Yenişehir Wiki
Yenişehir Wiki
80.304
pages

Şablon:ASPBbakınız d {{ASPBbakınız}}


Aile ve Sosyal Politakalar Bakanlığı ASPB/İl Müdürlükleri ASPB/Mersin İl Müdürlüğü ASPB/Bursa İl Müdürlüğü
http://www.aile.gov.tr http://www.sydvgm.gov.tr http://www.shcek.gov.tr
ASPB/Mevzuat 3413 Sayılı Shçek Kanunu 2828 Sayılı Kanunun Ek 1. Maddesinden (3413 Sayılı Kanun) Yararlanarak İşe Yerleştirilmiş Ancak Asaleti Tasdik Olduktan Sonra Çeşitli Nedenlerle İşten Ayrılmış Kişilere İlişkin Duyuru 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görevleri
Merkez - teşkilatı Bakan Fatma Şahin Facebook - tweter
Bakan yardımcısı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı/Müsteşarlığı Ahmet Zahteroğulları Müsteşar yardımcısı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Ahmet TÜZEMEN Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Teşkilat - Taşra Aile ve SPB/Valilikler Aile ve SPB/Sorumlu Vali Yardımcıları Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Aile ve SPB/Taşra Eğitimi
Bursa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü Çocuk Gelişim Uzmanı
Mersin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü Mersin Çocuk ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü Mersin ÇOGEM ÇOGEM Çocuk ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü
Şablon:AileveSPB
AtamalarASPB Aile ve Sosyal Politikalar, Çevre ve Şehircilik, Ekonomi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Millî Savunma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları Aile ve Sosyal Politikalar, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kalkınma, Millî Eğitim, Orman ve Su İşleri ile Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları Aile ve Sosyal Politikalar, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları/04 Ocak 2012
Projeler Ulaşılabilir Türkiye
İletişim Akay Caddesi No: 6 Bakanlıklar/Ankara Tel: (312) 422 55 00 pbx
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı mevzuatı Anayasa Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982) Kanunlar 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu 5378 sayılı Özürlüler Kanunu Kanun Hükmünde Kararnameler 633 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK 662 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair KHK Tüzükler Yönetmelikler Yönergeler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İmza Yetkileri Yönergesi Genelgeler Bakan Şahin, Ramazan Dolayısıyla Sosyal Yardımların Yapılması Sırasında Uyulacak Kurallarla İlgili Bir Genelge Tebliğler Taslak Mevzuatlar Özürlüler idaresi nevzuatı Özürlüler İdaresi Başkanlığı Özürlüler Şurası Yönetmeliği Özürlüler İdaresi Başkanlığı Özürlüler Yüksek Kurulu Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği Özürlüler İdaresi Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği Özürlüler İdaresi Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Özürlüler İdaresi Başkanlığında Gizlilik Dereceli Birim ve Kısımlar ile Görevlere İlişkin Yönerge Özürlüler Uzman Yardımcılığı ve Özürlüler Uzmanlığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Özürlüler İdaresi Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği Özürlüler İdaresi Başkanliği Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Web Erişilebilirlik Klavuzu
Kavramlar Aile Sosyal Sosyal Politika Famly Ehl
SED Sosyal ekonomik destek SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU AYNİ VE NAKDİ YARDIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Bakanlar Kurulundan

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

 • Karar Numarası: KHK/633
 • Karar Tarihi: 03.06.2011
 • Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2011
 • Resmi Gazete Sayısı: 27958 Mükerrer
 • Karar Sayısı: KHK/633


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kurulması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 3/6/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.


(ICD-IMEX (c) 1998 - 2010 * Binlerce Sayfa Kitap)

==BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam vc Görevler==


Amaç ve kapsam

MADDE 1-(1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Görevler[]

MADDE 2- (1) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görevleri şunlardır:

a) Sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ulusal düzeyde politika ve stratejiler geliştirmek, uygulamak, uygulanmasını izlemek ve ortaya çıkan yeni hizmet modellerine göre güncelleyerek geliştirmek.


b) Sosyal ve kültürel dokudaki aşınmalara karşı aile yapısının ve değerlerinin korunarak gelecek nesillere sağlıklı biçimde aktarılmasını sağlamak üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordinc etmek, aile bütünlüğünün korunması ve aile refahının artırılmasına yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.


c) Çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunarak sağlıklı gelişimini temin etmek üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, çocuklara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

ç) Kadınlara karşı ayrımcılığı önlemek, kadının insan haklarını korumak ve geliştirmek, kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkanlardan eşit biçimde yararlanmalarım sağlamak üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, kadınlara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.


d) Özürlülerin ve yaşlıların her türlü engel, ihmal ve dışlanmaya karşı toplumsal hayata ayrımcılığa uğramadan ve etkin biçimde katılmalarını sağlamak üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, özürlülere ve yaşlılara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.


e) Şehitlerimizin hatıralarının yaşatılması, şehit yakınları ile gazilerin her türlü mağduriyet ve mahrumiyetten korunması amacıyla; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, şehit yakınları ile gazilere yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerim yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

f) Toplumun sosyal yardım ve korumaya ihtiyaç duyan kesimlerine yönelik yardım faaliyetlerini düzenli ve etkin biçimde yürütmek; yoksullukla mücadcleye ilişkin ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

g) Öncelikle çocuğun aile içinde yetiştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla aileyi eğitim, danışmanlık ve sosyal yardımlarla güçlendirmek; korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç çocuk, kadın, özürlü ve yaşlıların tespiti, bunların korunması, bakımı, yetiştirilmesi ve rehabilitasyonlarını sağlamak üzere gerekli hizmetleri yürütmek, bu hizmetler için gündüzlü ve yatılı sosyal hizmet kuruluşları kurmak vc işletmek.


ğ) Ailenin bütünlüğünü korumak, parçalanmış ailelerin korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç fertleriyle çocuklarına her türlü maddi, manevi ve sosyal destek sağlamak; bu amaçla gerekli planlamaları yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak.


h) Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yürütülen sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ilke, usûl ve standartları belirlemek, bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların taşıması zorunlu olan nitelikleri ve bunlara rehberlik edecek programları geliştirmek.

ı) Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yürütülen sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinin, belirlenen ilke, usûl ve standartlar çerçevesinde denetimini yapmak.


i) Sosyal hizmet ve yardım faaliyetleriyle bunlardan yararlananlara ilişkin bilgileri merkezi bir sistemde oluşturulacak veri tabanı aracılığıyla işlemek, kontrol etmek, izlemek ve geliştirilecek politika, strateji ve önlemler bağlamında değerlendirmek.


j) Sosyal hizmetler ve yardımlar alanındaki uluslararası gelişmeleri ve faaliyetleri izlemek, bunlara katkı vermek ve yürütülecek çalışmalarda yararlanmak üzere değerlendirmek, bu alanda taraf olduğumuz uluslararası sözleşme ve anlaşmaların ulusal düzeyde uygulanmasını sağlamak.

k) Mevzuatla Bakanlığa verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak.

İKİNCİ BÖLÜM :  Bakanlık Teşkilatı[]

Teşkilat

MADDE 3- (1) Bakanlık, merkez ve taşra teşkilatından oluşur.

(2) Bakanlık merkez teşkilatı ekli (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Bakan[]

MADDE 4- (1) Bakanlığın en üst amiri olan Bakan, Bakanlık icraatından ve emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden Başbakana karşı sorumlu olup aşağıdaki görev, yetki ve sorumluluklara sahiptir:


a) Bakanlığı, Anayasaya, kanunlara, hükümet programına ve Bakanlar Kurulunca belirlenen politika ve stratejilere uygun olarak yönetmek.

b) Bakanlığın görev alanına giren hususlarda politika ve stratejiler geliştirmek, bunlara uygun olarak yıllık amaç ve hedefler oluşturmak, performans ölçütleri belirlemek, Bakanlık bütçesini hazırlamak, gerekli kanuni ve idari düzenleme çalışmalarını yapmak, belirlenen stratejiler, amaçlar ve performans ölçütleri doğrultusunda uygulamayı koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek.


c) Bakanlık faaliyetlerini ve işlemlerini denetlemek, yönetim sistemlerini gözden geçirmek, teşkilat yapısı ve yönetim süreçlerinin etkililiğini gözetmek ve yönetimin geliştirilmesini sağlamak.


ç) Faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları MADDE 5- (1) Müsteşar, Bakandan sonra gelen en üst düzey kamu görevlisi olup Bakanlık hizmetlerini, Bakan adına ve onun emir ve yönlendirmesi doğrultusunda, mevzuat hükümlerine, Bakanlığın amaç vc politikalarına, stratejik planına uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla, Bakanlık birimlerine gereken emirleri verir, bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar. Müsteşar, bu hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.


(2) Müsteşara yardımcı olmak üzere üç Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM :  Hizmet Birimleri[]

Hizmet birimleri

MADDE 6- (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:


a) Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

b) Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

c) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü.

ç) Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü.


d) Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü.


(ICD-IMEX * (c) 1998 - 2010 * Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

e) Denetim Hizmetleri Başkanlığı.

f) Strateji Geliştirme Başkanlığı.


g) Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı.


ğ) Hukuk Müşavirliği.


(ICD-IMEX (c) 1998 - 2010 * Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

h) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı.


ı) Personel Dairesi Başkanlığı.


i) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.


(ICD-IMEX (c) 1998 - 2010 * Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

j) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.

k) Özel Kalem Müdürlüğü.


Aile vc Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü

MADDE 7- (1) Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:


( (c) 1998 - 2010 * Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

a) Bakanlığın aile ve topluma yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek.

b) Aile yapısının ve değerlerinin korunması, güçlendirilmesi ve ailenin sosyal refahının artırılması için ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek.


c) Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce aile ve topluma yönelik yürütülen sosyal hizmetlere ilişkin ilke, usûl ve standartları belirlemek ve bunlara uyulmasını sağlamak.


ç) Aile yapısını ve değerlerini tehdit eden sorunları ve bu sorunlara yol açan faktörleri tespit etmek, bu sorunlara karşı toplumsal duyarlılığı geliştirici faaliyet ve projeler yürütmek, çözüm önerileri geliştirmek, bu konularda eğitim programları hazırlamak ve uygulamak.


(ICD-IMEX (c) 1998 - 2010 * Binlerce Sayfa Kitap)

d) Aile içi şiddet ve istismar, töre cinayetleri gibi sorunları nedenleri ve sonuçları bakımından incelemek, araştırmak, bunların önlenmesine ve sorunların çözümüne yönelik, aileyi destekleyici ve eğitici programlar hazırlamak ve uygulamak.


e) Ailelerin huzur vc mutluluğunu tehdit eden kötü alışkanlık ve bağımlılık sorunlarını, nedenleri ve sonuçları bakımından incelemclc, araştırmak, bunların önlenmesine ve sorunların çözümüne yönelik, aileyi destekleyici ve eğitici programlar hazırlamak ve uygulamak.


f) Ailelerin maddi refahının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, bu konuda diğer birimler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordincli eğitim programları ve projeler hazırlamak ve uygulamak.


(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2010)

g) Ailedeki yapısal değişimleri, nedenleri ve sonuçları bakımından araştırmak, değerlendirmek ve aile değerlerinin sağlıklı biçimde korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

ğ) Nüfus yapısındaki değişimlerin aile yapısı üzerindeki etkilerini izlemek, sorun alanlarını tespit etmek ve bu konuda ulusal bir politikanın geliştirilmesine yardımcı olmak.


h) Ailenin ve aileyi oluşturan bireylerin karşılaştıkları sorunlara ilişkin kamuoyundaki eğilim ve beklentileri tespit etmek amacıyla çalışmalar yapmak.


ı) Yurt dışında yaşayan Türk ailelerinin sorunlarını araştırmak ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde çözüm önerileri geliştirmek ve uygulamak.


(ICD-IMEX (c) 1998 - 2010 * Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

i) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.


Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

MADDE 8- (1) Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:


a) Bakanlığın çocuklara yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek.


(ICD-IMEX (c) 1998 - 2010 * Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

b) Çocuklara yönelik sosyal hizmetler konusunda politika ve stratejiler belirlenmesine ilişkin çalışmaları koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek.


c) Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce çocuklara yönelik yürütülen sosyal hizmetlere ilişkin ilke, usûl ve standartları belirlemek ve bunlara uyulmasını sağlamak.


ç) Çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunması ve sağlıklı gelişimi için gerekli önleyici ve telafi edici mekanizmaları oluşturmak ve uygulamaya koymak.


(ICD-IMEX (c) 1998 - 2010 * Binlerce Sayfa Kitap)

d) Geçici ya da sürekli olarak aile ortamından mahrum kalan veya yüksek yararı ailesinin yanında bulunmamayı gerektiren çocuklara, özel bakım ve koruma hizmeti sunmak.

e) Özel surette korunması gereken çocuklara yönelik hizmetleri, habersiz denetimleri de kapsayacak şekilde yerinde denetlemek, tespit edilen aksaklıklara ve yetersizliklere karşı gerekli önlemleri ivedilikle almak.


f) Özel surette korunması gereken çocuklara en nitelikli hizmetin verilebilmesini teminen, fiziki altyapı, nitelikli personel yetiştirilmesi ve istihdamı gibi hususlarda her türlü önlemi almak.


g) Özel surette korunması gereken çocukların ilgili mevzuat uyarınca işe yerleştirilmesi işlemlerinde koordinasyonu sağlamak.


(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

ğ) Özel surette korunması gereken çocuklara yönelik hizmetler konusunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, bu alandaki gönüllü girişimleri teşvik edici mekanizmaları geliştirmek ve uygulamak.


h) Özel surette korunması gereken çocuklar sorununda toplumsal duyarlılığı ve dayanışmayı güçlendirici faaliyet, proje ve kampanyalar düzenlemek.


ı) Evlat edindirme ve koruyucu aile hizmetlerini koordine etmek.


( (c) 1998 - 2010 * Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

i) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda belirlenen tedbirleri yürütmek ve koordinasyonunu sağlamak.

j) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.


Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

MADDE 9- (1) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:


(ICD-IMEX (c) 1998 - 2010 * Binlerce Sayfa Kitap)

a) Bakanlığın kadınlara yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek.

b) Kadına karşı ayrımcılığın önlenmesi, kadının insan haklarının ve toplumsal statüsünün korunması ve geliştirilmesi, kadının toplumsal hayatın tüm alanlarında etkin hale getirilmesine yönelik ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek.


c) Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce kadınlara yönelik yürütülen sosyal hizmetlere ilişkin ilke, usûl ve standartları belirlemek ve bunlara uyulmasını sağlamak.


ç) Kadına karşı her türlü ayrımcılığı önlemek ve kadının insan haklarını geliştirmek amacıyla faaliyet ve projeler yürütmek, bu alanda yapılan çalışmalara destek vermek.


(ICD-IMEX (c) 1998 - 2010 * Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

d) Kadının insan hakları konusunda kamuoyunu bilgilendirmek ve aydınlatmak suretiyle toplumsal bilinçlenmeyi geliştirmek.


e) Kadına yönelik her türlü şiddet, taciz ve istismarın önlenmesi için çalışmalarda bulunmak, kadının aile ve sosyal yaşamdan kaynaklanan sorunlarının çözümüne destek oluşturmak.


f) Sağlık, eğitim, kültür, çalışma ve sosyal güvenlik başla olmak üzere bütün alanlarda kadınların ilerlemesini sağlayıcı ve karar mekanizmalarına katılımını artırıcı çalışmalarda bulunmak.


(ICD-IMEX (c) 1998 - 2010 * Binlerce Sayfa Kitap)

g) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

MADDE 10- (1) Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:


a) Bakanlığın özürlülere ve yaşlılara yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek.


(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2010)

b) Özürlülüğün önlenmesi ile özürlülerin eğitimi, istihdamı, rehabilitasyonu, ayrımcılığa uğramadan insan haklarından yararlanarak toplumsal hayata katılmaları ve diğer konularda ulusal düzeyde politika ve stratejilerin belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek.

c) Özürlülerin sorunlarını ve çözüm yollarını araştırmak, bu konuda uygulamanın geliştirilmesine yönelik öneri ve programlar hazırlamak ve uygulamak.


ç) Özürlülerle ilgili konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, projeler hazırlamak ve uygulamak.


d) Münhasıran özürlülere tanınan haklar ve sunulan hizmetlerden yararlanmada kullanılmak üzere hazırlanan özürlü kimlik kartlarına ilişkin işleri yürütmek.


(ICD-IMEX (c) 1998 - 2010 * Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

e) Yaşlılara yönelik sosyal hizmetlere ilişkin olarak ulusal düzeyde politika ve stratejilerin belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek.


f) Yaşlılara sunulan sosyal hizmet modellerini geliştirmek.


g) Yaşlıların ve bakıma muhtaç özürlülerin, yaşamlarını evlerinden ve sosyal çevrelerinden ayrılmadan sürdürebilecekleri sosyal desteklerin verilmesi için gerekli mekanizmaları kurmak, var olanları standardize etmek, uygulamaları takip etmek ve denetlemek.


(ICD-IMEX (c) 1998 - 2010 * Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

ğ) Yaşlıların toplumla bütünleşmesine, statü ve rollerinin yeniden kazanımına, işlevlerinin artırılmasına, boş zamanlarının etkili bir biçimde değerlendirilmesine ilişkin mekanizmalar oluşturmak.

h) Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce özürlülere ve yaşlılara yönelik yürütülen sosyal hizmet faaliyetlerine ilişkin ilke, usûl ve standartları belirlemek ve bunlara uyulmasını sağlamak.


ı) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.


Sosyal Yardımlar Genci Müdürlüğü


(ICD-IMEX (c) 1998 - 2010 * Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 11- (1) Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlar alanında ulusal düzeyde uygulanacak politika ve stratejilerin oluşturulması çalışmalarını koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek.


b) 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun amaçlarını gerçekleştirmek ve uygulanmasını sağlamak için gerekli idari ve mali tedbirleri almak.


c) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun gelirlerini zamanında toplamak, toplanan gelirlerin yerinde, zamanında ve ihtiyaçlara göre kullanılmasını sağlamak.


(ICD-IMEX (c) 1998 - 2010 * Binlerce Sayfa Kitap)

ç) 3294 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan vakıfların harcamalarını, iş ve işlemlerini araştırmak, incelemek, izlemek ve denetlemek, görülen aksaklıklarla ilgili gerekli tedbirleri almak, vakıfların çalışma usûl ve esasları ile sosyal yardım programlarının ölçütlerini belirlemek.


d) Mevzuatta kamu kaynaklarıyla yardım yapılması öngörülen kişilere aylık, tazminat, ücret, yardım veya başka bir ad altında yapılacak her türlü sosyal yardımın ödenmesi ve anılan yardım ve ödemelerin veri tabanına işlenerek izlenmesi ile ilgili işleri diğer birimler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde yerine getirmek; diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılmakta olan her türlü sosyal yardım ve ödemelerin veri tabanında izlenmesine ilişkin işlemleri yürütmek.


e) Yoksullukla mücadeleye ve Genel Müdürlüğün görev alanına giren diğer konulara ilişkin olarak araştırma ve incelemeler yapmak, proje hazırlamak ve uygulamak.


(ICD-IMEX * (c) 1998 - 2010 * Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

f) Yoksullukla mücadele alanında uluslararası gelişme ve uygulamaları izlemek, değerlendirmek, ülkemiz açısından yararlı görülen modelleri uygulamaya koymak.

g) Sosyal Yardımlar Bilgi Sistemi ile ilgili işleri yürütmek.


ğ) Sosyal yardımlaşma ve dayanışma kültürünü kökleştirici çalışmalar yapmak, geniş kitleleri kapsayan yardım kampanyalarını koordine etmek vc desteklemek.


h) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.


(ICD-IMEX * (c) 1998 - 2010 * Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Denetim Hizmetleri Başkanlığı

MADDE 12- (1) Denetim Hizmetleri Başkanlığının görevleri şunlardır:


a) Sosyal hizmet ve yardım kuruluşlarınca sunulan hizmetlerin kontrol ve denetimini ilgili birimlerle işbirliği içinde yapmak, sunulan hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek, kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere iletmek.


b) Bakanlığın denetimi altındaki her türlü kuruluşun faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak Bakanlığın görev ve yetkileri çerçevesinde denetim, inceleme ve soruşturmalar yapmak.


( (c) 1998 - 2010 * Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

c) Bakanlığın görev alanına giren konularda faaliyet gösteren kamu kurum vc kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile gönüllü kuruluşlara, faaliyetlerinde yol gösterecek plan ve programlar oluşturmak ve rehberlik etmek.


ç) Sosyal hizmet ve yardımlar alanında faaliyette bulunan veya bulunmak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar ile gönüllü kuruluşları teşvik edici mekanizmaların oluşturulmasına yardımcı olmak ve bu alanda yapılacak faaliyetlere ve alanda çalışan meslek elemanlarına rehberlik etmek.


d) Sosyal hizmet ve yardım kuruluşlarının faaliyet ve işlemlerinde hataların önlenmesini, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı hale gelmesini sağlamak.


(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

e) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında hizmet sunan sosyal hizmet kuruluşları ile sosyal hizmetlerden yararlananlara ilişkin olarak ortak veri tabanı oluşturulmasına katkıda bulunmak.

f) Kurumun merkez ve taşra teşkilatı ile personelinin idari, mali ve hukuki işlemleri hakkında denetim, inceleme ve soruşturma yapmak.


g) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.


(2) Denetime tabi olan gerçek ve tüzel kişiler, gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri talep edildiği takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep halinde göstermek, sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmak zorundadır. Aile ve Sosyal Politikalar Denetçileri, görevleri sırasında kamu kurum ve kuruluşları ve kamuya yararlı dernekler ile gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkilidir; bu talebin yerine getirilmesi zorunludur.


(ICD-IMEX (c) 1998 - 2010 * Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Strateji Geliştirme Başkanlığı

MADDE 13- (1) Strateji Geliştirme Başkanlığının görevleri şunlardır:


a) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak.


b) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.


(ICD-IMEX (c) 1998 - 2010 * Binlerce Sayfa Kitap)

Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı

MADDE 14- (1) Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:


a) Bakanlığın şehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek.


b) Şehit yakınları ve gazilerin hakları ile onlara yönelik yardım, hizmet ve muafiyetlere ilişkin ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesine yönelik çalışmaları koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek.


(ICD-IMEX * (c) 1998 - 2010 * Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

c) Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce şehit yakınları ve gazilere yönelik yürütülen faaliyetlere ilişkin ilke, usûl ve standartları belirlemek ve bunlara uyulmasını sağlamak.


ç) Şehit ve gazi çocuklarının eğitimi konusunda, ilgili kurum vc kuruluşlar ile gönüllü kuruluşların da desteğiyle gerekli çalışmaları yürütmek.


d) Şehit yakınları ve gazilerin ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan desteklenmesi ve toplumdan kopmaması amacıyla çalışmalar yürütmek, bu konuda toplumsal duyarlılığı güçlendirici faaliyetler yapmak.


(ICD-IMEX (c) 1998 - 2010 * Binlerce Sayfa Kitap)

e) Gazilerin toplumsal hayata adaptasyonu, tedavi ihtiyaçlarının karşılanması, istihdam sorunlarının giderilmesi ve sosyal güvenlik haklarının geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütmek.

f) Şehit ve gazi yakınları arasında iletişim ve dayanışmayı güçlendirmek.


g) Şehit yakınları ve gazilere yönelik yardım kampanyalarına ilişkin usûl ve esasları belirlemek, istismar amaçlı girişimlere karşı ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde her türlü önlemi almak.


ğ) İlgili mevzuatı çerçevesinde şehit ve gazi yakınlarının öncelikli istihdamına yönelik uygulamaları koordine etmek.


(ICD-IMEX (c) 1998 - 2010 * Binlerce Sayfa Kitap)

h) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.


Hukuk Müşavirliği

MADDE 15- (1) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:


a) Bakanlığın taraf olduğu adli ve idari davalarda, tahkim yargılamasında ve icra işlemlerinde Bakanlığı temsil etmek, dava ve icra işlemlerini takip etmek, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak.


(ICD-IMEX (c) 1998 - 2010 * Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

b) Bakanlık hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını, Bakanlık birimleri tarafından düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, Bakanlık ile üçüncü kişiler arasında çıkan her türlü uyuşmazlığa ilişkin işleri ve Bakanlık birimlerince sorulacak diğer işleri incelcyip hukuki mütalaasını bildirmek.


c) Bakanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takiplerini izlemek, koordine etmek ve denetlemek.


ç) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlayıp Bakana sunmak.


(ICD-IMEX (c) 1998 - 2010 * Binlerce Sayfa Kitap)

d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

(2) Birinci fıkrada belirtilen her türlü dava ve takip işleri ile diğer görevler, Bakanlığın Hukuk Müşavirleri ile Avukatları aracılığıyla yerine getirilir. Gerekli hallerde dava ve takip işleri Hazine Avukatları aracılığıyla veya ihtiyaç duyulması halinde Bakanlıkça belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinde öngörülen doğrudan temin usûlü ile avukatlar veya avukatlık ortaklıkları ile yapılacak avukatlık sözleşmeleri yoluyla yürütülür.


(3) Davalarda temsil yetkisi bulunan Hukuk Müşavirleri ve Avukatların bir listesi Bakanlıkça ilgili Cumhuriyet başsavcılığı ve bölge idare mahkemesi başkanlıklarına verilir. Bu listelerin birer nüshası, Cumhuriyet başsavcılığı tarafından adli yargı çevresinde, bölge idare mahkemesi başkanlığınca idari yargı çevresinde bulunan mahkemelere gönderilir. Yüksek mahkemeler vc bölge adliye mahkemesindeki duruşmalarda temsil yetkisini kullanacakların isimleri ilgili mahkemelerin başsavcılıklarına veya başkanlıklarına bildirilir. Listede isimleri yer alan Hukuk Müşavirleri ve Avukatlar, baroya kayıt ve vekaletname ibrazı gerekmeksizin temsil yetkilerini kullanırlar. Temsil yetkisi sona erenlerin isimleri anılan mercilere derhal bildirilir.


(4) Bakanlık lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil edilen vekalet ücretlerinin Avukatlara dağıtımı hakkında, 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.


(ICD-IMEX (c) 1998 - 2010 * Binlerce Sayfa Kitap)

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

MADDE 16- (1) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:


a) Bakanlık projelerinin Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip etmek ve Bakanlık otomasyon stratejilerini Strateji Geliştirme Başkanlığı ile işbirliği içerisinde belirlemek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri almak, politikaları ve ilkeleri belirlemek, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek.


b) Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek.


(ICD-IMEX (c) 1998 - 2010 * Binlerce Sayfa Kitap)

c) Bakanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapmak.


ç) Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde veri tabanları oluşturmak.


d) Bakanlığın bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde hizmet içi eğitim almalarını sağlamak.


(ICD-IMEX (c) 1998 - 2010 * Binlerce Sayfa Kitap)

e) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Personel Dairesi Başkanlığı

MADDE 17- (1) Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:


a) Bakanlığın insan gücü politikası ve planlaması ile insan kaynaklan sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak.


(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2010)

b) Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek.

c) Bakanlığın eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek.


ç) Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek.


d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.


(ICD-IMEX (c) 1998 - 2010 * Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

MADDE 18- (1) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:


a) 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak.


b) Bakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek.


(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

e) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.


ç) Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.


d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.


( (c) 1998 - 2010 * Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği MADDE 19- (1) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri şunlardır:


a) Bakanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usûl ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak.


b) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak.


(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2010)

c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Özel Kalem Müdürlüğü

MADDE 20- (1) Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:


a) Bakanın çalışma programını düzenlemek.


(ICD-IMEX (c) 1998 - 2010 * Binlerce Sayfa Kitap)

b) Bakanın resmi ve özel yazışmalarını, protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek.

c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.


Bakanlık Müşavirleri

MADDE 21- (1) Bakanlıkta, önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere yirmi Bakanlık Müşaviri atanabilir.


(ICD-IMEX (c) 1998 - 2010 * Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Ortak görevler MADDE 22- (1) 7 ila 11 nci maddeler ile 14 üncü maddede düzenlenen Bakanlık birimleri, sorumluluk alanlarıyla ilgili konularda aşağıdaki görevleri de yerine getirirler:


a) Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel etkinlikler düzenlemek, toplumu aydınlatıcı yayınlar hazırlamak, eğitsel faaliyet ve projeler yürütmek, ulusal ve uluslararası kongre, seminer, şûra ve benzeri etkinlikler düzenlemek.


b) Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sosyal amaçlı vakıf, dernek ve diğer sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, müşterek projeler hazırlamak ve uygulamak.


(ICD-IMEX (c) 1998 - 2010 * Binlerce Sayfa Kitap)

c) Uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, proje geliştirmek ve yürütmek, gerçekleştirilecek çalışma ve etkinliklere katılmak; ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile kararların ulusal düzeyde uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek.

ç) İnceleme ve araştırma alanlarında elde edilen bilgileri değerlendirmek ve bunları uygulayıcı kurum ve kuruluşlara aktararak hizmetlerin geliştirilmesini ve yeni hizmet modellerinin oluşturulmasını sağlamak.


d) Görev alanına giren konulara ilişkin mevzuatı ve uygulanmasını izlemek, bu konuda yürütülen mevzuat yenileme çalışmalarına katkıda bulunmak.


e) Sorumluluk alanına ilişkin sorunlar ve yürütülen sosyal hizmet faaliyetlerine ilişkin bilgileri veri tabanı aracılığıyla izlemek, güncellemek ve yapılacak çalışmalarda değerlendirmek.


( (c) 1998 - 2010 * Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

f) Çocuk, kadın ve özürlü haklarına ilişkin konularda ülkemizin taraf olduğu uluslararası andlaşmalar uyarınca Bakanlık temsilcileri, diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile konuyla ilgili uzmanlardan teşkil edilecek ulusal takip ve danışma kurullarının sekreterya işlerini yürütmek.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Taşra Teşkilatı ve Çalışma Grupları


Taşra teşkilatı


(ICD-IMEX * (c) 1998 - 2010 * Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

MADDE 23- (1) Bakanlık, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.

Çalışma grupları

MADDE 24- (1) Bakanlık, görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda bulunmak üzere diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanların katılımıyla geçici çalışma grupları oluşturabilir.


BEŞİNCİ BÖLÜM

Sorumluluk ve Yetkiler


(ICD-IMEX (c) 1998 - 2010 * Binlerce Sayfa Kitap)

Yöneticilerin sorumlulukları

MADDE 25- (1) Bakanlığın her kademedeki yöneticileri, görevlerini mevzuata, stratejik plan ve programlara, performans ölçütlerine vc hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmekten üst kademelere karşı sorumludur.


Yetki devri

MADDE 26- (1) Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık yöneticileri sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak kaydıyla, yetkilerinden bir kısmını alt kademelere devredebilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur.


(ICD-IMEX (c) 1998 - 2010 * Binlerce Sayfa Kitap)

Koordinasyon ve işbirliği MADDE 27- (1) Bakanlık, hizmet vc görevleriyle ilgili konularda, diğer bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.


(2) Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, ilgili bakanlıklara danışmak vc gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.


Düzenleme yetkisi

MADDE 28- (1) Bakanlık; görev, yetki ve sorumluluk alanına giren ve önccden kanunla düzenlenmiş konularda idari düzenlemeler yapabilir.


(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2010)

ALTINCI BÖLÜM

Personele İlişkin Hükümler


Atama

MADDE 29- (1) 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne ilişkin Kanunun eki cetvellerde sayılanlar dışında kalan memurların atamaları Bakan tarafından yapılır. Bakan bu yetkisini alt kademelere devredebilir.


(ICD-IMEX (c) 1998 - 2010 * Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Kadrolar MADDE 30- (1) Kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.


Uzman ve Denetçi istihdamı

MADDE 31- (1) Bakanlık merkez teşkilatının ilgili hizmet birimlerinde Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanları ve Uzman Yardımcıları ile Aile ve Sosyal Politikalar Denetçileri ve Denetçi Yardımcıları istihdam edilir.


(2) Uzman Yardımcılığı ve Denetçi Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:


(ICD-IMEX (c) 1998 - 2010 * Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile hizmet birimlerinin görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,


b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak,


gerekir.


(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2010)

(3) Uzman Yardımcılığı ve Denetçi Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezinin oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmesi kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Yeterlik sınavında başarılı olanların Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı ve Aile ve Sosyal Politikalar Denetçisi kadrolarına atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeyi yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır. Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlıkta durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.

(4) Uzman Yardımcıları ve Denetçi Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavı ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.


Sözleşmeli personel

MADDE 32- (1) Bakanlık merkez teşkilatında; Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Denetim Hizmetleri Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, Bakanlık Müşaviri, I. Hukuk Müşaviri, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Özel Kalem Müdürü, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı, Hukuk Müşaviri, Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcısı kadrolarına atananlar, kadroları karşılık gösterilmek suretiyle, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. Bu şekilde çalıştırılacak personele, bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde unvanlar itibarıyla yer alan taban ve tavan ücretleri arasında kalmak üzere, Bakanın onayı ile belirlenecek tutarda aylık brüt sözleşme ücreti ödenir. Söz konusu personele çalıştıkları günlerle orantılı olarak, hastalık ve yıllık izinler dahil, Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarında ikramiye ödenir. Bunlardan üstün gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı çalışmalar yaptıkları tespit edilenlere, Bakanın onayı ile Haziran ve Aralık aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarına kadar teşvik ikramiyesi ödenebilir.


(ICD-IMEX (c) 1998 - 2010 * Binlerce Sayfa Kitap)

(2) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar ile söz konusu personele yapılacak diğer ödemeler Bakanlar Kurulunca belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler


Sosyal Yardımlar Bilgi Sistemi Veri Tabanı

MADDE 33- (1) Sosyal hizmetler ve yardımlar kapsamındaki kişilerin tespiti, ulusal politika ve stratejilerin oluşturulması ve sosyal yardımların objektif yararlanma ölçütlerine göre belirlenmesi için veri sağlanması, mükerrer sosyal yardımların önlenmesi, bu alanda eşgüdümün sağlanması amacıyla sosyal güvenlik ve diğer ilgili veri tabanları ile bütünleşik yapıda, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası temel alınarak Sosyal Yardımlar Bilgi Sistemi Veri Tabanı (Veri Tabanı) oluşturulur.


(ICD-IMEX (c) 1998 - 2010 * Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(2) Bakanlık birimleri ve kamu kurum ve kuruluşları ile 3294 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan vakıflar, yardım yapacakları kişilerin sosyal yardıma hak kazanıp kazanmadığını tespit amacıyla muhtaçlık durumlarını ve sosyal yardım alıp almadıklarını yardım yapılmadan önce Veri Tabanından sorgulamakla ve yapılan yardımların türü, miktarı ve ailenin diğer bireyleri de dahil olmak üzere verildiği kişi ve verilme süresine ilişkin bilgiler ile yönetmelikle belirlenecek diğer konulara ilişkin bilgileri, yardım yapılmasına onay veren belgelerin oluşturulması ile eş zamanlı olarak Veri Tabanına işlemekle yükümlüdür.


(3) Bakanlık, Veri Tabanında tutulan bilgileri belirleyeceği usûl ve esaslar çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarına açar.


(4) Veri Tabanındaki bilgilerin tamamı veya bir kısmı toplu halde hiçbir kuruma veya kişiye verilemez. Bakanlık Veri Tabanındaki bilgiler, elektronik ortamda, ycdekleme sistemleri ile birlikte güncel olarak tutulur.


(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2010)

(5) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Bakanlık tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu

MADDE 34- (1) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu, Bakanın başkanlığında Başbakanlık Müsteşarı, Müsteşar, İçişleri, Maliye ve Sağlık bakanlıklarının müsteşarları ile Sosyal Yardımlar Genel Müdürü ve Vakıflar Genel Müdüründen oluşur.


(2) Fon Kurulu ayda bir kez olağan olarak toplanır. Bakanın talebi üzerine Fon Kurulu her zaman olağanüstü toplanabilir. Kurulun sekreterya hizmetleri Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce yerine getirilir.


(ICD-IMEX (c) 1998 - 2010 * Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

(3) Fon Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Fonda toplanan kaynakların, Bakanlıkça ve il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından yürütülecek sosyal yardım proje ve programları ile yatırım programları çerçevesinde dağıtım önceliklerini belirlemek ve dağıtımına karar vermek.


b) Gerekli görülen hallerde, hizmetin aksamadan yürütülmesi için usûl ve esaslarını açıkça belirlemek kaydıyla Bakanlığa yetki devrinde bulunmak.


c) İl ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında çalıştırılacak personelin nitelikleri ile özlük hakları ve diğer hususlarla ilgili belirlenecek kriterleri görüşmek ve karara bağlamak.


(ICD-IMEX (c) 1998 - 2010 * Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

ç) İl ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile diğer kurum ve kuruluşlardan gelen sosyal yardım amaçlı talep ve teklifleri değerlendirmek.


d) Toplumda dayanışma ve paylaşma bilincini geliştirmek ve desteklemek üzere bilimsel, sosyal ve kültürel programlar ve projeler önermek, hazırlanan projelere destek sağlamak.


(4) Fon Kurulunun çalışma usûl ve esasları yönetmelikle belirlenir.


( (c) 1998 - 2010 * Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Atıflar, değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler MADDE 35- (I) Mevzuatta, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar Bakanlığa; anılan Başkanlık ve genel müdürlüklerden sorumlu bakana yapılan atıflar Bakana yapılmış sayılır.


(2) Aşağıda belirtilen hükümler yürürlükten kaldırılmıştır:


a) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun; 5 inci ila 15 inci maddeleri, 16 ncı maddesinin dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları, 17 nci, 19 uncu, 31 inci, 33 üncü, 37 nci, ek 2 nci vc ek 3 üncü maddeleri.


(ICD-IMEX (c) 1998 - 2010 * Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

b) 25/3/1997 tarihli vc 571 sayılı Özürlüler İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.

c) 27/10/2004 tarihli ve 5251 sayılı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun.


ç) 10/11/2004 tarihli ve 5256 sayılı Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun.


d) 1/12/2004 tarihli ve 5263 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun.


(ICD-IMEX * (c) 1998 - 2010 * Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

(3) 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun; 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan "Primsiz Ödemeler Genel Müdürü" ibaresi, 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 15 inci maddesi, 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile aynı maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi, 37 nci maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi ile aynı maddenin beşinci fıkrasında geçen "primsiz ödemelere ilişkin fon" ibaresi, eki (I) sayılı Cetvelin Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğüne ilişkin bölümü yürürlükten kaldırılmış; 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "genel sağlık sigortası ile primsiz ödemelere ilişkin" ibaresi "genel sağlık sigortasına ilişkin" şeklinde değiştirilmiştir.


(4) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun adı Sosyal Hizmetler Kanunu olarak değiştirilmiş, 4 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.


"Özürlülere yönelik hizmetlerin yürütülmesine ilişkin genel esaslar şunlardır:


(ICD-IMEX * (c) 1998 - 2010 * Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

a) Eşit katılım için, özürlülerin sahip oldukları hak ve yükümlülükler konusunda birey, aile ve toplumun bilinçlendirilmesi, tıbbi balcım ve rehabilitasyonlarının sağlanması, günlük yaşamlarında kendi başlarına yaşayabilme kapasitelerinin artırılması.

b) Bilgi, hizmet ve fiziksel çevre koşullarının özürlüler için ulaşılabilir hale getirilmesi.


c) Doğumdan başlayarak okul öncesi, okul çağı ve yetişkinleri kapsayacak biçimde tüm özürlülere eğitimde fırsat eşitliği sağlanması.


d) İstihdamın, mesleki eğitim ve rehabilitasyonla birlikte gerçekleştirilmesi, istihdam alanlarının özürlülerin kullanımına uygunluğunun sağlanması ve teknolojiye uygun alet ve cihazların özürlülerce elde edilmesini kolaylaştırıcı önlemlerin alınması.


(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2010)

e) Özürlülerin sosyal güvenlikleri ile gelirlerinin korunması, aile hayatı ve kişisel bütünlükleri ile kültür, eğlence, spor ve din alanlarına tam katılımlarının sağlanması.


i) Özürlülere ilişkin plan ve programlar ile ekonomik ve sosyal statülerini etkileyen tüm kararların alınması sırasında özürlülerin katılımlarının sağlanması."


(5) Bu Kanun Hükmünde Kararnameyle kapatılan Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne ait kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelden çıkarılmıştır. Ekli (1) sayılı listede belirtilen kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Sosyal Güvenlik Kurumuna ait bölümünden çıkarılmıştır.


(ICD-IMEX (c) 1998 - 2010 * Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(6) Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetvele "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı" bölümü olarak eklenmiştir.

Teşkilatlanma süreci

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Kadının Statüsü, Aile ve Sosyal Araştırmalar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlükleri, Özürlüler İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte kapatılmıştır. Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 31/12/2011 tarihine kadar teşkilatlanmasını tamamlar. Bakanlığın teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar; Bakanlık görevlerinin, bu Kanun Hükmünde Kararnameyle kapatılan Başkanlık ve genel müdürlüklerin ilgili birimleri ve mevcut personeli tarafından ilgili mevzuatına göre yürütülmesine devam edilir.


Taşınır ve taşınmazlar ile hak ve yükümlülüklerin devri

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnameyle kapatılan Başkanlık ve genel müdürlüklerin merkez ve taşra teşkilatına ait her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme, her türlü borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve dokümanlar ile Sosyal Güvenlik Kurumu Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü personeli hariç olmak üzere bu Başkanlık ve genel müdürlüklere ait kadro ve pozisyonlarda istihdam edilen personel, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın Bakanlığa devredilmiş sayılır. Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan kapatılan Başkanlık ve genel müdürlüklere Maliye Bakanlığınca tahsis edilmiş olanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın tahsis amacında kullanılmak üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır.


(ICD-IMEX * (c) 1998 - 2010 * Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

(2) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Başkanlık ve genel müdürlükler tarafından yapılmış olan sözleşmelere, Bakanlık halef olur. Bu Başkanlık vc genel müdürlüklerin leh ve aleyhine açılmış davalar ve icra takiplerinde Bakanlık kendiliğinden taraf sıfatını kazanır.


(3) Maliye Bakanlığı uhdesinde Hazine avukatları tarafından kapatılan Başkanlık ve genel müdürlükleri temsilen takip edilmekte olan dava dosyaları ve icra takiplerine ilişkin dosyalar ile Sosyal Güvenlik Kurumu Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğünün görevleri


kapsamındaki dava ve takip dosyaları, Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken belirlenecek esaslara göre bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Bakanlığa devredilir. Bu şekilde devredilen dava ve icra takipleri ile ilgili olarak devir tarihine kadar yapılmış her türlü işlem Bakanlık adına yapılmış sayılır.


(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2010)

(4) 2828 sayılı Kanunun mülga 19 uncu maddesi ile kurulan ve işletilen Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmeleri, geçici 9 uncu madde çerçevesinde tasfiye edilinceye kadar, Bakanlık Döner Sermaye İşletmeleri olarak faaliyetlerine devam eder. Döner sermaye işletmesine ait her türlü taşınır ve taşınmaz, araç, gereç, malzeme, demirbaş ve taşıtlar, her türlü borç ve alacaklar, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve diğer dokümanlar ile kadro ve pozisyonlarda bulunan personel, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın, bu Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Bakanlık Döner Sermaye İşletmelerine devredilir.

Personelin devri

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;


a) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı, Çocuk Hizmetleri Dairesi Başkanı, Aile, Kadın ve Toplum Dairesi Başkanı, Yaşlı Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanı, Özürlü Bakım Hizmetleri Dairesi Başkam, Sosyal Yardım Hizmetleri Dairesi Başkanı, Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı, Sosyal Hizmetler Eğitim Merkezi Başkanı, Yapı İşleri Dairesi Başkanı, Döner Sermaye Merkez Müdürü, Müşavir, Şube Müdürü, Özel Kalem Müdürü,


(ICD-IMEX (c) 1998 - 2010 * Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

b) Özürlüler İdaresi Başkanlığında, Başkan, Başkan Yardımcısı, Rehabilitasyon ve Eğitim Dairesi Başkanı, Özürlülük Araştırmaları ve İstatistik Dairesi Başkanı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı, Proje ve Koordinasyon Dairesi Başkanı, Personel Dairesi Başkanı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı, T. Hukuk Müşaviri, Müdür, Şube Müdürü,

c) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünde, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Şube Müdürü,


ç) Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünde, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Şube Müdürü,


d) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünde, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Kaynak Yönetimi Dairesi Başkanı, Proje Değerlendirme ve İzleme Dairesi Başkam, Yardımlar Dairesi Başkanı, Gönüllü Kuruluşlarla İşbirliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı, İstatistik, Araştırma ve Tanıtım Dairesi Başkanı, Destek Hizmetleri Daire Başkanı, İnsan Kaynakları Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Müdür,


( (c) 1998 - 2010 * Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

e) Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğünde; Genel Müdür ve Daire Başkanı,


f) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında İl Müdürü ve İl Müdür Yardımcısı,


kadrolarında bulunanların görevleri hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Bunlardan Döner Sermaye Merkez Müdürü, Müşavir, Şube Müdürü, Müdür, Özel Kalem Müdürü, İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı kadrolarında bulunanlar ekli (3) sayılı listede ihdas edilen araştırmacı kadrolarına, diğerleri ise aynı listede ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrolarına halen bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılırlar. Bu fıkra ile ihdas edilen Bakanlık Müşaviri ile araştırmacı kadroları, herhangi bir sebeple boşalması halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.


(ICD-IMEX * (c) 1998 - 2010 * Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

(2) Kapatılan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Kadının Statüsü, Aile ve Sosyal Araştırmalar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlükleri ile Özürlüler İdaresi Başkanlığı kadrolarında bulunanlardan birinci fıkrada belirtilenler dışında kalanlar Bakanlık için ihdas edilen aynı unvanlı kadrolara bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Birinci fıkrada belirtilenler hariç olmak üzere, bu

Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yapılan düzenlemeler nedeniyle kadro unvanı değişen veya kaldırılanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Bakanlıkta kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadrolara atanırlar. Bunlar atama işlemi yapılıncaya kadar Bakanlıkta ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilirler. Bunlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar, ikramiye ve sözleşme ücretleri ile diğer mali haklarını almaya devam ederler.


(3) Sosyal Güvenlik Kurumu Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü hariç olmak üzere, kapatılan Başkanlık ve genel müdürlüklerde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve ilgili mevzuatına göre istihdam edilen sözleşmeli personel, pozisyonlarıyla birlikte, sürekli işçi kadrolarında görev yapanlar kadrolarıyla birlikte Bakanlığa devredilmiştir. Anılan Başkanlık ve genel müdürlükler adına vizeli boş sözleşmeli personel pozisyonları ile sürekli işçi kadroları, başka bir işleme gerek kalmaksızın Bakanlık adına vize edilmiş sayılır.


(4) Kapatılan Başkanlık ve genel müdürlüklere ait kadrolarda istihdam edilen personelden bu madde uyarınca Bakanlık kadrolarına atanan veya atanmış sayılanların yeni kadrolarına atandıkları veya atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar, makam, görev ve temsil tazminatları, ek ödeme, ikramiye (bir aya isabet eden tutar) ve sözleşme ücretleri ile diğer mali hakları (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ile fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplamının net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır), atandıkları veya atanmış sayıldıkları yeni kadroları için öngörülen aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar, makam, görev ve temsil tazminatları, ek ödeme, ikramiye (bir aya isabet eden tutar) ve ücretleri ile diğer mali hakları (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ile fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplamının net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, farklılık giderilinceye kadar atandıkları veya atanmış sayıldıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. Atandıkları veya atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.


(ICD-IMEX (c) 1998 - 2010 * Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(5) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte; Özürlüler Uzmanı, Sosyal Yardım Uzmanı, Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanı, Kadının Statüsü Uzmanı ve bu kadroların yardımcılığı kadrolarında görev yapmakta olanlar, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı ve Aile vc Sosyal Politikalar Uzman Yardımcısı kadrolarına, başka bir işleme gerek kalmaksızın bulundukları kadro dereceleriyle atanmış sayılır. Bunların; genel müdürlük ve Başkanlıklarında Uzman ve Uzman Yardımcısı olarak geçirdikleri süreler Bakanlıkta Uzman ve Uzman Yardımcısı olarak geçmiş sayılır.


(6) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünde başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcısı kadrolarında bulunanlar, Bakanlıkta ilgisine göre Aile ve Sosyal Politikalar Başdenetçisi, Denetçisi ve Denetçi Yardımcısı kadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksızın bulundukları kadro dereceleriyle atanmış sayılır. Bunların anılan Genel Müdürlükte Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı kadrolarında geçirdikleri süreler Bakanlıkta Başdenetçi, Denetçi ve Denetçi Yardımcısı olarak geçmiş sayılır.


(7) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan genel müdürlüklerde ilgili mevzuatı uyarınca kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilen personelden (altıncı fıkraya göre Başdenetçi, Denetçi ve Denetçi Yardımcısı kadrolarına atanmış sayılanlar dahil) 32 nci maddede kadro unvanları yer almayan personelin mali ve sosyal hakları hakkında, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.


(ICD-IMEX (c) 1998 - 2010 * Binlerce Sayfa Kitap)

Bütçe işlemleri GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bakanlığın 2011 mali yılı harcamaları, 6091 sayılı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa istinaden Maliye Bakanlığınca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Sosyal Güvenlik Kurumu Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü hariç olmak üzere kapatılan Başkanlık ve genel müdürlüklerin 2011 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerden karşılanır.


Kadro değişiklikleri

GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan sınırlama ile bağlı olmaksızın boş kadrolarda sınıf, unvan vc derece, dolu kadrolarda derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.


Düzenleyici işlemler


( (c) 1998 - 2010 * Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

GEÇİCİ MADDE 6- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasına ilişkin düzenlemeler, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yürürlüğe konulur. Anılan düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Sorunların giderilmesi

GEÇİCİ MADDE 7- (1) Bakanlığın teşkilatlanması sebebiyle gerçekleştirilen, kapatma, devir, personel geçişi ve nakli, diğer geçiş işlemleri ile kadro, demirbaş devri ve benzeri hususlara ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Bakan yetkilidir.


Sosyal Yardımlar Bilgi Sistemi Veri Tabanı

GEÇİCİ MADDE 8- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde, Sosyal Yardımlar Bilgi Sistemi Veri Tabanının oluşturulması ve kullanılması kapsamında;


(ICD-IMEX (c) 1998 - 2010 * Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

a) Veri Tabanının altyapı çalışmaları Bakanlık bünyesinde yapılarak Veri Tabanı kurulur,


b) Sosyal yardım hizmeti sunmak üzere ödenek ayıran kamu kurum ve kuruluşları Veri Tabanına erişim konusunda teknik altyapılarını oluşturur. Ülke genelinde sosyal yardım hizmeti sunmak üzere ödenek ayıran kamu kurum ve kuruluşları ile Veri Tabanı arasında eş zamanlı işleyecek bir ağ altyapısı oluşturulur. Sosyal yardım hizmeti sunmak üzere ödenek ayıran kurumların Veri Tabanına ulaşabileceği bir merkezi bilgisayar programı Bakanlık tarafından hazırlanır. Veri Tabanı, gerekli şifreleme ve kullanıcı eğitimi verilmesini müteakiben kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımına açılır.


(2) Birinci fıkraya göre gerekli altyapı ve idari kapasitenin oluşturulduğu kurum ve kuruluşlar 33 üncü maddede belirtilen yükümlülükleri uygulamaya başlar.


( (c) 1998 - 2010 * Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

İl özel idarelerine devir GEÇİCİ MADDE 9- (1) Kapatılan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında yer alan sosyal hizmet kuruluşları ile bu kuruluşların personeli, borç ve alacakları, tüm varlıkları, araç, gereç ve taşınırları Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek esaslar çerçevesinde il özel idarelerine devredilir.


(2) Kapatılan Genel Müdürlüğe mevzuatla tanınan her türlü hak, imtiyaz vc imkanlardan taşra teşkilatında yer alan sosyal hizmet kuruluşlarını ilgilendirenlerin, ilgili il özel idareleri tarafından kullanılmasına devam olunur. Kapatılan Genel Müdürlük tarafından yapılmış olan sözleşmelerden, münhasıran teşkilatında yer alan sosyal hizmet kuruluşlarını ilgilendirenlere ilgili il özel idaresi halef olur. Kapatılan Genel Müdürlüğün leh ve aleyhine


açılmış davalar ve icra takiplerinden münhasıran taşra teşkilatında yer alan sosyal hizmet kuruluşlarını ilgilendirenler için ilgili il özel idaresi kendiliğinden taraf sıfatını kazanır.


(ICD-IMEX (c) 1998 - 2010 * Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(3) Mülkiyeti Hazineye ait olup da kapatılan Genel Müdürlüğün taşra teşkilatında sosyal hizmet kuruluşlarına tahsis edilen taşınmazlar tahsis amacında kullanılmak üzere ilgili il özel idarelerine tahsis edilmiş sayılır. Bu madde uyarınca devir, tescil ve tahsis işlemleri yapılırken, kapatılan Genel Müdürlüğe bağışlama ve vasiyet yolu ile geçen taşınmazlara ilişkin olarak bağışlayanın veya miras bırakanın bağışlama ve vasiyet iradesine mutlak suretle uyulur. Bu taşınmazlar bağışlama veya vasiyetin amacına aykırı olarak kullanılamaz, satılamaz, kiralanamaz, diğer kişi veya kuruluşlara tahsis veya devrolunamaz. Devir, tescil ve tahsis işlemleri yapılan kuruluş, işletme, taşınır ve taşınmazlar; devir, tescil ve tahsis işlemleri tamamlanıncaya kadar kapatılan Genel Müdürlüğün ilgili mevzuatına göre yönetilmeye devam olunur.

(4) Bakanlığa devredilen sosyal hizmet kuruluşları bünyesindeki döner sermaye işletmeleri Maliye Bakanlığının belirleyeceği usûl ve esaslara göre tasfiye edilir.


(5) İl özel idarelerine devredilen hizmetlerin karşılığı ödeneklerin dağılımı, devredilen personel ve hizmetler dikkate alınmak suretiyle il özel idareleri düzeyinde tutar olarak Bakanlıkça tespit edilir. Bu amaçla ihtiyaç duyulan kaynak devir tarihinden itibaren beş yıl süreyle Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.


(6) Devir tarihi itibarıyla, kapatılan Genel Müdürlüğün taşra teşkilatına tahsisli kadrolarda (döner sermaye dahil) memur statüsünde görev yapmakta olanlar, kadroları ile birlikte, geçici ve sürekli işçiler ile sözleşmeli personel kadroları ve pozisyonları ile birlikte il Özel idarelerine devredilir; anılan kadro ve pozisyonlar devredildikleri kurum adına vize edilmiş sayılır. İl özel idarelerine devredilen kadrolar, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Bakanlığa ilişkin bölümünden çıkarılmış sayılır. İl özel idarelerinin hizmet alanımn genişlemesi çerçevesinde, il özel idarelerinin norm kadro alt grubu veya bulunduğu alt grup itibarıyla ihdas edilebilecek kadro sayılan ile devre ilişkin kadro uygulamaları, devir işlemini takip eden altı ay içinde İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından belirlenir,


(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

(7) Geçici 3 üncü maddenin dördüncü fıkrası hükmü, kapatılan Genel Müdürlüğün personelinden il özel idarelerine nakledilenler hakkında da uygulanır.


(8) Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar; kapatılan Genel Müdürlüğün taşra teşkilatındaki bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde; müdür, müdür yardımcısı, uzman tabip, tabip, sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, fizyoterapist, öğretmen, çocuk eğiticisi, hemşire ve hizmetli (bakıcı olarak fiilen hizmet verenler) kadrolarına atananlar, kadroları karşılık gösterilmek suretiyle, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. Bu şekilde çalıştırılacak personele, bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde unvanlar itibarıyla yer alan taban ve tavan ücretlcri arasmda kalmak üzere, ilgisine göre Bakan veya Vali onayı ile belirlenecek tutarda aylık brüt sözleşme ücreti ödenir. Söz konusu personele çalıştıkları günlerle orantılı olarak, hastalık ve yıllık izinler dahil, Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında birer aylık sözleşme ücrcti tutarında ikramiye ödenir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar ile söz konusu personele yapılacak diğer ödemeler Bakanlar Kurulunca belirlenir.


(9) Bir yıllık geçiş ve devir süresi boyunca devir işlemlerini geciktirmeksizin gerçekleştirmek üzere her türlü tedbir Bakanlık tarafından alınır. Bu konuda ilgili il özel idareleri ile koordinasyon ve işbirliği sağlanır.


(ICD-IMEX (c) 1998 - 2010 * Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(10) Bu madde uyarınca gerçekleştirilen kapatma, devir, personel geçişi ve nakli ile diğer geçiş işlemlerine ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri; personele ilişkin konularda Devlet Personel Başkanlığının, diğer konularda Maliye Bakanlığının görüşünü alarak gidermeye Bakan yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 36- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme


MADDE 37- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


                                              Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan

C. ÇİÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı

H. YAZICI F. N. ÖZAK M. Z. ÇAĞLAYAN F. ÇELİK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı

E. BAĞIŞ S. A. KAVAF C. YILMAZ A. KAHRAMAN Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı

M. V. GÖNÜL O. GÜNEŞ A. DAVUTOĞLU M. ŞİMŞEK Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı

N. ÇUBUKÇU M. DEMİR R. AKDAĞ M. H. SOLUK Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı

M. M. EKER Ö. DİNÇER N. ERGÜN T. YILDIZ Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan

               E. GÜNAY            V. EROĞLU     
               Kültür ve Turizm Bakanı    Çevre ve Orman Bakanı

(ICD-IMEX (c) 1998 - 2010 * Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)Müsteşar Müsteşar Yardımcısı Hizmet Birimleri----------------------------------------------------

Müsteşar Müsteşar Yardımcısı 1) Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü

      Müsteşar Yardımcısı   2) Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü                       
      Müsteşar Yardımcısı   3) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü                       
                  4) Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü                  
                  5) Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü                       
                  6) Denetim Hizmetleri Başkanlığı                        
                  7) Strateji Geliştirme Başkanlığı                        
                  8) Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı                
                  9) Hukuk Müşavirliği                              
                  10) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı                       
                  11) Personel Dairesi Başkanlığı                         
                  12) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı                    
                  13) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği                    
                  14) Özel Kalem Müdürlüğü


(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2010)


|-------------------------------------------------------+---------------+----------------| |Kadro Unvanı |Taban |Tavan | | |Ücreti |Ücreti | |-------------------------------------------------------+---------------+----------------| |Müsteşar | |3.311,85 | |-------------------------------------------------------+---------------+----------------| |Müsteşar Yardımcısı |2.891,28 |3.041,85 | |-------------------------------------------------------+---------------+----------------| |Genel Müdür, Denetim Hizmetleri Başkanı, Strateji |2.524,54 |2.838,55 | |Geliştirme Başkanı | | | |-------------------------------------------------------+---------------+----------------| |I. Hukuk Müşaviri, Genel Müdür Yardımcısı, Bakanlık | | | |Müşaviri, Şehit Yakınları | | | |ve Gaziler Dairesi Başkanı, Bilgi İşlem Dairesi |2.053,51 |2.603,06 | |Başkanı, Personel Dairesi Başkanı, | | | |-------------------------------------------------------+---------------+----------------| |Destek Hizmetleri Dairesi Başkam | | | |-------------------------------------------------------+---------------+----------------| |Daire Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, |1.824,93 |2.524,54 | |Özel Kalem Müdürü | | | |-------------------------------------------------------+---------------+----------------| |Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı, Hukuk | | | |Müşaviri; | | | |-------------------------------------------------------+---------------+----------------| |- Kadro Derecesi 1 |1.750,30 |2.373,16 | |- Kadro Derecesi 2 |1.671,31 |2.294,48 | |- Kadro Derecesi 3 |1.595,37 |2.215,79 | |- Kadro Derecesi 4 |1.519,08 |2.137,11 | |- Kadro Derecesi 5 |1.439,78 |2.058,41 | |- Kadro Derecesi 6 |1.363,69 |1.991,97 | |- Kadro Derecesi 7 |1.289,06 |1.912,80 | |-------------------------------------------------------+---------------+----------------| |Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcısı |972,22 |1.758,59 | |-------------------------------------------------------+---------------+----------------| |Bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde; | | | |- Müdür |748,63 |1.995 | |- Müdür Yardımcısı |748,63 |1.830 | |- Uzman Tabip, Tabip |936,94 |2.310 | |- Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Çocuk Gelişimcisi, |713,46 |1.690 | |Fizyoterapist, Çocuk Eğiticisi | | | |- Öğretmen |694,57 |1.488 | |- Hemşire |697,79 |1.367 | |- Hizmetli (Bakıcı olarak fiilen hizmet verenler) |701,04 |973 | |-------------------------------------------------------+---------------+----------------|KURUMU : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI


(ICD-IMEX (c) 1998 - 2010 * Binlerce Sayfa Kitap)

TEŞKİLATI : MERKEZ


İPTAL EDİLEN KADROLARIN


|-----------+-----------------------------------+---------------+---------------+----------------| |sınıfı |Unvanı |Derecesi |Serbest |Toplam | | | | |Kadro Adedi | | |-----------+-----------------------------------+---------------+---------------+----------------| |GIH |Primsiz Ödemeler Genel Müdürü |1 |1 |1 | |-----------+-----------------------------------+---------------+---------------+----------------| |GIH |Daire Başkanı |1 |2 |2 | |-----------+-----------------------------------+---------------+---------------+----------------| | |TOPLAM | |3 |3 | |-----------+-----------------------------------+---------------+---------------+----------------|(ICD-IMEX (c) 1998 - 2010 * Binlerce Sayfa Kitap)

KURUMU : AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ


İHDAS EDİLEN KADROLARIN


|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |Sınıfı |Unvanı |Derecesi |Serbest |Toplam | | | | |Kadro Adedi | | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Müsteşar |1 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Müsteşar Yardımcısı |1 |3 |3 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Genel Müdür |1 |5 |5 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Denetim Hizmetleri Başkanı |1 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Strateji Geliştirme Başkanı |1 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi |1 |1 |1 | | |Başkanı | | | | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |I.Ilukuk Müşaviri |1 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Bilgi İşlem Dairesi Başkanı |1 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Personel Dairesi Başkanı |1 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı |1 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Genel Müdür Yardımcısı |1 |12 |12 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Bakanlık Müşaviri |1 |20 |20 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri |1 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Daire Başkanı |1 |35 |35 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Hukuk Müşaviri |1 |13 |13 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Hukuk Müşaviri |4 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |İç Denetçi |1 |9 |9 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |İç Denetçi |2 |2 |2 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |İç Denetçi |3 |3 |3 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |İç Denetçi |5 |4 |4 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Başdenetçi |1 |32 |32 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Denetçi |1 |10 |10 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Denetçi |7 |30 |30 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Denetçi |1 |2 |2 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Denetçi |2 |4 |4 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Denetçi |3 |3 |3 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Denetçi |4 |2 |2 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Denetçi |5 |7 |7 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Denetçi |6 |3 |3 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİI |Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı |1 |75 |75 | |I | | | | | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİR |Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı |2 |45 |45 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı |3 |45 |45 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı |4 |45 |45 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı |5 |45 |45 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Aile ve Sosyal Politikalar Uzman |9 |75 |75 | | |Yardımcısı | | | | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Denetçi Yardımcısı |7 |17 |17 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Denetçi Yardımcısı |8 |10 |10 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Özel Kalem Müdürü |1 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Şube Müdürü |1 |10 |10 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Mali Hizmetler Uzmanı |1 |2 |2 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Mali Hizmetler Uzmanı |2 |3 |3 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Mali Hizmetler Uzmanı |3 |3 |3 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Mali Hizmetler Uzmanı |4 |2 |2 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Mali Hizmetler Uzmanı |5 |4 |4 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |APK Uzmanı |1 |5 |5 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Sivil Savunma Uzmanı |1 |3 |3 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı |8 |9 |9 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Araştırmacı (Ö) |1 |11 |11 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Araştırmacı (Ö) |2 |2 |2 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Araştırmacı (Ö) |3 |3 |3 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Araştırmacı (Ö) |4 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Araştırmacı (Ö) |13 |53 |53 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Mütercim |5 |I |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Mütercim |6 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Mütercim |7 |6 |6 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Programcı |1 |7 |7 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Programcı |3 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Programcı |5 |5 |5 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Programcı |6 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Programcı |7 |4 |4 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Çözümleyici |1 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Çözümleyici |5 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Çözümleyici |6 |2 |2 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Çözümleyici |8 |2 |2 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Şef |3 |27 |27 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Şef |4 |5 |5 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Şef |5 |19 |19 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Şef |7 |10 |10 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Şef |3 |20 |20 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Ayniyat Saymanı |1 |3 |3 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Ayniyat Saymanı |3 |3 |3 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Memur |5 |80 |80 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Memur |6 |15 |15 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Memur |7 |15 |15 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Memur |8 |20 |20 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Memur |9 |15 |15 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Memur |JO |15 |15 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Anbar Memuru |5 |3 |3 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Santral Memuru |5 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Santral Memuru |6 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Santral Memuru |7 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Santral Memuru |9 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Santral Memuru |10 |3 |3 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Satın Alma Memuru |5 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Daktilograf |5 |4 |4 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Daktilograf |6 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Daktilograf |7 |2 |2 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Daktilograf |9 |2 |2 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Daktilograf |10 |2 |2 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Bilgisayar İşletmeni |3 |57 |57 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Bilgisayar İşletmeni |4 |3 |3 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Bilgisayar İşletmeni |5 |10 |10 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Bilgisayar İşletmeni |7 |2 |2 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Bilgisayar İşletmeni |10 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni |3 |36 |36 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni |4 |11 |11 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni |5 |161 |161 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Veri Hazırlama ve Kontrol işletmeni |7 |7 |7 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni |8 |2 |2 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni |10 |2 |2 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Şoför |5 |12 |12 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Şoför |6 |10 |10 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Şoför |7 |5 |5 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Şoför |8 |5 |5 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Şoför |11 |5 |5 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Müdür |1 |6 |6 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Eğitim Uzmanı |1 |7 |7 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Sekreter |5 |11 |11 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Sekreter |7 |11 |11 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Sekreter |9 |11 |11 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Koruma ve Güvenlik Görevlisi |5 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Koruma ve Güvenlik Görevlisi |7 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Koruma ve Güvenlik Görevlisi |10 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |EÖH |Öğretmen |3 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |EÖH |Öğretmen |5 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Sosyal Çalışmacı |1 |34 |34 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Sosyal Çalışmacı |2 |6 |6 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Sosyal Çalışmacı |3 |12 |12 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Sosyal Çalışmacı |4 |6 |6 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Sosyal Çalışmacı |5 |4 |4 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Sosyal Çalışmacı |6 |4 |4 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Uzman Tabip |1 |2 |2 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Diş Tabibi |1 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Daire Tabibi |1 |I |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Daire Tabibi |4 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Odyolog |I |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Psikolog |1 |9 |9 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Psikolog |4 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Psikolog |5 |3 |3 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Fizyoterapist |1 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Fizyoterapist |3 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Fizyoterapist |5 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Eczacı |5 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Diyetisyen |5 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Çocuk Gelişimcisi |1 |3 |3 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Çocuk Gelişimcisi |2 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Çocuk Gelişimcisi |3 |2 |2 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Çocuk Gelişimcisi |4 |2 |2 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Çocuk Gelişimcisi |5 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Hemşire |1 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Hemşire |5 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |Sosyolog |5 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |Sosyolog |6 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |Sosyolog |7 | | | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |Kütüphaneci |1 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |Kütüphaneci |5 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |Kütüphaneci |7 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |Mühendis |8 |10 |10 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |Mühendis |1 |9 |9 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |Mühendis |2 |3 |3 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |Mühendis |3 |2 |2 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |Mühendis |5 |4 |4 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |Mimar |1 |2 |2 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |Mimar |3 |2 |2 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |Mimar |5 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |İstatistikçi |1 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |İstatistikçi |6 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |İstatistikçi |7 |3 |3 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |Tekniker |9 |9 |9 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |Tekniker |1 |4 |4 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |Tekniker |2 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |Tekniker |5 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |Tekniker |7 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |Teknisyen |3 |12 |12 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |Teknisyen |4 |6 |6 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |Teknisyen |5 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |Teknisyen |12 |44 |44 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |Teknik Ressam |3 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |Teknik Ressam |5 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Teknisyen Yardımcısı |5 |3 |3 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Teknisyen Yardımcısı |7 |3 |3 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Hizmetli |5 |18 |18 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Hizmetli |7 |14 |14 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Hizmetli |8 |12 |12 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Hizmetli |9 |12 |12 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Hizmetli |10 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Hizmetli |11 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Aşçı |5 |2 |2 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Aşçı |8 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Kaloriferci |5 |2 |2 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Kaloriferci |10 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Bekçi |5 |11 |11 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Bekçi |7 |4 |4 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Bekçi |8 |2 |2 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Bekçi |10 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Dağıtıcı |5 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| | |TOPLAM | |1678 |1678 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2010)

KURUMU : AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞ1

TEŞKİLATI : TAŞRA


İHDAS EDİLEN KADROLARIN


|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| | | | |Serbest | | |Sınıfı |Unvanı |Derecesi |Kadro Adedi |Toplam | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GIH |11 Müdürü |1 |81 |81 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GIH |11 Müdürü Yardımcısı |1 |142 |142 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GIH |Kuruluş Müdürü |1 |515 |515 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GIH |Kuruluş Müdürü |2 |53 |53 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GIH |Kuruluş Müdürü |3 |10 |10 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GIH |Kuruluş Müdür Yardımcısı |1 |384 |384 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GIH |Kuruluş Müdür Yardımcısı |2 |30 |30 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GIH |Kuruluş Müdür Yardımcısı |3 |9 |9 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GIH |ilçe Sosyal Hizmetler Müdürü |1 |35 |35 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GIH |Şube Müdürü |1 |8 |8 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GIH |Şube Müdürü |2 |2 |2 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GIH |Şube Müdürü |3 |2 |2 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GIH |Uzman (0) |1 |5 |5 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GIH |Uzman (0) |12 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GIH |Eğitim Uzmanı |1 |2 |2 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GIH |Sivil Savunma Uzmanı |] |20 |20 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GIH |Araştırmacı (0) |1 |3 |3 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GIH |Araştırmacı (0) |4 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GIH |Araştırmacı (0) |13 |6 |6 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |Sosyolog |3 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |Sosyolog |5 |3 |3 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |Sosyolog |7 |116 |116 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GIH |Programcı |2 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GIH |Programcı |3 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GIH |Programcı |4 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GIH |Programcı |5 |2 |2 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GIH |Programcı |7 |10 |10 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Şef |3 |76 |76 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Şef |4 |11 |11 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GIH |Şef |5 |8 |8 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GIH |Şef |6 |3 |3 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Şef |7 |3 |3 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Şef (0) |3 |6 |6 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GIH |Şef(O) |12 |6 |6 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GIH |Ayniyat Saymanı |1 |81 |81 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GIH |Ayniyat Saymanı |2 |17 |17 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GIH |Ayniyat Saymanı |3 |66 |66 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GIH |Ayniyat Saymanı |4 |14 |14 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GIH |Ayniyat Saymanı |5 |14 |14 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GIH |Ayniyat Saymanı |6 |8 |8 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GIH |Ayniyat Saymanı |7 |3 |3 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Ayniyat Saymanı |8 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Ayniyat Saymanı |9 |2 |2 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Ayniyat Saymanı |10 |2 |2 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Ayniyat Saymanı |11 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GUI |Ayniyat Saymanı |12 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Memur |5 |369 |369 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Memur |6 |17 |17 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Memur |7 |62 |62 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Memur |8 |12 |12 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Memur |9 |16 |16 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Memur |10 |31 |31 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Memur |11 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Anbar Memuru |5 |112 |112 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Anbar Memuru |6 |9 |9 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Anbar Memuru |7 |36 |36 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Anbar Memuru |8 |9 |9 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Anbar Memuru |9 |8 |8 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Anbar Memuru |10 |26 |26 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Anbar Memuru |11 |4 |4 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Anbar Memura |12 |3 |3 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Satın Alma Memuru |5 |115 |115 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Satın Alma Memuru |6 |10 |10 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Satın Alma Memuru |7 |24 |24 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Satın Alma Memuru |8 |11 |11 . | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Satın Alma Memuru |9 |2 |2 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Satın Alma Memuru |10 |11 |11 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Satın Alma Memuru |11 |6 |6 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Yurt Yönetim Memuru |5 |62 |62 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Yurt Yönetim Memuru |7 |142 |142 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Yurt Yönetim Memuru |8 |82 |82 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Yurt Yönetim Memuru |9 |94 |94 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Daktilograf |5 |77 |77 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Daktilograf |6 |4 |4 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Daktilograf |7 |10 |10 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Daktilograf |8 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Daktilograf |9 |5 |5 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Daktilograf |10 |3 |3 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Daktilograf |11 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Daktilograf |12 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Bilgisayar İşletmeni |3 |47 |47 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Bilgisayar işletmeni |4 |17 |17 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Bilgisayar işletmeni |5 |80 |80 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Bilgisayar işletmeni |6 |4 |4 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Bilgisayar İşletmeni |7 |97 |97 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Bilgisayar işletmeni |8 |7 |7 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Bilgisayar işletmeni |9 |13 |13 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni |3 |60 |60 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni |4 |14 |14 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Veri Hazırlama ve Kontrol işletmeni |5 |54 |54 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni |7 |87 |87 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni |8 |9 |9 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GUI |Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni |9 |17 |17 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni |10 |24 |24 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Şoför |5 |138 |138 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Şoför |6 |3 |3 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Şoför |7 |40 |40 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Şoför |8 |16 |16 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Şolor |9 |18 |18 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Şoför |10 |47 |47 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Şoför |11 |8 |8 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Şoför |12 |10 |10 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Şoför |13 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Çocuk Eğiticisi |3 |145 |145 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Çocuk Eğiticisi |4 |53 |53 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Çocuk Eğiticisi |5 |124 |124 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Çocuk Eğiticisi |6 |10 |10 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Çocuk Eğiticisi |7 |22 |22 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Çocuk Eğiticisi |8 |6 |6 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Çocuk Eğiticisi |9 |198 |198 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Çocuk Eğiticisi |10 |4 |4 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Çocuk Eğiticisi |11 |4 |4 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Çocuk Eğiticisi |12 |6 |6 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Sosyal Çalışmacı |1 |346 |346 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Sosyal Çalışmacı |2 |141 |141 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Sosyal Çalışmacı |3 |228 |228 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Sosyal Çalışmacı |4 |82 |82 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Sosyal Çalışmacı |5 |404 |404 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Sosyal Çalışmacı |6 |48 |48 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Sosyal Çalışmacı |7 |40 |40 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Sosyal Çalışmacı |8 |4 |4 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Uzman Tabip |1 |5 |5 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Uzman Tabip |2 |2 |2 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Uzman Tabip |3 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Uzman Tabip |5 |12 |12 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Tabip |1 |48 |48 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Tabip |2 |11 |11 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Tabip |3 |13 |13 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Tabip |4 |11 |11 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Tabip |5 |64 |64 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Tabip |6 |10 |10 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Diş Tabibi |1 |4 |4 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Diş Tabibi |2 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Diş Tabibi |3 |3 |3 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Diş Tabibi |4 |6 |6 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Diş Tabibi |5 |7 |7 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Psikolog |1 |79 |79 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Psikolog |2 |24 |24 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Psikolog |3 |21 |21 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Psikolog |4 |14 |14 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Psikolog |5 |195 |195 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Psikolog |6 |11 |11 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Psikolog |7 |11 |11 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Psikolog |8 |8 |8 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Fizyoterapist |1 |24 |24 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Fizyoterapist |2 |14 |14 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Fizyoterapist |3 |29 |29 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Fizyoterapist |4 |20 |20 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Fizyoterapist |5 |144 |144 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Fizyoterapist |6 |13 |13 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Fizyoterapist |7 |12 |12 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Eczacı |1 |2 |2 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Eczacı |4 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Eczacı |5 |9 |9 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Eczacı |10 |3 |3 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Diyetisyen |1 |17 |17 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Diyetisyen |2 |4 |4 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Diyetisyen |3 |12 |12 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Diyetisyen |4 |8 |8 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Diyetisyen |5 |49 |49 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Diyetisyen |6 |3 |3 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Diyetisyen |7 |6 |6 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Diyetisyen |8 |3 |3 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Çocuk Gelişimcisi |1 |38 |38 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Çocuk Gelişimcisi |2 |9 |9 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Çocuk Gelişimcisi |3 |16 |16 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Çocuk Gelişimcisi |4 |13 |13 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Çocuk Gelişimcisi |5 |143 |143 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Çocuk Gelişimcisi |6 |23 |23 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Çocuk Gelişimcisi |7 |23 |23 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Çocuk Gelişimcisi |8 |8 |8 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Hemşire |1 |76 |76 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Hemşire |2 |31 |31 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Hemşire |3 |59 |59 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Hemşire |4 |72 |72 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Hemşire |5 |233 |233 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Hemşire |6 |12 |12 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Hemşire |7 |54 |54 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Hemşire |8 |12 |12 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Hemşire |9 |94 |94 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Hemşire |10 |22 |22 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Hemşire |11 |5 |5 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Sağlık Memuru |3 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Sağlık Memuru |4 |2 |2 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Sağlık Memuru |5 |2 |2 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Sağlık Memuru |7 |4 |4 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Sağlık Memuru |10 |51 |51 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Laborant |8 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |SH |Hemşire Yardımcısı |5 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |Mühendis |1 |4 |4 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |Mühendis |2 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |Mühendis |3 |2 |2 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |Mühendis |4 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |Mühendis |5 |4 |4 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |Mühendis |6 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |Sosyolog |3 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |Sosyolog |5 |3 |3 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |Sosyolog |7 |116 |116 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |Tekniker (0) |9 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |Tekniker |1 |5 |5 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |Tekniker |3 |10 |10 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |Tekniker |7 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |Teknisyen |3 |112 |112 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |Teknisyen |4 |19 |19 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |Teknisyen |5 |25 |25 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |Teknisyen |6 |3 |3 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |Teknisyen |7 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |Teknisyen |8 |3 |3 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |Teknisyen |9 |4 |4 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |Teknisyen |10 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |Teknisyen (0) |3 |4 |4 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |Teknisyen (0) |5 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |Teknisyen (0) |12 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |EOH |Öğretmen |1 |512 |512 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |EOH |Öğretmen |2 |125 |125 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |EOH |Öğretmen |3 |109 |109 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |EOH |Öğretmen |4 |67 |67 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |EOH |Öğretmen |5 |112 |112 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |EOH |Öğretmen |6 |11 |11 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |EOH |Öğretmen |7 |248 |248 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |EOH |Öğretmen |8 |2 |2 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |DH |Din Görevlisi |3 |93 |93 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |DH |Din Görevlisi |4 |7 |7 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |DH |Din Görevlisi |5 |23 |23 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |DH |Din Görevlisi |6 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |DH |Din Görevlisi |7 |5 |5 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |DH |Din Görevlisi |8 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |DH |Din Görevlisi |9 |4 |4 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Çocuk Bakıcısı |10 |30 |30 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Teknisyen Yardımcısı |5 |174 |174 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Teknisyen Yardımcısı |6 |2 |2 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Teknisyen Yardımcısı |7 |37 |37 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Teknisyen Yardımcısı |8 |11 |11 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Teknisyen Yardımcısı |9 |13 |13 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Teknisyen Yardımcısı |10 |5 |5 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Teknisyen Yardımcısı |12 |3 |3 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Teknisyen Yardımcısı |13 |6 |6 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Hizmetli |5 |848 |848 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Hizmetli |6 |52 |52 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Hizmetli |7 |366 |366 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Hizmetli |8 |162 |162 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Hizmetli |9 |136 |136 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Hizmetli |10 |148 |148 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Hizmetli |11 |97 |97 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Hizmetli |12 |91 |91 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Hizmetli |13 |45 |45 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Hizmetli |14 |7 |7 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Bakıcı Anne |5 |83 |83 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Bakıcı Anne |6 |21 |21 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Bakıcı Anne |7 |43 |43 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Bakıcı Anne |8 |23 |23 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Bakıcı Anne |9 |72 |72 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Bakıcı Anne |10 |29 |29 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Bakıcı Anne |12 |77 |77 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Aşçı |5 |74 |74 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Aşçı |6 |5 |5 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Aşçı |7 |42 |42 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Aşçı |8 |11 |11 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Aşçı |9 |8 |8 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Aşçı |10 |20 |20 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Aşçı |11 |22 |22 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Aşçı |12 |18 |18 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Aşçı |13 |18 |18 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Aşçı |14 |2 |2 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Terzi |5 |27 |27 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Terzi |6 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Terzi |7 |6 |6 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YII |Terzi |8 |5 |5 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Terzi |10 |9 |9 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Terzi |14 |2 |2 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Berber |5 |13 |13 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Berber |6 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Berber |7 |5 |5 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Berber |8 |3 |___ | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Berber |9 |1 | | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Berber |10 |8 |8 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Berber |11 |2 |2 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Kaloriferci |5 |81 |81 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Kaloriferci |6 |3 |3 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Kaloriferci |7 |48 |48 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Kaloriferci |8 |16 |16 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Kaloriferci |9 |18 |18 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Kaloriferci |10 |27 |27 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Kaloriferci |11 |8 |8 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Kaloriferci |12 |17 |17 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Kaloriferci |13 |9 |9 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Kaloriferci |14 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Bekçi |5 |131 |131 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Bekçi |6 |3 |3 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Bekçi |7 |53 |53 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Bekçi |8 |23 |23 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YII |Bekçi |9 |8 |8 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Bekçi |10 |9 |9 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Bekçi |11 |16 |16 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Bekçi |12 |3 |3 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Bekçi |13 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Bekçi |14 |5 |5 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| | |TOPLAM | |12.766 |12.766 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
(ICD-IMEX (c) 1998 - 2010 * Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

KURUMU : AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLİĞİ TEŞKİLATI : DÖNER SERMAYE


İHDAS EDİLEN KADROLARIN


|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| | | | |Serbest | | |Sınıfı |Unvanı |Derecesi |Kadro Adedi |Toplam | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |İşletme Müdürü |1 |6 |6 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |İşletme Müdürü |3 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |İşletme Müdür Yardımcısı |1 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |İşletme Müdür Yardımcısı |2 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |İşletme Müdür Yardımcısı |3 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Döner Sermaye Merkez Müdürü |1 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Sayman |1 |20 |20 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Sayman |2 |5 |5 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Sayman |3 |10 |10 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Sayman |4 |3 |3 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Sayman |5 |23 |23 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Sayman |6 |11 |11 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Sayman |7 |5 |5 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Sayman |8 |4 |4 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Sayman |9 |3 |3 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Sayman |10 |5 |5 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Ayniyat Saymanı |1 |3 |3 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Ayniyat Saymam |3 |3 |3 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Ayniyat Saymam |5 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Ayniyat Saymanı |9 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Memur |5 |4 | | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Memur |6 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Memur |7 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Memur |8 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Memur |9 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Anbar Memuru |5 |3 | | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Anbar Memuru |6 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Anbar Memuru |8 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Anbar Memuru |9 |2 |2 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Anbar Memuru |10 |2 |2 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Anbar Memuru |11 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Daktilograf |5 |2 |2 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Daktilograf |6 |2 |2 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Daktilograf |7 |2 |2 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Daktilograf |8 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Daktilograf |9 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Daktilograf |10 |2 |2 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Veznedar |4 |14 |14 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Veznedar |5 |16 |16 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Veznedar |6 |17 |17 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Veznedar |7 |7 |7 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Veznedar |8 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Veznedar |9 |6 |6 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Veznedar |10 |8 |8 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Veznedar |11 |3 |3 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Veznedar |12 |6 |6 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni |5 |2 |2 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni |6 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni |7 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Şoför |5 | | | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Şoför |8 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Şoför |9 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Şoför |10 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Şoför |11 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |Teknisyen |3 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |Teknisyen |4 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |Teknisyen |6 | | | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |Teknisyen |7 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |Teknisyen |8 | | | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |Teknisyen |9 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |TH |Teknisyen |10 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Teknisyen Yardımcısı |6 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Teknisyen Yardımcısı |7 | | | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Teknisyen Yardımcısı |8 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Teknisyen Yardımcısı |9 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |YH |Hizmetli |8 |1 |1 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| | |TOPLAM | |243 |243 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|(ICD-IMEX (c) 1998 - 2010 * Binlerce Sayfa Kitap)

LİSTE İHDAS EDİLEN KADROLARIN


|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |Sınıfı |Unvanı |Derecesi |Serbest |Toplam | | | | |Kadro Adedi | | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Bakanlık Müşaviri |1 |60 |60 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| |GİH |Araştırmacı |1 |220 |220 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------| | |TOPLAM | |280 |280 | |--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|