FANDOM


Bakınız

D Türkiye'de Büyükşehir Belediyeleri ilk kez 2972 sayılı kanun ile kuruldu. 195 sayılı KHK ile. BŞB. Büyükşehir Belediyesi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı


Büyükşehir Belediyeleri
Büyükşehir Belediyesi Mersin Büyükşehir Belediyesi
BBB Büyükşehir Belediye Başkanı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz Recep Altepe
Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Büyükşehir Belediyesinin Organları
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreterliği Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreteri Bursa BŞB/Genel Sekreterliği Seyfettin mersin BŞB/Genel Sekreterliği Haluk Tunçsu
BŞB/Atamalar Mersin BŞB/Atamalar
Mevzuat Belediye mevzuatı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
Yeni Büyük Şehir Yasası Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
12 Kasım 2012 - 6360 sayılı kanun ; < ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 2012-BŞB kanunu değişikliği üzerine eleştiriler
Büyükşehir Belediyesi Sınırlarının İl Sınırları ile Birleştiri lmesini Öngören Kanun Taslağı Çalışmaları Hakkında Kamuoyuna Duyuru
Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/529) Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde İlçe kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Hakkındaki Kanunun Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun
Kanunlar Belediye Hizmetleri İhtiyaç Duyulan Kanunlar 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5393 sayılı Belediye Kanunu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 775 sayılı Gecekondu Kanunu 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanunu 3194 sayılı İmar Kanunu 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 2380 sayılı Belediye ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
Yönetmelikler Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde İhtiyaç Duyulan Yönetmelikler Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği İtfaiye Yönetmeliği İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Belediye Zabıta Yönetmeliği Belediye Zabıta Yönetmeliği Ek-1 Değerlendirme Formu Belediye Zabıta Personel Yönetmeliği Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler İle Resmi veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği İmar Kanunun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi İle Esaslar Hakkında Yönetmelik Otopark Yönetmeliği Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmeliği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlerine Dair Yönetmelik Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliği Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliği Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliği Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) İle Çalışan Motorlu Taşıtlar İçn İkmal İstasyonlarının Kurukuş,Denetim, Emniyet Ve Ruhsatlandırma İşlerine İlişkin Yönetmelik Taşınabilir Mal Yönetmeliği Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atamlarına İlişkin Yönetmelik Devlet Memurlarına Giyecek Yardımı Yönetmeliği Adres ve Numaraya İlişkin Yönetmelik İl Özel İdareleri,Belediyeler ve Bunların Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmelerdeki Memurların Görevde Yükselme Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik Büyükşehir Belediyesi Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Bilgi Edinme Kanunun Uygulanmasına İlşkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Sığınak Yönetmeliği
Büyükşehir il müftüleri Büyük Şehir ve Eski Kale Tebriz

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

  • Kabul Tarihi: 12/11/2012

Büyükşehir belediyesi kurulması ve sınırlarının belirlenmesi Edit

MADDE 1- (1) Aydın , Balıkesir , Denizli , Hatay , Malatya , Manisa , Kahramanmaraş , Mardin , Muğla , Tekirdağ , Trabzon , Şanlıurfa ve Van illerinde, sınırları il mülki sınırları olmak üzere aynı adla büyükşehir belediyesi kurulmuş ve bu illerin il belediyeleri büyükşehir belediyesine dönüştürülmüştür.

(2) Adana , Ankara , Antalya , Bursa , Diyarbakır , Eskişehir , Erzurum , Gaziantep , İzmir , Kayseri , Konya , Mersin , Sakarya ve Samsun büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırları dır.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada sayılan illere bağlı ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer alan köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmış, köyler mahalle olarak, belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılmıştır.

(4) İstanbul ve Kocaeli il mülki sınırları içerisinde bulunan köylerin tüzel kişiliği kaldırılarak bağlı bulundukları ilçe belediyesine mahalle olarak katılmıştır.

(5) Birinci, ikinci ve dördüncü fıkrada sayılan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır.

(6) Birinci ve ikinci fıkrada sayılan illerin bucakları ve bucak teşkilatları kaldırılmıştır.

İlçe kurulması ve sınırlarının belirlenmesi Edit

MADDE 2-

(1) Aydın ilinde, Aydın Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, Aydın Merkez ilçe sınırları içerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Efeler adıyla ilçe ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(2) Balıkesir ilinde, ekli (1) sayılı listede belirtilen Balıkesir Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Karesi adıyla ilçe ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(3) Balıkesir ilinde, ekli (2) sayılı listede belirtilen Balıkesir Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyeden oluşan Altıeylül adıyla ilçe ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(4) Denizli ilinde, ekli (3) sayılı listede belirtilen Denizli Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Merkezefendi ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(5) Denizli ilinde, ekli (4) sayılı listede belirtilen köyler ve belediyeler ile aynı listede yer alan Denizli Belediyesinin mahalleleri Akköy ilçesi sınırlarına dâhil edilerek Akköy Belediyesine katılmıştır. Akköy ilçesinin merkezi aynı listede belirtilen Denizli Belediyesinin mahalleleri olarak, ilçenin ismi ise Pamukkale olarak değiştirilmiştir.

(6) Hatay ilinde, ekli (5) sayılı listede belirtilen Antakya Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Antakya ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(7) Hatay ilinde, ekli (6) sayılı listede belirtilen Antakya Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Defne ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(8) Hatay ilinde, Merkez ilçe Şenköy bucağına bağlı Sofular ve Hanyolu köyleri Altınözü ilçesine bağlanmıştır.

(9) Hatay ilinde, ekli (7) sayılı listede yer alan köyler ve belediye Yayladağı ilçesine bağlanmıştır.

(10) Hatay ilinde, Arsuz Belediyesi merkez olmak üzere, ekli (8) sayılı listede gösterilen köyler ve belediyelerden oluşan Arsuz ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(11) Hatay ilinde, Payas Belediyesi merkez olmak üzere, Dörtyol ilçesi Yakacık Bucağına bağlı Sincan, Kozludere ve Çağlalık köylerinden oluşan Payas ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(12) Malatya ilinde, ekli (9) sayılı listede belirtilen köyler ve belediyeler ile aynı listede yer alan Malatya Belediyesinin mahalleleri, Yeşilyurt ilçe sınırlarına dâhil edilerek Yeşilyurt Belediyesine katılmıştır. Yeşilyurt ilçesinin merkezi, Malatya Belediyesinden Yeşilyurt ilçesine katılan mahalleler olarak değiştirilmiştir.

(13) Malatya ilinde, ekli (10) sayılı listede belirtilen köyler ve belediyeler ile aynı listede yer alan Malatya Belediyesinin mahalleleri, Battalgazi ilçe sınırlarına dâhil edilerek Battalgazi Belediyesine katılmıştır. Battalgazi ilçesinin merkezi, Malatya Belediyesinden Battalgazi ilçesine katılan mahalleler olarak değiştirilmiştir.

(14) Manisa ilinde, ekli (11) sayılı listede belirtilen Manisa Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Şehzadeler ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(15) Manisa ilinde, ekli (12) sayılı listede belirtilen Manisa Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Yunusemre ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(16) Manisa ilinde, ekli (13) sayılı listede yer alan köyler ve belediye Köprübaşı ilçesine bağlanmıştır.

(17) Kahramanmaraş ilinde, ekli (14) sayılı listede belirtilen Kahramanmaraş Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyeden oluşan Dulkadiroğlu ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(18) Kahramanmaraş ilinde, ekli (15) sayılı listede belirtilen Kahramanmaraş Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Onikişubat ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(19) Kahramanmaraş ilinde, Pazarcık ilçesine bağlı Kelebişler, Bayramgazi ve Cennetpınarı köyleri Türkoğlu ilçesine bağlanmıştır.

(20) Mardin ilinde, Kızıltepe ilçesine bağlı Gökçe Belediyesi Merkez ilçeye bağlanmıştır.

(21) Mardin ilinde, Mardin Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere Mardin Merkez ilçe sınırları içerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Artuklu ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(22) Muğla ilinde, Muğla Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, Muğla Merkez ilçe sınırları içerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Menteşe ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.


(23) Muğla ilinde, Kemer Belediyesi merkez olmak üzere, ekli (16) sayılı listede belirtilen köyler ve belediyelerden oluşan Seydikemer ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.


(24) Tekirdağ ilinde, Tekirdağ Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, Tekirdağ Merkez ilçe sınırları içerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Süleymanpaşa ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(25) Tekirdağ ilinde, Kapaklı Belediyesi merkez olmak üzere ekli (17) sayılı listede yer alan köyler ve belediyeden oluşan Kapaklı ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(26) Tekirdağ ilinde, Marmaracık Belediyesi merkez olmak üzere ekli (18) sayılı listede belirtilen Çorlu Belediyesinin mahalleleri ile köyler ve belediyelerden oluşan Ergene ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.

(27) Trabzon ilinde, Trabzon Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, Trabzon Merkez ilçe sınırları içerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Ortahisar ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur. (28) 

Şanlıurfa ilinde, ekli (19) sayılı listede belirtilen Şanlıurfa Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyeden oluşan Eyyübiye ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.


(29) Şanlıurfa ilinde, ekli (20) sayılı listede belirtilen Şanlıurfa Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Haliliye ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.


(30) Şanlıurfa ilinde, Karaköprü Belediyesi merkez olmak üzere ekli (21) sayılı listede belirtilen Şanlıurfa Belediyesinin mahallesi ile aynı listede yer alan köylerden oluşan Karaköprü ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.


(31) Van ilinde, ekli (22) sayılı listede belirtilen Van Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, aynı listede yer alan köylerden oluşan Tuşba ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.


(32) Van ilinde, ekli (23) sayılı listede belirtilen Van Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan İpekyolu ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.


(33) Van ilinde, ekli (24) sayılı listede belirtilen Van Merkez ilçeye bağlı köyler ile mahalleler Edremit ilçe sınırına dâhil edilerek Edremit Belediyesine katılmıştır.

(34) Van ili Merkez ilçesinde, Şabaniye Mahallesinin, İpekyolu Bulvarından başlayan Şabaniye Caddesinin, Doğu ve Hacıbekir caddelerinin birleşme noktasına kadar olan kuzey kesimi, Cevdetpaşa Mahallesi ile birleştirilmiştir.

(35) Van ili Merkez ilçesinde, Hacıbekir Mahallesinin Doğu Caddesinin girişinden Mezbaha Deresi Gülüstan Sokak bitiş noktasına kadar olan kısmı Şabaniye Mahallesi ile birleştirilmiştir.


(36) İstanbul ilinde, Arnavutköy ilçesine bağlı Nakkaş ve Bahşayış mahalleleri ile Büyükçekmece ilçesine bağlı Muratbey Mahallesi Çatalça ilçesine bağlanarak Çatalca Belediyesine katılmıştır.


(37) İstanbul ilinde, Şişli ilçesine bağlı Ayazağa, Maslak ve Huzur mahalleleri Sarıyer ilçesine bağlanarak Sarıyer Belediyesine katılmıştır.


(38) Zonguldak ilinde, Kilimli Belde Belediyesi merkez olmak üzere, Merkez ilçe Kilimli bucağına bağlı belediyeler ve köylerden oluşan Kilimli ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.


(39) Zonguldak ilinde, Kozlu Belde Belediyesi merkez olmak üzere, Merkez ilçe Kozlu bucağına bağlı belediye ve köylerden oluşan Kozlu ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur. Kozlu bucağına bağlı Esenköy ve Yahma köylerinin tüzel kişiliği kaldırılarak mahalle olarak Kozlu Belediyesine katılmıştır.


(40) Ankara ilinde, Yenimahalle ilçesine bağlı Dodurga ve Alacaatlı mahallelerinin çevre yolu dışında kalan kısımları Şehitali Mahallesi ile birleştirilmiştir. Şehitali, Aşağıyurtçu, Yukarıyurtçu, Ballıkuyumcu ve Fevziye mahalleleri, Etimesgut ilçe sınırlarına dâhil edilerek, Etimesgut Belediyesine katılmıştır.


(41) Ankara ilinde, Yenimahalle ilçesine bağlı Dodurga ve Alacaatlı mahallelerinin çevre yolu içinde kalan kısmı ile Çayyolu, A. Taner Kışlalı, Ümit, Koru, Konutkent ve Yaşamkent mahalleleri, Çankaya ilçe sınırlarına dâhil edilerek, Çankaya Belediyesine katılmıştır.

Çeşitli hükümler Edit

MADDE 3- (1) İlçe belediyeleri veya ilçe belediyelerinin talep etmeleri hâlinde büyükşehir belediyeleri bu Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüşen köylerde yapılacak ticari amaç taşımayan yapılar için yürürlükteki imar mevzuatı doğrultusunda yörenin geleneksel, kültürel ve mimari özelliklerine uygun tip mimari projeler yapar veya yaptırır. Tip mimari projenin uygulanacağı alan sınırını belirlemeye ilgili ilçe belediyesi yetkilidir. Tip mimari projeler doğrultusunda ilgili belediyesince gerekli mühendislik projeleri yapılır ya da yaptırılır. Bu projeler ilgili belediyesince başvuru sahiplerine ücretsiz verilir ve uygulaması denetlenir. Yapılacak inşaatlarda tip projeler dışında özel proje uygulanmak istenmesi durumunda bu projeler yürürlükteki mevzuat uyarınca ilçe belediyesi tarafından onaylanır. (2) Mevzuatla il özel idarelerine yapılan atıflar bu Kanun kapsamında tüzel kişiliği kaldırılan il özel idareleri için ilgisine göre bakanlıklara, bakanlıkların bağlı veya ilgili kuruluşları ile bunların taşra teşkilatına, Hazineye, valiliklere, büyükşehir belediyelerine ve bağlı kuruluşlarına veya ilçe belediyelerine yapılmış sayılır. Tüzel kişiliği kaldırılan il özel


idarelerine 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve diğer mevzuatla verilmiş olan yetki, görev ve sorumluluklar ilgisine göre bu kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılır ve yerine getirilir. Söz konusu il özel idarelerinin mahkemelerde süren davaları ile il özel idaresi olarak faaliyet gösterdikleri dönem ve yapılan işlemlere ilişkin olarak açılacak davalarda muhatap, devir işleminin yapıldığı ilgili kurum ve kuruluştur. (3) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 12 nci maddesi kapsamında il özel idarelerince kullanılan haklar ve yetkiler ile yürütülen görevler, il özel idaresi bulunmayan illerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca kullanılır ve yürütülür. Bahsedilen kanun hükmü uyarınca toplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı tutarları, defterdarlıklar bünyesinde açılan emanet hesaplarına aktarılır. Toplanan paraların yüzde yirmilik kısmı Kültür ve Turizm Bakanlığının öncelik vereceği projelerde kullanılır. Yıl içinde proje karşılığı tahsis edilmeyen miktar aynı amaçla kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine aktarılır. Aktarılan bu miktarları aynı amaçla kullanmak üzere gelecek yıl bütçesine aktarmaya Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilidir. (4) Bu Kanunla tüzel kişiliği kaldırılan il özel idaresi, belediye veya köy tüzel kişiliklerine şartlı olarak bağışı yapılan taşınır ve taşınmazların devrinin yapıldığı kurum veya kuruluş, bu taşınır ve taşınmazların bağış amacına uygun olarak kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Diğer bağış ve yardımlar hakkında 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır. (5) Bu Kanun ile tüzel kişiliği kaldırılan köylerde görev yapan geçici ve gönüllü köy korucuları hâlen görev yaptıkları yerlerde görev yapmaya devam ederler. Bunlar 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanunu ve diğer mevzuatta kendileri için öngörülen haklardan aynı şekilde yararlanmaya devam ederler. Bu yerler için ihtiyaç olması hâlinde aynı usulle yeni görevlendirmeler yapılabilir. (6) 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununa göre verilen I (a) grubu maden ruhsatı ile 3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa göre verilen jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular ruhsatına ilişkin yetki ve görevler, il özel idarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırıldığı illerde valiliklerce yürütülür. (7) 3213 sayılı Kanuna göre maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı ruhsat sahasındaki tesisler için işyeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin yetki ve görevler, il özel idarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırıldığı illerde valiliklerce yürütülür. (8) İl özel idarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırıldığı illerde; a) 3213 sayılı Kanuna göre verilen maden ruhsatları için il özel idareleri ve köylere hizmet götürme birliklerine verilen Devlet hakkı, I (a) grubu madenler için alınan harçlar ile aynı Kanuna göre valiliklerce yapılan I (a) grubu maden ihalelerinden elde edilen gelirler, b) 5686 sayılı Kanuna göre verilen idare payına ilişkin gelirler ve harçlar ile aynı Kanun gereğince valiliklerce yapılan ihalelerden elde edilen gelirler, c) 3213 ve 5686 sayılı kanunlar gereğince valilik ve kaymakamlıklarca uygulanan idari para cezaları,

ç) 3213 ve 5686 sayılı kanunlar gereğince yapılan ihaleler nedeniyle alınan teminatlardan elde edilen gelirler, genel bütçeye gelir kaydedilir. (9) Bu maddenin sekizinci fıkrası kapsamında elde edileceği tahmin edilen gelirler esas alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesine gerekli ödenek konulur. Bu ödenekler öncelikle madenin veya jeotermal ve doğal mineralli su kaynaklarının bulunduğu yere en yakın yerleşim yerlerinin altyapı ve mahalli müşterek ihtiyaçlarında kullanılmak üzere İçişleri Bakanlığı bütçesine aktarılır. Aktarılan bu ödenekler Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları aracılığı ile kullanılır. (10) Bu Kanunun uygulanması ile ilgili tereddütleri gidermeye, düzenleyici ve yönlendirici işlemler yapmaya İçişleri Bakanlığı yetkilidir. MADDE 4- 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. “a) Büyükşehir belediyesi: Sınırları il mülki sınırı olan ve sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri arasında koordinasyonu sağlayan; idarî ve malî özerkliğe sahip olarak kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisini,” MADDE 5- 5216 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 4- Toplam nüfusu 750.000’den fazla olan illerin il belediyeleri kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülebilir.” MADDE 6- 5216 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 5- Büyükşehir belediyelerinin sınırları, il mülki sınırlarıdır. İlçe belediyelerinin sınırları, bu ilçelerin mülki sınırlarıdır.” MADDE 7- 5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin başlığı “Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları” şeklinde değiştirilmiş; birinci fıkrasının (g) ve (z) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (m) bendinde yer alan “amatör spor kulüplerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “nakdî yardım yapmak,” ibaresi ile “derece alan sporculara” ibaresinden sonra gelmek üzere “, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere” ibaresi, (n) bendinde yer alan “Gerektiğinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “mabetler ile” ibaresi eklenmiş; ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının (d) bendinde yer alan “beceri kursları açmak;” ibaresinden sonra gelmek üzere “mabetler ile” ibaresi ile aynı fıkraya aşağıdaki bent ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “g) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.”

“z) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde her türlü desteği sağlamak.” “Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (l), (s), (t) bentlerindeki görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler.” “f) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak.” “Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.” MADDE 8- 5216 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerindeki her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisinin katılacağı Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurulur. İlçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili üye olarak belirlenmeyen ulaşım sektörü ile ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ihtisas meslek odalarının temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.” MADDE 9- 5216 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen (n) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. “n) Bu Kanunda büyükşehir belediyesine verilen görevlerle sınırlı olarak, yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri.” MADDE 10- 5216 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Ancak, bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.” MADDE 11- 5216 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Büyükşehir kapsamındaki belediyeler arasında hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından uyum ve koordinasyon, büyükşehir belediyesi tarafından sağlanır. Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri veya ilçe belediyelerinin kendi aralarında hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilaf çıkması durumunda, büyükşehir belediye meclisi yönlendirici ve düzenleyici kararlar almaya yetkilidir.” “İmar mevzuatı uyarınca belediyelerin otoparkla ilgili olarak elde ettikleri gelirler tahsil tarihinden itibaren kırkbeş gün içinde büyükşehir belediyesine aktarılır. Büyükşehir belediyeleri bu geliri tasdikli plan ve beş yıllık imar programına göre hazırlanan kamulaştırma

projesi karşılığında otopark tesisi için gerekli arsa alımları ile bölge ve genel otoparkların inşasında kullanır. Bu gelirler bu fıkrada belirtilen amaç dışında kullanılamaz.” MADDE 12- 5216 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin başlığı “Büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerinin yetkileri ve imtiyazları” şeklinde, aynı maddede yer alan “, ilçe ve ilk kademe” ibaresi “ve ilçe” şeklinde, 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “büyükşehir kapsamındaki ilçe ve ilk kademe” ibaresi “ilçe” şeklinde, 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, ilçe ve ilk kademe” ibaresi “ve ilçe” şeklinde, 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe” ibaresi “Büyükşehir ve ilçe” şeklinde, 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “büyükşehir” ibaresinden sonra gelen “, büyükşehir ilçe ve ilk kademe” ibaresi “ve ilçe” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 13- 5216 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile 18 inci maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmış; aynı Kanunun 7 nci maddesinin birinci ve üçüncü, 8 inci maddesinin birinci, 9 uncu maddesinin birinci, 11 inci maddesinin birinci, 12 nci maddesinin üçüncü, 14 üncü maddesinin son, 17 nci maddesinin ikinci, 23 üncü maddesinin birinci ve son, 25 inci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü, 27 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarındaki “ve ilk kademe” ibareleri ile 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki “ve mücavir alan” ibaresi, 23 üncü maddesinin son, 27 nci maddesinin dördüncü fıkrasındaki “veya ilk kademe” ibareleri, 24 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki “, ilk kademe” ibaresi, 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Yeni kurulan” ibaresi madde metinlerinden çıkarılmıştır. MADDE 14- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “50.000” ibaresi “20.000” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 15- 5393 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Belediye sınırları içinde nüfusu 500’ün altında mahalle kurulamaz.” MADDE 16- 5393 sayılı Kanunun 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Mevzuatla orman köyleri ve orman köylüsüne tanınan hak, sorumluluk ve imtiyazlar orman köyü iken mahalleye dönüşen yerler için devam eder. Bir belediyeye katılarak mahalleye dönüşen köy, köy bağlısı ve belediyelerce kullanılan mera, yaylak, kışlak gibi yerlerden bu mahalle sakinleri ve varsa diğer hak sahipleri 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu hükümleri çerçevesinde yararlanmaya devam eder.” MADDE 17- 5393 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmış, aynı bende aşağıdaki cümleler eklenmiş, fıkranın (b) bendinin birinci cümlesinde yer alan “sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir;” ibaresinden sonra gelmek üzere “mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir;” ibaresi eklenmiş, ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.”

“Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.” “Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik amacıyla yapacakları nakdî yardım bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın binde yedisini geçemez.” MADDE 18- 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent, birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra ve dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. “r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,” “(r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.” “Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.” MADDE 19- 5393 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.” “5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile 5253 sayılı Dernekler Kanununun 10 uncu maddesi; belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler için uygulanmaz.” MADDE 20- 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına “Valinin önerdiği hususlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “meclisin ilk toplantısında” ibaresi eklenmiştir. MADDE 21- 5302 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Denetim komisyonu çalışmalarına, il özel idaresi dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen miktarı geçmemek üzere, il genel meclisince belirlenecek miktarda günlük ödeme yapılır. Denetim komisyonunun emrinde görevlendirilecek kişi ve gün sayısı il genel meclisince belirlenir. Uzman kişilerde aranacak nitelikler il genel meclisinin çalışmasına dair yönetmelikte düzenlenir.” MADDE 22- 5302 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “İl encümeni valinin başkanlığında, genel sekreter ile il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından seçeceği üç üye ve valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği iki üyeden oluşur.” MADDE 23- 5302 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Encümenin ihale komisyonu olarak yapacağı toplantılarda da bu fıkra hükümleri geçerlidir.” MADDE 24- 5302 sayılı Kanunun 45 inci maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Bütçe tasarısının süresi içerisinde kesinleşmemesi hâlinde vali, görüşüyle birlikte durumu İçişleri Bakanlığına bildirir. İçişleri Bakanının otuz gün içinde vereceği karar kesindir.” MADDE 25- 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(2) Genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının yüzde 1,50’si büyükşehir dışındaki belediyelere, yüzde 4,50’si büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine ve yüzde 0,5’i il özel idarelerine ayrılır. (3) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallardan tahsil edilen özel tüketim vergisi hariç olmak üzere, büyükşehir belediye sınırları içinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının yüzde 6’sı ile genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı üzerinden büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine ayrılan payların yüzde 30’u büyükşehir belediye payı olarak ayrılır.” MADDE 26- 5779 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. “(2) Birinci fıkrada belirtilen gelişmişlik endeksine göre dağıtılacak miktar için Kalkınma Bakanlığı tarafından tespit edilen en son veriler esas alınır. Bu endeksin kullanımında, belde belediyeleri için bağlı bulunduğu ilçenin endeks değeri uygulanmak üzere, il, ilçe ve belde belediyeleri gelişmişlik katsayılarına göre en az gelişmiş olandan en çok gelişmiş olana doğru ve eşit nüfus içeren beş gruba ayrılır. Eşitliği bozan ilçe, denge kurulacak şekilde beldeleriyle birlikte bir önceki gruba veya bir sonraki gruba ilave edilir. Birinci fıkraya göre belirlenen miktarın yüzde 23’ü birinci gruba, yüzde 21’i ikinci gruba, yüzde 20’si üçüncü gruba, yüzde 19’u dördüncü gruba ve yüzde 17’si beşinci gruba tahsis edilir. Bu tahsisat, her grup içinde, gruba giren belediyelerin nüfuslarına göre dağıtılır.


(3) 2 nci maddenin ikinci fıkrasına göre ayrılan büyükşehirlerdeki ilçe belediyeleri payının; yüzde 90’lık kısmı ilçelerin nüfusuna, yüzde 10’luk kısmı ise ilçelerin yüzölçümüne göre dağıtılır. Hesaplanan tutardan yüzde 30’luk büyükşehir belediyesi payı ayrıldıktan sonra kalan miktar büyükşehir ilçe belediyelerinin hesabına İlbank A.Ş. tarafından aktarılır. (4) 2 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre ayrılan yüzde 6’lık büyükşehir belediye payının yüzde 60’ı doğrudan ilgili büyükşehir belediyesi hesabına aktarılır. Kalan yüzde 40’lık kısmının yüzde 70’i nüfusa, yüzde 30’u yüzölçümü esasına göre büyükşehir belediyeleri arasında dağıtılır.” MADDE 27- 5779 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) Kesinleşmiş en son genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının binde biri Maliye Bakanlığı bütçesine nüfusu 10.000’e kadar olan belediyeler için kullanılmak üzere denkleştirme ödeneği olarak konulur. Maliye Bakanlığı, bu ödeneği, mart ve temmuz aylarında iki eşit taksit hâlinde dağıtılmak üzere, İlbank A.Ş. hesabına aktarır. İlbank A.Ş., hesabına aktarılan ödeneğin yüzde 65’ini eşit şekilde, yüzde 35’ini ise nüfus esasına göre dağıtır.” MADDE 28- 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce aşağıdaki şekillerde inşa, tamir ve genişletilmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden meclis kararı ile Yol Harcamalarına Katılma Payı alınabilir.” MADDE 29- 18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 4- Büyükşehir belediye başkanının seçiminde seçim çevresi, büyükşehir belediye sınırlarından oluşur.” MADDE 30- 2972 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Muhtar ile ihtiyar meclisi veya heyeti üyelerinin seçiminde; muhtar ile bu Kanunun 30 uncu maddesinin (a) ve (b) bentlerinde gösterilen ihtiyar meclisi veya heyeti üye sayısı kadar ismin birlikte yazılı olduğu oy pusulası kullanılır. Oy pusulası Yüksek Seçim Kurulunca hazırlanan özel zarfa konularak oy sandığına atılır.” MADDE 31- 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Diyanet İşleri Başkanına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Valilere, Büyükşehir Belediye başkanlarına,” ibaresi eklenmiş ve 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Büyükşehir” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. MADDE 32- 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “köy tüzel kişilikleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile bunların üyesi oldukları mahalli idare birlikleri ” ibaresi eklenmiştir.


MADDE 33- 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Tüm acil çağrıları karşılamak üzere büyükşehirlerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bünyesinde, diğer illerde ise valilikler bünyesinde 112 acil çağrı merkezleri kurulur. Bu merkezlerin iş ve işlemleri İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.” MADDE 34- 3152 sayılı Kanuna 28 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 28/A maddesi eklenmiştir. “Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı MADDE 28/A- Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılması, izlenmesi ve koordinasyonu, acil çağrı, afet ve acil yardım hizmetlerinin koordinasyonu ve yürütülmesi, ilin tanıtımı, gerektiğinde merkezi idarenin taşrada yapacağı yatırımların yapılması ve koordine edilmesi, temsil, tören, ödüllendirme ve protokol hizmetlerinin yürütülmesi, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik edilmesi ve bunların denetlenmesini gerçekleştirmek üzere valiye bağlı olarak Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kurulmuştur. Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları, kaynağını aktarmak şartıyla illerde yapacakları her türlü yatırım, yapım, bakım, onarım ve yardım işlerini bu başkanlık aracılığıyla yapabilirler. Bu işler karşılığı genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince yapılacak kaynak transferleri ödenek aktarması suretiyle, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak kaynak transferleri ise tahakkuk işlemleri ile gerçekleştirilir. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince aktarılan tutarlardan yıl içerisinde harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydetmeye; diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca aktarılan tutarları bir yandan genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, diğer yandan Bakanlık bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydetmeye ve yıl içerisinde harcanmayan kısımlarını ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye İçişleri Bakanlığı yetkilidir. Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı tarafından, merkezi idarenin adli ve askeri teşkilat dışında taşradaki tüm birimlerinin hizmet ve faaliyetlerinin etkinliği, verimliliği ve kurumların stratejik plan ve performans programlarına uygunluğu ile ilgili hazırlanacak rapor, valinin değerlendirmesiyle birlikte Başbakanlığa ve bu kurumların bağlı veya ilgili olduğu bakanlığa gönderilir. Bu raporlar yıllık olarak hazırlanır ve takip eden yılın şubat ayı sonuna kadar yukarıdaki mercilere gönderilir. Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları, afet yardım, acil çağrı, yatırım izleme, rehberlik ve denetim, strateji ve koordinasyon ile idari müdürlükler kurabilir. Gerektiğinde geçici birimler kurulabilir. Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının çalışma usul ve esasları İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığının sevk ve idaresi, vali veya vali tarafından görevlendirilecek bir vali yardımcısı tarafından yerine getirilir. Maliye Bakanlığınca, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için her yıl İçişleri Bakanlığı bütçesine yeterli ödenek konulur.


Gerektiğinde valilik, kadro, yer ve unvanlarına bakılmaksızın ihtiyaç durumuna göre uzman, sözleşmeli personel ve memurları bu başkanlıklarda görevlendirmeye yetkilidir. Kamu kurum ve kuruluşlarının 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; valilik ve kaymakamlık konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği harcamalar yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığınca karşılanabilir. Merkezi idare tarafından yapılan her türlü yardım ve desteğin koordinasyonu, denetimi ve izlenmesi ve acil durumlarda bizzat yerine getirilmesi yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı tarafından sağlanır. İldeki kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin aksadığının ve bu durumun halkın sağlığı, huzur ve esenliği ile kamu düzeni ve güvenliğini olumsuz etkilediğinin vali veya ilgili bakanlığınca tespit edilmesi durumunda, vali uygun süre vererek hizmet ve yatırımın gerçekleştirilmesini ister. Hizmet ve yatırımın verilen sürede gerçekleşmemesi hâlinde, vali söz konusu yatırım ve hizmetin ildeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilmesini isteyebileceği gibi yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı aracılığıyla da yerine getirebilir. Yapılan veya yapılacak harcamalar karşılığı tutarlar ilgili kurumun pay ve ödeneklerinden tahsis yapan kurum tarafından kesilerek İçişleri Bakanlığına veya hizmeti yerine getiren diğer kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Bu fıkra kapsamında İçişleri Bakanlığına ve diğer genel bütçeli idarelere aktarılan tutarların bu kurumların bütçeleriyle ilişkilendirilmesi birinci fıkra hükümleri çerçevesinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılan tutarların bütçeleriyle ilişkilendirilmesi bu kurumların tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Diğer genel bütçeli idarelere ilişkin bütçe işlemlerini yapmaya bu kurumların üst yöneticileri yetkilidir.” MADDE 35- 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Üyelerinin tamamı il özel idarelerinden oluşan birliklerde birlik başkanı, üye illerin valileri arasından yukarıdaki usulle seçilir.” GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanundaki devir, tasfiye ve paylaştırma işlemlerini yürütmek üzere vali tarafından, bir vali yardımcısının başkanlığında, valinin uygun göreceği kurum ve kuruluş temsilcilerinin ve ilgili belediye başkanlarının katılımıyla devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonu kurulur. Bu komisyona yardımcı olmak üzere valinin görevlendirmesi ile alt komisyonlar da kurulabilir. (2) 1 inci maddeye göre tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köyler, mevcut personelini, taşınır ve taşınmazlarını, iş makineleri ve diğer taşıtları ile kamu kurum ve kuruluşlarına olan alacak ve borçlarını katılacakları ilçe belediyesine bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren bir ay içinde bildirir. Bu belediye ve köylerin taşınmazlarının tahsisi ve kiralanması, iş ve toplu iş sözleşmesinin yapılması, yeni nazım ve uygulama imar planının yapılması, imar planı değişikliği ve revizyonu ile her türlü imar uygulaması (inşaat ruhsatı hariç), iş makineleri ve diğer taşıtların satışı ile borçlanmaları katılacakları ilçe belediyesinin onayına bağlıdır. Henüz ilçe belediyesi oluşmamış yerlerde bildirimler il belediyesine yapılır ve onaylar il belediyesince


verilir. Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı yapılmış memur alımları hariç olmak kaydıyla, yine bu Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köyler tarafından nakil yoluyla atanacaklar da dâhil olmak üzere hiçbir şekilde yeni personel alımı yapılamaz ve bu belediye ve köyler tarafından aynı tarihten itibaren tüzel kişiliğin sona ereceği tarihi geçecek şekilde veya mevcut hizmet alımlarının kapsamını ve personel sayısını genişletecek şekilde hizmet alımı sözleşmesi düzenlenemez. (3) 1 inci maddeye göre tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köylerin personeli, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları, komisyon kararıyla ilgisine göre bakanlıklara, büyükşehir belediyesi, bağlı kuruluşu veya ilçe belediyesine devredilir. Devir işlemi ilk mahalli idareler genel seçimi itibarıyla uygulamaya konulur. (4) Bu Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idareleri; personelini, her türlü taşınır ve taşınmaz malları ile hak, alacak ve borçlarını bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde valiliğe bildirir. Bu idarelerin taşınmazlarının satışı, tahsisi ve kiralanması, iş ve toplu iş sözleşmesinin yapılması, her türlü imar uygulaması (inşaat ruhsatı hariç), iş makineleri ve diğer taşıtların satışı ile borçlanmaları İçişleri Bakanlığının onayına bağlıdır. Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce ilanı yapılmış memur alımları hariç olmak kaydıyla, bu Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idareleri tarafından nakil yoluyla atanacaklar da dâhil olmak üzere hiçbir şekilde yeni personel alımı yapılamaz ve bu il özel idareleri tarafından aynı tarihten itibaren tüzel kişiliğin sona ereceği tarihi geçecek şekilde veya mevcut hizmet alımlarının kapsamını ve personel sayısını genişletecek şekilde hizmet alımı sözleşmesi düzenlenemez. (5) Bu Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerinin her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları, komisyon kararıyla ilgisine göre bakanlıklara, bakanlıkların bağlı veya ilgili kuruluşları ile bunların taşra teşkilatına, valiliklere, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına, büyükşehir belediyesine ve bağlı kuruluşuna veya ilçe belediyesine devredilmesine karar verilir. Devir işlemi, yapılacak ilk mahalli idareler genel seçimi tarihinde uygulamaya konulur. Maliye Hazinesine devredilen taşınmazlar Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla kullanmakta olan kurumlara tahsis edilmiş sayılır. Hazinenin özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan Maliye Bakanlığınca, bu Kanunun 1inci maddesiyle tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerine, belediyelere ve köy tüzel kişiliklerine tahsis edilmiş olanlar; kuruluş kanunlarıyla kendilerine verilen kamusal nitelikteki görevleri yerine getirmeleri amacıyla ve komisyon kararıyla; ilgisine göre bakanlıklara, bakanlıkların bağlı veya ilgili kuruluşlarına, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına, büyükşehir belediyelerine, büyükşehir belediyelerinin bağlı kuruluşlarına ve ilçe belediyelerine tahsis edilmiş sayılır. (6) Bu Kanuna göre tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerinin personeli, komisyon kararıyla ilgisine göre yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, büyükşehir belediyesi, bağlı kuruluşu veya ilçe belediyesine devredilir. (7) Bu Kanunla büyükşehir belediyesine dönüşen il belediyesinin sahip olduğu her türlü taşınır, taşınmaz malları ve personeli, komisyon kararıyla ilgisine göre büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri ile bağlı kuruluşlar arasında paylaştırılır.

(8) Bu Kanunla büyükşehir ilçe belediyesi olan belediyelerce yürütülen su, kanalizasyon, katı atık depolama ve bertaraf, ulaşım, her çeşit yolcu ve yük terminalleri, toptancı halleri, mezbaha, mezarlık ve itfaiye hizmetlerine ilişkin olmak üzere personel, her türlü taşınır ve taşınmaz malları ve bu hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik yatırım, alacak ve borçları, komisyonca ilgisine göre büyükşehir belediyesi ile ilgili bağlı kuruluş arasında paylaştırılır. (9) Bu Kanuna göre belediye ve bağlı kuruluşlara devredilen personelden norm kadro ve ihtiyaç fazlası olanlar, ilgili belediye ve bağlı kuruluş tarafından en geç üç ay içinde valiliğe bildirilir. Komisyon, ilgili idarelerden gönderilen listeleri 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesindeki oranlar, kurumun bütçe dengesi, norm kadrosu ve yürütmekle görevli olduğu hizmetin gereği ile nüfus kriterlerini değerlendirmek suretiyle ihtiyaç fazlası personelin tespitini yapar. Komisyon çalışmasını kırk beş gün içinde tamamlayıp oluşturulan listeleri valinin onayına sunar. Vali tarafından onaylanan listeler on gün içerisinde İçişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanlığınca da atama teklifleri yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bu personelden; a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadrolarındaki personel 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun değişik 22 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen esas ve usuller çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, Devlet Personel Başkanlığına bildirim tarihinden itibaren doksan gün içinde nakledilir. Ayrıca, nakledilen personelden devir tarihi itibarıyla müdür ve daha üstü yönetici kadrolarında bulunan personel hakkında aynı tarihteki kadro unvanları dikkate alınarak söz konusu maddenin altıncı fıkra hükümleri de uygulanır ve üç yıllık süre, devir tarihinden itibaren başlar. Ancak, 4046 sayılı Kanunun anılan maddesi uyarınca yapılacak fark tazminatı hesabında, 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre yapılan ödeme dikkate alınmaz. Personel nakledildiği kurumda göreve başlayıncaya kadar eski kurumunda çalışmaya devam eder ve bu personelin her türlü mali ve sosyal hakları çalıştıkları kurum tarafından karşılanır. b) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi kapsamında istihdam edilen tam zamanlı sözleşmeli personel bildirim unvanı esas alınarak Devlet Personel Başkanlığınca (a) bendinde yer alan süreler esas alınarak 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarına sözleşmeli personel olarak atanır. Bu kapsamda atanan sözleşmeli personelin mali ve sosyal hakları sözleşme süresi sonuna kadar devredildiği tarihteki sözleşme hükümlerine göre uygulanır. Bu personelin yeni sözleşmeleri ise 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi çerçevesinde yapılır. c) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi sürekli işçi statüsünde istihdam edilen personel, Devlet Personel Başkanlığınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarında unvanları belirlenecek kadrolara (a) bendinde yer alan süreler dâhilinde atanır. Ataması tekemmül ettirilen işçiler, çalıştıkları kurumlarınca atama emirlerinin tebliğini izleyen günden itibaren beş iş günü içinde yeni görevlerine başlamak zorundadırlar. Bu işçiler, yeni görev yerlerine başlayacağı tarihe kadar ilgili belediye veya bağlı kuruluşun işçisi sayılır ve beş iş günü içinde yeni kurumunda görevine başlamayanların iş sözleşmeleri, feshin geçerli sebebe dayandığı kabul edilerek, belediye veya bağlı kuruluş tarafından 4857 sayılı İş Kanununun 17 ncimaddesinde belirtilen ihbar süresi beklenilmeksizin ve ihbar tazminatı ödenmeksizin sona erdirilir. ç) Bu fıkra kapsamında yer alan personele ilişkin kadro ve pozisyonlar; Devlet Personel Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına nakledildikleri veya atandıkları tarih itibarıyla diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılır. İhdas edilmiş sayılan memur kadroları, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiş sayılır. Atama işlemi yapılan personele ilişkin bilgiler ve bu bilgilerdeki değişiklikler en geç on beş gün içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. d) Bu fıkra kapsamında nakledilen personel bakımından nakil tarihinden önce doğmuş ve nakil tarihinde ödenmesi gereken borçlardan nakledilen kurum sorumlu tutulamaz. Kıdem tazminatına ilişkin hükümler saklıdır. e) Bu fıkra kapsamında ortaya çıkabilecek tüm tereddütleri gidermeye, gerekli bilgi ve belgeleri istemeye, araştırma ve inceleme yapmaya, uygulamayı yönlendirmeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir. (10) Devredilecek Devlet memurları hakkında 5393 sayılı Kanunun 50 nci maddesi hükümleri uygulanır. Devir tarihi itibarıyla müdür ve daha üstü yönetici unvanlı kadrolarda bulunanlar hakkında 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin altıncı fıkrası hükümleri de uygulanır. Bu şekilde devredilen memurlar ile 5216 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi hükümleri uygulanmak suretiyle devredilecek sözleşmeli personelin fark tazminatı hesabında, 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre yapılan ödeme dikkate alınmaz. Devredilen veya nakledilen işçilerin ücret ile diğer malî ve sosyal hakları; toplu iş sözleşmesi bulunan işçiler bakımından yenileri düzenleninceye kadar devir veya nakil işleminden önce tabi oldukları toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre, toplu iş sözleşmesi olmayan işçiler bakımından 2012 yılı Eylül ayında geçerli olan bireysel iş sözleşmesi hükümlerine göre belirlenir. (11) Yapılacak devir, tasfiye ve paylaştırma işlemleri ve hizmetlerin yürütülmesi bakımından bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 5216 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi hükümleri uygulanır. (12) 1 inci maddeye göre tüzel kişiliği kaldırılan belediye ve köylerin taşınmazlarının satışı ile vadesi tüzel kişiliğin sona ereceği tarihi aşan borçlanmaları İçişleri Bakanlığının onayına tabidir. (13) 1 inci maddeye göre tüzel kişiliği kaldırılan belediye ve köylerin mahkemelerde süren davalarında katıldıkları ilçe belediyesi taraf olur. (14) Bu Kanunla mahalleye dönüşen köylerde, bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan Ulusal Adres Bilgi Sistemine kayıtlı veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uydu fotoğraflarıyla tespit edilen, entegre tesis niteliğinde olmayan tarım ve hayvancılık amaçlı yapılardaki işletmeler ile bu yerlerde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, fırın, kahve, lokanta, pansiyon, tanıtım ve teşhir büfeleri, yerleşim yeri halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatifler işletme ruhsatı almış sayılır. Bu işletmelerin bulunduğu

binalar ile konutlardan, bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar bitirilmiş olanlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya belediye ya da üniversiteler tarafından fen ve sanat kuralları ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun yapıldığı tespit edilenler ruhsatlandırılmış sayılır. Ayrıca bu yapılar elektrik, su ve bunun gibi kamu hizmetlerinden yararlandırılır. Ancak; bu fıkranın öngördüğü uygulamaların özel kanun hükümlerine aykırı olması durumunda, özel kanun hükümleri geçerlidir. (15) Bu Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, bu fıkranın yürülüğe girdiği tarihten itibaren 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre alınması gereken emlak vergisi ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım payları beş yıl süreyle alınmaz ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının üçüncü bendi, 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci bendi ile beşinci bendi, 66 ncı maddesinin birinci fıkrasının beşinci bendi hükümleri 31/12/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmaya devam edilir. Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret beş yıl süreyle en düşük tarifenin % 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir. 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2 nci maddesi ile köy tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen yerlerde de bu fıkra hükmü uygulanır. (16) Belediye hizmetlerinin aksaması hâlinde, valiler seçim tarihinden itibaren altı aylık sürede, bu Kanunla kurulan belediyeler arasında koordinasyonu sağlar ve gerekli tedbirleri alır. (17) Ekli (25) sayılı listede yer alan büyükşehir ilçe belediyelerine 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun uyarınca seçimleri müteakip ayda tahakkuk ettirilecek miktar İlbank A.Ş. tarafından üç katı artırımlı olarak ödenir. İlave kaynak yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Yedek Ödenek Tertibinden Maliye Bakanlığınca karşılanır. (18) Bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen illerdeki belediyeler yetkili organlarının kararıyla bu Kanunla sorumluluk alanlarına dâhil edilen yerleşim yerlerine yetkisi dâhilindeki her türlü yatırım ve hizmeti götürebilir. (19) Bu Kanunla kurulan ilçelerin ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının ihtiyacını karşılamak üzere ekli (26) sayılı listede yer alan çeşitli kurum ve kuruluşlara ait kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir. Bu kadrolara yapılacak atama işlemleri, 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki sınırlamalara tabi değildir. Bu maddenin yayımlandığı tarihten itibaren iki yıl süreyle 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinde yer alan sınırlamaya bağlı olmaksızın bu maddeyle ihdas edilen kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. (20) Teşkilatlanma tamamlanıncaya kadar yeni kurulan ilçelerde merkezi idareye ait her türlü iş ve işlemler ile idari ve adli davalar ve bunlara ilişkin bütün iş ve işlemler mevcut bağlılık durumuna göre yürütülür. Yeni kurulan ilçelerde ilçe idare kurulları teşekkül edinceye kadar bu yerlerdeki işlemlerle ilgili olarak, eskiden bağlı oldukları il ve ilçelerin idare kurulları görevli ve yetkilidir.


(21) Bir defaya mahsus olmak üzere 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının uygulanmaması kaydıyla, bu Kanunla kurulacak ilçe kaymakamlıkları için, Kanunun yürürlüğe girdiği yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (T) işaretli cetvelin (T-2) sırasından 26 adet binek otomobil alınır. (22) Bu Kanuna göre yeni kurulan ilçelerin hükümet konakları ile kaymakamlık lojmanlarının yapılması, satın alınması ve kiralanması için gerekli ödenek, yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Yedek Ödenek Tertibinden Maliye Bakanlığınca karşılanır. (23) Bu Kanundaki, il özel idaresi, belediye ve köy tüzel kişiliklerinin kaldırılmasına, il belediyesinin büyükşehir belediyesine dönüştürülmesine, büyükşehir belediye sınırının ilin mülki sınırlarına genişletilmesine, mülki sınır değişikliği yapılmasına ve ilçe belediyesi kurulmasına dair hükümler ilk mahalli idareler genel seçimlerinde uygulanır ve seçimler bu yerlerin yeni durumlarına göre yapılır. İlçe kurulmasına ilişkin hükümler bu Kanunun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. (24) İstanbul ve Kocaeli hariç, büyükşehir, büyükşehir ilçe belediyeleri ve bağlı idareler yatırım bütçelerinin en az % 10’unu on yıl süre ile bu Kanun kapsamında belediye sınırlarına dâhil olan yerleşim yerlerinin altyapı hizmetleri için ayırır ve kullanırlar. (25) Bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşları tarafından il özel idarelerine ödenek aktarılmış olan işlerden, özel idarelerin tüzel kişiliğinin kalkacağı tarihe kadar tamamlanamayacak olanlara ait kaynaklar, ilgili kuruma veya kurumun talebi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iade olunur. İade olunan kurum; genel bütçeli kurum ise genel bütçeye gelir, ilgili kurum bütçesine ödenek, özel bütçeli kurum ise ilgili kurum bütçesine gelir ve ödenek kaydedilir. Bu ödeneklerden harcanmayan tutarlar ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydedilir. Bu fıkra kapsamındaki ödenek işlemleri Maliye Bakanlığınca yapılır. Ayrıca kaynağı gönderen bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşları, söz konusu kaynağın iadesi yerine aralarında yapacakları protokole göre işi ilgili belediyeye devredebilir. İl özel idare bütçesine bu amaçla gönderilen kaynaklardan harcanmayan tutarlar protokol yapılan belediyeye aktarılır. Yüklenici firma ile il özel idareleri arasındaki sözleşme kaynağın gönderildiği kuruma devredilir. Mevzuattan kaynaklanan tüm hak, alacak, borç ve diğer ilişkilerde muhatap, devrin yapıldığı kurumdur. (26) Bu Kanunla tüzel kişiliği kaldırılan belediye, il özel idaresi ve köylerden oluşan veya bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren amaçları ortadan kalkacak olan mahalli idare birlikleri, ilk mahalli idareler genel seçiminden önce tüzüklerindeki hükümlere göre tasfiye olunur. Tüzüklerinde hüküm bulunmayan hallerde bu Kanunun devir, tasfiye ve paylaştırmaya ilişkin hükümleri uygulanır. Bu birlikler, Kanunun yayımı tarihinden itibaren, yeni personel istihdam edemezler, taşınır ve taşınmaz mal edinemezler, kendilerine ait taşınır ve taşınmaz malları satamazlar, hizmet alımına ilişkin sözleşme ve borçlanma yapamazlar. (27) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yolların inşa, tamir ve genişletilmesi nedeniyle 2464 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca tarh edilmemiş harcamalara katılma payları belediye meclisi kararıyla alınmayabilir. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KANUN -19- GEÇİCİ MADDE 2- (1) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından tespit edilen 2011 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayım sonuçlarına göre nüfusu 2.000’in altında olan ekli (27) sayılı listedeki adları yazılı belediyelerin tüzel kişilikleri ilk mahalli idareler genel seçiminden geçerli olmak üzere kaldırılarak bu belediyeler köye dönüştürülmüştür. (2) Bu madde ile tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerin personeli, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları il özel idaresine devredilir. Hazinenin özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan Maliye Bakanlığınca, bu maddeyle tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelere tahsis edilmiş olanlar, komisyon kararıyla, ihtiyaçlarına göre ilgili il özel idarelerine veya köy tüzel kişiliklerine tahsis edilmiş sayılır. Ancak, köye dönüştürülen belediyelerin ihtiyaç duyulan taşınmazları ile araç ve gereçleri komisyon kararıyla ilgili köy tüzel kişiliğine bırakılır. Mahkemelerde süren davaları ile belediye olarak faaliyet gösterdiği döneme ve yapılan işlemlere ilişkin olarak açılacak davalarda, muhatap ilgili il özel idaresidir. (3) Bu yerleşim yerleri için 5779 sayılı Kanun uyarınca verilen paylar, tüzel kişiliğin kalktığı yıl için İçişleri Bakanlığınca İlbank A.Ş.’ye bildirilen nüfus esas alınmak suretiyle beş yıl süreyle ilgili il özel idarelerine gönderilir. (4) Köye dönüştürülen belediyelerin kanunlarla yapılandırılan borçları ile kamu kurumlarına ve İlbank A.Ş.’ye olan borçları, bu belediyelerin tüzel kişiliklerinin fiilen sona erdiği tarihi takip eden yıldan itibaren İlbank A.Ş. tarafından ilgili il özel idaresi tahakkukundan üçüncü fıkrada öngörülen miktarı geçmeyecek taksitler hâlinde ödenir. (5) Birinci fıkra hükmü uyarınca köye dönüştürülen belediyeler, 30/6/2013 tarihine kadar 5393 sayılı Kanunun 8 inci maddesindeki usule bağlı olmaksızın, belediye meclisinin kararı ile ortak sınırı olan ve ekli (27) sayılı listeyle tüzel kişiliği sona ermeyen belediyeye mahalle olarak katılma talebinde bulunabilir. Katılma işleminin gerçekleşebilmesi için katılacak belediye ile katılınacak olan belediyenin sınırları arasında başka bir belediye veya köy bulunamaz. Bu belediyelerin meskûn sahaları arasındaki uzaklık on kilometreden fazla olamaz. Katılım işlemi katılınacak belediye meclisinin olumlu kararı ile sonuçlanır. Başka il ya da ilçe mülki sınırındaki bir belediyeye katılım olması durumunda belediye sınırı ile birlikte mülki sınır değişmiş sayılır. Ekli (27) sayılı listede yer almakla birlikte, bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar 5393 sayılı Kanunun 8 inci maddesine uygun olarak birleşme veya katılma yoluyla nüfusunu 2.000’in üzerine çıkaran belediyelerin tüzel kişilikleri korunur. (6) Bu madde uyarınca bir başka belediyeye katılmak suretiyle tüzel kişilikleri sona eren belediyelerin personeli, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları bağlandığı belediyeye devredilir. Bu belediyelerin mahkemelerde süren davalar ile yapılan işlemlere ilişkin olarak açılacak davalarda muhatap, katıldığı belediyedir. (7) Bu belediyeler, personelini, taşınır ve taşınmazları ile kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarını il özel idaresine veya katılacakları belediyeye, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde bildirir. Bu belediyelerin taşınmazlarının tahsisi ve kiralanması, iş ve toplu iş sözleşmesinin yapılması, yeni nazım ve uygulama imar planının yapılması, her türlü imar uygulaması (inşaat ruhsatı hariç), iş makineleri ve diğer taşıtların satışı ile borçlanmaları il özel idaresinin veya katılacakları belediyenin onayına bağlıdır. Bu maddeye göre tüzel kişiliği TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KANUN -20- kaldırılan belediyelerin taşınmazlarının satışı ile vadesi tüzel kişiliğin sona ereceği tarihi aşan borçlanmaları İçişleri Bakanlığının onayına tabidir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı yapılmış memur alımları hariç olmak kaydıyla, bu madde kapsamına giren belediyeler tarafından nakil yoluyla atanacaklar da dâhil olmak üzere hiçbir şekilde yeni personel alımı yapılamaz ve bu belediyeler tarafından aynı tarihten itibaren tüzel kişiliğinin sona erdiği tarihi geçecek şekilde veya mevcut hizmet alımlarının kapsamını ve personel sayısını genişletecek şekilde hizmet alımı sözleşmesi düzenlenemez. (8) Bu maddeye göre il özel idaresi veya belediyelere devredilen personelden ihtiyaç fazlası olanlar geçici 1 inci madde hükümlerine göre kamu kurumlarına devredilir. (9) Daha önce, birden fazla köy veya köy kısımlarının birleşmesiyle oluşan ve bu Kanuna göre yeniden köye dönüşen belediyelerde, başka bir işleme gerek kalmaksızın valinin uygun görüşü ve İçişleri Bakanlığının onayı ile birden fazla köy kurulabilir. Yürürlük MADDE 36- (1) Bu Kanunun; a) 1 inci maddesi; 2 nci maddesi; 3 üncü maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkraları; 4 üncü maddesi; 5 inci maddesi; 6 ncı maddesi; 7 nci maddesiyle değiştirilen 5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi; 5216 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin son fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına ilişkin hükmü hariç 13 üncü maddesi; 22 nci maddesi; 25 inci maddesi; 5779 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin değiştirilen ikinci fıkrası hariç 26 ncı maddesi; geçici 1 inci maddesinin altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, onüçüncü, onbeşinci, onaltıncı, onyedinci ve yirmidördüncü fıkraları; geçici 2 nci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, altıncı, sekizinci ve dokuzuncu fıkraları ilk mahalli idareler genel seçiminde, b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

Yürütme Edit

MADDE 37- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Başkan Kâtip Üye Kâtip Üye Sadık YAKUT Mine LÖK BEYAZ Tanju ÖZCAN .11.2012 Yasama Uzm. : B. YEŞİLIRMAK .11.2012 Başkan Yrd. : İ. H. TAVAŞ .11.2012 Başkan : H. KOCAMAN .11.2012 Gen. Sek. Yrd. : Dr. M. BOZDAĞ .11.2012 Genel Sekreter : Dr. İ. NEZİROĞLU (s. sayısı: 338)

(1) SAYILI LİSTE Edit

BALIKESİR İLİ KARESİ İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER


Balıkesir Belediyesine bağlı; 1 Kuvayi Milliye 2 1.Sakarya 3 2.Sakarya 4 Çay 5 Vicdaniye 6 Kayabey 7 1.Oruçgazi 8 2.Oruçgazi 9 Maltepe 10 Ege 11 Ali Hikmet Paşa 12 Toygar 13 Atatürk 14 Paşaalanı 15 Yeni Mahalle 16 Eskikuyumcular 17 Dumlupınar 18 Yıldırım 19 Akıncılar 20 Hisariçi 21 Karaoğlan 22 Karesi 23 Aygören 24 Hacı İsmail 25 Mirzabey 26 Kızpınar 27 Adnan Menderes


BALIKESİR İLİ KARESİ İLÇESİNE BAĞLANAN BELEDİYELER VE KÖYLER


S.NO. BİRİMİN ADI İLÇESİ BAĞLI OLDUĞU BUCAK 1 Şamlı Belediyesi Merkez Şamlı 2 Kocaavşar Belediyesi Merkez Merkez 3 Üçpınar Merkez Merkez 4 Ziyaretli Merkez Merkez 5 Köteyli Merkez Merkez 6 Fethiye Merkez Şamlı 7 İbirler Merkez Yeniköy 8 Davutlar Merkez Yeniköy 9 Çaypınar Merkez Yeniköy 10 Yaylabayır Merkez Yeniköy 11 Yağcılar Merkez Şamlı 12 Çanacık Merkez Yeniköy 13 Yeşilova Merkez Yeniköy 14 Taşkesiği Merkez Şamlı 15 Alacabayır Merkez Şamlı 16 Yeroluk Merkez Şamlı 17 Düzoba Merkez Şamlı 18 Hisaralan Merkez Şamlı 19 Toybelen Merkez Şamlı 20 Boğazköy Merkez Şamlı 21 Halkapınar Merkez Şamlı 22 Karacaören Merkez Şamlı 23 Karakol Merkez Şamlı 24 Kavaklı Merkez Merkez 25 Ortaca Merkez Merkez 26 Kurtdere Merkez Şamlı 27 Armutalan Merkez Şamlı 28 Kırmızılar Merkez Şamlı 29 Büyükpınar Merkez Şamlı 30 Tatlıpınar Merkez Şamlı 31 Yaylacık Merkez Şamlı 32 Yeni İskender Merkez Şamlı 33 Deliktaş Merkez Merkez 34 Ovacık Merkez Merkez 35 Turplu Merkez Merkez 36 Aktarma Merkez Merkez 37 Beyköy Merkez Merkez 38 Kabakdere Merkez Merkez 39 Kalaycılar Merkez Merkez 40 Naipli Merkez Merkez 41 Bakacak Merkez Merkez 42 Yeniköy Merkez Yeniköy (2) SAYILI

LİSTE BALIKESİR İLİ ALTIEYLÜL İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER Balıkesir Belediyesine bağlı; 1 Plevne 2 Bahçelievler 3 Hasan Basri Çantay 4 1.Gündoğan 5 2.Gündoğan 6 Gümüşçeşme 7 Gazi Osman Paşa 8 Yıldız 9 Sütlüce 10 Kasaplar 11 Dinkçiler 12 Hacıilbey 13 Altıeylül BALIKESİR İLİ ALTIEYLÜL İLÇESİNE BAĞLANAN BELEDİYE VE KÖYLER S.NO. BİRİMİN ADI İLÇESİ BAĞLI OLDUĞU BUCAK 1 Pamukçu Belediyesi Merkez Merkez 2 Çayırhisar Merkez Merkez 3 Halalca Merkez Merkez 4 Ovaköy Merkez Merkez 5 Yakupköy Merkez Merkez 6 Karamanköy Merkez Merkez 7 Köylüköy Merkez Merkez 8 Balıklı Merkez Merkez 9 Çandır Merkez Merkez 10 Aslıhan Merkez Merkez 11 Aslıhan Tepecik Merkez Merkez 12 Atköy Merkez Merkez 13 Ovabayındır Merkez Merkez 14 Yenice Merkez Merkez 15 Akarsu Merkez Merkez 16 Ayvatlar Merkez Merkez 17 Karakaya Merkez Yeniköy 18 Kürse Merkez Yeniköy 19 Gökçeören Merkez Yeniköy 20 Köseler Merkez Merkez 21 Ayşebacı Merkez Merkez 22 Küçük Bostancı Merkez Merkez 23 Büyük Bostancı Merkez Merkez 24 Paşaköy Merkez Merkez 25 Çiçekpınar Merkez Merkez 26 Akçakaya Merkez Merkez 27 Kabaklı Merkez Merkez 28 Dereçiftlik Merkez Merkez 29 Çukur Hüseyin Merkez Ertuğrul 30 Bahçedere Merkez Ertuğrul 31 Karamanlar Merkez Ertuğrul 32 Kozören Merkez Ertuğrul 33 Karakavak Merkez Ertuğrul 34 Çamköy Merkez Ertuğrul 35 Beşpınar Merkez Ertuğrul 36 Macarlar Merkez Ertuğrul 37 Dişbudak Merkez Konakpınar 38 Çiftçidere Merkez Konakpınar 39 Cinge Merkez Merkez 40 Kirazköy Merkez Konakpınar 41 Sıvatpınar Merkez Konakpınar 42 Bozen Merkez Konakpınar 43 Türkali Merkez Merkez 44 Taşköy Merkez Konakpınar 45 Selimiye Merkez Merkez 46 İnkaya Merkez Merkez 47 Orhanlı Merkez Merkez 48 Çiftlik Merkez Merkez 49 Taşpınar Merkez Konakpınar 50 Turnalar Merkez Konakpınar 51 Kılcılar Merkez Konakpınar 52 Kirazpınar Merkez Konakpınar 53 Tayyipler Merkez Konakpınar 54 Çınarlıdere Merkez Konakpınar 55 Karabeyler Merkez Konakpınar 56 Konakpınar Merkez Konakpınar 57 Bereketli Merkez Konakpınar 58 Kuşkaya Merkez Konakpınar 59 Bayat Merkez Konakpınar 60 Akçaköy Merkez Merkez 61 Yeşiller Merkez Konakpınar 62 Ayvacık Merkez Konakpınar 63 Çakıllık Merkez Konakpınar 64 Dedeburnu Merkez Konakpınar 65 Kozderegüvem Merkez Konakpınar 66 Yeşilyurt Merkez Ertuğrul 67 Sarıalan Merkez Ertuğrul 68 Kutludüğün Merkez Ertuğrul 69 Kuyualan Merkez Ertuğrul 70 Küpeler Merkez Ertuğrul 71 Meryemdere Merkez Ertuğrul 72 Ortamandıra Merkez Merkez 73 Dallımandıra Merkez Ertuğrul 74 Dereköy Merkez Ertuğrul 75 Ertuğrul Merkez Ertuğrul 76 Gökköy Merkez Merkez 77 Bigatepe Merkez Konakpınar 78 Aliağa Merkez Ertuğrul 79 Ataköy Merkez Konakpınar 80 Aynaoğlu Merkez Merkez 81 Bağalan Merkez Ertuğrul (3) SAYILI LİSTE DENİZLİ İLİ MERKEZEFENDİ İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER Denizli Belediyesine bağlı; 1 1200 Evler 2 Adalet 3 Akçeşme 4 Akkonak 5 Alpaslan 6 Altıntop 7 Bahçelievler 8 Barbaros 9 Barutçular 10 Bereketler 11 Bozburun 12 Çakmak 13 Değirmenönü 14 Servergazi 15 Eskihisar 16 Gerzele 17 Göveçlik 18 Gültepe 19 Gümüşçay 20 Hacıeyüplü 21 Hallaçlar 22 Hisar 23 İlbade 24 Kadılar 25 Karahasanlı 26 Karaman 27 Kayalar 28 M.Akif Ersoy 29 Merkezefendi 30 Muratdede 31 Saraylar 32 Saruhan 33 Selçuk Bey 34 Sevindik 35 Sırakapılar 36 Sümer 37 Şemikler 38 Şirinköy 39 Yeni 40 Yenişafak 41 Yenişehir 42 Zafer DENİZLİ İLİ MERKEZEFENDİ İLÇESİNE BAĞLANAN BELEDİYELER VE KÖYLER S.NO. BİRİMİN ADI İLÇESİ BAĞLI OLDUĞU BUCAK 1 Aşağışamlı Belediyesi Merkez Merkez 2 Başkarcı Belediyesi Merkez Merkez 3 Altındere Merkez Merkez 4 Çeltikçi Merkez Merkez 5 Kumkısık Merkez Merkez 6 Salihağa Merkez Merkez 7 Üzerlik Merkez Merkez 8 Yeşilyayla Merkez Merkez (4) SAYILI LİSTE DENİZLİ İLİ AKKÖY (PAMUKKALE) İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER Denizli Belediyesine bağlı; 1 Akhan 2 Aktepe 3 Anafartalar 4 Asmalıevler 5 Atalar 6 Bağbaşı 7 Cankurtaran 8 Cumhuriyet 9 Çamlaraltı 10 Deliktaş 11 Dokuzkavaklar 12 Fatih 13 Fesleğen 14 Goncalı 15 Gökpınar 16 Güzelköy 17 Hacıkaplanlar 18 Hürriyet 19 İncilipınar 20 İstiklal 21 Kale 22 Karakova 23 Karakurt 24 Karşıyaka 25 Kayıhan 26 Kervansaray 27 Korucuk 28 Kuşpınar 29 Mehmetçik 30 Onbeş Mayıs 31 Pelitlibağ 32 Siteler 33 Tekke 34 Topraklık 35 Yunus Emre 36 Zeytinköy 37 Zümrüt DENİZLİ İLİ AKKÖY (PAMUKKALE) İLÇESİNE BAĞLANAN BELEDİYELER VE KÖYLER S.NO. BİRİMİN ADI İLÇESİ BAĞLI OLDUĞU BUCAK 1 Irlıganlı Belediyesi Merkez Merkez 2 Gözler Belediyesi Merkez Merkez 3 Karahayıt Belediyesi Merkez Merkez 4 Pamukkale Belediyesi Merkez Merkez 5 Pınarkent Belediyesi Merkez Merkez 6 Uzunpınar Belediyesi Merkez Merkez 7 Akdere Merkez Merkez 8 Develi Merkez Merkez 9 Eldenizli Merkez Merkez 10 Eymir Merkez Merkez 11 Güzelpınar Merkez Merkez 12 Haytabey Merkez Merkez 13 Karataş Merkez Merkez 14 Kocadere Merkez Merkez 15 Kurtluca Merkez Merkez 16 Küçükdere Merkez Merkez 17 Yeniköy Merkez Merkez (5) SAYILI LİSTE HATAY İLİ ANTAKYA İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER Antakya Belediyesine bağlı; 1 Akasya 2 Akbaba 3 Akevler 4 Aksaray 5 Altınçay 6 Aydınlıkevler 7 Bağrıyanık 8 Barbaros 9 Biniciler 10 Cebrail 11 Cumhuriyet 12 Dutdibi 13 Emek 14 Esenlik 15 Esentepe 16 Fevzi Çakmak 17 18 Gazi Gazipaşa 19 Güllübahçe 20 Hacı Ömer Alpagot 21 Haraparası 22 Havuzlar 23 İplik Pazarı 24 General Şükrü Kanadlı 25 Kantara 26 Karaali Bölüğü 27 Kardeşler 28 Kışlasaray 29 Kocaabdi 30 Kuyulu 31 Meydan 32 Orhanlı 33 Saraykent 34 Sofular 35 Şehitler 36 Şeyhali 37 Şirince 38 Ulucami 39 Ürgenpaşa 40 Yenicamii 41 Zenginler HATAY İLİ ANTAKYA İLÇESİNE BAĞLANAN BELEDİYELER VE KÖYLER S.NO. BİRİMİN ADI İLÇESİ BAĞLI OLDUĞU BUCAK 1 Ekinci Belediyesi Merkez Hıdırbey 2 Güzelburç Belediyesi Merkez Hıdırbey 3 Karlısu Belediyesi Merkez Hıdırbey 4 Kuzeytepe Belediyesi Merkez Hıdırbey 5 Odabaşı Belediyesi Merkez Hıdırbey 6 Serinyol Belediyesi Merkez Serinyol 7 Karaali Belediyesi Merkez Serinyol 8 Ovakent Belediyesi Merkez Serinyol 9 Avsuyu Belediyesi Merkez Merkez 10 Küçükdalyan Belediyesi Merkez Merkez 11 Maşuklu Belediyesi Merkez Merkez 12 Narlıca Belediyesi Merkez Merkez 13 Alaattin Merkez Merkez 14 Hasanlı Merkez Merkez 15 Melekli Merkez Merkez 16 Saçaklı Merkez Merkez 17 Suvatlı Merkez Merkez 18 Yeşilova Merkez Merkez 19 Akçaova Merkez Merkez 20 Büyükdalyan Merkez Hıdırbey 21 Doğanköy Merkez Hıdırbey 22 Gökçegöz Merkez Merkez 23 Tanışma Merkez Merkez 24 Günyazı Merkez Hıdırbey 25 Kisecik Merkez Hıdırbey 26 Saraycık Merkez Hıdırbey 27 Yaylacık Merkez Hıdırbey 28 Alahan Merkez Serinyol 29 Alazi Merkez Serinyol 30 Anayazı Merkez Serinyol 31 Arpahan Merkez Serinyol 32 Aşağıoba Merkez Serinyol 33 Kuruyer Merkez Merkez 34 Üzümdalı Merkez Merkez 35 Derince Merkez Serinyol 36 Dikmece Merkez Serinyol 37 Gülderen Merkez Serinyol 38 Maraşboğazı Merkez Serinyol 39 Oğlakören Merkez Serinyol 40 Paşaköy Merkez Serinyol 41 Tahtaköprü Merkez Serinyol 42 Uzunalıç Merkez Serinyol 43 Üçgedik Merkez Serinyol 44 Madenboyu Merkez Merkez 45 Mansurlu Merkez Merkez 46 Zülüflühan Merkez Serinyol 47 Akhisar Merkez Serinyol 48 Açıkdere Merkez Merkez 49 Akcurun Merkez Merkez 50 Apaydın Merkez Merkez 51 Bitiren Merkez Merkez 52 Bohşin Merkez Merkez 53 Bozhöyük Merkez Merkez 54 Demirköprü Merkez Merkez (6) SAYILI LİSTE HATAY İLİ DEFNE İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER Antakya Belediyesine bağlı; 1 Akdeniz 2 Armutlu 3 Elektrik 4 Sümerler HATAY İLİ DEFNE İLÇESİNE BAĞLANAN BELEDİYELER VE KÖYLER S.NO. BİRİMİN ADI İLÇESİ BAĞLI OLDUĞU BUCAK 1 Dursunlu Belediyesi Merkez Merkez 2 Harbiye Belediyesi Merkez Harbiye 3 Gümüşgöze Belediyesi Merkez Harbiye 4 Yeşilpınar Belediyesi Merkez Harbiye 5 Çekmece Belediyesi Merkez Hıdırbey 6 Subaşı Belediyesi Merkez Hıdırbey 7 Toygarlı Belediyesi Merkez Hıdırbey 8 Turunçlu Belediyesi Merkez Hıdırbey 9 Aknehir Belediyesi Samandağ Merkez 10 Tavla Belediyesi Samandağ Karaçay 11 Bahçeköy Merkez Harbiye 12 Balıklıdere Merkez Harbiye 13 Bostancık Merkez Harbiye 14 Çardaklı Merkez Harbiye 15 Değirmenyolu Merkez Harbiye 16 Döver Merkez Harbiye 17 Samankaya Merkez Harbiye 18 Sinanlı Merkez Harbiye 19 Ballıöz Merkez Hıdırbey 20 Güneysöğüt Merkez Hıdırbey 21 Koçören Merkez Hıdırbey 22 Meydancık Merkez Hıdırbey 23 Orhanlı Merkez Hıdırbey 24 Aşağıokçular Merkez Merkez 25 Büyükçat Samandağ Karaçay 26 Özbek Samandağ Karaçay 27 Hancağız Samandağ Karaçay 28 Yeniçağ Samandağ Karaçay 29 Çökek Samandağ Karaçay 30 Özengili Samandağ Karaçay 31 Hüseyinli Samandağ Karaçay 32 Çınarlı Samandağ Karaçay 33 Karşıyaka Merkez Şenköy (7) SAYILI LİSTE HATAY İLİ YAYLADAĞI İLÇESİNE BAĞLANAN BELEDİYE VE KÖYLER S.NO. BİRİMİN ADI İLÇESİ BAĞLI OLDUĞU BUCAK 1 Şenköy Belediyesi Merkez Şenköy 2 Bozlu Merkez Şenköy 3 Çatbaşı Merkez Şenköy 4 Çayır Merkez Şenköy 5 Dağdüzü Merkez Şenköy 6 Yukarıokçular Merkez Şenköy 7 Turfanda Merkez Şenköy 8 Yoncakaya Merkez Şenköy (8) SAYILI LİSTE HATAY İLİ ARSUZ İLÇESİNE BAĞLANAN BELEDİYELER VE KÖYLER S.NO. BİRİMİN ADI İLÇESİ BAĞLI OLDUĞU BUCAK 1 Karaağaç Belediyesi İskenderun Merkez 2 Nardüzü Belediyesi İskenderun Merkez 3 Akçalı Belediyesi İskenderun Uluçınar 4 Gökmeydan Belediyesi İskenderun Uluçınar 5 Gözcüler Belediyesi İskenderun Uluçınar 6 Madenli Belediyesi İskenderun Uluçınar 7 Üçgüllük Belediyesi İskenderun Uluçınar 8 Arpaderesi İskenderun Merkez 9 Harlısu İskenderun Merkez 10 Helvalı İskenderun Merkez 11 Karahüseyinli İskenderun Merkez 12 Kışla İskenderun Merkez 13 Kozaklı İskenderun Merkez 14 Nergizlik İskenderun Merkez 15 Pirinçlik İskenderun Merkez 16 Arpagedik İskenderun Uluçınar 17 Avcılarsuyu İskenderun Uluçınar 18 Beyköy İskenderun Uluçınar 19 Derekuyu İskenderun Uluçınar 20 Gülcihan İskenderun Uluçınar 21 Hacıahmetli İskenderun Uluçınar 22 Haymaseki İskenderun Uluçınar 23 Höyük İskenderun Uluçınar 24 Kale İskenderun Uluçınar 25 Karagöz İskenderun Uluçınar 26 Aşağı Kepirce İskenderun Uluçınar 27 Konacık İskenderun Uluçınar 28 Kurtbağı İskenderun Uluçınar 29 Tatarlı İskenderun Uluçınar 30 Yukarı Kepirce İskenderun Uluçınar 31 Tülek İskenderun Uluçınar 32 Işıklı İskenderun Uluçınar (9) SAYILI LİSTE MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER Malatya Belediyesine bağlı; 1 Abdulgaffar 2 Aşağıbağlar 3 Atatürk 4 Bahçebaşı 5 Bentbaşı 6 Cemal Gürsel 7 Cevatpaşa 8 Cumhuriyet 9 Çarmuzu 10 Çavuşoğlu 11 Çilesiz 12 Çukurdere 13 Fatih 14 Gazi 15 Hocaahmetyesevi 16 İlyas 17 İnönü 18 Karakavak 19 Kaynarca 20 Kiltepe 21 Koşu 22 Koyunoğlu 23 Melekbaba 24 Özalper 25 Salköprü 26 Samanlı 27 Seyran 28 Su 29 Şeyhbayram 30 Tecde 31 Turgut Özal 32 Yaka 33 Yavuz Selim 34 Yeni 35 Yeşilkaynak 36 Zaviye MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİNE BAĞLANAN BELEDİYELER VE KÖYLER S.NO. BİRİMİN ADI İLÇESİ BAĞLI OLDUĞU BUCAK 1 Dilek Belediyesi Merkez Merkez 2 Şahnahan Belediyesi Merkez Merkez 3 Topsöğüt Belediyesi Merkez Merkez 4 Bindal Merkez Merkez 5 Duranlar Merkez Merkez 6 Duruldu Merkez Merkez 7 Fatih Merkez Merkez 8 Göktarla Merkez Merkez 9 Karahan Merkez Merkez 10 Kendirli Merkez Merkez 11 Kırkpınar Merkez Merkez 12 Mahmutlu Merkez Merkez 13 Özal Merkez Merkez 14 Samanköy Merkez Merkez 15 Suluköy Merkez Merkez 16 Sütlüce Merkez Merkez 17 Tepeköy Merkez Merkez 18 Tohma Merkez Merkez 19 Topraktepe Merkez Merkez (10) SAYILI LİSTE MALATYA İLİ BATTALGAZİ İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER Malatya Belediyesine bağlı; 1 Akpınar 2 Aslanbey 3 Ataköy 4 Başharık 5 Battalgazi 6 Beydağı 7 Beylerbaşı 8 Büyükhüseyinbey 9 Büyükmustafapaşa 10 Cevherizade 11 Cirikpınar 12 Çöşnük 13 Dabakhane 14 Ferhadiye 15 Fırat 16 Göztepe 17 Hacıabdi 18 Halfettin 19 Hamidiye 20 Hasanvarol 21 Hidayet 22 İskender 23 İsmetiye 24 İstiklal 25 İzzetiye 26 Kavaklıbağ 27 Kernek 28 Kırçuval 29 Küçükhüseyinbey 30 Küçükmustafapaşa 31 Niyazi 32 Nuriye 33 Paşaköşkü 34 Sancaktar 35 Saray 36 Sarıcıoğlu 37 Selçuklu 38 Şehit Fevzi 39 Şıkşık 40 Şifa 41 Tandoğan 42 Taştepe 43 Uçbağlar 44 Yamaç 45 Yenihamam 46 Yıldıztepe 47 Zafer MALATYA İLİ BATTALGAZİ İLÇESİNE BAĞLANAN BELEDİYELER VE KÖYLER S.NO. BİRİMİN ADI İLÇESİ BAĞLI OLDUĞU BUCAK 1 Hanımınçiftliği Belediyesi Merkez Merkez 2 Orduzu Belediyesi Merkez Merkez 3 Beydağı Belediyesi Merkez Çolaklı 4 Erenli Belediyesi Merkez Çolaklı 5 Yaygın Belediyesi Merkez Çolaklı 6 Bağtepe Merkez Merkez 7 Bulgurlu Merkez Merkez 8 Çamurlu Merkez Merkez 9 Fırıncı Merkez Merkez 10 Göller Merkez Merkez 11 Hacıhaliloğluçiftliği Merkez Merkez 12 Karagöz Merkez Merkez 13 Karakaşçiftliği Merkez Merkez 14 Karaköy Merkez Merkez 15 Üzümlü Merkez Merkez 16 Alhanuşağı Merkez Çolaklı 17 Bulutlu Merkez Çolaklı 18 Çolaklı Merkez Çolaklı 19 Düzyol Merkez Çolaklı 20 Gülümuşağı Merkez Çolaklı 21 Hacıyusuflar Merkez Çolaklı 22 Hisartepe Merkez Çolaklı 23 Kamıştaş Merkez Çolaklı 24 Kapıkaya Merkez Çolaklı 25 Karatepe Merkez Çolaklı 26 Merdivenler Merkez Çolaklı 27 Pelitli Merkez Çolaklı 28 Selvidağ Merkez Çolaklı 29 Tanışık Merkez Çolaklı 30 Tokluca Merkez Çolaklı 31 Uluköy Merkez Çolaklı 32 Yenice Merkez Çolaklı 33 Yeniköy Merkez Çolaklı (11) SAYILI LİSTE MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER Manisa Belediyesine bağlı; 1 1.Anafartalar 2 2.Anafartalar 3 Adakale 4 Adnan Menderes 5 Ahmet Bedevi 6 Akıncılar 7 Akpınar 8 Alaybey 9 Arda 10 Bayındırlık 11 Çarşı 12 Dere 13 Dilşikar 14 Dinçer 15 Ege 16 Gediz 17 Göktaşlı 18 İbrahimçelebi 19 İshakçelebi 20 Kazım Karabekir 21 Kocatepe 22 Kuşlubahçe 23 Mimarsinan 24 Nişancıpaşa 25 Nurlupınar 26 Peker 27 Sakarya 28 Saruhan 29 Şehitler 30 Tunca 31 Turgut Özal 32 Utku 33 Yarhasanlar MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİNE BAĞLANAN BELEDİYELER VE KÖYLER S.NO. BİRİMİN ADI İLÇESİ BAĞLI OLDUĞU BUCAK 1 Aşağıçobanisa Belediyesi Merkez Merkez 2 Hacıhaliller Belediyesi Merkez Merkez 3 Hamzabeyli Belediyesi Merkez Merkez 4 Karaağaçlı Belediyesi Merkez Merkez 5 Karaoğlanlı Belediyesi Merkez Karaoğlanlı 6 Sancaklıbozköy Belediyesi Merkez Karaoğlanlı 7 Sancaklıiğdecik Belediyesi Merkez Karaoğlanlı 8 Selimşahlar Belediyesi Merkez Merkez 9 Yeniköy Belediyesi Merkez Merkez 10 Ayvacık Merkez Merkez 11 Belenyenice Merkez Merkez 12 Çamköy Merkez Üçpınar 13 Çavuşoğlu Merkez Merkez 14 Çınarlıkuyu Merkez Üçpınar 15 Güzelköy Merkez Merkez 16 Halıtlı Merkez Merkez 17 Kağan Merkez Merkez 18 Kalemli Merkez Merkez 19 Karayenice Merkez Merkez 20 Kırançiftlik Merkez Üçpınar 21 Sancaklıçeşmebaşı Merkez Karaoğlanlı 22 Sancaklıkayadibi Merkez Karaoğlanlı 23 Sancaklıuzunçınar Merkez Karaoğlanlı 24 Sarıalan Merkez Merkez 25 Tekeliler Merkez Merkez 26 Tepecik Merkez Merkez 27 Tilkisüleymaniye Merkez Merkez 28 Veziroğlu Merkez Merkez 29 Yenimahmudiye Merkez Merkez 30 Yeniharmandalı Merkez Merkez 31 Yeşilköy Merkez Merkez 32 Yukarıçobanisa Merkez Merkez (12) SAYILI LİSTE MANİSA İLİ YUNUSEMRE İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER Manisa Belediyesine bağlı; 1 50.Yıl 2 75. Yıl 3 Akmescit 4 Atatürk 5 Ayni Ali 6 Barbaros 7 Cumhuriyet 8 Fatih 9 Güzelyurt 10 Hafsa Sultan 11 Kaynak 12 Keçiliköy 13 Kuyualan 14 Lalapaşa 15 Laleli 16 Mareşal Fevzi Çakmak 17 Merkez Efendi 18 Mesir 19 Mutlu 20 Spil 21 Tevfikiye 22 Topçuasım 23 Uncubozköy 24 Yeni Mahalle MANİSA İLİ YUNUSEMRE İLÇESİNE BAĞLANAN BELEDİYELER VE KÖYLER S.NO. BİRİMİN ADI İLÇESİ BAĞLI OLDUĞU BUCAK 1 Muradiye Belediyesi Merkez Muradiye 2 Üçpınar Belediyesi Merkez Üçpınar 3 Yağcılar Belediyesi Merkez Muradiye 4 Akçaköy Merkez Osmancalı 5 Akgedik Merkez Muradiye 6 Asmacık Merkez Osmancalı 7 Avdal Merkez Üçpınar 8 Bağyolu Merkez Muradiye 9 Beydere Merkez Muradiye 10 Bostanlar Merkez Üçpınar 11 Büyüksümbüller Merkez Osmancalı 12 Çamlıca Merkez Üçpınar 13 Davutlar Merkez Üçpınar 14 Dazyurt Merkez Osmancalı 15 Demirci Merkez Üçpınar 16 Durasıllı Merkez Osmancalı 17 Düzlen Merkez Osmancalı 18 Emlakdere Merkez Muradiye 19 Evrenos Merkez Muradiye 20 Gökbel Merkez Merkez 21 Gökçeler Merkez Merkez 22 Gülbahçe Merkez Üçpınar 23 Gürle Merkez Muradiye 24 İlyasçılar Merkez Osmancalı 25 Kale Merkez Merkez 26 Karaahmetli Merkez Osmancalı 27 Karaali Merkez Muradiye 28 Karahüseyinli Merkez Osmancalı 29 Karakılıçlı Merkez Üçpınar 30 Karakoca Merkez Merkez 31 Karaveliler Merkez Üçpınar 32 Karayağcıhacılar Merkez Üçpınar 33 Kayapınar Merkez Merkez 34 Kışla Merkez Osmancalı 35 Kocakoru Merkez Üçpınar 36 Koruköy Merkez Osmancalı 37 Kozaklar Merkez Osmancalı 38 Küçükbelen Merkez Osmancalı 39 Küçüksümbüller Merkez Osmancalı 40 Maldan Merkez Osmancalı 41 Mollasüleymanlı Merkez Üçpınar 42 Muslih Merkez Üçpınar 43 Ortaköy Merkez Osmancalı 44 Osmancalı Merkez Osmancalı 45 Otmanlar Merkez Osmancalı 46 Örencik Merkez Üçpınar 47 Örselli Merkez Osmancalı 48 Pelitalan Merkez Üçpınar 49 Pınarköy Merkez Osmancalı 50 Recepli Merkez Osmancalı 51 Sakallı Merkez Osmancalı 52 Sarıahmetli Merkez Osmancalı 53 Sarınasuhlar Merkez Muradiye 54 Sarma Merkez Üçpınar 55 Siyekli Merkez Osmancalı 56 Sümbültepe Merkez Üçpınar 57 Süngüllü Merkez Osmancalı 58 Şamar Merkez Muradiye 59 Turgutalp Merkez Merkez 60 Türkmen Merkez Osmancalı 61 Uzunburun Merkez Muradiye 62 Uzunlar Merkez Osmancalı 63 Yaylaköy Merkez Osmancalı 64 Yuntdağköseler Merkez Osmancalı 65 Yuntdağyenice Merkez Osmancalı (13) SAYILI LİSTE MANİSA İLİ KÖPRÜBAŞI İLÇESİNE BAĞLANAN BELEDİYE VE KÖYLER S.NO. BİRİMİN ADI İLÇESİ BAĞLI OLDUĞU BUCAK 1 Borlu Belediyesi Demirci Borlu 2 Kulalı Demirci Borlu 3 Selviler Demirci Borlu 4 Saraycık Demirci Merkez 5 Yabacı Demirci Borlu 6 Tokmaklı Demirci Borlu 7 Karyağdı Demirci Borlu 8 Gökveliler Demirci Borlu 9 Armağan Demirci Borlu 10 Çayköy Demirci Borlu 11 Yumuklar Demirci Borlu 12 Yenice Demirci Merkez (14) SAYILI LİSTE KAHRAMANMARAŞ İLİ DULKADİROĞLU İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER Kahramanmaraş Belediyesine bağlı; 1 Aksu 2 Aslan Bey 3 Bağlarbaşı 4 Bahçeli Evler 5 Ballıca 6 Bayazıtlı 7 Büğlek 8 Divanlı 9 Doğu Kent 10 Dulkadiroğlu 11 Duraklı 12 Erkenez 13 Eyüp Sultan 14 Genç Osman 15 Gazi Paşa 16 İsa Divanlı 17 İsmet Paşa 18 İstasyon 19 Kanuni 20 Karacasu Ferhuş 21 Karacasu Karaziyaret 22 Karacasu Karşıyaka 23 Karacasu Kırım 24 Karacasu Mamaraş 25 Kayabaşı 26 Kurtuluş 27 Mehmet Akif 28 Menderes 29 Namık Kemal 30 Pınarbaşı 31 Sakarya 32 Senem Ayşe 33 Sümer 34 Sütçü İmam 35 Şeyh Adil 36 Şeyh Şamil 37 Yahya Kemal 38 Yavuz Selim 39 Yeni Şehir 40 Egemenlik 41 Ekmekçi 42 Fevzi Paşa 43 Turan KAHRAMANMARAŞ İLİ DULKADİROĞLU İLÇESİNE BAĞLANAN BELEDİYE VE KÖYLER S.NO. BİRİMİN ADI İLÇESİ BAĞLI OLDUĞU BUCAK 1 Baydemirli Belediyesi Merkez Ağabeyli 2 Abbaslar Merkez Merkez 3 Ağabeyli Merkez Ağabeyli 4 Akyar Merkez Merkez 5 Alibeyuşağı Merkez Merkez 6 Ayaklıcaoluk Merkez Merkez 7 Bahçeli Merkez Ağabeyli 8 Başdevrişli Merkez Ağabeyli 9 Beşenli Merkez Merkez 10 Boyalı Merkez Ağabeyli 11 Budaklı Merkez Ağabeyli 12 Bulanık Merkez Merkez 13 Çatmayayla Merkez Ağabeyli 14 Çiğli Merkez Merkez 15 Çobanlı Merkez Ağabeyli 16 Çokyaşar Merkez Merkez 17 Dereköy Merkez Merkez 18 Dereli Merkez Merkez 19 Ekberoğlu Merkez Merkez 20 Elmalar Merkez Merkez 21 Gaffarlı Merkez Merkez 22 Göllü Merkez Merkez 23 Güzelyurt Merkez Merkez 24 Hacıeyüplü Merkez Ağabeyli 25 Halkaçayırı Merkez Merkez 26 Kabasakal Merkez Ağabeyli 27 Kapıçam Merkez Merkez 28 Karamanlı Merkez Ağabeyli 29 Kartal Merkez Merkez 30 Kazanlıpınar Merkez Merkez 31 Kemallı Merkez Ağabeyli 32 Kılağlı Merkez Ağabeyli 33 Kocalar Merkez Merkez 34 Kozludere Merkez Merkez 35 Kuzucak Merkez Merkez 36 Küçüknacar Merkez Merkez 37 Küpelikız Merkez Merkez 38 Navruzlu Merkez Merkez 39 Osmanbey Merkez Merkez 40 Öksüzlü Merkez Merkez 41 Peynirdere Merkez Merkez 42 Sarıkaya Merkez Merkez 43 Sivricehüyük Merkez Merkez 44 Şerefoğlu Merkez Merkez 45 Tevekkelli Merkez Merkez 46 Ulutaş Merkez Merkez 47 Yenipınar Merkez Ağabeyli 48 Yeniyurt Merkez Merkez 49 Yusufhacılı Merkez Merkez 50 Söğütlü Pazarcık Narlı 51 Doğanlıkarahasan Pazarcık Narlı 52 Seyrantepe Pazarcık Narlı 53 Çınarlı Pazarcık Narlı 54 Denizli Pazarcık Narlı 55 Eskinarlı Pazarcık Narlı 56 Maksutuşağı Pazarcık Narlı 57 Arslanbey Pazarcık Narlı 58 Demirciler Pazarcık Narlı (15) SAYILI LİSTE KAHRAMANMARAŞ İLİ ONİKİŞUBAT İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER Kahramanmaraş Belediyesine bağlı; 1 12 Şubat 2 5 Nisan 3 Abdülhamid Han 4 Akçakoyunlu 5 Akif İnan 6 Barbaros 7 Bin Evler 8 Cumhuriyet 9 Çamlık 10 Dumlupınar 11 Ertuğrul Gazi 12 Fatih 13 Gayberli 14 Gedemen 15 Hacı Bayram Veli 16 Hasancıklı 17 Haydar Bey 18 Hayrullah 19 Hürriyet 20 İstiklal 21 Karacaoğlan 22 Karamanlı 23 Kavlaklı Fatih 24 Kavlaklı Mimar Sinan 25 Kavlaklı Yunus Emre 26 Kılavuzlu 27 Mağralı 28 Malik Ejder 29 Mevlana 30 Mimar Sinan 31 Necip Fazıl 32 Orhan Gazi 33 Oruç Reis 34 Osman Gazi 35 Piri Reis 36 Selçuklu 37 Serintepe 38 Sümbüllü 39 Şazi Bey 40 Şehit Abdullah Çavuş 41 Tavşan Tepe 42 Üngüt 43 Yunus Emre 44 Yusuflar 45 Yürükselim 46 Şehit Evliya 47 Saçaklızade KAHRAMANMARAŞ İLİ ONİKİŞUBAT İLÇESİNE BAĞLANAN BELEDİYELER VE KÖYLER S.NO. BİRİMİN ADI İLÇESİ BAĞLI OLDUĞU BUCAK 1 Karadere Belediyesi Merkez Merkez 2 Kale Belediyesi Merkez Merkez 3 Fatmalı Belediyesi Merkez Merkez 4 Fatih Belediyesi Merkez Merkez 5 Önsen Belediyesi Merkez Merkez 6 Döngele Belediyesi Merkez Yenicekale 7 Kürtül Belediyesi Merkez Merkez 8 Şahinkayası Belediyesi Merkez Merkez 9 Ilıca Belediyesi Merkez Süleymanlı 10 Tekir Belediyesi Merkez Merkez 11 Altınova Merkez Merkez 12 Ayşepınarı Merkez Yenicekale 13 Avcılar Merkez Süleymanlı 14 Avşar Merkez Merkez 15 Beşen Merkez Süleymanlı 16 Bulutoğlu Merkez Merkez 17 Büyüksır Merkez Merkez 18 Cüceli Merkez Merkez 19 Çağırgan Merkez Merkez 20 Çağlayan Merkez Merkez 21 Çakırdere Merkez Süleymanlı 22 Çakırlar Merkez Merkez 23 Çamlıbel Merkez Süleymanlı 24 Çamlıca Merkez Süleymanlı 25 Çevrepınar Merkez Merkez 26 Çınarpınar Merkez Yenicekale 27 Çokran Merkez Merkez 28 Çukurhisar Merkez Merkez 29 Dadağlı Merkez Merkez 30 Demrek Merkez Yenicekale 31 Dereboğazı Merkez Merkez 32 Döngel Merkez Merkez 33 Gölpınar Merkez Merkez 34 Hacıağlar Merkez Merkez 35 Hacıbudak Merkez Süleymanlı 36 Hacıibrahimuşağı Merkez Süleymanlı 37 Hacılar Merkez Merkez 38 Hacımustafa Merkez Merkez 39 Hacınınoğlu Merkez Süleymanlı 40 Hartlap Merkez Merkez 41 İsmailli Merkez Merkez 42 Kalekaya Merkez Merkez 43 Kapukaya Merkez Süleymanlı 44 Kaynar Merkez Merkez 45 Kerimli Merkez Yenicekale 46 Kertmen Merkez Süleymanlı 47 Kısıklı Merkez Yenicekale 48 Kızıldamlar Merkez Merkez 49 Kızılseki Merkez Merkez 50 Kozcağız Merkez Süleymanlı 51 Kumarlı Merkez Merkez 52 Kurtlar Merkez Merkez 53 Kurucaova Merkez Merkez 54 Küçüksır Merkez Merkez 55 Kümperli Merkez Merkez 56 Köseli Merkez Merkez 57 Maksutlu Merkez Merkez 58 Mimarsinan Merkez Merkez 59 Muratlı Merkez Yenicekale 60 Orhangazi Merkez Merkez 61 Öşlü Merkez Merkez 62 Öztürk Merkez Merkez 63 Payamlı Merkez Süleymanlı 64 Rahmacılar Merkez Yenicekale 65 Reyhanlı Merkez Yenicekale 66 Sadıklı Merkez Merkez 67 Sarıçukur Merkez Merkez 68 Sarıgüzel Merkez Süleymanlı 69 Sarımollalı Merkez Yenicekale 70 Saygılı Merkez Yenicekale 71 Selimiye Merkez Merkez 72 Suçatı Merkez Merkez 73 Suluyayla Merkez Yenicekale 74 Süleymanlı Merkez Süleymanlı 75 Topçalı Merkez Yenicekale 76 Yaylaüstü Merkez Yenicekale 77 Yenidemi Merkez Yenicekale 78 Yeniköy Merkez Yenicekale 79 Yeniyapan Merkez Yenicekale 80 Yolyanı Merkez Yenicekale 81 Zeytindere Merkez Merkez (16) SAYILI LİSTE MUĞLA İLİ SEYDİKEMER İLÇESİNE BAĞLANAN BELEDİYELER VE KÖYLER S.NO. BİRİMİN ADI İLÇESİ BAĞLI OLDUĞU BUCAK 1 Kadıköy Belediyesi Fethiye Kemer 2 Eşen Belediyesi Fethiye Eşen 3 Karadere Belediyesi Fethiye Eşen 4 Kumluova Belediyesi Fethiye Eşen 5 Seki Belediyesi Fethiye Seki 6 Arsaköy Fethiye Kemer 7 Bağlıağaç Fethiye Kemer 8 Atlıdere Fethiye Kemer 9 Bayırköy Fethiye Kemer 10 Çamurköy Fethiye Kemer 11 Çatak Fethiye Kemer 12 Çayan Fethiye Kemer 13 Çobanlar Fethiye Kemer 14 Çökek Fethiye Kemer 15 Dereköy Fethiye Kemer 16 Döğer Fethiye Kemer 17 Girmeler Fethiye Kemer 18 Güneşli Fethiye Kemer 19 Hacıosmanlar Fethiye Kemer 20 Kayacık Fethiye Kemer 21 Kayadibi Fethiye Kemer 22 Kıncılar Fethiye Kemer 23 Korubükü Fethiye Kemer 24 Ortaköy Fethiye Kemer 25 Ören Fethiye Kemer 26 Paşalı Fethiye Kemer 27 Sahil Ceylan Fethiye Kemer 28 Sarıyer Fethiye Kemer 29 Seydiler Fethiye Kemer 30 Söğütlüdere Fethiye Kemer 31 Uğurlu Fethiye Kemer 32 Yakaköy Fethiye Kemer 33 Zorlar Fethiye Kemer 34 Alaçat Fethiye Eşen 35 Arifler Fethiye Eşen 36 Boğaziçi Fethiye Eşen 37 Çaltıözü Fethiye Eşen 38 Çaykenarı Fethiye Eşen 39 Çukurincir Fethiye Eşen 40 Demirler Fethiye Eşen 41 Dodurga Fethiye Eşen 42 Gölbent Fethiye Eşen 43 İzzetinköy Fethiye Eşen 44 Kabaağaç Fethiye Eşen 45 Karaköy Fethiye Eşen 46 Minare Fethiye Eşen 47 Yakabağ Fethiye Eşen 48 Bekçiler Fethiye Seki 49 Boğalar Fethiye Seki 50 Ceylan Fethiye Seki 51 Çaltılar Fethiye Seki 52 Çobanisa Fethiye Seki 53 Doğanlar Fethiye Seki 54 Kayabaşı Fethiye Seki 55 Kınık Fethiye Seki 56 Temel Fethiye Seki 57 Yaylapatlangıç Fethiye Merkez (17) SAYILI LİSTE TEKİRDAĞ İLİ KAPAKLI İLÇESİNE BAĞLANAN BELEDİYE VE KÖYLER S.NO. BİRİMİN ADI İLÇESİ BAĞLI OLDUĞU BUCAK 1 Karaağaç Belediyesi Çerkezköy Merkez 2 Bahçeağıl Çerkezköy Merkez 3 Yanıkağıl Çerkezköy Merkez 4 Karlı Çerkezköy Merkez 5 Pınarca Çerkezköy Merkez 6 Uzunhacı Çerkezköy Merkez (18) SAYILI LİSTE TEKİRDAĞ İLİ ERGENE İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER Çorlu Belediyesine bağlı; 1 Sağlık 2 Yeşiltepe TEKİRDAĞ İLİ ERGENE İLÇESİNE BAĞLANAN BELEDİYELER VE KÖYLER S.NO. BİRİMİN ADI İLÇESİ BAĞLI OLDUĞU BUCAK 1 Ulaş Belediyesi Çorlu Merkez 2 Misinli Belediyesi Çorlu Merkez 3 Velimeşe Belediyesi Çorlu Merkez 4 Paşaköy Çorlu Merkez 5 Pınarbaşı Çorlu Merkez 6 Ahimehmet Çorlu Merkez 7 İğneler Çorlu Merkez 8 Vakıflar Çorlu Merkez 9 Esenler Çorlu Merkez 10 Kırkgöz Çorlu Merkez 11 Bakırca Çorlu Merkez 12 Karamehmet Çorlu Merkez 13 Yulaflı Çorlu Merkez (19) SAYILI LİSTE ŞANLIURFA İLİ EYYÜBİYE İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER Şanlıurfa Belediyesine bağlı; 1 Eyüpkent 2 Osmanlı 3 Hayatiharrani 4 Selçuklu 5 Eyyüpnebi 6 Onikiler 7 Muradiye 8 Hacıbayram 9 Şıhmaksut 10 Eyyübiye 11 Topdağı 12 Dedeosman 13 Buhara 14 Yakubiye 15 Kendirci 16 Gümüşkuşak 17 Göller 18 Tepe 19 Türkmeydanı 20 Pınarbaşı 21 Bıçakçılı 22 Kurtuluş 23 Ulucami 24 Yeni 25 Mance 26 Haleplibahçe 27 Beykapısı 28 Hekimdede 29 Yusufpaşa 30 Kadıoğlu 31 Karakoyunlu 32 Akabe 33 Direkli 34 Akşemsettin 35 Yenice 36 Batıkent ŞANLIURFA İLİ EYYÜBİYE İLÇESİNE BAĞLANAN BELEDİYE VE KÖYLER S.NO. BİRİMİN ADI İLÇESİ BAĞLI OLDUĞU BUCAK 1 Uğurlu Belediyesi Merkez Yardımcı 2 Abdurrahmandede Merkez Merkez 3 Akçamescit Merkez Merkez 4 Bildim Merkez Merkez 5 Büyükhan Merkez Merkez 6 Çamurlu Merkez Merkez 7 Hancığaz Merkez Merkez 8 İkizce Merkez Merkez 9 Kadıkendi Merkez Merkez 10 Küçükhan Merkez Merkez 11 Köprülük Merkez Merkez 12 Şahinler Merkez Merkez 13 Yardımcı Merkez Yardımcı 14 Açmalı Merkez Yardımcı 15 Akdilek Merkez Yardımcı 16 Akmağara Merkez Yardımcı 17 Akören Merkez Yardımcı 18 Altın Merkez Yardımcı 19 Altıntepe Merkez Yardımcı 20 Ambartepe Merkez Yardımcı 21 Apalı Merkez Yardımcı 22 Aşağıkoçlu Merkez Yardımcı 23 Aşağıyazıcı Merkez Yardımcı 24 Ayrancı Merkez Yardımcı 25 Bağış Merkez Yardımcı 26 Bakırtaş Merkez Yardımcı 27 Bakışlar Merkez Yardımcı 28 Banarlı Merkez Yardımcı 29 Başgöze Merkez Yardımcı 30 Başören Merkez Yardımcı 31 Bayraklı Merkez Yardımcı 32 Beşat Merkez Yardımcı 33 Bulduk Merkez Yardımcı 34 Büyükçaylı Merkez Yardımcı 35 Büyükdüzlük Merkez Yardımcı 36 Büyükotluca Merkez Yardımcı 37 Dilimli Merkez Yardımcı 38 Dolutepe Merkez Yardımcı 39 Duruca Merkez Yardımcı 40 Gelincik Merkez Yardımcı 41 Görenler Merkez Yardımcı 42 Gözeller Merkez Yardımcı 43 Gümüşören Merkez Yardımcı 44 Günbalı Merkez Yardımcı 45 Güneş Merkez Yardımcı 46 Güngören Merkez Yardımcı 47 Hacılar Merkez Yardımcı 48 Hamzababa Merkez Yardımcı 49 Horoz Merkez Yardımcı 50 Kap Merkez Yardımcı 51 Karaali Merkez Yardımcı 52 Karahisar Merkez Yardımcı 53 Karaman Merkez Yardımcı 54 Küçükdüzlük Merkez Yardımcı 55 Keçikıran Merkez Yardımcı 56 Keserdede Merkez Yardımcı 57 Keskin Merkez Yardımcı 58 Kınalı Merkez Yardımcı 59 Kırçiçeği Merkez Yardımcı 60 Kurucuk Merkez Yardımcı 61 Kubacık Merkez Yardımcı 62 Külünçe Merkez Yardımcı 63 Küpeli Merkez Yardımcı 64 Mihraplı Merkez Yardımcı 65 Mutlukaya Merkez Yardımcı 66 Nadire Merkez Yardımcı 67 Olgunlar Merkez Yardımcı 68 Ovabeyli Merkez Yardımcı 69 Ozanlar Merkez Yardımcı 70 Örenli Merkez Yardımcı 71 Özlü Merkez Yardımcı 72 Sağlık Merkez Yardımcı 73 Seksenören Merkez Yardımcı 74 Selman Merkez Yardımcı 75 Sultantepe Merkez Yardımcı 76 Tarlabaşı Merkez Yardımcı 77 Taşlıca Merkez Yardımcı 78 Turluk Merkez Yardımcı 79 Tuzluca Merkez Yardımcı 80 Ulucanlar Merkez Yardımcı 81 Ulu Merkez Yardımcı 82 Umuroba Merkez Yardımcı 83 Üzerlik Merkez Yardımcı 84 Vergili Merkez Yardımcı 85 Yağmurlu Merkez Yardımcı 86 Yamaçaltı Merkez Yardımcı 87 Yaşar Merkez Yardımcı 88 Yediyol Merkez Yardımcı 89 Yukarı Koçlu Merkez Yardımcı 90 Yukarıyazıcı Merkez Yardımcı 91 Yolbaşı Merkez Yardımcı 92 Yusuf Merkez Yardımcı 93 Zeynep Merkez Yardımcı 94 Payamlı Merkez Payamlı 95 Altınbaşak Merkez Payamlı 96 Aşağıhemedan Merkez Payamlı 97 Atlıkonak Merkez Payamlı 98 Çalışkanlar Merkez Payamlı 99 Dernek Merkez Payamlı 100 Göldere Merkez Payamlı 101 Güzelkuyu Merkez Payamlı 102 Kaplan Merkez Payamlı 103 Keberli Merkez Payamlı 104 Kırkmağara Merkez Payamlı 105 Kızılkuyu Merkez Payamlı 106 Koçören Merkez Payamlı 107 Olukyanı Merkez Payamlı 108 Ortahemedan Merkez Payamlı 109 Tekyamaç Merkez Payamlı 110 Ulak Merkez Payamlı 111 Yanıkçöğür Merkez Payamlı 112 Yaykılıç Merkez Payamlı 113 Yukarıçaykuyu Merkez Payamlı 114 Yukarıhemedan Merkez Payamlı 115 Yolbilir Merkez Payamlı (20) SAYILI LİSTE ŞANLIURFA İLİ HALİLİYE İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER Şanlıurfa Belediyesine bağlı; 1 Selahaddinieyyubi 2 Yenişehir 3 Yeşildirek 4 Veyselkarani 5 Ertuğrulgazi 6 Ulubatlı 7 Osmangazi 8 Hamidiye 9 Refahiye 10 Ahmetyesevi 11 Devteşti 12 Yavuzselim 13 Sülaymaniye 14 İpekyol 15 Bağlarbaşı 16 Hızmalı 17 Atatürk 18 Mimarsinan 19 Şehitlik 20 Cengiztopel 21 Bahçelievler 22 Sultanfatih 23 Şairşevket 24 Bamyasuyu 25 Şairnabi 26 Paşabağı 27 Kanberiye 28 Sancaktar 29 İmambakır 30 Sırrın 31 Akpınar 32 Karşıyaka ŞANLIURFA İLİ HALİLİYE İLÇESİNE BAĞLANAN BELEDİYELER VE KÖYLER S.NO. BİRİMİN ADI İLÇESİ BAĞLI OLDUĞU BUCAK 1 Kısas Belediyesi Merkez Çamlıdere 2 Konuklu Belediyesi Merkez Merkez 3 Dağeteği Merkez Merkez 4 Derman Merkez Merkez 5 Göktepe Merkez Merkez 6 Güzel Yurt Merkez Merkez 7 Nokta Merkez Merkez 8 Örencik Merkez Merkez 9 Ulubağ Merkez Merkez 10 Boydere Merkez Merkez 11 Altıntepe Merkez Merkez 12 Oğulbey Merkez Merkez 13 Perşembe Merkez Merkez 14 Şeyhçoban Merkez Merkez 15 Yeniköy Merkez Merkez 16 Yeşiltepe Merkez Merkez 17 Kalecik Merkez Kabahaydar 18 Acaryurt Merkez Kabahaydar 19 Altındamla Merkez Kabahaydar 20 Aşağıakören Merkez Kabahaydar 21 Aşağı İçkara Merkez Kabahaydar 22 Aşağıkoymat Merkez Kabahaydar 23 Aşağıvarlıca Merkez Kabahaydar 24 Ayazca Merkez Kabahaydar 25 Diphisar Merkez Kabahaydar 26 Eğerkıran Merkez Kabahaydar 27 Gümüştaş Merkez Kabahaydar 28 Gürpınar Merkez Kabahaydar 29 Kalınbayat Merkez Kabahaydar 30 Kanoğlu Merkez Kabahaydar 31 Kavakbaşı Merkez Kabahaydar 32 Kaygılı Merkez Kabahaydar 33 Keçili Merkez Kabahaydar 34 Kengerli Merkez Kabahaydar 35 Kepez Merkez Kabahaydar 36 Kızılpınar Merkez Kabahaydar 37 Koçak Merkez Kabahaydar 38 Konaç Merkez Kabahaydar 39 Körkuyu Merkez Kabahaydar 40 Mil Merkez Kabahaydar 41 Ortaören Merkez Kabahaydar 42 Payamlı Merkez Kabahaydar 43 Sarışeyh Merkez Kabahaydar 44 Seyrantepe Merkez Kabahaydar 45 Sumaklı Merkez Kabahaydar 46 Taşlıca Merkez Kabahaydar 47 Tekerli Merkez Kabahaydar 48 Tepeköy Merkez Kabahaydar 49 Üçgöze Merkez Kabahaydar 50 Üçkuyu Merkez Kabahaydar 51 Üzümkara Merkez Kabahaydar 52 Yedikuyu Merkez Kabahaydar 53 Yenice Merkez Kabahaydar 54 Yeroluk Merkez Kabahaydar 55 Yıldız Merkez Kabahaydar 56 Yukarıakören Merkez Kabahaydar 57 Yukarıkoymat Merkez Kabahaydar 58 Çamlıdere-Bucak Mrk. Merkez Çamlıdere 59 Açıkyazı Merkez Çamlıdere 60 Akçalı Merkez Çamlıdere 61 Akdoğan Merkez Çamlıdere 62 Aktaş Merkez Çamlıdere 63 Anaz Merkez Çamlıdere 64 Aslanlı Merkez Çamlıdere 65 Asri Merkez Çamlıdere 66 Bağlar Merkez Çamlıdere 67 Bakımlı Merkez Çamlıdere 68 Balkatan Merkez Çamlıdere 69 Ballıca Merkez Çamlıdere 70 Boncuk Merkez Çamlıdere 71 Büyük Mirdesi Merkez Çamlıdere 72 Çanakçı Merkez Çamlıdere 73 Çatallı Merkez Çamlıdere 74 Çekçek Merkez Çamlıdere 75 Çiçekli Merkez Çamlıdere 76 Çiçektepesi Merkez Çamlıdere 77 Babadamı Merkez Çamlıdere 78 Dağyanı Merkez Çamlıdere 79 Dalbaşı Merkez Çamlıdere 80 Denizci Merkez Çamlıdere 81 Derinkuyu Merkez Çamlıdere 82 Dikme Merkez Çamlıdere 83 Diktaş Merkez Çamlıdere 84 Emirler Merkez Çamlıdere 85 Ernebi Merkez Çamlıdere 86 Esenyayla Merkez Çamlıdere 87 Güçlü Merkez Çamlıdere 88 Gülveren Merkez Çamlıdere 89 Güvenli Merkez Çamlıdere 90 Güzel Merkez Çamlıdere 91 Halime Merkez Çamlıdere 92 Havşanlı Merkez Çamlıdere 93 İbrik Merkez Çamlıdere 94 İkiağız Merkez Çamlıdere 95 İnci Merkez Çamlıdere 96 İncirağacı Merkez Çamlıdere 97 İncirli Merkez Çamlıdere 98 İrice Merkez Çamlıdere 99 Kahraman Merkez Çamlıdere 100 Kanatlı Merkez Çamlıdere 101 Kapaklı Merkez Çamlıdere 102 Karatepe Merkez Çamlıdere 103 Kargalı Merkez Çamlıdere 104 Karpuzlu Merkez Çamlıdere 105 Kayalı Merkez Çamlıdere 106 Kaynaklı Merkez Çamlıdere 107 Küçüksenemağara Merkez Çamlıdere 108 Kepirli Merkez Çamlıdere 109 Keremli Merkez Çamlıdere 110 Kesme Merkez Çamlıdere 111 Konak Merkez Çamlıdere 112 Kösecik Merkez Çamlıdere 113 Köse Merkez Çamlıdere 114 Mağaracık Merkez Çamlıdere 115 Mamuca Merkez Çamlıdere 116 Mehmetçik Merkez Çamlıdere 117 Mutluca Merkez Çamlıdere 118 Osmanbey Merkez Çamlıdere 119 Parmakkapı Merkez Çamlıdere 120 Sarıtaş Merkez Çamlıdere 121 Sarpdere Merkez Çamlıdere 122 Sefalı Merkez Çamlıdere 123 Sendebelen Merkez Çamlıdere 124 Şenocak Merkez Çamlıdere 125 Tepedibi Merkez Çamlıdere 126 Terzi Merkez Çamlıdere 127 Topraklı Merkez Çamlıdere 128 Uluhan Merkez Çamlıdere 129 Umut Merkez Çamlıdere 130 Üçkonak Merkez Çamlıdere 131 Yarımsu Merkez Çamlıdere 132 Yazılıkavak Merkez Çamlıdere 133 Yenisu Merkez Çamlıdere 134 Yeşilköy Merkez Çamlıdere 135 Yeşilyurt Merkez Çamlıdere 136 Yolyazı Merkez Çamlıdere (21) SAYILI LİSTE ŞANLIURFA İLİ KARAKÖPRÜ İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLE Şanlıurfa Belediyesine bağlı; 1 Esentepe ŞANLIURFA İLİ KARAKÖPRÜ İLÇESİNE BAĞLANAN KÖYLER S.NO. BİRİMİN ADI İLÇESİ BAĞLI OLDUĞU BUCAK 1 Aşık Merkez Merkez 2 Büyük Alanlı Merkez Merkez 3 Demircik Merkez Merkez 4 Küçükalanlı Merkez Merkez 5 Kızlar Merkez Merkez 6 Köksüren Merkez Merkez 7 Lüleci Merkez Merkez 8 Maşuk Merkez Merkez 9 Mehmetçik Merkez Merkez 10 Otlukalan Merkez Merkez 11 Şahin Merkez Merkez 12 Yoğunburç Merkez Payamlı 13 Kızılburç Merkez Payamlı 14 Ayanlar Merkez Payamlı 15 Çıralı Merkez Payamlı 16 Göbekli Merkez Payamlı 17 Bozköy Merkez Payamlı 18 Özgedik Merkez Payamlı 19 Ağılcık Merkez Payamlı 20 Akıncı Merkez Payamlı 21 Sarım Merkez Payamlı 22 Karataş Merkez Payamlı 23 Geçit Merkez Payamlı 24 Överler Merkez Payamlı 25 Çiftekemer Merkez Payamlı 26 Ergün Merkez Payamlı 27 Örcünlü Merkez Payamlı 28 Dolunay Merkez Payamlı 29 Tatburcu Merkez Payamlı 30 Yukarıkoşma Merkez Payamlı 31 Akziyaret Merkez Akziyaret 32 Ağızhan Merkez Akziyaret 33 Akçahisar Merkez Akziyaret 34 Akpınar Merkez Akziyaret 35 Cülmen (Akziyaret) Merkez Akziyaret 36 Apaydın Merkez Akziyaret 37 Aşağıçiftlik Merkez Akziyaret 38 Bahçeli Merkez Akziyaret 39 Başören Merkez Akziyaret 40 Bezirci Merkez Akziyaret 41 Bölücek Merkez Akziyaret 42 Buğdayhöyük Merkez Akziyaret 43 Büyükçömlekçi Merkez Akziyaret 44 Büyük Kargılı Merkez Akziyaret 45 Büyükördek Merkez Akziyaret 46 Büyüksalkım Merkez Akziyaret 47 Cemal Merkez Akziyaret 48 Çakmak Merkez Akziyaret 49 Doyumlu Merkez Akziyaret 50 Düğer Merkez Akziyaret 51 Esemkulu Merkez Akziyaret 52 Estafirullah Merkez Akziyaret 53 Gazibey Merkez Akziyaret 54 Gelibolu Merkez Akziyaret 55 Gölgen Merkez Akziyaret 56 Gölpınar Merkez Akziyaret 57 Günışık Merkez Akziyaret 58 Hamurkesen Merkez Akziyaret 59 Horzum Merkez Akziyaret 60 Hüyüklü Merkez Akziyaret 61 İlhan Merkez Akziyaret 62 İsaören Merkez Akziyaret 63 Kasımkuyu Merkez Akziyaret 64 Kırkpınar Merkez Akziyaret 65 Korukezen Merkez Akziyaret 66 Kuşluca Merkez Akziyaret 67 Kuyucak Merkez Akziyaret 68 Külaflı Merkez Akziyaret 69 Millisaray Merkez Akziyaret 70 Mustafacık Merkez Akziyaret 71 Öğütçü Merkez Akziyaret 72 Pınarbaşı Merkez Akziyaret 73 Sakça Merkez Akziyaret 74 Sancak Merkez Akziyaret 75 Şeker Merkez Akziyaret 76 Şeyhzeliha Merkez Akziyaret 77 Tülmen Merkez Akziyaret 78 Türkmen Merkez Akziyaret 79 Uzuncuk Merkez Akziyaret 80 Yarımtepe Merkez Akziyaret 81 Yaylacık Merkez Akziyaret 82 Yedikuyu Merkez Akziyaret 83 Yemişli Merkez Akziyaret 84 Yığınak Merkez Akziyaret 85 Yusufkuyu Merkez Akziyaret 86 Küçük Tülmen Merkez Akziyaret (22) SAYILI LİSTE VAN İLİ TUŞBA İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER Van Belediyesine bağlı; 1 İskele 2 Altıntepe 3 A.Gazi 4 Seyrantepe 5 Beyüzümü 6 İstasyon 7 Akköprü 8 Şemsibey VAN İLİ TUŞBA İLÇESİNE BAĞLANAN KÖYLER S.NO. BİRİMİN ADI İLCESİ BAĞLI OLDUĞU BUCAK 1 Adıgüzel Merkez Timar 2 Ağartı Merkez Timar 3 Akçaören Merkez Timar 4 Akçift Merkez Timar 5 Alabayır Merkez Merkez 6 Alaköy Merkez Timar 7 Arısu Merkez Timar 8 Aşıt Merkez Merkez 9 Atmaca Merkez Timar 10 Bağdaşan Merkez Timar 11 Bardakçı Merkez Merkez 12 Çakırbey Merkez Timar 13 Çitören Merkez Timar 14 Çobanoğlu Merkez Merkez 15 Çolpan Merkez Timar 16 Çomaklı Merkez Erçek 17 Dağönü Merkez Timar 18 Değirmenözü Merkez Timar 19 Derebey Merkez Timar 20 Dibekdüzü Merkez Timar 21 Dilimli Merkez Timar 22 Ermişler Merkez Timar 23 Esenpınar Merkez Timar 24 Gedelova Merkez Erçek 25 Gedikbulak Merkez Timar (B.M.) 26 Göllü Merkez Timar 27 Gölyazı Merkez Merkez 28 Gülsünler Merkez Timar 29 Güvençli Merkez Timar 30 Halkalı Merkez Timar 31 Hıdırköy Merkez Timar 32 Kalecik Merkez Merkez 33 Karaağaç Merkez Timar 34 Kasımoğlu Merkez Timar 35 Kelle Merkez Timar 36 Koçköy Merkez Timar 37 Kolsatan Merkez Timar 38 Kozluca Merkez Erçek 39 Kumluca Merkez Timar 40 Meydancık Merkez Timar 41 Mollakasım Merkez Timar 42 Ocaklı Merkez Timar 43 Otluca Merkez Timar 44 Özkaynak Merkez Timar 45 Özyurt Merkez Timar 46 Pirgarip Merkez Timar 47 Sağlamtaş Merkez Timar 48 Satıbey Merkez Timar 49 Şahgeldi Merkez Timar 50 Tabanlı Merkez Timar 51 Tevekli Merkez Timar 52 Topaktaş Merkez Timar 53 Yalnızağaç Merkez Erçek 54 Yaylıyaka Merkez Timar 55 Yemlice Merkez Timar 56 Yeşilköy Merkez Timar 57 Yeşilsu Merkez Timar 58 Yumrutepe Merkez Timar 59 Yeniköşk Merkez Timar (23) SAYILI LİSTE VAN İLİ İPEKYOLU İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER Van Belediyesine bağlı; 1 Buzhane 2 Yalı 3 Selimbey 4 Halilağa 5 Hatuniye 6 Alipaşa 7 Hafiziye 8 Cumhuriyet 9 Cevdetpaşa 10 Seyit Fehim Arvasi 11 Serhat 12 Vali Mitatbey 13 Şerefiye 14 Karşıyaka 15 Yeni Mahalle 16 Hacıbekir 17 Esenler 18 Bahçıvan VAN İLİ İPEKYOLU İLÇESİNE BAĞLANAN BELEDİYELER VE KÖYLER S.NO. BİRİMİN ADI İLÇESİ BAĞLI OLDUĞU BUCAK 1 Bostaniçi Belediyesi Merkez Merkez 2 Erçek Belediyesi Merkez Erçek 3 Ağzıkara Merkez Erçek 4 Aktaş Merkez Erçek 5 Arıtoprak Merkez Erçek 6 Aşağıçitli Merkez Erçek 7 Aşağıgölalan Merkez Erçek 8 Baklatepe Merkez Erçek 9 Bakraçlı Merkez Merkez 10 Beşçatak Merkez Merkez 11 Çalımlı Merkez Erçek 12 Değirmenarkı Merkez Erçek 13 Değirmenköy Merkez Merkez 14 Dereüstü Merkez Merkez 15 Dibekli Merkez Erçek 16 Gövelek Merkez Merkez 17 Ilıkaynak Merkez Erçek 18 Irgat Merkez Erçek 19 Karagündüz Merkez Erçek 20 Karakoç Merkez Erçek 21 Karpuzalanı Merkez Merkez 22 Kavuncu Merkez Merkez 23 Kaymaklı Merkez Erçek 24 Kevenli Merkez Merkez 25 Kıratlı Merkez Merkez 26 Köşebaşı Merkez Merkez 27 Ortanca Merkez Erçek 28 Sarmaç Merkez Merkez 29 Yalınağaç Merkez Erçek 30 Yatıksırt Merkez Erçek 31 Yukarıgölalan Merkez Erçek 32 Yukarıgüneyce Merkez Erçek (24) SAYILI LİSTE VAN İLİ EDREMİT İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER Van Belediyesine bağlı; 1 Eminpaşa 2 Süphan 3 Şabaniye 4 Hacıbekir (Mezbaha Deresi Güneyi) VAN İLİ EDREMİT İLÇESİNE BAĞLANAN KÖYLER S.NO. BİRİMİN ADI İLÇESİ BAĞLI OLDUĞU BUCAK 1 Akın Merkez Merkez 2 Kavurma Merkez Merkez 3 Kurubaş Merkez Merkez 4 Taşkonak Merkez Merkez (25) SAYILI LİSTE 1 Altıeylül Belediyesi 2 Antakya Belediyesi 3 Arsuz Belediyesi 4 Artuklu Belediyesi 5 Battalgazi Belediyesi 6 Defne Belediyesi 7 Dulkadiroğlu Belediyesi 8 Efeler Belediyesi 9 Ergene Belediyesi 10 Eyyübiye Belediyesi 11 Haliliye Belediyesi 12 İpekyolu Belediyesi 13 Kapaklı Belediyesi 14 Karaköprü Belediyesi 15 Karesi Belediyesi 16 Menteşe Belediyesi 17 Merkezefendi Belediyesi 18 Onikişubat Belediyesi 19 Pamukkale (Akköy) Belediyesi 20 Payas Belediyesi 21 Seydikemer Belediyesi 22 Süleymanpaşa Belediyesi 23 Şehzadeler Belediyesi 24 Tuşba Belediyesi 25 Ortahisar Belediyesi 26 Yeşilyurt Belediyesi 27 Yunusemre Belediyesi (26) SAYILI LİSTE KURUMU : İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLATI : TAŞRA İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Tutulan Kadro Adedi Toplam MİAH Kaymakam 1 26 26 GİH Şube Müdürü 1 158 158 GİH Yazı İşleri Müdürü 1 26 26 GİH Nüfus Müdürü 1 26 26 GİH İl Planlama Uzmanı 7 290 290 GİH İl Planlama Uzman Yardımcısı 9 290 290 GİH Şef 3 336 336 GİH Şef 5 336 336 GİH Programcı 8 52 52 GİH Bilgisayar İşletmeni 6 52 52 GİH Bilgisayar İşletmeni 8 290 290 GİH Bilgisayar İşletmeni 9 52 52 GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 3 156 156 GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 5 156 156 GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 6 156 156 GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 8 435 435 GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 9 156 156 GİH Şoför 7 52 52 GİH Şoför 8 145 145 GİH Şoför 10 52 52 TH Mühendis 6 316 316 TH Mimar 6 58 58 TH Tekniker 8 87 87 TH Teknisyen 9 145 145 YH Hizmetli 8 145 145 YH Hizmetli 10 52 52 YH Hizmetli 11 52 52 YH Kaloriferci 8 58 58 YH Kaloriferci 10 26 26 YH Aşçı 8 58 58 YH Bahçıvan 8 58 58 YH Dağıtıcı 10 52 52 TOPLAM 4.349 4.349 KURUMU : MALİYE BAKANLIĞI TEŞKİLATI : TAŞRA İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Tutulan Kadro Adedi Toplam GİH Mal Müdürü 1 26 26 GİH Şef 3 26 26 GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 8 78 78 GİH Veznedar 8 26 26 GİH Şoför 10 26 26 YH Hizmetli 10 26 26 YH Kaloriferci 10 26 26 TOPLAM 234 234 URUMU : MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLATI : TAŞRA İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Tutulsn Kadro Adedi Toplam GİH İlçe Milli Eğitim Müdürü 1 26 26 GİH Şube Müdürü 1 78 78 GİH Şef 4 78 78 GİH Memur 8 156 156 GİH Şoför 10 26 26 YH Hizmetli 10 52 52 TOPLAM 416 416 KURUMU : SAĞLIK BAKANLIĞI TEŞKİLATI : TAŞRA İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Tutulan Kadro Adedi Toplam GİH İlçe Sağlık Müdürü 3 26 26 SH Tabip 5 78 78 SH Hemşire 9 130 130 SH Ebe 9 130 130 SH Sağlık Memuru 9 52 52 GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 9 52 52 GİH Bilgisayar İşletmeni 9 26 26 GİH Şoför 10 26 26 YH Hizmetli 10 26 26 TOPLAM 546 546 KURUMU : GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TEŞKİLATI : TAŞRA İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Tutulan Kadro Adedi Toplam GİH İlçe Müdürü 1 26 26 TH Mühendis 5 52 52 SH Veteriner Hekim 5 52 52 GİH Memur 12 52 52 GİH Şoför 12 26 26 YH Hizmetli 12 26 26 TOPLAM 234 234 KURUMU : AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI TEŞKİLATI : TAŞRA İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Tutulan Kadro Adedi Toplam GİH İlçe Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü 1 26 26 GİH Şef 3 26 26 GİH Programcı 8 26 26 GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 8 52 52 GİH Bilgisayar İşletmeni 8 52 52 SH Sosyal Çalışmacı 6 52 52 SH Psikolog 7 26 26 SH Çocuk Gelişimcisi 7 26 26 TOPLAM 286 286 KURUMU : GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TEŞKİLATI : TAŞRA İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Tutulan Kadro Adedi Toplam GİH Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü 1 26 26 GİH Memur 8 26 26 YH Teknisyen Yardımcısı 10 26 26 TOPLAM 78 78 KURUMU : DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI : TAŞRA İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Tutulan Kadro Adedi Toplam GİH İlçe Müftüsü 1 26 26 GİH Memur 8 52 52 GİH Şoför 10 26 26 YH Hizmetli 10 26 26 TOPLAM 130 130 KURUMU : TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLATI : TAŞRA İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Tutulan Kadro Adedi Toplam GİH Tapu Müdürü 1 26 26 GİH Tapu Sicil Müdür Yardımcısı 1 26 26 GİH Bilgisayar İşletmeni 7 52 52 GİH Bilgisayar İşletmeni 8 52 52 TOPLAM 156 156 KURUMU : EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLATI : TAŞRA İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Tutulan Kadro Adedi Toplam EHS İlçe Emniyet Müdürü 1 26 26 TOPLAM 26 26 (27) SAYILI LİSTE S.NO. İL İLÇE BELEDİYE 1 Adıyaman Besni Sarıyaprak 2 Adıyaman Besni Sugözü 3 Adıyaman Besni Üçgöz 4 Adıyaman Merkez Atakent 5 Adıyaman Merkez Hasancık 6 Afyonkarahisar Başmakçı Yaka 7 Afyonkarahisar Bolvadin Büyükkarabağ 8 Afyonkarahisar Bolvadin Kemerkaya 9 Afyonkarahisar Çay Akkonak 10 Afyonkarahisar Çay Deresinek 11 Afyonkarahisar Çay Eber 12 Afyonkarahisar Çay İnli 13 Afyonkarahisar Çay Karamık 14 Afyonkarahisar Çay Koçbeyli 15 Afyonkarahisar Dazkırı Yüreğil 16 Afyonkarahisar Dinar Çiçektepe 17 Afyonkarahisar Dinar Doğanlı 18 Afyonkarahisar Dinar Haydarlı 19 Afyonkarahisar Dinar Kadılar 20 Afyonkarahisar Dinar Kınık 21 Afyonkarahisar Dinar Uluköy 22 Afyonkarahisar Dinar Yıprak 23 Afyonkarahisar Emirdağ Adayazı 24 Afyonkarahisar Emirdağ Aşağıpiribeyli 25 Afyonkarahisar Emirdağ Bademli 26 Afyonkarahisar Emirdağ Gömü 27 Afyonkarahisar Evciler Gökçek 28 Afyonkarahisar Hocalar Yeşilhisar 29 Afyonkarahisar İhsaniye Ayazini 30 Afyonkarahisar İhsaniye Bozhüyük 31 Afyonkarahisar İhsaniye Gazlıgölakören 32 Afyonkarahisar İhsaniye Karacaahmet 33 Afyonkarahisar İscehisar Alanyurt 34 Afyonkarahisar Merkez Anıtkaya 35 Afyonkarahisar Sandıklı Ballık 36 Afyonkarahisar Sandıklı Başağaç 37 Afyonkarahisar Sandıklı Karadirek 38 Afyonkarahisar Sandıklı Kızık 39 Afyonkarahisar Sandıklı Kusura 40 Afyonkarahisar Sandıklı Menteş 41 Afyonkarahisar Sandıklı Örenkaya 42 Afyonkarahisar Sandıklı Sorkun 43 Afyonkarahisar Sandıklı Yavaşlar 44 Afyonkarahisar Sinanpaşa Güney 45 Afyonkarahisar Sinanpaşa Nuh 46 Afyonkarahisar Sinanpaşa Tokuşlar 47 Afyonkarahisar Sultandağı Karapınar 48 Afyonkarahisar Sultandağı Kırca 49 Afyonkarahisar Sultandağı Üçkuyu 50 Afyonkarahisar Sultandağı Yakasinek 51 Afyonkarahisar Şuhut Atlıhisar 52 Afyonkarahisar Şuhut Balçıkhisar 53 Afyonkarahisar Şuhut Efe 54 Afyonkarahisar Şuhut Karacaören 55 Afyonkarahisar Şuhut Kayabelen 56 Ağrı Eleşkirt Tahir 57 Ağrı Eleşkirt Yayladüzü 58 Ağrı Eleşkirt Yücekapı 59 Aksaray Ağaçören Camili 60 Aksaray Gülağaç Bekarlar 61 Aksaray Gülağaç Saratlı 62 Aksaray Gülağaç Sofular 63 Aksaray Güzelyurt Ilısu 64 Aksaray Merkez Acıpınar 65 Aksaray Merkez Akçakent 66 Aksaray Merkez Altınkaya 67 Aksaray Merkez Armutlu 68 Aksaray Merkez Doğantarla 69 Aksaray Merkez İncesu 70 Aksaray Merkez Karkın 71 Aksaray Merkez Kutlu 72 Aksaray Merkez Sarayhan 73 Aksaray Merkez Sevinçli 74 Aksaray Merkez Ulukışla 75 Aksaray Merkez Yuva 76 Aksaray Ortaköy Balcı 77 Aksaray Ortaköy Bozkır 78 Aksaray Ortaköy Çiftevi 79 Aksaray Ortaköy Devedamı 80 Aksaray Ortaköy Harmandalı 81 Aksaray Ortaköy Ozancık 82 Aksaray Ortaköy Sarıkaraman 83 Aksaray Sarıyahşi Boğazköy 84 Amasya Göynücek Damlaçimen 85 Amasya Göynücek Gediksaray 86 Amasya Merkez Aydınca 87 Amasya Merkez Doğantepe 88 Amasya Merkez Ezinepazar 89 Amasya Merkez Uygur 90 Amasya Merkez Yassıçal 91 Amasya Merkez Yeşilyenice 92 Amasya Merzifon Kayadüzü 93 Amasya Suluova Eraslan 94 Amasya Taşova Akınoğlu 95 Amasya Taşova Alpaslan 96 Amasya Taşova Ballıdere 97 Amasya Taşova Belevi 98 Amasya Taşova Boraboy 99 Amasya Taşova Destek 100 Amasya Taşova Esençay 101 Amasya Taşova Özbaraklı 102 Amasya Taşova Uluköy 103 Ardahan Çıldır Aşıkşenlik 104 Ardahan Göle Köprülü 105 Artvin Murgul Damar 106 Artvin Şavşat Meydancık 107 Artvin Yusufeli Kılıçkaya 108 Bartın Merkez Arıt 109 Batman Gercüş Hisar 110 Batman Sason Yücebağ 111 Bayburt Demirözü Beşpınar 112 Bayburt Merkez Akşar 113 Bayburt Merkez Çayıryolu 114 Bayburt Merkez Konursu 115 Bilecik Bozüyük Cihangazi 116 Bilecik İnhisar Tarpak 117 Bilecik Merkez Bayırköy 118 Bilecik Söğüt Çaltı 119 Bilecik Söğüt Küre 120 Bingöl Genç Çaytepe 121 Bingöl Genç Servi 122 Bitlis Hizan Kolludere 123 Bitlis Mutki Koyunlu 124 Bolu Mengen Pazarköy 125 Burdur Ağlasun Mamak 126 Burdur Ağlasun Yeşilbaşköy 127 Burdur Bucak Çamlık 128 Burdur Bucak Gündoğdu 129 Burdur Bucak Kızılkaya 130 Burdur Bucak Ürkütlü 131 Burdur Çavdır Bayır 132 Burdur Çavdır Kozağacı 133 Burdur Çeltikçi Bağsaray 134 Burdur Gölhisar İbecik 135 Burdur Gölhisar Yusufça 136 Burdur Merkez Büğdüz 137 Burdur Merkez Kozluca 138 Burdur Tefenni Beyköy 139 Burdur Tefenni Hasanpaşa 140 Burdur Yeşilova Güney 141 Burdur Yeşilova Salda 142 Çanakkale Ayvacık Gülpınar 143 Çanakkale Biga Balıklıçeşme 144 Çanakkale Biga Kozçeşme 145 Çanakkale Biga Yeniçiftlik 146 Çanakkale Ezine Mahmudiye 147 Çanakkale Gelibolu Bolayır 148 Çanakkale Merkez Erenköy 149 Çanakkale Merkez Kumkale 150 Çanakkale Yenice Akçakoyun 151 Çanakkale Yenice Hamdibey 152 Çanakkale Yenice Pazarköy 153 Çankırı Ilgaz Yeşildumlupınar 154 Çankırı Kurşunlu Çavundur 155 Çankırı Kurşunlu Dumanlı 156 Çankırı Kurşunlu Hacımuslu 157 Çankırı Kurşunlu Sivricek 158 Çankırı Kurşunlu Taşkaracalar 159 Çankırı Merkez Ünür 160 Çankırı Orta Dodurga 161 Çankırı Orta Elmalık 162 Çankırı Orta Kalfat 163 Çankırı Orta Özlü 164 Çankırı Orta Yaylakent 165 Çankırı Şabanözü Gümerdiğin 166 Çankırı Şabanözü Gürpınar 167 Çankırı Yapraklı İkizören 168 Çankırı Yapraklı Yukarıöz 169 Çankırı Yapraklı Yüklü 170 Çorum Alaca Alacahöyük 171 Çorum Alaca Büyükhırka 172 Çorum Alaca Çopraşık 173 Çorum Bayat Eskialibey 174 Çorum Bayat Kunduzlu 175 Çorum Boğazkale Evci 176 Çorum Boğazkale Yekbas 177 Çorum Dodurga Alpagut 178 Çorum Kargı Hacıhamza 179 Çorum Laçin Çamlıca 180 Çorum Laçin Narlı 181 Çorum Mecitözü Elvançelebi 182 Çorum Merkez Konaklı 183 Çorum Merkez Seydim 184 Çorum Ortaköy Karahacip 185 Çorum Osmancık Başpınar 186 Çorum Sungurlu Arifegazili 187 Çorum Sungurlu Demirşeyh 188 Çorum Sungurlu Kaledere 189 Çorum Sungurlu Kavşut 190 Çorum Sungurlu Tuğlu 191 Çorum Sungurlu Yörüklü 192 Edirne İpsala Hacı 193 Edirne İpsala İbriktepe 194 Edirne İpsala Kocahıdır 195 Edirne İpsala Sultan 196 Edirne Keşan Çamlıca 197 Edirne Keşan Mecidiye 198 Edirne Keşan Paşayiğit 199 Edirne Uzunköprü Kurtbey 200 Elazığ Kovancılar Çakırkaş 201 Elazığ Kovancılar Yarımca 202 Elazığ Maden Gezin 203 Elazığ Merkez Hankendi 204 Elazığ Merkez İçme 205 Elazığ Palu Baltaşı 206 Erzincan Merkez Bahçeliköy 207 Erzincan Merkez Çağlayan 208 Erzincan Merkez Dörtler 209 Erzincan Merkez Mollaköy 210 Erzincan Merkez Uluköy 211 Erzincan Merkez Yalnızbağ 212 Erzincan Merkez Yaylabaşı 213 Erzincan Üzümlü Bayırbağ 214 Erzincan Üzümlü Karakaya 215 Giresun Çamoluk Yenice 216 Giresun Çanakçı Karabörk 217 Giresun Dereli Yavuzkemal 218 Giresun Eynesil Ören 219 Giresun Görele Aydınlar 220 Giresun Görele Kırıklı 221 Giresun Görele Köprübaşı 222 Giresun Keşap Karabulduk 223 Giresun Merkez Çaldağ 224 Giresun Merkez İnişdibi 225 Giresun Piraziz Bozat 226 Giresun Yağlıdere Üçtepe 227 Gümüşhane Kelkit Kaş 228 Gümüşhane Köse Salyazı 229 Gümüşhane Merkez Tekke 230 Gümüşhane Şiran Yeşilbük 231 Gümüşhane Torul Altınpınar 232 Iğdır Karakoyunlu Taşburun 233 Isparta Aksu Yakaafşar 234 Isparta Atabey İslamköy 235 Isparta Eğirdir Barla 236 Isparta Eğirdir Gökçehöyük 237 Isparta Eğirdir Pazarköy 238 Isparta Gelendost Bağıllı 239 Isparta Gelendost Yaka 240 Isparta Gönen Güneykent 241 Isparta Keçiborlu Aydoğmuş 242 Isparta Keçiborlu İncesu 243 Isparta Keçiborlu Kılıç 244 Isparta Merkez Büyükgökçeli 245 Isparta Senirkent Uluğbey 246 Isparta Senirkent Yassıören 247 Isparta Sütçüler Ayvalıpınar 248 Isparta Sütçüler Kasımlar 249 Isparta Sütçüler Kesme 250 Isparta Şarkikaraağaç Göksöğüt 251 Isparta Yalvaç Bağkonak 252 Isparta Yalvaç Çetince 253 Isparta Yalvaç Dedeçam 254 Isparta Yalvaç Kozluçay 255 Isparta Yalvaç Körküler 256 Isparta Yalvaç Kumdanlı 257 Isparta Yalvaç Kuyucak 258 Isparta Yalvaç Özbayat 259 Isparta Yalvaç Özgüney 260 Isparta Yalvaç Sücüllü 261 Isparta Yalvaç Tokmacık 262 Isparta Yalvaç Yukarıkaşıkara 263 Karabük Safranbolu Ovacuma 264 Karabük Yenice Yortan 265 Karaman Merkez Kılbasan 266 Karaman Merkez Kisecik 267 Karaman Merkez Taşkale 268 Karaman Merkez Yeşildere 269 Karaman Merkez Yollarbaşı 270 Kars Arpaçay Koçköyü 271 Kastamonu Tosya Ortalıca 272 Kırıkkale Bahşili Karaahmetli 273 Kırıkkale Balışeyh Koçubaba 274 Kırıkkale Balışeyh Kulaksız 275 Kırıkkale Delice Büyükafşar 276 Kırıkkale Delice Büyükyağlı 277 Kırıkkale Keskin Konur 278 Kırıkkale Keskin Köprüköy 279 Kırıkkale Merkez Hasandede 280 Kırıkkale Sulakyurt Güzelyurt 281 Kırıkkale Sulakyurt Hamzalı 282 Kırıkkale Yahşihan Irmak 283 Kırıkkale Yahşihan Kılıçlar 284 Kırklareli Babaeski Sinanlı 285 Kırklareli Lüleburgaz Kırıkköy 286 Kırklareli Lüleburgaz Sakızköy 287 Kırklareli Pınarhisar Yenice 288 Kırklareli Vize Sergen 289 Kırşehir Akçakent Mahsenli 290 Kırşehir Akpınar Aşağıhomurlu 291 Kırşehir Akpınar Büyükabdiuşağı 292 Kırşehir Akpınar Köşker 293 Kırşehir Boztepe Karacaören 294 Kırşehir Çiçekdağı Boğazevci 295 Kırşehir Kaman Başköy 296 Kırşehir Kaman Çağırkan 297 Kırşehir Kaman Demirli 298 Kırşehir Kaman Hamit 299 Kırşehir Kaman İsahocalı 300 Kırşehir Kaman Kargınyenice 301 Kırşehir Kaman Ömerhacılı 302 Kırşehir Kaman Savcılıbüyükoba 303 Kırşehir Kaman Yelek 304 Kırşehir Merkez Çayağzı 305 Kırşehir Merkez Dulkadirli 306 Kırşehir Merkez Karahıdır 307 Kırşehir Merkez Toklümen 308 Kırşehir Merkez Ulupınar 309 Kilis Merkez Yavuzlu 310 Kütahya Altıntaş Çayırbaşı 311 Kütahya Altıntaş Zafertepeçalköy 312 Kütahya Çavdarhisar Hacıkebir 313 Kütahya Emet Aydıncık 314 Kütahya Emet Çerte 315 Kütahya Emet Eğrigöz 316 Kütahya Emet Günlüce 317 Kütahya Emet Örencik 318 Kütahya Emet Yenice 319 Kütahya Gediz Akçaalan 320 Kütahya Gediz Altınkent 321 Kütahya Gediz Cebrail 322 Kütahya Gediz Erdoğmuş 323 Kütahya Gediz Fırdan 324 Kütahya Gediz Gümele 325 Kütahya Gediz Gürlek 326 Kütahya Gediz Kayaköy 327 Kütahya Gediz Üzümlü 328 Kütahya Gediz Yeşilçay 329 Kütahya Gediz Yunuslar 330 Kütahya Hisarcık Dereköy 331 Kütahya Hisarcık Hasanlar 332 Kütahya Hisarcık Karbasan 333 Kütahya Hisarcık Şeyhler 334 Kütahya Merkez Kızılcaören 335 Kütahya Pazarlar Sofular 336 Kütahya Simav Bahtıllı 337 Kütahya Simav Beyce 338 Kütahya Simav Çaysimav 339 Kütahya Simav Demirci 340 Kütahya Simav Gümüşsu 341 Kütahya Simav Hisarbey 342 Kütahya Simav Kalkan 343 Kütahya Simav Karacahisar 344 Kütahya Simav Kestel 345 Kütahya Simav Kuşu 346 Kütahya Simav Naşa 347 Kütahya Simav Öreyler 348 Kütahya Simav Şenköy 349 Kütahya Simav Yaykın 350 Kütahya Simav Yemişli 351 Kütahya Simav Yeniköy 352 Kütahya Simav Yeşildere 353 Kütahya Simav Yeşilköy 354 Kütahya Şaphane Karamanca 355 Kütahya Şaphane Üçbaş 356 Kütahya Tavşanlı Aliköy 357 Muş Bulanık Karaağıl 358 Muş Bulanık Mollakent 359 Muş Bulanık Yemişen 360 Muş Korkut Karakale 361 Muş Malazgirt Gülkoru 362 Nevşehir Acıgöl İnallı 363 Nevşehir Acıgöl Kurugöl 364 Nevşehir Avanos Akarca 365 Nevşehir Avanos Göynük 366 Nevşehir Avanos Mahmat 367 Nevşehir Avanos Sarılar 368 Nevşehir Avanos Topaklı 369 Nevşehir Derinkuyu Suvermez 370 Nevşehir Gülşehir Abuuşağı 371 Nevşehir Gülşehir Gümüşkent 372 Nevşehir Gülşehir Karacaşar 373 Nevşehir Gülşehir Ovaören 374 Nevşehir Gülşehir Tuzköyü 375 Nevşehir Hacıbektaş Karaburna 376 Nevşehir Hacıbektaş Kızılağıl 377 Nevşehir Kozaklı Kalecik 378 Nevşehir Kozaklı Kanlıca 379 Nevşehir Kozaklı Karahasanlı 380 Nevşehir Kozaklı Karasenir 381 Nevşehir Ürgüp Başdere 382 Nevşehir Ürgüp Mustafapaşa 383 Niğde Altunhisar Çömlekçi 384 Niğde Altunhisar Ulukışla 385 Niğde Altunhisar Yakacık 386 Niğde Altunhisar Yeşilyurt 387 Niğde Bor Karanlıkdere 388 Niğde Bor Kızılca 389 Niğde Çamardı Bademdere 390 Niğde Çamardı Burç 391 Niğde Çiftlik Kitreli 392 Niğde Merkez Çavdarlı 393 Niğde Merkez Çayırlı 394 Niğde Merkez Dikilitaş 395 Niğde Merkez Elmalı 396 Niğde Merkez Fertek 397 Niğde Merkez Hacıbeyli 398 Niğde Merkez İçmeli 399 Niğde Merkez Kayırlı 400 Niğde Merkez Koyunlu 401 Niğde Merkez Ovacık 402 Niğde Ulukışla Çiftehan 403 Niğde Ulukışla Darboğaz 404 Niğde Ulukışla Kılan 405 Niğde Ulukışla Yeniyıldız 406 Ordu Akkuş Çayıralan 407 Ordu Akkuş Seferli 408 Ordu Aybastı Alacalar 409 Ordu Aybastı Pelitözü 410 Ordu Fatsa Aslancami 411 Ordu Fatsa Geyikçeli 412 Ordu Fatsa İslamdağ 413 Ordu Fatsa Kösebucağı 414 Ordu Gölköy Alanyurt 415 Ordu Gölköy Aydoğan 416 Ordu Gölköy Damarlı 417 Ordu Gölköy Direkli 418 Ordu Gölköy Düzyayla 419 Ordu Gölköy Karahasan 420 Ordu Gürgentepe Eskiköy 421 Ordu İkizce Kaynartaş 422 Ordu Korgan Çamlı 423 Ordu Mesudiye Topçam 424 Ordu Mesudiye Üçyol 425 Ordu Mesudiye Yeşilce 426 Ordu Perşembe Kırlı 427 Ordu Ünye Erenyurt 428 Ordu Ünye Hanyanı 429 Ordu Ünye Yenikent 430 Osmaniye Merkez Kırmıtlı 431 Osmaniye Sumbas Alibeyli 432 Rize İkizdere Güneyce 433 Rize Kalkandere Yolbaşı 434 Siirt Kurtalan Gözpınar 435 Sinop Gerze Yenikent 436 Sinop Türkeli Güzelkent 437 Sivas Altınyayla Kale 438 Sivas Gemerek Eğerci 439 Sivas Gemerek İnkışla 440 Sivas Gürün Suçatı 441 Sivas Kangal Alacahan 442 Sivas Kangal Çetinkaya 443 Sivas Kangal Havuz 444 Sivas Merkez Gümüşdere 445 Sivas Merkez Kurtlapa 446 Sivas Merkez Yakupoğlan 447 Sivas Suşehri Çataloluk 448 Sivas Şarkışla Akçakışla 449 Sivas Şarkışla Kızılcakışla 450 Sivas Ulaş Baharözü 451 Sivas Ulaş Yenikarahisar 452 Sivas Yıldızeli Kalın 453 Sivas Yıldızeli Kavak 454 Sivas Yıldızeli Kümbet 455 Sivas Yıldızeli Şeyhhalil 456 Sivas Yıldızeli Yavu 457 Sivas Zara Şerefiye 458 Şırnak Beytüşşebap Mezra 459 Tokat Almus Akarçay 460 Tokat Almus Ataköy 461 Tokat Almus Bağtaşı 462 Tokat Almus Cihet 463 Tokat Almus Dikili 464 Tokat Almus Görümlü 465 Tokat Almus Ormandibi 466 Tokat Artova Çelikli 467 Tokat Erbaa Akça 468 Tokat Erbaa Değirmenli 469 Tokat Erbaa Koçak 470 Tokat Erbaa Üzümlü 471 Tokat Merkez Akbelen 472 Tokat Merkez Avlunlar 473 Tokat Merkez Büyükyıldız 474 Tokat Merkez Çamlıbel 475 Tokat Merkez Kemalpaşa 476 Tokat Merkez Yağmurlu 477 Tokat Niksar Günebakan 478 Tokat Niksar Kuyucak 479 Tokat Niksar Özalan 480 Tokat Niksar Yazıcık 481 Tokat Pazar Dereköy 482 Tokat Reşadiye Büşürüm 483 Tokat Reşadiye Çevrecik 484 Tokat Reşadiye Demircili 485 Tokat Reşadiye Kızılcaören 486 Tokat Reşadiye Kuzbağı 487 Tokat Reşadiye Nebişeyh 488 Tokat Reşadiye Soğukpınar 489 Tokat Reşadiye Yolüstü 490 Tokat Sulusaray Dutluca 491 Tokat Turhal Çaylı 492 Tokat Turhal Kat 493 Tokat Turhal Ulutepe 494 Tokat Turhal Yazıtepe 495 Tokat Turhal Yenisu 496 Tokat Yeşilyurt Çıkrık 497 Tokat Yeşilyurt Kuşçu 498 Tokat Zile Evrenköy 499 Tokat Zile Güzelbeyli 500 Tokat Zile Yalınyazı 501 Tokat Zile Yıldıztepe 502 Tunceli Mazgirt Akpazar 503 Tunceli Mazgirt Darıkent 504 Uşak Banaz Büyükoturak 505 Uşak Eşme Ahmetler 506 Uşak Eşme Güllü 507 Uşak Karahallı Karbasan 508 Uşak Merkez Güre 509 Uşak Merkez İlyaslı 510 Uşak Sivaslı Ağaçbeyli 511 Uşak Sivaslı Yayalar 512 Uşak Ulubey Avgan 513 Uşak Ulubey Hasköy 514 Uşak Ulubey Kışla 515 Uşak Ulubey Omurca 516 Yalova Çınarcık Kocadere 517 Yozgat Akdağmadeni Oluközü 518 Yozgat Aydıncık Baştürk 519 Yozgat Aydıncık Kazankaya 520 Yozgat Aydıncık Kösrelik 521 Yozgat Boğazlıyan Çakmak 522 Yozgat Boğazlıyan Çalapverdi 523 Yozgat Boğazlıyan Devecipınar 524 Yozgat Boğazlıyan Ovakent 525 Yozgat Boğazlıyan Özler 526 Yozgat Boğazlıyan Yenipazar 527 Yozgat Çandır Büyükkışla 528 Yozgat Çayıralan Curali 529 Yozgat Çayıralan Çokradan 530 Yozgat Çayıralan Evciler 531 Yozgat Çekerek Bayındırhüyük 532 Yozgat Çekerek Bazlambaç 533 Yozgat Çekerek Beyyurdu 534 Yozgat Merkez Çadırardıç 535 Yozgat Merkez Esenli 536 Yozgat Merkez Osmanpaşa 537 Yozgat Saraykent Çiçekli 538 Yozgat Sarıkaya Babayağmur 539 Yozgat Sarıkaya Yukarısarıkaya 540 Yozgat Sorgun Ahmetfakılı 541 Yozgat Sorgun Araplı 542 Yozgat Sorgun Belencumafakılı 543 Yozgat Sorgun Eymir 544 Yozgat Sorgun Gedikhasanlı 545 Yozgat Sorgun Gülşehri 546 Yozgat Sorgun Karakız 547 Yozgat Şefaatli Kuzayca 548 Yozgat Şefaatli Paşaköy 549 Yozgat Şefaatli Sarıkent 550 Yozgat Yenifakılı Bektaşlı 551 Yozgat Yerköy Saray 552 Yozgat Yerköy Sekili 553 Zonguldak Alaplı Gümeli 554 Zonguldak Devrek Eğerci 555 Zonguldak Devrek Özbağı 556 Zonguldak Ereğli Çaylıoğlu 557 Zonguldak Ereğli Gökçeler 558 Zonguldak Gökçebey Hacımusa 559 Zonguldak Merkez Sivriler Aslı Gibidir. Habip KOCAMAN Kanunlar ve Kararlar Başkanı

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.