Şablon:SGMbakınız - d


GSGM

Spor Genel Müdürlüğü
Spor Genel Müdürü - Mehmet Baykan
Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri
Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
Yenişehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü

GSGM/Birimler
--- Federasyonlar
Spor Federasyonları
--- Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç

Mevzuat
Spor mevzuatı
---


Şablon:Sporbakınızd {{Sporbakınız}}
Bakanlık Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB [1]
Ministry of Youth and Sports (Turkey) Ministry of Youth and Sports Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Gençlik Spor Bakanları 2013 yılı Gençlik Projeleri Destek kapsamında hazırlanan projeler
Merkez teşkilatı
GSB/Merkez teşkilatı
GSB/Müşteşar
GSB/Müsteşar yardımcıları
Aslan Karanfil - Yavuz Çelik
GSB/Danışmanlar
GSB/Teftiş
Spor federasyonları

SGM - Spor Genel Müdürlüğü [2]
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü - GSGM
3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun[3]
Spor Genel Müdürlüğü
Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Taşra teşkilatı İl Müdürlükleri Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri
Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
Yenişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
Yenişehir'de spor tesisleri

Spor
Spor mevzuatı
Spor mevzuatı
Spor mevzuatı/Alfabetik <
Spor mevzuatı/Federasyonlara göre
Spor mevzuatı/Tarihsel
Spor mevzuatı/Hangi mevzuat neden değişti(gerekçeleri)
Spor mevzuatı/Yargı kararları
Spor mevzuatı/Yorumlar
Spor mevzuatı/Uygulama
Spor mevzuatı/Kulüp nasıl kurulur?
Spor mevzuatı/Federasyon nasıl kurulur?

Spor makaleleri
Spor (Sözlük)
Spor (Ansiklopedi)
Spor/VP
Spor/WP

Spor mevzuatı
Spor:Haber
Portal:Spor

Teşkilat:
Spor
Yenişehir'de spor
Yenişehir'de beden eğitimi öğretmenleri
Spor klüpleri
Yenişehir Spor Kulübleri
Yenişehir beden eğitimi öğretmenleri
Yenişehir Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü
Spor mevzuatı
Salonlar:
Spor salonları
Yenişehir'de spor salonları
Mersin'de şu anda hangi spor dalını, hangi salonda yapabilirim?/Salonlara göre
Mersin'de şu anda hangi spor dalını, hangi salonda yapabilirim?/Saatlere göre
Mersin'de şu anda hangi spor dalını, hangi salonda yapabilirim?/Günlere göre
Aksiyon:
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin branş belirleme toplantısı
Yenişehir'de beden eğitimi öğretmenlerinin spor branşlarına göre görev ve sorumluluk taksimatı
Yenişehir'de spor salonlarının kullanım saatleri
Yenişehir. Spor Aktiviteleri Fikir Cimnastiği:
Yenişehir'de spor branşları ve sorumluları ve yapılan faaliyetler
Yenişehir'de Spor Aktivitelerinin yapılması ve Spor Salonlarının çalıştırılması için Komisyon kurulmasına karar verildi:
Spor Tanıtım Günleri
Spor fuarı
Şablonlar:
Şablon:Spor
Şablon:Klüpler .
Şablon:Spor branşları sorumluları .
Şablon:Spor branşları sorumluları 2. Liste .
Şablon:Yenişehir'de spor .
Şablon:Yenişehir'de beden eğitimi öğretmenleri .
Şablon:Yenişehir'de spor

Yenişehir'de spor branşları
Şablon:Yenişehir'de Atletizm .
Şablon:Yenişehir'de badminton
Şablon:YŞ Badminton
Şablon:Badminton anrtenörlüğü .
Şablon:Cimnastik
Şablon:Yenişehir'de tenis
Şablon:Yenişehir'de Futbol .
Şablon:Yenişehir'de hentbol .
Şablon:Wimbledon turnuvaları
Şablon:Yenişehir'de basketbol
Şablon:Spor
Şablon:Olympic sports
Şablon:Spor branşları sorumluları

Şablon:Spormevzuatıbakınız - d


Spor

Spor mevzuatı

SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
Kanun Numarası: 3289

SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası: 3289

Kabul Tarihi: 21/05/1986

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 28/05/1986

Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 19120


İçindekiler

BİRİNCİ KISIM: AMAÇ, GÖREV VE TEŞKİLAT[düzenle | kaynağı değiştir]

AMAÇ

Madde 1 - (Değişik madde: 24/01/1989 - KHK - 356/7 md.; Aynen kabul : 14/03/1991 - 3703/8 md.)

Bu Kanunun amacı, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı , merkezde katma bütçeli ve tüzel kişiliğe sahip Spor Genel Müdürlüğünün, taşrada ise özel bütçeli Spor İl ve İlçe Müdürlüklerinin kurulmasına, teşkilat, görev ve yetkilerine ait esas ve usulleri düzenlemektir.

GÖREV

Madde 2 - Spor Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) (Değişik bent: 03/06/2011-638 S.K.H.K./31. md) Vatandaşın ve okul dışı gençlerin fizik, moral güç ve yeteneklerini sağlayan beden eğitimi, oyun, jimnastik ve spor faaliyetlerini sevk ve idare etmek,

b) Milli Eğitim Bakanlığına * bağlı bütün öğretim kurumlarının; yurt içi ve yurt dışı spor faaliyetlerini programlamak, beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin esaslarını tespit etmek, yürütmek, bu faaliyetlere ait araç, gereç ve benzeri ihtiyaçları sağlamak,

c) (Değişik bent: 03/06/2011-638 S.K.H.K./31. md) Okuldışı izcilik ve spor faaliyetlerini programlamak, düzenlemek, yönetmek ve gelişmesini sağlamak; spor idarecisi, antrenör, monitör, spor elemanları ve hakemleri yetiştirmek, eğitmek, sayılarını artırmak, eğitim merkezleri kurmak,

d) (Değişik bent: 03/06/2011-638 S.K.H.K./31. md) Sporcu ve spor kulüplerinin tescil, vize, aktarma işlemlerini yapmak,

e) Spor federasyonlarının kurulması ve spor dallarını belirlemek için gerekli usul ve esasları tayin ve tespit etmek,

f) (Değişik bent: 03/06/2011-638 S.K.H.K./31. md) Beden eğitimi ve spor faaliyetleri için gerekli olan saha, tesis ve malzemeleri yapmak, yaptırmak, işletmek ve bu tesisleri vatandaşın istifadesine sunmak,

g) Sporcu sağlığı ile ilgili tedbirleri almak, sporcu sağlık merkezleri açmak, açtırmak, işletmek, işletilmesine yardımcı olmak, sporcuların sigortalanması işlemlerini yapmak ve yaptırmak,

h) Spor müsabakalarında milletlerarası kuralların ve her türlü talimatın uygulanmasını sağlamak,

i) (Mülga bent: 03/06/2011-638 S.K.H.K./31. md)

j) Beden eğitimi ve spor alanında teknik bilgi ve spora ilgiyi artıracak yayınlar yapmak, faaliyetlerde bulunmak,

k) (Mülga bent: 03/06/2011-638 S.K.H.K./31. md)

l) Milletlararası spor temas ve münasebetlerinde resmi merci görevi yapmak,

m) Bu Kanuna göre tescili yapılmış bulunan spor klüp ve kuruluşları ile spor amacını taşıyan teşekkül, sporcu ve spor elemanlarını denetlemek,

n) Başarılı sporculara ve çalıştırıcılarına ayni ve nakdi yardım yapmak ve yapılmasını sağlamak, ödüllendirmek,

o) (Ek bend: 01/07/2005-5378 S.K./33.mad) *1* Özürlü bireylerin spor yapabilmelerini sağlamak ve yaygınlaştırmak üzere; spor tesislerinin özürlülerin kullanımına da uygun olmasını sağlamak, spor eğitim programları ve destekleyici teknolojiler geliştirmek, gerekli malzemeyi sağlamak, konu ile ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları ile yayınlar yapmak, spor adamları yetiştirmek, özürlü bireylerin spor yapabilmesi konusunda ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak,

p) İlgili mevzuat ve Bakanlıkça, verilen benzeri görevleri yapmak.

TEŞKİLAT

  Madde 3 - Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatından meydana gelir.

İKİNCİ KISIM: GENEL MÜDÜRLÜK MERKEZ TEŞKİLATI[düzenle | kaynağı değiştir]

MERKEZ TEŞKİLATI[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 4 - (Değişik madde: 14/03/1991 - 3703/10 md.)

Genel Müdürlük, Merkez Teşkilatı Ana Hizmet Birimleri, Danışma ve Denetim Birimleri, Yardımcı Birimler ve Bağlı Birimlerden meydana gelir.

Ana Hizmet Birimleri :

a) Spor Federasyonları Başkanlıkları

b) Tesisler Dairesi Başkanlığı

c) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

d) Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı

e) (Değişik bent: 03/06/2011-638 S.K.H.K./31. md) Uluslararası Organizasyonlar Dairesi Başkanlığı

f) Spor Kuruluşları Dairesi Başkanlığı

g) Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı

Danışma ve Denetim Birimleri :

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı

b) Hukuk Müşavirliği

c) (Mülga bend: 22/12/2005-5436 S.K./17. mad)

d) Spor Kontrolörleri Kurul Başkanlığı

Yardımcı Birimler[düzenle | kaynağı değiştir]

a) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

c) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

d) Savunma Uzmanlığı

Genel Müdürlük Teşkilatı Ek - 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL MÜDÜRLÜK[düzenle | kaynağı değiştir]

GENEL MÜDÜR

Madde 5 - Genel Müdür, kuruluşun en üst amiridir. Genel Müdürlük hizmetlerinin mevzuata, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına, yıllık programlara uygun olarak yürütülmesini ve Genel Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir. Genel Müdür, Merkez ve taşra teşkilatının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir. Ayrıca, bu Kanuna göre tescili yapılmış bulunan spor klüp ve kuruluşları ile spor amacı taşıyan teşekkülleri de denetler. Genel Müdüre karşı sorumlu olmak üzere 4 genel müdür yardımcısı görevlendirilir.

Genel Müdür yardımcıları, Genel Müdür tarafından kendilerine verilecek iş ve hizmetleri, mevzuat hükümlerine uygun olarak Genel Müdür adına düzenleme ve yürütmekle görevlidir.

İKİNCİ BÖLÜM: TAŞRA TEŞKİLATI[düzenle | kaynağı değiştir]

TAŞRA TEŞKİLATI[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 6 - (Mülga madde: 03/06/2011-638 S.K.H.K./31. md)

SPOR DALLARI TEMSİLCİLERİ[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 7 - (Mülga madde: 03/06/2011-638 S.K.H.K./31. md)

ÜÇÜNCÜ KISIM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER[düzenle | kaynağı değiştir]

SÜREKLİ KURULLAR[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 8 - (Değişik madde: 24/01/1989 - KHK - 356/10 md.; Değiştirilerek kabul: 14/03/1991 - 3703/11 md.)

Spor Genel Müdürlüğünün sürekli kurulları şunlardır :

a) (Mülga bent: 03/06/2011-638 S.K.H.K./31. md)

b) Merkez Danışma Kurulu

c) Merkez Ceza Kurulu

d) Genel Müdürlük Ceza Kurulu

e) İl Ceza Kurulu

(Mülga fıkra: 03/06/2011-638 S.K.H.K./31. md)

(Mülga fıkra: 03/06/2011-638 S.K.H.K./31. md)

(Mülga fıkra: 07/06/2007-5674 S.K./1.mad)

Merkez Ceza Kurulu, Genel Müdürlük Ceza Kurulunun kanunda belirtilmeyen üyeleri ile İl Ceza Kurulunun Başkan ve üyelerinin atanması ve bu kurulların kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları yönetmelikle belirlenir.

(Ek fıkra: 07/06/2007-5674 S.K./1.mad) Ülkemizde yapılacak uluslararası gençlik ve spor organizasyonlarının hazırlığı, düzenlenmesi, yürütülmesi ve sonuçlandırılmasıyla ilgili iş ve işlemlerin belirlenmesi, planlanması, koordine ve takip edilmesi ile görevli hazırlık ve düzenleme kurulları oluşturulabilir. Hazırlık ve düzenleme kurulları Gençlik ve Spor Bakanının başkanlığında, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı veya Müsteşar Yardımcısı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü , Spor Genel Müdürü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ile spor organizasyonunun yapılacağı ilin; valisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun uygulandığı yerlerde büyükşehir belediye başkanı, diğer yerlerde belediye başkanı ve ilde bulunan üniversitelerin rektörlerinin kendi aralarından belirleyecekleri bir temsilciden teşekkül eder. Organizasyon birden fazla ilde gerçekleştirilecekse bu illerin valileri, belediye başkanları ve ilde bulunan üniversitelerin rektörlerinin kendi aralarından belirleyecekleri temsilci de kurula üye olabilir.

  (Ek fıkra: 07/06/2007-5674 S.K./1.mad) Düzenlenecek organizasyonun özelliğine göre, Gençlik ve Spor Bakanı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile özerk spor federasyonlarının temsilcileri hazırlık ve düzenleme kurulu toplantılarına davet edilebilir. Hazırlık ve düzenleme kurulları ihtiyaç duyulan organizasyonlarda alt çalışma grupları ve komisyonlar oluşturabilir.
  (Ek fıkra: 07/06/2007-5674 S.K./1.mad) Hazırlık ve düzenleme kurullarının sekretaryası Genel Müdürlükçe yürütülür. Kurul kararlarının takibinden ve koordinasyondan sorumlu olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı tarafından bir genel koordinatör görevlendirilebilir. Uluslararası gençlik ve spor organizasyonlarında, ilgili organizasyonun süresini aşmamak kaydıyla özel hukuk hükümlerine göre yerli ve yabancı, tam zamanlı veya yarı zamanlı personel çalıştırılabilir. Her bir organizasyonda görev alacak genel koordinatör ve personele ödenecek ücret ile çalıştırılabilecek personel sayısının üst sınırı Bakanlar Kurulunca belirlenir. Genel koordinatörlere ödenecek ücret, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamındaki sözleşmeli personel tavan ücretinin beş katını, diğer çalışanlara ödenecek ücret anılan tavan ücretinin iki katını aşamaz.
  (Ek fıkra: 07/06/2007-5674 S.K./1.mad) Hazırlık ve düzenleme kurullarının görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûl ve esasları Genel Müdürlükçe hazırlanarak yürürlüğe konulan yönetmelik ile düzenlenir.
  (Ek fıkra: 07/06/2007-5674 S.K./1.mad) Ülkemizde yapılacak uluslararası gençlik ve spor organizasyonlarının giderlerinde kullanılmak üzere Genel Müdürlük nezdinde özel hesap oluşturulur. Özel hesabın gelirleri; bu amaçla bütçeden ayrılacak ödenek, oyunların düzenlenmesi ile ilgili naklen yayın, reklam ve sponsorluk gelirleri ile bağış ve yardımlardan meydana gelir. Özel hesapta toplanan paraların harcanması, nemalandırılması ve buna ilişkin diğer usûl ve esaslar Genel Müdürlükçe hazırlanarak yürürlüğe konulan yönetmelik ile düzenlenir.MERKEZ DANIŞMA KURULUNUN TEŞKİLİ[düzenle | kaynağı değiştir]

  Madde 9 - Merkez Danışma Kurulu, Spor Genel Müdürünün Başkanlığında; ülkede spor bilgisi ve ihtisası ile tanınmış olanlar arasından Gençlik ve Spor Bakanı tarafından seçilecek 3 kişi ile Milli Savunma, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Türkiye Spor Yazarları Derneği, Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu'nun kendi mensupları arasından belirliyecekleri birer temsilci ve üniversitelerin sporla ilgili birimlerinin en üst yetkililerinin kendi aralarından seçecekleri bir temsilciden teşekkül eder.MERKEZ DANIŞMA KURULUNUN GÖREVLERİ[düzenle | kaynağı değiştir]

  Madde 10 - Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır :
  a) Genel Müdürlükçe hazırlanan bütçe ile federasyonlar tarafından hazırlanan plan ve programları tetkik etmek,
  b) Genel Müdürlükçe hazırlanan yıllık çalışma programını tetkik ve tasdik etmek,
  c) Teşkilatı ilgilendiren yönetmelikleri hazırlamak,
  d) Federasyonların kurulması ve meşgul olacakları spor dalları hakkında görüş bildirmek,
  e) Spor saha, tesis ve malzemeleri ile ilgili konularda temel prensipleri tespit etmek,
  f) Genel Müdürlükçe kendisine havale edilen diğer işler hakkında görüş bildirmek,
  g) Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra personeli ile sporcuların sosyal güvenliğini düzenleyici tedbirler konusunda ilgili yönetmelikleri düzenleyerek görüş bildirmek. (b) ve (c) bentlerinde yazılı işler hakkında Merkez Danışma Kurulunun vereceği karar kesindir. Ancak, bu kararlar Gençlik ve Spor Bakanı tarafından fesih veya tadil olunabilir.VERİLECEK CEZALAR[düzenle | kaynağı değiştir]

  Madde 11 - Beden terbiyesi ve spor çalışmalarında spor teşekkül ve kişilerince, disiplin ve sportmenliğe aykırı fiiller ve bunlara uygulanacak müeyyideler, kanunlara ve milletlerarası teamüllere uygun olarak yapılacak ceza yönetmeliği ile tespit edilir. Söz konusu fiillerin para cezası ile müeyyidelendirilmesi mümkündür. Hangi cezaların paraya çevrileceği ceza yönetmeliğinde belirtilir. Uygulanacak para cezası on milyon lirayı geçemez. Bu miktarı üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.ATAMA[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 12 - Atamalar 23/04/1981 gün ve 2451 sayılı Kanuna göre yapılır. Bu Kanun dışında kalan 1 - 4 derece kadrolara Bakan, diğer bütün görevlere ise Genel Müdür tarafından atama yapılır. Ancak Bakan ve Genel Müdür bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.BÜTÇE VE MALİ HÜKÜMLER[düzenle | kaynağı değiştir]

  Madde 13 - (Değişik madde: 30/05/1991 - 3751/1 md.)
  Genel Müdürlük merkez teşkilatı katma, taşra teşkilatı ise özel bütçelidir. Merkez teşkilatı Sayıştay'ın denetimine tabi olup, merkez ve taşra teşkilatı Devlet İhale ve Muhasebei Umumiye kanunlarına tabi değildir.
  Özel Bütçeler bu Kanunun 14 üncü maddesindeki esaslar ve Genel Müdürlük direktifleriyle illerin ihtiyaçları gözönünde tutularak il müdürlüklerince valiler tarafından Ekim ayı başında Genel Müdürlüğe gönderilir. Bu bütçeler Genel Müdürlükçe incelendikten sonra Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer, bölüm maddeleri arasında yapılacak aktarmalar valinin onayı ile, bölümler arasında yapılacak aktarma ise Genel Müdürün onayı ile yapılır.GENEL MÜDÜRLÜĞÜN GELİRLERİ[düzenle | kaynağı değiştir]

  Madde 14 - Spor Genel Müdürlüğünün gelirleri şunlardır;
  a) Spor - Toto ve Spor - Loto'dan alınacak hisseler,
  b) Genel bütçeden ayrılacak ödenek,
  c) Spor müsabakalarından alınacak hisse,
  d) Milli ve temsili müsabakaların gelirleri,
  e) Her türlü reklam gelirleri ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumundan naklen yayın hakkı geliri,
  f) Her türlü işletme gelirleri ile kiralar,
  g) Muhtelif fonlardan verilecek hisseler,
  h) Matbaa, yayın ve basılı evrak gelirleri,
  i) Her türlü bağışlar,
  j) İtiraz ve ceza gelirleri,
  k) Kayıt, tescil ücretleri ile aidatlar,
  l) (Mülga bend :07/12/2004 - 5272 S.K./86.mad) *1*
  m) Gayrimenkul satışlarından elde edilen gelirler,
  n) Diğer gelirler.
  (Mülga fıkra :07/12/2004 - 5272 S.K./86.mad) *1*
  (Mülga fıkra :07/12/2004 - 5272 S.K./86.mad) *1*
  Ayrıca, Genel Müdürlük, gelirlerinden her yıl belirlenecek belli bir oranı, il bütçelerine yardım olarak iller emrine gönderir. İl bütçeleri, bu esaslar gözönünde bulundurularak düzenlenir. İl bütçelerinin ita amiri validir.FEDERASYONLAR FONU[düzenle | kaynağı değiştir]

  Madde 15 - (Mülga madde: 21/02/2001 - 4629 S.K./1. md.)MÜSABAKA HASILATLARI[düzenle | kaynağı değiştir]

  Madde 16 - Müsabakalardan elde edilecek brüt hasılattan gerekli masraflar çıktıktan sonra geriye kalan miktar; (...), müsabakanın yapıldığı spor il müdürlüklerine ve müsabaka yapan kulüplere dağıtılır. Bu konudaki uygulama, usul ve esaslar bir yönetmelikle belirtilir.

MUAFİYET[düzenle | kaynağı değiştir]

  Madde 17 - Bu Kanuna göre yapılacak spor müsabaka ve gösterilerinden elde edilecek gelirler Katma Değer Vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.FEDERASYON TEŞKİLİ VE PROFESYONEL DALLARIN TESPİTİ[düzenle | kaynağı değiştir]

  Madde 18 - Bir veya daha fazla spor dalı, teknik ve idari bakımdan birer federasyona bağlanır. Amatör federasyonların adedi ile profesyonel dallar, Merkez Danışma Kurulunun da görüşünü almak suretiyle Spor Genel Müdürünün teklifi üzerine Gençlik ve Spor Bakanı tarafından tespit olunur.
  Amatör ve profesyonel futbol faaliyetleri Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı iki ayrı kurul tarafından yürütülür.FEDERASYON BAŞKANLARININ SEÇİMİ VE KURULLARININ TEŞKİLİ[düzenle | kaynağı değiştir]

  Madde 19 - (Değişik madde: 14/03/1991 - 3703/13 md.)
  Federasyon başkanları seçimle göreve gelirler ve bu görev fahridir.
  Federasyon başkanlarının seçimi, kurullarının teşkili, çalışmaları, görev, yetki ve sorumlulukları ile kurullarını atamaya ilişkin hükümler çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.SPOR KULÜPLERİ[düzenle | kaynağı değiştir]

  Madde 20 - Spor kulüpleri, Dernekler Kanununa göre teşekkül eder ve tescil ile Spor Genel Müdürlüğüne dahil olurlar.
  Spor Genel Müdürlüğünce tescil edilmemiş kulüpler, federasyonlar tarafından tertiplenen veya bunların denetimi altında yapılan müsabakalara katılamazlar. Tescil olunmamış kulüpler adına lisans verilmez.
  Spor kulüpleri faaliyet gösterdikleri dallarda antrenör tutmaya mecburdurlar.
  Tescile ilişkin esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.KULÜPLERİN DENETİMİ[düzenle | kaynağı değiştir]

  Madde 21 - Spor Genel Müdürlüğü, kulüpleri her yönden denetler. Gerekirse hesap, defter ve işlemlerine el koyar. Dernekler Kanunu hükümleri saklıdır.SPORCU LİSANSI[düzenle | kaynağı değiştir]

  Madde 22 - Sporcuların yarışmalara katılabilmeleri için lisans almaları şarttır. Spor yapmaya ve müsabakalara katılmaya elverişliliği sağlık raporu ile tevsik edilmeyenlere lisans verilmez.
  Gerçek şahıslar, bir kulüp adına veya ferdi olarak lisans alabilir.SPORCULARIN SİGORTALANMASI[düzenle | kaynağı değiştir]

  Madde 23 - (Değişik madde: 14/03/1991 - 3703/14 md.)
  Milli takımlara seçilen sporcular ile bu takımların teknik kadrolarında yer alanlar, müsabaka öncesi yapılan kamp çalışmalarının başlangıcından, müsabaka sonrası ikametgahına ulaşıncaya kadar, Milli Takım listesinde yer alan diğer görevliler ise müsabakaya gidiş tarihlerinden, ikametgahlarına varış tarihine kadar geçen süre içerisinde her türlü kaza, hastalık ve sakatlanmalara karşı özel sigorta sistemine göre Genel Müdürlükçe sigortalanır.
  Sigortalanma esas ve usulleri yönetmelikle düzenlenir.PROFESYONEL SPOR[düzenle | kaynağı değiştir]

  Madde 24 - Profesyonel dallar, Spor Genel Müdürünün, Merkez Danışma Kurulunun da görüşünü almak suretiyle yapacağı teklif üzerine, Gençlik ve Spor Bakanı tarafından tespit olunur.
  Profesyonel spor dallarının teşkili, ilgili federasyonları ile bağlantıları, idaresi tüzükle düzenlenir.
  Spor kulüpleri, profesyonel takımlarını, Türk Ticaret Kanunun hükümlerine göre kuracakları veya kurulmuş olan şirketlere devredebilirler veya profesyonel futbol takımlarını kiraya verebilirler.KULÜPLERE YARDIM[düzenle | kaynağı değiştir]

  Madde 25 - Bu Kanun hükümlerine göre tescil olan kulüplerin amatör faaliyetleri için Genel Müdürlük ayni ve nakdi yardımda bulunabilir.TESİS YAPMA MÜKELLEFİYETİ[düzenle | kaynağı değiştir]

  Madde 26 - ( Mülga madde: 15/05/2008-5763 S.K/37. md.)
  SPORCULARA DEVLET NAKİL VASITALARINDA YAPILACAK TENZİLAT
  Madde 27 - Bulundukları merkezin beden terbiyesi ve spor il müdürlüklerinin belgesini taşıyan ve en az beş kişilik bir grup halinde spor hareketlerine veya müsabakalarına katılmak üzere yurt içine ve yurt dışına seyahat eden sporculara, Devlet nakil vasıtalarında, yürürlükteki tarifeler üzerinden yüzde elli tenzilatlı ücret tarifesi uygulanır.ÖZEL SALON AÇILMASI[düzenle | kaynağı değiştir]

  Madde 28 - Özel teşebbüs tarafından beden eğitimi ve spor çalışmaları yapmak amacıyla açılacak okul, eğitim merkezi ile sitesi, salon ve benzeri tesis ve kuruluşlar, valinin müsaadesine ve kontrolüne tabidir.SPORCULARIN VE SPOR YÖNETİCİLERİNİN İZİNLİ SAYILMALARI[düzenle | kaynağı değiştir]

  Madde 29 - Milletlerarası seviyede yurt içi ve yurt dışı spor müsabakaları ve bunların hazırlık çalışmalarına katılacak sporcu, hakem, antrenör, monitör, yöneticiler ve bu amaçla görevlendirilecek diğer görevliler, bağlı oldukları kurumlarınca organizasyonun devamı süresince izinli sayılırlar. Bunların özlük hakları kurumlarınca saklı tutulur. Öğrencilerin bu süreleri devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL[düzenle | kaynağı değiştir]

  Madde 30 - Spor Genel Müdürlüğü, lüzumu kadar yerli - yabancı spor uzmanı ve antrenörü, Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırabilir. Kimlerin spor uzmanı ve antrenör olarak sözleşmeli çalıştırılabileceği yönetmelikle tespit olunur.
  (Ek fıkra: 25/08/2000 - KHK - 608/1 md.; Değiştirilerek kabul: 12/04/2001 - 4644/1 md.) Olimpiyat şampiyonluğu veya olimpik spor dallarından birinde büyükler kategorisinde birden fazla Dünya şampiyonluğu kazanan 30 yaşını doldurmuş sporcular, Gençlik ve Spor Bakanının teklifi Başbakanın onayı ile spor müşaviri olarak atanabilir. Spor müşavirleri aylık ve özlük hakları bakımından Bakanlık müşavirleri hakkında uygulanan hükümlere tabidir. Spor müşavirleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların hükümlerine bağlı kalınmaksızın kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. Spor müşavirlerinin çalıştırılma usul ve esasları Gençlik ve Spor Bakanının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.FAHRİ GÖREV[düzenle | kaynağı değiştir]

  Madde 31 - (Değişik madde: 24/01/1989 - KHK-356/11 md.; Değiştirilerek kabul: 14/03/1991 - 3703/15 md.)
  Kamu personeli, Devlet Memurları Kanununda belirtilen istihdam şekillerinden birinde istihdam edilip edilmediğine bakılmaksızın, gençlik ve spor hizmetlerinde fahri olarak çalıştırılabilir.
  Üniversite öğretim üyeleri ile tabipler ve diğer sağlık personeli kurul, komisyon ve organizasyonlarda görev alabilirler.
  Spor Genel Müdürlüğü teşkilatında fahri olarak teknik ve idari görev alınabilir. Fahri göreve, illerdeki atamalar vali tarafından, merkez teşkilatındaki atamalar ise Genel Müdürün teklifi üzerine Başbakanın onayı ile yapılır.
  ÖĞRETMENLERİN ANTRENÖRLÜK, UZMANLIK VE DANIŞMANLIK YAPABİLMELERİ
  Madde 32 - Öğretmenler, Spor Genel Müdürlüğünde resmi mesaileri dışında antrenörlük, uzmanlık ve danışmanlık yapabilirler. Bunlara ödenecek ücretler, her yıl Spor Genel Müdürlüğünce belirlenir ve il müdürlüğü bütçelerinden ödenir.SPOR MESLEK LİSELERİ[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 33 - Antrenör ve spor elemanı yetiştirmek amacı ile Milli Eğitim Bakanlığınca açılacak spor meslek liseleri bünyesinde çeşitli branşlarda sporcu eğitim merkezleri kurulabilir. Bu meslek liselerine Spor Genel Müdürlüğünce tesis, eleman ve spor malzemesi yardımı yapılır.SPOR EĞİTİMİ, SAĞLIK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ:[düzenle | kaynağı değiştir]

  Madde 34 - Sporcu, antrenör, monitör, spor yöneticisi, hakem yetiştirmek ve araştırmalarda bulunmak amacıyla, Spor Eğitimi, Sağlık ve Araştırma Merkezi kurulur.SPOR KONTROLÖRLERİ[düzenle | kaynağı değiştir]

  Madde 35 - Spor Genel Müdürlüğünde çalışan antrenör, monitör ve benzeri spor elemanlarının çalışmalarının değerlendirilmesi ve denetlenmesi amacıyla spor kontrolörlüğü kurulur. Spor kontrolörlerinin seçimi ile bunların çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirtilir.GENEL MÜDÜRLÜK MALLARI[düzenle | kaynağı değiştir]

  Madde 36 - Genel Müdürlüğün taşınır ve taşınmaz bütün malları Devlet malı hükmündedir. Genel Müdürlüğün malları ile gelirleri ve alacakları haczedilemez.
  EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUM VE KURULUŞLARINA TESİS İNŞAATI,İŞLETİLMESİ, ELEMAN TAHSİSİ, MALZEME YARDIMI
  Madde 37 - Spor Genel Müdürlüğü, beden eğitimi ve spor hizmetlerinin geliştirilmesi, yönlendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla, ilgili yönetmeliğinde belirtilen esaslar dahilinde;
  a) Eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşlarının beden eğitimi ve spor için tahsis edecekleri alanlara beden eğitimi ve spor tesisleri yapar, yaptırır.
  b) İnşa edilen bu tesisler ile bu kurum ve kuruluşların mevcut beden eğitimi ve spor tesislerine personel, antrenör, monitör tahsis eder, tesisleri işletir, spor araç, gereç ve malzeme yardımında bulunur.ANLAŞMAZLIKLARIN HALLİ[düzenle | kaynağı değiştir]

  Madde 38 - Bir sözleşme olsun olmasın Genel Müdürlük ile Devlet daireleri müessese ve teşekkülleri veya gerçek ve tüzelkişiler arasında çıkan ve henüz kaza mercilerine, mahkeme veya icraya intikal etmemiş bulunan uyuşmazlıkların sulh yoluyla hallinde, anlaşma veya sözleşmelerin değiştirilmesinde veya bozulmasında, maddi ve hukuki sebeplerle dava ve icra takibi açılmasında veya açılan dava ve icra takibine devam edilmesinde veya aleyhte neticelenenlerin yüksek dereceli merci ve mahkemelerce incelenmesini istemekte fayda umulmayan hallerde bunlardan vazgeçilmesinde, açılmış dava ve icra takiplerinin sulh yoluyla hallinde yarar görüldüğü takdirde tanınacak veya terkin olunacak hak ve işin ihtiva ettiği menfaatlerin:
  1.000.000 liraya kadar olanları il valisinin kararı,
  1.000.000 - 2.000.000 (dahil) liraya kadar olanları Genel Müdürün kararı,
  2.000.000 - 10.000.000 (dahil) liraya kadar olanları Bakanın kararı, 10.000.000 liradan fazla olanları Danıştay'ın görüşü alınarak müşterek karar ile halledilir.
  Yukarıda belirtilen parasal sınırlar her yıl bütçe kanunları ile tespit edilir.
  Mevzuu kalmayan veya yanlışlıkla açıldığı anlaşılan veya Genel Müdürlüğe ait hak ve menfaati muhtevi bulunmayan davalarla icra takipleri, miktar veya değeri yukarıda belirtilen parasal sınırlara tabi olarak iptal edilir. Dava ve icra kayıtları terkin olunur.
  Dava ve icra takiplerinde aleyhte verilen kararlara karşı yüksek dereceli merci ve mahkemelere başvurmadan vazgeçilmesi ile idarece müdahale olunan ceza davalarında, suçun sabit olmaması, failinin tutulan şahıs olmadığının sübut bulması sebebiyle verilen beraat ve takipsizlik kararları hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
  Tashihi karar veya iadeyi muhakeme veya 29/06/1938 tarihli ve 3533 sayılı Kanuna göre hakemlerce verilmiş olan kararlara karşı itiraz yoluna gidilip gidilmemesinin takdiri davayı takip eden daire amirine veya avukata aittir.
  Zamanaşımı ve hak düşürücü sürenin geçmesini önleyecek tedbirleri ilgililer almakla mükelleftir. Yukarıdaki fıkralar hükümlerine uygun bir karar alınmış olmadıkça, dava ve icra takiplerinin açılması ve tamamen veya kısmen aleyhe sonuçlanan davalarla icra takiplerinde, yüksek dereceli mercilerde incelenmesi mümkün olanlar hakkında kanun yollarına gidilmesi mecburidir. Bu mecburiyeti yerine getirmemek suretiyle hukuki veya maddi sebeplerle bozulması mümkün bir hükmün kesinleşmesine ve bir hakkın kaybolmasına sebep olan avukatlarla, daire amirleri hakkında kanuni takibat yapılmakla beraber, meydana gelen zarar kendilerine tazmin ettirilir.
  Genel Müdürlük hukuk müşavirleri ile merkez ve taşrada görevli Genel Müdürlük avukatları ve hukuk müşavirliği memurları, mahkemelerde ve icra dairelerinde takdir edilen vekalet ücretinden 02/02/1929 tarih ve 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat Vesaireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hükümlerine göre faydalanırlar.
  UYGULANACAK HÜKÜMLER
  Madde 39 - Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 27/09/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
  YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
  Madde 40 - 29/06/1938 tarihli ve 3530 sayılı, 30/05/1941 tarihli ve 4047 sayılı, 07/06/1948 tarihli ve 5214 sayılı, 06/05/1960 tarihli ve 7474 sayılı kanunlar ile diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
  İNTİKAL HÜKÜMLERİ
  Madde 41 - Bu Kanun yürürlüğe girmeden önce Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün sahip bulunduğu menkul ve gayrimenkul mal ve haklar ile alacak ve borçları ve muhtelif mevzuatla bu Genel Müdürlüğe verilen görev, yetki, sorumluluk, hak ve muafiyetler Spor Genel Müdürlüğüne ve Genel Müdürüne ayrıca Futbol Federasyonu profesyonel futbol hizmetleri (fon) bütçesinde bulunan nakit mevcudu ile alacak ve borçları da; futbol hizmetlerinde kullanılması kaydıyla, bu Kanunla kurulan Federasyonlar Fonuna intikal eder.
  KAMU GÖREVLİSİ SAYILMA
  Ek Madde 1 - (Ek madde: 24/01/1989 - KHK - 356/12 md.; Aynen kabul: 14/03/1991-3703/16 md.)
  Kamu hizmeti olarak yapılan gençlik ve spor organizasyonlarında görevlendirilen geçici görevliler, o organizasyonla ilgili görevlerini fiili olarak yürüttükleri süre içinde veya bu görevi ile ilgili ilişkileri sırasında kamu görevlisi sayılır. Ceza kanunlarının uygulanması bakımından, bunların işledikleri suçlarla, bunlara karşı işlenen suçlarda Devlet memurlarına ilişkin hükümler uygulanır.SPORCU SAĞLIĞI[düzenle | kaynağı değiştir]

  Ek Madde 2 - (Ek madde: 24/01/1989 - KHK - 356/12 md.; Aynen kabul: 14/03/1991-3703/16 md.)
  Gençlik ve spor faaliyetlerine katılanların belirli sağlık hizmetlerinin teminine ilişkin görevler Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarıyla işbirliği yapılmak suretiyle düzenlenecek esaslar dahilinde yürütülür.ÖDÜL VE SPONSORLUK[düzenle | kaynağı değiştir]

  Ek Madde 3 - (Ek madde: 24/01/1989 - KHK - 356/12 md.; Aynen kabul: 14/03/1991-3703/16 md.; Değişik madde: 25/08/2000 - KHK/608 md:2; Değiştirilerek kabul: 21/04/2001 - 4644/2 md.)
  Ulusal ve uluslararası yarışmalarda üstün başarı göstermiş sporcular ve kulüpler ile bu başarıya emeği geçen kişi, kurum ve kuruluşlara (futbol branşı dahil) ayni ve/veya nakdi ödül verilir. Bu ödüller Spor Genel Müdürlüğü bütçesinde bu amaçla kullanılmak üzere açılacak tertiplerden karşılanır. Bu gelirin yeterli olmaması durumunda eksik kalan miktar 24.3.1988 tarihli ve 3418 sayılı Kanunda öngörülen gelirlerden karşılanır.
  Verilecek ödüllerin miktarı, kimlere verileceğine ilişkin usul ve esaslar, spordan sorumlu Bakanın teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine, Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.
  (Değişik fıkra:04/03/2004 - 5105/1.mad) Ulusal veya uluslararası gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla gerçek ve tüzel kişiler;
  a) Genel Müdürlüğün yıllık faaliyet programında yer alan ulusal ve uluslararası gençlik ve spor organizasyonları,
  b) Sporcuların transfer bedelleri hariç olmak üzere spor kulüpleri ile federasyonların yıllık programlarında bulunan sporun yaygınlaştırılması ve sporcuların desteklenmesine yönelik resmî sportif faaliyetleri,
  c) Kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimler ile spor kulüplerine ait spor tesislerinden Genel Müdürlükçe uygun görülenlerin yapımı, bakımı ve onarımı,
  d) Federasyonların ve spor kulüplerinin sportif hizmet ve faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan spor organizasyonları ile sportif araç, gereç ve malzemelerin temini,
  e) Ferdî lisanslı sporcuların, Genel Müdürlük veya federasyonlarca ferdî olarak katılmalarına izin verilen ulusal veya uluslararası organizasyonları,
  f) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile Paralimpik Komitesinin sportif faaliyetlerine ilişkin hizmetleri,
  Kapsamında sponsorluk yapabilirler.
  (Ek fıkra:04/03/2004 - 5105/1.mad) Ferdî veya takım sporcuları ile gençlik ve spor kulüpleri, ulusal veya uluslararası sportif faaliyetlerde; Genel Müdürlüğün belirleyeceği esaslar dahilinde reklam alabilirler.
  (Ek fıkra:04/03/2004 - 5105/1.mad; Değişik fıkra: 28/04/2005 - 5340 S.K./1.mad) Sportif faaliyetlere, sporculara, spor kulüplerine, federasyonlara veya tesislere yapılacak harcamalar sponsor tarafından bizzat harcanır veya sponsorluk alanın banka hesabına yatırılır. Sponsorlara, ulusal ve uluslararası federasyonların reklam ve sponsorlukla ilgili hükümlerine aykırı olmamak şartı ile faaliyetin veya tesisin isim, reklam, tanıtım ve yayın hakları verilebilir.
  (Ek fıkra:04/03/2004 - 5105/1.mad) Sponsorluk ve reklamla ilgili esas ve usuller Genel Müdürlükçe çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.ÖZEL SAHA VE TESİSLERİN AÇILMASI[düzenle | kaynağı değiştir]

  Ek Madde 4 - (Ek madde: 24/01/1989 - KHK - 356/12 md.; Aynen kabul: 14/03/1991 - 3703/16 md.)
  Özel hukuka tabi tüzel kişilerle gerçek kişiler, vakıf ve derneklere ait; özel saha ve tesislerin yapımında, açılmasında, işletilmesinde ve denetiminde genel hükümler uygulanır ve bunlar hakkında ayrıca Başbakanlığın da izni alınır. Bu ve benzeri tesisler Genel Müdürlüğün gözetimi ve denetimine tabidir.
  KAMUYA AİT SAHA VE TESİSLERİN KULLANILMASI
  Ek Madde 5 - (Ek madde: 24/01/1989 - KHK - 356/12 md.; Aynen kabul: 14/03/1991 - 3703/16 md.)
  Genel ve katma bütçeli idare ve kurumlar ile il özel idarelerine, belediyelere, belediyelere bağlı kurumlara ve iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarına ait gençlik ve spor faaliyetlerinin yürütüldüğü saha ve tesislerden gençlik ve spor faaliyetlerinde ortaklaşa faydalanılır.
  Birinci fıkrada sözü edilen saha ve tesislerin ortaklaşa ve çok yönlü kullanılma esas ve yönetimleri tesis sahibi kurumla Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında yapılacak bir protokolle düzenlenir.SÖZLEŞMELİ PERSONEL[düzenle | kaynağı değiştir]

  Ek Madde 6 - (Ek madde: 14/03/1991 - 3703/16 md.)
  Spor Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatında; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve Federasyon Genel Sekreteri, Spor Kontrolörü ve Yardımcısı, tabip, hukuk müşaviri, avukat, mimar, mühendis, müfettiş, şube müdürü, mütercim, aşçı kadroları karşılık gösterilmek suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Ancak, bu görevlerde çalıştırılacaklar için yükseköğretim yanında, Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartlar aranır.
  Bu şekilde çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı ve her çeşit ödemeleri Bakanlar Kurulunca tespit edilir.
  Sözleşme ile çalıştırılacak personel istekleri üzerine T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir.FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ[düzenle | kaynağı değiştir]

  Ek Madde 7 - (Ek madde: 14/03/1991 - 3703/16 md.; Mülga madde: 05/07/1991- KHK - 433/16 md.)KOORDİNASYON[düzenle | kaynağı değiştir]

  Ek Madde 8 - (Ek madde: 14/03/1991 - 3703/16 md.)
  Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Yaygın ve Örgün Eğitim Kurumları arasındaki yurtiçi spor yarışmaları Spor Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülür. Bu kurumlara ait Yurtdışı spor yarışmaları ile Milletlerarası İzcilik Faaliyetleri ise Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli olarak Spor Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür ve yurtdışında temsil edilir.BAĞIMSIZ SPOR FEDERASYONLARI[düzenle | kaynağı değiştir]

Ek Madde 9 - (Ek madde:04/03/2004 - 5105/2.mad)

(Değişik fıkra: 29/03/2011-6215 S.K./10.md.) Spor dalı ile ilgili faaliyetleri ulusal ve uluslararası kurallara göre yürütmek, gelişmesini sağlamak, sporcu sağlığı ile ilgili konularda gerekli önlemleri almak, teşkilatlandırmak, federasyonu uluslararası faaliyetlerde temsil etmek ve Tahkim Kurulu kararlarını uygulamakla görevli ve yetkili, özel hukuk hükümlerine tabi bağımsız spor federasyonları kurulur. Federasyonlar, Merkez Danışma Kurulunun uygun görüşü, Bakanın teklifi ve Başbakanın kararı ile kurulur ve kararın Resmi Gazetede yayımlanması ile tüzel kişilik kazanır. Bu Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen federasyonların tüzel kişilikleri bu maddede belirtilen usulle iptal edilir ve mal varlıkları Genel Müdürlüğe devredilir. Genel Müdürlük tarafından bağımsız spor federasyonlarına yapılan yardımlar ile Genel Müdürlük bütçesinden bu federasyonlara tahsis edilen kaynaklar kullanılarak edinilen her türlü taşınır ve taşınmazlar edinim amacı dışında kullanılamaz ve Genel Müdürün izni alınmadan üçüncü kişilere satılamaz ve devredilemez. Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımlar ve tahsis edilen kaynaklar kullanılarak alınan taşınmazların mülkiyeti Genel Müdürlüğe ait olur. Bu taşınmazlar Genel Müdürlüğün mevzuatı çerçevesinde kullanılır. Federasyon malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez. Federasyon faaliyetlerinde görevli bulunanlar, görevleriyle ilgili olarak işlemiş oldukları suçlar bakımından kamu görevlisi sayılır.

(Değişik fıkra: 29/03/2011-6215 S.K./10.md.) Spor federasyonlarının merkezleri Ankara'dadır. Federasyonların merkez teşkilatı; genel kurul, yönetim, denetim, disiplin kurulları ile genel sekreterlikten teşekkül eder. Federasyon yönetim kurulu, yedi üyeden az, on beş üyeden fazla, disiplin kurulu ise üç üyeden az, beş üyeden fazla olamaz. Denetim kurulu; iki üyesi seçimle belirlenen, üç üyesi ise Genel Müdürlükçe görevlendirilen beş üyeden oluşur. Genel sekreter, en az dört yıllık yüksekokul mezunu kişiler arasından görevlendirilir. Bu fıkrada belirtilen kurulların oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları ana statüyle, diğer kurulların oluşumu, çalışma usul ve esasları ise talimatlarla belirlenir. Profesyonel şube kurulması, federasyona spor dalı bağlanması, bağlı spor dallarının ayrılması işlemleri federasyon yönetim kurulunun Genel Müdürlüğe müracaatı üzerine bu Kanunun hükümlerine göre yürütülür. Federasyonların yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, illerde federasyon temsilcilikleri kurulabilir. Bağımsız spor federasyonlarının il temsilcileri, federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile görevlendirilir.

(Değişik fıkra: 29/03/2011-6215 S.K./10.md.) Genel kurul federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun toplanması ile ilgili her türlü işlemler yönetim kurulunca yürütülür. Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının bu Kanun ile ana statüye uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetleyerek, raporunu Bakana sunulmak üzere onbeş gün içerisinde Genel Müdürlüğe verir. Genel Müdürlük, raporun verildiği, ilgililer ise genel kurulun yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde asliye hukuk mahkemesinde genel kurulun iptalini isteyebilir. Genel kurulun toplanması, üyelerin belirlenmesi, divanın oluşturulması, delege listesine yapılacak itirazlar ve oyların sayımı ile ilgili diğer esas ve usuller ana statüde belirlenir. Genel kurul üye sayısı olimpik ve paralimpik spor dallarında 150'den az 300 üyeden fazla, diğer branşlarda ise 100'den az 200 üyeden fazla olamaz. Genel kurul;

a) Olağan genel kurul; olimpik ve paralimpik spor dallarında ilgili olimpiyat oyunlarının, diğer spor dallarında yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kurulacak federasyonlarda ise; kararın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren üç ay içerisinde yapılır.

b) Olağanüstü genel kurul;

1) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülmeyen veya yapılan denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında karar almak üzere Bakanın istemi üzerine,

2) Federasyon yönetim kurulunun kararıyla,

3) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların en az yüzde 40'ının noter kanalı ile yazılı müracaatıyla,

4) Federasyon başkanının istifası, başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi veya ölümü halinde,

olağanüstü toplanır.

c) Mali genel kurul iki yılda bir ana statülerinde belirtilen tarihte yapılır. Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya üçüncü fıkranın (b) bendinde belirtilen hallerde başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. Ancak, üçüncü fıkranın (b) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen hallerde, son toplantı tarihinden itibaren altı ay geçmeden veya olimpik ve paralimpik branşlarda olimpiyat oyunlarının yapılmasına altı aydan az süre kalmış ise olağanüstü genel kurul toplantısı yapılamaz.

(Değişik fıkra: 29/03/2011-6215 S.K./10.md.) Genel kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır. Seçimde en fazla oyu alan aday ve listesi seçilmiş sayılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak, toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz. Olağan ve olağanüstü genel kurullarını bu maddede öngörülen süre ve esaslar dahilinde yapmayan federasyonların genel kurulları Tahkim Kurulunca oluşturulacak üç kişilik komisyon marifetiyle altmış gün içerisinde yapılır ve federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli işlem başlatılır. Genel kurul çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce; faaliyet raporu, denetleme raporu ile bütçe tasarısı ise en az onbeş gün önce federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde üyelere duyurulur. Seçimler tek liste halinde gizli oy, açık tasnif şeklinde yapılır. Genel kurulun yapılacağı tarihten geriye doğru en az bir yıl önce faal sporculuğu, hakemliği, antrenörlüğü bırakmamış kişiler ile federasyonda maaşlı veya ücretli çalışanlar genel kurul üyesi olamazlar. Genel kurulda kulüplerin delege sayısı, toplam delege sayısının yüzde 60'ından az olamaz. Genel kurulun delege sayısının yüzde 10'u Genel Müdürlük temsilcilerinden oluşur.

Genel kurulun görevleri şunlardır:

a) Ana statüyü yapmak, değiştirmek.

b) Başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.

  c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını, bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapmak konusunda yönetim kuruluna yetki vermek.
  ç) Yönetim kuruluna, taşınmaz mal alımı-satımı ile uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek.
  d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
  e) Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.
  (Değişik fıkra: 29/03/2011-6215 S.K./10.md.) Federasyon başkanı adaylarında aşağıdaki şartlar aranır:
  a) T.C. vatandaşı olmak.
  b) En az lise mezunu olmak.
  c) Kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu olmamak.
  ç) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.
  d) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak.
  (Değişik fıkra: 29/03/2011-6215 S.K./10.md.) Federasyonların sportif başarılarını, plan ve projelerini kontrol etmek, faaliyetlerini değerlendirmek, geliştirmek ve izlemek üzere Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu kurulur. Kurul; Bakan tarafından spor alanında bilimsel çalışmalar yapmış veya sporda idareci, teknik adam ve benzeri görevlerde veya kamu kurum ve kuruşları ile özel sektörde üst düzey görevlerde bulunmuş kişiler arasından iki yıl için görevlendirilecek, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir raportör ile dört üyeden oluşur. Toplantıda karar alınabilmesi için en az beş üyenin katılması şarttır. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Mazeretsiz olarak üst üste dört toplantıya katılmayan üyelerin üyeliği sona erer. Kurulun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Kurulun görevleri şunlardır:
  a) Spor federasyonlarının Bakana verecekleri taahhütnamenin esaslarını belirlemek ve yıl sonu itibarıyla taahhütlerine uyup uymadıklarını değerlendirerek Bakana sunmak.
  b) Federasyonlar tarafından hazırlanan master planını, performans ölçütlerini, amaç ve hedeflerini incelemek, uluslararası federasyonların statü ve talimatlarını gözeterek hizmet kalite standartlarını belirlemek.
  c) Bakana sunulan taahhütname ile master planı ve performans ölçütlerine uyulup uyulmadığı konusunda altı ayda bir Bakana rapor vermek.
  (Değişik fıkra: 07/06/2007-5674 S.K./2.mad) Tahkim Kurulu yedi asıl ve yedi yedek üyeden teşekkül eder. Üyelerin beşinin hukukçu, ikisinin ise spor alanında bilimsel çalışmalar yapmış veya sporda idareci, teknik adam ve benzeri görevlerde bulunmuş kariyer sahibi kişiler olmaları şarttır. Üyeler Genel Müdürün teklifi ve Gençlik ve Spor Bakanının onayı ile dört yıl için görevlendirilir. Hâkim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar hâkimlik teminatı esasları gözetilerek ve yetkili kurulların onayı alınmak suretiyle Tahkim Kurulunda görev alabilirler. (İptal tümce: Anayasa Mah.nin 02/07/2009 tarihli ve E. 2006/118, K. 2009/107 sayılı Kararı ile.) ** (İptal tümce: Anayasa Mah.nin 02/07/2009 tarihli ve E. 2006/118, K. 2009/107 sayılı Kararı ile.) ***
  (Değişik fıkra: 07/06/2007-5674 S.K./2.mad) Tahkim Kurulu, federasyon ile kulüpler, sporcular, hakemler, teknik direktör ve antrenörler; kulüpler ile teknik direktörler, antrenörler ve sporcular; kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflarla, federasyonlarca verilecek kararlar ile disiplin veya ceza kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek sonuçlandırır. Tahkim Kurulu; itiraz üzerine Genel Müdürlük ile federasyonlar ve federasyonların birbirleri arasında çıkacak ihtilafları inceleyerek sonuçlandırır.
  (Değişik fıkra: 29/03/2011-6215 S.K./10.md.) Tahkim Kurulu, bu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ile dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde federasyonu genel kurula götürecek komisyonu belirler. Federasyon başkanı ile yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyelerinin, spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarının tespiti halinde Bakan tarafından Genel Müdürlük Merkez Ceza Kuruluna sevk edilmeleri sonucunda, Merkez Ceza Kurulunca verilecek kararlara karşı, ilgililerin itirazı üzerine karar verir.
  (Değişik fıkra: 29/03/2011-6215 S.K./10.md.) Tahkim Kurulu, görevinde bağımsız ve tarafsızdır. Üyeler, istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Federasyonların veya spor kulüplerinin kurullarında görevli olanlar ile ihtar cezası dışında sportif ceza alanlar ve maddenin beşinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen suçlardan ceza alanlar Tahkim Kurulu üyeliği yapamazlar.
  (Değişik fıkra: 29/03/2011-6215 S.K./10.md.) Tahkim Kurulu ile Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu üyelerine bir ayda dört toplantıyı geçmemek üzere, görev yapılan her gün için uhdesinde kamu görevi bulunanlar bakımından (5.000), bulunmayanlar bakımından (6.000) gösterge rakamının Devlet memuruna uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucunda bulunulacak miktarı geçmemek üzere huzur ücreti ödenir. Tahkim Kurulu ile Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu tarafından görevlendirilen bilirkişi ve uzmanların ücretleri Genel Müdürlükçe karşılanır.
  (Ek fıkra: 07/06/2007-5674 S.K./2.mad) Tahkim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usûl ve esasları ile üyelere verilecek huzur ücretinin miktarı Genel Müdürlükçe hazırlanan yönetmelikle belirlenir.
  (Değişik fıkra: 28/04/2005 - 5340 S.K./2.mad) Özerk federasyonların bütçesi; katılım payı, tescil, vize, transfer, itiraz, ceza, yayın, sponsorluk, reklam, yardım, bağış ve benzeri gelirlerden oluşur. Genel Müdürlük olimpik branşlarda; federasyonun bir önceki yıl gerçekleşen gelirlerinin % 75'i kadar, olimpik olmayan federasyonlara ise; % 50'si kadar yardımda bulunabilir.
  Özerk federasyonların gelirleri ana statüsünde belirlenen usul ve esaslar dahilinde harcanır. Genel Müdürlük bütçesinden özerk federasyonlara, ilgili branşın alt yapısına ve eğitime ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla gerektiğinde kaynak tahsis edilebilir. Özerk federasyonların tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
  Genel Müdürlük, özerk federasyonların talebi durumunda, kendisine ait spor tesislerinin işletilmesini, menkul ve gayrimenkullerini bedelsiz olarak kırkdokuz yıla kadar federasyonun faaliyetleri için tahsis edebilir. Söz konusu spor tesisleri ile menkul ve gayrimenkullerin tahsis amacı dışında kullanılması halinde, tahsis işlemi Genel Müdürlükçe iptal edilir.
  (Değişik fıkra: 29/03/2011-6215 S.K./10.md.) Federasyonların her türlü faaliyetlerinin denetimi; genel kurul, denetim kurulu ve Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır. Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi yetkili kurullarınca, Genel Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve denetimi ise Genel Müdürlükçe yapılır. Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardımların mevzuata ve amacına uygun olarak harcanmaması halinde oluşacak zarar, kusurları bulunan federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden tahsil edilir ve bunlar hakkında suç duyurusunda bulunulur. Teknik elemanlar ve sporculara ödenecek ücretler hariç, federasyonda çalışan personel ve diğer görevlilere verilecek ücret ve yolluklar kamu kaynakları ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden karşılanamaz.
  (Ek fıkra: 29/03/2011-6215 S.K./10.md.) Federasyonlar; sporcu, antrenör, hakem ve benzeri spor elemanları ile spor kulüplerine ve sponsorluklara ait istatistiki bilgileri üç ayda bir Genel Müdürlüğe göndermek zorundadırlar. Federasyonlar, Genel Müdürlük ile uluslararası federasyonların belirlediği eğitim kriterlerine uygun olarak işbirliği içerisinde antrenör, hakem ve benzeri diğer spor elemanlarını yetiştirirler.
  (Ek fıkra: 29/03/2011-6215 S.K./10.md.) Federasyonlar, faaliyette bulundukları spor dalları ile ilgili olarak bağlı oldukları uluslararası federasyonun kurallarını göz önünde bulundurarak hangi eylem ve davranışlara ne tür sportif ceza verileceğini, ceza talimatında düzenler. Federasyonların programında yer alan veya izni ile yapılan faaliyetlerden dolayı sportif ceza verme yetkisi federasyon disiplin/ceza kuruluna aittir. Federasyonların ana statüsü Resmi Gazetede, ana statüye dayanılarak hazırlanan yönetmelik dışındaki talimat ile diğer alt düzenleyici işlemler ise Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanır.
  (Ek fıkra: 29/03/2011-6215 S.K./10.md.) Spor federasyonları ile ilgili olarak bu Kanunda hüküm bulunmayan konularda 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.
  (Ek fıkra: 29/03/2011-6215 S.K./10.md.) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait alacaklar hariç olmak üzere, spor kulüplerinin Spor Toto Teşkilat Başkanlığı nezdindeki isim haklarından doğan alacakları haczedilemez ve bu alacaklar devir ve temlik edilemez.
  Ek Madde 10 - (Ek madde: 28/04/2005 - 5340 S.K./3.mad)
  Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkan ve üyeleri ile adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları; Spor Genel Müdürlüğü ile özerk federasyonlar tarafından organize edilen sportif faaliyetlerde, (İptal ibare: Anayasa Mah.nin 05/01/2006 tarihli ve E. 2005/55, K. 2006/4 sayılı Kararı ile.) *1*, *2* görev alabilirler.
  Ek Madde 11 - (Ek madde: 28/04/2005 - 5340 S.K./3.mad)
  Genel Müdürlüğün mülkiyetinde veya kullanımında bulunan spor tesisleri veya taşınmazların kullanım veya intifa hakkı; spor federasyonlarına, en az üçü olimpik olmak üzere toplam altı spor dalında faaliyet gösteren ve liglere katılan spor kulüplerine, yerel yönetimlere, kamu kurum ve kuruluşlarına protokol ile bedelsiz devredilebilir.GEÇİCİ HÜKÜMLER[düzenle | kaynağı değiştir]

  Geçici Madde 1 - Ekli 2 sayılı cetvelde gösterilen kadrolar; 13/12/1983 tarih ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetveldeki Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne ilişkin bölümüne eklenmiş sayılır.
  Geçici Madde 2 - Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün, kadroları ve istihdam edilen personeli, mevcut statü ve haklarıyla birlikte Spor Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. Mevcut personel, hiç bir işleme gerek kalmaksızın kadrolarına atanmış sayılırlar.
  Geçici Madde 3 - Bu Kanun uyarınca Genel Müdürlük merkez ve taşra kuruluşlarında yapılacak düzenlemeler sebebiyle unvan ve derecesi değişen veya kaldırılan görevlilerin eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.
  Geçici Madde 4 - Bu Kanunda belirtilen kuruluşlar ve federasyonlar kuruluşlarını bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki sene içerisinde tamamlamak zorundadırlar. Bu kuruluşlar kuruluşlarını tamamlayıncaya ve ilgili yönetmeliklerle tüzük çıkıncaya kadar mevcut tüzük, statü ve yönetmeliklerin uygulanmasına devam olunur.
  Geçici Madde 5 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Spor - Toto Teşkilat Müdürlüğünün hesaplarında birikmiş olan kupon gelirleri ile idari masraflardan tasarruf edilmiş paralar ve bunların faiz gelirleri Türk Sporunu Teşvik Fonu'na intikal ettirilir.
  Geçici Madde 6 - (Mülga madde: 24/10/2011-KHK/661/47.md.)
  Geçici Madde 7 - (Ek madde: 25/08/2000 - KHK/608 md:3; Değiştirilerek kabul: 21/04/2001 - 4644/3. md.)
  Bu Kanunun yayımı tarihinden önce (mevcut mevzuat çerçevesinde ayni ve/veya nakdi ödül alan sporcular hariç) olimpiyat şampiyonluğu veya olimpik spor dallarından birinde büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğu kazanmış olan sporculara bir defaya mahsus olmak üzere en yüksek Devlet memuru brüt aylığının (ek gösterge dahil) elli katı tutarında ödül verilir.
  Geçici Madde 8 - (Ek madde: 25/08/2000 - KHK/608 md:3; Değiştirilerek kabul: 21/04/2001 - 4644/3. md.)
  Ek 3 üncü madde hükümlerine göre verilecek ödüller, 2000 yılı içinde gençlik ve spor faaliyetlerinde başarı kazananlara ve bu başarıya katkıda bulunanlara da verilir.
  Geçici madde 9 - (Ek madde: 04/03/2004 - 5105/3.mad)
  Ek 9 uncu maddenin dokuzuncu fıkrasında öngörülen Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay ile ilgili oran, federasyonların özerk olduğu tarihten itibaren üç yıl sonra uygulanır. Bu tarihe kadar Genel Müdürlük her türlü desteği sağlar.

5018 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ[düzenle | kaynağı değiştir]

  Geçici Madde 10 - (Ek madde : 01/07/2006 - 5538 S.K/10.mad)
  10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun dış denetimle ilgili hükümleri dışındaki hükümleri, Spor il müdürlükleri hakkında uygulanmaz.
  Geçici Madde 11 - (Ek madde: 29/03/2011-6215 S.K./12.md.)
  Bu Kanun ile çıkarılması öngörülen düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
  Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte; 3289 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesine göre özerk olan spor federasyonları bu Kanuna göre kurulmuş bağımsız spor federasyonu olarak kabul edilir. Diğer kanunlarda özerk spor federasyonlarına yapılan atıflar, bağımsız spor federasyonlarına yapılmış sayılır.
  Tahkim Kurulunun asıl ve yedek üyeleri, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren otuz gün içerisinde görevlendirilir.
  Bu Kanunla tüzel kişilik kazanan spor federasyonları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk ilgili olimpiyat oyunlarının bitim tarihlerinden itibaren üç ay içerisinde genel kurullarını yaparak hukuki yapılarını bu Kanuna uygun hale getirmek zorundadırlar.
  YÜRÜRLÜK
  Madde 42 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  YÜRÜTME
  Madde 43 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
  KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER:
  1 14/03/1991 TARİH VE 3703 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDELERİ:
  Geçici Madde 1 - Bu Kanun ile kaldırılan Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü personelinin yeni bir göreve atanıncaya kadar eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat hakları devam eder.
  Geçici Madde 2 - Bu Kanun ile çıkarılması öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
  Geçici Madde 3 - Bu Kanunda öngörülen protokoller yürürlüğe girinceye kadar mevcut protokollerin uygulanmasına devam olunur.TAHKİM KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI[düzenle | kaynağı değiştir]

  Ek Madde 9/A - (Ek madde: 29/03/2011-6215 S.K./11.md.)
  Tahkim Kurulu, en az beş üyenin katılımıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oyun tarafı çoğunluk sayılır.
  Kurulun görev alanına giren konularda başvurular, ilgili kişiler ile kulüp başkanları veya yetkili kılınan idarecileri tarafından, Tahkim Kurulu Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçeyle yapılır. Dilekçeler, doğrudan Kurula verilebileceği gibi posta ile de iadeli taahhütlü gönderilebilir. Başvuruların teslim veya postaya verilişi, başvuru tarihi olarak kabul edilir. Kurula başvuru ücreti; sporcular için (2.000) gösterge, diğer başvurularda ise (4.000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutardaki meblağ, Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir. İtirazın kabulü halinde başvuru ücretleri iade edilir. Kurulun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Kurul ihtiyaçları için her yıl Genel Müdürlük bütçesine gerekli ödenek konulur.
  Kurula başvuru süresi, federasyon yönetim kurulu kararı ile disiplin veya ceza kurulu kararının yazılı bildiriminden itibaren on gündür. Başvuru sahibi dilekçesinde; tarafları, konuyu, hukuki sebepler ile dayanılan delilleri ve taleplerini belirtmek zorundadır. Başvuru tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde başvuru ücreti ile diğer giderlerin yatırıldığına ilişkin makbuzun ibraz edilmemesi halinde itiraz yapılmamış sayılır.
  Başvuru dilekçeleri, Kurul evrakına kayıt sırasına göre ve varsa ivedilik durumları da dikkate alınarak incelenir. Başkanın uygun görmesi halinde bir üye dosyayı; görev, merci atlanması, ehliyet, menfaat, süre aşımı konularında ve esastan inceleyerek görüşünü en geç beş gün içinde bildirir. Başkan, Kurul üyesi olmayan ancak konusunda uzman kişi veya kişileri ücretini de belirlemek suretiyle bilirkişi olarak görevlendirebilir.
  Kurul, merci atlanması halinde dilekçeyi gerekli işlem için ilgili yere gönderir ve başvuru sahibine de bildirimde bulunur. İlk incelemede herhangi bir aykırılık görülmemesi halinde veya biçimsel eksikliklerin giderilmesi üzerine dilekçe, karşı tarafa ve ihbarı gerekli görülen diğer kişilere tebliğ olunur. Karşı taraf, tebliğ tarihinden itibaren en geç on gün içinde cevap dilekçesini vermek zorundadır. Dilekçede, maddî ve hukukî açıklamalar ile deliller ve talepler yer alır ve bunlara ilişkin belgeler eklenir.
  Tamamlanan dosya, dosyayı inceleyen üyenin düşüncesi veya bilirkişi raporu ile birlikte Kurula sevk edilir. Kurul, incelemesini evrak üzerinde yapabileceği gibi tarafların sözlü açıklamalarına da başvurabilir.
  Kurula başvuru icra ve infazı durdurmaz. Ancak; Kurul, ivedi durumlarda, ilgilinin talepte bulunması koşuluyla, başvuru veya itiraz konusu kararda hukuka açıkça aykırılık bulunması halinde ve yargılamanın seyrini dikkate alarak, icra veya infazın durdurulmasına karar verebilir. Kurul, haklı ve gerektirici nedenlerin bulunması halinde ihtilafla doğrudan ilgili konularda ihtiyati tedbir kararı verebilir.
  Kurul kararını; kanun, ulusal ve uluslararası federasyonların kuralları, kanunların usule ilişkin hükümleri ile dosya münderecatı, tanık beyanları, bilirkişi incelemesi ve her türlü delile göre adalet ve nasafet esasları dairesinde tesis eder. Zorunlu haller dışında sportif faaliyetlere ilişkin iş ve işlemlerde en geç on iş günü, diğer hususlarda ise en geç üç ay içerisinde kararını verir. Kurul; itirazın reddine, kabulüne veya itiraz konusu kararın değiştirilerek karara bağlanmasına hükmedebilir. Kararlar gerekçeli olur. Varsa muhalefet şerhleri eklenir.
  Kısa karar, ilgiliye ve federasyon başkanlığına faks ve internet üzerinden derhal bildirilir ve federasyon ile ilgililer tarafından uygulanmaya başlanır. Gerekçeli karar daha sonra tebliğ olunur. Kararlar, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 38 inci maddesi hükmü uyarınca ilam mahiyetinde sayılır.
  Taraflar, kararın tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde verilen karara karşı karar düzeltme yoluna başvurabilirler. 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun kararların açıklanması, maddî hataların düzeltilmesi veya yargılamanın yenilenmesi halleri dışında Kurul aynı konuda tekrar karar veremez.1 SAYILI CETVEL[düzenle | kaynağı değiştir]

(Değişik cetvel: 14/03/1991 - 3703/10 md.)

  Spor Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı
  Genel Müdür Genel Müdür  Ana Hizmet  Danışma ve Denetim  Yardımcısı
    Yard.    Birimleri  Birimleri    Birimler
  ----------- -------------    --------------  -------------------    ----------------
  Genel Müdür Genel Müdür  1.Spor Fede-  1.Teftiş Kurulu   1.Personel ve
  Yard.  rasyonları  Başkanlığı    Eğitim Dairesi
   Başkanlıkları  Başkanlığı
    Genel Müdür   2.Tesisler  2.Hukuk Müşavirliği  2.İdari ve Mali
    Yard.    Dairesi  Başkanlığı  İşler Dairesi
               Başkanlığı
    Genel Müdür   3.Sağlık  3.Araştırma, Plan-  3.Dışilişkiler
    Yard.    İşleri  lama ve Koordi-  Dairesi Baş-
       Dairesi  nasyon Dairesi  kanlığı
       Başkanlığı  Başkanlığı
    Genel Müdür   4.Spor Eğitimi  4.Spor Kontrolör-  4.Savunma
    Yard.    Dairesi  leri Kurul Baş-    Uzmanlığı
        Başkanlığı  kanlığı
        5.Uluslararası Organizasyonlar Dairesi Başkanlığı (Değişik ibare: 03/06/2011-638 S.K.H.K./31. md)
        6.Spor Kuruluşları
        Dairesi Başkanlığı
        7.Spor Faaliyetleri
        Dairesi Başkanlığı
  (1) SAYILI LİSTE
  KURUMU : SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  TEŞKİLATI: MERKEZ
  (1) SAYILI CETVEL
  İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
         Serbest   Tutulan
  Sınıfı  Unvanı   Derecesi   Kadro Adedi  Kadro Adedi  Toplam
  -----  ------------  -----------  ----------  ----------  ------
  GİH  Spor Müşaviri   1  40   -   40
               ----------
              Toplam  40
  2 SAYILI CETVEL
  KURUMU : Spor Genel Müdürlüğü
  TEŞKİLATI : MERKEZ
        Serbest     Serbest
        Kadro      Kadro
  Unvanı    Sınıfı  adedi Unvanı    Sınıfı  adedi
  -------------------    ------  -------  --------------------    ------  --------------
  1.DERECE    7.DERECE
  Genel Müdür Yardımcısı  G.İ.H.  1  Spor Kontrolörü  G.İ.H.  4
         Şef    "  3
  Spor Kuruluşları    Memur    "  3
  Dairesi Başkanı  "  1     -----
  Spor Faaliyetleri     TOPLAM  10
  Dairesi Başkanı  "  1
  Spor Kontrolörü  "  3  8.DERECE
     -----  Memur    G.İ.H.  5
     TOPLAM  6  Daktilograf  "  1
  2.DERECE        -----
  Şube Müdürü  G.İ.H.  3     TOPLAM  6
  Spor Kontrolörü  "  3  9.DERECE
        -----
     TOPLAM  6  Memur    G.İ.H.  5
         Daktilograf  "  1
  3.DERECE        -----
  Şube Müdürü  G.İ.H.  3    TOPLAM  6
  Spor Kontrolörü  "  3
        -----  10.DERECE
     TOPLAM  6  Memur    G.İ.H.  5
  4.DERECE      Daktilograf  "  2
  Spor Kontrolörü  G.İ.H.  4        ----
        -----      TOPLAM 7
     TOPLAM  4  11.DERECE
  5.DERECE    Memur    G.İ.H.  4
  Spor Kontrolörü  G.İ.H.  4  Daktilograf  "  4
  Şef    "  2  Hizmetli    Y.H.S.  3
  Memur    "  5     -----
        -----  TOPLAM  11
     TOPLAM  11  12.DERECE
  6.DERECE    Daktilograf    G.İ.H.  4
  Spor Kontrolörü  G.İ.H.  4  Hizmetli    Y.H.S.  3
  Şef     "  2        -----
  Memur    "  2     TOPLAM  7
        ----- GENEL TOPLAM    -----
     TOPLAM  8     88
  KURUMU : Spor Genel Müdürlüğü
  TEŞKİLATI : TAŞRA
        Serbest     Serbest
        Kadro      Kadro
  Unvanı    Sınıfı  adedi Unvanı    Sınıfı  adedi
  -------------------    ------  -------  --------------------    ------  --------------
  1.DERECE     7.DERECE
  Antrenör    G.İ.H.  5  Şef    G.İ.H.  30
  Uzman Tabib  S.H.S.  2  Antrenör    "  10
        -----     -----
     TOPLAM  7    TOPLAM  40
  2.DERECE     8.DERECE
  İlçe Müdürü    G.İ.H.  120  Antrenör    G.İ.H.  25
  Antrenör    "  5        -----
  Uzman Tabib  S.H.S.  4     TOPLAM  25
        -----  9.DERECE
     TOPLAM  129  Antrenör    G.İ.H.  25
         Memur    "  100
  3.DERECE      Teknisyen    T.H.S.  180
  İlçe Müdürü    G.İ.H.  138     -----
  Antrenör    "  5     TOPLAM  305
  Tabib    S.H.S.  5  10.DERECE
        -----  Antrenör    G.İ.H.  100
     TOPLAM  148  Memur    "  100
  4.DERECE        ----
            TOPLAM  200
  İlçe Müdürü    G.İ.H.  300  11. DERECE
  Antrenör    "  5  Antrenör    G.İ.H.  75
  Tabib    S.H.S.  6  Memur  "  110
     -----     -----
   TOPLAM  311  TOPLAM  185
  5.DERECE     12.DERECE
  Antrenör    G.İ.H.  6  Bekçi-Bakıcı  Y.H.S.  850
  Tabib    S.H.S.  20  Teknisyen Yard.  "  200
        -----     -----
     TOPLAM  26    TOPLAM  1050
  6.DERECE      13.DERECE
  Şef    G.İ.H.  20  Bekçi - Bakıcı    Y.H.S.  300
  Antrenör    " 5           -----
        -----   TOPLAM    300
     TOPLAM  25  GENEL TOPLAM  2751
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.