek, ormanların sağlığının korunması ve orman zararlılarının yayılmasını önlemek için karantina tedbirleri almak, zararlılarla mücadele etmek amacıyla laboratuvarlar kurmak veya kurdurmak, b) 6831 sayılı Orman Kanununun 23 üncü ve 24 üncü maddelerine istinaden tefrik edilen muhafaza ormanlarının ayrılması ve idaresi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, c) Ormanların muhafazası ile ilgili gerekli mevzuat çalışmalarını yürütmek, ç) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı Madde 7/A-(Ek: 29/6/2011-KHK-645/30 md.) Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Orman yangınlarının çıkmasına ve yayılmasına mani olmak için her türlü fiziki ve beşeri tedbiri almak, b) Orman yangınları ile mücadele tekniklerini güçlendirmek, yangın gözetleme kulelerinin kurulmasını ve hizmete hazır halde tutulmasını sağlamak, c) Orman yangınlarına müdahale tekniklerini geliştirmek, yangına müdahale sürelerini kısaltarak yangın zararlarını en aza indirmek, ç) Orman yangınlarına müdahalede görev alan personeli eğitmek, yangın uzmanı eğitim merkezi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, d) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak. Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı Madde 8 – Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Ormanların kadastrosunun yapılmasına, orman sınırları dışına çıkarılacak sahaların tespit ve değerlendirilmesine ait iş ve işlemlerini yürütmek, b) Devlet ormanları ile ilgili çeşitli ihtilafları, sahipli yerlerdeki kesim işlerini, devletten başkasına ait ormanların denetim ve kontroluna ait iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak, c) Orman kadastrosu yapılmamış yerlerde, ihtiyaç halinde vasıf tayin işlemlerini yapmak, d) (Değişik: 10/10/2011-KHK-657/10 md.) Orman rejimine alınacak yerlerin kamulaştırma işlemlerini yürütmek, e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı Madde 9 – Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Ormanların amenajman planlarını yapmak, yaptırmak, bu planların uygulanma durumlarını, yenilenmelerini, geliştirilmelerini sağlamak, takip ve kontrol etmek, b) Ormancılık hizmetlerinin gerektirdiği envanter verilerini değerlendirmek, harita ve fotogrametri iş ve işlemlerini düzenlemek, c) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı Madde 10 – İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Asli ve tali orman ürünlerinin; üretim, taşıma, depolama, imal ve pazarlamasına ait iş ve işlemleri düzenlemek, yürütmek ve kontrol etmek, b) Bu hizmetler için inşası gerekli tesisleri belirlemek, depo yerlerinin tayin ve tesbit edilmesine ait iş ve işlemleri yürütmek, c) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. _____________________ (1) 29/6/2011 tarihli ve 645 sayılı KHK’nın 30 uncu maddesi ile bu maddenin başlığı “Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Dairesi Başkanlığı” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 6785 Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı (1) Madde 11 – (Yeniden düzenleme: 29/6/2011-KHK-645/30 md.) Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Orman sınırları içinde veya dışındaki arazilerde uygulama plan ve projeleri dahil ağaçlandırma faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak, b) Gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak özel ağaçlandırma ve imar-ihya çalışmalarını teşvik etmek ve desteklemek, c) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak. Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanlığı Madde 11/A-(Ek: 29/6/2011-KHK-645/30 md.)

Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Su havzalarında kaliteli ve azami miktarda su elde etmek, erozyonu önlemek, sel, çığ ve taşkınları kontrol altına almak, toprak, su ve bitki dengesini korumak amacıyla ilgili birimlerle işbirliği halinde ve katılımcı anlayış çerçevesinde hazırlanan entegre havza ıslahı ana planının gerektirdiği iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak, b) Entegre havza ıslahı projelerini uygulamaya koymak ve planda yer alan yatırımları izlemek, değerlendirmek, proje bilgilerini ilgili birimlere raporlamak ve gerektiğinde yapılmasını sağlamak, c) Çölleşme ile mücadele çalışmalarını yürütmek, ç) Orman alanlarında veya orman rejimine alınacak erozyona maruz sahalarda; toprak aşınma ve taşınmalarının durdurulması, sellerin ve taşkınların kontrol altına alınması, heyelanların ve çığların önlenmesi amacıyla dere, çay ve ırmakların su toplama havzalarında erozyon kontrolü çalışmaları yapmak veya yaptırmak, d) Orman içi, orman kenarı ve orman üst sınırı meralarda ıslah çalışmaları yapmak veya yaptırmak, e) Dağlık alanlarda toprağın korunmasına, su kaynaklarının geliştirilmesine, orman ekosisteminin tesisine ve geliştirilmesine yönelik olarak erozyonla mücadele etmek ve gerekli çalışmaları yapmak, f) Bozulan tabii dengeyi yeniden tesis etmek amacıyla yeşil kuşak projeleri uygulamak, g) Gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının erozyon kontrolü çalışmalarını teşvik etmek ve desteklemek, ğ) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak. (...) (2) Silvikültür Dairesi Başkanlığı Madde 12 – (...) Silvikültür Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : a - d) (Mülga : 7/8/1991 - KHK - 442/34 md.; Aynen Kabul: 21/5/1992 - 3800/36 md.) e) Orman amenajman planlarının yapılmasına esas olacak silvikültür tekniğini belirlemek, ––––––––––––––– (1) Bu madde başlığı”Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı” iken, 29/6/2011 tarihli ve 645 sayılı KHK’nin 30 uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde yeniden düzenlenmiştir. (2) Bu madde başlığındaki "Ağaçlandırma ve " ibaresi 7/8/1991 tarih ve 442 sayılı KHK'nin 34 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olup, metinden çıkarılmıştır. Daha sonra bu hüküm, 21/5/1992 tarih ve 3800 sayılı Kanunun 36 ıncı maddesiyle aynen kabul edilmiştir. 6786 f) Orman imar, ıslah, bakım ve gençleştirilmesini sağlamak üzere silvikültür planları ile uygulama projelerini tanzim etmek, bu plan ve projeler gereğince kesilecek ağaçların tesbit ve damgalanma işlerini yürütmek ve bunların uygulamalarını takip ve kontrol etmek, h) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı (1) Madde 13 – (Yeniden düzenleme: 29/6/2011-KHK-645/30 md.) Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Orman içinde veya bitişiğindeki köylülerin sosyal ve ekonomik gelişmelerini desteklemek maksadıyla; etüt ve araştırmalar yapmak, plan ve projeler hazırlamak, hazırlatmak ve uygulamak, b) Orman köylülerinin kalkındırılmasının desteklenmesi amacıyla kredi veya hibe vermek ve bu konudaki diğer hizmetleri yürütmek, c) Ormancılık alanında faaliyet gösteren kooperatiflerin proje bazında desteklenmesi ile ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda değerlendirilmesi konularında araştırma ve danışmanlık hizmetleri vermek, ç) Orman köylerinde odun ve odun dışı orman ürünlerinin üretilmesini desteklemek ve bunlara dayalı sanayinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, d) Bulundukları yerden başka yerlere nakledilecek orman köylülerinin terk ettikleri taşınmazları kamulaştırmak, e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. İnşaat ve ikmal Dairesi Başkanlığı Madde 14 – İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Üretim, ağaçlandırma yolları ve yangın şeritleri ile ilgili orman ve orman içi yolları ağının tespiti ve etüd proje çalışmalarını yapmak ve yaptırmak; Bakanlık Makamı'nca tespit edilecek usul ve esaslar dahilinde üretim, ağaçlandırma ve yangın sahaları ile ilgili ve bu sahalara ulaşılmasını sağlayan işleri yaptırmak, b) Her türlü bina ve tesislerin inşaatı, bakım ve onarımı ile usul ve esasları Bakanlık Makamı'nca tespit edilecek küçük çaptaki yol ve sanat yapılarının yapım, bakım ve onarım işlerini yapmak ve yaptırmak, c) Görev alanına giren yatırım ve hizmetlerin gerektirdiği arsa ve arazilerin satın alınması, kamulaştırılması ile Genel Müdürlüğün mülkiyetindeki gayrimenkullerle ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak, d) Görev alanına giren konularla ilgili iş ve üretim makineleri ile hizmet vasıtalarını, bunların ekipmanlarını ve yedek parçalarını sağlamak, e) Bu makinelerin dağıtım, transfer ve işletilmesini sağlamak, bakım ve revizyonlarını yapmak, yaptırmak, f) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak, ––––––––––––––– (1) Bu madde başlığı” Milli Parklar Dairesi Başkanlığı” iken, 29/6/2011 tarihli ve 645 sayılı KHK’nin 30 uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde yeniden düzenlenmiştir. 6787 Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanlığı Madde 14/A- (Ek: 29/6/2011-KHK-645/30 md.) Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Odun dışı orman ürünlerinin ve ormanın ekosistem hizmetlerinin; envanteri, değer tespiti, teşhis, tanıtım, planlama, haritalandırma, projelendirme, üretim, taşıma, depolama ve pazarlanmasına ait iş ve işlemleri belirlemek, yapmak veya yaptırmak, b) Orman içi su kaynaklarını korumak, geliştirmek, bu alanlarda yapılacak faaliyetleri düzenlemek, orman içi av ve yaban hayatına, otlatmaya, arıcılığa ait konuları takip etmek, c) Uygun yerlerde ekoturizm faaliyetlerini desteklemek, ç) Mesire yerlerinin, kent ormanlarının ve ağaç parkı sahalarının ayrılması, korunması, işletilmesi ve işlettirilmesini sağlamak, d) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı Madde 14/B- (Ek: 29/6/2011-KHK-645/30 md.)

Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Orman ağaç, ağaççık ve florasına ait tohum ve fidanları üretmek, ürettirmek, gerektiğinde üretimle ilgili maddeleri ithal ve ihraç etmek, ağaç ve tohum ıslahını yapmak, b) Fidanlıkların ve fidanlık tesislerinin kurulması, idaresi, işletilmesi ve pazarlanması ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek, c) Tohum kaynaklarının korunmasını, iyileştirilmesini ve çoğaltılmasını sağlamak, Orman bitki ve flora türlerine ilişkin olarak genetik kaynakların kaydı, bitki pasaportu, sertifikasyonu, ticareti ve piyasa denetimiyle ilgili iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak, ilgili mevzuat çerçevesinde ihracat ve ithalat işlemlerini yürütmek, d) Gerçek ve tüzel kişilerin tohumluk ve fidanlık tesis etmesi, işletmesi ve pazarlaması çalışmalarını teşvik etmek, e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığı Madde 14/C - (Ek: 10/10/2011-KHK-657/11 md.) İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Orman sayılan alanlarda verilecek izinlere ait iş ve işlemleri yürütmek, b) İrtifak hakkı talepleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, c) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Danışma ve Denetim Birimleri Danışma ve denetim birimleri Madde 15 – Genel Müdürlük merkez teşkilatındaki danışma ve denetim birimleri şunlardır: a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, b) (Mülga: 22/12/2005-5436/17 md.) c) Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı Madde 16 – Teftiş Kurulu, Genel Müdürün emri veya onayı üzerine Genel Müdür adına aşağıdaki görevleri yapar. 6788 Genel Müdürlük merkez ve taşra kuruluşlarının her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak; a) Tetkik, teftiş ve soruşturma yapmak, b) Kontrol ve denetleme işlerini yapmak, c) Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak. Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Madde 17 – (Mülga: 22/12/2005-5436/17 md.) Hukuk Müşavirliği Madde 18 – Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır: a) Genel Müdürlük merkez teşkilatınca düzenlenen sözleşme ve şartname taslaklarını incelemek ve bunların kanun ve hukuka uygunlukları ile, uygulamadan doğan anlaşmazlıkların sonuçlarını tesbit etmek, b) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatını ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun 17 nci maddesi ile kurulan fonu ilgilendiren dava ve icra işlerini her derecede takip ve sonuçlandırmak, kayıtlarını tutmak, c) Genel Müdürlük memurları hakkında düzenlenip gönderilen inceleme ve soruşturma raporlarını inceleyerek mevzuat gereği kovuşturmalarla ilgili işlemleri yapmak, d) Genel Müdürlük görüşü istenen veya Genel Müdürlükçe hazırlanan kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları ile diğer iş ve işlemler hakkında hukuki yönden görüş bildirmek, e) Genel Müdürlük taşra teşkilatındaki dava ve icra takip işlerini merkezden veya yerinde denetlemek, f) Genel Müdürlükçe gerekli görüldüğünde ilgili merkez teşkilatının görüşlerini de alarak ihbarname, ihtarname düzenlemek veya bunlara karşı cevap hazırlamak, g) Adli ve idari davalarda ve her türlü icra takiplerinde gerekli bilgileri hazırlamak, adli ve idari davalarla, icra takiplerinde mahkemeler, hakemler, icra dairelerinde, dava ve icra işleriyle ilgili sair merciler nezdinde Genel Müdürlüğü temsil etmek, h) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yardımcı Birimler Yardımcı Birimler(1) Madde 19-(Değişik: 29/6/2011-KHK-645/30 md.) Genel Müdürlük merkez teşkilatındaki yardımcı birimler şunlardır: a) Personel Dairesi Başkanlığı, b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, c) Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, ç) (Ek: 8/8/2011-KHK-648/54; Değişik: 10/10/2011-KHK-657/12 md.) Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı. d) (Mülga: 10/10/2011-KHK-657/12 md.) ________________________ (1) 8/8/2001 tarihli ve 648 sayılı KHK’nın 54 üncü maddesi ile bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinden sonra gelmek üzere (ç) bendi eklenmiş ve mevcut (ç) bendi (d) bendi olarak teselsül ettirilmiş ve metne işlenmiştir. 6789 Personel Dairesi Başkanlığı Madde 20 – Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Genel Müdürlüğün insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak, b) Genel Müdürlük personelinin atama, özlük, emeklilik ve sağlık işleriyle ilgili işleri yapmak, c) Genel Müdürlüğe bağlı işyerlerinde işveren - işçi ilişkilerinin mevzuat ve yürürlükteki toplu iş sözleşmelerinde belirtilen esaslarla ilgili olarak Bakanlık Personel Genel Müdürlüğünce yürütülecek çalışmalarda gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, d) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Madde 21 – İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Genel Müdürlük için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek, c) Genel Müdürlüğün mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek, d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak, e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, f) Genel Müdürlük personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını sağlamak, g) Genel evrak ve arşiv hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, h) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı Madde 22- (Değişik: 29/6/2011-KHK-645/30 md.) Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Genel Müdürlüğün dış ilişkilerini yürütmek, b) Öncelikli orman araştırma alanları ve araştırma program ve projelerini belirlemek ve bunların yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak, c) Araştırma ve geliştirme çalışmaları ile alakalı olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, ç) Yürütülen araştırma programları ve proje faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirmek, yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak, uygulamaya aktarılmasına yönelik seminer, konferans, sempozyum ve benzeri faaliyetlerin, bildirilerin ve araştırma sonuç raporlarının yayımlanmasını sağlamak, d) Araştırma faaliyetlerini izlemek ve denetlemek, e) Genel Müdürlük teşkilatının eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi, hizmet içi ve mesleki eğitim işlerini yürütmek, f) Ormancılıkla ilgili her türlü yayın ve tanıtım faaliyetlerini yürütmek, ormancılıkla ilgili konulardaki fikir ve sanat eserlerini takip etmek, g) Genel Müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü evrak, harita, kitap, broşür ve diğer belgelerin basımı ile ilgili çalışmalarını yürütmek, ğ) Genel Müdürlük hizmetleri ile ilgili her türlü tercüme işlerini yapmak ve yaptırmak, h) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. Orman Harita ve Uzaktan Algılama Dairesi Başkanlığı Madde 22/A – (Ek: 8/8/2011-KHK-648/55 md.; Mülga: 10/10/2011-KHK-657/13 md.) 6790 Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı (1) Madde 23 – (Yeniden düzenleme: 29/6/2011-KHK-645/30 md.) Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Orman bilgi sistemini kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, b) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatlarının internet üzerinden bilgi paylaşımı, bilgi toplama, yayımlama ve e-posta ve benzeri iş ve işlemleri için gerekli çalışmaları yapmak ve uygulamak, c) Genel Müdürlük veri ve bilgilerinin güvenliğini sağlamak, veri güvenliği politikaları oluşturmak ve geliştirmek, ç) Ormancılıkta veri standartlarını geliştirmek ve güncellemek, d) Genel Müdürlük ve birimlerinin internet sayfalarına ilişkin altyapı hizmetlerini yürütmek, e) (Ek: 10/10/2011-KHK-657/14 md.) Genel Müdürlüğün, uydu görüntüleri, hava ve yer fotoğrafları, harita ve koordinat bilgilerine ilişkin işlemlerini yapmak ve yaptırmak, f) (Ek: 10/10/2011-KHK-657/14 md.) Coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama ile ilgili faaliyetleri yürütmek, g) (Ek: 10/10/2011-KHK-657/14 md.) Ormancılıkla ilgili haritaların hazırlanmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak ğ) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. ÜÇÜNCÜ KISIM

                                          Taşra Teşkilatı

Taşra Teşkilatı Madde 24 – Genel Müdürlük taşra teşkilatı; ormancılık hizmetlerinin özelliği ve tekniğinin gereği olarak bölge seviyesinde kurulacak Orman Bölge Müdürlükleri ile müdürlükler ve şefliklerden teşekkül eder. Taşra teşkilatı kuruluşu Madde 25 – Genel Müdürlük taşra teşkilatı kuruluşlarından: a) Bölge müdürlüğü ve müdürlüklerin kurulmasına ve kaldırılmasına Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu, b) Şefliklerin ve memurlukların kurulmasına, kaldırılmasına ve bunların iç hizmet birimlerinin belirlenmesine Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Bakanlık,Yetkilidir. DÖRDÜNCÜ KISIM Sorumluluk ve Yetkiler Yöneticilerin sorumluluğu Madde 26 – Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatının her kademedeki yöneticileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Genel Müdürlük emir ve direktifleri yönünde mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst kademeye karşı sorumludur. Koordinasyon ve işbirliği konusunda Genel Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluğu Madde 27 – Genel Müdürlük ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda Bakanlıkça belirlenen esaslar dahilinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve yetkilidir. Mahalli İdarelerle koordinasyon sorumluluğu Madde 28 – Genel Müdürlük, hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyonu sağlamaktan sorumludur. Genel Müdürlüğün düzenleme görev ve yetkisi Madde 29 – Genel Müdürlük, Kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer emirlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir. —————————— (1) 29/6/2011 tarihli ve 645 sayılı KHK’ nın 30 uncu maddesi ile, bu maddenin başlığı “Savunma Uzmanlığı” iken “Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiş olup, daha sonra 10/10/2011 sayılı ve 657 sayılı KHK’nın 14 üncü maddesiyle, aynı başlık metne işlendiği şekilde değiştirilmiş, ayrıca birinci fıkrada yer alan “Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının” ibaresi “Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığının” şeklinde değiştirilmiş, (d) bendinden sonra gelmek üzere (e), (f) ve (g) bentleri eklenmiş ve mevcut (e) bendi (ğ) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.


6791 Yetki devri Madde 30 – Genel Müdür sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz. Bölge Müdürleri, kendilerine bağlı kuruluşların amiri ve genel müdürlüğün taşra teşkilatındaki en yetkili temsilcisi olup, bölgesindeki iş ve işlemlerden dolayı Genel Müdüre karşı sorumludur. Atama Madde 31 – 23/4/1981 tarih ve 2451 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan görevlerden 1 - 4 dereceli kadrolara Genel Müdürün teklifi üzerine Bakan, diğer bütün görevlilerin atanmaları ise Genel Müdür tarafından yapılır. Ancak, Bakan ve Genel Müdür bu yetkilerini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir. Kadrolar Madde 32 – Kadroların tespit, ihdas, kullanılması ve iptali ile kadrolara ait diğer hususlar Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki Mevzuat hükümlerine göre düzenlenir. Mal ve kıymetlerin hukuki durumu Madde 33 – Genel Müdürlüğün katma ve döner sermaye bütçeleri ile diğer kanuni ve kazai yollardan temin edilmiş bütün taşınır ve taşınmaz mal varlığı ve kıymetleri ile idarede mevcut orman emvali Devlet malı hükmünde olup haczedilemez ve kamulaştırılamaz. Bu mal ve kıymetler aleyhinde suç işleyenler Devlet malları aleyhine suç işleyenler gibi cezalandırılır. Taşınmaz mallar hiçbir vergi, resim ve harca tabi olmaksızın Genel Müdürlük adına tescil işlemi görür. Yargı mercilerinde dava işlerinin yürütülmesi Madde 34 – Genel Müdürlük Merkez ve taşra teşkilatı leh ve aleyhine açılmış ve açılacak her nevi dava ve icra takipleri Genel Müdürlük Merkezinde avukat sıfatını haiz hukuk müşavirleri ve avukatlarınca, taşra kuruluşlarında ise orman bölge müdürlükleri, orman müdürlükleri ve orman şeflikleri avukatlarınca, avukat bulunmayan yerlerde veya zamanlarda yetki verilen memurlarca yürütülür. Taşra teşkilatında Bakanlığın muvafakatı ile sözleşmeli avukatlar istihdam edilebilir. Hukuk müşavirleri, merkez ve taşrada görevli bütün orman avukatları ve hukuk müşavirleri ile Genel Müdürlük hukuk müşavirliğinde ve taşra teşkilatının dava takibi yapılan birimlerinde çalışan memurlar ve sözleşmeli avukatlar 1389 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerinden faydalanır. Gelirler Madde 35 – Orman Genel Müdürlüğünün gelirleri şunlardır: a) Orman ürünlerinin satış ve değerlendirilmesinden elde edilen gelirler, b) Devlet Ormanları üzerinde hakiki ve hükmi şahıslara tahsis edilecek alanlardan elde edilecek gelirler, c) Döner sermayeli işletme gelirleri, d) Hazinece sağlanacak gelirler, 6792 e) Hizmet ve işletme gelirleri, f) Orman tarife bedelleri, g) Müsadereli emval satışlardan elde edilen gelirler, h) Genel bütçeden yapılacak yardımlar, i) Diğer gelirler. (Ek fıkra: 29/6/2011-KHK-645/30 md.) 14/7/2004 tarihli ve 5217 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca genel bütçeye gelir kaydedilen mülga Ağaçlandırma Fonu ve mülga Orman Köylülerini Kalkındırma Fonu gelirleri 1/1/2012 tarihinden itibaren Orman Genel Müdürlüğü bütçesine gelir kaydedilir. Yukarıdaki gelirlerden ilgili mevzuatın verdiği yetkilerle o yıl içerisinde yapılmış bulunan giderler karşılandıktan sonra kalan meblağ gelecek yılın bütçesine gelir kaydedilir. Anlaşmazlıkların halli Madde 36 – Bir sözleşme olsun olmasın Genel Müdürlük ile Devlet daireleri müessese ve teşekkülleri veya gerçek ve tüzelkişiler arasında çıkan ve henüz kaza mercilerine, mahkeme veya icraya intikal etmemiş bulunan uyuşmazlıkların sulh yoluyla hallinde, anlaşma veya sözleşmelerin değiştirilmesinde veya bozulmasında, maddi ve hukuki sebeplerle dava ve icra takibi açılmasında veya açılan dava ve icra takibine devam edilmesinde veya aleyhte neticelenenlerin yüksek dereceli merci ve mahkemelerce incelenmesini istemekte fayda umulmayan hallerde bunlardan vazgeçilmesinde, açılmış dava ve icra takiplerinin sulh yoluyla hallinde yarar görüldüğü takdirde tanınacak veya terkin olunacak hak ve işin ihtiva ettiği menfaatlerin; 100 000 liraya kadar olanları Orman Müdürünün kararı, 100 000 - 200 000 (Dahil) liraya kadar olanları Orman Bölge Müdürünün kararı, 200 000 - 1 500 000 (Dahil) liraya kadar olanları Genel Müdürün kararı, 1 500 000 - 10 000 000 (Dahil) liraya kadar olanları Bakanlığın kararı, 10 000 000 liradan fazla olanları Danıştayın görüşü alınarak müşterek karar ile halledilir. Yukarıda belirtilen parasal sınırlar her yıl Bütçe Kanunları ile tespit edilir. Mevzuu kalmayan veya yanlışlıkla açıldığı anlaşılan veya Genel Müdürlüğe ait hak ve menfaati muhtevi bulunmayan davalarla icra takipleri, miktar veya değeri yukarıda belirtilen parasal sınırlara tabi olarak iptal edilir. Dava ve icra kayıtları terkin olunur. Dava ve icra takiplerinde aleyhte verilen kararlara karşı yüksek dereceli merci ve mahkemelere başvurmadan vazgeçilmesi ile idarece müdahale olunan ceza davalarında, suçun sabit olmaması, failinin tutulan şahıs olmadığının subut bulması sebebiyle verilen beraat ve takipsizlik kararları hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. Tashihi karar veya iadeyi muhakeme veya 3533 sayılı Kanuna göre hakemlerce verilmiş olan kararlara karşı, itiraz yoluna gidilip gidilmemesinin takdiri davayı takip eden Daire Amirine veya avukata aittir. 6793 Zamanaşımı ve hak düşürücü sürenin geçmesini önleyecek tedbirleri ilgililer almakla mükelleftir. Yukarıdaki fıkralar hükümlerine uygun bir karar alınmış olmadıkça, dava ve icra takiplerinin açılması ve tamamen veya kısmen aleyhe sonuçlanan davalarla icra takiplerinde, yüksek dereceli mercilerde incelenmesi mümkün olanlar hakkında kanun yollarına gidilmesi mecburidir. Bu mecburiyeti yerine getirmemek suretiyle hukuki veya maddi sebeplerle bozulması mümkün bir hükmün kesinleşmesine ve bir hakkın kaybolmasına sebep olan avukatlarla, daire amirleri hakkında kanuni takibat yapılmakla beraber, meydana gelen zarar kendilerine tazmin ettirilir. Yargı mercilerinde idarenin temsili Madde 37 – Genel Müdürlük avukatı bulunmayan yerlerde veya zamanlarda Genel Müdürlüğün yargı mercilerindeki temsilini ve bunlara ait görevleri o yerin en yüksek dereceli orman memuru veya bu memur tarafından görevlendirilecek diğer herhangi bir orman memuru yapar. Orman Bölge Müdürlükleri, orman müdürlükleri ve orman şeflikleri genel müdürlük adına yargı mercilerinde dava açmak yetkisine sahiptir. Orman teşkilatı bulunmayan yerlerde genel müdürlükçe takibi gereken bütün davalar idareyi temsilen hazine avukatınca, bu avukat yoksa mahalli mal memurunca takip edilir. Koruma hizmetlerinde avans Madde 38 – Genel Müdürlükçe orman muhafaza memurlarına, orman koruma hizmetlerinde kullanacakları her türlü araç ve gerecin satın alınması için yeterli avans verilebilir. Uygulamaya ait usul ve esaslar genel müdürlükçe hazırlanacak bir yönetmelikle gösterilir. BEŞİNCİ KISIM Son Hükümler Yürürlükten kaldırılan hükümler Madde 39 – 4 Haziran 1937 tarih ve 3204 sayılı Orman Umum Müdürlüğü Teşkilat Kanunu ve bu Kanunun ek ve tadillerinden halen yürürlükte bulunan 24 Temmuz 1940 tarih ve 3904 sayılı, 6/7/1960 tarih ve 75 sayılı, 24 Haziran 1965 tarih ve 636 sayılı Kanunlar ile 25 Haziran 1945 tarih ve 4767 sayılı, 13 Şubat 1981 tarih ve 2384 sayılı Kanun ve bu Kanun hükümlerine aykırı diğer Kanunların hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. GEÇİCİ HÜKÜMLER Geçici Madde 1 – Genel Müdürlük teşkilatı bu Kanun esaslarına göre yeniden düzenleninceye ve bu düzenleme uyarınca Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki Mevzuat hükümlerine göre yeni kadrolar tespit ve ihdas edilinceye kadar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta olan mevcut kadroların kullanılmasına devam olunur. Geçici Madde 2 – Bu Kanun ile yapılan yeni düzenleme sebebi ile kadro ve görev unvanları değişmeyenler yeni kadrolarınaatanmış sayılırlar. Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler ve eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları, yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur. Geçici Madde 3 – Bu Kanunun uygulanmasını göstermek üzere hazırlanacak yönetmelikler yürürlüge girinceye kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 6794 Geçici Madde 4 – Genel Müdürlük, teşkilatını ve kadrolarını en geç 18/6/1985 tarihine kadar bu Kanuna uygun hale getirir. Bu maksatla Bakanlığın teklifi Maliye ve Gümrük Bakanlığının ve Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanılarak kadro ihdas ve iptal etmeye, mevcut kadrolardan sınıf, unvan ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Genel Müdürlüğün 2006 yılı harcamaları Geçici Madde 5- (Ek: 1/7/2006-5538/9 md.) Genel Müdürlük 2006 yılı için harcamalarını 5437 sayılı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununda yer alan Orman Genel Müdürlüğü bütçesindeki ödeneklerinden yapar ve Genel Müdürlüğün tahsil edilen gelirleri de genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilir. Genel Müdürlüğün 2006 yılı bütçe uygulamaları, genel bütçeli idareler için uygulanan esas ve usûller çerçevesinde yürütülür. Geçici Madde 6- (Ek: 8/8/2011-KHK-648/56 md.) 645 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Orman Genel Müdürlüğüne verilen görevlerle ilgili iş ve işlemlerden dolayı Çevre ve Orman Bakanlığınca taraf olunan işlem ve sözleşmelerde Orman Genel Müdürlüğü taraf olur ve Çevre ve Orman Bakanlığı leh ve aleyhine açılmış olan davalar ile başlatılmış olan takiplerde adı geçen Genel Müdürlük kendiliğinden taraf sıfatını kazanır. Söz konusu görevlere ilişkin olarak bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce Çevre ve Orman Bakanlığınca yapılmış iş ve işlemler sebebiyle açılacak davalar Orman Genel Müdürlüğüne yöneltilir. Çevre ve Orman Bakanlığından Orman Genel Müdürlüğüne devredilen görev ve hizmetlere ilişkin dava ve icra takip dosyaları Maliye Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünce müştereken belirlenecek esaslara göre bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde adı geçen Genel Müdürlüğe devredilir. Bu şekilde devredilen dava ve icra takipleri ile ilgili olarak devir tarihine kadar yapılmış her türlü işlem ilgili idareler adına yapılmış sayılır. Yürürlük Madde 40 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 41 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


6795 (1) SAYILI CETVEL (Değişik: 8/8/2011-KHK-648/57 md.)


ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI Edit

Genel Müdür

Genel Müdür Yrd.

Hizmet Birimleri

 

Danışma ve Denetim Birimleri

 

 

Yardımcı Birimler

Genel Müdür

Genel Müdür Yrd.

1) Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı

1) Teftiş Kurulu Başkanlığı   

1) Personel Dairesi Başkanlığı

 

Genel Müdür Yrd.

2) Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı

2) Hukuk Müşavirliği  

2) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

 

Genel Müdür Yrd.

3) Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı

3) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

3) Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı

 

Genel Müdür Yrd.

4) Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı

 

4) (Değişik: 10/10/2011-KHK-657/15 md.) Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı

 

Genel Müdür Yrd.

5) İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı

 

5) (Mülga: 10/10/2011-KHK-657/15 md.)

 

 

6) Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı

 

 

 

 

7) Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanlığı

 

 

 

 

8) Silvikültür Dairesi Başkanlığı

 

 

 

 

9) Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı

 

 

 

 

10) İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı

 

 

 

 

11) Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanlığı

 

 

 

 

12) Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı

 

 

 

 

13) (Ek: 10/10/2011-KHK-657/15 md.) İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığı

 

 

_____________________________________________________________________________


3234 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTEEdit

Değiştiren Kanun                                                                                                                        Yürürlüğe

  KHK    No.                           3234 sayılı Kanunun değişen maddeleri                                   giriş tarihi

 

KHK/442                                                     —                                                                             7/8/1991

3800                                                               —                                                                          21/5/1992

5436                                                               15 ve 17                                                                24/12/2005

5538                                                               Geçici Madde 5                                                  1/1/2006 tarihinden geçerli

                                                                                                                                                   olmak üzere 12/7/2006

 

KHK/645                          2, 6, 7, 7/A, 11, 11/A, 13, 14/A, 14/B, 19, 22, 23, 35                         4/7/2011                                

KHK/648                                   19, 22/A, Geçici madde 6, I Sayılı Cetvel                                17/8/2011

KHK/657                                       6, 8, 14/C, 19, 22/A, 23, I Sayılı Cetvel                               2/11/2011


______________________________________________________________________________

Dış linklerEdit

 • 6783 - Mevzuat - Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri. Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin. Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.