FANDOM


5281 sayılı Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Kanun Numarası: 5281

Kanun Kabul Tarihi: 30/12/2004

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/12/2004

Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25687 3. Mükerrer

Madde 1 – 1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Damga Vergisi makbuz karşılığı, istihkaktan kesinti yapılması veya basılı damga konulması şekillerinden biriyle ödenir.

Madde 2 – 488 sayılı Kanunun 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 18 – Bu Kanunda gösterilen haller dışında Damga Vergisi makbuz karşılığında ödenir.

Maliye Bakanlığı makbuz karşılığı ödemeye ilişkin usûl ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Madde 3 – 488 sayılı Kanunun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 22 – Makbuz karşılığı ödemelerde Damga Vergisi;

a) Maliye Bakanlığınca belirlenen mükellefler, kurum ve kuruluşlar tarafından bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisi, ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve yirmialtıncı günü akşamına kadar ödenir.

b) (a) bendi dışındaki hallerde, kâğıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve aynı süre içinde ödenir.

Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye, lüzum göreceği işlemlere ilişkin kâğıtlara ait verginin yukarıdaki sürelere bağlı kalmaksızın ve beyanname aranmaksızın kâğıdın düzenlenmesinden önce veya noterlerce işleme tâbi tutulması sırasında ödenmesi zorunluluğunu getirmeye, vergiyi işlem anında ilgili kamu kurum veya kuruluşuna makbuz karşılığı ödettirmeye yetkilidir.

Madde 4 – 488 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

22 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında bulunanlar, taraf oldukları işlemlere ilişkin kâğıtlara ait verginin beyan ve ödenmesinden sorumludurlar. Verginin ödenmemesi veya noksan ödenmesi durumunda vergi, ceza ve fer’ileri, vergi için diğer işlem taraflarına rücu hakkı olmak üzere, bu fıkrada belirtilen kişilerden alınır.

Madde 5 – 488 sayılı Kanunun 27 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Diğer kurum ve kuruluşlar ile kişilerin mecburiyeti

Madde 27 – Noterler, damga vergisi ödenmemiş veya noksan ödenmiş kâğıtları vergi ve cezası ödenmedikçe tasdik edemezler veya bunların suretlerini çıkarıp veremezler.

Birinci fıkra hükmüne aykırı olarak işlem yapılması halinde, mükellef hakkında Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanmakla birlikte, noterlerden de tasdik ettikleri veya üzerinde işlem yaptıkları her kâğıt için kanunen alınması gereken cezası ayrıca alınır.

Bankalar, kamu iktisadi teşebüsleri ve iştirakleri ile 22 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında bulunanlar, vergisi ödenmemiş veya noksan ödenmiş kâğıtları usulüne uygun olarak vergi ve cezası ödenmedikçe işleme koyamazlar. Vergi ve cezası ödenmeden bu kâğıtları işleme koyan kişi ve kuruluşlardan, kâğıdın mükelleflerinden alınacak ceza tutarınca ayrıca ceza alınır.

Madde 6 – 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların yüzde beşini aşmayan kesirleri dikkate alınmaz.” cümlesi madde metninden çıkarılmış, son cümlesinde yer alan “vergi miktarlarında 100.000 lira kesirleri” ibaresi “vergi tutarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri” şeklinde ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bakanlar Kurulu, elektronik ortamda gönderilenler ile Sermaye Piyasası Kanununun uygulanmasıyla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen kâğıtların tâbi olduğu damga vergisi nispet ve maktu tutarlarını ibraz yerleri itibarıyla sıfıra kadar indirmeye, indirilen nispet ve tutarlarını kanunî seviyesine kadar çıkarmaya ve bu nispet ve tutarlar dahilinde kâğıtlar itibarıyla farklı nispet ve tutarlar tespit etmeye yetkilidir.

Madde 7 – 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablo, bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen şekilde değiştirilmiştir.

Madde 8 – 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “I.Resmi işlerle ilgili kâğıtlar:” bölümünün “B) Resmi dairelerden kişilere verilen kâğıtlar:” başlıklı alt bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan “10 liraya (10 lira dahil)” ibaresi “100 Yeni Türk Lirasına (100 Yeni Türk Lirası dahil)” şeklinde değiştirilmiş, “C) Kişilerden resmi dairelere verilen kâğıtlar:” başlıklı alt bölümüne aşağıdaki (18) numaralı fıkra eklenmiş, “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar:” başlıklı bölümünün (21) numaralı fıkrasında yer alan “alım satım sözleşmeleri” ibaresi “alım satım sözleşmeleri ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri” olarak değiştirilmiş, aynı bölümün sonuna aşağıdaki (31), (32), (33), (34) ve (35) numaralı fıkralar eklenmiştir.

18. Çiftçiler tarafından ziraî faaliyetleri ile ilgili olarak resmi dairelere verilen taahhütnameler.

31. Dernek ve vakıflarca yerleşim yeri, gerçek kişilerce mesken olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadî işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri.

32. Gelir vergisinden muaf esnaf, muaf serbest meslek erbabı ile basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından işyeri olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadî işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri.

33. Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı mukavelenameleri ile bunlara ilişkin rehin senetleri.

34. Ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetlere ilişkin olmamak şartıyla gerçek kişiler arasında düzenlenen akitlerle ilgili kâğıtlar (Söz konusu kâğıtlar, resmi dairelere veya noterlere ibraz edildikleri takdirde bu tarih itibarıyla vergiye tâbi tutulur ve ibraz edenlerce ödenir.).

35. 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (12) numaralı bendi kapsamındaki işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar.

Madde 9 – 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 59 uncu maddesine (m) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (n) bendi eklenmiştir.

n) Organize sanayi, endüstri veya teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya birleştirme işlemleri.

Madde 10 – 492 sayılı Kanuna bağlı (7) sayılı tarifenin “II-Liman işlemleri:” bölümünün (8) numaralı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki (9) ve (10) numaralı fıkralar eklenmiştir.

9. Özel yat kayıt belgesi:

En az 22,90 Yeni Türk Lirası maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan (0,27 YTL)

Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan (0,15 YTL)

500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan (Harç tutarı 697,00

Yeni Türk Lirasından çok olamaz.) (0,06 YTL)

10. Transitlog belgesi:

Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

11-100 rüsum tonilatoluk gemilerden (5,00 YTL)

101-250 rüsum tonilatoluk gemilerden (10,00 YTL)

251-500 rüsum tonilatoluk gemilerden (20,00 YTL)

501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden (40,00 YTL)

3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden (50,00 YTL)

10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.

Madde 11 – 492 sayılı Kanuna bağlı (9) sayılı tarifenin “Trafik Harçları” bölümünde yer alan; “II-Sürücü belgesi harçları:” bölümü ile “IV-Sürücü belgesi vize harçları:” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, “III-Sınav harçları:” bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

II-Sürücü belgesi harçları:

Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine göre verilecek sürücü belgelerinden bir defaya mahsus olmak üzere;

a) A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil) (50,00 YTL)

b) B sınıfı sürücü belgesinden (150,00 YTL)

c) F ve H sınıfı sürücü belgelerinden (50,00 YTL)

d) Uluslararası sürücü belgelerinden (100,00 YTL)

e) Diğer sürücü belgelerinden (250,00 YTL)

Stajyer sürücü belgeleri ilgili olduğu sınıfa ait harca tâbi tutulur.

IV-Sürücü belgesi vize harçları:

Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sürücü belgesi vize işlemlerinden “II-Sürücü belgesi harçları” bölümünde belirtilen harçların

‘ü oranında harç alınır. Stajyer sürücü belgesinin aslî sürücü belgesine dönüştürülmesi veya mevcut stajyer sürücü belgesinin vize edilerek teslim edilmesi halinde bu fıkra uyarınca harç alınır.

Madde 12 – 21.2.1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanununun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 2 – Değerli kâğıtların ilgili bulundukları işlemlerde kullanılması mecburidir.

Madde 13 – 210 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 5 – Bu Kanunda yazılı noter kâğıtları yerine adi kâğıt kullanılması halinde, bu evraka ait değerli kağıt bedeli noterlerce tahsil edilir.

Bu mecburiyete uymayan noterlerden birinci fıkraya göre tahsil edilecek bedelin üç katı tutarında ceza alınır.

Madde 14 – 210 sayılı Kanuna bağlı değerli kâğıtlar tablosunun (2), (5) ve (8) numaralı bentleri tablodan çıkartılmıştır.

Madde 15 – 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 355 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 355 – Damga Vergisi ödenmemiş veya noksan ödenmiş kâğıtları, vergi ve cezası tahsil edilmeden tasdik eden veya örneklerini çıkarıp veren noterler adına her kâğıt için tahsil edilmeyen Damga Vergisi üzerinden maktu vergilerde % 50, nispî vergilerde % 10 oranında özel usulsüzlük cezası kesilir. Ancak, bu madde kapsamında kesilecek özel usulsüzlük cezaları her bir kâğıt için 1 Yeni Türk Lirasından az olamaz.

Madde 16 – 26.5.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 15 inci maddesinde yer alan ilân ve reklam vergisi tarifesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Vergi Tutarı (YTL)

En az En çok

————– ——————

1. Dükkan, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi tüm sabit ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak; 20 - 100

2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak:8 - 40

3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak: 2 10

4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak: 30 150

5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerleinin her biri için: 0,01 0,25

6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden: 0,02 0,50

Madde 17 – 2464 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendi aşağıdaki şekilde, ikinci fıkrasında yer alan “her ayın onbeşinci günü akşamına kadar” ibaresi “biletler kullanılmadan önce” olarak değiştirilmiş ve ikinci fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

III – Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden (Günlük, YTL) 5 100

Maliye Bakanlığı yukarıdaki şartlara bağlı kalmaksızın, biletle girilen yerlere ilişkin eğlence vergisinin hesaplanması ve ödenmesine dair işlemlerin ödeme kaydedici cihaz kullanılarak yapılmasına ait usûl ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Madde 18 – 2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehirlerde 15 YKr, diğer yerlerde 12 YKr olarak hesaplanır.

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait Çevre Temizlik Vergisi, aşağıdaki tarifeye göre alınır ve büyükşehirlerde % 25 artırımlı uygulanır.

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait Çevre Temizlik Vergisi, aşağıdaki tarifeye göre alınır ve büyükşehirlerde %25 artırımlı uygulanır.

Yıllık Vergi Tutarı (YTL)

Bina Grupları 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece

————- —————- ————– ————– —————– ——————–

1. Grup 1.400 1.120 840 700 560

2. Grup 850 670 500 420 340

3. Grup 560 450 340 280 225

4. Grup 280 225 170 140 115

5. Grup 170 140 100 85 70

6. Grup 85 70 50 40 30

7. Grup 30 25 18 15 12

Madde 19 – 2464 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde yer alan işgal harcı tarifesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Harcın Tutarı (YTL)

En az En çok

———- ———-

1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde: 0,5 2,5

2. 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde;

a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına: 0,5 2,5

b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına: 1 5

3. 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde;

a) Her taşıttan beher saat için: 0,25 1,25

b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için: 0,5 2,5

Tarifenin (1) numaralı bendindeki harçların hesabında metrekare kesirleri tam sayılır ve tam günü aşan işgallerde altı saatten az süreler atılır, fazlası tam gün sayılır.

Madde 20 – 2464 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 60 – Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, işin mahiyetine göre yılda 20 YTL’den az; 800 YTL’den çok olmamak üzere belediye meclislerince tespit edilir.

Madde 21 – 2464 sayılı Kanunun 63 üncü maddesindeki “kaynak sularının” ibaresinden sonra gelmek üzere “(işlenmiş sular dahil)” ibaresi eklenmiş ve 65 inci maddesinde yer alan kaynak suları harcı tarifesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Harcın Tutarı (YTL)

En az En çok

1 litreye kadar olan şişe ve benzeri kaplardan (kap başına) 0,01 0,03

1 litreden büyük şişe ve benzeri kaplardan (beher litre) 0,005 0,015

Madde 22 – 2464 sayılı Kanunun 70 inci maddesinde yer alan “500.000 lirayı” ibaresi “100 Yeni Türk Lirasını” şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 23 – 2464 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinde yer alan hayvan kesimi, muayene ve denetleme harcı tarifesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Harcın Tutarı (YTL)

En az En çok

———- ———-

Hayvanın cinsi:

a) Küçükbaş 1 3

b) Büyükbaş

2,5 7,5

Madde 24 – 2464 sayılı Kanunun 77 nci maddesinde yer alan ölçü ve tartı aletleri muayene harcı tarifesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Harcın Tutarı (YTL)

En az En çok

—– ——

a) Tartı ağırlıklarının her birinden 0,5 1,5

b) Uzunluk ölçülerinin her birinden 0,5 1,5

c) Akıcı ve kuru daneli maddelerin hacim ölçeklerinin her birinden 1 3

d) El terazilerinden 2 6

e) Normal masa terazilerinden 3 9

f) Otomatik (ibreli) terazilerden 4 12

g) Elektronik terazilerden 5 15

h) Kantar ve basküllerden 10 30

Madde 25 – 2464 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesinde yer alan bina inşaat harcı tarifesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1. Konut İnşaatı: m2 başına (YTL)

İnşaat Alanı En az En çok

—– ——

a) 100 m2 ye kadar 0,50 1,5

b) 101-120 m2 1 3

c) 121-150 m2 1,5 4,5

d) 151-200 m2 2 6

e) 200 m2′den yukarı 2,50 7,5

2. İşyeri İnşaatı: m2 başına (YTL)

İnşaat alanı En az En çok

—– ——

a) 25 m2 ye kadar 2 6

b) 26-50 m2 3 9

c) 51-100 m2 4 12

d) 100 m2′den yukarı 5 15

Madde 26 – 2464 sayılı Kanunun 84 üncü maddesinde yer alan çeşitli harçlara ait tarifeler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Harcın Tutarı (YTL)

İnşaat alanı En az En çok

—– ——

1. Kayıt ve suret harçları:

a) Her sayfa başına 0,25 0,75

b) Harita plan ve krokilerin beher metrekaresinden 4 12

2. İmarla ilgili harçlar (Ticaret ve konut bölgeleri için ayrı ayrı):

a) İlk parselasyon harcı (beher metrekare için) 0,05 0,15

b) İfraz ve tevhid harcı (beher metrekare için) 0,05 0,15

c) Plan ve proje tasdik harcı (beher inşaat metrekaresi için) 0,05 0,15

d) Zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı

da) Toprak (beher metreküp için) 0,15 0,45

db) Kanal (beher metrekare için) 0,50 1,50

e)Yapı kullanma izni harcı (beher inşaat metrekaresi için) 0,05 0,15

3. İşyeri açma izni harcı:

(beher metrekare için işin mahiyetine göre) 0,10 1

Ancak bu miktar hiçbir suretle beşbin metrekareye isabet edecek

tutarı aşamaz.

4. Muayene ruhsat ve rapor harcı 5 15

5. Sağlık belgesi harcı 1 3

Madde 27 – 81.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1. İvazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar.

Bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç, 6.000 Yeni Türk Lirası gelir vergisinden müstesnadır.

Madde 28 – 193 sayılı Kanunun mükerrer 81 inci maddesinin yedinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Şu kadar ki, bu endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının % 10 veya üzerinde olması şarttır.

Madde 29 – 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Gelir vergisine tabi gelirler;

6.600 Yeni Türk Lirasına kadar %20

15.000 Yeni Türk Lirasının 6.600 lirası için 1.320 lira, fazlası %25

30.000 Yeni Türk Lirasının 15.000 lirası için 3.420 lira, fazlası %30

78.000 Yeni Türk Lirasının 30.000 lirası için 7.920 lira, fazlası %35

78.000 Yeni Türk Lirasından fazlasının 78.000 lirası için 24.720 lira, fazlası %40

Oranında vergilendirilir.

Madde 30 – 193 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 67 – 1) Bankalar ve aracı kurumlar takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla;

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,

b) Alımına aracılık ettikleri menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarının itfası halinde alış bedeli ile itfa bedeli arasındaki fark,

c) Menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının tahsiline aracılık ettikleri dönemsel getirileri (herhangi bir menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracına bağlı olmayan),

Üzerinden % 15 oranında vergi tevkifatı yaparlar.

Aynı menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracından değişik tarihlerde alımlar yapıldıktan sonra bunların bir kısmının elden çıkarılması halinde, ilk giren ilk çıkar yöntemi kullanılmak suretiyle, tevkifat matrahının tespitinde dikkate alınacak alış bedeli belirlenir. Bir menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracının alımından önce elden çıkarılması halinde, elden çıkarılma tarihinden sonra yapılan ilk alım işlemi esas alınarak üzerinden tevkifat yapılacak tutar tespit edilir. Alış ve satış işlemleri dolayısıyla ödenen komisyonlar ile Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi tevkifat matrahının tespitinde dikkate alınır.

Üç aylık dönem içerisinde aynı türden menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı ile ilgili olarak birden fazla alım satım işlemi yapılması halinde tevkifatın gerçekleştirilmesinde bu işlemler tek bir işlem olarak dikkate alınır. Aynı türden menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı alım satımından doğan zararlar takvim yılı aşılmamak kaydıyla izleyen dönemlerin tevkifat matrahından mahsup edilir. Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracının alış ve satış bedeli olarak işlem tarihindeki Yeni Türk Lirası karşılıkları esas alınarak tevkifat matrahı tespit edilir. Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracının yabancı bir para cinsinden ihraç edilmiş olması halinde ise tevkifat matrahının tespitinde kur farkı dikkate alınmaz.

Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı sahibinin, bu kıymetleri başka bir banka veya aracı kuruma aktarması halinde, söz konusu menkul kıymetlerin alış bedeli ve alış tarihi aktarma yapılan kuruma bildirilir. Aktarmanın başka bir kişi veya kurum adına yapılması halinde, alış bedeli ve alış tarihinin ilgili banka veya aracı kuruma bildirilmesinin yanı sıra işlem Maliye Bakanlığına da bildirilir. Bu bildirimler, başka bir kişi veya kurum adına naklin aynı banka veya aracı kurumun bünyesinde gerçekleştirilmesi veya kıymetin sahibi tarafından fiziken teslim alınması halinde de yapılır.

Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracının fiziken bir banka veya aracı kuruma teslim edilmesi halinde alış bedeli olarak, tevsik edilmesi kaydıyla, kıymet sahibinin beyanı esas alınır ve yapılan işlem Maliye Bakanlığına bildirilir.

Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarının (borsa yatırım fonları hariç) katılma belgelerinin ilgili olduğu fona iadesi, menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin alım satımı, Hazine tarafından yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetlerin alım satımı, itfası sırasında elde edilen getirileri ile bunların dönemsel getirilerinin tahsilinde, tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasında ve hisse senetleri kâr paylarının hisse sahipleri adına tahsilinde bu fıkra hükümleri uygulanmaz.

Bu fıkra kapsamında yapılan tevkifat tutarları, verilecek muhtasar beyannameye dahil edilmez. Banka ve aracı kurumlar, tevkif ettikleri vergileri şekli ve muhteviyatı Maliye Bakanlığınca belirlenecek bir beyanname ile tevkifat dönemini izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar bağlı oldukları vergi dairesine beyan eder ve yirmialtıncı günü akşamına kadar öderler.

2) Bu Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratlarından (Hazine tarafından yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilenler hariç), ödemeyi yapanlarca, banka veya aracı kurumlara veya bunlar aracılığıyla diğer gerçek ve tüzel kişilere ödenenler hariç, % 15 oranında vergi tevkifatı yapılır. Bankalara veya aracı kurumlara alış bedeli tevsik edilmeksizin teslim edilmiş olan menkul kıymetlerin gelirlerinin ödenmesinde ise ödeme banka veya aracı kurumlar aracılığıyla yapılsa dahi tevkifat yapılır. Menkul kıymetin bir banka veya aracı kurum aracılığıyla alınmış olması halinde tevkifatta, bu işlemdeki itfa bedeli ile alış bedeli arasındaki fark esas alınır. Bu iratlar üzerinden 94 üncü madde veya Kurumlar Vergisi Kanununun 24 üncü maddesi kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz.

3) Bankalar ile aracı kurumlar, bir menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracını (hisse senetleri ile (1) numaralı fıkranın altıncı paragrafında belirtilen menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları hariç) (1) numaralı fıkra kapsamında tevkifata tâbi tutulmaksızın almaları halinde, kendilerine satış yapanlar adına satış bedeli ile alış bedeli arasındaki fark üzerinden % 15 oranında tevkifat yaparlar. Menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracının daha önce bir banka veya aracı kurumdan alınmamış olması halinde, tevkifatın yapılmasında alış bedeli yerine ihraç bedeli esas alınır. Tevkif edilen vergiler (1) numaralı fıkra kapsamında verilecek beyannameye dahil edilmek suretiyle beyan edilir ve ödenir.

4) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarından ödemeyi yapanlarca % 15 oranında vergi tevkifatı yapılır. Bu iratlar üzerinden 94 üncü madde veya Kurumlar Vergisi Kanununun 24 üncü maddesi kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz.

5) Gelir sahibinin gerçek veya tüzel kişi ya da dar veya tam mükellef olması, vergi mükellefiyeti bulunup bulunmaması, vergiden muaf olup olmaması ve elde edilen kazancın vergiden istisna olup olmaması (1), (2), (3) ve (4) numaralı fıkra hükümleri uyarınca yapılacak tevkifatı etkilemez. Şu kadar ki, Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan borsa yatırım fonları ve emeklilik yatırım fonlarının elde ettikleri kazançlar üzerinden (1) ve (4) numaralı fıkralar uyarınca tevkifat yapılmaz.

6) Bu maddenin (1), (2), (3) ve (4) numaralı fıkralarında belirtilen tevkifat oranlarını yabancı para cinsinde ihraç edilen menkul kıymetlerden sağlanan getiriler ile döviz cinsinden açılmış hesaplardan elde edilen faiz gelirleri için beş puana kadar artırmaya veya kanunî oranına kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

7) (1), (2), (3) ve (4) numaralı fıkra hükümleri uyarınca tevkifata tâbi tutulan kazançlar için gerçek kişilerce yıllık veya münferit beyanname verilmez. Diğer gelirler dolayısıyla verilecek yıllık beyannameye bu gelirler dahil edilmez. Ticarî faaliyet kapsamında elde edilen gelirler ticarî kazanç hükümleri çerçevesinde kazancın tespitinde dikkate alınır ve tevkif suretiyle ödenmiş olan vergiler, 94 üncü madde kapsamında tevkif edilen vergilerin tâbi olduğu hükümler çerçevesinde tevkifata tâbi kazançların beyan edildiği beyannamelerde hesaplanan vergiden mahsup edilir. Şu kadar ki, (2) ve (3) numaralı fıkralar kapsamında tevkif suretiyle ödenen verginin, işlemden doğan kazancın tâbi olduğu tevkifat oranı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı aşan kısmı yıllık beyannamede hesaplanan vergiden mahsup edilmez. 8) Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonları (borsa yatırım fonları hariç) ile menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının Kurumlar Vergisinden istisna edilmiş olan portföy kazançları, dağıtılsın veya dağıtılmasın % 15 oranında vergi tevkifatına tâbi tutulur. Bu kazançlar üzerinden 94 üncü madde uyarınca ayrıca tevkifat yapılmaz. Bu fon veya ortaklıklarının katılma belgelerinin ilgili fona iadesinden elde edilen gelirler ile hisse senetlerinin alım satımından elde edilen kazançlar için yıllık beyanname verilmez. Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez. Ticarî işletmeye dahil olan bu nitelikteki gelirler, bu fıkra kapsamı dışındadır.

9) Bu maddenin yürürlük tarihinden önce ihraç edilmiş olan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin elde tutulması veya elden çıkarılması suretiyle sağlanan gelirlerin vergilendirilmesinde (Dar mükellef kurumların, bu menkul kıymetleri elden çıkarmak suretiyle sağladıkları kazançlar hariç) bu madde hükümleri uygulanmaz. Bu gelirlerin vergilendirilmesinde, 31.12.2005 tarihi itibarıyla geçerli olan hükümler uygulanır.

10) Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce iktisap edilmiş olan menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından veya elde tutulma sürecinde elde edilen gelirler (Dar mükellef kurumların, bu menkul kıymetleri elden çıkarmak suretiyle sağladıkları kazançlar hariç) için bu madde hükümleri uygulanmaz. Bu gelirlerin vergilendirilmesinde 31.12.2005 tarihi itibarıyla geçerli olan hükümler uygulanır.

11) Bu maddede geçen, “banka” kavramı 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu kapsamında Türkiye’de faaliyette bulunan bankaları, “aracı kurum” kavramı ise 28.7.1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında Türkiye’de faaliyette bulunan aracı kurumları ifade eder.

12) Bu maddede geçen menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı ifadesi, özel bir belirleme yapılmadığı sürece Türkiye’de ihraç edilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunca kayda alınmış ve/veya Türkiye’de kurulu menkul kıymet ve vadeli işlem ve opsiyon borsalarında işlem gören menkul kıymetler veya diğer sermaye piyasası araçları ile kayda alınmamış olsa veya menkul kıymet ve vadeli işlem borsalarında işlem görmese dahi Hazinece veya diğer kamu tüzel kişilerince ihraç edilecek her türlü menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracını ifade eder.

Bankaların ve aracı kurumların taraf olduğu veya bunlar aracılığıyla yapılan; belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte, ekonomik veya finansal göstergeye dayalı olarak düzenlenenler de dahil olmak üzere, para veya sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma, satma, değiştirme hak ve/veya yükümlülüğünü veren vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri bu madde uygulamasında diğer sermaye piyasası aracı addolunur.

13) Türkiye’de kurulu vadeli işlem ve opsiyon borsalarında yapılan işlemlerden 2006 yılında elde edilen kazançlar için (1) numaralı fıkrada belirtilen tevkifat oranı sıfır olarak uygulanır.

14) Bu madde kapsamına girmeyen ve 1.1 2006 tarihinden önce iktisap edilmiş olan menkul kıymetlerin elden çıkarılmasından sağlanan gelirlerin vergilendirilmesinde 31.12.2005 tarihi itibariyla geçerli olan hükümler uygulanır.

15) Bu madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

16) Bu madde hükümleri 31.12.2015 tarihine kadar uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 68 – 31.12.2010 tarihine kadar Türkiye Jokey Kulübünce organize edilen yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine ücret olarak yapılan ödemeler üzerinden % 20 oranında Gelir Vergisi tevkifatı yapılır. Ödemeyi yapanın 94 üncü madde kapsamında tevkifat yapma zorunluluğu bulunup bulunmamasının ve 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde düzenlenmiş olan istisnanın tevkif yoluyla ödenecek Gelir Vergisine etkisi yoktur. Türkiye Jokey Kulübü aracılığıyla yapılan ücret ödemelerinde Gelir Vergisi tevkifatı bu Kulüp tarafından yerine getirilir.

Tevkif suretiyle vergilendirilmiş bulunan bu gelirler için yıllık beyanname verilmez. Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez.

Bakanlar Kurulu, % 20 oranını % 25 oranına kadar artırmaya veya kanunî oranına kadar indirmeye yetkilidir.

Madde 31 – 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (11) numaralı bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (12) numaralı bent eklenmiştir.

12) Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerinin satışından doğan ve sermayeye eklenmesine karar verilen kazançları.

Sermayeye ilave edilme işleminin satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar gerçekleştirilmesi şarttır. Vadeli satış halinde, ilk yapılan tahsilatın iştirak hissesi veya gayrimenkulün maliyet bedeline ilişkin olduğu kabul edilir. Bu süre içinde sermayeye eklenmeyen kazanç kısmı için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır. Bankalara borçlu durumda olanlar ile bunların kefillerinin bu borçlara karşılık bankalara devrettikleri gayrimenkul ve iştirak hisseleri ile bankaların alacaklarına karşılık iktisap ettikleri gayrimenkul ile iştirak hisselerinin satışında iki tam yıl süreyle elde tutulma şartı aranmaz. Bedelsiz olarak ya da rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle itibarî değeriyle iktisap edilen hisse senetlerinin iktisap tarihi olarak, sahip olunan eski hisse senetlerinin iktisap tarihi esas alınır. Menkul kıymet veya gayrimenkul ticareti ile uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı dışındadır.

Tam mükellef sermaye şirketleri dışındaki kurumlar ile dar mükellef kurumlarda, satıştan doğan kazancın sermayeye ilave edilmesi şartı aranmaz, bu kazançlar özel bir fon hesabında tutulur. Sermayeye eklenen veya fon hesabında tutulan kazançların beş yıl içinde; herhangi bir suretle işletmeden çekilmesi, dar mükellef kurumlar tarafından yurt dışına transfer edilmesi veya bu süre içinde işletmelerin tasfiyesi (devir, birleşme ve bölünme halleri hariç) halinde, bu kazançlar o yılın kazancı sayılarak vergiye tâbi tutulur.

Türk Ticaret Kanununun 391 inci maddesinin bu suretle gerçekleştirilecek sermaye artırımına aykırı hükümleri uygulanmaz. İstisnanın uygulanmasına ilişkin esas ve usûlleri tespit etmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Madde 32 – 5422 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 35. – 1) Dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerlerine atfedilmeyen veya daimi temsilcilerinin aracılığı olmaksızın elde edilen ve Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsamında tevkifat yapılmış kazançları için yıllık veya özel beyanname verilmez.

2) Dar mükellef kurumların daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri ve tamamı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsamında tevkifata tâbi tutulmuş kazançları için yıllık veya özel beyanname verilmez.

3) Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fon ve ortaklıklarının 2005 yılı kurum kazançlarının tespitinde; portföylerinde bulunan ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören hisse senetleri, 2005 yılında işlem gördüğü son günde oluşan ağırlıklı ortalama fiyat veya alış bedelinden yüksek olanı ile değerlenir. Bu değer izleyen dönemlerde söz konusu senetlerin alış bedeli olarak kabul edilir.

Madde 33 – 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasına aşağıdaki (r) bendi eklenmiştir.

r) Kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerinin satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimleri, bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık gayrimenkul ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir ve teslimleri.

İstisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapanların, bu amaçla ellerinde bulundurdukları gayrimenkul ve iştirak hisselerinin teslimleri istisna kapsamı dışındadır. Bu şekilde teslim edilen kıymetlerin iktisabında yüklenilen ve teslimin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen Katma Değer Vergisi, teslimin yapıldığı hesap dönemine ilişkin Gelir veya Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınır.

Madde 34 – 3065 sayılı Kanunun geçici 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Geçici Madde 22 – 2005 yılında İzmir kentinde yapılacak Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları ile ilgili olarak İzmir Universiade Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kuruluna, bu organizasyon kapsamında yapılacak teslim ve hizmet ifaları ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle mevcut olan organizasyon komitesi tarafından teslim alınan malların İzmir Universiade Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kuruluna teslimi Katma Değer Vergisinden müstesnadır.

Madde 35 – 3065 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 23 – Millî Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri ile bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetleri, bu mal ve hizmetlerin bağışı yapacak olanlara teslim ve ifası 31.12.2010 tarihine kadar Katma Değer Vergisinden müstesnadır.

Bu kapsamda yapılan teslim ve hizmet ifaları için yüklenilen vergiler, vergiye tâbi işlemler nedeniyle hesaplanan vergiden indirilir. İndirimle giderilemeyen vergiler iade edilmez. Maliye Bakanlığı, istisnaya ilişkin usûl ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Madde 36 – 6.6.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının sonuna “Bakanlar Kurulu vergileme ölçülerini değiştirmeye yetkilidir.” cümlesi eklenmiş, 12 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan “her bir mal itibariyle yarısına kadar indirmeye” ibaresi “her bir mal itibariyle sıfıra kadar indirmeye” şeklinde değiştirilmiş, (d) bendinin sonuna “% 25′e kadar artırmaya, ibaresi eklenmiş ve (3) numaralı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 37 – 4760 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) bendindeki “87.03″ ibaresinden önce gelmek üzere “87.02 (Otobüs ve midibüs hariç),” ibaresi eklenmiştir.

Madde 38 – 4760 sayılı Kanuna ekli (I) ve (III) sayılı listeler, bu Kanuna ekli (2) ve (3) sayılı cetvellerde gösterilen şekilde değiştirilmiştir.

Madde 39 – 13.7.1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 29 uncu maddesinin (u) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (v) bendi eklenmiştir.

v) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (12) numaralı bendi kapsamındaki işlemler dolayısıyla lehe alınan paralar,

Madde 40 – 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 31 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Kanunlarda ve diğer mevzuatta, 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile değişikliklerine yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır.

Madde 41 – 26.6.2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Bu madde hükümleri TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi Teknoloji Serbest Bölgesi yönetici şirketi, bu bölgede faaliyet gösteren Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri ile bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri bakımından da uygulanır.

Madde 42 – 3.1.2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3 – 2003 yılı ürünü ekici tütünlerinden, bu Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca sözleşme yapılmaksızın veya yazılı sözleşmede öngörülen miktarın üzerinde üretilip, açık artırma merkezlerinde alıcısı çıkmadığı için açık artırma yöntemiyle satılma imkânı da bulunamayan tütünler, Kurul tarafından belirlenip tebliğ edilmiş açık artırma başlangıç fiyatları esas alınarak yapılacak ekspertiz çerçevesinde Genel Müdürlükçe satın alınabilir.x

Değiştirilen Hükümler

Madde 43 – 1) 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun;

a) 99 uncu maddesinde yer alan “ihale edilen malın değeri iki bin lirayı aştığı takdirde” ibaresi “ihale edilen malın değeri 50.000 Yeni Türk Lirasını aştığı takdirde”,

b) 114 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “100 liraya kadar hafif para cezası” ibaresi “100 Yeni Türk Lirasına kadar adlî para cezası”,

2) 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “800 milyar lirayı aşamaz” ibaresi “800 bin Yeni Türk Lirasını aşamaz”,

3) 492 sayılı Kanunun;

a) 13 üncü maddesinin (a) fıkrasında yer alan “2 500 lirayı” ibaresi “50 Yeni Türk Lirasını”, (c) fıkrasında yer alan “5 000 lirayı” ibaresi “100 Yeni Türk Lirasını”,

b) 25 inci maddesinde geçen “ilgili kâğıt ve belgelere harç pulu yapıştırılmak suretiyle” ibaresi “makbuz karşılığında”,

c) 55 inci maddesinde geçen “dava dilekçesine pul yapıştırılmak suretiyle peşin olarak” ibaresi “dava dilekçesi verilmesi sırasında makbuz karşılığında”,

d) 63 üncü maddesinde geçen “on milyon liraya” ibaresi “10 Yeni Türk Lirasına”,

e) 77 nci maddesinde geçen “işle ilgili kâğıt ve belgelerin konsolosluklarda kalacak nüshalarına, kalmıyan hallerde asıllarına pul yapıştırılmak suretiyle” ibaresi “makbuz karşılığında”,

f) 93 üncü maddesinde geçen “ikamet tezkeresi ve tasdik harçları, ilgili kâğıt ve belgelere harç pulu yapıştırılması” ibaresi “ikamet tezkeresi, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları makbuz karşılığında”,

g) 106 ncı maddesinde geçen “işle ilgili kâğıt ve belgelere harç pulu yapıştırılmak suretiyle veya makbuz karşılığında” ibaresi “makbuz karşılığında”,

h) 112 nci maddesinde geçen “ilgili belgelere harç pulu yapıştırılması suretiyle veya makbuz karşılığında” ibaresi “makbuz karşılığında”,

i) 122 nci maddesinde geçen “işle ilgili kâğıt ve belgelere pul yapıştırılması suretiyle veya makbuz karşılığında” ibaresi “makbuz karşılığında”,

j) 123 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “gündelikleri 200 lira veya aylık ücretleri 6 000 lirayı geçmeyen” ibaresi “gündelikleri veya aylık ücretleri 16 yaşını doldurmuş işçiler için belirlenen asgarî ücreti geçmeyen”,

k) 131 inci maddesinde geçen “pul yapıştırılması, makbuz karşılığı” ibaresi “makbuz karşılığı”,

l) 133 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(500) lirayı” ibaresi “500 Yeni Türk Lirasını”,

m) Mükerrer 138 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “miktarlarında 100.000 lira kesirleri” ibaresi “tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri”,

4) 29.7.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun;

a) 5 inci maddesinde yer alan “50.000 liradan” ibaresi, “2.500 Yeni Türk Lirasından”,

b) 8 ve 18 inci maddelerinde yer alan “3030 sayılı Kanunun” ibaresi “5216 sayılı Kanunun”,

c) Geçici 19 uncu maddesinde yer alan “27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanunun 18 inci” ibaresi “10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Kanunun 23 üncü”,

5) 4760 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun hükümlerine” ibaresi “5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu hükümlerine” ,

6) 6802 sayılı Kanunun;

a) 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “hizmeti sunan işletmecilerin;” ibaresi “hizmeti sunan işletmecilerin (görev sözleşmesi ile ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge pozisyonlarının hakları, yönetimi ve işletme yetkisine sahip olanlar hariç);”, altıncı fıkrasında yer alan “27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanuna” ibaresi “10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Kanuna”,

b) 40 ıncı maddesinde yer alan “27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanuna” ibaresi “10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Kanuna”,

7) 2.2.1981 tarihli ve 2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun ek 4 üncü maddesinin (3) numaralı bendinde yer alan “27.6.1984 tarih ve 3030 sayılı Kanun” ibaresi “10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Kanun”, 8) 193 sayılı Kanunun;

a) 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan “gıda maddelerinin” ibaresi “gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin”,

b) 48 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Tekele tabi maddelerle, damga pulu, milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi” ibaresi “Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi”,

c) 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde geçen “gelirin % 5′ini aşmaması” ibaresi “gelirin % 10′unu aşmaması”,

d) 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan “gıda maddelerinin” ibaresi “gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin”,

e) Geçici 55 inci maddesinde yer alan “1.1.1999 – 31.12.2004 tarihleri arasında” ibaresi “1.1.1999 – 31.12.2005 tarihleri arasında”, “menkul sermaye iratları ile menkul kıymetler yatırım fonları katılma belgelerine ödenen kâr payları için” ibaresi, “menkul sermaye iratları, menkul kıymetler yatırım fonları katılma belgelerine ödenen kâr payları veya bu fonların katılma belgelerinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında alım satımından elde edilen kazançlar ile Türkiye’de kurulu vadeli işlem ve opsiyon borsalarında yapılan işlemler sonucunda elde edilen kazançlar için”,

f) Geçici 59 uncu maddesinde yer alan “31.12.2006 tarihine kadar” ibaresi “31.12.2007 tarihine kadar” ve “26.7.2001-31.12.2004 tarihleri arasında” ibaresi ise “26.7.2001-31.12.2005 tarihleri arasında”,

9) 2.6.1934 tarihli ve 2489 sayılı Kefalet Kanununun 2 nci maddesinde yer alan “vazifesinin ehemmiyetine göre (1000) liradan (2000) liraya kadar para” ibaresi, “(1500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar para “,

10) 18.1.1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanununun;

a) 118 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “vergi, harç ve resimler” ibaresi “vergi, resim ve harçlar ile değerli kâğıt bedelleri”,

b) 119 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “vergi, resim ve harçları” ibaresi “vergi, resim ve harçlar ile değerli kâğıt bedellerini”, üçüncü fıkrasında yer alan “vergi, resim ve harç tahsilatının” ibaresi “vergi, resim ve harçlar ile değerli kâğıt bedelleri tahsilatının”,

c) 120 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Harç, vergi ve resim” ibareleri “Vergi, resim ve harçlar ile değerli kâğıt”, ikinci fıkrasında yer alan “harç, vergi ve resmin” ibaresi “vergi, resim ve harç ile değerli kâğıt bedelinin”,

11) 6.12.1984 tarihli ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “%100′e kadar amortisman oranı seçebilirler.” ibaresi “%100′e kadar amortisman oranı seçebilirler, amortisman ayırma imkânı bulunmayanlar ise alış bedellerinin tamamını vergiye tâbi kazançlarının tespitinde indirim konusu yaparlar.”,

12) 20.6.2001 tarihli ve 4684 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 3 üncü maddesinin (a) bendinde yer alan “Bu kesintilerin tahakkuk ve tahsili Maliye Bakanlığınca vergi gelirlerine ilişkin yetkiler kapsamında takip edilir ve kesintilerin tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.” hükmü “Bu kesintiler vergi kanunlarındaki tahakkuk ve tahsilat hükümlerine göre takip edilir.”,

13) 8.6.1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun;

a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına, 17.9.2004 tarihli ve 5234 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile eklenen (m) bendi teselsül ettirilerek (n) bendi,

b) 18 inci maddesinde yer alan “Türk Kanunu Medenisinin 532 nci maddesinin (3) numaralı fıkrasına” ibaresi “Türk Medeni Kanununun 590 ıncı maddesinin (3) numaralı fıkrasına”,

14) 3065 sayılı Kanunun;

a) 17 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan “gıda maddelerinin” ibaresi “gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin”,

b) 17 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (d) bendinde yer alan “Maliye Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle” ibaresi “Maliye Bakanlığınca”,

c) Geçici 21 inci maddesinde yer alan “31.12.2004 tarihine kadar” ibaresi “31.12.2006 tarihine kadar”,

15) 10.11.2004 tarihli ve 5255 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yapılacak giderler Katma Değer Vergisi dahil her türlü vergi,” ibaresi “yapılacak giderler her türlü vergi,”,

16) 2.3.1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “tahsis edilen ödenekten,” ibaresi “tahsis edilen ödenek ve 29.6.2001 tarihli ve 4705 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca alınan harçlardan”,

17) 13.10.1983 tarihli ve 2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun 13 üncü maddesinde yer alan “Kaydedilen özel ödeneklerden kullanılmayan kısımları ertesi yıla devren gelir ve özel ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.” cümlesi “Kaydedilen özel ödeneklerden kullanılmayan kısımları ertesi yıla devren gelir ve özel ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir; gelirleri özel ödenek kaydedilen işletmeler Kurumlar Vergisinden muaftır.”,

Olarak değiştirilmiştir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 44 – 1) 213 sayılı Kanunun 356 ncı maddesi,

2) 488 sayılı Kanunun 16 ve 20 nci maddeleri,

3) 492 sayılı Kanunun 137 nci maddesi ile mükerrer 138 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi,

4) 193 sayılı Kanunun;

a) 76 ncı maddesinin ikinci fıkrası,

b) 104 üncü maddesinin son fıkrası,

5) 5422 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrası, 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinin ikinci paragrafının son cümlesi ile dördüncü paragrafı,

6) 16.7.2004 tarihli ve 5230 sayılı Pamukbank Türk Anonim Şirketinin Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketine Devri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrası,

7) 7.12.2004 tarihli ve 5272 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi, Yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 – Bu Kanun ile Damga Vergisi ve Harçlar Kanununda yapılan değişikliklere istinaden damga ve harç pullarının kullanımdan kalkması nedeniyle yapılması gereken işlemlere ilişkin esas ve usûlleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Geçici Madde 2 – 1.1.2005 – 31.12.2010 tarihleri arasında uygulanmak üzere, hisseleri kısmen veya tamamen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna ait olan bir bankanın bilanço değerlerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından devralınması halinde, devir veya birleşmeden doğan kazançlar Kurumlar Vergisinden müstesnadır.

Hisseleri kısmen ya da tamamen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna ait olan bir bankanın; iştiraklerinin, takipteki alacaklarının ve diğer bilanço kalemleri ile banka lehine alınan teminatların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından devir ya da satın alınması ve bu suretle edinilen aktiflerin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından devir, birleşme veya satış işlemine tabi tutulması sırasında düzenlenen sözleşmeler ve sair kâğıtlar ile bunların değiştirilmesi, yenilenmesi, uzatılması, devredilmesi ve bozulmasına ilişkin düzenlenen kâğıtlar, gayrimenkul ve menkul mallar ile hakların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu veya göstereceği kişiler adına kayıt ve tescil işlemleri, her türlü vergi, resim ve harçtan (taşıt alım vergisi dahil) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından bankaya ödenen bedeller Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden müstesnadır.

Yürürlük

Madde 45 – Bu Kanunun;

1) 27, 28 inci maddeleri, 44 üncü maddesinin (4) numaralı fıkrasının (a) bendi ve (5) numaralı fıkrası, 30 uncu maddesi ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 67 inci madde, 32 nci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 35 inci maddenin (1) ve (2) numaralı fıkraları 1.1.2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 1.1.2006 tarihinde,

2) 29 uncu maddesi 1.1.2005 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

3) 30 uncu maddesi ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 68 inci madde ile 35 inci maddesi yayımını izleyen aybaşında,

4) 32 inci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 35 inci maddenin (3) numaralı fıkrası 31.12.2005 tarihinde,

5) 34 üncü maddesi ile 43 üncü maddesinin (15) numaralı fıkrası 13.11.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

6) 36 ve 37 nci maddeleri, 43 üncü maddesinin (6) numaralı fıkrasının (a) bendi, (12) ve (13) numaralı fıkraları yayımı tarihinde,

7) 38 inci maddesi yayımını izleyen üçüncü günden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 8) 40 ıncı maddesi, 43 üncü maddesinin (4) numaralı fıkrasının (b) ve (c) bentleri, (5) ve (7) numaralı fıkraları ve (6) numaralı fıkrasının (b) bendi 23.7.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

9) 43 üncü maddesinin (11) numaralı fıkrası 2004 yılı gelirlerine de uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

10) 44 üncü maddesinin (7) numaralı fıkrası 24.12.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

11) Diğer maddeleri 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

Yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 46 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(1) SAYILI CETVEL

(1) SAYILI TABLO

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

I. Akitlerle ilgili kağıtlar

A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde 7,5)

2. Kira Mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli

üzerinden) (Binde 1,5)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 7,5)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler (Binde 7,5)

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) (Binde 1,5)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

1. Tahkimnameler (18,00 YTL)

2. Sulhnameler (18,00 YTL)

3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil) (100,00 YTL)

II. Kararlar ve mazbatalar

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:

a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 7,5)

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (18,00 YTL)

2. İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan daire ve kurumların yetkili organlarınca verilen her türlü ihale kararları (Binde 4,5)

(Maliye Bakanlığının veya Sayıştayın vizesine tabi ihale kararlarının vize edilmemesi durumunda bu karara ilişkin vergi red ve iade olunur.)

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

1. Ticari ve mütedavil senetler:

a) Emtia senetleri:

aa) Makbuz senedi (Resepise) (6,50 YTL)

ab) Rehin senedi (Varant) (4,00 YTL)

ac) İyda senedi (1,00 YTL)

ad) Taşıma senedi (0,50 YTL)

b) Konşimentolar (4,00 YTL)

c) Deniz ödüncü senedi (Binde 7,5)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 7,5)

2. Ticari belgeler:

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri (6,50 YTL)

b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

ba) Bilançolar (14,00 YTL)

bb) Gelir tabloları (7,00 YTL)

bc) İşletme hesabı özetleri (7,00 YTL)

c) Barnameler (1,00 YTL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları (3,00 YTL)

e) Ordinolar (0,50 YTL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları (3,00 YTL)

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

1. Makbuzlar:

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar (Binde 7,5)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar (Binde 6)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler (Binde 6)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar (Binde 6)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi

için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her

gönderi maddesi için (0,50 YTL)

b) Vergi beyannameleri:

ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri (18,00 YTL)

bb) Kurumlar vergisi beyannameleri (24,00 YTL)

bc) Katma değer vergisi beyannameleri (12,00 YTL)

bd) Muhtasar beyannameler (12,00 YTL)

be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) (12,00 YTL)

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler (24,00 YTL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler (9,00 YTL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri (9,00 YTL)

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri (0,50 YTL)

(2) SAYILI CETVEL

I SAYILI LİSTE

————–

A CETVELİ

Vergi

(*)G.T.İ.P. NO Mal İsmi Tutarı (TL.) Birimi

———————- ———————————————————————————— ———————- ————————-

(Hafif yağlar ve müstahzarları) 2710.11.11.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 2,0000 Kilogram

(Yalnız nafta)

2710.11.31.00.00 Uçak benzini 2,0000 Litre (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

2710.11.41.00.00 Oktanı (RON) 95′ten az olanlar 1,2325 Litre (Kurşunsuz normal benzin)

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

2710.11.45.00.00 Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98′den az olanlar 1,2135 Litre (Kurşunsuz süper benzin)

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

2710.11.49.00.00 Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar 1,3340 Litre

(Kurşunsuz süper benzin)

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

2710.11.51.00.00 Oktanı (RON) 98′den az olanlar

(Kurşunlu normal benzin) 1,2325 Litre

(Kurşunlu süper benzin) 1,2325 Litre

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

2710.11.59.00.00 Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar 1,2325 Litre

(Kurşunlu süper benzin)

2710.11.70.00.00 Benzin tipi jet yakıtı 2,0000 Litre

2710.19.21.00.00 Jet yakıtı (Kerosen) 2,0000 Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,05′i geçmeyenler)

2710.19.41.00.11 Motorin 0,7795 Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,05′i geçmeyenler)

2710.19.41.00.12 Marine Diesel 0,7795 Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,05′i geçmeyenler)

Sayfa: 21

Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

Vergi

(*)G.T.İ.P. NO Mal İsmi Tutarı (YTL) Birimi

———————- ———————————————————————————— ———————- ————————-

2710.19.45.00.19 Diğerleri 0,7125 Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0.2′yi geçenler)

2710.19.49.00.11 Motorin 0,7125 Litre (Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0.2′yi geçenler)

2710.19.49.00.12 Marine Diesel 0,7125 Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0.2′yi geçenler)

2710.19.49.00.19 Diğerleri 0,7125 Litre

(Fuel oiller)

2710.19.61.00.00 Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %1′i geçmeyenler 0,1950 Kilogram (Fuel oiller)

2710.19.63.00.00 Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %1′i geçen fakat %2′yi 0,3840 Kilogram

geçmeyenler

(Fuel oiller)

2710.19.65.00.00 Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2′yi geçen fakat %2,8′i 0,1420 Kilogram

geçmeyenler

(Fuel oiller)

2710.19.69.00.00 Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2,8′i geçenler 0,1420 Kilogram

27.11 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 2,0000 Kilogram

(2711.11.00.00.00; 2711.12; 2711.13; 2711.19.00.00.11;

2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç)

(Sıvılaştırılmış)11.11.00.00.00 Doğal gaz

Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar 0,5463 Metreküp

Diğerleri 0,0210 Metreküp

(Sıvılaştırılmış)

2711.12 Propan 0,4355 Kilogram

(Sıvılaştırılmış)

2711.13 Bütan 0,4355 Kilogram

2711.19.00.00.11 Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G)

Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar

Otogaz 0,6975 Kilogram

Diğerleri 0,4355 Kilogram

(Gaz halinde)

2711.21.00.00.00 Doğal gaz

Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar 0,5463 Metreküp

Diğerleri 0,0210 Metreküp

(Gaz halinde)

2711.29.00.00.11 Propan 0,4355 Kilogram

(Gaz halinde)

2711.29.00.00.12 Bütan 0,4355 Kilogram

(Petrol koku)

2713.11.00.00.00 Kalsine edilmemiş 2,0000 Kilogram

(Petrol koku)

2713.12.00.00.00 Kalsine edilmiş 2,0000 Kilogram

(Petrol bitümeni)

2713.20.00.00.19 Diğerleri 2,0000 Kilogram

2713.90 Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen 2,0000 Kilogram

yağların diğer kalıntıları (28.03 pozisyonundaki her nevi

karbon imaline mahsus olanlar hariç)

B CETVELİ

Vergi

(*)G.T.İ.P. NO Mal İsmi Tutarı (YTL) Birimi

——————- ———————————————————————————— ———————- ————————-

2707.10 Benzol (Benzen) 1,3340 Kilogram

2707.20 Toluol (toluen) 1,3340 Kilogram

7.50.90.00.11 Solvent nafta 1,3340 Kilogram (Çözücü nafta)

2710.11.21.00.00 White spirit 1,3340 Kilogram

2710.11.90.00.11 Diğer solventler 1,3340 Kilogram

(Çözücüler) (Petrol eteri)

2710.11.90.00.19 Diğerleri 1,3340 Kilogram

(Petrol eteri)

2710.19.29.00.00 Diğerleri 1,3340 Kilogram

(Petrol eteri)

2901.10.90.00.11 Hekzan 1,3340 Kilogram

2901.10.90.00.12 Heptan 1,3340 Kilogram

2901.10.90.00.13 Pentan 1,3340 Kilogram

2902.20.00.00.00 Benzen (Benzol) 1,3340 Kilogram

2902.30.00.00.00 Toluen (Toluol) 1,3340 Kilogram

2909.19.00.00.13 Metil tersiyer bütil eter (MTBE) 1,3340 Kilogram

3811.90.00.10.12 Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar 1,3340 Kilogram

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar

3814.00.90.00.00 Diğerleri 0,0653 Kilogram

(Esası bütil asetat olanlar hariç)

3824.90.40.00.00 Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler 0,0653 Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.71.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 0,3500 Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.75.00.00 2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka 0,3500 Kilogram

bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.81.00.11 Benzinli motor yağları 0,3500 Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.81.00.12 Deniz diesel motor yağları 0,3500 Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.81.00.13 Kompresör yağlama yağları 0,3500 Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Vergi

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Tutarı (YTL) Birimi

———————- ———————————————————————————— ———————- ————————-

2710.19.81.00.14 Türbin yağlama yağları 0,3500 Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.81.00.19 Diğer yağlar 0,3500 Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.83.00.00 Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar 0,3500 Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.85.00.11 Beyaz yağlar 0,3500 Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.85.00.12 Sıvı parafin (Pirinç yağı) 0,3500 Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.87.00.00 Dişli yağları ve redüktör yağları 0,3500 Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.91.00.00 Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, 0,3500 Kilogram aşınmayı önleyici yağlar

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.93.00.00 Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar 0,3500 Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.11 Kızak yağları 0,3500 Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.12 Soğutma yağları 0,3500 Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.13 Otomatik şanzuman yağları 0,3500 Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.14 Diğer şanzuman yağları 0,3500 Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.15 Diferansiyel yağları 0,3500 Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.19 Diğerleri 0,3500 Kilogram

(Yalnız baz yağlar)

2710.19.25.00.00 Diğerleri

(3) SAYILI CETVEL

III SAILI LİSTE

A CETVELİ

Maktu Vergi

Vergi Oranı Tutarı

G.T.İ.P. NO Mal İsmi (%) (YTL/Litre)

———————- ———————————————————————————— ———————- ————————-

2202.10.00.00.13 Kolalı Gazozlar 25 -

2203.00 Biralar 63.3 0,7950

22.04 Taze üzüm şarabı (Kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil);

üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)

(Köpüklü şaraplar ve diğer üzüm şıraları hariç) 63.3 1.5000

Maktu Vergi

Vergi Oranı Tutarı

G.T.İ.P. NO Mal İsmi (%) (YTL/Litre)

———————- ———————————————————————————— ———————- ————————-

2204.10 Köpüklü şaraplar 275.6 6,0000

22.05 Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (Bitkiler veya 275.6 12,8000 kokulu maddelerle lezzetlendirilmiş)

(2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç)

2205.10.10.00.00 Alkol derecesi hacim itibariyle %18 veya daha az olanlar 275.6 9,9000

2206.00 Fermente edilmiş diğer içkiler (Elma şarabı, armut şarabı,

bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya

yer almayan fermente edilmiş içkilerin karışımları ve

fermente edilmiş içkilerle alkolsüz içkilerin karışımları 275.6 1,5000

2205.10.90.00.12 Alkol derecesi hacim itibariyle % 22′den fazla olanlar 275.6 25,0000

2207.20 Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir edilmiş etil alkol

ve diğer alkollü içkiler (Alkol derecesi ne olursa olsun

tağyir edilmiş etil alkol hariç) 275.6 25,0000

22.08 Alkol derecesi hacim itibariyle % 80′den az olan tağyir

edilmemiş etil alkol; alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü

içecekler (2208.90.91; 2208.90.99 Alkol derecesi hacim itibariyle

%80′den az olan tağyir edilmemiş etil alkol hariç) (2208.20,

2208.50, 2208.60, 2208.70 ve 2208.90 hariç) 275.6 25,0000

2208.20 Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde

edilen alkollü içkiler 275.6 18,5600

2208.50 Cin ve ardıç rakısı (Geneva) 275.6 13,3000

2208.60 Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç) 275.6 13,3000

2208.60.91.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi

hacim itibariyle % 45.4′ten fazla olanlar) 275.6 25,0000

2208.60.99.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi

hacim itibariyle % 45.4′ten fazla olanlar) 275.6 25,0000

2208.70 Likörler 275.6 13,9200

2208.90 Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11hariç) 275.6 25,0000

2208.90.48.00.11 Rakı 275.6 12,7714

2208.90.71.00.11 Rakı 275.6 12,7714

B CETVELİ

Maktu Vergi

Vergi Oranı Tutarı Ölçü

G.T.İ.P. NO Mal İsmi (%) (YTL/Litre) Birimi

———————- ———————————————————————————— ———————- ————— ——–

2402.10.00.00.00 Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar 55.3 0,1100 1 Gram

2402.20 Tütün içeren sigaralar 55.3 0,1100 1 Adet

2402.90.00.00.00 Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış

purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar) 55.3 0,1100 1 Gram

2403.10 İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen

maddeleri içersin içermesin) 55.3 0,1100 1 Gram

2403.99.10.00.00 Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün Benzer Konular

  • 4933 Sayılı Kanun
  • 933 Sayılı Kanun
  • 2308 Sayılı Kanun
  • 4668 Sayılı Kanun
  • Tüm Kanunlar
  • Avukata Göre 2+2
  • En İyi Hukuk Sitesi
  • Hayatınızı Kolaylaştıracak Toolbar ( www.minitoolbar.com )
  • 4568 Sayılı Kanun
  • 5657 Sayılı Kanun
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.