Şablon:OSİBbakınz

6811 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1) (2) (3) Kanun Numarası : 3254 Kabul Tarihi : 8/1/1986 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 14/1/1986 Sayı : 18988 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 35 Sayfa : 126 BİRİNCİ KISIM Amaç, Görev, Teşkilat Madde 1 – Bu Kanunun amacı, meteoroloji istasyonları açmak ve çalıştırmak, hizmetlerin gerektirdiği rasatları yapmak ve değerlendirmek ve çeşitli sektörler için hava tahminleri yapmak ve meteorolojik bilgi desteği sağlamak için Başbakanlığa bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kurulmasına, teşkilat ve görevlerine dair esasları düzenlemektir. (İkinci fıkra mülga: 23/8/1991 – KHK – 447/2 md.) (Ek fıkra : 17/6/1992 – 3812/2 md.) Başbakan bu teşkilatın yönetimiyle ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde Devlet Bakanı vasıtasıyla kullanabilir. Madde 2 – Meteoroloji Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Meteorolojik hizmetlerin eksiksiz ve zamanında yürütülebilmesi için lüzum görülen yerlerde çeşitli tipte meteoroloji istasyonları veya birimleri açmak ve çalıştırmak, b) Meteorolojik hizmetlerin gerektirdiği rasatları yapmak ve diğer sektörler için hava tahminleri yapmak, c) Askeri ve sivil; Kara, deniz ve hava ulaştırması ile tarım ve diğer sektörler için hava tahminleri yapmak, d) Tarım, orman, turizm, ulaştırma, bayındırlık, enerji, sağlık, çevre, silahlı kuvvetler ve gerekli görülen kurum ve kuruluşlar için meteorolojik destek sağlamak ve uluslararası anlaşmalarla sorumluluğuna verilmiş bulunan meteorolojik hizmetleri yürütmek, e) Teşkilatın lüzum göreceği telli ve telsiz alıcı ve verici cihazları ile her türlü haberleşme araçlarını ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak kurmak, kurdurmak ve işletmek, bunlarla yurt içi ve yurt dışı meteorolojik bilgi alışverişi yapmak, bu bilgilerden lüzum görülenleri halkın yararlanabileceği tarzda yayınlamak, f) Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununa uygun olarak Radyo istasyonu kurmak ve işletmek, __________________ (1) Bu Kanunun evveliyatını teşkil eden 8/6/1984 tarih ve 228 sayılı KHK. 18/6/1984 tarihinde yürürlüğe girmiştir. (Bkz. Düstur: Tertip: 5, Cilt: 23, Sahife: 726) (2) Bu Kanunun adı, 17/6/1992 tarih ve 3812 sayılı Kanun ile “Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” olarak değiştirilmiş;daha sonra 10/10/2011 tarihli ve 657 sayılı KHK’nın 16 ncı maddesiyle de metne işlendiği şekilde değiştirlmiştir. (3) 10/10/2011 tarihli ve 657 sayılı KHK’nın 16 ncı maddesiyle bu Kanunun 1, 2, 3, 6, 10, 14, 24, 25, 27, 29, 30, 32/B, 32/D maddelerinde geçen “Devlet Meteoroloji İşleri” ibareleri “Meteoroloji” şeklinde değiştirimiştir.6812 g) Meteoroloji ile ilgili konularda etüd ve araştırmalar yapmak, Türkiyenin iklim özelliklerini tespit amacıyla çalışma ve incelemeler yaparak elde edilen bilgileri arşivlemek ve yayınlamak, h) Meteoroloji ile ilgili milletlerarası kuruluşlarda 1173 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Türkiyeyi temsil etmek ve gerekli işbirliğini sağlamak. Teşkilat Madde 3 – Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatından meydana gelir. İKİNCİ KISIM Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı Merkez teşkilatı Madde 4 – Genel Müdürlük merkez teşkilatı anahizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden meydana gelir. Genel Müdürlük merkez teşkilatı ekli cetvelde gösterilmiştir. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Müdürlük Genel Müdür Madde 5 – Genel Müdür teşkilatın en üst amiridir ve teşkilat hizmetlerini mevzuata, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına, yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Genel Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda diğer kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur. (1) Genel Müdür merkez ve taşra teşkilatının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir. Genel Müdür yardımcıları Madde 6 – Meteoroloji Genel Müdürlüğünde anahizmet birimleri ile danışma ve yardımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda Genel Müdüre yardımcı olmak üzere iki Genel Müdür yardımcısı görevlendirilebilir.(2) İKİNCİ BÖLÜM Anahizmet Birimleri Anahizmet birimleri Madde 7 – (Değişik: 10/10/2011-KHK-657/17 md.) Genel Müdürlüğün anahizmet birimleri şunlardır: a) Tahminler Dairesi Başkanlığı, b) Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanlığı, c) Meteorolojik Veri İşlem Dairesi Başkanlığı, d) Araştırma Dairesi Başkanlığı. ______________________________

(1) Bu fıkrada yeralan “Başbakana” ibaresi, 23/8/1991 tarih ve 447 sayılı KHK ile “Çevre Bakanına” olarak, daha sonra ise 17/6/1992 tarih ve 3812 sayılı Kanunun 1 nci maddesi ile “Başbakana” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (2) Bu maddede yeralan Genel Müdür yardımcısı kadrosu, 15/8/1997 tarih ve 97/47576 sayılı Kararla, iki’den üç’e çıkarılmıştır.6812-1 Tahminler Dairesi Başkanlığı(1) Madde 8 – (Değişik: 10/10/2011-KHK-657/18 md.) Tahminler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Meteorolojik gözlemler ve uzaktan algılama ürünleri ile sayısal hava tahmin modellerini kullanarak kara, hava ve deniz ile ilgili meteorolojik tahminleri yapmak, şiddetli meteorolojik hadiselerle ilgili erken uyarılar hazırlamak, b) Kamu ve özel sektör ile diğer kullanıcıların ihtiyaç duyduğu meteorolojik tahminleri üretmek, c) Havacılık ve denizcilik sektörünün ihtiyaç duyduğu meteorolojik desteği, ulusal ve uluslararası standartlarda sağlamak, d) Uluslararası kuruluşlar ile sorumluluk sahasına giren konularda teknik işbirliğini yürütmek, e) Uzaktan algılama sistemlerinden elde edilen verilerden meteorolojik ürünler üretmek, f) Sayısal hava tahmin modellerini çalıştırmak, g) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak. Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanlığı(2) Madde 9 – (Değişik: 10/10/2011-KHK-657/19 md.) Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Kurulması gereken meteorolojik ölçüm ve gözlem istasyonları ile ilgili planlama yapmak, yerlerini tespit etmek ve bunların kurulumunu yapmak veya yaptırmak, b) Uluslararası standartlara uygun olarak yer ve yüksek atmosfer ile deniz ölçüm ve gözlemlerinin yapılmasını ve kontrolünü sağlamak, c) Meteorolojik ölçüm alet ve cihazların yenilenmesi ve geliştirilmesini sağlamak; imalat, bakım, onarım, ayar vekalibrasyonlarını yapmak veya yaptırmak, d) Haberleşme alet ve vericilerinin işletilmesini sağlamak, e) Uluslararası kuruluşlar ile sorumluluk sahasına giren konularda teknik işbirliğini yürütmek, f) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak. Meteorolojik Veri İşlem Dairesi Başkanlığı Madde 9/A - (Ek: 10/10/2011-KHK-657/20 md.) Meteorolojik Veri İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Yurt içi ve yurt dışı meteorolojik verilerin toplanması, kayıtlarının tutulması, yayımlanması ile arşivlenmesini sağlamak, ______________________________

(1) Bu maddenin başlığı “Hava Tahminleri Dairesi Başkanlığı” iken, 10/10/2011 tarihli 657 sayılı KHK’nın 18 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) Bu maddenin başlığı “Zirai Meteoroloji ve İklim Rasatları Dairesi Başkanlığı” iken, 10/10/2011 tarihli 657 sayılı KHK’nın 19 uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 6812-2 b) Gözlem şebekesinden elde edilen verilerin kalite kontrolünü yapmak, c) Bilgi işlem faaliyetlerini yürütmek, iletişim altyapısını geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak, d) Uluslararası kuruluşlar ile sorumluluk sahasına giren konularda teknik işbirliğini yürütmek, e) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak. Araştırma Dairesi Başkanlığı Madde 9/B - (Ek: 10/10/2011-KHK-657/20 md.) Araştırma Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Genel Müdürlüğün görev alanına giren meteorolojik karakterli doğal afetler, hidrometeoroloji, deniz ve tarımsal meteoroloji, iklim, iklim değişikliği ve meteoroloji ile ilgili diğer konularda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, b) Ulusal ve uluslararası bilimsel gelişmeleri takip etmek, çalışmalara katılmak, işbirliği ve proje çalışmalarında bulunmak, araştırma projeleri yürütmek ve sonuçlandırmak, c) Çevresel faaliyetlere yönelik meteorolojik çalışmaları yürütmek ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, d) Araştırma ve geliştirme projelerini yapmak veya yaptırmak, e) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Danışma ve Denetim Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri Madde 10 – Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır : a) Teftiş Kurulu, b) Hukuk Müşavirliği, c) (Değişik: 10/10/2011-KHK-657/21 md.) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı. Teftiş Kurulu (1) Madde 11 – Teftiş Kurulu; Genel Müdürün emri veya onayı üzerine Genel Müdür adına aşağıdaki görevleri yapar. a) Genel Müdürlük teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak; teftiş, inceleme, soruşturma işlemlerini yürütmek, b) Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak, c) Özel kanunlarla verilen benzeri görevleri yapmak. Teftiş kurulunun kuruluş esasları ve müfettişlerin çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir. ______________________________ (1) 10/10/2011 tarihli ve 657 sayılı KHK’nın 22 nci maddesiyle, bu maddenin ikinci fıkrasında yer alan “tüzükle” ibaresi “yönetmelikle” şeklinde değiştirilmiştir.6813

Hukuk Müşavirliği Madde 12 – Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır: a)Genel Müdürlüğün diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek, b) Genel Müdürlüğün menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici, hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak, c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Genel Müdürlüğü temsil etmek, d) Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak, e) Diğer kuruluşlarca hazırlanan kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüş bildirmek. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (1) Madde 13 – (Değişik: 10/10/2011-KHK-657/23 md.) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak, b) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yardımcı Birimler Yardımcı birimler Madde 14 – Meteoroloji Genel Müdürlüğünün merkez kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır: a) (Değişik: 10/10/2011-KHK-657/24 md.) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, c) (Mülga : 29/5/2009 – 5902/25 md.) (2) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı(3) Madde 15 – (Değişik: 10/10/2011-KHK-657/25 md.) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Genel Müdürlüğün faaliyetlerine yönelik olarak insan kaynakları politikasını oluşturmak ve planlamak, ______________________________ (1) Bu maddenin başlığı “Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı” iken, 10/10/2011 tarihli ve 657 sayılı KHK’nın 23 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) Bu bentte yer alan “Savunma Uzmanlığı”, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesinin beşinci fıkrasıyla yürürlükten kaldırılmış olup, mezkur fıkrayla sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlama ve yürütme görevlerinin, idari ve mali işler, destek hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri tarafından yürütüleceği hüküm altına alınmıştır. (3) Bu maddenin başlığı “Personel Dairesi Başkanlığı” iken, 10/10/2011 tarihli ve 657 sayılı KHK’nın 25 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.6814 b) Genel Müdürlük personelinin atama, disiplin ve özlük işlemlerini yürütmek, c) Genel Müdürlüğün faaliyet alanları ile ilgili uluslararası eğitim planlarını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, d) Genel Müdürlük personelinin hizmet içi eğitim planlarını hazırlamak ve değerlendirmek, e) Genel Müdürlüğün yayın ve kütüphane işlemlerini yürütmek, f) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Madde 16 – İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Genel Müdürlük için gerekli araç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, b) İhtiyaç duyulan bina, arsa ve arazinin kiralanma, satın alma işlerini yürütmek, c) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetleri yapmak, d) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, e) (Mülga: 10/10/2011-KHK-657/30 md.) f) (Mülga: 10/10/2011-KHK-657/30 md.) g) Satın alınacak alet, cihaz ve yedek malzemelerin teknik şartnamelerini hazırlamak, h) Alet, araç ve cihazların verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak, bakım ve onarımını yapmak, taşıma hizmetlerini yürütmek, i) (Mülga: 10/10/2011-KHK-657/30 md.) j) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, k) (Mülga: 10/10/2011-KHK-657/30 md.) l) (Mülga: 10/10/2011-KHK-657/30 md.) m) (Mülga: 10/10/2011-KHK-657/30 md.) n) (Mülga: 10/10/2011-KHK-657/30 md.) o) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak. Döner sermaye işletmesi (1) Madde 17 – (Mülga : 29/5/2009 – 5902/25 md.; Yeniden düzenleme: 10/10/2011-KHK-657/26 md. ) 2 nci maddede sayılan görevlerin gerçekleştirilmesinde destek sağlamak üzere Genel Müdürlük bünyesinde döner sermaye işletmesi kurulmuştur. Döner sermaye işletmesi için yirmibeş milyon Türk Lirası sermaye tahsis edilmiştir. Bu miktarı artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Döner sermaye işletmesinin faaliyet alanları, gelirleri, giderleri ve denetimi ile ilgili hususlar Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. —————————— (1) Bu maddenin başlığı “Savunma Uzmanlığı” iken, 10/10/2011 tarihli ve 657 sayılı KHK’nın 26 ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.6815 ÜÇÜNCÜ KISIM Taşra Teşkilatı Taşra teşkilatı Madde 18 – Genel Müdürlük, genel hükümlere göre taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir. DÖRDÜNCÜ KISIM Sorumluluk ve Yetkiler Yöneticilerin sorumluluğu Madde 19 – Genel Müdürlük ve taşra teşkilatının her kademedeki yöneticileri, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri Genel Müdürlük emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten üst yöneticiye karşı sorumludur. Koordinasyon ve işbirliği konusunda Genel Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluğu Madde 20 – Genel Müdürlük anahizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak ve gerekli tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir. Genel Müdürlük, diğer kuruluşların hizmet alanına giren konulardaki faaliyetlerinde, Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili kuruluşlara danışma ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur. Mahalli İdarelerle koordinasyon sorumluluğu Madde 21 – Genel Müdürlük hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyon sağlamaktan sorumludur. Genel Müdürlüğün düzenleme görev ve yetkisi Madde 22 – Genel Müdürlük kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri yürütmek için gerek görülen, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idari metinleri düzenlemek ve görevleri bunlara göre yürütmekle görevli ve yetkilidir. Yetki devri Madde 23 – Genel Müdür ve her kademedeki kuruluş yöneticileri sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz. İşbirliği ve koordinasyon Madde 24 – Genel Müdürlük kendi hizmet alanlarına girmekle birlikte, diğer kuruluşları da ilgilendiren konularda ilgili kuruluşlarla danışma, işbirliği ve koordinasyonu sağlar. Ticari gemiler seyir halinde iken, milletlerarası kurallara uygun olarak meteorolojik rasatlar yaparlar ve bunları Posta, Telgraf, Telefon İşletmesinin sahil telsiz dinleme istasyonlarına iletirler. Bu işlerin nasıl yürütüleceği hususu; Ulaştırma Bakanlığı Koordinatörlüğünde ilgili kurumların, birlikte hazırlayacakları bir yönetmelikle düzenlenir.6816 Meteoroloji Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatından ve gemilerden Posta, Telgraf, Telefon İşletmesi aracılığıyla alacağı rasat mesajlarının alınması ve gönderilmesi ile resim, söz ve kot şeklindeki yayınlar için telli – telsiz devrelerin tahsisinde tanıyacağı öncelik Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü ile birlikte hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. Sivil hava meydanları ve deniz limanlarındaki meteorolojik hizmetin milletlerarası standartlara uygun olarak yürütülmesi için meydanlardaki ve limanlardaki yerleşim, muhabere, ulaştırma gibi sosyal tesis ve imkanlardan Meteoroloji Genel Müdürlüğü personeli de faydalanır. Bu hususlara ait esaslar ilgili kuruluşların görüşü alınmak suretiyle Başbakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. (1) BEŞİNCİ KISIM Çeşitli Hükümler Silahlı Kuvvetlerle münasebetlerin düzenlenmesi Madde 25 – Silahlı Kuvvetlere destek sağlamada uyulacak esaslar, Silahlı Kuvvetlerin ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün karşılıklı ihtiyaçları esas alınarak hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. Gelirler(2) Madde 26 – (Değişik: 10/10/2011-KHK-657/27 md. ) Genel Müdürlük, ürettiği rapor, bülten, rasat, harita ve hava tahminleri gibi her türlü bilgi ve belgeyi kanuni sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla bedeli mukabili satabilir. Bu satışlardan elde edilen gelirler ile meteorolojik eğitimlerden ve reklâmlardan elde edilen gelirler, Genel Müdürlük Döner Sermaye Saymanlığı hesabına yatırılmak üzere tahsil edilir. Genel Müdürlüğün yabancı ülkelere verdiği meteorolojik ürünlerin bedeli ve yabancı ülkelerden aldığı meteorolojik ürünlerin diğer yabancı ülkelere veya yurt içindeki kişi ve kurumlara; yabancı ülkelerin de Genel Müdürlük tarafından üretilen meteorolojik ürünlerinin diğer ülke ve kişilere satışından yıl içinde elde edilecek döviz cinsinden tutarlar, Döner Sermaye İşletmesi adına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde açılacak özel hesaba yatırılır. Bu tutarlardan ilgili anlaşmalar gereğince yurt dışı kuruluşlara ödenmesi gereken tutarlar, bu özel hesaptan Genel Müdürlük talimatıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca transfer edilir. Geri kalan tutarlar, Genel Müdürlüğün talimatıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek Genel Müdürlük Döner Sermaye İşletmesinin ilgili hesabına aktarılır. Genel Müdürlük ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü arasında Türk hava sahasından yararlanan kullanıcılara verilen meteorolojik hizmet maliyetlerinin Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatınca belirlenen usul ve esaslara göre tespit olunacak meteorolojik hizmet katkı payı, yapılacak protokol çerçevesinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Genel Müdürlük Döner Sermaye İşletmesinin ilgili hesabına yatırılır. —————————— (1) Bu fıkrada yeralan “Başbakanlıkça” ibaresi, 23/8/1991 tarih ve 447 sayılı KHK ile “Çevre Bakanlığınca” olarak, daha sonra 17/6/1992 tarih ve 3812 sayılı Kanunun 1 nci maddesi ile “Başbakanlıkça” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (2) Bu maddenin başlığı “Haberleşme araçlarından yararlanma” iken, 10/10/2011 tarihli ve 657 sayılı KHK’nın 27 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.6816-1 Diğer kuruluşların istasyon açabilmelerinin izne bağlanması Madde 27 – Özel ve kamu kuruluşları gerekli görülen hallerde Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yazılı izin almak ve rasat kayıtlarını her ayın sonunda Genel Müdürlüğe göndermek suretiyle protokola bağlı olarak istasyon açabilirler. Bu rasatlar Genel Müdürlüğün kontrolünden geçmeden izinsiz olarak hiçbir şekilde yayınlanamaz. Eğitim kurumları da öğretim ve eğitimle ilgili meteorolojik rasatları yapabilirler; ancak bu rasatlar Meteoroloji Genel Müdürlüğünün izni olmadan hiçbir suretle yayınlanamaz. Meteoroloji yayınları Madde 28 – Türkiye radyo ve televizyon yayınlarında yurt içi ve yurt dışı meteoroloji yayınlarına muayyen saatler ayrılır. Kamu kurumlarının mükellefiyeti Madde 29 – (Mülga: 10/10/2011-KHK-657/30 md.) Kamu kurum ve kuruluşları personelini görevlendirme ve vardiye halinde sürekli çalışma Madde 30 – (Değişik birinci fıkra : 7/2/1990 – 3612/62 md.) Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde ilgili bakanlık ve kuruluşlarıyla anlaşmak suretiyle ve rasat hizmetlerini yapmak üzere meteoroloji istasyonları açılabilir ve bu kurum ve kuruluşların personeline ödenecek ek ücret, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü ve Başbakanın onayı ile kararlaştırılır.(1) Meteoroloji Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerindeki istidlal, rasat, elektronik bilgi işlem, telekomünikasyon, teknisyenlik ve güvenlik hizmetleri vardiyalar halinde sürekli olarak yürütülür. Atama Madde 31 – 23/4/1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurlardan Teftiş Kurulu Başkanı ile Daire Başkanları, Genel Müdürün teklifi üzerine ilgili Bakan tarafından, diğer personel, Genel Müdür tarafından atanır. Ancak Genel Müdür bu yetkisini gerekli gördüğü bir alt kademeye devredebilir. Genel Müdür en az dört yıllık yüksek tahsil görmüş ve meteoroloji bilgisi ve tecrübesine sahip olanlar arasından atanır. Kadrolar Madde 32 – Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ait diğer hususlar Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki mevzuat hükümlerine göre düzenlenir. ––––––––––––––––– (1) Bu fıkrada yeralan “Başbakanın” ibaresi, 23/8/1991 tarih ve 447 sayılı KHK ile “Çevre Bakanının”, daha sonra ise 17/6/1992 tarih ve 3812 sayılı Kanunun 1 nci maddesi ile “Başbakanın” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.6816-2 Meteoroloji Uzmanlığı (1) Madde 32/A – (Ek: 8/4/1990 – KHK – 417/3 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/73 md.) Genel Müdürlük merkez teşkilatında, görev alanına giren konularda çalıştırılmak üzere Meteoroloji Uzmanı ile Meteoroloji Uzman Yardımcısı istihdam edilir. Sözleşmeli Personel: Madde 32/B – (Ek : 8/4/1990 – KHK – 417/3 md.; Mülga: 23/8/1991 – KHK – 447/2 md.; Yeniden düzenleme: 17/6/1992 – 3812/3 md.; Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.) ––––––––––––––––– (1) Bu maddenin başlığı “Uzman ve Uzman Yardımcılığı” iken, 10/10/2011 tarihli ve 657 sayılı KHK’nın 28 inci maddesiyle “Meteoroloji Uzmanlığı” şeklinde değiştirilmiş olup, daha sonra 12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanunun 73 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde düzenlenmiştir.6817 Fazla çalışma ücreti: Madde 32/C – (Ek: 17/6/1992 – 3812/4 md.; Mülga: 23/2/1995 – KHK – 547/23 md.) Madde 32/D – (Ek: 21/4/2005 – 5335/16 md.; Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.) Atıflar Madde 32/E - (Ek: 10/10/2011-KHK-657/29 md.) Mevzuatta Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne yapılmış sayılır. Yürürlükten kaldırılan hükümler Madde 33 – 3127 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Meteoroloji Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifelerine Dair Kanun ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici Madde 1 – Genel Müdürlük teşkilatı bu Kanun esaslarına göre yeniden düzenleninceye ve bu düzenleme uyarınca Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yeni kadrolar tespit ve ihdas edilinceye kadar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta olan mevcut kadroların kullanımına devam olunur. Geçici Madde 2 – Bu Kanunla yapılan yeni düzenleme sebebi ile kadro ve görev unvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar. Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler ve eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve hertürlü hakları, yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur. Geçici Madde 3 – Bu Kanunun uygulanmasını göstermek üzere hazırlanacak tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Geçici Madde 4 – Genel Müdürlük taşra teşkilatı bu Kanunun 18 inci maddesinde belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler mevcut taşra teşkilatı tarafından yürütülmeye devam olunur. Genel Müdürlük kadrolarını en geç 6 ay içinde bu Kanuna uygun hale getirir. 6818 Geçici Madde 5 – Yurt dışından ithal edilmesi mecburi araç ve gereçlerin her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulması hususu ilgili kanunlarla yeniden düzenleninceye kadar Genel Müdürlüğe muafiyet tanıyan mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Geçici Madde 6 – Bu Kanuna göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar Genel Müdürlük merkez teşkilatında değişen ya da yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam olunur. Geçici Madde 7 - (Ek: 10/10/2011-KHK-657/31 md.) Genel Müdürlük merkez teşkilatında Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Hava Tahminleri Dairesi Başkanı, Zirai Meteoroloji ve İklim Rasatları Dairesi Başkanı, Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı, Strateji Geliştirme Daire Başkanı, Personel Dairesi Başkanı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı kadrolarında bulunanlar ile taşra teşkilatında Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Ankara il merkezinde bulunan Meteoroloji İstasyon Müdürü ve ilçe merkezlerinde bulunan klima istasyonlarının Meteoroloji İstasyon Müdürü kadrolarında bulunanların görevi, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte sona erer. Görevi sona erenlerden Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Hava Tahminleri Dairesi Başkanı, Zirai Meteoroloji ve İklim Rasatları Dairesi Başkanı, Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı, Strateji Geliştirme Daire Başkanı, Personel Dairesi Başkanı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı ve Bölge Müdürü kadrolarında bulunanlar bu Kanun Hükmünde Kararnameyle Genel Müdürlük adına ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Müşavir kadrolarına; Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve Meteoroloji İstasyon Müdürü kadrolarında bulunanlar aynı liste ile ihdas edilen Araştırmacı kadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksızın bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte atanmış sayılırlar. Bu madde uyarınca ihdas edilen Müşavir ve Araştırmacı kadroları herhangi bir sebeple boşalması halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Bu madde uyarınca atanmış sayılan personelin yeni kadrolarına atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları sözleşme ücreti, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı), her türlü zam ve tazminatları, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ek ücret, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); yeni atandıkları kadrolara ilişkin olarak yapılan sözleşme ücreti, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı), her türlü zam ve tazminatları, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ek ücret, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.6819 Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesindeki sınırlamalara bağlı olmaksızın boş kadrolarda sınıf, unvan ve derece; dolu kadrolarda derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün bölge müdürlükleri kaldırılmıştır. Bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yeniden kurulacak bölge müdürlüklerinin merkezleri ve bağlı illeri Bakanlar Kurulunca belirleninceye kadar mevcut bölge müdürlükleri görevlerine devam eder. Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden yapılandırılan Meteoroloji Genel Müdürlüğünün teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar değişen veya yeni kurulan birimlere verilen görevler ve hizmetler, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün mevcut birimleri ve personeli eliyle yürütülmeye devam olunur. Geçici Madde 8 - (Ek: 10/10/2011-KHK-657/31 md.) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin bütün borç, alacak ve yükümlülükleri bu Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan döner sermaye işletmesine devredilir. Yürürlük Madde 34 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 35 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.6820 8/1/1986 TARİHLİ VE 3254 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER: 1.23/8/1991 tarih ve 447 sayılı KHK’ nin Geçici Maddeleri: Geçici Madde 1 – Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışanların sözleşmeleri 31/12/1991 tarihine kadar devam eder. Genel Müdürlüğün 657 sayılı Kanuna göre aylık alan kadrolu personeline 433 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesine göre 31/12/1991 tarihine kadar fazla çalışma ücreti ödenir. Geçici Madde 2 – Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığında 21/8/1991 tarihinden önce görevlendirilmiş olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personeli ile özel uzmanlık isteyen hizmetlerde çalıştırılanların sözleşmeleri 31/12/1991 tarihine kadar devam eder. Mülga 389 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine göre sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin sözleşmeleri de 31/12/1991 tarihine kadar geçerlidir. 2.10/10/2011 tarihli ve 657 sayılı KHK’nın 33 ve 37 nci maddesi Madde 33 ‒ Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Orman Genel Müdürlüğü ile Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüne ait bölümlerinden çıkarılmış, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüne ait bölümü “Meteoroloji Genel Müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiş ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek aynı cetvelin Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait bölümlerine eklenmiştir.(1) Madde 37 – ikinci fıkra - 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname eki (I) sayılı cetvelde yer alan “Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Uzmanı”, “Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Uzman Yardımcısı” ve “Meteoroloji İstasyon Müdürü” kadro unvanları sırasıyla “Meteoroloji Uzmanı”, “Meteoroloji Uzman Yardımcısı” ve “Meteoroloji Müdürü” şeklinde değiştirilmiştir. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde, “Meteoroloji İstasyon Müdürü” ve “Devlet Meteoroloji İşleri Uzmanı” kadrolarında bulunanlar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın sırasıyla “Meteoroloji Müdürü” ve “Meteoroloji Uzmanı” kadrolarına atanmış sayılırlar. ––––––––––––––––– (1) Bu maddede yer alan kadrolarla ilgili olarak 2/11/2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete’ye bakınız.6820-1


6820-1 Ek – Cetvel(1) Genel Müdür Genel Müdür Yrd. Anahizmet Birimleri(4)

Danışma ve Denetim Birimleri Yardımcı Birimler

Genel Müdür Genel Müdür Yrd. 1. Tahminler Dairesi 1. Teftiş Kurulu 1. İnsan Kaynakları ve

Başkanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı
Genel Müdür Yrd. 2. Gözlem Sistemleri 2. Hukuk Müşavirliği 2. İdari ve Mali İşler Dairesi
Dairesi Başkanlığı Başkanlığı
Genel Müdür Yrd.(2) 3. Meteorolojik Veri İşlem 3. Strateji Geliştirme 3.(Mülga:29/5/2009–5902/25
Dairesi Başkanlığı Dairesi Başkanlığı(4)
md.)(3)

4. Araştırma Dairesi Başkanlığı


(1) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle Araştırma Planlama Koordinasyon Dairesi Başkanlığı kurulması ve bunun görevlerine ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılmış olup, yine aynı Kanunun 15 inci maddesiyle teşkilat kanununda düzenleme yapılıncaya kadar, 5436 sayılı Kanun ve diğer kanunlar ile verilen görevleri yapmak üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurulmuştur. (2) Bu cetvelde yeralan Genel Müdür Yardımcısı kadrosu, 15/8/1997 tarih ve 97/47576 sayılı Kararla, iki’den üç’e çıkarılmış ve metne işlenmiştir. (3) Bu sırada yer alan “Savunma Uzmanlığı”, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesinin beşinci fıkrasıyla yürürlükten kaldırılmış olup, mezkur fıkrayla sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlama ve yürütme görevlerinin, idari ve mali işler, destek hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri tarafından yürütüleceği hüküm altına alınmıştır. (4) 10/10/2011 tarihli ve 657 sayılı KHK’nın 32 nci maddesiyle “Anahizmet Birimleri” başlıklı sütunu metne işlendiği şekilde, “Danışma ve Denetim Birimleri” başlıklı sütununun 3 üncü sırası “3. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı” şeklinde ve “Yardımcı Birimler” başlıklı sütununun 1 inci sırası “1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.


Dış linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.