FANDOM


Kanun Numarası : 5901

Kabul Tarihi : 29/5/2009

Yayımlandıgı R. Gazete:Tarih :12/6/2009 Sayı :27256

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Vatandaslık Hizmetlerinin YürütülmesiEdit

AmaçEdit

Madde 1 – (1) Bu Kanunun amacı; Türk vatandaslıgının kazanılması ve kaybına dair is ve islemlerin yürütülmesine iliskin usul ve esasları belirlemektir.

KapsamEdit

Madde 2 – (1) Bu Kanun, Türk vatandaslıgının kazanılması ve kaybına iliskin esasların düzenlenmesine ve vatandaslık hizmetlerinin yürütülmesine iliskin usulleri kapsar.

TanımlarEdit

Madde 3 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Bakanlık: içisleri Bakanlıgını,

b) Çok vatandaslık: Türk vatandasının aynı anda birden çok vatandaslıga sahip olmasını,

c) Genel Müdürlük: Nüfus ve Vatandaslık isleri Genel Müdürlügünü,

ç) Türk vatandası: Türkiye Cumhuriyeti Devletine vatandaslık bagı ile baglı olan kisiyi,

d) Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaslık bagı bulunmayan kisiyi,ifade eder.

Vatandaslık hizmetlerinin yürütülmesiEdit

Madde 4 – (1) Türk vatandaslıgının kazanılmasına ve kaybına iliskin hizmetler yurt içinde Bakanlık, yurt dısında ise dıs temsilcilikler tarafından yürütülür.

İKİNCİ BÖLÜM Türk Vatandaslıgının KazanılmasıEdit

Türk vatandaslıgının kazanılması halleriEdit

Madde 5 – (1) Türk vatandaslıgı, dogumla veya sonradan kazanılır.

Dogumla kazanılan vatandaslıkEdit

Madde 6 – (1) Dogumla kazanılan Türk vatandaslıgı, soy bagı veya dogum yeri esasına göre kendiliginden kazanılır. Dogumla kazanılan vatandaslık dogum anından itibaren hüküm ifade eder.

Soy bagıEdit

Madde 7 – (1) Türkiye içinde veya dısında Türk vatandası ana veya babadan evlilik birligi içinde dogan çocuk Türk vatandasıdır.

(2) Türk vatandası ana ve yabancı babadan evlilik birligi dısında dogan çocuk Türk vatandasıdır.

(3) Türk vatandası baba ve yabancı anadan evlilik birligi dısında dogan çocuk ise soy bagı kurulmasını saglayan usul ve esasların yerine getirilmesi halinde Türk vatandaslıgını kazanır.

Dogum yeriEdit

Madde 8 – (1) Türkiye'de dogan ve yabancı ana ve babasından dolayı dogumla herhangi bir ülkenin vatandaslıgını kazanamayan çocuk, dogumdan itibaren Türk vatandasıdır.

(2) Türkiye'de bulunmus çocuk aksi sabit olmadıkça Türkiye'de dogmus sayılır.

===Sonradan kazanılan vatandaslık===

Madde 9– (1) Sonradan kazanılan Türk vatandaslıgı, yetkili makam kararı veya evlat edinilme ya da seçme hakkının kullanılması ile gerçeklesir.

===Yetkili makam kararı ile Türk vatandaslıgının kazanılması===

Madde 10 – (1) Türk vatandaslıgını kazanmak isteyen bir yabancı, bu Kanunda belirtilen sartları tasıması halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaslıgını kazanabilir. Ancak, aranan sartları tasımak vatandaslıgın kazanılmasında kisiye mutlak bir hak saglamaz.

==Basvuru için aranan sartlar==

Madde 11– (1) Türk vatandaslıgını kazanmak isteyen yabancılarda;

a) Kendi millî kanununa, vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak,

b) Basvuru tarihinden geriye dogru Türkiye'de kesintisiz bes yıl ikamet etmek,

c) Türkiye'de yerlesmeye karar verdigini davranısları ile teyit etmek,

ç) Genel saglık bakımından tehlike teskil eden bir hastalıgı bulunmamak,

d) iyi ahlak sahibi olmak,

e) Yeteri kadar Türkçe konusabilmek,

f) Türkiye'de kendisinin ve bakmakla yükümlü oldugu kimselerin geçimini saglayacak gelire veya meslege sahip olmak,

g) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teskil edecek bir hali bulunmamak, sartları aranır.

(2) Türk vatandaslıgını kazanmak isteyen yabancılarda, yukarıda sayılan sartlarla birlikte, tasıdıkları devlet vatandaslıgından çıkma sartı da aranabilir. Bu takdirin kullanılmasına iliskin esasların tespiti Bakanlar Kurulunun yetkisindedir.

Türk vatandaslıgının kazanılmasında istisnai hallerEdit

Madde 12 – (1) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teskil edecek bir hali bulunmamak sartıyla Bakanlıgın teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı ile asagıda belirtilen yabancılar Türk vatandaslıgını kazanabilirler.

a) Türkiye'ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olaganüstü hizmeti geçen ya da geçecegi düsünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kisiler.

b) Vatandaslıga alınması zaruri görülen kisiler.

c) Göçmen olarak kabul edilen kisiler.

Türk vatandaslıgının ikamet sartı aranmaksızın yeniden kazanılmasıEdit

Madde 13– (1) Millî güvenlik bakımından engel teskil edecek bir hali bulunmamak sartıyla asagıda belirtilen kisiler Türkiye'de ikamet etme süresine bakılmaksızın, Türk vatandaslıgını Bakanlık kararıyla yeniden kazanabilirler.

a) Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaslıgını kaybedenler.

b) Ana veya babalarına baglı olarak Türk vatandaslıgını kaybedenlerden 21 inci maddede öngörülen süre içerisinde seçme hakkını kullanmayanlar.

Türk vatandaslıgının ikamet sartına baglı olarak yeniden kazanılmasıEdit

Madde 14(1) 29 uncu madde uyarınca Türk vatandaslıgı kaybettirilenler Bakanlar Kurulu kararıyla, 34 üncü madde uyarınca Türk vatandaslıgını kaybedenler Bakanlık kararıyla, millî güvenlik bakımından engel teskil edecek birhalinin bulunmaması ve Türkiye'de üç yıl ikamet etmek sartıyla Türk vatandaslıgını yeniden kazanabilirler.

ikamet ve sürelerin hesaplanmasıEdit

Madde 15 – (1) Bir yabancı için ikamet, Türk kanunlarına uygun olarak Türkiye'de oturmaktır. Türk vatandaslıgınıkazanma talebinde bulunan bir yabancı basvuru için aranan ikamet süresi içinde toplam altı ayı geçmemek üzere Türkiyedısında bulunabilir. Türkiye dısında geçirilen süreler bu Kanunda öngörülen ikamet süreleri içinde degerlendirilir.

Türk vatandaslıgının evlenme yoluyla kazanılmasıEdit

Madde 16 – (1) Bir Türk vatandası ile evlenme dogrudan Türk vatandaslıgını kazandırmaz. Ancak bir Türk vatandası ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliligi devam eden yabancılar Türk vatandaslıgını kazanmak üzere basvurudabulunabilir. Basvuru sahiplerinde;

a) Aile birligi içinde yasama,

b) Evlilik birligi ile bagdasmayacak bir faaliyette bulunmama,

c) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teskil edecek bir hali bulunmama, sartları aranır.

(2) Basvurudan sonra Türk vatandası esin ölümü nedeniyle evliligin sona ermesi halinde birinci fıkranın (a)bendindeki sart aranmaz.

(3) Evlenme ile Türk vatandaslıgını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyiniyetli iseler Türk vatandaslıgını muhafaza ederler.

Türk vatandaslıgının evlat edinilme ile kazanılmasıEdit

Madde 17 – (1) Bir Türk vatandası tarafından evlat edinilen ergin olmayan kisi, millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teskil edecek bir hali bulunmamak sartıyla, karar tarihinden itibaren Türk vatandaslıgını kazanabilir.Vatandaslık basvuru inceleme komisyonu

Madde 18 – (1) 11 inci ve 16 ncı maddeler uyarınca Türk vatandaslıgını kazanmak isteyen yabancıların basvuru için gerekli sartları tasıyıp tasımadıklarının tespiti, illerde olusturulan vatandaslık basvuru inceleme komisyonu tarafından yapılır. Komisyonun olusumu ve çalısma esasları yönetmelikle belirlenir.

Yetkili makam kararı ile Türk vatandaslıgının kazanılmasında usul ve esaslar Edit

Madde 19 – (1) Yetkili makam kararı ile Türk vatandaslıgını kazanmak isteyen yabancılardan basvuru için gerekli sartları tasıyanların adına vatandaslık dosyası düzenlenir ve karar verilmek üzere Bakanlıga gönderilir. Bakanlıkça yapılacak inceleme ve arastırma sonucunda durumu uygun bulunanlar Bakanlık kararı ile Türk vatandaslıgını kazanabilirler, uygun görülmeyenlerin talepleri ise Bakanlıkça reddedilir.

(2) 12 nci madde uyarınca Türk vatandaslıgını kazanma islemleri Bakanlıkça yürütülür.

Yetkili makam kararı ile Türk vatandaslıgının kazanılmasının geçerliligi ve sonuçlarıEdit

Madde 20 – (1) Türk vatandaslıgının kazanılmasına iliskin kararlar, karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder.

(2) Yetkili makam kararı ile Türk vatandaslıgının kazanılması esin vatandaslıgına tesir etmez. Ana veya babanın Türk vatandaslıgını kazandıgı tarihte velayeti kendisinde bulunan çocukları, diger esin muvafakat etmesi halinde Türk vatandaslıgını kazanır. Muvafakat verilmemesi halinde ana veya babanın mutad meskeninin bulundugu ülkedeki hakim kararına göre islem yapılır. Türk vatandaslıgını birlikte kazanan ana ve babanın çocukları da Türk vatandaslıgını kazanır.

(3) Ana veya babanın Türk vatandaslıgını kazandıgı tarihte kendileri ile birlikte islem görmeyen çocukları, ergin olduktan sonra Türk vatandaslıgını kazanmak üzere basvurdukları takdirde haklarında 11 inci madde hükümleri uygulanır.

Türk vatandaslıgının seçme hakkı ile kazanılmasıEdit

Madde 21 – (1) 27 nci madde uyarınca ana veya babalarına baglı olarak Türk vatandaslıgını kaybeden çocuklar ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaslıgını kazanabilirler.

Türk vatandaslıgının seçme hakkı ile kazanılmasının geçerliligi ve sonuçlarıEdit

Madde 22– (1) Seçme hakkı ile Türk vatandaslıgının kazanılması, bu hakkın kullanılmasına dair sartların tespitine iliskin karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder.

(2) Seçme hakkını kullanarak Türk vatandaslıgını kazanan kisilerin esleri ve çocukları hakkında 20 nci madde hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Türk Vatandaslıgının KaybıEdit

Türk vatandaslıgının kaybı halleriEdit

Madde 23– (1) Türk vatandaslıgı, yetkili makam kararı veya seçme hakkının kullanılması ile kaybedilir.Yetkili makam kararı ile kayıp yolları

Madde 24 – (1) Yetkili makam kararı ile Türk vatandaslıgının kaybı, çıkma veya kaybettirme ya da vatandaslıga alınmanın iptali ile gerçeklesir.

Türk vatandaslıgından çıkmaEdit

Madde 25 – (1) Türk vatandaslıgından çıkmak için izin isteyen kisilere asagıdaki sartları tasımaları halinde Bakanlıkça çıkma izni veya çıkma belgesi verilebilir.

 • a) Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak.
 • b) Yabancı bir devlet vatandaslıgını kazanmıs olmak veya kazanacagına iliskin inandırıcı belirtiler bulunmak.
 • c) Herhangi bir suç veya askerlik hizmeti nedeniyle aranan kisilerden olmamak.
 • ç) Hakkında herhangi bir mali ve cezai tahdit bulunmamak.

Türk vatandaslıgından çıkma belgeleriEdit

Madde 26 – (1) Yabancı bir devlet vatandaslıgını kazanmak üzere Türk vatandaslıgından çıkmak için izin isteyenlerden talepleri uygun görülenlere Bakanlıkça, Türk vatandaslıgından çıkma izin belgesi; verilen izin sonucunda veya önceden yabancı bir devlet vatandaslıgını kazandıgını belgeleyenlere ise Türk vatandaslıgından çıkma belgesi verilir.

(2) Çıkma izin belgesi, karar tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir. izin belgesini alanlar bu süre içerisinde yurt içinde ikamet edilen yer valiligine, yurt dısında ise dıs temsilciliklere yabancı devlet vatandaslıgını kazandıklarına dair bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Süresi içinde yabancı devlet vatandaslıgının kazanılamaması durumunda çıkma izin belgesi geçersiz hale gelir.

Türk vatandaslıgından çıkmanın geçerliligi ve sonuçlarıEdit

Madde 27 – (1) Çıkma belgesinin ilgiliye imza karsılıgı teslimi ile Türk vatandaslıgı kaybedilir. Türk vatandaslıgını kaybeden kisilerin nüfus aile kütüklerindeki kayıtları kapatılır ve kayıp tarihinden itibaren yabancı muamelesine tabi tutulurlar.

(2) Eslerden birinin çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaslıgını kaybetmesi diger esin vatandaslıgına tesir etmez.

Türk vatandaslıgını kaybeden ana ya da babanın talebinin bulunması ve diger esin de muvafakat etmesi halinde çocukları da kendileri ile birlikte Türk vatandaslıgını kaybederler. Muvafakat verilmemesi halinde hakim kararına göre islem yapılır.

Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaslıgını birlikte kaybeden ana ve babanın çocukları da Türk vatandaslıgını kaybeder.

(3) Vatandaslıgın kaybı, çocukları vatansız kılacak ise bu madde hükümleri uygulanmaz.

Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaslıgını kaybeden kisilere tanınan haklarEdit

Madde 28 – (1) Dogumla Türk vatandası olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaslıgını kaybedenler ve kendileri ile birlikte islem gören çocukları; millî güvenlige ve kamu düzenine iliskin hükümler saklı kalmak kaydıyla askerlik hizmetini yapma yükümlülügü, seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme ve muafen araç veya ev esyası ithal etme hakları dısında, sosyal güvenlige iliskin kazanılmıs hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabi olmak sartıyla Türk vatandaslarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler.

Türk vatandaslıgını kaybettirmeEdit

Madde 29 – (1) Asagıda belirtilen eylemlerde bulundukları resmi makamlarca tespit edilen kisilerin Türk vatandaslıgı Bakanlıgın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile kaybettirilebilir.

 • a) Yabancı bir devletin, Türkiye'nin menfaatlerine uymayan herhangi bir hizmetinde bulunup da bu görevi bırakmaları kendilerine yurt dısında dıs temsilcilikler, yurt içinde ise mülki idare amirleri tarafından bildirilmesine ragmen,üç aydan az olmamak üzere verilecek uygun bir süre içerisinde kendi istekleri ile bu görevi bırakmayanlar.
 • b) Türkiye ile savas halinde bulunan bir devletin her türlü hizmetinde Bakanlar Kurulunun izni olmaksızın kendi istekleriyle çalısmaya devam edenler.
 • c) izin almaksızın yabancı bir devlet hizmetinde gönüllü olarak askerlik yapanlar.

Türk vatandaslıgının kaybettirilmesinin geçerliligi ve sonuçlarıEdit

Madde 30 – (1) Türk vatandaslıgının kaybettirilmesi Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazetede yayımlandıgı tarihten itibaren hüküm ifade eder.

(2) Kaybettirme kararları sahsidir, ilgilinin es ve çocuklarına tesir etmez.

Türk vatandaslıgının iptaliEdit

Madde 31– (1) Türk vatandaslıgını kazanma kararı; ilgilinin yalan beyanı veya vatandaslıgı kazanmaya esas teskil eden önemli hususları gizlemesi sonucunda vuku bulmus ise kararı veren makam tarafından iptal edilir.

iptal kararının geçerliligi ve sonuçlarıEdit

Madde 32 – (1) iptal kararı, karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder. iptal kararı ilgili kisiye baglı olarak Türk vatandaslıgını kazanan es ve çocuklar hakkında da uygulanır.

Malların tasfiyesiEdit

Madde 33 – (1) Vatandaslıgı iptal edilenler hakkında 15/7/1950 tarihli ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de ikamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Bunlardan mallarının tasfiyesi gerekli görülen hallerde bu husus iptal kararında belirtilir. Bu kisiler en geç bir yıl içinde Türkiye'deki mallarını tasfiye etmek zorundadır. Aksi halde, malları Hazinece satılarak bedelleri nam ve hesaplarına kamu haznedarlıgı sistemine dahil bir kamu bankasına yatırılır.

(2) Bu kisiler iptal kararı aleyhine yargı yoluna basvurdukları takdirde malların tasfiyesi dava sonuna bırakılır.

Türk vatandaslıgının seçme hakkı ile kaybıEdit

Madde 34 – (1) Asagıda durumları belirtilenler, ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde Türk vatandaslıgından ayrılabilirler.

 • a) Ana ya da babadan dolayı soy bagı nedeniyle dogumla Türk vatandası olanlardan yabancı ana veya babanın

vatandaslıgını dogumla veya sonradan kazananlar.

 • b) Ana ya da babadan dolayı soy bagı nedeniyle Türk vatandası olanlardan dogum yeri esasına göre yabancı bir devlet vatandaslıgını kazananlar.
 • c) Evlat edinilme yoluyla Türk vatandaslıgını kazananlar.
 • ç) Dogum yeri esasına göre Türk vatandası oldukları halde, sonradan yabancı ana veya babasının vatandaslıgını kazananlar.
 • d) Herhangi bir sekilde Türk vatandaslıgını kazanmıs ana veya babaya baglı olarak Türk vatandaslıgını kazananlar.

(2) Yukarıdaki hükümler geregince vatandaslıgın kaybı ilgiliyi vatansız kılacak ise seçme hakkı kullanılamaz.

Seçme hakkı ile Türk vatandaslıgını kaybetmenin geçerliligi ve sonuçlarıEdit

Madde 35 – (1) Seçme hakkı ile Türk vatandaslıgının kaybı, bu hakkın kullanılmasına dair sartların varlıgının tespitine iliskin karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder. (2) Seçme hakkını kullanarak Türk vatandaslıgından ayrılan kisilerin esleri ve çocukları hakkında 27 nci madde hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Ortak HükümlerEdit

Türk vatandaslıgının ispatıEdit

Madde 36 – (1) Türk vatandaslıgının ispatı herhangi bir sekle tabi degildir. (2) Asagıdaki resmi kayıt ve belgeler, aksi sabit oluncaya kadar ilgilinin Türk vatandası olduguna karine teskil eder.

 • a) Nüfus kayıtları.
 • b) Nüfus cüzdanları.
 • c) Pasaport veya pasaport yerine geçen belgeler.

(3) Bir kisinin Türk vatandası olup olmadıgı konusunda herhangi bir tereddüde düsüldügü takdirde bu husus Bakanlıktan sorulur.

Vatandaslık islemlerinde müracaat makamı ve usulEdit

Madde 37 – (1) Türk vatandaslıgının kazanılması ve kaybına iliskin basvurular yurt içinde ikamet edilen yer valiligine, yurt dısında ise dıs temsilciliklere bizzat veya bu hakkın kullanılmasına iliskin vekâletname ile yapılır.

Bilgi ve belge istenmesiEdit

Madde 38 – (1) Vatandaslık islemlerine iliskin inceleme ve arastırmalarla ilgili bilgi ve belgeler, kamu kurum ve kuruluslarınca herhangi bir gecikmeye mahal bırakılmaksızın verilir.

Maddi hataların düzeltilmesiEdit

Madde 39 – (1) Bu Kanuna göre alınan kararlarda maddi bir hata bulundugu sonradan anlasılırsa, kararı veren makam tarafından düzeltme veya degistirme kararı alınır. Vatandaslık kararlarının geri alınması Madde 40– (1) Türk vatandaslıgının kazanılması veya kaybına iliskin kararlar, hukuki sartlar olusmadan veya mükerrer olarak verildigi sonradan anlasıldıgı takdirde geri alınır. Tebligat Madde 41 – (1) Türk vatandaslıgının kazanılmasına ve kaybına iliskin kararlar ilgiliye ve basvuru makamlarına teblig olunur. 29 uncu madde uyarınca verilen kaybettirme kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve yayımlandıgı tarihte teblig edilmis sayılır.

BESİNCİ BÖLÜM Çesitli HükümlerEdit

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaslarıEdit

Madde 42 – (1) Türk vatandaslıgını kazanmak üzere basvuruda bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandasları, Türk vatandası olmak istediklerini yazılı olarak beyan ettikleri takdirde Türk vatandaslıgını kazanırlar. (2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaslıgını sonradan kazanmıs olanlar hakkında 11 inci maddede belirtilen hükümler uygulanır.

403 sayılı Kanuna göre Türk vatandaslıgını kaybedenlerEdit

Madde 43 – (1) Mülga 403 sayılı Türk Vatandaslıgı Kanununun 25 inci maddesinin (a), (ç), (d) ve (e) bentleri uyarınca Türk vatandaslıgını kaybetmis olan kisiler basvurmaları halinde, millî güvenlik bakımından engel teskil edecek bir hali bulunmamak kaydıyla, Türkiye'de ikamet etme sartı aranmaksızın Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden Türk vatandaslıgına alınabilirler.

Çok vatandaslıkEdit

Madde 44 – (1) Herhangi bir nedenle yabancı bir devlet vatandaslıgını kazanan kisilerin, bu durumlarına iliskin belgeleri ibraz etmeleri ve yapılacak inceleme sonucunda kayden aynı kisiler olduklarının tespiti halinde, nüfus aile kütüklerindeki kayıtlarına çok vatandaslıga sahip olduklarına dair açıklama yapılır.

Vatandaslık islemleri hizmet bedeliEdit

Madde 45– (1) Türk vatandaslıgının sonradan kazanılmasına iliskin verilen hizmet bedeli karsılıgı, Bakanlık ve Maliye Bakanlıgınca birlikte belirlenir. Tahsil edilen hizmet bedeli tutarları bütçeye gelir kaydedilir. (2) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre geliri olmayanlar ve kendileri ile birlikte islem gören ergin olmayan çocukları için birinci fıkra uyarınca belirlenen hizmet bedeli alınmaz.

YönetmelikEdit

Madde 46 – (1) Bu Kanunun uygulanmasına iliskin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat ve atıflarEdit

Madde 47 – (1) 11/2/1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaslıgı Kanunu, 24/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında geçen "il ve ilçe" ibaresi yürürlükten kaldırılmıstır.

(2) Diger mevzuatta 11/2/1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaslıgı Kanununa yapılmıs olan atıflar bu Kanuna yapılmıs sayılır.

Türk soylu yabancılarEdit

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen ikamet süresi, Türk soylu yabancılar için 31/12/2010 tarihine kadar iki yıl olarak uygulanır. Mevcut yönetmeligin uygulanması GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 46 ncı maddede öngörülen yönetmelik altı ay içinde hazırlanarak yürürlüge konulur. Bu yönetmelik yürürlüge girinceye kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

YürürlükEdit

Madde 48 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüge girer.

YürütmeEdit

Madde 49 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.